Sunteți pe pagina 1din 3

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Mai 2019

Master: Managementul și dezvoltarea resurselor umane


Numele și prenumele: Rîndunica Vadim

Eseu la disciplina ”Etică și integritate academică”


Rolul și importanța managementului eticii în formarea unei culturi etice
organizaționale în Universități (studiu de caz UAIC)
La nivelul întregii Universități ” Alexandru Ioan Cuza” există codul de etică și deontologie
profesională care într-o anumită măsură stabilește anumite reguli care trebuiesc respectate în timpul
procesului de predare a cursurilor și seminariilor de către profesori, dar și de către studenți.
Promovarea eticii și integrității în mediul universitar este foarte importantă deoarece dacă nu ar
exista măcar pilonii de bază ai eticii academice atât profesorii, cât și studenții ar proceda la fel adică
ar încălca orice regulă de bun simț și ar copia lucrările altor persoane dându-le drept ale lor, ș.a.m.d.
Deci rolul principal al promovării eticii și integrității este acela de a apăra mersul procesului
educațional și de a crea buna imagine a universității în mediul academic al orașului Iași. Avantajele
promovării eticii și integrității în universități pot fi luate în calcul următoarele: oferă o anumită
vizibilitate în managementul organizației; atragerea încrederii stakeholderilor interni și externi;
subliniază anumite principii ale comportamentului ce trebuiesc respectate în procesul de luare a
deciziilor, etc. Obstacolele care pot apărea în calea promovării eticii și integrității în mediul
academic ar fi lipsa de interes din partea conducerii universității în promovare, nerespectarea
normelor codului de etică de către studenți și profesori, dar și alte persoane angajate în cadrul
universității, dar și dezinteresul din partea studenților și profesorilor în promovarea eticii și
integrității. Dacă promovarea eticii și integrității în mediul universitar s-ar efectua la cel mai înalt
nivel, universitatea ar avea doar de câștigat de pe urma acestei promovări deoarece anume acest
proces va crea o imagine pozitivă a universității noastre în lumea academică din Iași.

Codul de Etică și Deontologie Profesională al UAIC a fost elaborat în raport cu mai multe valori,
principii și norme etice profesionale generale: libertatea academică, autonomia personală, dreptatea
și echitatea, respectul și toleranța, meritul personal, transparența, responsabilitatea individuală și
publică, onestitatea și corectitudinea intelectuală și ultima, dar nu cea din urmă valoare care stă la
baza codului de etică și deontologie profesională al UAIC este bunăvoința și altruismul. După ce am
enumerat aceste valori, principii și norme etice profesionale generale aș putea spune că în mare parte
ele sunt respectate de către membrii comunității academice a universității fără ca să fim impuși
obligatoriu să le respectăm, deoarece avem libera alegere să le respectăm sau nu, însă în mare parte
studenții respectă aceste norme și valori din respectul pentru imaginea universității și a cadrelor
didactice. Cele mai frecvente și grave abateri de la principiile, valorile sau normele prevăzute de
către codul etic al UAIC sunt frauda sub orice formă în activitatea de predare, învățare, cercetare
științifică și în celelalte activități din Universitate (aici presupun că se poate vorbi de plagiatul
lucrărilor de licență, masterat, doctorat, dar și a articolelor publicate în nume personal care
utilizează ideile ce nu aparțin persoanei respective). O altă gravă abatere de la codul de etică este cea
a utilizării unui limbaj contrar spiritului academic. Și ultima dar nu cea din urmă abatere care eu
personal o cred cea mai gravă ce poate fi făcută de cineva din cadrul personalului didactic sau din
cadrul studenților este cea a organizării și desfășurării de activități politice în Universitate sau
folosirea numelui Universității, a resurselor umane, financiare sau materiale ale acesteia în scopuri
politice partizane deoarece anume în aceste cazuri când persoanele respective fac politică pentru un
anumit partid politic sau o organizație, Comisia de etică a Universității ar trebui să intervină prompt
și să sancționeze astfel de acțiuni, astfel stopând orice intenții viitoare ale anumitor persoane ce vor
dori să facă așa ceva deoarece anume astfel de acțiuni de atragere a Universității în mișcări politice
dăunează grav imaginii Universității și creează o dezamăgire în rândurile studenților față de
profesorii respectivi. Eu cred că Universitatea ar trebui să fie apolitică din toate punctele de vedere
ca organizație deoarece politica nu ar trebui amestecată cu procesul educațional ce se desfășoară în
cadrul Universității. Dacă aș putea propune o adăugare la codul de etică aceasta ar fi ca cadrele
didactice și persoanele din conducerea Universității să nu facă parte din nici un partid politic sau
mișcare politică.

Dacă ar fi să vorbim de instrumentele specifice managementului eticii în universitate putem


menționa următoarele instrumente: auditul etic, training-ul etic, comisii/ consilii/ comitete de etică,
codurile etice/ morale/ de onoare, leadership-ul etic, avertizorii de etică/ integritate și într-un final
consilierii/ ofițerii de etică.

În cazul universității noastre putem vorbi de leadership-ul etic deoarece avem prezenți toți cei trei
piloni ai leadership-ului etic și anume lideri/ manageri cu calități morale/ etice, comportamentul etic/
moral și adoptarea deciziilor. Următorul instrument prezent este codul de etică al universității
elaborat și aplicat la nivelul întregii universități și respectat în mare măsură. Putem relata și despre
comisia de etică a Universității care soluționează abaterile de la etica universitară, urmărește
respectarea Codului de etică, etc. În cadrul Universității se organizează și training-uri etice însă nu
atrage interesele părților implicate în procesul educațional și mai ales al studenților deoarece ei nu
cred acest subiect ceva interesant pentru ei. Pentru ca studenții să frecventeze astfel de training-uri ei
ar trebui într-un fel stimulați ca ei să-și dea interesul pentru acest subiect al eticii și promovării ei în
mediul academic.

Din păcate Universitatea noastră ca și multe alte universități românești și organizații de pe teritoriul
României care au adoptat formal coduri etice, dar le lipsesc competențele etice pentru a merge spre
următorul stadiu ale evoluției managementului eticii se află în stadiul managementului etic reactiv,
dar totuși spre cel de conformitate. Acestui stadiu sunt specifice următoarele aspecte managerii sunt
conștienți că trebuie să facă ceva pentru a evita riscurile unui comportament neetic. Managerii
percep riscurile acestor comportamente pentru organizație, dar cum am și mai spus le lipsește
competența etică.

Ca măsuri pentru trecerea la stadiile superioare si anume stadiul integrității etice și stadiul alinierii
totale, Universitatea are nevoie să implementeze un șir de măsuri printre care: organizarea de
training-uri etice destinate special conducerii universității, desfășurarea de activități de disciplinare a
persoanelor ce încalcă codul de etică și deontologie profesională al UAIC, implementarea unor
sisteme de comunicare etică, instituirea unei funcții de manager cu probleme etice, crearea unor
comisii de audit etic și instituirea unui post de ofițer de etică care ar supraveghea respectarea codului
de etică și în caz de încălcare va sesiza organele competente superioare.

Totuși într-un final putem spune că Universitatea noastră este o universitate morală, doar că nu
complet fiindcă mai are de muncit asupra multor aspecte pentru a trece la stadiile superioare de
management etic și pentru a avea o mai bună promovare a eticii și integrității în mediul academic.

S-ar putea să vă placă și