Sunteți pe pagina 1din 12

Etica si integritate academica

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI


FACULTATEA DE GEODEZIE
PLANIFICARE SPATIALA SI GIS PENTRU DEZVOLTARE DURABILA

Etica si integritate academica

Student Prof.univ.habil.dr.ing.
Ursu Alina Vasilica Ana Cornelia Badea
Master-Anul I

Anul universitar 2018-2019

1
Etica si integritate academica

Testul numarul 1
1. Invatamantul preuniversitar ca parte a sistemului national de educatie este structurat pe
patru niveluri. Mentionati care sunt acestea.

Cele patru niveluri ale invatamantului preuniversitar sunt:


- Invatamantul prescolar ;
- Invatamantul primar;
- Invatamantul secundar;
- Invatamnatul postsecundar non-tertiar.

2. In Clasificarea Standard Internationala a Educatiei (ISCED) invatamantului superior ii


corespund nivelurile 5-8, care sunt inscrise in suplimentul la diploma. Ce nivel de
clasificare corespunde invatamantului superior de scurta durata ? Dar studiilor de
masterat?

Invatamantului superior de scurta durata ii corespunde nivelul 5 ISCED.


Studiilor de master le corespunde nivelul 7 ISCED.

3. La pagina 14.3 din documentul anexat cursului – Organizarea programelor de studii in


sistemul de credite transferabile probat de Seanatul UTCB se mentioneaza conditiile de
obtinere a creditelor aferente unei discipline. Care sunt aceste contidionari?

În cantitatea de muncă evaluată pentru promovarea unei discipline, sunt cuprinse


participarea la cursuri, seminarii, laboratoare, studiul individual aferent, pregătirea
aplicaţiilor, elaborarea proiectelor.

4. La pagina 14.10 din - Organizarea programelor de studii în sistemul de credite


transferabile aprobat de Seanatul UTCB se prezintă metodologia de calcul a creditelor
aferente unei discipline. Care este numărul de ore de activități didactice și studiu
individual aferent unui credit ECTS?

Numărul de ore de activități didactice și studiu individual aferent unui credit ECTS este
de 40 (sa nu depaseasca 40 de ore pe saptamana).

5. In anexa 2 la Regulamentul de organizare și funcționare al UTCB, anexat prezentului


curs, se prezintă organigrama UTCB. Identificați facultățile și școlile doctorale care
funcționează în UTCB.

Studii universitare de licenta:

a. Facultatea de Constructii civile industrial si agricole


b. Facultatea de Hidrotehnica
c. Facultatea de Cai ferate, drumuri si poduri
2
Etica si integritate academica

d. Facultatea de Inginerie a Instalatiilor


e. Facultatea de Utilaj tehnologic
f. Facultatea de Geodezie
Invatamant in Limbi Straine
a. Facultatea de Inginerie in Limbi Straine
b. Facultatea de Inginerie a Instalatiilor
c. Departamentul de Limbi Straine si Comunicare
Studii universitare de mater
a. Facultatea de Constructii civile industriale si agricole
b. Facultatea de Hidrotehnica
c. Facultatea de Cai ferate, drumuri si poduri
d. Facultatea de Inginerie a Instalatiilor
e. Facultatea de Utilaj tehnologic
f. Facultatea de Geodezie
Constructii civile industriale si agricole si Departamentul pentru Pregatirea Personalului
Didactic

Testul numarul 2
1. Față de Autorizarea de funcționare provizorie a unui furnizor de educație, Acreditarea
acestuia îi conferă drepturi suplimentare. Menționați care sunt aceste drepturi.

Instituţiile de învăţământ superior acreditate sunt integrate în sistemul de învăţământ


naţional şi au dreptul de a elibera diplome, certificate şi alte acte de studii, recunoscute de
Ministerul Educaţiei Naționale, şi de a organiza examenele prin care se finalizează
programul de studii universitare de licenţă, masterat şi/sau doctorat.

2. În Capitolul III al Cartei UTCB, document atașat prezentului curs, se prezintă tipurile de
programe de studii pe care le oferă universitatea. Identificați articolul din Cartă unde
acestea sunt menționate și specificați ce tipuri de programe sunt oferite.

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti oferă programe de studii pentru toate cele
trei cicluri de studii universitare: licenţă, masterat şi doctorat. În Universitatea Tehnică
de Construcţii Bucureşti sunt organizate programe postdoctorale de cercetare ştiinţifică
avansată şi programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, în
formele aprobate de Senatul universitar.

3. Sistemul de credite transferabile ECTS se aplică în UTCB pentru toate cle trei cicluri
universitare conform procesului Bologna?

3
Etica si integritate academica

Da.

4. În Capitolul VI al Cartei UTCB, document atașat prezentului curs, se prezintă, conform


OUG 75/2005 privind asigurarea calității, obiectivele Departamentului de management al
calității din UTCB. Menționați care sunt aceste obiective.

Obiectivele departamentului de management al calitatii din UTCB sunt:


a. evaluarea calităţii proceselor de învăţământ, cercetare şi auxiliare;
b. aplicarea celor mai bune practici pentru controlul şi îmbunătăţirea calităţii pregătirii
personalului şi a proceselor didactice şi de cercetare;
c. auditul intern şi pregătirea pentru auditurile externe;
d. evaluarea periodică a personalului;
e. identificarea cerinţelor şi aşteptărilor reale ale mediului socio-economic privind
competenţele absolvenţilor, corelarea acestora cu experienţa universităţii şi cu
practica internaţională/europeană.

5. În Capitolul VIII al Cartei UTCB, document atașat prezentului curs, se prezintă structura
decizională care avizează cererile de recunoaștere a studiilor, certificatelor şi diplomelor
universitare. Precizați care este acestă structură și câte competențe decizionale are în
total.

Structura care avizeaza cererile de recunoastere a studiilor, certificatelor si diplomelor


universitare este CONSILIUL FACULTATII care are in total 23 de competente
decizionale.

6. Pentru a obţine un document prin care diploma dumneavoastră este comparată cu cele
eliberate în alte ţări din UE, trebuie să contactați o entitate din ţara în care doriţi să se
facă „evaluarea" diplomei dumneavoastră. Care este această entitate?

Centrul ENIC/NARIC

Testul numarul 3
1. În Regulamentul de organizare și funcționare al UTCB, document atașat ca anexa la
prezentul curs, în capitolul intitulat Principii de funcționare sunt menționate 10 principii
de funcționare autonomă. Precizați care dintre acestea se referă la conduita membrilor
comunității UTCB.
- orienta cercetarea ştiinţifică;
- publica reviste, manuale, cursuri, lucrări de cercetare şi orice alt material care sprijină
învăţământul şi cercetarea ştiinţifică;
- organiza unităţi productive şi de servicii care aduc profituri financiare sau de altă
natură, cu condiţia respectării prevederilor Cartei UTCB;
- iniţia şi dezvolta cooperări şi schimburi la nivel naţional şi internaţional;

4
Etica si integritate academica

- iniţia şi realiza, cu aprobarea Senatului universitar, orice altă activitate conformă cu


prevederile legale şi cu acordurile internaţionale.

2. În Carta universitară a UTCB, document atașat ca anexa la prezentul curs, în capitolul


privind autonomia universitară se definește prin cinci componente. Menționați cele cinci
componente ale autonomiei UTCB, conform Cartei acesteia.

Autonomia universitară în cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti se


materializează în:
a. autonomia organizatorică şi funcţională,
b. autonomia administrativă,
c. autonomia gestionării fondurilor,
d. autonomia didactică şi ştiinţifică,
e. autonomia jurisdicţională.

3. În Carta UTCB, în capitolul intitulat Drepturile și îndatoririle personalului UTCB se


menționează că sancțiunile care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare şi celui
auxiliar pentru încălcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna conduită se
încadrează în prevderile unei legi. În care lege și la ce articol sunt prevăzute aceste
sancțiuni?

Sancţiunile care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare şi personalului didactic


şi de cercetare auxiliar pentru încălcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna
conduită în cercetarea ştiinţifică sunt cele prevăzute de art.318 din Legea nr. 1/2011 a
Educaţiei naţionale.

4. În anexa la Contractul de studii universitare de licență/masterat, atașat ca anexa la


prezentul curs, în capitolul privind obligațiile studentului sunt menționate două obligații
privind comportamentul civic. Precizați care sunt cele două obligații.

Să manifeste comportament civic, consideraţie şi respect faţă de cadrele didactice, colegi


şi personalul administrativ.

Testul numarul 4
1. În Carta universitară a UTCB, document atașat ca anexa la prezentul curs, în capitolul
Drepturile şi îndatoririle personalului din UTCB se menționează obligaţia personalului
didactic de a respecta normele de conduită în spaţiul universitar, stabilite de Codul de etică

5
Etica si integritate academica

şi deontologie profesională universitară al UTCB. Care este articolul din Cartă care prevede
acestă obligație?

Articolul 69. – (2).


(2) Personalul didactic are obligaţia de a respecta normele de conduită în spaţiul
universitar, stabilite de Codul de etică şi deontologie profesională universitară al
Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti.

2. Verificați dacă Codul de etică și deontologie profesională universitară al UTCB, document


atașat ca anexa la prezentul curs și publicat pe pagina web a universității, este dezvoltat în
baza celor 12 principii ale integrităţii academice menționate la punctul 4.2 din prezentul
capitol. În caz că unele principii nu se regăsesc în Codul de etică , precizați care sunt
acestea.

Integritatea morala, colegialitatea, loialitatea, profesionalismul, autonomia personala.

3. În capitolul din Codul de Etică privind Onestitatea și corectitudinea intelectuală sunt


menționate abaterile de la etica și deontologia profesională. Este considerată abatere:
Consilierea unor studenți să nu urmeze o anumită facultate, specializare sau curs, din orice
motiv? Puteți argumenta răspunsul?

Da este considerata o abatere Consilierea unor student sa nu urmeze o anumita facultate,


specializare sau curs, din orice motiv.
Indemnarea unui student in a urma sau nu o anumita facultate poate fi facuta in interese
proprii, pentru ca acel student sa urmeze facultatea la care profesorul preda iar acest lucru
nu este onest sau corect intelectual, prin urmare este o abatere.

4. În conformitate cu prevederile din capitolul privind Responsabilitatea din Codul de Etică,


este permisă înregistrarea și multiplicarea de către studenți sau de către alte persoane a
activității didactice? Dacă nu este permisă cum trebuie procedat?

Inregistrarea si multiplicarea de catre student sau de catre alte persoane a activitatii


didactice nu este permisa.
Pentru a fi permisa inregistrarea si multiplicarea activitatii didactice de catre student sau
alte persoane trebuie sa avem acordul personalului didactic.

5. Principiile morale și juridice pot fi tratate separat?

Deşi sunt sisteme normative disctincte, morala şi dreptul se află într-o strânsă legătură:
dreptul încorporează majoritatea conceptelor morale și ca urmare între drept şi morală nu
ar trebui să existe sciziune.

Testul numarul 5
6
Etica si integritate academica

1. În capitolul Dispoziții generale din Carta universitară a UTCB, document atașat ca anexa
la prezentul curs, este definită comunitatea academică (universitară). Enumerați
categoriile de personal care fac parte din comunitatea academică.

Comunitatea universitară este constituită din personal didactic, personal didactic auxiliar,
personal de cercetare-proiectare, studenţi, studenţi-doctoranzi, precum şi din cursanţii de
la programele de profesionalizare didactică, de conversie profesională şi de formare şi
dezvoltare profesională continuă organizate de universitate.

2. Codul de etică și deontologie profesională universitară al UTCB, document atașat ca


anexa la prezentul curs, precizează la capitolul Comisia de etică care sunt atribuțiile
acestei comisii. Printre acestea este menționat că exercită atribuțiile cuprinse în Legea nr.
206/2004. Ce reglementează acestă lege?

Legea 206/2004 priveste buna conduita in cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica


si inovare.

3. Orice persoană din UTCB sau din afara acesteia, poate sesiza Comisiei de etică asupra
abaterilor săvârșite de membri ai comunității academice. Cum se formulează sesizarea și
ce trebuie să conțină aceasta?

Orice persoană din universitate sau din afara universității, poate sesiza Comisiei de etică
universitară asupra abaterilor săvârșite de membri ai comunității academice. Termenul
de sesizare al Comisiei este de 30 de zile de la data săvârșirii faptei considerată că
reprezintă abatere de la prevederile prezentului Cod. Sesizările se formulează în scris și
conțin cât mai multe date relevante privind identitatea celei sau celui care reclamă
(inclusiv datele de contact), identitatea părții acuzate de abatere, faptele imputate, locul și
data săvârșirii acestora, eventualii martori, orice alte informații considerate relevante.
Sesizările se primesc la biroul Comisiei, în plic închis și sunt înregistrate de secretarul
acesteia. Sesizarea este luată în calcul numai dacă este semnată. Comisia de etică
universitară păstrează confidențială identitatea autorului sesizării. Comisia răspunde
autorului sesizării în termen de 30 de zile de la primirea sesizării.

4. Sancțiunile care se pot aplica personalului didactic și de cercetare, personalului didactic


și de cercetare auxiliar, studenților și studenților-doctoranzi de către comisia de etică
universitară pentru încălcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna conduită în
cercetarea științifică sunt cele prevăzute la art. 318 sau 319 din Legea Educației
Naționale. Menționați care sunt sancțiunile prevăzute de lege.

Sancţiunile care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare şi personalului didactic


şi de cercetare auxiliar:
a. avertisment scris;

7
Etica si integritate academica

b. diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de


conducere, de îndrumare şi de control;
c. suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs
pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de
îndrumare şi de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licenţă;
d. destituirea din funcţia de conducere din învăţământ;
e. desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

Sancţiunile care se pot aplica de către comisia de etică universitară studenţilor şi


studenţilor-doctoranzi pentru încălcarea eticii universitare sunt următoarele:

a) avertisment scris;

b) exmatricularea;

c) alte sancţiuni prevăzute de Codul de etică şi deontologie universitară.

5. Codul de etică și deontologie profesională universitară al UTCB menționează la Capitolul


5 care fapte constituie abateri de la etica și deontologia universitară. Printre acestea este
menționată orice formă de fraudă intelectuală. Ce fapte intră în categoria fraudei
intelectuale?

Orice formă de fraudă intelectuală precum: copiatul în cadrul examenelor sau


concursurilor, modificarea rezultatelor cercetărilor, substituirea lucrărilor sau a identității
persoanelor examinate.

Testul numarul 6
1. În capitolul privind Obligațiile studentului din Regulamentul privind desfăşurarea
activităţii studenţilor în UTCB, document atașat ca anexă la prezentul curs, este
menționat că studenții, în relațiile cu comunitatea academică, trebuie să folosescă un
limbaj civilizat şi să aibă o ţinută şi un comportament corespunzător. Care este sancțiunea
prevăzută la capitolul sancțiuni pentru abaterea de la această prevedere?

Se vor aplica, în funcţie de gravitatea abaterilor, următoarele sancţiuni :


a. avertisment scris;
b. mustrare scrisă;
c. exmatriculare.

2. Sancționarea unui student cu exmatricularea este propusă de conducerea unei facultăți.


Ce for din universitate validează acestă sancțiune?

8
Etica si integritate academica

Se validează de conducerea universităţii.

3. Obligația principală a studenților este să participe la activităţile profesionale cuprinse în


planul de învăţământ. Enumerați aceste activități. Ele sunt precizate explicit în Anexa la
Contractul de studii, document anexat la curs.

Activităţile didactice desfăşurate în cursul anului universitar vor consta în ore de curs şi
seminar/lucrări practice, ore de studiu individual, practică, verificări pe parcurs, examinări
la disciplinele prevăzute cu examen, colocviu, susţinerea proiectului sau alte forme de
verificare.

4. În capitolul Condiții de școlarizare gratuită se precizează că gratuitatea şcolarizării este


asigurată numai pe durata legală a parcurgerii programului de studiu. Ce se întâmplă cu
studenții bugetați care la sfârşitul duratei legale a programului de studiu ales nu au
absolvit?

Studenţii bugetari, care la sfârşitul duratei legale a programului de studiu ales nu au


absolvit, pot continua studiile în regim de studiu cu taxă în cuantumul stabilit de Senatul
U.T.C.B.

5. În capitolul privind Onestitatea și corectitudinea intelectuală din Codul de etică și


deontologie profesională universitară al UTCB, document atașat ca anexă la prezentul
curs, se menționează că este interzisă orice formă de fraudă intelectuală. Din lista de
abateri de la etica și deontologia universitară enumerați acele abateri considerate ca
fraudă intelectuală.

Orice formă de fraudă intelectuală precum: copiatul în cadrul examenelor sau


concursurilor, modificarea rezultatelor cercetărilor, substituirea lucrărilor sau a identității
persoanelor examinate.

Testul numarul 7
1. În capitolul privind cercetarea științifică, dezvoltarea și inovarea din Carta UTCB,
document atașat ca anexă la prezentul curs, este menționat modul în care cercetarea și
inovarea este recunoscută în domeniu. Precizați câteva modalități de recunoaștere a
cercetării și inovării.

Activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare recunoscută în domeniu prin


publicaţii ştiinţifice, brevete, produse inovative, tehnologii noi sau îmbunătăţite, invenţii
şi premii reprezintă, alături de performanţa didactică, un criteriu fundamental de evaluare
a activităţii profesionale a personalului didactic.

9
Etica si integritate academica

2. Cine aprobă strategia şi priorităţile cercetării ştiinţifice în UTCB?

Strategia şi priorităţile cercetării ştiinţifice se aprobă de Senatul universitar, în funcţie de


potenţialul ştiinţific existent şi de perspectivă, corelat cu direcţiile prioritare ale Ariei
Europene a Cercetării Ştiinţifice.

3. Care este sancțiunea care se aplică cadrelor didactice sau cercetătorilor pentru care a fost
formulată o suspiciune de plagiat care a fost confirmată de Comisia de Etică şi validată
de Senatul UTCB?

Cadrele didactice sau cercetătorii pentru care a fost formulată o suspiciune de plagiat care
a fost confirmată de Comisia de Etică şi validată de Senatul UTCB nu au dreptul să se
înscrie la concursuri de promovare pentru o perioadă de 4 ani.

4. Conform Codului de etică și deontologie profesională universitară al UTCB, document


atașat ca anexă la prezentul curs, se consideră abatere de la cod (vezi Cap. 5),
încredințarea de către orice autor a produselor științifice publicate către o altă persoană
spre a fi republicate sub alt nume decât cel al autorului / autorilor primari. Ce sanțiune
este prevăzută pentru această abatere? (vezi Legea 1/2011)
a. avertisment scris;
b. diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de
conducere, de îndrumare şi de control;
c. suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs
pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de
îndrumare şi de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licenţă;
d. destituirea din funcţia de conducere din învăţământ;
e. desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

Testul numarul 8
1. În Art. 56 alin (3) din Carta UTCB, document atașat ca anexă la prezentul curs, este
menționat modul în care se sancționează plagiatul în cazul unui membru al comunității
universitare. Precizați care este sancțiunea prevăzută de Cartă.

Un membru al comunităţii universitare sancţionat pentru plagiat prin hotărârea Senatului


universitar nu poate face parte din structurile de conducere din UTCB şi nu poate ocupa
nicio funcţie de conducere în universitate.

2. În capitulul 10 din Codul de etică și deontologie universitară al UTCB, document atașat


ca anexă la prezentul curs, sunt menționate articolele din Legea 1/2011 care

10
Etica si integritate academica

reglementează sancțiunile care se pot aplica personalului didactic și de cercetare,


personalului didactic și de cercetare auxiliar, studenților și studenților-doctoranzi de către
comisia de etică pentru abateri de la buna conduită academică. Care sunt cele două
articole din lege?

Articolele 318 si 319 din Legea 1/2011.

3. În capitulul 10 din Codul de etică și deontologie universitară al UTCB, document atașat


ca anexă la prezentul curs, se menționează cine avizează hotărârile Comisiei de etică
universitară și cine are răspunderea pentru hotărârile și activitatea acesteia. Precizați care
sunt forurile ce avizează și are răspunderea pentru hotărârile și activitatea comisiei de
etică.

Hotărârile Comisiei de etică universitară sunt avizate de consilierul juridic al universității.


Răspunderea pentru hotărârile și activitatea comisiei de etică universitară revine
Senatului universității.

4. Este garantat dreptul persoanei sancționate de a se adresa justiției? Care este articolul din
capitulul 10 din Codul de etică care menționează acest drept.

Articolul 10.26. Dreptul persoanei sancționate de a se adresa justiției este garantat.

Testul numarul 9
1. Precizați care este deosebirea dintre drepturile de copyright și drepturile conexe.

Dreptul de autor sau drepturile de copyright includ lucrările literare și artistice precum
romane, poezii, piese de teatru, periodice (ziare, reviste), site-uri web, programe de
calculator, jocuri, baze de date, filme, opere muzicale, opere coregrafice, picturi,
fotografii, sculpturi, design arhitectural, hărți, creații publicitare, creații vestimentare etc.
Drepturile conexe se referă la drepturile artiștilor (actori, muzicieni) apărute ca urmare a
interpretării unor creații, drepturile producătorilor de înregistrări audio (casete, compact
discuri) și drepturile apărute ca urmare a emisiei programelor de radio și televiziune.

Diferentele sunt: drepturile de copyright se refera la lucrarile in sine iar cele conexe la
persoana care a realizat lucrarea.

2. Sunt considerate încălcări ale proprietății intelectuale și drepturilor de autor în mediul


academic, stuațiile prezentate mai jos? Răspundeți cu DA sau NU.
a) sunt preluate contribuțiile intelectuale (traduceri, sistematizări, tabele, figuri etc.) cu
menționarea autorului și referire la operă.

11
Etica si integritate academica

b) sunt prezentate public ipoteze, date, reprezentări vizuale, formule, algoritmi,


demonstrații, secvențe de program etc. create de alte persoane, fără menționarea autorului
și referire la operă.

a. NU
b. DA

3. Conform Codului de Etică și deontologie profesională a U.T.C.B. constituie abateri ale


încălcării proprietății intelectuale următoarele situații? Răspundeți cu DA sau NU.
a) comercializarea de lucrări științifice în vederea facilitării falsificării de către
cumpărător a calității de autor al unei lucrări de licență, de diplomă, de disertație sau de
doctorat;
b) copiatul în cadrul examenelor sau concursurilor, modificarea rezultatelor cercetărilor,
substituirea lucrărilor sau a identității persoanelor examinate.

a. DA
b. DA

4. Care dintre sistemele de citare este mai des folosit în științele exacte și în științele sociale:
sistemul de citare notă-bibliografică sau sistemul de citare listă de referințe între
paranteze?

Sistemul de citare care este mai des folosit în științele exacte și în științele sociale este:
Sistemul de citare intre paranteze-lista de referinte.

12

S-ar putea să vă placă și