Sunteți pe pagina 1din 1

CONVENTIE

privind
SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA, APARAREA CONTRA INCENDIILOR SI PROTECTIA
MEDIULUI

Prezenta conventie se incheie intre in calitate de ORGANIZATOR si PRACTICANT

CAPITOLUL I- GENERALITATI
1. Prin prezenta Conventie se stabilesc obligatiile si raspunderile ce revin
partilor semnatare, pe linie de securitate si sanatate in munca, situatii de
urgenta si protectia mediului, pentru crearea unui ansamblu de masuri tehnice si
organizatorice, in scopul prevenirii accidentelor de munca si a imblonavirilor
profesionale, a incendiilor si exploziilor precum si incidentelor de mediu.
2. Prin prezenta conventie Prestatorul se obliga sa respecte toate prevederile
legale in vigoare privitoare la legislatia care guverneaza obiectul acestei
conventii si anume:
▪H.G. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Legii nr. 319/2006;
▪H.G. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
▪H.G. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor;
▪H.G. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau
sanatate la locul de munca;
▪H.G. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre locatori a echipamentelor individuale de protectie la locul de
munca;
▪H.G. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de
afectiuni dorsolombare;
▪H.G. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
▪Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru
accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
▪H.G. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile;
▪Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
▪Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.
195/2005 privind protectia mediului;
▪Orice alte acte normative ce reglementeazã problemele de securitate a muncii,
situatii de urgenta si protectia mediului care apar pe timpul derulãrii
contractului.

3. In cazul in care in urma unui control se constata ca Prestatorul nu si-a


indeplinit obligatiile prezentate la Cap. II din prezenta conventie, cat si cele
prevazute in legislatia in vigoare in domeniu, Beneficiarul va aplica penalitati in
functie de formele de nerespectare a cerintelor legale.
4. Daca Prestatorul, in termen de 7 zile de la costatare nu dovedeste ca a luat
masurile necesare pentru indeplinirea obligatiilor, Beneficiarul va denunta
contractul unilateral.

CAPITOLUL II- OBLIGATIILE PARTILOR


OBLIGATIILE ORGANIZATORULUI
5. In conformitate cu prevederile H.G. 300/2006 (anexa 4.), inaintea inceperii
lucrarilor, Prestatorul va prezenta un program de masuri conceput pentru toata
durata de executie, functie de caracteristicile lucrarilor cuprinse in contract.
Acest plan va cuprinde masuri