Sunteți pe pagina 1din 2

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI -

Regulament din 09 iulie 2014

Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele


de cadastru şi carte funciară din 09.07.2014
În vigoare de la 30 august
2014

Consolidarea din data de 20 septembrie 2017 are la bază publicarea din


Monitorul Oficial, Partea I nr. 571bis din 31 iulie 2014 şi include modificările
aduse prin următoarele acte: Ordin 1140/2014; Rectificare 2014; Anexa 2015;
Ordin
1550/2016; Ordin 1608/2016; Ordin 263/2017; Regulament
2017; Ultimul amendament în 14 septembrie 2017.

CAPITOL
UL I
DISPOZIŢII GENERALE. OBIECTUL ŞI SCOPUL ÎNSCRIERILOR ÎN
PLANUL CADASTRAL ŞI CARTEA FUNCIARĂ

Art. 1. - Prezentul Regulament stabileşte procedurile de lucru privind


înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară a imobilelor, avizarea
şi recepţia lucrărilor de specialitate. Acestea sunt obligatorii pentru persoanele
fizice şi juridice care execută lucrări de specialitate şi pentru salariaţii oficiilor
teritoriale care au atribuţii de avizare, recepţie şi înscriere a imobilelor în cartea
funciară.
Art. 2. - (1) Regulamentul este elaborat în aplicarea dispoziţiilor Legii
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, denumită în continuare Lege, ale Codului civil, ale
Codului de procedură
civilă şi a altor reglementări cu incidenţă asupra activităţii
specifice.
(2) Menţiunile referitoare la hotărârile judecătoreşti irevocabile, din
cuprinsul
prezentului regulament, se aplică celor pronunţate în temeiul Codului de
procedură civilă în vigoare până la data de 15.02.2013 şi celor pronunţate după
această dată, potrivit art. 24 şi 25 din Codul de procedură civilă.
Art. 3. - (1) Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară cuprinde
evidenţa
tehnică, economică şi juridică a imobilelor din aceeaşi unitate
administrativ-
teritorială: comună, oraş sau
municipiu.
(2) În realizarea funcţiilor tehnice, economice şi juridice ale sistemului integrat
de cadastru şi carte funciară, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară,
denumită în continuare Agenţia Naţională, asigură centralizarea şi
arhivarea
informatică şi analogică a datelor de identificare a imobilelor şi a
titularilor
drepturilor
înscrise.
(3) În cadastru sistematic se înregistrează din oficiu în sistemul integrat
de cadastru şi carte funciară toate imobilele dintr-o unitate administrativ-
teritorială sau sector cadastral.
(4) În cadastru sporadic imobilele se înregistrează la cerere în sistemul
integrat
de cadastru şi carte
funciară.
(5) Deoarece sistemul informatic integrat, utilizat la nivel naţional de către
Agenţia Naţională şi instituţiile sale subordonate, ca mediu de lucru unic,
generează rapoarte structurate conform registrelor ţinute în format analog,
înscrierea în