Sunteți pe pagina 1din 4

CUPRINS

INTRODUCERE ............................................................................................................... 9

Lista abrevierilor utilizate .............................................................................................. 20

Capitolul I
CERCETAREA ùTIINğIFICĂ ..................................................................................... 23
1. Cercetarea útiinĠifică ................................................................................................. 23
1.1. Ce este cercetarea útiinĠifică ............................................................................... 23
1.2. LegislaĠie privind cercetarea útiinĠifică ............................................................... 24
1.3. Ministerul Cercetării úi Inovării ......................................................................... 26
1.4. Ministerul EducaĠiei NaĠionale ........................................................................... 27
1.5. Strategia naĠională de cercetare, dezvoltare úi inovare a României 2014-
2020.................................................................................................................... 28
1.6. Cercetarea útiinĠifică în drept .............................................................................. 29
1.7. FuncĠiile didactice úi de cercetare ....................................................................... 31
1.8. Reglementări internaĠionale privind cercetarea útiinĠifică .................................. 33
2. Concluzii .................................................................................................................. 35
3. ReferinĠe bibliografice .............................................................................................. 36

Capitolul II
STANDARDIZAREA ..................................................................................................... 38
1. Standardizarea- cadru general .................................................................................. 38
2. Standardizarea în útiinĠele juridice ........................................................................... 39
3. Standarde specifice privind evaluarea externă a calităĠii academice a
programelor de studii din domeniile de licenĠă úi master, elaborate de către
ARACIS în domeniul útiinĠelor juridice .................................................................... 43
4. Standarde minimale necesare úi obligatorii pentru conferirea titlurilor
didactice din învăĠământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-
dezvoltare, a calităĠii de conducător de doctorat úi a atestatului de abilitare ............. 44
5. Standarde privind întocmirea lucrărilor cu caracter útiinĠific ................................... 46
5.1. Reguli privind lucrarea de finalizare a studiilor úi abilitarea .............................. 46
5.2. Structura unei lucrări cu caracter útiinĠific.......................................................... 49
5.3. Citarea úi bibliografia ......................................................................................... 51
6. Concluzii .................................................................................................................. 54
7. ReferinĠe bibliografice .............................................................................................. 54

5
Elena Emilia bTEFAN

Capitolul III
ETICA UNIVERSITARĂ............................................................................................... 56
1. Chestiuni generale privind etica ............................................................................... 56
2. Etica universitară ...................................................................................................... 61
2.1. LegislaĠie privind etica universitară.................................................................... 61
2.2. Valorile etice universitare ................................................................................... 63
2.2.1. Abaterile de la sistemul de valori etice úi sancĠionarea acestora ................. 67
3. Autonomia universitară ............................................................................................ 68
3.1. Consiliul de Etică úi Management Universitar - C.E.M.U. ................................ 69
3.2. Consiliul NaĠional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor úi Certificatelor
Universitare - C.N.A.T.D.C.U. .......................................................................... 71
3.3. Consiliul NaĠional de Etică a Cercetării ùtiinĠifice, Dezvoltării
Tehnologice úi Inovării (CNECSDTI) ............................................................... 72
4. Concluzii .................................................................................................................. 73
5. ReferinĠe bibliografice .............................................................................................. 74

Capitolul IV
CODURILE DE ETICĂ UNIVERSITARE .................................................................. 75
1. ModalităĠi de reglementare a eticii în Codurile de etică universitare.
Principii, valori, proceduri ......................................................................................... 75
1.1. Carta universitară potrivit Legii educaĠiei naĠionale nr. 1/2011 ......................... 76
1.2. Etica în Carta universitară úi în Codurile de etică ale universităĠilor
naĠionale ............................................................................................................. 77
2. Etica profesiilor juridice ........................................................................................... 87
3. Concluzii .................................................................................................................. 89
4. ReferinĠe bibliografice .............................................................................................. 90

Capitolul V
INTEGRITATEA ACADEMICĂ .................................................................................. 91
1. Conceptul de integritate............................................................................................ 91
2. Integritatea academică .............................................................................................. 93
2.1. Conceptul de integritate academică .................................................................... 93
3. Integritatea academică reflectată în Codurile de etică úi integritate ale
universităĠilor ............................................................................................................. 96
4. Implicarea CurĠii ConstituĠionale în clarificarea conceptului de integritate
academică ca urmare a modificării Legii educaĠiei naĠionale nr. 1/2011 ................ 102
5. Concluzii ................................................................................................................ 104
6. ReferinĠe bibliografice ............................................................................................ 105

Capitolul VI
INTEGRITATEA ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂğĂMÂNT ùI CERCETAREA
ùTIINğIFICĂ ................................................................................................................ 107
1. Integritatea în sistemul naĠional de învăĠământ ...................................................... 107
1.1. Ghidul privind standardele de integritate în sectorul educaĠiei ........................ 108
1.2. Strategia NaĠională AnticorupĠie în EducaĠie ................................................... 110

6
Eticĉ Ɣi integritate academicĉ

2. Integritatea în Codul de etică úi normele de conduită profesională al


ARACIS ................................................................................................................... 112
3. Malpraxisul academic............................................................................................. 113
4. Propuneri de lege ferenda ....................................................................................... 117
5. Concluzii ................................................................................................................ 118
6. ReferinĠe bibliografice ............................................................................................ 119

Capitolul VII
BUNA CONDUITĂ ÎN CERCETAREA ùTIINğIFICĂ ........................................... 121
1. Buna conduită în cercetarea útiinĠifică ................................................................... 121
2. Abateri prevăzute în Codurile de etică universitare ............................................... 123
3. SancĠiuni pentru încălcarea normelor de bună conduită în cercetarea
útiinĠifică úi activitatea universitară ......................................................................... 124
4. Comisia de etică universitară.................................................................................. 128
4.1. Cum lucrează Comisia de etică ........................................................................ 129
5. Standarde privind evaluarea tezei de doctorat ........................................................ 130
6. Sesizări cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică
profesională în cazul tezelor de doctorat ................................................................. 131
7. RenunĠarea la titlul de doctor ................................................................................. 135
8. Concluzii ................................................................................................................ 137
9. ReferinĠe bibliografice ............................................................................................ 138

Capitolul VIII
PLAGIATUL ................................................................................................................. 139
1. Conceptul de plagiat úi autoplagiat......................................................................... 139
2. LegislaĠia care reglementează plagiatul úi autoplagiatul ........................................ 142
3. SancĠiuni pentru plagiat úi autoplagiat ................................................................... 146
4. InterferenĠa plagiatului cu legislaĠia dreptului de autor .......................................... 147
5. Tipuri de plagiat ..................................................................................................... 152
6. Concluzii ................................................................................................................ 156
7. ReferinĠe bibliografice ............................................................................................ 156

Capitotul IX
IDENTIFICAREA PLAGIATULUI ÎN LUCRĂRILE CU CARACTER
ùTIINğIFIC ................................................................................................................... 158
1. Criterii de detectare a plagiatului ........................................................................... 158
2. Ghid de identificare a plagiatului în lucrările útiinĠifice adoptat de Consiliul
NaĠional de Etică a Cercetării ùtiinĠifice, Dezvoltării Tehnologice úi Inovării ....... 161
2.1. Obiective úi definiĠii termeni ............................................................................ 161
2.2. Principii úi clasificări în analiza plagiatului, dezvoltate în Ghid ...................... 162
2.3. Procedee dezvoltate de Ghid de apreciere a plagiatului ................................... 163
3. Cum este prevăzut plagiatul în Codurile de etică ale universităĠilor ...................... 167
4. Cum evităm plagiatul în lucrările cu caracter útiinĠific .......................................... 169
5. Concluzii ................................................................................................................ 176
6. ReferinĠe bibliografice ............................................................................................ 177

7
Elena Emilia bTEFAN

Capitolul X
PROGRAME UTILIZATE ÎN VEDEREA STABILIRII GRADULUI DE
SIMILITUDINE ÎN LUCRĂRILE ùTIINğIFICE .................................................... 178
1. Programele recunoscute de Consiliul NaĠional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor úi Certificatelor Universitare úi utilizate la nivelul instituĠiilor de
învăĠământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat úi al
Academiei Române, în vederea stabilirii gradului de similitudine pentru
lucrările útiinĠifice .................................................................................................... 178
2. Exemplificări de programe utilizate în vederea stabilirii gradului de
similitudine pentru lucrările útiinĠifice ..................................................................... 180
2.1. Programul de verificare TURNITIN ................................................................ 180
2.2. Programul de verificare VIPER ........................................................................ 184
2.3. Programul de verificare Sistemantiplagiat.ro ................................................... 185
3. Raportul de similitudini .......................................................................................... 186
3.1. LegislaĠie .......................................................................................................... 186
3.2. Raportul de similitudine potrivit Raportului statistic de verificare plagiat
al Ministerului EducaĠiei NaĠionale ................................................................. 188
3.3. Slăbiciuni ale raportului de similitudine ........................................................... 191
4. Concluzii ................................................................................................................ 192
5. ReferinĠe bibliografice ............................................................................................ 193

Capitolul XI
ASPECTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND INTEGRITATEA
ACADEMICĂ ................................................................................................................ 194
1. Drept comparat ....................................................................................................... 194
1.1. Codul european de conduită pentru integritatea cercetării ............................... 195
1.2. DeclaraĠia de la Singapore privind integritatea cercetării ................................. 197
1.3. Carta europeană a cercetătorului ...................................................................... 197
1.4. Concluziile Consiliului Uniunii Europene asupra integrităĠii cercetării ........... 199
2. Concluzii ................................................................................................................ 200
3. ReferinĠe bibliografice ............................................................................................ 201

Bibliografie selectivă ..................................................................................................... 203

Anexe ............................................................................................................................. 211

S-ar putea să vă placă și