Sunteți pe pagina 1din 15

Proiect

Lege pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al


Republicii Moldova

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articolul I – Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15


iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.125–129, art.663), cu modificările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În textul codului:
se substituie: sintagmele „înaltă calificare” şi „calificare înaltă” cu sintagma „calificare
superioară”, sintagma „consiliul ştiinţific specializat” se substituie cu sintagma „comisia de
susţinere publică a tezelor de doctorat”, cuvîntul „acreditare” şi sintagma „evaluare şi acreditare”
cu cuvintele „evaluare a performanţei” la formele gramaticale respective;
cu excepţia articolului 95, se exclude cuvîntul „auxiliare”.

2. Articolul 6 se completează după cuvintele ”ipoteze şi teorii” cu cuvintele ”coordonată la


nivel naţional de Academia de Ştiinţe a Moldovei.”

3. Articolul 13 va avea următorul cuprins:


„Articolul 13. Cofinanţare.
Cofinanţare – finanţare a cercetării-dezvoltării şi inovării din două sau mai multe surse,
inclusiv în baza parteneriatului public-privat.”

4. Se completează cu articolul 131 cu următorul cuprins:


„Articolul 131. Finanţare instituţională.
(1) Finanţare instituţională - finanţare acordată de către fondator în volum stabilit prin
metodologia aprobată de Guvern, necesar pentru cheltuielile de bază aferente activităţii de
cercetare-dezvoltare şi inovare a organizaţiei de drept public din sfera ştiinţei şi inovării: regie,
salarizare a unui număr de cercetători, a personalului auxiliar, a personalului de conducere al
organizaţiei şi a subdiviziunilor ei.
(2) Finanţarea instituţională se acordă organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi
inovării de către fondator, la constituire, pe un termen de doi ani de activitate, după prezentarea şi
aprobarea unui program de cercetare, care se încadrează în priorităţile strategice stabilite în
Programul Naţional de Cercetare-Dezvoltare.
(3) După expirarea termenului prevăzut în alineatul (2) al prezentului articol, finanţarea
instituţională se acordă numai în urma unui proces de evaluare a performanţei şi certificării
conform articolului 101 al prezentului Cod.”

5. Articolul 24 se completează în final cu următorul cuprins ”, coordonat de organul central


de specialitate al administraţiei publice, abilitat să promoveze politica economică a statului”.

6. În articolul 28 sintagma „Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică” se


substituie cu sintagma „Prezidiul Academiei de Ştiinţe”.

7. Articolul 29 va avea următorul cuprins:


„Articolul 29.Programul Naţional de Cercetare-Dezvoltare

1
(1) Programul Naţional de Cercetare-Dezvoltare este instrumentul administrativ principal
prin care se asigură:
a) implementarea politicii de stat în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării;
b) corelarea politicilor din domeniul cercetării-dezvoltării si inovării cu priorităţile de
dezvoltare economică şi socială în cadrul politicilor de stat.
(2) Programul Naţional de Cercetare-Dezvoltare este elaborat de Agenţia Naţională pentru
Cercetare şi Inovare în parteneriat cu Academia de Ştiinţe şi Consiliul Rectorilor, aprobat de
Guvern pe un termen de cel puţin patru ani.
(3) Programul Naţional de Cercetare-Dezvoltare poate fi revizuit anual la iniţiativa
Guvernului, Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Inovare sau Academiei de Ştiinţe şi
Consiliului Rectorilor ”.

8. Articolul 30 va avea următorul cuprins:


„Articolul 30. Evaluarea şi certificarea performanţei.
(1) Evaluarea performanţei - proces de evaluare a activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei
şi inovării, organizat din iniţiativa proprie sau de către Consiliul Naţional pentru Evaluare şi
Atestare, efectuat de evaluatori naţionali sau internaţionali, conform Metodologiei de evaluare a
performanţei organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, aprobate de Guvern.
(2) În baza evaluării impactului economic şi social al rezultatelor activităţii de cercetare-
dezvoltare, inovare şi de transfer tehnologic, stabilit în Metodologia de evaluare a performanţei
organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Inovare poate să
acorde organizaţiilor din domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării, finanţate potrivit alineatelor
(1) şi (2) din articolul 131, prin concurs, o finanţare anuală complementară, în proporţie de pînă la
50% din volumul mijloacelor financiare proprii obţinute de aceştia în anul precedent.”
(3) Certificarea performanţei – proces prin care Consiliul Naţional pentru Evaluare şi
Atestare certifică competenţa organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării, a personalului ei, de a
desfăşura activităţi specifice profilului lor, în conformitate cu Metodologia privind certificarea
performanţei organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, aprobată de Guvern”.
(4) Evaluarea şi certificarea performanţei se efectuează periodic, cel puţin o dată la patru
ani.”

9. Articolele 31-35 se abrogă.

10. În articolul 37 sintagma „raport cu funcţia deţinută” se substituie cu sintagma


„conformitate cu indicatorii de performanţă aprobaţi de Guvern”.

11. În articolul 55 alineatul (6) sintagma ”, împreună cu comunitatea ştiinţifică,” se


exclude, iar sintagma ”comunitatea ştiinţifică în persoana Academiei de Ştiinţe” se substituie cu
sintagma ”Agenţia Naţională de Cercetare şi Inovare”.

12. În articolul 59 alineatul (1), articolul 60 alineatul (3) litera a), articolul 125 alineatele
(2)-(4) - sintagma ”Acordul de parteneriat” se substituie cu sintagma ”Programul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare”;

13. În articolul 59 alineatul (3) sintagma „Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare
Tehnologică” se substituie cu sintagma „Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Inovare”.

14. În articolul 59 alineatele (2) şi (4), articolul 68 alineatul (1), articolul 121 alineatul (2),
articolul 125 alineatele (4) şi (10), sintagma „Academia de Ştiinţe” se substituie cu sintagma
„Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Inovare”.

2
15. Articolul 61:
alineatul(1) va avea următorul cuprins:
”(1) Proiectele şi executorii lor se selectează prin concurs, anunţat public de Agenţia
Naţională pentru Cercetare şi Inovare, în bază de expertiză efectuată de experţi independenţi, în
conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.”;
alineatul (5) se abrogă;
în textul articolului sintagma „Academia de Ştiinţe” se substituie cu sintagma „Agenţia
Naţională pentru Cercetare şi Inovare”.

16. Articolul 68 va avea următorul cuprins:


”Articolul 68. Atribuţiile Guvernului
Guvernul:
a) organizează elaborarea proiectelor de acte legislative privind sfera ştiinţei şi inovării,
inclusiv a proiectului privind direcţiile strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării, şi le
înaintează spre examinare Parlamentului;
b) aprobă strategia dezvoltării sferei ştiinţei şi inovării şi Programul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare;
c) deleagă elaborarea şi realizarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării
Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Inovare;
d) creează mecanismele economice de stimulare a activităţii din domeniul cercetării-
dezvoltării şi inovării de utilizare a rezultatelor acestei activităţi;
e) încheie acorduri interguvernamentale de colaborare în domeniul cercetării-dezvoltării
şi inovării;
f) susţine crearea infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării;
g) acordă premii în sfera ştiinţei şi inovării.”

17. În articolul 68:


alineatul (1) sintagma ”Guvernul încheie un acord de parteneriat cu Academia de Ştiinţe, în
care, prin delegare către aceasta a competenţei de a realiza politica de stat în sfera ştiinţei şi
inovării” se substituie cu sintagma ”Guvernul aprobă Programul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare în care”
alineatul (2) se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
”aprobă documente de politici şi acte normative în domeniile cercetării-dezvoltării, inovării
şi transferului tehnologic;”

18. În articolul 69 alineatul (1) sintagma ”, la propunerea Academiei de Ştiinţe” se exclude;

19. Se completează cu Capitolul IV1 cu următorul cuprins:


„Capitolul IV1. Autorităţile de autoadministrare şi administrare în domeniul cercetării-
dezvoltării şi inovării
Articolul 701.Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Inovare.
(1) Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Inovare este autoritatea administrativă centrală,
autonomă, responsabilă de elaborarea şi realizarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi
inovării.
(2) Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Inovare are personalitate juridică de drept public
şi funcţionează în baza regulamentului aprobat de Guvern.
(3) Structura Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Inovare include: Consiliul de
administrare, Consiliul de evaluare şi expertiză a proiectelor cercetare-dezvoltare şi inovare,
Centrul de finanţare a proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi alte subdiviziuni

3
stabilite în regulamentul prevăzut la alineatul (2) din prezentul articol, în limita fondului de
salarii aprobat.
(4) Administrarea activităţii Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Inovare este asigurată
de directorul general al Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Inovare, doctor sau doctor
habilitat, ales prin concurs de Consiliul de administrare pe un termen de patru ani şi confirmat în
funcţie de Guvern.
(5) Persoanele desemnate în funcţiile de director general şi de directori generali adjuncţi ai
Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Inovare şi personalul de conducere din cadrul Agenţiei
trebuie să posede abilităţi manageriale şi nu au dreptul să desfăşoare alte activităţi remunerate, cu
excepţia activităţilor didactice şi ştiinţifice.
(6) Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Inovare beneficiază de alocaţii bugetare şi de
alte mijloace financiare conform legislaţiei. Pentru cheltuieli administrative pot fi utilizate cel
mult 5% din fondurile administrate conform Programului Naţional de Cercetare-Dezvoltare.
(7) Salarizarea Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Inovare se efectuează,în
conformitate cu legislaţia privind unităţile cu autonomie financiară, în temeiul Regulamentului cu
privire la retribuirea muncii angajaţilor Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Inovare, aprobat
de directorul general al Agenţiei.
(8) Premierea angajaţilor Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Inovare se efectuează în
modul şi pentru indicii de performanţă stabiliţi în temeiul Regulamentului privind premierea
salariaţilor Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Inovare elaborat de comun acord cu comitetele
sindicale sau reprezentanţii salariaţilor şi aprobat de directorul general al Agenţiei.
(9) Remunerarea şi stimularea materială a personalului de conducere menţionat în
alineatul (5) al prezentului articol se efectuează în baza contractelor individuale de muncă, în care
se va condiţiona remunerarea în funcţie de indicatorii de performanţă ai activităţii instituţiei
administrate stabiliţi de Guvern.

Articolul 702. Atribuţiile şi drepturile Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Inovare.


(1) Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Inovare are următoarele atribuţii:
a) elaborează şi realizează politicile în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării;
b) distribuie alocaţiile bugetare pentru proiectele de cercetare-dezvoltare şi inovare,
exclusiv pe bază de concurs, conform Programului Naţional de Cercetare-Dezvoltare;
c) elaborează Programul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în parteneriat cu Academia de
Ştiinţe şi Consiliul Rectorilor pe un termen de cel puţin patru ani şi îl prezintă Consiliului
Naţional de Cercetare-Dezvoltare;
d) elaborează mecanisme de monitorizare şi stimulare a implementării rezultatelor
proiectelor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării şi de formare a pieţelor de produse
scientointensive şi inovaţionale;
e) elaborează şi aprobă scheme pentru ajutorul de minimis în domeniul cercetării-
dezvoltării şi inovării;
f) prezintă anual Guvernului informaţii despre realizarea programelor de stat şi
proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare;
g) contribuie la stimularea activităţii de inovare în domeniul cercetării-dezvoltării şi
inovării;
h) prezintă, în modul şi termenele stabilite, rapoarte de activitate şi date statistice despre
domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării, inclusiv dări de seamă despre utilizarea mijloacelor
prevăzute în buget;
i) creează şi gestionează baze de date în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării;
j) solicită examinarea publică a proiectelor în domeniul cercetării- dezvoltării şi inovării
şi a rezultatelor din domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în cadrul secţiilor de ştiinţe ale
Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

4
(2) Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Inovare este în drept:
a) să constituie din mijloace bugetare şi mijloace financiare proprii persoane juridice de
drept public şi persoane juridice de drept privat;

Articolul 703. Consiliul de administrare


(1) Membrii Consiliului pentru cercetare-inovare sunt delegaţi de instituţiile pe care le
reprezintă, pentru o perioadă de patru ani.
(2) Consiliul de administrare include în componenţă nouă experţi în domeniul cercetării-
dezvoltării şi inovării, alese prin concurs organizat de către entităţile care propun aceste
candidaturi, reprezentanţi, pentru o perioadă de patru ani, reprezentanţi ai:
a) Academiei de Ştiinţe şi Consiliul Rectorilor– cîte două persoane;
b) ministerelor, la decizia Guvernului– patru persoane;
c) Camerei de Comerţ şi Industrie – o persoană.
(3) Calitatea de membru al Consiliului de administrare implică următoarele restricţii:
a) nu trebuie să deţină funcţii de conducere în instituţiile pe care le reprezintă;
b) reprezentanţii propuşi de ministere nu trebuie să fie angajaţi ai ministerelor;
c) cel puţin ¼ din membri trebuie să fie de gen diferit de majoritate.
(4) Consiliul de administrare exercită următoarele atribuţiile principale:
a) desemnează prin concurs, pe un termen de 4 ani directorul general şi vicedirectorii
Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Inovare:
b) examinează, aprobă proiectele de decizii ale directorului general al Agenţiei Naţionale
pentru Cercetare şi Inovare;
c) monitorizează activitatea Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Inovare;
d) aprobă condiţiile generale ale apelurilor la proiectele de cercetare-dezvoltare, inovare;
e) stabileşte baremul finanţării proiectului de la care este obligatorie participarea
experţilor străini în proporţie de cel puţin 50% la examinarea propunerilor de proiect de
cercetare, dezvoltare, inovare;
f) aprobă statutul Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Inovare şi regulamentul
Consiliului de evaluare;
g) examinează raportul anual al Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Inovare şi al
Consiliului de evaluare şi le prezintă Consiliului Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare.
(4) Consiliul de administrare este condus de un Preşedinte ales prin vot secret la prima
întrunire a acestuia.
(5) Activitatea membrilor Consiliul de administrare va fi remunerată în conformitate cu
Regulamentului cu privire la retribuirea muncii angajaţilor Agenţiei Naţionale pentru Cercetare
şi Inovare
(6) Preşedintele Consiliului de administrare prezintă anual, în cadrul şedinţei de Guvern,
raportul privind impactul cercetării-dezvoltării şi inovării asupra dezvoltării societăţii şi
economiei în Republica Moldova.

Articolul 704. Consiliul de evaluare şi expertiză a programelor şi proiectelor de cercetare,


dezvoltare şi inovare.
(1) Consiliul de evaluare şi expertiză a programelor şi proiectelor de cercetare, dezvoltare
şi inovare (în continuare Consiliul de evaluare şi expertiză) este o subdiviziune administrativă din
cadrul Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Inovare, care organizează evaluarea şi expertiza
legalităţii, eficienţei şi eficacităţii utilizării fondurilor şi programelor ştiinţifice naţionale şi
sectoriale prin intermediul experţilor independenţi, autohtoni şi străini, inclusiv savanţi
moldoveni din diasporă.
(2) Consiliul de evaluare şi expertiză funcţionează în baza regulamentului aprobat de
Guvern.

5
(3) Directorul Consiliului de evaluare şi expertiză este numit în funcţie de către Consiliul
de administrare, în bază de concurs internaţional, pentru un mandat de patru ani.
(4) Costul operaţional al activităţii Consiliului de evaluare şi expertiză se planifică distinct
în bugetul anual al Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Inovare.

Articolul 705. Consiliul Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare.


(1) Consiliul Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare este un organ consultativ al Prim-
ministrului, fără personalitate juridică, care:
a) examinează în consens proiectele de politici în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării
propuse de Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Inovare, Academia de Ştiinţe a Moldovei, le
recomandă Guvernului şi propune volumul mijloacelor financiare bugetare necesare pentru
realizarea lor;
b) asigură comunicarea şi cooperarea dintre principalii factori implicaţi în elaborarea şi
implementarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării la nivel guvernamental, al
antreprenoriatului şi al comunităţii ştiinţifice;
c) organizează anual selectarea candidaţilor, evaluarea şi pregătirea propunerilor în vederea
decernării Premiului naţional în domeniul ştiinţei, tehnologiilor, culturii, artei şi sportului.
(2) Consiliul Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare include în componenţa sa în calitate
de:
a) preşedinte al Consiliului Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare - Prim-ministru al
Republicii Moldova;
b) vicepreşedinţi ai Consiliului Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare din oficiu:
preşedintele Academiei de Ştiinţe şi preşedintele Consiliului Rectorilor;
c) secretar al Consiliului Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare din oficiu: secretarul
ştiinţific general al AŞM.
(3) În calitate de membri ai Consiliului sunt desemnați:
a) patru viceprim-miniştri sau miniştri la propunerea Prim-ministrului;
b) patru reprezentanţi ai comunităţii ştiinţifice: doi reprezentanţi ai Academiei de Ştiinţe
a Moldovei la propunerea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, şi doi reprezentanţi ai instituţiilor de
învăţământ superior la propunerea Consiliului Rectorilor.
c) doi reprezentanţi ai mediului de afaceri la propunerea Camerei de Comerţ şi Industrie;
d) un reprezentant din organizaţiile neguvernamentale, care practică activitatea de
cercetare dezvoltare la propunerea Consiliului Naţional pentru Participare;
e) un reprezentant al Uniunilor de Creaţie.
(4) În lipsa preşedintelui Consiliului Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare şedinţele
acestuia sunt prezidate de unul dintre vicepreşedinţi.
(5) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru
Cercetare-Dezvoltare se aprobă de Guvern.”

20. Articolul 71 alin. (1) cuvîntul”, unica” se substituie cu cuvintele ”este o”, iar cuvintele
”este coordonator plenipotenţiar al activităţii ştiinţifice şi de inovare”, se exclud.

21. Articolul 72 se abrogă.

22. Articolul 73:


în dispoziţia articolului, cuvintele „În temeiul Acordului de parteneriat, Academia de
Ştiinţe” se substituie cu cuvintele „Activitatea Academiei de Ştiinţe este orientată pe următoarele
direcţii principale”;

6
litera a) va avea următorul cuprins: ”propune din iniţiativă proprie sau participă la
elaborarea şi promovarea strategiilor de dezvoltare a domeniului cercetării-dezvoltării şi
inovării”.
la litera b), cuvintele „identifică direcţiile” se substituie cu cuvintele „propune din iniţiativă
proprie sau participă la elaborarea şi identificarea direcţiilor”;
la litera c), cuvintele „conform direcţiilor strategice ale sferei ştiinţei si inovării” se
substituie cu cuvintele „destinate finanţării instituţionale în urma evaluării performanţei conform
metodologiei aprobate de Guvern”;
la litera d), cuvîntul „organizează” se substituie cu cuvintele „participă la”;
litera e) se abrogă;
la litera f), cuvintele „finanţate de la bugetul de stat” se substituie cu cuvintele „în limitele
alocaţiilor bugetare şi mijloacelor proprii”;
litera g) se completează la final cu cuvintele „a Academiei de Ştiinţe şi a organizaţiilor din
domeniul cercetării-dezvoltării din subordine”;
la litera j), cuvintele „promovează politica” se substituie cu cuvintele „participă la
realizarea politicii”;
la litera n), cuvintele „după caz,” şi cuvintele „şi a subiectelor din sfera ştiinţei şi inovării
neîncadrate în structura ei, ce beneficiază de alocaţii de la bugetul de stat” se exclud;
litera r) se completează după cuvîntul „similare” cu cuvintele „creează reprezentanţe în
Uniunea Europeană, statele-membre şi alte state”.

23. Se completează cu articolul 731 cu următorul cuprins:


”Articolul 731. Drepturile Academiei de Ştiinţe
Academia de Ştiinţe este în drept:
a) să-şi determine structura instituţională în conformitate cu direcţiile strategice ale sferei
ştiinţei şi inovării,priorităţile social-economice ale ţării;
b) să iniţieze din surse bugetare şi proprii elaborarea de proiecte şi programe de stat în
sfera cercetare-dezvoltare;
c) să-şi aleagă membrii titulari, membrii corespondenţi, membrii de onoare şi doctorii
honoris causa în conformitate cu Statutul Academiei de Ştiinţe şi alte acte normative interne;
d) sa avizeze programele şi proiectele de cercetare-dezvoltare şi inovare ale organizaţiilor
din sfera ştiinţei şi inovării subordonate Academiei de Ştiinţe la concursurile organizate de
Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Inovare, de fondurile naţionale şi sectoriale;
e) să organizeze manifestaţii ştiinţifice şi să delege cercetători ştiinţifici la forurile
ştiinţifice europene şi internaţionale;
f) să stimuleze creaţia ştiinţifică şi culturală prin organizarea de concursuri şi prin
aplicarea unui sistem eficient de premiere;
g) să susţină şi să disemineze rezultatele ştiinţifice şi inovaţionale ale cercetării-
dezvoltării;
h) să creeze şi să lichideze, în conformitate cu legislaţia şi cu prevederile statutare,
organizaţii cu diverse forme juridice de organizare şi tipuri de proprietare;
i) să-şi determine partenerii şi formele optime de cooperare, stabilind relaţii de
colaborare cu instituţii şi organizaţii din ţară şi de peste hotare din domeniul cercetare-dezvoltare
şi inovare şi din învăţămîntul universitar;
j) să presteze servicii prevăzute de statut şi actele normative ale Guvernului.”
k) să elaboreze și să dezvolte baza de date prin stocarea brevetelor, patentelor,
standardelor și rezultatelor științifice.
l) să creeze, dezvolte şi gestioneze genofondul de plante.

7
m) să instituie Consiliul directorilor al organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării din
subordinea AŞM în scopul sporirii gestionării eficiente, Consiliul va fi condus de
Preşedintele AŞM şi va include în componenţa sa directorii organizaţiilor susmenţionate”

24. Articolul 74
litera e) se abrogă;
litera g)se abrogă;
litera h) se abrogă;
la litera (m) sintagma „cu mijloace de la bugetul de stat, precum şi din granturi primite de
Guvern” să se substituie cu sintagma „de instituţiile din subordine”.

25. Articolul 75 se abrogă.

26. Articolul 76:


alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Efectivul membrilor titulari şi membrilor corespondenţi se stabileşte în număr de 91 de
persoane, dintre care numărul membri corespondenţi va fi nu mai mic de 50%.”
se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
„(21) Denumirea specialităţilor şi numărul locurilor vacante de membri titulari şi de membri
corespondenţi sînt stabilite de Prezidiul Academiei de Ştiinţe.”

27. Articolul 77 litera a) sintagma „Asambleei Academiei de Ştiinţe” se substituie cu


sintagma „Adunării generale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei”

28. Articolul 78 va avea următorul cuprins:

„Articolul 78.Secţiile de ştiinţe ale Academiei de Ştiinţe.


(1) În secţiile de ştiinţe ale Academiei de Ştiinţe se reunesc:
a) membrii titulari;
b) membrii corespondenţi;
c) 45 de doctori şi doctori habilitaţi din domeniile corespunzătoare ale secţiilor de ştiinţe,
aleşi prin concurs, în baza unui regulament aprobat de Prezidiul Academiei de Ştiinţe.
(2) Membrii titulari, membrii corespondenţi, doctorii şi doctorii habilitaţi, care activează în
acelaşi domeniu al cercetării şi inovării se reunesc în următoarele secţii:
a) ştiinţe ale vieţii;
b) ştiinţe exacte şi inginereşti;
c) ştiinţe socio-economice, umanistice şi arte.
(3) Secţiile de ştiinţe au următoarele atribuţii în domeniile corespunzătoare:
a) coordonează ştiinţifico-metodic cercetările ştiinţifice;
b) promovează creaţia ştiinţifică şi culturală, valorile şi principiile deontologice ale
cercetării-dezvoltării şi inovării;
c) avizează proiectele de cercetare-dezvoltare şi inovare prezentate de organizațiile din
sfera ştiinței şi inovării la concursuri organizate de Agenţia Naţională pentru Cercetare şi
Inovare, fondurile naţionale şi sectoriale;
d) organizează, la solicitarea Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Inovare, fondatorilor şi
organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, audierea publică a rezultatelor din cadrul programelor
şi proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare finanţate din bugetul de stat;
e) alte atribuții se stabilesc prin Statutul Academiei de Ştiinţe;

8
(4) Conducerea secţiei de ştiinţe este asigurată de către coordonatorul secţiei ales de
adunarea generală a secţiei de ştiinţe dintre membrii acesteia, pentru o perioadă de patru ani
(pentru cel mult două termene consecutive).”

29. Articolul 79 va avea următorul cuprins:


“Articolul 79.Instituţiile cu autonomie financiară şi întreprinderile Academiei de Ştiinţe.
(1) În subordinea Academiei de Ştiinţe activează următoarele instituţii cu autonomie
financiară: institutele de cercetare-dezvoltare (persoane juridice de drept public) subordonate
Academiei de Ştiinţe, alte instituţii de asigurare a activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare a
Academiei de Ştiinţe, potrivit statutului.
(2) Instituţiile cu autonomie financiară au personalitate juridică de drept public şi activează
în conformitate cu statutele aprobate de Academia de Ştiinţe.
(3) Pentru asigurarea logistică a activităţii din sfera ştiinţei şi inovării, practicarea
activităţii economice ce nu rezultă nemijlocit din scopul prevăzut de statutul Academiei de Ştiinţe
sau a instituţiilor cu autonomie financiară, acestea, cu acordul fondatorului, au dreptul de a crea
persoane juridice de drept public şi de drept privat”.

30. Articolul 80 se abrogă.

31. Articolul 81:


titlul articolului 81 va avea următorul cuprins: „Adunarea generală a Academiei de Ştiinţe a
Moldovei”
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Organul reprezentativ suprem al Academiei de Ştiinţe este Adunarea generală a
Academiei de Ştiinţe a Moldovei (în continuare Adunarea generală), care întruneşte membrii
secţiilor de ştiinţe în conformitate cu articolul 78 al prezentului cod.
la alineatul (2) cuvîntul ”Asambleei” se substituie cu cuvîntul ”Adunării generale”,iar
sintagma „Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică” se substituie cu sintagma
„Prezidiului Academiei de Ştiinţe”;
la alineatul (3) cuvîntul ”Asambleei” se substituie cu cuvîntul ”Adunării generale”
la alineatul (4):
cuvîntul ”Asambleea” se substituie cu cuvîntul ”Adunarea generală”
litera c) se abrogă;
litera e) cuvîntul ”Asamblee” se substituie cu sintagma ”Adunare generală”, iar sintagma
„Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică” se substituie cu sintagma „Prezidiul
Academiei de Ştiinţe”;
la litera f), cuvintele „din ţară şi activitatea” se substituie cu cuvîntul „a activităţii”;
la litera h), cuvintele „identifică direcţiile” se substituie cu cuvintele „propune din iniţiativă
proprie sau participă la identificarea direcţiilor”.

32. Articolul 82:


la alineatul (1) cuvîntul ”Asamblee” se substituie cu sintagma ”Adunarea generală” la cazul
gramatical corespunzător, iar cuvintele „de 6 ani” se substituie cu cuvintele „de patru ani”;
la alineatul (2):
se abrogă litera b);
se abrogă litera f);
se abrogă litera g);
la litera d) cuvîntul ”Asambleea” se substituie cu sintagma ”Adunarea generală”, iar
sintagma „Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică” se substituie cu sintagma
„Prezidiul Academiei de Ştiinţe”;

9
la litera h) cuvîntul ”Acreditare” se substituie cu cuvintele ”Evaluare”.

33. În articolul 83 alineatul (2) cuvintele ” Asambleea Academiei de Ştiinţe” se substituie


cu cuvintele ”Adunarea generală”;

34. În articolul 84 alineatul (1) cuvîntul ”Asamblee” se substituie cu sintagma ”Adunarea


generală”;

35. Articolul 85 va avea următorul cuprins:


„Articolul 85. Prezidiul Academiei de Ştiinţe.
(1) Prezidiul Academiei de Ştiinţe (în continuare – Prezidiu) este organul executiv al
Academiei de Ştiinţe, care activează în baza unui regulament aprobat de Adunarea generală.
(2) Prezidiul este format din preşedinte, prim-vicepreşedinte, vicepreşedinţi, secretarul
ştiinţific general, coordonatorii secţiilor de ştiinţe, preşedinţii filialelor Academiei de Ştiinţe,
preşedintele sfatului academicienilor.
(3) Şedinţele ordinare ale Prezidiului se convoacă lunar conform planului anual, iar cele
extraordinare - la necesitate, din iniţiativa Preşedintelui Academiei de Ştiinţe sau a 2/3 din
membrii Prezidiului.
(4) La şedinţele Prezidiului pot fi invitaţi şi alţi specialişti, în funcţie de agendă.
(5) Şedinţele Prezidiului sunt deliberative la prezenţa a 2/3 din membrii specificaţi în
alineatul (2) al prezentului articol, iar hotărîrile se adoptă cu voturile majorităţii membrilor
prezenţi la şedinţă.”.

36. La articolul 86:


sintagmele „Consiliul Suprem” şi „Consiliului Suprem” se substituie cu sintagma
„Prezidiul” la cazul gramatical corespunzător;
litera c) se abrogă;
litera d) va avea următorul cuprins:
„d) asigură finanţarea instituţională a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate
Academiei de Ştiinţe;
la litera e), cuvintele „anual” şi „o informaţie despre realizarea programelor de stat şi” se
exclud;
la litera j), se exclud cuvintele ”ale Asambleei şi”;
la litera g), cuvintele „Consiliul consultativ de expertiză şi” se exclud;
litera l) va avea următorul cuprins:
„l) decide asupra creării, reorganizării sau dizolvării subiecţilor din sfera ştiinţei şi inovării
cu orice formă juridică de organizare şi tip de proprietate, subordonate Academiei de Ştiinţe,
pentru optimizarea activităţii din domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării;”
la litera s) se exclude sintagma „masteratului, doctoratului şi”;
la litera t) se exclude sintagma „masteratul, doctoratul şi”;
litera u) va avea următorul cuprins:
„u) organizează concursuri pentru editarea publicaţiilor periodice şi monografiilor
ştiinţifice, manifestărilor ştiinţifice”
se completează cu litera x1) cu următorul cuprins:
„x1) înaintează Guvernului propuneri de înfiinţare, reorganizare sau dizolvare a instituţiilor
de învăţămînt de stat secundar şi superior, subordonate Academiei de Ştiinţe;”
se completează cu litera x2) cu următorul cuprins:
”creează, de comun acord cu ministerele şi alte organe centrale de specialitate, consilii
interdepartamentale de coordonare a activităţii ştiinţifice”.

10
37. Articolul 87 se abrogă.

38. Articolul88 se abrogă.

39.Articolul 89 se abrogă.

40. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins: ”Evaluarea performanţei şi certificarea


organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, atestarea cadrelor ştiinţifice de calificare superioară”

41. Titlul secţiunii 1 va avea următorul cuprins: ”Autoritatea administrativă autonomă în


domeniul evaluării performanţei şi certificării organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, atestării
cadrelor ştiinţifice de calificare superioară”

42. Articolul 90 va avea următorul cuprins:


”Articolul 90. Consiliul Naţional pentru Evaluare şi Atestare
(1) Consiliul Naţional pentru Evaluare şi Atestare (în continuare - Consiliul Naţional) este
autoritatea administrativă autonomă în domeniul evaluării performanţei şi certificării
organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, precum şi a atestării cadrelor ştiinţifice de calificare
superioară.
(2) Consiliul Naţional este persoană juridică de drept public şi funcţionează în baza unui
regulament aprobat de Guvern.”

43. În articolul 93 alineatul (6) litera e) cuvintele „acreditarea sau neacreditarea” se


substituie cu cuvintele „evaluarea performanţei”;

44. Titlul secţiunii 2 va avea următorul cuprins: ”Evaluarea performanţei şi certificarea


organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării”

45. În articolul 96 alineatul (3) se abrogă;

46. În articolul 98
în titlul articolului şi în alineatul (1) sintagma „evaluare a activităţii" se substituie cu
cuvintele „evaluare a performanţei";
alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Metodologia evaluării performanţei
organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării este aprobată de Guvern.

47. Articolul 99 se abrogă.

48. Articolul 100 se abrogă.

49. Articolul 101 va avea următorul cuprins:


„Articolul 101. Finalitatea evaluării performanţei organizaţiilor de drept public din sfera
ştiinţei şi inovării
Evaluarea performanţei organizaţiei de drept public din sfera ştiinţei şi inovării, a
capacităţii personalului ei de a desfăşura activităţi specifice profilului solicitat are ca finalitate
eliberarea de către Consiliul Naţional a certificatului de categoria: A, B, şi C, care acordă dreptul
la finanţarea instituţională în condiţiile articolului 131 din prezentul cod.”

50. Articolul 102 va avea următorul cuprins:


„Articolul 102. Asigurarea financiară a activităţii de evaluare a performanţei.

11
(1) Activitatea de evaluare a performanţei organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi
inovării este asigurată din mijloacele bugetare/proprii ale organizaţiilor evaluate.
(2) Taxele pentru serviciile de evaluare a performanţei se aprobă de Guvern.”

51. Secţiunea a 3-a se completează cu articolul 1021 cu următorul cuprins:


„Articolul 1021. Calificarea superioară a cercetătorilor ştiinţifici
(1) Calificarea superioară a cercetătorilor ştiinţifici se atestă prin:
a) titluri ştiinţifice: doctor, doctor habilitat;
b) grade științifice: conferenţiar cercetător, profesor cercetător, care se echivalează
respectiv cu titlurile științifico-didactice de conferențiar universitar și profesor universitar.
(2) Titlurile ştiinţifice şi gradele ştiinţifice se conferă în baza regulamentului aprobat de
Guvern.
(3) Titlurile ştiinţifice se certifică prin diplome, iar gradele ştiinţifice prin atestate.
(4) Diplomele de doctor habilitat, atestatele de conferenţiar cercetător şi profesor
cercetător se eliberează de Consiliul Naţional.

52. Titlul secţiunii 3 va avea următorul cuprins: ”Atestarea cadrelor ştiinţifice de calificare
superioară”

53. În articolul 103 alineatul (3) se abrogă.

54. În articolul 104:


litera c) va avea următorul cuprins: „elaborează, în comun cu Academia de Ştiinţe,
regulamentele cu privire la pregătirea cadrelor ştiinţifice prin postdoctorat şi consultă organul
central de specialitate în domeniul educaţiei cu privire la actele normative referitoare la studiile
superioare de doctorat, ciclul III”;
litera e) se abrogă;
litera f) se abrogă;
la litera h) cuvîntul ”specializate” se substituie cu cuvintele „de profil”;
la litera i) se substituie cuvintele „înalta calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică” cu
cuvintele „calificare ştiinţifică superioară”;
la literele j), n), s) cuvintele ”şi titluri ştiinţifico-didactice” se exclud;
la literele k) şi l) cuvintele ”cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare” se
substituie cu cuvintele ”calificare ştiinţifică superioară”;
litera m) se abrogă;
la litera n) cuvintele ”conferire a gradelor şi titlurilor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifico-
didactice” se substituie cu cuvintele ”evaluare, validare a tezelor de doctorat sau, după caz,
evaluare şi confirmare a titlurilor ştiinţifice de doctor”;
litera o) se abrogă;
la litera p) se exclud cuvintele ”de consilii ştiinţifice specializate ad-hoc (pentru susţinerea
fiecărei teze aparte) şi cea a”;
la litera q) se exclud cuvintele ”şi ştiinţifico-didactice” şi „de doctorate”, cuvîntul
„supraveghează” se substituie cu cuvîntul „monitorizează”, iar cuvintele ”consiliile științifice
specializate” se substituie cu cuvintele „comisia de doctorat pentru susţinerea tezei”;
litera r) va avea următorul cuprins: „evaluează tezele de postdoctorat şi acordă titluri de
doctor habilitat şi în baza deciziilor emise de consiliile ştiinţifice de profil”;
litera s) se abrogă;
litera u) se abrogă;
la litera v) va avea următorul cuprins: „validează titlul de doctor şi conferă sau retrage titlul
de doctor habilitat şi gradul ştiinţific de conferenţiar cercetător şi profesor cercetător”.

12
55. În articolul 105:
alineatul (2) se exclud cuvintele ”şi a titlurilor ştiinţifico-didactice”;
alineatul (3) cuvîntul ”specializate” se substituie cu cuvintele „de profil”;

56. În articolul 117alineatul (1) şi alineatul (2) sintagma „Academia de Ştiinţe” se substituie
cu sintagma „Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Inovare”.

57.Titlul capitolului VII va avea următorul cuprins: „Asigurarea informaţională a sferei


ştiinţei şi inovării”, iar sintagma ”Secţiunea a 2-a ”Asigurarea informaţională a sferei ştiinţei şi
inovării”se exclude.

58. În articolul 125:


alineatul (1):
litera f) va avea următorul cuprins: „f) mijloacele fondurilor autorităţilor administraţiei
publice centrale şi altor autorităţi administrative;”;
litera i) cuvîntul ”specializate” se substituie cu cuvintele „de profil”;
alineatele (2),(4) sintagma ”Acordul de parteneriat” se substituie cu sintagma ”Programul
Naţional de Cercetare-Dezvoltare”;
alineatul (3) va avea următorul cuprins: ”(3) Finanţarea de la bugetul de stat a domeniului
cercetării-dezvoltării şi inovării se realizează în temeiul Programului Naţional de Cercetare-
Dezvoltare.”
alineatul (6) se abrogă;
alineatul (10) se abrogă;

59. Articolul 126 va avea următorul cuprins:


”Articolul 126. Patrimoniul organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării
(1) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute de lege, organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării
dispun de toate bunurile materiale şi nemateriale (în continuare – obiecte ale patrimoniului):
a) transmise de către stat spre folosinţă sau administrare în baza hotărîrilor autorităţilor
administraţiei publice;
b) procurate din mijloace proprii;
c) rezultate din activitatea intelectuală a membrilor şi a angajaţilor organizaţiilor din sfera
ştiinţei şi inovării, din prestarea serviciilor sau efectuarea de lucrări pe bază contractuală;
d) obţinute din donaţii şi sponsorizări din partea persoanelor fizice şi juridice din ţară şi
străinătate;
e) obţinute pe alte căi legale.
(2) Fondatorii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării asigură realizarea drepturilor
statului ca proprietar al obiectelor patrimoniului, folosirea şi administrarea lor eficientă în
limitele stabilite de legislaţia în vigoare, pentru satisfacerea necesităţilor sociale şi a celor de stat.
(3) Obiectele patrimoniului organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării se folosesc în
condiţiile legii şi conform cu statutele lor.
(4) Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării au dreptul să-şi folosească obiectele
patrimoniului pentru a participa la relaţii civile, inclusiv pentru a desfăşura activităţi economice,
în corespundere cu scopul prevăzut în statut şi în limitele capacităţii lor juridice civile.
(5) Înstrăinarea obiectelor patrimoniului organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării,
prevăzute în alin. (1) literele b)-d) se efectuează cu acordul în scris al fondatorului.
(6) Mijloacele obţinute din folosirea şi vînzarea obiectelor complexului patrimonial al
organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării sînt orientate spre realizarea scopului prevăzut în
statut.”

13
60. În articolul 129 litera o) sintagma „Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Inovare " se
substituie cu cuvîntul „fondator",

61. În articolul 134 alineatul (3) cuvîntul ”grad” se substituie cu cuvîntul ”titlu”,

62. În articolul 144 sintagma „Academia de Ştiinţe” se substituie cu cuvîntul „fondator”.

63. În articolul 146 alineatul (4), sintagma „Academia de Ştiinţe” se va substitui cu cuvîntul
„fondator” şi la alineatul (6) cuvîntul „speciale” se va substitui cu „speciale/proprii”, sintagma
„inclusiv pentru soluţionarea problemelor sociale” se exclude.

64. Articolul 147 se abrogă

65. În articolul 151:


alineatul (3) va avea următorul cuprins:
”Atestarea cercetătorilor ştiinţifici se efectuează o dată la doi ani în conformitate cu
indicatorii de performanţă aprobaţi de Guvern.”
se completează cu un alineat nou (4) cu următorul cuprins:
„(4) La iniţiativa consiliului ştiinţific al organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării poate fi
organizată atestarea cercetătorilor în caz de promovare sau retrogradare din funcţie.”
se completează cu un alineat nou (5) cu următorul cuprins:
„(5) Rezultatele atestărilor cercetătorilor ştiinţifici sunt publicate pe pagina web a
organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării.”

66. În articolul 152:


alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Pentru ocuparea funcţiei de cercetător ştiinţific stagiar sînt necesare studii superioare
de masterat sau rezidenţiat şi aptitudini de cercetare.”;
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Pentru ocuparea funcţiei de cercetător ştiinţific, pe lîngă întrunirea cerinţelor
specificate la alineatul (1) al prezentului articol, candidatul trebuie să prezinte publicaţiile în
revistele ştiinţifice de specialitate”.
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Pentru ocuparea funcţiei de cercetător ştiinţific superior, candidatul trebuie să posede
titlul ştiinţific de doctor sau doctor habilitat în profilul postului, vechime în muncă în sfera ştiinţei
şi inovării de cel puţin trei ani, să prezinte publicaţii în revistele ştiinţifice naţionale şi
internaţionale de specialitate”
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Pentru ocuparea funcţiei de cercetător ştiinţific coordonator, candidatul trebuie să
posede titlul ştiinţific de doctor sau doctor habilitat în profilul postului, vechime în muncă în
sfera ştiinţei şi inovării de cel puţin cinci ani, să prezinte publicaţii de valoare în revistele
ştiinţifice naţionale şi internaţionale de specialitate”
alineatul (5) se completează la final cu sintagma „şi publicaţii de valoare în revistele
ştiinţifice naţionale şi internaţionale de specialitate”.
la alineatul (6) cuvintele ”grad ştiinţific de doctor habilitat, titlu ştiinţific de profesor-
cercetător” se substituie cu cuvintele ”titlu ştiinţific de doctor habilitat, grad ştiinţific de profesor-
cercetător”
alineatul (7) se completează după cuvintele „contract individual de muncă” cu cuvintele
„sau contract de prestare a serviciilor”.

14
67. Articolul 157:
la alineatul (5) cuvintele ”grad ştiinţific de doctor habilitat” şi ”titlu ştiinţific de profesor
cercetător” se substituie respectiv cu cuvintele ”titlu ştiinţific de doctor habilitat” şi ”grad
ştiinţific de profesor cercetător”, iar cuvintele” ”grad ştiinţific de doctor” şi ”titlu ştiinţific de
conferenţiar cercetător” se substituie respectiv cu cuvintele ”titlu ştiinţific de doctor” şi ”grad
ştiinţific de conferenţiar cercetător”;
se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
”(8) Angajaţii aparatului administrativ al Prezidiului, care dețin titluri ştiinţifice, științifico-
didactice şi grade științifice sau didactice, beneficiază de facilităţile cercetătorilor ştiinţifici dacă
sunt încadraţi în activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare.”

68. Anexele nr. 1-3 se abrogă.

Articolul II. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 01 ianuarie 2017.


(1) Din data intrării în vigoare a prezentei legi organizaţiile de drept public din sfera ştiinţei
şi inovării, nou-create beneficiază de finanţare instituţională pentru un termen de doi ani, iar cele
acreditate conform Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din
15 iulie 2004 - pînă la expirarea termenului acreditării respective.
(2) Personalul aparatului administrativ al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare
Tehnologică al Academiei de Ştiinţe, care ocupa funcţii publice la 01 ianuarie 2016, în cazul
reangajării în aparatul administrativ al Prezidiului beneficiază de statutul funcţionarului public pe
parcursul a cinci ani după intrarea în vigoare a prezentei legi.

15