Sunteți pe pagina 1din 192

Manual Tehnic

Cuprins

Informaþii utile 4-7

Noþiuni generale despre acoperiºuri 9 - 14

Construcþia unui acoperiº 15 - 21

Sistemul Bramac. Vedere de ansamblu. 22 - 23

Þigle cu falþ de suprapunere ºi


accesorii Bramac. Date tehnice. 24 - 79

Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor 80 - 91

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj 92 - 129

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri


abundente de zãpadã 130 - 147

Sistemul solar Bramac 148 - 172

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:


Informaþii utile

Protecþia muncii
Pentru Bramac nu este importantã numai protecþia ºi siguranþa clienþilor, ci ºi
sãnãtatea montatorilor ºi partenerilor sãi. De aceea, acordãm siguranþei muncii o
atenþie deosebitã.
Bramac se simte obligat sã-ºi atenþioneze partenerii despre factorii de risc ºi sã le
recomande mãsurile necesare pentru siguranþa muncii.

Munca cu materialele de învelitoare


Multe materiale de construcþii, printre care ºi þiglele, sunt produse din materii
prime naturale, care conþin quarþ cristalin. În procesele de tãiere sau gãurire a
þiglei, sunt eliberate pãrþi de quarþ, care la încãrcãri mari de praf pe perioade lungi
de timp pot cauza afecþiuni serioase ale plãmânului (silicoza).

Este obligatorie luarea urmãtoarelor mãsuri de siguranþã:


- la tãierea sau gãurirea þiglei este obligatoriu sã se poarte masca de protec-
þie contra prafului;
- folosirea unor unelte de tãiere umedã sau care au dispozitive de absorbþie a
prafului.
În general sunt de luat toate mãsurile de siguranþã specifice meseriei de montator
de materiale de învelitori.
Ham de siguranþã (cordelina de siguranþã)
Folosirea hamului de siguranþã este necesarã în cazul lucrãrilor
la înãlþime. Dacã mãsura de siguranþã împotriva cãderii nu se
poate lua prin schela de protecþie, reþea de protecþie sau para-
pet de protecþie, atunci trebuie folosit hamul de siguranþã.
Indicaþie:
Daca existã pericolul cãderii de la înãlþime este obligatorie
utilizarea hamului de siguranþã cu toate accesoriile acestuia.
Înainte de fiecare utilizare:
- verificarea anualã a echipamentului de cãtre specialiºti;
- utilizatorul echipamentului trebuie instruit în folosirea
corectã a hamului de siguranþã.
La utilizare:
- punctul de asigurare trebuie sã poatã prelua greutatea unui
corp în cãdere liberã;
- punctul de asigurare sã fie pe cât posibil în plan vertical
deasupra utilizatorului.

4
Informaþii utile
Informaþii utile

60

60
cm
0°-20°

cm
≥1m

≥1m
2
1 3 4 5

Munca pe acoperiºuri
Asigurarea contra cãderii de la o distanþã de 3 m

1. La o înclinaþie a acoperiºului de pânã la 20°


- parapet de protecþie sau schele de protecþie (plase de protecþie).

2. La o înclinaþie a acoperiºului de peste 20°


- schele de interceptare de pe acoperiº sau balustradã de protecþie.

3. La o înclinaþie a acoperiºului de peste 45°


- muncitorii trebuie sa fie bine ancoraþi (în plus faþã de balustrada de pro-
tecþie ºi schele de interceptare de pe acoperiº);
- toate lucrãrile care presupun folosirea cordelinei de siguranþã nu trebuie
fãcute de o singurã persoanã.

4. Schelele de interceptare
- ca schelã de consolã sau în legãturã cu o schelã de faþadã.

5. Balustrada de protecþie:
- pânã la o înclinaþie admisibilã de 60°, fixarea sã se facã de pãrþi portante
ale construcþiei (cãpriori);
- la lucrãri ce dureazã maxim o zi (lucrãri de reparaþie sau de vopsitorie),
schela de protecþie nu este obligatorie. În schimb, lucrãtorii trebuie sã fie
asiguraþi prin cordelinã de siguranþã.

Vã rugãm sã urmaþi aceste instrucþiuni ºi sã vã protejaþi sãnãtatea. Nu vã


expuneþi atât pe dumneavoastrã, cât ºi pe ceilalþi unor pericole inutile!

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 5


Informaþii utile

Protecþia muncii
Pentru toate tipurile de lucrãri pe acoperiºuri sunt valabile Normele de Tehnicã a
Securitãþii pentru lucrul la înãlþime.
Accesul pe acoperiº
În acest scop se va folosi sistemul treaptã podest. Pe þigla de câmp se va cãlca
numai pe profilul central al þiglelor, evitându-se astfel spargerea acestora. Þiglele
de aerisire ºi parazãpadã nu se vor folosi ca ºi cale de acces.
Structura suprafeþei - pericol de alunecare
Suprafeþele netede sunt mai alunecoase, în special atunci când sunt umede.
Tãierea umedã
Sunt recomandate maºinile de tãiat fixe, cu disc diamantat, acestea permiþând
tãierea rapidã fãrã a rezulta praf. Pentru a se evita formarea de striaþii pe þigla tãi-
atã, aceasta se va curãþa într-un vas cu apã. Praful de tãiere ce se gãseºte pe
suprafaþa umedã va fi îndepãrtat imediat, deoarece îndepãrtarea ulterioarã este
mult mai dificilã.
Tãierea uscatã
Se va realiza numai cu instalaþii de absorbþie a prafului.
Deºeurile de þiglã
Deºeurile provenite de la þigle se considerã a fi deºeuri de construcþie ºi se
trateazã ca atare.

Combinarea þiglelor la acoperire


Þiglele Romana antic, Reviva antic, Montero canion ºi Natura Plus se vor monta
utilizând în acelaºi timp þigle amestecate din trei pânã la patru paleþi, din aceeaºi
livrare. Prin acest procedeu se va obþine o combinaþie armonioasã.

Rezistenþa la furtunã
Fixarea tuturor þiglelor speciale (ex: þiglele parazãpadã, þiglele de aerisire, þiglele
de coamã, tiglele laterale, etc) este obligatorie. La înclinaþii peste 45° se va fixa
în cuie sau cârlige de ancorare fiecare a treia þiglã, iar la înclinaþii peste 60°, va fi
fixata fiecare þiglã în câmp. De asemenea, vor fi fixate în cuie ºi þiglele perime-
trale din jurul ferestrelor de mansardã, a coºurilor de fum, ultimul rând la coamã,
etc.
Protecþia împotriva zãpezii viscolite
Se recomandã folosirea asterealei, foliei impermeabile ºi a accesoriilor Bramac
doar la înclinaþii între 17° ºi 22°.

6
Informaþii utile
Informaþii utile

Protecþia împotriva alunecãrii zãpezii


Soluþia optimã o reprezintã dispunerea uniformã a þiglelor parazãpadã pe întreaga
suprafaþã a acoperiºului ºi montarea grilajului parazãpadã în al doilea rând de la
streaºinã.

Mansardarea acoperiºului
Aici, cel puþin în zona tavanelor înclinate este necesarã construirea unei termo- ºi
hidroizolaþii sub învelitoare. În practicã, se utilizeazã în general pe întreaga
suprafaþã.

Protecþia în caz de incendiu


Þiglele fac parte din categoria materialelor de construcþie, neinflamabile, clasa
A1.

Construcþia suportului învelitoare


Cu cât construcþia sipcilor suport/sipcilor longitudinale este mai stabilã, cu atât
þiglele se vor monta ºi fixa mai uºor. Construcþia de sub învelitoare trebuie sã
asigure impermeabilitate. Strãpungerile, cum ar fi coºuri de fum, Durovent tre-
cere gurã de aerisire se vor realiza în aºa fel încât sã nu permitã pãtrunderea
apei. Se va avea în vedere pãstrarea funcþiei de acoperiº rece prin subventilarea
învelitorii.

Protecþia suplimentarã împotriva ploii


La înclinaþii minime, în cazul detaliilor complicate ºi a tãieturilor se va aplica, în
zona de suprapunere, o bandã bituminoasã.
La poduri nemansardate aflate în zone expuse la vânturi puternice, se va monta
o folie impermeabila Veltitech 120 direct pe căpriori, pentru o protecţie
suplimentară împotriva ploii ºi a zăpezii viscolite.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 7


Noþiuni generale despre acoperiºuri
Noþiuni generale despre
acoperiºuri
ªarpanta ca un acoperiº
rece
Circulaþia aerului

pod mansardat pod nemansardat

ªarpanta terasã ca un
acoperiº cald

Acoperiºul terasã fãrã


subventilaþie

Asterealã Folie impermeabilã


recomandatã pentru acoperiºuri recomandatã atât pentru acoperiºuri
mansardate cu o pantã de pânã mansardate cât ºi pentru cele
la 22° nemansardate

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 9


Noþiuni generale despre
acoperiºuri
Elementele acoperiºului

Coamã orizontalã Muchie/Coamã înclinatã

Dolie Pazie

Fronton Streaºinã

10
Noþiuni generale despre acoperiºuri
Noþiuni generale despre
acoperiºuri

Versant Teºiturã

Coamã înclinatã Creastã

Racordare la coº Racordare la calcan

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 11


Noþiuni generale despre
acoperiºuri
Principalele tipuri de
acoperiºuri

În douã ape În douã ape cu teºiturã

În patru ape Într-o apã

Cu rupere de pantã

12
Noþiuni generale despre acoperiºuri
Noþiuni generale despre
acoperiºuri
Tipuri de lucarnã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 13


Noþiuni generale despre
acoperiºuri

14
Construcþia unui acoperiº

Construcþia unui acoperiº


Încãrcãri de zãpadã Încãrcãri din vânt de
ºi gheaþã de pânã la pânã la 100 kg/m2
1200 kg/m2

Învelitoare

Construcþia
acoperiºului: Contraºipci de minim 5/5 cm
Strat hidroizolator (ex: Folie Bramac
Universal)
Asterealã (placare cu scândurã)
Cãpriori

Construcþia
interioarã: Strat izolator
Barierã de vapori
Placare interioarã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 15


Construcþia unui acoperiº

Acoperiºul rece

Acoperiºurile înclinate sunt considerate acoperiºuri reci. Prin aceasta se înþelege


un acoperiº cu subventilaþie.

Ventilaþia ºi subventilaþia unui acoperiº


Se disting douã tipuri de acoperiºuri reci:
- cu pod mansardat
- cu pod nemansardat
În ambele cazuri, vor fi prevãzute deschideri de ventilaþie, la streaºinã ºi la
coama acoperiºului, care se realizeazã cu ajutorul accesoriilor Bramac.
La acoperiºurile cu podul mansardat, subventilaþia se realizeazã prin distanþarea
învelitorii, cu ajutorul contraºipcilor (min. 5x5 cm).

ieºire aer

rece

cald
rece

intrare aer
cald cald
intrare aer

16
Construcþia unui acoperiº

Dimensionarea gurilor de aerisire

Construcþia unui acoperiº


Aceastã operaþiune necesitã o atenþie deosebitã în urmãtoarele cazuri:
- montajul cu mortar a coamelor
- înclinaþie micã ºi lungime mare a cãpriorilor
Pentru realizarea unei ventilaþii eficiente a spaþiului dintre izolaþia termicã ºi aster-
ealã se prevãd guri de aerisire, în zona coamelor.

Izolaþia termicã

La montarea izolaþiei termice nu este permisã formarea punþilor de cãldurã, care


pot genera pierderi semnificative de cãldurã, deteriorãri datorate condensului,
îngheþului ºi acumulãrilor de apã nedorite. Dispunerea straturilor succesive este
prezentatã în imaginea de mai jos.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 17


Construcþia unui acoperiº

Asterealã

Aºa este denumitã placarea cu scândurã, a structurii acoperiºului care va fi


acoperitã ulterior cu folie impermeabilã.
Bramac oferã o alternativã simplã ºi avantajoasã dar la fel de eficientã de
înlocuire a asterealei la înclinatii peste 22° ºi anume folia Bramac Universal
(detalii tehnice vezi pag. 78).

Folia impermeabilã

Asigurã o protecþie eficientã împotriva eventualelor infiltraþii de apã, a pãtrunderii


prafului, zãpezii, a murdãriei evacuate de instalaþiile de ventilaþie ale construcþiilor
industriale ºi de asemenea protejeazã structura pânã la acoperirea efectivã cu
þiglã.
Folia impermeabilã reprezintã o alternativã simplã ºi avantajoasã de înlocuire a
asterealei. Este recomandatã utilizarea foliei Bramac, în cazul în care acoperiºul
nu a fost prevãzut cu asterealã.

Învelitoarea
Montarea corectã a þiglelor ºi accesoriilor Bramac este cea mai importantã
premisã pentru realizarea unui acoperiº funcþional. Folosirea accesoriilor Bramac
originale în cazul joncþiunilor ºi strãpungerilor mãreºte considerabil gradul de
funcþionalitate al învelitorii.
Þiglele Bramac se preteazã utilizãrii în toate zonele climaterice, datoritã calitãþii
deosebite a materialului.

18
Construcþia unui acoperiº

Modalitãþi de aºezare a þiglelor pe ºipci

Construcþia unui acoperiº


Aºezarea simplã a þiglelor profilate ºi a þiglelor solzi pe suprafeþe înclinate:
Montero, Romana, Alpina Clasic, Donau, Natura Plus, Reviva, Tectura.

ªipcile suport
ªipcile vor avea dimensiuni conform normelor în vigoare. Secþiunea ºipcilor va fi
dimensionatã în funcþie de încãrcare ºi de distanþa dintre cãpriori, având în medie
30x50 mm.

Contraºipcile
În cazul utilizãrii asterealei sau a foliei impermeabile, contraºipcile vor avea
dimensiunea minimã de 50x50 mm. În cazul acoperiºurilor cu un grad de
înclinare mic ºi lungime mare a cãpriorilor, se recomandã contraºipci de dimensi-
uni mai mari, conform tabelului de mai jos.

Dimensionarea subventilaþiei
Secþiunea minimã a contraºipcilor, în cm, în funcþie de înclinaþia acoperiºului ºi
de lungimea cãpriorilor

Lungimea Înclinaþia acoperiºului


cãpriorilor (m) 15° 20° 25° 30°
5 5 5 5 5
10 6,5 5 5 5
15 10 6,5 5 5
20 10 10 6,5 5
25 10 10 8 6,5

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 19


Construcþia unui acoperiº

Statica
Sarcini

Încãrcare din vânt pânã la Încãrcare de zãpadã


100 kg/m2 (10 -150 km/h) - în general, So=75 - 650 kg/m2
- în unele zone poate ajunge pânã
Încãrcare din ploaie la 1200 kg/m2 la 1200 kg/m2
200 m2 de învelitoare
360 l apã/min.

Plaja de temperaturã: -30° pânã la +70°

Structura acoperiºului trebuie sã fie dimensionatã pentru urmãtoarele sarcini


(conform normelor în vigoare):
a. Sarcina proprie a structurii acoperiºului.
b. Sarcini cauzate de zãpadã.
c. Sarcini cauzate de vânt.
d. Sarcini speciale (seism).

20
Construcþia unui acoperiº

Construcþia unui acoperiº


Material

ÎNCÃRCARE Þiglã Bramac Montero Þiglã metalicã Þiglã ceramicã solzi


ªarpantã lemn 20 kg/m 2
20 kg/m 2
20 kg/m2
Încãrcare din vânt 100 kg/m2 100 kg/m2 100 kg/m2
Zãpadã 150 kg/m2 150 kg/m2 150 kg/m2
Greutate material 10 buc/m2 x 4.3 kg = 38 buc/m2 x 1.4 kg =
5 kg/m2
43 kg/m2 53 kg /m2
Încãrcare totalã 313 kg 275 kg 323 kg
Diferenþã greutate faþã de
dimensionarea minimã pentru -7% + 1,5%
650 kg/m2

Pe baza acestor factori reiese cã, învelitoarea, respectiv materialul de învelitoare


ºi greutatea acestuia, nu influenþeazã semnificativ dimensionarea structurii de
lemn a acoperiºului, dimpotrivã, datoritã dimensiunii þiglelor ºi a greutãþii acesto-
ra, se mãreºte substanþial siguranþa în caz de furtunã.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 21


Sistemul Bramac
Vedere de ansamblu

1 Þiglã 1/1 14 Bandã aerisire protecþie 24 Treaptã metalicã


2 Þiglã ½ (fãrã pozã) coamã (f. p.) 25 Podest metalic
3 Þiglã dublã (f. p.) 15 Clemã fixare þiglã coamã 26 Þiglã suport grilaj metalic
4 Þiglã creastã 1/1 (f. p.) 16 Placuþã PVC închidere parazãpadã
5 Þiglã creastã colþ stânga (f. p.) þiglã coamã 27 Suport metalic fixare
6 Þiglã creastã colþ dreapta (f. p.) 17 Þiglã coamã de început grilaj parazãpadã
18 Þiglã coamã de ramificaþie 28 Grilaj metalic parazãpadã
7 Þiglã creastã ½ (f. p.)
19 Cocoº acoperiº (f. p.) 29 Clemã îmbinare pentru gri-
8 Þiglã lateralã stânga 20 Suport metalic fixare ºipcã laj metalic parazãpadã (f. p.)
9 Þiglã lateralã dreapta coamã (f. p.) 30 Consolã metalicã
10 Þiglã de coamã 21 Þiglã parazãpadã (f. p.) parazãpadã (f. p.)
11 Ecoroll 22 Þiglã suport treaptã podest 31 Þiglã de aerisire (f. p.)
12 Figaroll Plus 23 Suport metalic treaptã 32 Element aerisire protecþie
13 Aerofirst element (f. p.) podest streaºinã

22
Sistemul Bramac. Vedere de ansamblu.

33 Bandã aerisire protecþie 45 Adaptor profilo S (f. p.) 57 Folia Veltitech 120 (f. p.)
streaºinã (f. p.) 46 Bandã fixare dolie (f. p.) 58 Folia Uni Eco
34 Durovent trecere gurã de 47 Element metalic lateral (f. p.) 59 Element de streaºinã (f. p.)
aerisire (f. p.) 48 Disc debitare þiglã (f. p.) 60 Clemã fixare element
35 Durovent trecere antenã (f. p.) 49 Wakaflex streaºinã (f. p.)
36 Racord flexibil (f. p.) 50 Profil metalic închidere 61 Sistem jgheaburi ºi
37 Reducþie PVC (f. p.) coº (f. p.) burlane metalice sau PVC
38 Þiglã transparentã (f. p.) 51 Diblu fixare profil coº (f. p.) 62 Sistem solar complet
39 Luminex 52 Cui zincat 2,8 x 50 mm (f. p.) 63 Panou solar cu montaj pe
40 Cârlig de ancorare (f. p.) 53 Cui zincat 3,1 x 75 mm (f. p.) învelitoare și/sau montaj tip
41 Cui special (f. p.) 54 Clemã fixare þigle terasă
42 Element lateral dolie (f. p.) debitate (f. p.)
43 Dolie metalicã (f. p.) 55 Folie Bramac Universal (f. p.)
44 Profilo S 56 Folie Bramac Pro Plus (f. p.)

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 23


Alegerea vã aparþine: *
Modele ºi culori!
Þigle profilate

Þigla Montero

rubin bordo canion

Þigla Romana

roºu cãrãmiziu1 brun roºcat maro antracit antic


deschis2 briliant
Þigla Alpina Clasic

roºu cãrãmiziu1 brun roºcat maro antracit


închis1 briliant
Þigla Donau

roºu cãrãmiziu brun roºcat maro


deschis

1
culori disponibile atât cu suprafaţă Protector cât și NOVO
2
culori disponibile numai cu suprafaţă NOVO
24 3
culori disponibile numai cu suprafaţă Standard
Alegerea vã aparþine: Modele ºi culori!
Þigla Natura Plus

maro natural

Þigla Reviva

roºu cãrãmiziu antic3

Þigla Tectura

roºu cãrãmiziu antic

*30 de ani garanþie la valoare de produs nou pentru siguranþa dvs. absolutã.
În aceastã garanþie poþi avea încredere deoarece ea existã deja de 42 de ani.
Noi ºtim ce facem, iar dvs. ºtiþi ce aveþi: þigle cu densitate extrem de mare ºi o
capacitate de portanþã unicã, precum ºi o rezistenþã mare la grindinã.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 25


Învelitoarea inteligentã:
Suprafaþa BramacProtector® cu
5 factori de protecþie vã apãrã
ºi de pericole la care nu v-aþi gândit:

Bramac Protector

Cu aºa-numitul test al cãrbunelui recunoscut pe plan internaþional, suprafaþa Bramac


Protector® a obþinut un rezultat remarcabil: în comparaþie cu suprafaþa Protector®,
pe materialele tradiþionale de învelitoare ramân vizibil mai multe reziduuri.
Din portofoliul Bramac, modelele de ţiglã Tectura, Montero, Romana ºi Alpina Clasic
sunt disponibile cu suprafaþa Protector®.
Pentru detalii cu privire la culori ºi pentru mai multe informaþii
consultaþi www.bramac.ro.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 27


Þigle profilate Bramac
Date tehnice
Material
Numai cel mai bun lucru e destul de bun. Bramac foloseºte numai materii prime
de înaltã calitate: nisip spãlat ºi sortat, apã, ciment Portland ºi pigmenþi anorgani-
ci. Din aceste materiale se produc þigle din mortar de ciment. În comparaþie cu
alte materiale de construcþie, rezistenþa þiglelor creºte permanent, astfel cã
þiglele Bramac au o duratã lungã de viaþã. Producþia acestor þigle este complet
automatizatã ºi nu rezultã emisii poluante.
Eventualele diferenþe de culoare se explicã prin utilizarea unor materii prime nat-
urale. Aceste diferenþe pot fi cauzate ºi de factori poluanþi sau de procedee
tehnologice în timpul prizei mortarului de ciment. Factorii climaterici le atenueazã
în timp, iar acesta nu reprezintã un defect. Factorii de mediu pot, de asemenea,
influenþa nuanþele þiglelor.

Utilizare
Þiglele Bramac pot fi utilizate pentru orice acoperiº cu pantã peste 15°, pentru
acoperiºuri cu una, douã sau patru ape, în orice zonã de climã ºi la orice altitu-
dine.
Sunt disponibile 7 modele ºi 8 culori. Formele ºi culorile þiglelor Bramac vã
ajutã sã vã îndepliniþi dorinþele.

Calitate
Bramac acordã la toate þiglele o garanþie de 30 de ani pentru rezistenþa materi-
alelor ºi rezistenþa la îngheþ.
Þiglele Bramac au fost distinse cu marca de calitate a Uniunii Uzinelor Austriece
de Beton ºi Prefabricate ºi cu marca de calitate Austria ºi au fost supuse exper-
tizei conform cu EN 490/491.
Calitatea unitarã ºi ecologicã a þiglelor Bramac a fost confirmatã încã din 1999 cu
marca IBO.

Regulamente ºi norme valabile


– STAS 10101-92
– NORMATIV NPO 19-97
– NORMA EN490
– NORMA EN491

28
Þigla 1/1

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Þigla Montero Date tehnice

Frumuseţe robustă Material: nisip, ciment, apã,


Suprafaţa granulată este inovatoare pe pigmenþi anorganici
segmentul de beton și argilă, cu granule Suprafaþã: granulatã, PROTECTOR
de nisip încorporate în pigment. Dimensiuni: 330 x 420 mm
Lungime activã: 398 mm
BRAMAC MONTERO este ideală în cazul
Lăţime activã: 300 mm
condiţiilor climatice extreme, în zone pre-
Greutate: 4,3 kg/buc.
cum cele montane, zone ce se confruntă 2
Necesar per m : cca. 10 buc.
cu abundente căderi de zăpadă, vânt,
viscol, vijelii, îngheţuri. Structura granulată
a acestui produs îi conferă un grad ridicat
de rezistenţă, împiedicând căderile masive
și bruște de zăpadă de pe acoperiș.

Culori
rubin, bordo, canion

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 29


Þigla 1/1

Þigla Romana Date tehnice

Eleganþã ºi personalitate Material: nisip, ciment, apã,


Eleganþa ºi sobrietatea sunt atributele pigmenþi anorganici
estetice principale ale þiglei Romana. Cu Suprafaþã: netedã,
profilul pronunþat ºi suprafaþa netedã, PROTECTOR, NOVO
Dimensiuni: 330 x 420 mm
þigla Romana readuce în prim-plan
Lãþime activã: 300 mm
imaginea învelitorilor tradiþionale din
Înãlþime profil: 37 mm
sud, învelitorile de olane. Greutate: 4,5 kg/buc.
Înclinaþie minimã: 15° (26 %) - cu douã
straturi de folie
17° - cu un strat de
folie
Necesar per m : cca. 10 buc.
2

Culori
roºu cãrãmiziu, brun roºcat deschis,
maro, antracit briliant, antic

30
Þigla 1/1

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Þigla Alpina Clasic Date tehnice

Simplitate ºi rafinament într-o singurã Material: nisip, ciment, apã,


formã pigmenþi anorganici
Profilul de o frumuseþe clasicã se adap- Suprafaþã: netedã,
PROTECTOR, NOVO
teazã oricãrui tip de arhitecturã, cu sigu-
Dimensiuni: 330 x 420 mm
ranþã ºi în regiunea dumneavoastrã.
Lãþime activã: 300 mm
Gama variatã de culori, din care puteþi Înãlþime profil: 25 mm
alege roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, Greutate: 4,3 kg/buc.
maro, an-tracit ºi verde, este însoþitã de Înclinaþie minimã: 15° (26 %) - cu douã
întregul sistem de accesorii ºi de straturi de folie
garanþia de 30 de ani. 17° - cu un strat de
folie
Necesar per m : cca. 10 buc.
2

Culori
roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, maro,
antracit briliant, verde

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 31


Þigla 1/1

Þigla Donau Date tehnice

Linii curgãtoare pentru acoperiºuri Material: nisip, ciment, apã,


dinamice pigmenþi anorganici
Eºti în cãutarea unui acoperiº adevãrat Suprafaþã: netedã, NOVO
Dimensiuni: 332 x 420 mm
de care sã fii mândru o viaþã întreagã?
Lãþime activã: 300 mm
Atunci e bine sã ºtii cã cea mai potriv-
Înãlþime profil: 35 mm
itã este þigla Donau de la Bramac. Într-o Greutate: 4,4 kg/buc.
formã specialã, ondulatã care inoveazã Înclinaþie minimã: 15° (26 %) - cu douã
frumu-seþea unei case autentice ºi la un straturi de folie
preþ care nu lasã loc de compromisuri. 17° - cu un strat de
Când vine vorba de un acoperiº de cali- folie
tate, acum ºtii cã le poþi avea pe toate: Necesar per m : cca. 10 buc.
2

frumuseþe, protecþie ºi accesibilitate.


Culori
roºu cãrãmiziu, brun roºcat deschis,
maro

32
Þigla 1/1

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Þigla Natura Plus Date tehnice

Naturaleþe ºi unicitate Material: nisip, ciment, apã,


Þigla Natura Plus întregeºte portofoliul pigmenþi anorganici
de produse Bramac oferindu-vã acum Suprafaþã: netedã,
calitatea Bramac la un preþ accesibil. Dimensiuni: 330 x 420 mm
Particularitatea acestui produs este datã Lãþime activã: 300 mm
de stratul de lac care, pe lângã pro- Înãlþime profil: 25 mm
tecþie, îi conferã þiglei un aspect natural, Greutate: 4,3 kg/buc.
Înclinaþie minimã: 15° (26 %) - cu douã
însã datoritã componenþei de materii
straturi de folie
prime naturale (nisip, ciment etc.) pot
17° - cu un strat de
apãrea diferenþe de culoare. Produsul
folie
beneficiazã de 30 de ani garanþie ºi de
Necesar per m : cca. 10 buc.
2

sistemul de þigle speciale ºi accesorii


Bramac.
Culori
maro natural

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 33


Þigla 1/1

Þigla Reviva Date tehnice

Renaºterea tradiþiei Material: nisip, ciment, apã,


Tigla Reviva are o forma tradiþionalã pigmenþi anorganici
cunoscutã încã din copilãrie ºi este Suprafaþã: netedã, NOVO
disponibilã în cele mai populare culori, Dimensiuni: 330 x 420 mm
Lãþime activã: 300 mm
care evocã zilele însorite de odinioarã.
Greutate: 4,4 kg/buc.
Reviva îmbinã tradiþia cu tehnologia mo-
Înclinatie minima: 25° (46 %)
dernã, conferind chiar ºi casei bunicilor Necesar per m2: cca. 11 buc.
noºtri un aspect nou.
Cu Reviva de la Bramac, frumuseþea tre-
cutului se va pãstra ºi în viitor.
Culori
238,7 roºu cãrãmiziu, antic
32,5
300
395

420

19

34
Þigla 1/1

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Þigla Tectura Date tehnice

Rãspunde provocãrilor arhitecturale Material: nisip, ciment, apã,


contemporane pigmenþi anorganici
Prin liniile sale moderne, þigla Tectura Suprafaþã: netedã, PROTECTOR
Dimensiuni: 330 x 420 mm
se adapteazã perfect unui stil arhitectu-
Lãþime activã: 300 mm
ral minimalist.
Lungime activã: 395 mm
Tectura aduce noutatea unui stil formal Greutate: 4,6 kg/buc.
reinterpretat constructiv ºi tehnologic, Necesar per m2: cca. 11 buc.
fiind recomandatã atât pentru construcþii
noi cât ºi pentru renovarea acoperi-
ºurilor existente.

Culori
roºu cãrãmiziu, antic

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 35


Þigla 1/2

Þiglele 1/2 sunt recomandate pentru Date tehnice


a se reduce operaþiunile de tãiere ºi Material: nisip, ciment, apã,
a se îmbunãtãþi posibilitãþile de
pigmenþi anorganici
fixare a þiglelor în zona muchiilor sau
Modele: Montero, Alpina Clasic,
a diferitelor îmbinãri ale acoperiºu-
Romana, Donau,
rilor.
În cazul folosirii þiglelor laterale, Tectura, Natura Plus
lungimea coamei mãsuratã de la un Culori: roºu cãrãmiziu, brun
cant exterior pânã la celãlalt, roºcat închis, brun
trebuie sã fie divizibilã prin 15 sau roºcat deschis, maro,
30. Din aceastã sumã de bazã antracit, antic, verde,
se scad 5 cm pentru a se putea maro natural
obþine lãþimea construcþiei. Dimensiuni: 180 x 420 mm
Greutate: 2,40 Kg
Lãþime activã: 15 cm
Necesar: în funcþie de necesitãþi

36
Þigla 1/2 - Reviva

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Þiglele 1/2 sunt recomandate pentru Date tehnice
a se reduce operaþiunile de tãiere ºi Material: nisip, ciment, apã,
a se îmbunãtãþi posibilitãþile de
pigmenþi anorganici
fixare a þiglelor în zona muchiilor sau
Modele: Reviva
a diferitelor îmbinãri ale acoperiºu-
rilor. Culori: roºu cãrãmiziu, antic
În cazul folosirii þiglelor laterale, Dimensiuni: 180 x 420 mm
lungimea coamei mãsuratã de la un Greutate: 2,40 Kg
cant exterior pânã la celãlalt, Lãþime activã: 15 cm
trebuie sã fie divizibilã prin 15 sau Necesar: în funcþie de necesitãþi
30. Din aceastã sumã de bazã
se scad 5 cm pentru a se putea
obþine lãþimea construcþiei.

179,45

32,5
27
420

147,25
19

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 37


Creastã

Þigla de creastã 1/1


Datã fiind forma deosebitã a acope-
riºului într-o apã, oferim toate acce-
soriile pentru a asigura o închidere
esteticã ºi funcþionalã.
Prinderea þiglelor de creastã se va
face atât cu cui cât ºi cu cârlig de Cârlig de ancorare Þiglã de creastã
ancorare.
Þiglã de aerisire
Contraºipcã

Lambriu
(placare cu
scândurã)
ªipcã transversalã
(ºipcã suport) Bandã de
aerisire
Þiglã Bramac
Folie
BRAMAC UNIVERSAL

Asterealã

Cãprior

38
Creastã

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Þigla de creastã 1/1 Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã,
Fixarea se face cu ajutorul clemelor pigmenþi anorganici
de siguranþã ºi a douã cuie de ºipcã Culori: roºu cãrãmiziu, brun
suport. Þigla de creastã se aºeazã
roºcat închis, brun
cu câþiva cm în afara punctului supe-
roºcat deschis, maro,
rior al acoperiºului, ca în spatele
antracit, antic, verde
crestei sã se poatã aplica un strat de
Modele: Montero, Alpina Clasic,
scândurã (îmbrãcarea peretelui). În
locul ºipcii suport, aici se foloseºte o Romana, Donau
scândurã, pentru a putea asigura o Dimensiuni: 330 x 420 mm
fixare mai bunã. Greutate: cca. 6,25 kg/buc.
Lungime activã: 394 mm
Laþime activã: 300 mm
Suprapunerea
crestei: 100 mm
Necesar: cca. 3,3 buc./
ml. de creastã

Þigla creastã colþ


Aceastã þiglã se prezintã în douã
Date tehnice
variante: þigla creastã colþ dreapta ºi Material: nisip, ciment, apã,
þigla creastã colþ stânga. Fixarea se pigmenþi anorganici
face cu ajutorul a doua cuie pre- Culori: roºu cãrãmiziu, brun
vãzute cu garnituri de etanºare. roºcat închis, brun
roºcat deschis, maro,
antracit, antic, verde
Modele: Montero, Alpina Clasic,
Romana, Donau
Dimensiuni: 330 x 420 mm
Greutate: 9 kg/buc.
Laþime activã
Þigla creastã colþ dreapta: 300 mm
Þigla creastã colþ stânga: 330 mm
Suprapunerea
crestei: 100 mm
Necesar: câte 1 buc. la trecerea
de la þigla de creastã la
þigla lateralã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 39


Creastã

Þigla de creastã 1/2 Date tehnice


Material: nisip, ciment, apã,
Se întrebuinþeazã atunci când
pigmenþi anorganici
lungimea crestei este divizibilã
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
cu 15.
roºcat închis, brun
roºcat deschis, maro,
antracit, antic, verde
Modele: Montero, Alpina Clasic,
Romana, Donau
Dimensiuni: 180 x 420 mm
Greutate: cca. 3,4 kg/buc.
Lãþime activã: 150 mm
Suprapunerea
crestei: 100 mm
Necesar: în funcþie de
dimensiunile acoperiºului

40
Þigla lateralã

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Cu ajutorul þiglei laterale se pot Date tehnice
înveli estetic, profesional ºi econo- Material: nisip, ciment, apã,
mic terminaþiile paziei. Este impor-
pigmenþi anorganici
tant ca distanþa dintre ºipci sã fie de
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
minim 31,5 cm pentru a putea folosi
roºcat închis, brun
þigle laterale.
roºcat deschis, maro,
antracit, antic, verde
Modele: Montero, Alpina Clasic,
Romana, Donau,
Tectura, Natura Plus
Dimensiuni: 330 x 420 mm
Greutate: 7,3 kg/buc.
Laþime activã
- lateralã dreapta: 300 mm
- lateralã stânga: 330 mm
11
cm

Zonã de
zo

suprapunere: 110 mm

de

Distanþa dintre
ups
rap

ºipci: minim 315 mm


un

maxim 340 mm
er
e

Necesar: în funcþie de gradul de


înclinaþie al acoperiºului
cca. 3buc./ml

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 41


Þigla lateralã Reviva

Þigla lateralã 1/1 Date tehnice


Material: nisip, ciment, apã,
Se monteazã alternativ, un rând
pigmenþi anorganici
începând cu 1/1 urmatorul cu ¾, ast-
fel obþinându-se decalajul de ¼ între Culori: roºu cãrãmiziu, antracit
rânduri, decalaj obligatoriu la monta- Modele: Reviva
jul þiglei Reviva. Dimensiuni: 330 x 420 mm
Greutate: kg/buc.
Laþime activã
- lateralã dreapta: 300 mm
- lateralã stânga: 300 mm
Zonã de
suprapunere: 145 mm
Distanþa dintre
ºipci: minim 280 mm
296,5 maxim 310 mm
Necesar: în funcþie de gradul
32,5
de înclinaþie al
27

acoperiºului 1,8 buc


115

1/1 ºi 1,8 buc ¾


pe 1 ml de lateralã
420

75
19

42
Þigla lateralã Reviva

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Þigla lateralã 3/4 Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã,
pigmenþi anorganici
Culori: roºu cãrãmiziu, antracit
Modele: Reviva
Dimensiuni: 255 x 420 mm
Greutate: kg/buc.
Laþime activã
- lateralã dreapta: 225 mm
- lateralã stânga: 225 mm
Zonã de
suprapunere: 125 mm
Distanþa dintre
ºipci: minim 280 mm
maxim 310 mm
Necesar: în funcþie de gradul
de înclinaþie al
acoperiºului cca.
1,8 buc 1/1 ºi
1,8 buc ¾ pe 1 ml
de lateralã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 43


Coamã

Þigla de coamã Date tehnice


Material: nisip, ciment, apã,
Þigla de coamã este de formã pigmenþi anorganici
conicã, se va monta suprapus -
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
contra direcþiei de bãtaie a vântului -
ºi se va fixa cu clema de roºcat închis, brun
fixare tiglã coamã. Prin folosirea roºcat deschis, maro,
þiglei de coamã se realizeazã o antracit, antic, verde,
închidere esteticã ºi funcþionalã a maro natural
coamei. Se livreaza impreuna cu Modele: Montero, Romana,
clema fixare þigla de coamã. Donau, Alpina Clasic,
Natura Plus, Reviva,
Tectura
Dimensiuni: 250/218 x 450 mm
Greutate: cca. 4,8 kg/buc.
Lungime activã: 400 mm
Diametrul orifi-
ciului de fixare: Ø 4 mm
Necesar: cca. 2,5 buc./ml de
coamã

44
Coamã

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Þigla coamã de început Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã,
Datoritã formei sale deosebite, pigmenþi anorganici
þigla coamã de început asigurã o
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
închidere esteticã, funcþionalã ºi
simplã începutului de muchie. roºcat închis, brun
Fixarea se face cu ajutorul cuiului roºcat deschis, maro,
special ºi a clemei de fixare þiglã maro natural, antracit,
coamã. Se livreaza impreuna cu cui antic, verde
special de prindere elicoidal cu garni- Modele: Montero, Romana,
tura de cauciuc. Donau, Alpina Clasic,
Natura Plus, Reviva,
Tectura
Clemã fixare
Þiglã coamã
Dimensiuni: 250/218 x 450 mm
þiglã de coamã
Greutate: cca. 4,75 kg/buc.
Cui special
Lungime activã: 400 mm
Diametrul orifi-
ªipcã de coamã
ciului de fixare: Ø 1 x 4 mm ºi 1 x 5 mm
Necesar: 1 buc./început de muchie
Suport metalic fixare
ºipcã de coamã
Þiglã coamã de început

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 45


Coamã

Þigla coamã de ramificaþie Date tehnice


Material: nisip, ciment, apã,
Asigurã o îmbinare esteticã ºi pro- pigmenþi anorganici
tecþie împotriva pãtrunderii apei,
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
între þigla de coamã a muchiei ºi
þigla de coamã a coamei orizontale. roºcat închis, brun
Este utilizabilã atât în cazul roºcat deschis, maro,
þiglelor profilate cât ºi al þiglelor maro natural, antracit,
solzi. Perimetrul optim de utilizare antic, verde
se aflã între 30° - 50° înclinaþie a Modele: Montero, Romana,
acoperiºului. Se livreaza impreuna Donau, Alpina Clasic,
cu cui special de prindere elicoidal Natura Plus, Reviva,
cu garnitura de cauciuc. Tectura
Greutate: cca. 4,5 kg/buc.
Diametrul orifi-
ciului de fixare: Ø 5 mm
Necesar: 1 buc./îmbinare coamã
22 hie

orizontalã ºi douã muchii


uc
M

Coamã
250

orizontalã

0
22 hie
uc
M

46
Coamã

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Placuþã PVC închidere Date tehnice
coamã Material: PVC dur colorat în masã
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
Se monteazã la extremitãþile coamei
roºcat închis, brun
asigurând închiderea în zona de
îmbinare a þiglei de coamã cu þiglele roºcat deschis, maro,
laterale. Fixarea se face cu ajutorul antracit,verde
cuielor zincate în capãtul ºipcii de Modele: toate modelele de þiglã
coamã. Pe lângã protecþia împotriva din portofoliu
pãtrunderii pãsãrilor, acest accesoriu Greutate: cca. 0,1 kg/buc.
oferã o aerisire suplimentarã. Necesar: 1 buc./terminaþie coamã
orizontalã

22,20
19,20

8,20

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 47


Coamã

Ecoroll Date tehnice


Material: bandã din aluminiu/PET,
Este un accesoriu universal, putând
reþea extensibilã alu
fi folosit la toate modelele de ţiglă
miniu, butil, polipropilen,
din portofoliu Bramac. Produsul
asigură o foarte bună ventilaţie HDP, rezistent la UV
precum și o protecţie ridicată împo- Culori: roºu cãrãmiziu, maro,
triva rafalelor de ploaie, zăpezii, nisi- Modele: toate modelele de þiglã
pului și insectelor. Datorită benzii de din portofoliu
aluminiu duble, produsul are o dura- Lungime: rolã de 5 m
tă de viaţă ridicată, iar flexibilitatea Lãþime: 320 mm
ridicată a materialului permite o Secþiune de
utilizare facilă și o ajustare optimă
ventilaþie: 250 cm2/ml de coamă
chiar și pentru ţiglele cu onduleu
Necesar: 1 rolã/5ml/coamã
mai mare.
orizontalã sau muchie

48
Coamã

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Figaroll Plus Date tehnice
Material: aluminiu ºi benzi
Este o soluþie universalã folositã la laterale de fixare
montajul uscat al coamelor orizon-
autoadezive, rezistent la
tale ºi al muchiilor. Datoritã unei
reþele metalice plasatã în interiorul UV; partea interioarã
materialului ºi a benzilor adezive este din polipropilen
speciale este posibilã o modelare Culori: roºu cãrãmiziu, maro,
uºoarã ºi de duratã atât pe materiale antracit
de învelitoare plane, cât ºi profilate. Modele: toate modelele de þiglã
Montajul se va realiza doar pe þigla din portofoliu
uscatã. Se deruleazã pe ºipca de Lungime: rolã de 5 m
coamã, respectiv de muchie, se ori- Lãþime: 280 - 320 mm
enteazã ºi se fixeazã cu capse, cuie
Secþiune de
sau holºuruburi. Se îndepãrteazã
benzile protectoare, pãrþile laterale ventilaþie: 150 cm2/ml
lipindu-se întâi pe onduleul þiglei ºi (pe ambele pãrþi)
apoi pe restul suprafeþei. Necesar: 1 rolã/5 ml de coamã
orizontalã sau muchie

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 49


Coamã

Aerofirst element Date tehnice


Material: PVC prelucrat fãrã
Aerofirst element este recomandat substanþe de înmuiere,
doar pentru coama orizontalã. La
bandã de fleece
toate modelele de þiglã profilatã se
poate efectua montajul uscat al Culori: roºu cãrãmiziu, maro,
coamei, rapid, necondiþionat de antracit
intemperii ºi economic, cu ajutorul Modele: Montero, Alpina Clasic,
accesoriului Aerofirst element. Romana, Donau,
Acesta dispune de orificii de aerisire, Tectura, Natura Plus
ºi conferã, datoritã materialului din Lungime: 110 cm
care este confecþionat ºi a cons- Lungime activã: 102 cm
trucþiei sale, o protecþie deosebitã Secþiune de
împotriva pãtrunderii grindinei ºi
ventilaþie: 380 cm2/m
zãpezii viscolite în zona de coamã.
Aerofirst element se fixeazã pe (pe ambele pãrþi)
ºipca de coamã cu ajutorul cuielor. Necesar: 0,98 buc./ml de coamã
orizontalã

50
Coamã

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Cocoº acoperiº Date tehnice
Material: conglomerat natural
Ornament tradiþional pentru acope- Culori: roºu cãrãmiziu, antracit
riº, cocoºul simbolizeazã vigilenþa.
Modele: Montero, Romana,
Prin tradiþie, cocoºul pãzeºte casa ºi
locuitorii acesteia, de fulger, foc ºi Donau, Alpina Clasic,
alte pericole. Se va monta pe þigla Natura Plus, Reviva,
de coamã împreunã cu setul livrat - Tectura
compus din ºina de fixare, clema Înãlþime: 50 cm
specialã de fixare a þiglei de coamã, Lãþime: 18 cm
ºuruburi, ºtift filetat, ºaibã de etan- Adâncime: 34 cm
ºare ºi piuliþã. Recomandãm ca Greutate: 7,5 kg
acest cocoº sã se monteze înce-
pând de la a doua sau a treia þiglã de
coamã. Instrucþiunile de montaj se
vor livra odatã cu produsul.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 51


Coamã

Suport metalic fixare ºipcã Date tehnice


coamã Material: oþel galvanizat
Modele: Montero, Alpina Clasic,
Acest suport îndeplineºte o funcþie
dublã: datoritã pãrþii superioare, se Romana, Donau, Natura
poate ajusta înãlþimea ºipcilor de Plus, Reviva, Tectura
coamã sau a ºipcilor de muchie. Greutate: 0,11 kg/buc.
Chiar ºi în cazul izolaþiei termice, Necesar: 1 buc./fiecare îmbinare a
care trece peste punctul superior al cãpriorilor; 1 buc./0,7 ml/
coamei, suportul metalic de fixare coamã orizontalã, muchie
ºipcã coamã poate fi montat fãrã
probleme.
Înãlþimea ºipcii de coamã ºi a ºipcii
de muchie se stabileºte în funcþie
de modelul þiglei. Suportul metalic
de fixare ºipcã coamã se va monta
pe cãpriori. Stabilirea înãlþimii aces-
tui suport se va face prin aºezarea
þiglelor din zona coamei ºi aplicarea
apoi a þiglelor de coamã. Cantul infe-
rior al coamei, minus 0,5 cm core-
spunde cu înãlþimea ºipcii de coamã.

52
Siguranþa acoperiºului

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Sistemul de acces pe Þiglã suport treaptã/podest
acoperiº Date tehnice
Acest sistem este funcþional, Material: nisip, ciment, apã,
sigur ºi economic pentru accesul
pigmenþi anorganici
pe acoperiº în zonele care necesitã
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
operaþii de întreþinere sau
revizii (coºuri de fum, antene para- roºcat închis, brun
bolice, panouri solare etc.). Este roºcat deschis, maro,
alcãtuit din: þiglã suport, suport me- maro natural, antracit,
talic ºi treaptã/podest metalic. antic, verde
Þigla suport se va aºeza pe o Modele: Montero, Alpina Clasic,
ºipcã suplimentarã (4 cm x 6 cm), Romana, Donau,
conform detaliilor din pagina 51, Tectura, Natura Plus
fixându-se cu douã ºuruburi.
Dimensiuni: 330 x 420 mm
Suportul metalic face legãtura dintre
Greutate: 8,2 kg/buc.
þigla suport ºi treapta/ podestul me-
talic, asigurând orizontalitatea Laþime activã: 300 mm
treptei/podestului independent de Fixare: douã gãuri de fixare cu
inclinatia acoperisului între 17 ºi 50°. garnituri de etanºare din
material sintetic
Necesar: 2 buc./treaptã sau
podest metalic

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 53


Siguranþa acoperiºului

Suport metalic fixare Date tehnice


treapta/podest Material: duraluminiu galvanizat ºi
acoperit cu un strat de
vopsea specialã
Culori: roºu cãrãmiziu, maro,
antracit, brun roºcat deschis
Greutate: 0,30 kg/buc.
Necesar: 1 buc./þiglã suport
treaptã

Podestul metalic Date tehnice


Material: aluminiu eloxat, acoperit
cu un strat de vopsea
Culori: roºu cãrãmiziu, maro,
antracit, brun roºcat deschis
Dimensiuni: 880 mm x 250 mm
Greutate: 3,2 kg/buc.
Fixare: cu 2 ºuruburi cu piuliþa
fluture
Necesar: în funcþie de necesitãþi

Treapta metalicã Date tehnice


Material: aluminiu eloxat, acoperit
cu un strat de vopsea
Culori: roºu cãrãmiziu, maro,
antracit, brun roºcat deschis
Dimensiuni: 410 mm x 250 mm
Greutate: 1,45 kg/buc.
Fixare: cu 2 ºuruburi cu piuliþa
fluture
Necesar: în funcþie de necesitãþi

54
Siguranþa acoperiºului

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Treaptã metalicã

Suport metalic
treaptã/podest
ªipcã suport 30/50

Þiglã suport
treaptã/podest

ªipcã suplimentarã 40/60


Cârlig de
(când ºipcile suport sunt de 30/50
ancorare

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 55


Siguranþa acoperiºului

Þigla parazãpadã Date tehnice


Material: nisip, ciment, apã,
Reprezintã o soluþie pentru împie- pigmenþi anorganici
dicarea alunecãrii zãpezii de
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
pe acoperiº si în dolii, având pe on-
duleul din mijloc o proeminenþã. roºcat închis, brun
Numãrul þiglelor parazãpadã se roºcat deschis, maro,
calculeazã în funcþie de gradul de maro natural, antracit,
înclinare al acoperiºului ºi a sarcinii antic, verde
zãpezii, în funcþie de fiecare regiune. Modele: Montero, Alpina Clasic,
Se vor monta începând cu al doilea Romana, Donau, Natura
rând de la streaºinã (rând complet) Plus
ºi pe toata suprafaþa mai ales în Dimensiuni: 330 mm x 420 mm
zonele deasupra doliilor.
Lãþime activã: 300 mm
Greutate: 4,75 kg/buc.
Necesar: 0,9 pânã la 5 buc./m2
de acoperiº ºi un rând
complet la streaºinã

56
Siguranþa acoperiºului

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Sistemul parazãpadã

În zonele cu ninsori abundente, se Sistemul parazãpadã este compus din:


recomandã luarea de mãsuri supli- þiglã metalicã suport, suport metalic
mentare de protecþie în perimetrul grilaj, grilaj metalic ºi cleme de îmbina-
streºinii. Împreuna cu þiglele parazã- re ºi se monteazã în al doilea rând de
padã sau consolele parazãpadã se la streaºinã.
mai poate monta un grilaj parazã- Ca ºi dimensiune, þigla suport core-
padã. Aceastã modalitate este uti- spunde unei þigle ½ ºi se monteazã
lizatã în zonele în care alunecarea întotdeauna în dreptul cãpriorilor.
zãpezii de pe acoperiº ar periclita
siguranþa pietonilor sau ar produce
alte pagube.

Clemã de îmbinare

Grilaj metalic

Holºuruburi
Prinderea suplimentarã a
ºipcii suport pe cãprior

Cãprior
ªipcã suport

Þiglã suport
Suport metalic

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 57


Siguranþa acoperiºului

Þigla suport Suport metalic grilaj


Date tehnice parazãpadã
Material: aliaj de aluminiu Date tehnice
acoperit cu strat de Material: aliaj de aluminiu acoperit
vopsea cu strat de vopsea
Modele: Montero, Alpina Clasic, Culori: roºu cãrãmiziu, brun
Romana, Donau roºcat închis, brun roºcat
Culori: roºu cãrãmiziu, brun deschis, maro
roºcat închis, brun Greutate: 0,25 kg/buc.
roºcat deschis, maro Necesar: 1 buc./þiglã suport
Dimensiuni: 180 x 420 mm
Lãþime activã: 150 mm Clemã de îmbinare
Greutate: 0,95 kg/buc. Date tehnice
Rezistenþã: max. 4 kN Material: oþel zincat, acoperit
Necesar: 1 buc./cãprior, distanþa cu strat de vopsea
recomandatã între Culori: roºu cãrãmiziu, brun
cãpriori este de 90 cm roºcat închis, brun roºcat
În funcþie de zonã ºi de înclinaþia deschis, maro
acoperiºului se recomandã micºorarea Lungime: 5,5 cm
distanþei dintre cãpriori. Necesar: 2 buc. la îmbinarea
a 2 grilaje
Grilajul metalic
Date tehnice
Material: oþel zincat, acoperit cu
strat de vopsea
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
roºcat închis, brun
roºcat deschis, maro
Lungime: 300 cm
Înãlþime: 20 cm
Greutate: 3,75 kg/buc.
Necesar: în funcþie de lungimea
streºinii

58
Aerisirea acoperiºului

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Þigla de aerisire Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã,
La acoperiºurile reci, subventilaþia pigmenþi anorganici
joacã un rol important, impiedicând
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
formarea condensului ºi micºorând
pericolul ca zãpada sã se topeascã roºcat închis, brun
timpuriu ºi sã pãtrundã în zona roºcat deschis, maro,
streºinii sub formã de gheaþã. antracit, antic, verde,
Necesarul de þigle de aerisire se sta- maro natural
bileºte în funcþie de lungimea cãprio- Modele: Montero, Alpina Clasic,
rilor ºi înclinaþia acoperiºului. Romana, Donau, Reviva,
Se vor monta în primul, al doilea sau Tectura, Natura Plus
al treilea rând de la coamã. La Dimensiuni: 330 x 420 mm
acoperiºurile în patru ape, aceste
Laþime activã: 300 mm
þigle se vor monta suplimentar ºi în
zona muchiei. În zonele cu cãderi de Greutate: 5,9 kg/buc.
zãpadã abundente, þiglele de aerisire Diametrul orifi-
se vor aºeza pe primul rând de lângã ciului de fixare: Ø 4 mm
coamã, având în vedere cã zãpada Necesar: minim10 buc./100 m2 de
se topeºte mai întâi aici. învelitoare
Pe o suprafaþã de 100 m2 de înveli-
toare, în cazul montajului uscat al
coamei ºi al muchiei, este necesar
un minim de 10 þigle de aerisire.
La montajul cu mortar al coamei ºi al
muchiei, necesarul de þigle de
aerisire este mai mare.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 59


Aerisirea acoperiºului

Element protecþie streaºinã Element protecþie streaºinã


ºi bandã de aerisire pro- Date tehnice
tecþie streaºinã
Material: polietilenã
Elementul de protecþie streaºinã Culoare: negru
protejeazã spaþiul de subventilaþie a Utilizare: la toate modelele de
învelitorii în dreptul onduleului la þiglã profilatã
þiglele profilate împotriva pãtrunderii Lungime: 100 cm
pãsãrilor ºi astfel deteriorãrii hidro-
Înãlþime: 5,2 cm
izolaþiei. Se monteazã pe ºipca
supraînalþãtã de la streaºinã. Greutate: 0,10 kg/buc.
Banda de aerisire împiedicã pãtrun- Necesar: 1 buc./ml streaºinã
derea pãsãrilor sub þiglã pe folia
impermeabilã. Banda de aerisire se Banda de aerisire protecþie
foloseºte atât la þigla profilatã cât ºi streaºinã
la cea solzi, ºi se monteazã la strea- Date tehnice
ºinã pe ºipca supraînãlþatã ºi pe
Material: PVC dur
capul cãpriorului.
Culoare: negru
Utilizare: la toate modelele de
þiglã
Lungime: 5 ml
Înãlþime: 10 cm
Grosime: 1,3 mm
Secþiunea de
aerisire: 538 cm2/ml
Greutate: 0,47 kg/buc.
Necesar: 1 rolã/5 ml de
streaºinã/racord

60
Strãpungeri

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Þigla de trecere Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã,
Parte universalã a sistemului pentru pigmenþi anorganici
elementele care strãpung înveli-
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
torea, cum ar fi: cablul de telefon,
ancoraje, suporturi, console, stative roºcat închis, brun
electrice etc. roºcat deschis, maro,
antracit, antic, verde
Modele: Montero, Alpina Clasic,
Romana, Donau
Dimensiuni: 330 x 420 mm
Greutate: 6 kg/buc.
Laþime activã: 300 mm
Diametrul maxim
de trecere: 100 mm
Necesar: în funcþie de necesitãþi

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 61


Strãpungeri

Durovent trecere gurã de Date tehnice


aerisire Material: PVC dur
Având un design optic atractiv, acest
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
produs oferã o soluþie tehnicã ºi
esteticã optimã pentru aerisirea roºcat închis, brun
coloanelor de canalizare ºi ventilarea roºcat deschis, maro,
bãilor. Flexibil în reglarea verticalitãþii antracit, verde
de la o înclinaþie a acoperiºului de Modele: Montero, Alpina Clasic,
15° pana la 55°. Se livreazã cu setul Romana, Donau, Natura
de racordare Durovent. Plus, Reviva, Tectura
Þiglã
Bramac
Dimensiuni: 330 x 420 mm
Lãþime activã: 300 mm
Diametru: tub superior - 125 mm,
reducþie - 100 mm
Durovent
Necesar: 1 buc. la trecere gurã
Folie de aerisire
Bramac Universal
Racord flexibil

Inel
racordare
folie

Reducþie PVC
Cãprior

ªipcã suport

62
Strãpungeri

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Set racordare Durovent Inel de racordare la folie
Date tehnice
Este un accesoriu profesional pentru Material: PVC moale, elastic
o racordare impermeabilã la folie. Culori: negru
Setul este alcãtuit dintr-un ºablon ºi
Utilizare: la Durovent trecere gurã
un inel de racordare la folie.
de aerisire
Dimensiuni: Ø100 mm, Ø125 mm
Necesar: 1 buc./Durovent trecere
de aerisire

ªablon
Date tehnice
Material: carton
Culori: maro

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 63


Strãpungeri

Durovent trecere antenã Date tehnice


Material: PVC dur
Având un design optic atractiv, acest Culori: rosu cãrãmiziu, brun
produs oferã o soluþie tehnicã ºi
roºcat închis, brun
esteticã optimã pentru elementele
care strãpung acoperiºul: cablu de roºcat deschis, maro,
telefon, antenã, stative electrice etc. antracit, verde
Prin tãierea succesivã a elementului Modele: Montero, Alpina Clasic,
special, este posibilã ajustarea de la Romana, Donau, Reviva,
un diametru de 22 pânã la 110 mm. Tectura, Natura Plus
Flexibil în reglarea verticalitãþii de la Dimensiuni: 330 x 420 mm
o înclinaþie a acoperiºului de la 15° Laþime activã: 300 mm
pânã la 55°. Greutate: 1,25 kg/buc.
Necesar: 1 buc. la trecere antenã,
cablu etc.

64
Strãpungeri

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Racord flexibil ºi reducþie Racord flexibil
PVC Date tehnice
Material: PVC dur ºi PVC moale
Reprezintã legãtura dintre reducþia
Culori: gri
PVC ºi conducta de aerisire.
Dimensiuni: DN 100/125 mm
Racordul flexibil este prevãzut cu o
mufã de îmbinare, etanºã, cu garni- Lungimea
turã de cauciuc. furtunului: 70 cm
Greutate: 0,50 kg/buc.
Necesar: 1 buc./trecere gurã
de aerisire

Reducþie PVC
Date tehnice
Material: PVC dur
Culori: gri
cm Dimensiuni: DN 100/70 mm
70
Greutate: 0,25 kg/buc.
Necesar: 1 buc./trecere gurã
de aerisire

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 65


Racordãri

Wakaflex Date tehnice


Material: polyizobutilen,
Este un accesoriu universal,
cu inserþie de aluminiu,
utilizabil la toate joncþiunile între
rezistent la UV
învelitoare ºi pereþi, hornuri ºi alte
elemente de construcþie, cum ar fi Culori: roºu cãrãmiziu, maro,
lucarnele, calcani etc. brun roºcat deschis,
WAKAFLEX-ul poate fi prelucrat antracit
profesional, cu unelte obiºnuite ºi Utilizare: la toate modelele
poate fi montat foarte uºor. Este de þiglã
foarte flexibil putând fi formatat Lungime: rolã de 5m
foarte uºor mulându-se exact dupã Laþime: 28 cm
conturul acoperiºului, datoritã
Greutate: 4,25 kg/rolã
inserþiei de aluminiu.
Rezistenþã
Forma datã în timpul montajului este
definitivã. Datoritã proprietãþii termicã: -40° pânã la +100°
autocolante (sudurã), nu mai este
necesarã lipirea cu adezivi sau cea
cu cositor. Produsul conferã o mare
siguranþã împotriva ploii, a zãpezii
sau a pãtrunderii prafului.

66
Racordãri

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Profil metalic închidere coº Date tehnice
Material: aluminiu de înaltã calitate,
În cazul elementelor de construcþie
vopsit prin ardere
neîmbrãcate sau a celor expuse se
va utiliza profilul metalic de închidere Culori: o parte roºie,
coº ºi o masã de etanºare. Profilul o parte maro
metalic de închidere coº se va Lungime: 240 cm
monta cu ajutorul unor dibluri. Lãþime: 6 cm
ªtanþãri: la 20 cm, Ø 6mm

Profil metalic
închidere coº

Wakaflex

Cãprior
Profil metalic
închidere coº

Wakaflex
Contraºipcã
ªipcã suport
Cadru de rezistenþã
Hidroizolaþie
(folie Bramac Universal)

Cadru de rezistenþã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 67


Iluminarea podurilor

Luminex Date tehnice


Material: rama este confecþionatã
Acest produs este util pentru acce- din PVC dur, chepengul
sul pe acoperiº, pentru iluminarea
din policarbonat trans-
podului nemansardat ºi pentru
aerisirea acestuia. Ca element func- parent ºi rezistent la
þional al sistemului, este adecvat ºocuri, iar ºorþul din
pentru toate þiglele de format mare PVC moale
ºi mic, deoarece ºorþul se adapteazã Culori: roºu cãrãmiziu, maro,
oricãrui material de învelitoare. brun roºcat, antracit
Fixarea se face cu ajutorul curelelor Modele: la toate þiglele din
existente. Luminatorul se poate portofoliu
deschide Dimensiuni
spre dreapta, spre stânga sau în
exterioare: 630 x 765 mm
sus. Prezintã siguranþã datoritã
posibilitãþilor suplimentare de Dimensiuni
închidere. interioare: 475 x 520 mm
Suprafaþa
luminatorului: 0,24 m2
Greutate: 6,2 kg
Necesar: în funcþie de necesitãþi

68
Iluminarea podurilor

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Þigla transparentã Date tehnice
Material: polimer acrilic
O soluþie simplã pentru iluminarea Modele: Montero, Alpina Clasic,
podurilor nemansardate. Gradul de
Romana, Donau, Natura
transparenþã este de 92%. Fixarea
se face cu ajutorul a douã cleme, Plus
care se livreazã odatã cu þigla. Dimensiuni: 330 x 420 mm
Lãþime activã: 300 mm
Greutate: 0,65 kg/buc.
Necesar: cca. 5 buc./100 m2
de învelitoare

Þiglã
transparentã

ªipcã
suport
Clemã de fixare

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 69


Elemente de fixare

Clema fixare þiglã debitatã Date tehnice


Material: inox
În cazul þiglelor care nu mai au ciocul Lungime: 3 cm
de atârnare sau gaura de cui, clema
Lãþime: 1,8 cm
fixare þiglã debitatã este accesoriul
ideal pentru fixarea rapidã ºi sigurã a Lungimea
þiglelor debitate. sârmei: cca. 40 cm
Necesar: 1 buc./fiecare
þiglã debitatã

70
Elemente de fixare

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Clema fixare þiglã coamã Date tehnice
Material: tablã de aluminiu,
Se foloseºte la fixarea þiglelor de eloxatã, 1,6 mm
coamã în cazul montajului uscat.
Culori: roºu cãrãmiziu, maro,
Clema se fixeazã cu ajutorul unui cui
zincat 31 x 75 mm prin orificiul þiglei antracit
de coamã în ºipca de coamã, ºi 2 Utilizare: la toate modelele de
cuie zincate 28 x 50 mm direct în þiglã de coamã din
ºipca de coamã. portofoliu
Necesar: 1 buc./þiglã coamã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 71


Dolie

Profilo S Adaptor Profilo S

Acest produs oferã siguranþã ma- Se muleazã uºor pe conturul þigle-lor,


ximã împotriva apelor pluviale. în cazul doliilor care se terminã pe
Se poziþioneazã pe mijlocul traiecto- suprafaþa învelitorii ºi nu in jgheab.
riei doliei, se fixeazã cu niºte cuie
zincate pe fiecare ºipcã (cuie reco-
mandate 2,5 x 30 mm), iar distanþa
maximã de fixare este 500 mm. Nu Date tehnice
necesitã pat de lemn sau ºipci supli- Material: aluminiu cu strat
mentare de susþinere. Orificiile spe- de vopsea
ciale de pe laterale permit fixarea Culori: roºu cãrãmiziu, maro
fãrã cleme ºi posibilitatea modificãrii
Lungime: 500 mm
poziþiei (în funcþie de unghiul doliei).
Lãþime: 500 mm
Grosime: 0,7 mm
Greutate: 0,48 kg/buc.
Date tehnice
Necesar: în funcþie de necesitãþi
Material: tablã zincatã din oþel,
stratificatã, cu poly-
ester de înaltã calitate,
rezistent la razele UV
Culori: roºu cãrãmiziu, maro
Lungime: 2100 mm
Lãþime: 460 mm
Necesar: 1 buc./2 ml dolie

72
Dolie

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Element lateral dolie Date tehnice
Material: poliuretanic - spongios,
Bandã din material spongios, im- cu celulele impregnate,
pregnat, pentru þiglele de format
autoadeziv
mare ºi mic, care se foloseºte ca
etanºare între învelitoare ºi ele- Culori: gri
mentele de închidere, cum ar fi doli- Lungime: 100 cm
ile de tablã. Acest element prote- Profil: 40 x 70 mm
jeazã împotriva pãtrunderii zãpezii, Necesar: 2 buc./ml dolie
apei sau prafului la elementele de
legãturã ºi la îmbinãri.
Se îndepãrteazã fâºia protectoare,
apoi i se aplicã elementul lateral
dolie, dupã care se acoperã cu þiglã
ºi se preseazã corespunzãtor.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 73


Dolie

Bandã fixare element dolie Date tehnice


Material: polyizobutilen cu inserþie
Se monteazã la îmbinarea doliilor de aluminiu
convergente asigurând protecþie
Culori: roºu cãrãmiziu, maro
împotriva pãtrunderii apei în acea
zonã. Lungime: 100 cm
Lãþime: 14 cm
Greutate: cca. 0,42 kg/buc.
Necesar: 1 buc./la fiecare
îmbinare dolie

74
Hidroizolaþia acoperiºului

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Folia impermeabilã este recoman- Date tehnice
datã pentru acoperiºuri nemansar- Material: 2 straturi (unul - 20 g PP
date, protejând împotriva even- coating, altul - 100 g PP
tualelor infiltraþii de apã, a prafului spunbound cu calitãþi de
etc. fleece)
Culori: negru
Bramac Veltitech 120 Lungime: 50 m
Este recomandat montajul liber pe Latime: 1,5 m
cãpriori. Nu se recomandã montajul Suprafaþa de
pe asterealã, întrucât este posibilã acoperire: cca. 69 m2
deteriorarea foliei la mers în Densitate/m2: 120±8 g/m2
timpul montajului. În cazul folosirii Greutate: cca. 9 kg
Rezistenþa la rupere:
foliei Veltitech 120 la poduri mansar-
lungime/transversal
date se recomandã pãstrarea unui
230±30 N/5
spaþiu de ventilaþie între termoizo- 200±30 N/5 cm
laþie ºi folie. Este rezistentã la agenþi Rezistenþa la rupere în jurul cuiului:
chimici ºi agenþi de protecþie a lem- lungime/transversal:
nului prin suprafaþa hidrofugã. 150±30 N/5
Se recomandă la poduri nemansar- 150±30 N/5
date în zone expuse la vânturi puter- Rezistenþa la foc: B2
nice. Difuzie: clasa W1
Rezistenþa la
infiltraþii: 2000 mm
Valoare Sd: 16 m
Rezistenþa la UV: 4 luni
Necesar/m2 de învelitoare:
1,07 m2 inclusiv
suprapunerea
Rezistenþa termicã:
de la -40° pânã la + 80°

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 75


Hidroizolaþia acoperiºului

Bramac Universal Date tehnice


Material: polipropilenã
Se poate monta direct pe cãpriori Culori: gri închis
fãrã a fi necesarã astereala, reducân- Lungime: 50 m
du-se astfel costurile de materie Lãþime: 1,5 m
primã ºi manoperã. Are o mare Suprafaþa de
capacitate de difuzie, asigurând o acoperire: cca. 69 m2
bunã subventilaþie acoperiºului. Este Densitate/m : 151 g/m2, 4 straturi
2

rezistentã atât la rupere, oferind sig-


Greutate: cca. 12 kg
uranþã la montaj, cât ºi la intemperii Rezistenþa la rupere:
pânã la montarea învelitorii. lungime/transversal
450±30 N/5
150±30 N/5 cm
Rezistenþa la rupere în jurul cuiului:
lungime/transversal:
340±30 N/5
360±30 N/5
Rezistenþa la foc: B2
Difuzie: clasa W1
Rezistenþa la
infiltraþii: 3000 mm
Valoare Sd: 0,03±0,01 m
Rezistenþa la UV: 4 luni
Necesar/m2 de învelitoare:
1,07 m2 inclusiv
suprapunerea
Rezistenþa termicã:
de la -40° pânã la +80°

76
Hidroizolaþia acoperiºului

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Bramac Universal Eco Date tehnice
Material: polipropilenã
Se poate monta direct pe cãpriori Culori: verde
fãrã a fi necesarã astereala, redu- Lungime: 50 m
cându-se astfel costurile de Lãþime: 1,5 m
materie primã ºi manoperã. Are o Suprafaþa de
mare capacitate de difuzie, asi- acoperire: cca. 69 m2
gurând o bunã subventilaþie Densitate/m : 140±8 g/m2
2

acoperiºului. Este rezistentã atât


Greutate: cca. 10,5 kg
la rupere, oferind siguranþã la Rezistenþa la rupere:
montaj, cât ºi la intemperii pânã la lungime/transversal
montarea învelitorii. Datoritã rezis- 300±30 N/5
tenþei ridicate a foliei, poate fi mon- 270±30 N/5 cm
tatã ºi pe asterealã. Rezistenþa la rupere în jurul cuiului:
lungime/transversal:
180±30 N/5
180±30 N/5
Rezistenþa la foc: B2
Difuzie: clasa W1
Rezistenþa la
infiltraþii: >3000 mm
Valoare Sd: 0,03±0,01 m
Rezistenþa la UV: 4 luni
Necesar/m2 de învelitoare:
1,07 m2 inclusiv
suprapunerea
Rezistenþa termicã:
de la -40° pânã la +80°

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 77


Hidroizolaþia acoperiºului

Bramac Pro Plus Date tehnice


Material: polipropilenã
Aceastã folie este ºi ea recoman- Culori: gri deschis
datã în special acoperiºurilor
Lungime: 50 m
mansardate, se poate monta direct
pe cãpriori sau pe termoizolaþie ºi se Lãþime: 1,5 m
fixeazã cu ºipcile longitudinale. Suprafaþa de
acoperire: cca. 69 m2
Densitate/m2: 110±10 g/m2
Greutate: cca. 8,8 kg
Rezistenþa la rupere:
lungime/transversal
200±30 N/5
120±30 N/5 cm
Rezistenþa la rupere în jurul cuiului:
lungime/transversal:
130±30 N/5
155±30 N/5
Difuzie: clasa W1
Rezistenþa
la infiltraþii: >2000 mm
Valoare Sd: 0,02±0,01 m
Rezistenþa la UV: 4 luni
Necesar/m2 de învelitoare:
1,07 m2 inclusiv
suprapunerea
Rezistenþa termicã:
de la -40° pânã la +80°

78
Hidroizolaþia acoperiºului

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Clemã de fixare
Detaliu coamã þiglã coamã

Þiglã de
coamã ªipcã de coamã
ªipcã m
c Suport metalic fixare
transversalã - 20
10 ºipcã de coamã
(ºipcã suport)
cm
10 Figaroll
Þiglã de Fâºie de folie impermeabilã
Contraºipcã aerisire
Þiglã Bramac

Folie impermeabilã

Cãprior

ªipcã suport
Detaliu streaºinã
Contraºipcã

Folie

Þiglã parazãpadã
Cosoroabã
aº e
re sir
ã
in
st eri

Element
þie e a
ec d

de protecþie
ot ã
pr and

streaºinã
B

Cãprior
Asterealã
Bandã de aerisire Picurãtor
protecþie streaºinã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 79


Sistemul de jgheaburi ºi burlane
Stabicor

Stabicor P Date tehnice


Material: polivinilclorurã (PVC dur
Stabicor P este denumirea sistemu-
colorat prin impregnare)
lui de jgheaburi ºi burlane
Bramac din PVC utilizate pentru Culori: maro, arãmiu
colectarea ºi evacuarea apelor plu- Dimensiuni:
viale. Sistemul Stabicor P reprezintã Jgheaburi: lungime: 2 m, 4 m,
suma standardelor calitative ºi este- diametru: 125 mm, 150 mm
tice înalte, completând prin eleganþa Burlane: lungime: 0,5 m, 1 m, 2 m, 4 m
sa aspectul oricãrei clãdiri. Se dimetru: 100 mm
potriveºte la orice model ºi culoare
de þiglã, nu necesitã lipire sau
sudare, rezistent la ºocuri, corozi-
une, variaþii de temperaturã ºi ultra-
violete.

80
Sistemul de jgheaburi ºi burlane
Stabicor

Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor

Dimensiunile jgheaburilor ºi burlanelor conform DIN 18460


Suprafaþa de colectare a apei Dimensiune jgheab Dimensiune burlan
(m2) (mm) (mm)
0-100 DN 125 DN 100
100-170 DN 150 DN 100

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 81


Sistemul de jgheaburi ºi burlane
Stabicor metalic

82
Sistemul de jgheaburi ºi burlane
Stabicor metalic

Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor


Stabicor M Date tehnice
Material: tablã zincatã vospita în
Stabicor M este denumirea sistemu-
câmp electrostatic
lui de jgheaburi si burlane metalice
Bramac utilizate pentru colectarea ºi Culori: maro închis, roºu cãrãmiziu,
evacuarea apelor pluviale. Sistemul brun roºcat
Stabicor M reprezintã suma stan- Dimensiuni:
dardelor calitative ºi estetice înalte, Jgheaburi: lungime: 4 m,
completând prin eleganþa sa aspec- diametru: 125 mm, 150 mm
tul oricãrei clãdiri. Se potriveºte la Burlane: lungime: 1 m, 3 m
orice model ºi culoare de þiglã, nu diametru: 100 mm
necesitã lipire sau sudare, rezistent
la coroziune, variaþii de temperaturã
ºi ultraviolete.
Se adreseazã în special sectorului
reabilitari zone istorice, unde pãs-
trarea materialului existent este o
cerinþã.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 83


Sistemul de jgheaburi ºi burlane
Stabicor
Montajul sistemelor de jgheaburi ºi burlane

Elementul specific sistemului de jgheaburi STABICOR este elementul de


streaºinã, care, amplasat sub soclul foliei impermeabile ºi îmbinat cu
marginea posterioarã a jgheabului, ghideazã precipitaþiile în jgheab chiar ºi în
cazul unor condiþii de vânt puternic.
Jgheabul, apoi elementul de streaºinã se aºeazã în ordinea execuþiei dupã
lucrãrile de dulgherie, dar înainte de începerea aplicãrii foliei. De multe ori însã se
ajunge la montarea acestora doar dupã realizarea acoperiºului. Am conceput
acest prospect þinând seama de astfel de situaþii mai puþin favorabile.

În astfel de cazuri, începeþi întinderea foliei în dreptul capetelor cãpriorului (e),


dar cu ºipcile (b) ce fixeazã folia trebuie sã porniþi numai de la cca. 30 cm faþã de
capetele cãpriorilor, astfel încât folia (c) sã o puteþi îndoi la aºezarea consolelor
de jgheab ºi respectiv a elementului de streaºinã (a).
Dacã acoperiºul de protecþie (marchiza) se executã cu cãpriori aparenþi,
lãcrimarele (d), respectiv lambriul montaþi-le îngropat în cãprior(i). Folosiþi întot-
deauna lãcrimare! Prin folosirea acestora se asigurã poziþionarea consolelor de
jgheab în mod independent faþã de cãpriori (max. 80 cm) ºi sprijinirea elementu-
lui de streaºinã.

84
Sistemul de jgheaburi ºi burlane
Stabicor

Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor


1. 2.
Începeþi instalarea jgheabului prin Îndoirea realizaþi-o astfel încât mar-
determinarea poziþiei burlanelor ginea din spate a jgheabului sã fie
(scurgerilor). Din punct determinat, cca. 1 cm mai ridicatã ca cea ante-
diferenþa de nivel trebuie sã fie de rioarã. Consola de jgheab montaþi-o
cca. 3 mm la fiecare metru, iar lun- îngropatã în lãcrimare.
gimea tronsonului de cel mult 10
m. Mai întâi marcaþi pe consola de
jgheab locul îndoirii punctului cel
mai ridicat al tronsonului.

3. 4.
Continuaþi sã îndoiþi consolele de Intervalele dintre consolele de
jgheab ºi sã realizaþi punctul cel mai jgheab nu trebuie sã depãºeascã
de jos, în zona de colectare, apoi 80 cm! De aceea sunt necesare
întindeþi o sfoarã între punctele de lãcrimarele, acestea fãcând posibilã
minim ºi respectiv maxim ale fixarea consolelor la intervale de
streºinei. max. 80 cm indiferent de distanþe
Verificaþi înclinarea (panta)! dintre cãpriori. Locul de îndoire al
consolelor de jgheab îl puteþi deter-
mina uºor, cu ajutorul unei sfori.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 85


Sistemul de jgheaburi ºi burlane
Stabicor

5. 6.
La clãdiri mai mici, locul de îndoire Începeþi sã montaþi jgheabul din
al consolelor îl puteþi determina ºi punctul cel mai jos de la scurgere.
fãrã folosirea sforii, conform meto- Presaþi pe capãtul acestuia capacul.
dei din figurã.

7. 8.
Folosind teul de scurgere, marcaþi Executaþi decupajul conform mar-
pe jgheab porþiunea care trebuie sã cajului folosind o foarfecã sau o
fie decupatã. pânzã de fierãstrãu pentru metale.

86
Sistemul de jgheaburi ºi burlane
Stabicor

Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor


9. 10.
Fixaþi teul de scurgere pe partea Colþarul poate fi ºi el montat pe
inferioarã a jgheabului. jgheab, dar pânã la locul marcat
printr-o linie.

11. 12.
Piesa de legãturã destinatã înnã- Piesa interioarã apãsaþi-o în jgheab,
dirii jgheabului are douã compo- deasupra îmbinãrii capetelor de
nente. Cea exterioarã se monteazã jgheab.
pe jgheab, la poziþie. Pe aceasta
este marcatã distanþa dintre cape-
tele de jgheab, distanþa care trebuie
respectatã.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 87


Sistemul de jgheaburi ºi burlane
Stabicor

13. 14.
Fixaþi jgheabul, îndoind clemele Executaþi un decupaj identic cu
consolelor de jgheab. lãþimea clemei de fixare a consolei
de jgheab, pe nervura posterioarã a
jgheabului, din aprox. 4 în 4 metri.
Prin îndoirea clemei, jgheabul poate
fi fixat ºi în direcþia longitudinalã.

15. 16.
Un alt element indicat pentru racor- Pentru a monta elementul de scurg-
darea la scurgere este elementul de ere la înclinaþia doritã, avem nevoie
scurgere. Acesta poate fi amplasat de linia punctului inferior a jgheabu-
direct la capãtul jgheabului. Chiar lui. Acesta o putem determina cu
fãrã cot este posibilã o evacuare ajutorul unui cui. Marcaþi aceastã
între 0 - 45°. linie pe o lungime de cca. 15 cm.

88
Sistemul de jgheaburi ºi burlane
Stabicor

Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor


17. 18.
Lipiþi pe linia marcatã ºablonul Prindeþi în ºurub piesa inferioarã
ataºat elementului în funcþie de ºi superioarã a elementului de
înclinaþia doritã ºi decupaþi orificiul. scurgere.

19. 20.
Elementul de streaºinã STABICOR, Fixaþi în cuie ºipcile longitudinale,
poate fi montat doar dupã instalarea apoi prima ºipcã suport, montaþi
jgheabului. Potriviþi-l în marginea din banda de aerisire protecþie
spate a jgheabului ºi prindeþi-l în streaºinã, ºi în cazul þiglelor profi-
cuie de cãpriori, cu ajutorul cleme- late, elementul de protecþie strea-
lor de fixare. ºinã. Aºezaþi primul rând de þigle.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 89


Sistemul de jgheaburi ºi burlane
Stabicor

21. 22.
La executarea aºa-numitului gât de Aºezaþi brãþara cea mai de sus
lebãdã, aºezaþi întâi în poziþie cotul sub cotul inferior. Distanþa maximã
superior, þinându-l pe cel inferior în între brãþãrile de burlan este
mânã, mãsuraþi distanþa dintre mar- de 2 m.
ginile de contact. Apoi tãiaþi ºi aºe-
zaþi la poziþie segmentul de burlan.

23. 24.
Dacã înnãdiþi bucãþi de burlan ºi La racordarea în reþea de canalizare
lipseºte porþiunea de îmbinare de a apei pluviale provenite din bur-
diametru mai mic, folosiþi mufele. lane, aºezaþi reducþia PVC în aºa fel
încât reducþia sã se aºeze pe mar-
ginea de contact superioarã a tubu-
lui de canalizare.

90
Sistemul de jgheaburi ºi burlane
Stabicor

Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor


25. 26.
Mãsuraþi lungimea ultimei bucãþi Economisiþi apa potabilã! Pentru
de burlan conform figurii, apoi intro- uz gospodãresc puteþi colecta apa
duceþi burlanul în reducþie. În final de ploaie cu ajutorul burlanului cu
împingeþi-l în sus pânã la refuz. clapetã de scurgere.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 91


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Montarea foliei impermeabile

Folia impermeabilã se întinde pe cãpriori sau asterealã, astfel încât sã protejeze


acoperiºul împotriva ploii (porþiunea minimã de suprapunere = 10 cm). Folia
impermeabilã se va întinde paralel cu streaºina, pe cãpriori sau asterealã ºi se va
fixa la marginea superioarã cu capse sau cu contraºipci.
Dupã montarea contraºipcilor urmeazã montarea ºipcilor suport, în aºa fel încât
odatã cu montarea progresivã a foliei, ºipcile suport sã poatã servi ca sprijin pen-
tru picioare.

Folia impermeabilã nu se va introduce în streaºinã.

Prima bandã de lîngã streaºinã trebuie întinsã cât mai bine pentru a se evita
colectarea apei. La urmãtoarele benzi de folie este normalã pãstrarea unei sãgeþi
de 4 cm. Fiecare bandã de folie trebuie sã aibã o zonã de suprapunere de minim
10 cm. La foliile cu difuzie micã, pentru a se asigura aerisirea este necesar ca
ultima bandã de folie sã fie fixatã cu aproximativ 10-20 cm sub vârful coamei.
Zona rãmasã neacoperitã se va acoperi cu o bandã suplimentarã de folie, pe dea-
supra contraºipcilor, pãstrându-se zona minimã de suprapunere. Aceastã ultimã
zonã de suprapunere are rol de ventilaþie, deci cele douã folii nu se vor lipi una
de cealaltã.

Toate crãpãturile se vor izola corespunzãtor pentru a nu permite infiltarea apei.

92
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Realizarea corectã a strãpungerilor

- pentru luminatoare Luminex ºi coºuri de fum

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 93


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Executarea cu Wakaflex a racordurilor la hornuri, calcan

1. 2.
Curãþaþi hornul ºi suprafaþa aco- Îndoitura benzii de WAKAFLEX
periºului. Întindeþi prin derulare trebuie sã coincidã cu linia de
rola de WAKAFLEX, scoateþi folia intersecþie dintre ondulaþiile þiglei
latã de protecþie din mijloc. ºi horn. Prin îndepãrtarea foliei
Lungimea benzii: lãþimea hornu- de protecþie de pe marginea su-
lui + câte o ondulaþie completã perioarã a Wakaflex-ului, aceas-
de þiglã sau câte 8 cm la ambele ta aderã la horn.
capete.

3. 4.
Înlãturând folia de protecþie din Banda o tãiem la unghi de aproxi-
partea inferioarã a benzii, aceasta mativ 45° faþã de colþurile inferioare
poate fi mulatã pe suprafaþa aco- ale hornului ºi învelitoare. Partea de
periºului. deasupra tãieturii neteziþi-o pe horn,
iar partea inferioarã pe suprafaþa
acoperiºului!

94
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

5. 6.
Dimensiunile benzilor laterale sunt La colþurile inferioare de horn -
reprezentate în partea superioarã a dupã o tãieturã aproape verticalã,
figurii. Lãþimea de acoperire pe su- banda lateralã se îndoaie la o lãþime
prafaþa acoperiºului este de cel de cca. 2-3 cm pe peretele inferior
puþin câte o ondulaþie de þiglã com-
pletã sau cel puþin câte 8 cm la al hornului.
capete. În partea inferioarã a figurii
puteþi vedea o variantã clasicã de
aºezare sub acoperiº care necesitã
ºi sprijin din lemn dedesubt. Aceastã

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj


variantã se recomandã în special la
acoperirea cu þigle solzi.

7. 8.
Paralel cu direcþia de scurgere a La muchiile superioare ale hornului,
apei tãind în dreptul colþurilor, înde- în dreptul colþurilor de îndoiturã,
pãrtaþi porþiunile de Wakaflex aproximativ la jumãtatea unghiului,
inutile. executaþi o tãieturã.
Porþiunea de deasupra tãieturii
neteziþi-o pe horn, iar partea de
dedesupt pe suprafaþa acoperiºului!

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 95


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

9. 10.
Pentru formarea îndoiturii în zona Îndoitura trebuie sã coincidã cu linia
superioarã a hornului, banda trebuie de intersecþie dintre ondulaþia
sã fie înnãditã suplimentar printr-o þiglelor ºi latura hornului. Îndepãr-
suprapunere de cca. 5 cm cu o alta. tând folia de protecþie de pe muchia
Îndepãrtând folia de protecþie, ben- superioarã a materialului, aceasta
zile se preseazã pe suprafaþa planã aderã la horn. Banda de
folosind un cilindru de presat (rolã). material trebuie sã fie mulatã .

11. 12.
La muchiile din spate ale hornului, La muchiile din spate ale hornului,
la cca. 2-3 cm faþã de acestea, se în dreptul colþurilor de îndoiturã,
executã o tãieturã mai întâi verti- aproximativ la jumãtatea unghiului,
calã, apoi înspre colþ, pe linia în- executaþi o tãieturã. Porþiunea de
doiturii. deasupra tãieturii neteziþi-o pe horn,
iar partea de dedesupt pe suprafaþa
acoperiºului!

96
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Montarea profilului metalic de închidere coº

1. 2.
Pe latura inferioarã a hornului lungi- Tãiaþi oblic colþurile pãrþii inferioare
mea profilului: lãþimea hornului + a profilului metalic, paralel cu unghi-
cca. 2x5 cm. La realizarea tãieturilor ul de înclinaþie al acoperiºului!
ºi îndoiturilor respectaþi ordinea
marcatã în figurã. Linia de îndoire a
porþiunii de profil superioare trebuie

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj


sã coincidã cu colþul hornului iar la
cea inferioarã la 1 cm distanþã!

3. 4.
Aºezaþi pe horn profilul metalic ºi Pe lateralele hornului partea infe-
marcaþi poziþia gãurilor, apoi execu- rioarã a profilului se taie corespun-
taþi gãurile. Fixaþi profilul cu ajutorul zãtor profilului montat deja pe latura
diblurilor. inferioarã.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 97


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

5. 6.
Montarea pãrþii superioare a pro- Pe latura posterioarã a hornului lun-
filului pe latura hornului: porþiunea gimea profilului: lãþimea hornului +
de profil superioarã ajunge în drep- 2x2 cm. Aºezând profilul în poziþie,
tul colþului hornului, dar cea infe- se poate marca linia îndoiturilor.
rioarã este mai lungã cu 1 cm faþã
de acesta. Fixaþi conform figurii 3.

7. 8.
La realizarea tãieturilor ºi îndoiturilor Porþiunile de profil metalic închidere
respectaþi ordinea indicatã în figurã! coº, ce se prelungesc dincolo de
Linia de îndoire a porþiunii de profil muchiile hornului, îndoiþi-le peste
superioare coincide cu colþul hornu- profilele montate lateral, apoi fixaþi-
le conform figurii 3. Rostul dintre
lui, iar la cea inferioarã la o distanþã horn ºi muchia superioarã a profilului
de 1 cm faþã de acesta. Direcþia etanºaþi-l folosind material de etan-
ultimelor tãieri depinde de unghiul ºare din cauciuc sintetic Wakaflex
de înclinaþie a acoperiºului. sau o masã de etanºare rezistentã la
UV, la acþiunea apei ºi la variaþii de
temperaturã.

98
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Calculul distanþei între ºipci Clemã fixare þiglã


la þiglele profilate de coamã
Þiglã de coamã

Figaroll
ªipcã de coamã
ªipcã suport
Suport fixare
ºipcã de coamã
Montajul uscat
m
4c
** ntã
S ta
D ns
co

**
DS
lui
rioru Þiglã
cãp
ea BRAMAC
im
ng
c m* Lu
Mortar de
32
ciment

nt
sta

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj


Cãprior on
i c 2cm
º ipc
* aceastã valoare poate sã creascã re
înt
în funcþie de detalii ºi de specifi- nþa
ta
cul local Dis

**distanþa DS se stabileºte în
funcþie de înclinaþia acoperiºului
ºi lungimea cãpriorului Montajul cu mortar

Calculul distanþei între ºipci


Distanþa între ºipcile suport se calculeazã pe baza lungimii cãpri-
orului din care se scad distanþele constante:
- distanþa de la streaºinã la prima ºipcã: 32 cm
- distanþa de la coamã la ultima ºipcã: 4 cm (pentru sistemul uscat)
Pentru a obþine o lãþuire corespunzãtoare, la proiectare se vor
avea în vedere valorile din tabele în ceea ce priveºte lungimea
cãpriorilor. Lungimile cãpriorilor date în tabelele 1 - 3 conþin val-
orile constante de la streaºinã (32 cm) ºi coamã (4 cm). Vã
rugam sã þineti cont, cã la construirea pe cantul superior al
cãpriorului (ex. placarea cu scândurã ºi aplicarea contraºipcilor)
lungimea cãpriorilor se va modifica în funcþie de gradul de încli-
naþie al acoperiºului ºi de înãlþimea construcþiei suplimentare.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 99


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Tabelul 1: Determinarea numãrului de rânduri de þiglã profilatã ºi a


distanþei dintre ºipci în funcþie de lungimea cãpriorului
Limite de pantã >15° < 25°

R= Numãrul de rânduri de þiglã; DS=Distanþa dintre ºipci


re
pune
de supra
nþa m
Dista in. 10,5 c
m
Limitã de pantã >15° < 25°
Suprapunere minimã: 10,5 cm
Distanþa maximã între ºipcile suport:
31,5 cm
În cazul utilizãrii þiglelor laterale, dis-
Þiglã Bramac
tanþa între ºipcile suport trebuie sã Cãprior
fie de cel puþin 31,0 cm. ªipcã suport
Contraºipcã
Hidroizolaþie
Asterealã

100
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Tabelul 2: Determinarea numãrului de rânduri de þiglã profilatã ºi a


distanþei dintre ºipci în funcþie de lungimea cãpriorului
Limite de pantã >25° < 30°

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

R= Numãrul de rânduri de þiglã; DS=Distanþa dintre ºipci

e
ner
uprapu
s
Limitã de pantã >25° < 30° de
s ta nþa n. 9 cm
Di mi
Suprapunere minimã: 9,0 cm
Distanþa maximã între ºipcile suport:
33,0 cm
În cazul utilizãrii þiglelor laterale, dis- Þiglã Bramac
tanþa între ºipcile suport trebuie sã
fie de cel puþin 31,5 cm. Cãprior
ªipcã suport

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 101


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Tabelul 3: Determinarea numãrului de rânduri de þiglã profilatã ºi a


distanþei dintre ºipci în funcþie de lungimea cãpriorului
Limite de pantã >30°

R= Numãrul de rânduri de þiglã; DS=Distanþa dintre ºipci

e
ner
p rapu
Limitã de pantã >30° de
su
m
Suprapunere minimã: 8 cm ta nþa in. 8 c
Dis m
Distanþa maximã între ºipcile suport:
34 cm
În cazul utilizãrii þiglelor laterale, dis- Þiglã Bramac
tanþa între ºipcile suport trebuie sã
Cãprior
fie de cel puþin 31,5 cm.
ªipcã suport

102
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Exemplu de calcul a distanþelor între ºipcile suport


Þiglã profilatã

ui m
rul 4c
prio

ea
gim
e lun
ºi d )
aþi
e rire
lin ope
nc ac
eî e
ed lã d
ncþi ota
nf
u
e at
iî im
ºipc lung
re (
înt alã
a nþa a tot
t * e
Dis 2 cm m ng
im
3 c L u
33
m
2c

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj


* aceastã valoare poate sã creascã
în funcþie de detalii ºi de specifi-
cul local Coamã cu þiglã coamã
montatã pe mortar

Dacã din lungimea cãpriorilor se scade dimensiunea primului


interval dintre ºipcile suport de la streaºinã (care trebuie sã
fie de 32 cm) ºi distanþa dintre cantul superior al ultimei ºipci
suport ºi coamã (4,0 cm, - în cazul montajului uscat al
coamei), atunci se obþine o lungime X. Se împarte X la dis-
tanþa maximã dintre ºipcile suport, în funcþie de gradul de
înclinare al respectivului acoperiº (fie: x = 0,98). La o încli-
naþie a acoperiºului de 28°, distanþa maximã dintre ºipcile
suport este de 33,0 cm, de unde rezultã un numãr de 2,95
intervale de ºipci suport (în calcul se considerã 3).
Lungimea cãpriorului (0,98 m) se împarte la numãrul câm-
purilor de ºipci suport (3 câmpuri) ºi rezultã 32,7 cm - distanþa
dintre ºipcile suport.
La montarea cu mortar a coamelor, distanþa dintre ultima
ºipcã suport de la coamã ºi coamã se reduce cu 2 cm.
Împãrþirea ºipcilor suport, stabilitã, se va trasa pe cãpriori,
respectiv pe contraºipci.
Marcajul orizontal bine trasat este pe jumatate acoperit!

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 103


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Determinarea lãþimii învelitorii la þiglele profilate

Lãt. înv. = lãt. constr. + 8 cm (2 x 1 cm distanþã + 2 x 3 cm pentru þigla lateralã)


Laþimea înv. = multiplu de 30 cm + 1 x 3 cm sau 15 cm + 1 x 3 cm

33 30 30 15 30 30

11,4 3,6
15
Recomand trasare cu sfoarã: la 90 cm = 3 lãþimi de þiglã

Trasare Marcare
la sfârºit de început
3 1 26 30 30 15 30 29 1 3

4 Lãt. constr. = lãt. înv. - 8 cm sau multiplu de 30 cm 4

Lãt. constr.

104
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Determinarea lãþimii construcþiei la ţigla Tectura

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj


Determinarea lãþimii construcþiei la ţigla Reviva

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 105


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Suprapunere minimã, distanþa între ºipci ºi necesar în funcþie


de înclinaþia ºarpantei la þigla Reviva şi Tectura
Înclinaþie Suprapunere Distanþa Necesar
ºarpantã minimã între ºipci max. buc./m2
(cm) acceptatã (cm) Þiglã Reviva și Tectura
25 - 30° 14,0 28 11,90
30 – 35° 13,0 29 11,49
35 - 45° 12,0 30 11,11
=45° 11,0 31 10,75

1. Þigla Reviva 1/1


2. Þigla Reviva ½
3. Þigla de aerisire
(necesar: 1 buc./ 10 m2
de învelitoare)
4. Þigla de coamã
(necesar: 2,5 buc. ml)
5. Þigla lateralã 1/1 stânga
6. Þigla lateralã 1/1 dreapta
7. Þigla laterala ¾ stânga
8. Þigla laterala ¾ dreapta

1. Þigla Tectura 1/1


2. Þigla Tectura ½
3. Þigla de aerisire
(necesar: 1 buc./ 10 m2
de învelitoare)
4. Þigla de coamã
(necesar: 2,5 buc. ml)
5. Þigla lateralã stânga
6. Þigla lateralã dreapta

106
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Tabelul 4: Determinarea numãrului de rânduri de þiglã Reviva sau


Tectura ºi a distanþei dintre ºipci în funcþie de lungimea cãpriorului
Limite de pantã >25°<30°, distanþa maximã 28

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

R= Numãrul de rânduri de þiglã; DS=Distanþa dintre ºipci

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 107


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Tabelul 5: Determinarea numãrului de rânduri de þiglã Reviva şi


Tectura ºi a distanþei dintre ºipci în funcþie de lungimea cãpriorului
Limite de pantã >30°<35°, distanþa maximã 29

R= Numãrul de rânduri de þiglã; DS=Distanþa dintre ºipci

108
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Tabelul 6: Determinarea numãrului de rânduri de þiglã Reviva sau


Tectura ºi a distanþei dintre ºipci în funcþie de lungimea cãpriorului
Limite de pantã >35°<45°, distanþa maximã 30

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

R= Numãrul de rânduri de þiglã; DS=Distanþa dintre ºipci

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 109


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Tabelul 6: Determinarea numãrului de rânduri de þiglã Reviva sau


Tectura ºi a distanþei dintre ºipci în funcþie de lungimea cãpriorului
Limite de pantã >45°, distanþa maximã 31

R= Numãrul de rânduri de þiglã; DS=Distanþa dintre ºipci

110
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Indicaþii privind închiderile acoperiºului cu þigle laterale


profilate sau element metalic lateral
În cazul utilizãrii þiglelor laterale, distanþa între ºipcile suport trebuie sã fie de cel
puþin 31,5 cm. La folosirea þiglelor laterale la modelele Montero, Alpina Clasic,
Romana, Donau, lungimea coamei mãsuratã dintr-un cant exterior în celalalt cant
exterior trebuie sa fie divizibilã cu 15 sau 30. Din aceastã lungime se scad 5 cm.

Dacã pazia nu se desfaºoarã într-un unghi drept faþã de streaºinã, montarea


þiglelor laterale nu este posibilã. În cazul învelirii paziei cu un profil de tablã,
reiese lãþimea construcþiei respective dintr-un multiplu de 30 sau 15 plus 3 cm
(zona de preluare a apei).

Exemplu: 15 þigle = 15x30=450 cm + 3cm = 453 cm lãþimea învelitorii

Scândurã
de pazie

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj


Þiglã
ªipcã suport
Contraºipcã
Hidroizolaþie
Picurãtor
Cãprior Asterealã

Zid exterior

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 111


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Marcajul la þiglele profilate

Înaintea începerii procesului de acoperire se va trasa un marcaj vertical, care


este baza de plecare pentru montarea fãrã probleme a þiglei din punct de vedere
optic. Pentru a ajunge vertical la streaºinã se va trasa o bisectoare.

Trasarea bisectoarei
Se va utiliza o ºipcã de cca 3 m lungime. Punctele de bazã pentru trasarea bisec-
toarei trebuie sã fie situate pe ºipca de streaºinã ºi se vor trasa în felul urmãtor:
- Primul punct se va marca pe axa ºipcii de streaºinã la 29 cm de extremi-
tatea dreaptã a acoperiºului.
- Al doilea punct se va marca tot pe ºipca de streaºinã la 90 de cm de
primul punct.
- Al treilea punct necesar se va marca colinear cu primele douã puncte ºi la
o distanþã de 90 de cm de al doilea punct trasat.

Marcajul se face pe toatã suprafaþa acoperiºului. În cazul în care se folosesc þigle


laterale stânga, ultimul punct se marcheazã la 26 de cm de marginea stângã a
acoperiºului.

Prin cele douã capete ale ºipcii de trasaj se vor introduce douã cuie pentru a
putea realiza fixarea eficientã a unui capãt ºi respectiv trasarea vizibilã a marca-
jelor cu ajutorul celuilalt capãt. Unul din capetele ºipcii se va fixa în primul punct
de bazã marcat, iar cu cel de al doilea capãt, printr-o miºcare rotativã se va trasa
un arc de cerc pe ºipcile suport.
Dupã marcarea acestui arc de cerc, unul din capetele ºipcii de trasaj se va fixa în
cel de al treilea punct de bazã ºi se va trasa un nou arc de cerc care-l va inter-
secta pe primul. Punctul de intersecþie al celor douã arce de cerc se va uni
printr-o linie cu cel de-al doilea punct de bazã, aceastã linie constituind perpen-
diculara pe ºipca de streaºinã.

De la aceastã linie se vor mãsura 90 cm în dreapta ºi se va trasa un marcaj, care


va constitui linia limitã a þiglei laterale. În funcþie de aceastã linie se vor ajusta
capetele ºipcilor suport, astfel încât între linie ºi capãtul ºipcii sã fie 29 cm. Tot
de la aceastã linie, spre stânga, se vor mãsura ºi respectiv trasa, la fiecare 90
cm marcaje verticale pe toatã lungimea acoperiºului, acestea fiind necesare pen-
tru verificarea, din trei în trei rânduri de þiglã a verticalitãþii acestora.

112
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Acoperirea în funcþie de suprafaþã

- La acoperiºurile cu pazie se va începe cu montarea þiglelor laterale dreapta.


- Acoperirea suprafeþei se va face dinspre dreapta spre stânga ºi
dinspre streaºinã spre coamã.
- Þiglele se vor aºeza în rând, întotdeauna câte trei rânduri analog marcajului.
- Înainte de începerea operaþiunii de acoperire se vor stabili urmãtoarele
puncte: fixarea, felul ºi poziþionarea grilajului parazãpadã ºi a þiglei suport
treaptã/podest.

Cui
Punct de intersecþie

Marcaj vertical
Marcaj vertical
Marcaj vertical

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj


Marcaj vertical

Cui
Punctul 3 Punctul 2 Punctul 1

ªipcã de streaºinã

3 rânduri de þiglã

Sensul de acoperire

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 113


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Lãþuirea

Secþiunea ºipcilor suport se ia în funcþiune de distanþa dintre cãpriori ºi lungimea


lor. Secþiunea medie este de 30x50 mm. Distanþa dintre ºipcile suport se ia în
funcþie de necesarul de acoperit, analog cu gradul de înclinare al acoperiºului.

≥ - între 15 ºi 17° maxim 31,5 cm (cu asterealã ºi douã rânduri de folie)


≥ - între 17 ºi 22° maxim 31,5 cm (cu asterealã)
≥ - între 22 ºi 25° maxim 32,0 cm (fãrã asterealã)
≥ - între 25 ºi 30° maxim 33,0 cm (fãrã asterealã)
≥ - peste 30° maxim 34,0 cm (fãrã asterealã)
În cazul utilizãrii þiglelor laterale, distanþa dintre ºipcile suport trebuie sã fie de cel
puþin 31,5 cm.

Intervale de înclinaþie a acoperiºului ºi mãsuri suplimentare


Se vor avea în vedere unele mãsuri speciale la planificare ºi execuþie, în cazul în
care existã cerinþe mari faþã de acoperiº, datoritã condiþiilor din zonã, a
mansardei, a uzurii clãdirii sau a gradului de înclinare foarte mic, respectiv foarte
mare al acoperiºului.

Contraºipca are secþiunea de minim 50 x 50 mm. În funcþie de lungimea cãprior-


ilor ºi de înclinaþia acoperiºului, aceasta se supradimensioneazã. Ca mãsurã spe-
cialã împotriva zãpezii viscolite, vã recomandãm montarea unui strat izolator de
folie impermeabilã între þiglã ºi structura acoperiºului.

În funcþie de înclinaþia acoperiºului, se va lua în considerare suplimentar:


≥ 15° este necesarã asterealã ºi douã rânduri de folie.
≥ 17° este necesarã asterealã.
≥ 22° þigla se poate monta direct pe ºipcile suport fãrã a fi neapãrat nece-
sarã asterealã.
≥ 45° ºi în zonele afectate de furtunã fiecare a II-a pânã la a III-a þiglã a
fiecãrui rând se va fixa în cuie.
≥ 60° fiecare þiglã se va fixa pe ºipcile suport cu douã ºuruburi sau cuie.

În cazul podurilor mansardate este obligatorie folosirea foliei impermeabile.

114
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Aerisirea

Pentru obþinerea secþiunilor de aerisire necesare, se folosesc urmãtoarele acce-


sorii:

Modele Secþiunea de aerisire


de þiglã Þiglã de aerisire/ Ecoroll Aerofirst Figarol Plus
cca. cm2/buc. cca. cm2/m cca. cm2/m cca. cm2/m
Montero 50 143 380 150
Alpina Clasic 50 143 380 150
Donau 50 143 380 150
Romana 50 143 380 150
Natura Plus 50 143 380 150
Reviva 50 143 - 150
Tectura 50 143 - 150

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 115


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Norma NPO 1997 prevede secþiunea transversalã minimã pentru ºipcile


învelitorii de 28 mm/48 mm. Secþiunea de ºipcã se stabileºte în funcþie de
sarcinã ºi de distanþa dintre cãpriori.
Tabelele de mai jos indicã zonele limitã ale încovoierilor admisibile ale ºip-
cilor în concordanþã cu sarcina totalã.

Tabele ajutatoare pentru dimensionarea ºipcilor în funcþie


de încãrcãrile statice
... pentru înclinaþii ≥15< 30°
Montero, Alpina Clasic, Donau, Natura Plus, Romana, Reviva, Tectura

11,5
Încãrcare totalã kN/m2

11
10,5
10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5 50/50
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2 30/50
1,5
1
0,5
0
60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

Distanþa între cãpriori (între axe)

116
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Tabele ajutãtoare pentru dimensionarea ºipcilor în funcþie


de încãrcãrile statice

... pentru înclinaþii ≥30°


Montero, Alpina Clasic, Donau, Natura Plus, Romana, Reviva, Tectura

11,5
Încãrcare totalã kN/m2

11
10,5
10
9,5
9
8,5

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj


8
7,5
7
6,5
6
5,5 50/50
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2 30/50
1,5
1
0,5
0
60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

Distanþa între cãpriori (între axe)

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 117


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Construcþia acoperiºului în cazul folosirii þiglelor laterale


cu þiglã lateralã, pazie dublã ºi consolã pronunþatã

Þiglã lateralã

ªipcã suport
Contraºipcã
Hidroizolaþie
Scândurã de pazie
Cãprior Asterealã

Zid exterior

Lãþimea consolei

cu þiglã lateralã ºi scândurã de pazie

Þiglã lateralã

ªipcã suport
Contraºipcã
Hidroizolaþie
Scândurã
de pazie
Cãprior Asterealã

Zid exterior

Lãþimea consolei

118
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Marginea acoperiºului placatã cu scândurã îmbrãcatã în tablã,


cu picurator
cu þiglã lateralã ºi element lateral metalic

Scândurã
de pazie
Þiglã
ªipcã suport
Contraºipcã
Hidroizolaþie
Picurãtor
Cãprior Asterealã

Zid exterior

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj


Marginea acoperiºului cu dispunerea þiglelor laterale

Jgheab lateral
Þiglã 1/1 Þiglã dublã Fixare în cuie
Scândurã de pazie

Þiglã lateralã
universalã

Cãprior Scândurã
de pazie
Hidroizolaþie

Zidãrie exterioarã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 119


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Marginea acoperiºului placatã cu scândurã îmbrãcatã în tablã


Element metalic lateral
ªipcã suport

Þiglã 1/1 Þiglã dublã


Scândurã de pazie

Contraºipcã

Hidroizolaþie Cãprior Asterealã

Zidãrie exterioarã

Marginea acoperiºului placatã cu scândurã de pazie


ªipcã suport

Þiglã 1/1 Þiglã dublã


Scândurã de pazie

Contraºipcã

Hidroizolaþie Cãprior Asterealã

Zidãrie exterioarã

120
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Construcþia coamei
Montajul uscat al coamei se poate realiza folosind urmãtoarele accesorii Bramac:
- suport metalic fixare ºipcã coamã
- bandã de aerisire protecþie coamã
- clemã de fixare þiglã coamã
- þiglã coamã de început
- þiglã coamã de ramificaþie
- placuþã PVC închidere coamã
- Ecoroll
- Figarol Plus
- Aerofirst
- cui special.

Montajul coamei fãrã hidroizolaþie, contraºipci ºi asterealã


pentru þiglele profilate
Clemã fixare þiglã
de coamã

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj


Þiglã de coamã ªipcã de coamã
Suport fixare
ºipcã de coamã

ªipcã suport Þiglã


Figaroll BRAMAC

Þiglã de aerisire

Cãprior

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 121


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Montajul coamelor cu folie Veltitech 120

Clemã fixare þiglã


de coamã

Þiglã de coamã ªipcã de coamã


m Suport fixare
0c
-2 ºipcã de coamã
10
m
ªipcã suport 0c
i n.1 Figaroll
m
Þiglã de Fâºie de folie
Contraºipcã aerisire Þiglã BRAMAC

Folie impermeabilã

Cãprior

122
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Montajul coamelor cu Bramac Universal


sau Bramac Universal Eco

Clemã fixare þiglã


de coamã

ªipcã de coamã
Þiglã de coamã
Suport fixare
ºipcã de coamã

ªipcã suport
Figaroll

Þiglã de Þiglã BRAMAC


Contraºipcã aerisire

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj


Folie
Bramac

Asterealã

Cãprior

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 123


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Determinarea înãlþimii ºipcii de coamã în funcþie de pantã

ªipcã de coamã
h = în funcþie de pantã
Suport fixare
ºipcã de coamã
ªipcã suport

Þiglã BRAMAC Folie Bramac

Modele de þiglã Înãlþimea ºipcii de coamã (cm)


Pantã 20° 30° 40° 50° 60°
Montero 10 8 7,5 6,5 6
Alpina Clasic 10 8 7,5 6,5 6
Natura 10 8 7,5 6,5 6
Romana 11 9 8,5 7,5 7
Donau 11 9 8,5 7,5 7

Dimensionarea ºipcilor suport în funcþie de distanþa dintre cãpriori:

Distanþa dintre cãpriori Secþiunea ºipcii


(cm) (mm)
Pânã la 80 24/48
Între 80-100 30/50
Între 100-200 40/60

124
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Construcþia muchiei
Montajul uscat al muchiei cu ºipcã de muchie

Clemã fixare þiglã


de coamã
ªipcã de coamã
Þiglã de coamã
ªipcã
suport Contraºipcã

Figaroll Þiglã BRAMAC

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj


Panã de coamã

Folie
BRAMAC UNIVERSAL
Asterealã

Cãprior

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 125


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Construcþia muchiei
Montajul uscat al muchiei cu suport metalic fixare ºipcã coamã

Clemã fixare þiglã


de coamã
ªipcã de coamã
Þiglã de coamã
Suport fixare ºipcã de coamã

Contraºipcã
ªipcã Figaroll Þiglã BRAMAC
suport

Panã de coamã

Folie
Asterealã BRAMAC UNIVERSAL

Cãprior

ªipcã de coamã

Figaroll
Panã de coamã

Suport fixare ºipcã de coamã

126
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Construcþia streºinii
Detaliu de streaºinã cu hidroizolaþie, element de protecþie streaºinã, bandã de
aerisire protecþie streaºinã ºi picurator

ªipcã
suport

Contraºipcã

Hidroizolaþie

Þiglã
parazãpadã
Cosoroabã

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj


Bandã de
aerisire
protecþie
streaºinã
Consolã
jgheab

Cãprior

Asterealã
Bandã de
aerisire Picurãtor
protecþie Element de
streaºinã protecþie streaºinã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 127


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Construcþia doliei
Dolie metalicã fãrã hidroizolaþie, cu element lateral dolie

ªipcã
suport Dolie
Scândurã Scândurã
suport suport Þiglã BRAMAC
Element Element
lateral dolie lateral dolie

Cãprior

Cãprior de dolie

Dolie metalicã cu hidroizolaþie ºi element lateral dolie

ªipcã
suport Contraºipcã
Folie
BRAMAC UNIVERSAL Dolie
Scândurã Scândurã
suport suport
Element Element
lateral dolie lateral dolie

Asterealã
Cãprior

Cãprior de dolie

128
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Dolie metalicã adâncitã, cu hidroizolaþie ºi element lateral dolie

ªipcã
suport Contraºipcã
Folie
BRAMAC UNIVERSAL Dolie
Scândurã
Scândurã suport
suport
Element Element
lateral dolie lateral dolie

Asterealã
Cãprior

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj


Cãprior de dolie

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 129


Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã
Generalitãþi

Datoritã materialelor de construcþie moderne, se pot construi locuinþe ºi în zone


cu ninsori abundente sau aflate la altitudini mari. Þiglele din mortar de ciment
rezistã la îngheþ ºi sunt potrivite pentru astfel de condiþii climaterice. Pentru ast-
fel de zone sunt necesare mãsuri speciale pentru proiectarea ºi execuþia acoper-
iºurilor. În acelaºi timp cu normele de acoperire cu þigle din mortar de ciment ºi
cu normele generale de lucru, trebuie luate în considerare în zonele cu ninsori
abundente ºi urmãtoarele puncte:

- Izolarea împotriva pãtrunderii zãpezii


- Statica
- Hidroizolaþia ºi termoizolarea

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã


- Ventilaþia suficientã
- Acoperirea profesionistã ºi solidã
- Schemele de montare pentru þiglele parazãpadã ºi consolele parazãpadã

Pe unde pãtrunde zãpada?


- Prin orificiile de circulaþie a aerului de la streaºinã, creastã ºi coamã, prin
care se realizeazã subventilaþia aerului;
- Pe la trecerile prin acoperiº, de exemplu coºuri, evacuãri, strãpungeri;
- Prin zonele de racordare, de exemplu racord la perete, îmbinare - dolie,
margini;
- Pe la suprapuneri.

Consecinþele pãtrunderii zãpezii


Foarte rar este observatã repede zãpada infiltratã prin acoperiº. Zãpada se
topeºte ºi umezeºte materialele de construcþie, putând deteriora:
- structura de rezistenþã,
- termoizolaþia,
- ultimul planºeu.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 131


Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã
Mãsuri de protecþie
Mãsurile se iau în funcþie de zonã, climã ºi de construcþia podului (mansardã,
planºeu masiv, construcþie uºoarã).
Pentru a asigura protecþia ºi a pãstra funcþionalitatea acoperiºului este nece-
sarã introducerea unui strat de izolaþie.
Se hidroizoleazã cu folie Bramac Universal, care se fixeazã cu ajutorul con-
traºipcilor, avându-se în vedere o suprapunere de minim 10 cm. Se vor imper-
meabiliza imbinãrile la coamã, strãpungerile ºi racordãrile. Dimensiunile con-
traºipcilor depind de înclinaþia acoperiºului ºi de lungimea cãpriorilor, dar tre-
buie sa fie de minim 50 x 50 mm. În zonele cu ninsori abundente se reco-
mandã luarea de mãsuri suplimentare, de protecþie, în perimetrul streºinii. În
locul rândului de þiglã parazãpadã, se foloseºte sistemul parazãpadã, alcãtuit
din: þiglã suport, suport metalic parazãpadã, grilaj metalic parazãpadã ºi clemã
de îmbinare.

Izolaþie
Se foloseºte folie Bramac. Folia Bramac este rezistentã la rupere, imperme-
abilã, neinflamabilã ºi cu capacitate mare de difuzie. Se monteazã paralel cu
streaºina.

132
Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã
Statica acoperiºului
Structura de rezistenþã trebuie conceputã pentru a suporta urmãtoarele sarcini:

a) greutatea proprie a acoperiºului conf. STAS 10101/2A1-78

b) forþa vântului conf. STAS 10101/20-90

Menþionãm cã pot apãrea forþe relativ mari de sucþiune, în special la streaºinã,


coamã, creastã ºi laterale, þiglele din aceste zone trebuiesc ancorate în mod
corespunzator (în cuie sau ºuruburi ºi cleme de ancorare). Forþa vântului este
resimþitã în funcþie de relief, înãlþimea clãdirii ºi de forma ºi panta acoperiºului.

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã


c) sarcina exercitatã de zãpadã
Conform STAS 10101/21-92, aceasta se calculeazã în funcþie de zonã, altitudine
ºi forma acoperiºului:

s0 = a0 + a1 x h + a2 x h2,

unde:

s0 - sarcina pe orizontalã în kN/m2 (=kPa)


a0, a1, a2 - coeficienþi zonali
h - altitudinea locaþiei în km

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 133


Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã

Tabelul 1:
Coeficienþii a0, a1, a2 pentru calcularea s0

Coeficient Zone de încãrcare


A B C D
a0 0,71 1,75 2,27 1,25
a1 -0,30 -1,85 -2,26 -2,20
a2 2,58 3,75 4,92 3,04

Tabelul 2:
Sarcini s0 în kN/m2 în funcþie de altitudine ºi zonã

Altitudine2 Zone de încãrcare


(m) A B C3 D4
200 0,75 1,55
300 0,85 1,55
400 1,00 1,60 2,15
500 1,20 1,75 2,35
600 1,45 2,00 2,70 1,00
700 1,75 2,30 3,10 1,20
800 2,10 2,65 3,60 1,45
900 2,55 3,10 4,20 1,75
1000 3,00 3,65 4,95 2,10
1100 3,50 4,25 5,75 2,50
1200 4,05 4,95 6,65 3,00

1
Valorile sarcinii se rotunjesc cu ± 0,05.
2
Pentru altitudini mai mici de 200 m din zona A ºi pentru altitudini mai mici de
300 m din zona B se aplicã valorile minime pentru 200 m (zona A), respectiv
300 m (zona B); pentru altitudini mai mari de 1200 m din orice zonã (A - D),
sarcina se va calcula conform formulei (c sarcina exercitatã de zãpadã).
3
În zona C (v. harta), pentru altitudini de pânã la 700 m se acceptã o sarcinã de
min. 3,80 kN/m2, iar pentru altitudini de peste 700 m se aplicã valori cu 20%
mai mari decât cele indicate pentru zona C.
4
Pentru zona D nu se acceptã sarcini mai mari de 4,50 kN/m2.

134
Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã
Coama
Execuþia coamei este foarte importantã pentru ventilaþia acoperiºului. O coamã
montatã uscat ºi prevãzutã cu þigle de aerisire este o soluþie recomandabilã.
Accesoriile pentru coame se fixeazã de ºipca de coamã împotriva vântului.
Trebuie realizatã izolarea împotriva pãtrunderii zãpezii. În cazul unor orificii mai
mari de ventilaþie sunt necesare mãsuri speciale.

Marginile acoperiºului
Marginile pot fi protejate cu þigle laterale în funcþie de proiectul arhitectonic.
Tiglele laterale trebuie fixate în cuie zincate sau cu ºuruburi de ºipcile suport.
Þiglele laterale trebuie sã iasã peste frontonul finisat sau peste cofrajul frontonu-
lui atât încât sã îndeplineascã rolul unei muchii de picurare.

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã


Clemã fixare þiglã
de coamã
ªipcã de coamã

Þiglã de coamã Suport fixare ºipcã de coamã

Þiglã Figaroll
de aerisire
Fâºie de folie

ªipcã
suport
Þiglã parazãpadã

Cãprior Asterealã Hidroizolaþie

Contraºipcã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 135


Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã
Streaºina
Pentru a evita spargerea marginii frontale a þiglei sub greutatea zãpezii, primul
rând de þigle nu va fi montat astfel încât sã intre în jgheab, cum se face de obi-
cei, ci integral pe ºipca de streaºinã. Aceasta va fi prevãzutã cu tablã de
streaºinã. Spaþiul dintre þigle ºi acoperiº este ventilat pe la streaºinã printre con-
traºipci.

ªipcã suport
Þiglã parazãpadã
Contraºipcã

Suport metalic Hidroizolaþie


fixare grilaj Þiglã suport Asterealã

Cosoroabã

Consolã
jgheab

Cãprior
Curenþi Curenþi de aer
de aer Bandã
aerisire

136
Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã
Oprirea zãpezii

Poziþia ºi numãrul de þigle pe m2 depind de pantã ºi sarcinã. Diagrama de mai jos


prezintã schemele de montare.

Panta Încãrcarea zãpezii

10,00

11,00

12,00
0,75
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00
50

45

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã


40

35

30

25

20
18
17
16

1,3 1,4 1,8 2,0 2,8 3,4 5,0

2
Necesar de þigle parazãpadã / m

Exemplu
Pantã 18°, sarcinã 7 kN/m2
Punctul de întretãiere al celor douã linii se aflã în schema E.
Rezultã un necesar de 2,8 þigle/m2.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 137


Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã
Þigle parazãpadã - Modelul profilat
Schemele de montare elaborate, luându-se în calcul sarcina medie.
În cazul unor condiþii atmosferice deosebite (schimbãri de temperaturã), se pot
produce alunecãri de zãpadã de pe acoperiº.

Schema A Schema B
Fiecare a opta þiglã va fi o þiglã Fiecare a ºaptea þiglã va fi o þiglã
parazãpadã. Sunt necesare cca. parazãpadã. Sunt necesare cca.
1,3 buc./m2 ºi un rând complet la 1,4 buc./m2 ºi un rând complet la
streaºinã. streaºinã.

Schema C Schema D
Fiecare a ºasea þiglã va fi o þiglã Fiecare a cincea þiglã va fi o þiglã
parazãpadã. Sunt necesare cca. parazãpadã. Sunt necesare cca.
1,8 buc./m2 ºi un rând complet la 2 buc./m2 ºi un rând complet la
streaºinã. streaºinã.

138
Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã


Schema E Schema F
Fiecare a doua þiglã, din fiecare al Fiecare a treia þiglã, din fiecare rând,
doilea rând, va fi o þiglã parazãpadã. va fi o þiglã parazãpadã. Sunt nece-
Sunt necesare cca. 2,8 buc./m2 ºi un sare cca. 2,8 buc./m2 ºi un rând
rând complet la streaºinã. complet la streaºinã.

Schema G
Fiecare a doua þiglã, din fiecare rând,
va fi o þiglã parazãpadã. Sunt nece-
sare cca. 5 buc./m2 ºi un rând com-
plet la streaºinã.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 139


Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã
Console metalice parazãpadã

Schema A Schema B
La fiecare a cincisprezecea þiglã, din La fiecare a doisprezecea þiglã, din
fiecare al doilea rând, se monteazã o fiecare al doilea rând, se monteazã o
consolã parazãpadã. Sunt necesare consolã parazãpadã. Sunt necesare
cca. 1,3 buc./m2 ºi 1,96 buc./ml de cca. 1,4 buc./m2 ºi 1,96 buc./ml de
streaºinã. streaºinã.

Schema C Schema D
La fiecare a zecea þiglã, din fiecare al La fiecare a noua þiglã, din fiecare al
doilea rând, se monteazã o consolã doilea rând, se monteazã o consolã
metalicã parazãpadã. Sunt necesare metalicã parazãpadã. Sunt necesare
cca. 1,8 buc./m2 ºi 1,96 buc./ml de cca. 2 buc./m2 ºi 1,96 buc./ml de
streaºinã. streaºinã.

140
Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã


Schema E Schema F
La fiecare a treia þiglã, din fiecare al La fiecare a cincea þiglã, din fiecare
doilea rând, se monteazã o consolã al doilea rând, se monteazã o con-
metalicã parazãpadã. Sunt necesare solã metalicã parazãpadã. Sunt
cca. 2,8 buc./m2 ºi 1,96 buc./ml de necesare cca. 3,4 buc./m2 ºi 1,96
streaºinã. buc./ml de streaºinã.

Schema G
La fiecare a patra þiglã, din fiecare al
doilea rând, se monteazã o consolã
metalicã parazãpadã. Sunt necesare
cca. 5 buc./m2 ºi 1,96 buc./ml de
streaºinã.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 141


Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã
Anexa 1 - Greutatea de referinþã a stratului de zãpadã

142
Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã
Anexa 2 - Harta de zonare a încãrcãrilor date de zãpadã

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 143


Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã
Anexa 3 - Zonele în care se încadreazã principalele localitãþi
Localitatea Zona Localitatea Zona
ABRUD B BRÃILA D
ADJUD C BREAZA D
AGNITA A BREZOI B
AIUD A BUCUREªTI C
ALBA IULIA A BUDEªTI D
ALEªD B BUFTEA C
ANINA B BUHUªI B
ARAD A BUªTENI E
AVRÃMENI C BUZÃU B
AZUGA E BUZIAª A
BABADAG B CALAFAT D
BACÃU C CARACAL C
BAIA DE ARAMÃ B CARANSEBEª A
BAIA MARE B CAREI A
BAIA SPRIE E CAVNIC E
BARAOLT A CÃLAN B
BÃICOI B CÃLÃRAªI D
BÃILE GOVORA B CÃLIMÃNEªTI B
BÃILE HERCULANE B CÂMPIA TURZII A
BÃILE OLÃNEªTI B CÂMPINA B
BÃILE TUªNAD C CÂMPULUNG B
BÃILEªTI D CÂMPULUNG
C
BÂRLAD C MOLDOVENESC
BECHET D CEHU SILVANIEI A
BECLEAN D CERNAVODÃ D
BEIUª B CHIªINEU CRIª A
BEREªTI C CISNÃDIE B
BICAZ B CLUJ-NAPOCA A
BISTRIÞA A CODLEA B
BLAJ A COMARNIC B
BOCªA A COMÃNEªTI B
BOLDEªTI-SCÃENI B CONSTANÞA B
BORSEC E COPªA MICÃ A
BORªA B CORABIA D
BOTOªANI C COSTEªTI B
BRAD B COTNARI C
BRAªOV B COVASNA B

144
Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã

Localitatea Zona Localitatea Zona


CRAIOVA C ISACCEA D
CUGIR B ÎNTORSURA BUZÃULUI D
CURTEA DE ARGEª B JIMBOLIA A
CURTICI A JOSENI C
DÃRÃBANI D LIPOVA A
DEJ A LUDUª A
DETA A LUGOJ A
DEVA A LUPENI B
DOROHOI D MANGALIA B
DR. PETRU GROZA B MARGHITA A
DRÃGÃNEªTI-OLT C MÃCIN D

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã


DRÃGêANI C MÃRêEªTI C
DROBETA TR. SEVERIN C MEDGIDIA C
DUMBRÃVENI A MEDIAª A
EFORIE NORD B MIERCUREA CIUC C
EFORIE SUD B MIZIL B
FÃGÃRAª B MOINEªTI B
FÃLTICENI D MOLDOVA NOUA B
FÃUREI C MORENI B
FETEªTI D MOTRU B
FIENI B NÃDLAC A
FILIAªI C NÃSÃUD B
FOCªANI B NÃVODARI B
GALAÞI D NEGREªTI C
GÃEªTI C NEGREªTI OAª B
GHEORGHENI C NOVACI B
GHERLA A OCNA MUREª A
GIURGIU D OCNA SIBIULUI A
GURAHONÞ B OCNELE MARI B
GURA HUMORULUI C ODOBEªTI B
HAÞEG B ODORHEIU SECUIESC A
HÂRLÃU C OLTENIÞA D
HÂRªOVA D ONCEªTI C
HOREZU B ONEªTI B
HUEDIN A ORADEA A
HUNEDOARA B ORAVIÞA A
HUªI C ORêTIE A
IANCA C ORªOVA B
IAªI C OÞELU ROªU A
INEU A PANCIU B

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 145


Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã

Localitatea Zona Localitatea Zona


PAªCANI D SLÃNIC B
PÃLTINIª E SLÃNIC MOLDOVA E
PÂNCOTA A SLATINA C
PETRILA B SLOBOZIA D
PETROªANI B SOLCA C
PIATRA NEAMÞ B SOVATA E
PITEªTI B STREHAIA C
PLENIÞA C SUCEAVA D
PLOIEªTI B SULINA B
PLOPENI D ªIMLEUL SILVANIEI A
POLOVRAGI D TÂRGOVIªTE B
PREDEAL E TÂRNÃVENI A
RÃDÃUÞI D TECHIRGHIOL B
RÂMNICU SÃRAT B TECUCI C
RÂMNICU VÂLCEA B TG. BUJOR C
RÃUªENI C TG. CÃRBUNEªTI B
RªNOV B TG. FRUMOS C
REGHIN A TG. JIU B
REªIÞA A TG. LÃPUª B
ROMAN D TG. LOGREªTI B
ROªIORII DE VERDE C TG. MÃGURELE D
ROVINARI B TG. MUREª A
RUPEA A TG. NEAMÞ C
SALONTA A TG. OCNA B
SATU MARE A TG. SECUIESC B
SÃCELE B TIMIªOARA A
SÃVÂRªENI A TOPLIÞA C
SÃVENI C TOPOLOVENI D
SÂNGEORZ BÃI B TULCEA C
SÂNNICOLAU MARE A TUªNAD A
SEBEª A ÞÃNDÃREI D
SEGARCEA C ÞIGLENI B
SEMENIC E URICANI B
SFÂNTU GHEORGHE B URLAÞI B
SIBIU B URZICENI C
SIGHETU MARMAÞIEI B VASCÃU B
SIGHIªOARA A VASLUI C
SIMERIA A VATRA DORNEI E
SINAIA E VÃLENII DE MUNTE B
SIRET D VÂNJU MARE D

146
Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã

Localitatea Zona
VICTORIA B
VIDELE C
VIªEU DE SUS B
VLÃHIÞA B
VOINEASA E
VULCANI B
ZALÃU A
ZIMNICEA D
ZLATNA B
ZÃRNEªTI B

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 147


Panourile solare Bramac
Date tehnice

Sistemul solar BRAMAC

*Acoperirea panoului solar este adaptatã þiglelor cu o lãþime de 30 cm


(15 cm la þigla ½)

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 149


Indicaþii importante

• Pentru protejarea sortului ºi a Pentru utilizarea corzilor peste can-


ramei de etanºare nu se va turi, expuneri termice sau chimice
rezema panoul solar oblic sau etc., corzile vor fi retrase imediat de
vertical. la utilizare.
• Înainte de montajul panoului Trebuie avut grijã în special asu-pra
solar trebuie stabilit traseul funcþionãrii perfecte a carabinelor,
þevilor cu instalatorul iar la manevrare nu trebuie frecate
de canturi ºi margini.
• Suprafaþa mare a panoului solar
este foarte influenþabilã de cãtre Prinderea corzilor pe panoul solar se
vânt. Aveþi grijã la montajul cu face în cruce.
macaraua (rãsturnarea rapidã a
panoului solar din cauza vântu- Punctele de prindere ale panoului
lui!) Eventual folosiþi corzi de solar nu trebuie sã fie la o distanþã
siguranþã suplimentare sau mai mare de 3,7 m.
întrerupeþi montajul ºi-l conti-
nuaþi ulterior. Corzile sunt prevãzute cu data fabri-
caþiei, astfel încât la expirarea ter-
• Pentru ridicarea panoului solar menului de 5 ani, acestea vor fi
Bramac, se vor utiliza doar corzi scoase din uz, indiferent de starea
originale Bramac. lor aparentã.
Înainte de utilizarea corzilor, se
va verifica starea acestora.

Corzi originale Bramac

150
Lucrãri pregãtitoare

1. Stabilirea poziþionãrii 2. Marcarea marginii din


panoului solar dreapta

În principiu panourile solare ar trebui Dupa stabilirea poziþiei ºipcii inferioare


montate cât mai aproape pe coamã de sprijin, se determina po-ziþia
Motivele ar fi: panoului solar din partea dreaptã a
• pericol de umbrire mai mic acoperiºului.
• topirea zãpezii are loc mai • De la cota exterioarã a unui falþ de
repede în zona coamelor apã al unei þigle, se mãsoara
• posibilitatea racordãrii panoului 23 cm spre stânga pe acest mar-
solar Bramac în zona de îmbina- caj se traseazã paralel cu falþul de
re a apelor. apã al þiglei.
• Pe aceasta linie se va aºeza
partea dreaptã a panoului solar.

Lucrãri pregãtitoare
Sistemul solar BRAMAC

În continuare sunt descriºi cronolo-gic


toþi paºii necesari.
Ca ºipcã de plecare se alege o ºipcã
suport existentã, aflatã la cca. 260
pânã la 300 cm de la coamã.

Vezi desen „ªipci suport“ la pag. 182

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 151


ªipci suport

3.Însemnarea mijlocului
panoului solar ºi efectu-
area strãpungerilor
Plecând de la marcajul din dreapta
se mãsoarã dimensiunea A spre
stânga (mijlocul panoului solar).
Dimensiunea A variazã în funcþie de
mãrimea panoului solar.
Pentru poziþionarea exactã a strãpunge-
rilor sugerãm utilizarea ºablonului pus la
dispoziþie în instrucþiunile de montaj

Marcajul de mijloc ar trebui sã fie pe


cât posibil centrat între doi cãpriori,
pentru ca furtunurile de reþea sã
poatã fi montate fãrã a fi jenate de
catre cãpriori. În unele cazuri panoul
solar trebuie mutat un rând de þiglã
mai la stânga sau mai la dreapta. Efectuarea strãpungerilor cu ajutorul
ºablonului de strãpungere

Indicaþie:
Ca ºi în schiþa de
montaj, mijlocul
panoului solar tre-
buie sã fie centrat
între cãpriori, pen-
tru ca la efectu-
area strãpunger-
ilor, sã nu deteri-
orãm cãpriorul.

152
Lucrãri pregatitoare

4. Montajul ºipcilor de ªipca suplimentarã


prindere
Aceastã ºipcã suplimentarã se mon-
Conform punctului 5 se aleg 2 ºipci - teazã în cazul în care rândul de dea-
dacã este necesar încã una supli- supra panoului solar nu acoperã destul
mentarã - de prindere. de mult, ºi nu se doreºte tãierea
Se monteazã cele doua ºipci de þiglelor.
prindere (cu ºurub conform pozei de Dacã este necesar, trebuie introduse
montaj de la pag. 181). profilele de aluminiu pentru supraî-
nalþarea ultimului rând de þiglã.

ªipcã suport
suplimentarã
de aluminiu

Jgheab din
tablã
de aluminiu

ªipca suport

Montajul ºipcilor suport În caz de necesitate montaþi ºipca


suplimentarã
Sistemul solar BRAMAC

Indicaþie:
ªipcile necesare fac parte din ambal-
aj ºi sunt exact de lungimea
panoului solar (cota exterioarã -
ramã de etanºare).

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 153


Lucrãri pregãtitoare

Dacã sunt ºipci su-


port în zona strãpun-
gerilor, atunci acestea
Tur trebuie înlãturate prin
tãiere.
Pentru a facilita mon-
Retur tajul þevilor (sau fur-
tun flexibil), diametrul
strãpungerilor trebuie
sã fie de cel puþin
Furtun ghidaj 70 mm!
senzor temperaturã

5. Montajul jgheabului
de deviere a apei
Conform procedeului standard
la toate strãpungerile prin
învelitoare, deasupra celor trei
gãuri trebuie montat un
jgheab de deviere al apei, ast-
fel încât apa prove-nitã din
topirea zãpezii sau a ploii, sã
fie deviatã din zona cu
strãpungerile.
Montajul jgheabului de deviere a apei

154
Montajul cu macara

1. Ancorarea cu corzi ºi ridi-


carea panoului solar
Corzile trebuie astfel ancorate de
macara cât ºi de panoul solar, încât
acestea sã permitã o modificare a
unghiului de înclinare a panoului solar -
se pot monta sub formã de cruce sau
paralel (indicat este în cruce, pe diago-
nalã).
Panoul solar se ridica cu ajutorul
macaralei ºi a elementelor de prindere
Montajul corzilor în cârligul macaralei montate pe rama panoului solar de pe
TIR sau spaþiul de depozitare la o
înalþime de 1 -1,5 m, cu posibilitate de
acces la acesta.
Se îndeparteazã ºuruburile de pe
ambalajul de transport.

Sistemul solar BRAMAC

Montajul corzilor pe panou Demontajul ambalajului de pe panoul


solar

Indicaþie:
Se vor utiliza doar corzi originale
Bramac pentru ridicarea panourilor
solare.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 155


Montajul cu macara

2. Despachetarea
panoului solar
Panoul solar se aºazã din nou pe
jos: se taie ºi se îndepãr-teazã
folia de protecþie. Se ridicã din
nou panoul solar.
Desfacerea ambalajului este posi-
bilã fãrã a intra sub panoul solar.
Ambalajul de transport este fixat
cu ºuruburi prinse oblic de car-
casa panoului solar. Dupã
demontare, toate ºipcile pot fi
Tãierea foliei ºi despachetarea panoului solar
utilizate drept ºipci suport.

Indicaþie:
Nu demontaþi ºipca suport
ataºatã pe partea inferioarã a
panoului solar.

Ridicarea panoului solar de pe paletul de


transport

3. Ridicaþi sorþul
de plumb
Pentru a preîntâmpina formarea
acumulãrilor de apã, ºortul se va
îndoi uºor cu palma de jos.

Niciodatã nu pãºiþi sub


greutãþi suspendate!

Ridicarea ºorþului

156
Montajul cu macara

Atentie!
Aveþi grijã la eventuale influenþe
provocate de cãtre vânt (posibile
rãsturnãri bruºte ale panoului
solar din cauza rafalelor de vânt).

4. Ridicarea pe acoperiº

• Panoul solar se aduce în pozi-


þie orizontalã.
• Cu ajutorul corzilor este posi-
bilã modificarea înclinaþiei
Panoul se ridicã în poziþie orizontalã colectorului suspendat.
pe acoperiº Astfel, ºi la asezarea pano-
ului aceasta se va face în
poziþie oblicã cu cca. 10° mai
înclinat decât suprafaþa
învelitorii.
• Astfel panoul solar poate fi
rezemat iniþial pe ºipca
suport inferioarã ºi la intro-
ducerea furtunelor prin strã-
pungeri, panoul se înclinã pe
ºipca de prindere superioarã.
Rama de etanºare va fi
aºezatã exact pe marcajul
vertical din dreapta!

Retur
Acest proces trebuie efectuat
cu mare grijã, datoritã faptului
Sistemul solar BRAMAC

cã simultan trebuie introduse


cele doua þevi (tur-retur) pre-
cum ºi furtunul de ghidaj al son-
Tur dei pentru termostat,
precum ºi poziþionarea panoului
solar la marcajul din dreapta pe
Furtun ghidaj ºipca suport.
senzor temperaturã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 157


Montajul

5.Fixarea panoului solar


pe ºipcile de prindere
• Corzile de prindere nu se
îndeparteazã în timpul monta-
jului din motive de securitate
• Pentru montarea panoului
solar sunt necesare ca unelte
doar o autofiletantã cu acu-
mulator ºi un imbus potrivit
• Pentru ºuruburile de fixare
orificiile sunt prefabricate atât
Întotdeauna panoul solar se fixeazã în partea inferioarã cât ºi
cu ºuruburi de ºipca suport inferioarã! superioarã (patru dintre aces-
tea corespund poziþiei cârli-
gelor de ancorare, iar cele-
lalte sunt poziþionate dea-
supra respectiv dedesubtul
ºipcii verticale de aluminiu)
• Panoul solar se fixeaza în
prima fazã de ºipca suport
inferioarã.
Fixarea panoului solar Bramac
în partea inferioarã:
ªuruburi 6 x 125 mm cu garni-
turã de cauciuc ºi ºaibã meta-licã
• Panoul solar se fixeaza de
Îndepãrtarea cârligelor de ancorare
ºipca de prindere superioarã.
Fixarea panoului solar Bramac
în partea superioarã:
ªuruburi 6 x 150 mm garniturã
de cauciuc ºi ºaibã metalicã col-
oratã în culoarea ramei de
etanºare.
• Dupa poziþionarea panoului
solar se îndeparteazã cârlige-
le de ancorare iar ulterior se
fixeaza cu restul de ºuruburi
• Vã rugãm sa strângeþi aceste
cârlige de ancorare, iar oca-
Montarea restului de ºuruburi în locaþia unde zional livraþi-le cãtre Bramac.
au fost cârligele de ancorare

158
Montajul

Gata fixatã cu ºuruburi Rama de etanºare din tablã se fixeazã


cu clemele de tablã, astfel încât þiglele
sã stea pe ºipcile suport cât mai bine

Profilele clips din aluminiu se agaþã în Poziþionati cu precizie profilul clips din
prima fazã în partea inferioarã a profilu- aluminiu ºi apãsaþi în direcþia ºipcii din
lui de aluminiu aluminiu
Sistemul solar BRAMAC

Clipsul profil este centrat ºi... ...aliniat lateral

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 159


Montajul

La înclinaþii reduse ale acoperi-


ªipcã de pornire ªipcã 3 x 5 cm
Se introduce ºului ºi pentru a preîntâmpina for-
culcat iar pe urmã marea de acumulãri de apã, se
se ridicã în cant!
ªipcã suport recomandã montajul suplimentar
de prindere al unei ºipci supraînãl-þate de 3x5
cm. Aceastã ºipcã suplimentarã
va fi montatã în cant sub ºortul
de protecþie la o distanþã de 9,5
cm (vezi poza).

9,5 cm
Distanþã: 19 cm

6. Lucrãri auxiliare pentru


montajul þiglei
Pentru ca þiglele sã fie montate
în acelaºi plan al învelitorii, se
monteaza la marginea superioarã
a panoului solar un profil de alu-
miniu.

Montajul profilului de aluminiu


Acoperirea în zona
superioarã
O tãiere a rândului superior de
þiglã nu mai este necesar în cazul
montãrii unei ºipci suplimentare.

Indicaþie:
În general în apropierea pa-
nourilor solare nu se executã
Acoperire în partea superioarã lucrãri de tãiere.

160
Montajul

1 2

Acoperire în partea lateralã Îndepãrtarea foliei de


protecþie

3 4

Apãsarea ºorþului Acoperire finalizatã

Acoperirea în zona inferioarã: Acoperire inferioarã ºi lateralã:


• se îndepãrteazã banda de pro- Lãþimea de acoperire a panoului solar
tecþie de pe partea inferioarã a este adaptatã lãþimii þiglelor de 30 cm
ºorþului ºi se muleazã acesta (15 cm tigle ½). Astfel nu sunt nece-
Sistemul solar BRAMAC

dupã forma þiglei. sare lucrãri de tãiere a þiglelor.


Indicaþie: suprafaþa de lipire
(þigla) trebuie sã fie uscatã ºi
curãþatã de praf.
• ca mãsurã suplimentarã de Indicaþie:
siguranþã se îndoaie lateral la La panourile de 4 m2, 6 m2- ºi
capete. 10 m2 - este necesarã utilizarea
þiglelor ½ în cantitate de 8 bucăţi.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 161


Panou solar cu montaj pe
învelitoare și/sau tip terasă
• Suprafaþa colectoare - suprafaþa
de înalt randament, aplicatã sub
vacuum

• Montaj simplu ºi rapid -


dimensiunea panoului este de
2,5 m2

• Rezistenþa ridicatã la intemperii

• Disponibil în douã variante:


format vertical sau format
orizontal

• Utilizare universalã - datoritã


posibilitãþii montajului la unghiuri
diferite ºi a înclinaþiei minime de
montaj de 15°

• Panoul solar este indicat ºi în


cazul acoperiºurilor deja exis-
tente

• Variante individuale de montaj -


pe învelitoare, tip copertinã sau
tip terasã

• 10 ani garanþie

• Creºte valoarea imobilului

Reg. Nr. 011-7S956 F

162
Panou solar cu montaj pe
învelitoare și/sau tip terasă
Dimensiuni standard
şi caracteristici

AWK v – Panou solar


vertical
B x H: 1170x2178 m
Suprafaţă: 2,55 m²
Greutate: 42 kg

AWK o – Panou solar


orizontal
B x H: 2178x1170 mm
Suprafaţă: 2,55 m²
Greutate: 42 kg Sistemul solar BRAMAC

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 163


Panou solar cu montaj pe
învelitoare și/sau tip terasă
Panoul solar Bramac corespunde cu
ultimele standarde în tehnologie:

• sticlă solară securizată


Reg. Nr. 011-7S956 F

• absorber de cupru în vacuum


de calitate ridicată

• izolaţie rezistentă

• rame din aluminiu

• rezistent la condiţiile climaterice

• 10 ani garanţie

• Certificat Solar Keymark, număr


de înregistrare 011-7S956F

164
Panou solar cu montaj pe
învelitoare și/sau tip terasă

Date tehnice
Geam Geam securizat solar 3,2 mm, conţinut scăzut
de fier, structurat, călit
Transparenţă ≥92%
Gradul de transmisie a radiaţiei ≥90%
Media totală de radiaţie 92%
Șipci geam Aluminiu
Etanșare Garnitură cauciuc sintetic,
rezistent la temperaturi ridicate
Racorduri 1 x ¾ AG
1 x ¾ mufă
Racord hidraulic tip harpă
Racord hidraulic debit High flow după Tischelmann cca. 10-50 L/mph
Low flow în serie cca. 12-15 L/mph
Sistemul solar BRAMAC

Protecţie senzor temperatură Diametru 8mm


Presiune maximă 10 bar
Amplasare Montajul se poate face pe orice tip de învelitoare
tradiţională cu înclinaţii de la 15° la 70°

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 165


Panou solar cu montaj pe
învelitoare și/sau tip terasă

Date tehnice
Tip panou solar Suprafaţă de absorbţie Suprafaţă vitrată Suprafaţă brută
AWK v 2,26 m² 2,34 m² 2,55 m²
AWK o 2,26 m² 2,34 m² 2,55 m²
Dimensiuni
AWK v 1170 x 2178 x 105mm
AWK o 2178 x 1170 x 105mm
Greutate panou Capacitate umplere panou solar
AWK v 42 kg 1,64 l
AWK o 42 kg 1,46 l
Material suprafaţă Strat de înaltă fidelitate, Sunselect, aplicat în vacuum
de absorbţie Tablă cupru 0.2 mm, 11 ţevi de absorbţie
8 x 0,5mm ţeavă cupru
Grad de absorbţie ≥95%
Emisie termică ≤5%
Termoizolaţie spate vată minerală solară 60 mm
Ramă panou aluminiu

166
Panou solar cu montaj pe
învelitoare și/sau tip terasă

Rezultate teste
Factor de conversie 79,3%
Coeficient linear de pierdere a căldurii K1 3,562
Coeficient pătratic de pierdere a căldurii K2 0,01
Unghi de radiaţie factor colector K (50°) 0,94
Temperatură în panou în caz de nefuncţionare 226°
Număr înregistrare Solar Keymark 011-7S956 F
Sistemul solar BRAMAC

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 167


Instrucţiuni montaj

Montaj paralel AWK

168
Instrucţiuni montaj

Montaj înclinat AWK

Sistemul solar BRAMAC

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 169


Componente ale sistemului
solar BRAMAC

Boiler bivalent solo FW


Boilerul Bramac este realizat din oþel de foarte
bunã calitate, cu un strat dublu de email. Pentru
o rezistenþã ridicatã boilerul este utilat conform
standardelor cu un anod de magneziu. Douã
schimbãtoare de cãldura generos dimensionate
ºi o izolaþie de 50 mm asigurã un transfer
termic optim.

Informaþii produs Date tehnice

Boiler bivalent solo FW 200 Diametru: 540 mm, înălţime: 1432mm


litri emailat, cu 2 serpentine,
anod de magneziu și manta
izolatoare

Boiler bivalent solo FW 300 Diametru: 600 mm, înălţime: 1834mm,


litri emailat, cu 2 serpentine, Înălţime-vas înclinat: 1892mm,106 kg
anod de magneziu și manta
izolatoare

Boiler bivalent solo FW 400 Diametru: 700 mm, înălţime: 1631mm,


litri emailat, cu 2 serpentine, Înălţime-vas înclinat: 1738mm,130 kg
anod de magneziu și manta
izolatoare

Boiler bivalent solo FW 500 Diametru: 700 mm, înălţime: 1961 mm,
litri emailat, cu 2 serpentine, Înălţime-vas înclinat: 2044mm,160 kg
anod de magneziu și manta
izolatoare

170
Componente ale sistemului
solar BRAMAC

Bramac Boiler bivalent compact


În plus faţă de caracteristicile boilerului Bramac
pentru apă caldă solo, boilerul Bramac pentru
apă caldă compact este dotat cu o staţie de
pompare solară, cu montaj direct pe boiler și
automatizare solară.
Pentru boilerul de 300l și 400l, vasul de expansi-
une poate fi montat direct pe acesta.

Informaþii produs Date tehnice

Boiler bivalent compact Diametru: 540 mm, înălţime: 1432mm


FW200 litri cu staţie de
pompare solară și
automatizare inclusă,
emailat, cu 2 serpentine,
anod de magneziu și manta
Boiler bivalent compact Diametru: 600 mm, înălţime: 1790mm,
FW300 litri cu staţie de Înălţime-vas înclinat: 1860mm,113 kg
pompare solară și
automatizare inclusă,
emailat, cu 2 serpentine,
anod de magneziu și manta
Boiler bivalent compact Diametru: 700 mm, înălţime: 1590mm,
FW400 litri cu staţie de Înălţime-vas înclinat: 1740mm,161 kg
pompare solară și
automatizare inclusă,
emailat, cu 2 serpentine,
anod de magneziu și manta
Boiler bivalent compact Diametru: 700 mm, înălţime: 1920mm,
Sistemul solar BRAMAC

FW500 litri cu staţie de Înălţime-vas înclinat: 2043mm,194 kg


pompare solară și
automatizare inclusă,
emailat, cu 2 serpentine,
anod de magneziu și manta

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 171


Componente ale sistemului
solar BRAMAC

Bramac Boiler Kombi


Bramac boiler cu vas emailat pentru apă
menajeră. Pentru o rezistenţă sporită, boilerul
combi de la Bramac, este utilat cu un anod de
magneziu.

Informaþii produs Date tehnice

Boiler Kombi CW800 1R Diametru: 750 mm, înălţime: 1910mm,


emailat, cu o serpentină, Înălţime-vas înclinat: 1950mm,226 kg
anod de magneziu (datele nu includ izolaţia)
și manta izolatoare

Boiler Kombi CW1000 1R, Diametru: 790 mm, înălţime: 2010mm,


emailat, cu o serpentină, Înălţime-vas înclinat: 2055mm,252 kg
anod de magneziu (datele nu includ izolaţia)
și manta izolatoare

172
Componente ale sistemului
solar BRAMAC

Bramac Boiler cu strat. compact


Boiler combi pentru apă caldă menajeră și aport
la încalzire. Pregatirea igienică a apei potabile
printr-un sistem de circulaţie integrat. Timp de
montaj redus, datorită unei staţii de pompare
solare care se poate monta direct pe boiler și
inclusiv a automatizarii (R2 S4) cu ventil de pre-
siune integrat.

Informaþii produs Date tehnice

Boiler cu strat. compact. Diametru: 790 mm, înălţime: 1808mm,


CW+800 litri, cu 2 Înălţime-vas înclinat: 1860mm,155 kg
serpentine, cu staţie de (datele nu includ izolaţia)
pompare solară și Dimensionare panou solar recomandată:
automatizare, cu manta 10m² - 16 m² suprafaţă colectoare
izolatoare și husă inclusă
Boiler cu strat. compact. Diametru: 790 mm, înălţime: 2010mm,
CW+1000 litri, cu 2 Înălţime-vas înclinat: 2060mm,170 kg
serpentine, cu staţie de Dimensionare panou solar recomandată:
pompare solară și 12m² - 18 m² suprafaţă colectoare
automatizare, cu manta
izolatoare și husă inclusă

Sistemul solar BRAMAC

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 173


Componente ale sistemului
solar BRAMAC

Bramac Boiler cu strat. zonală


Boiler combi pentru pregătirea apei calde
menajere și aport la încălzire cu 2 serpentine.
Datorită schimbătorului de temperatură integrat,
apa caldă este igienică și lipsită de bacterii.

Informaþii produs Date tehnice

Boiler cu strat. zonală Diametru: 750 mm, înălţime: 1910mm,


CW800 litri, cu 2 serpentine, Înălţime-vas înclinat: 1950mm,226 kg
cu manta izolatoare și husă (datele nu includ izolaţia)
inclusă

Boiler cu strat. zonală Diametru: 790 mm, înălţime: 2010mm,


CW1000 litri, cu 2 Înălţime-vas înclinat: 2055mm,252 kg
serpentine, cu manta (datele nu includ izolaţia)
izolatoare și husă inclusă

Boiler cu strat. zonală Diametru: 1000 mm, înălţime: 2110mm,


CW1500 litri, cu 2 Înălţime-vas înclinat: 2175mm,365 kg
serpentine, cu manta (datele nu includ izolaţia)
izolatoare și husă inclusă
(ambalată separat)

174
Componente ale sistemului
solar BRAMAC

Bramac vas tampon


Vasul tampon Bramac fabricat din oţel cu 8
mufe de conectare. La alegere sunt disponibile
cu sau fără schimbător de căldură integrat.
Aripioarele din tablă de redirecţionare asigură o
utilizare termică optimă.

Informaþii produs Date tehnice

Vas tampon HW 800 litri fără Diametru: 750 mm, înălţime: 1910mm,
serpentină, cu izolaţie și husă Înălţime-vas înclinat: 1950mm, 131 kg
inclusă (datele nu includ izolaţia)
Vas tampon HW 1000 litri Diametru: 790 mm, înălţime: 2010mm,
fără serpentină, cu izolaţie și Înălţime-vas înclinat: 2055mm, 138 kg
husă inclusă (datele nu includ izolaţia)
Vas tampon HW 1500 litri Diametru: 1000 mm, înălţime: 2110mm,
fără serpentină, cu izolaţie și Înălţime-vas înclinat: 2175mm, 188 kg
husă inclusă (datele nu includ izolaţia)
Vas tampon HW 800 litri cu Diametru: 750 mm, înălţime: 1910mm,
o serpentină, cu izolaţie și Înălţime-vas înclinat: 1950mm, 142 kg
husă inclusă (datele nu includ izolaţia)
Vas tampon HW 1000 litri cu Diametru: 790 mm, înălţime: 2010mm,
o serpentină, cu izolaţie și Înălţime-vas înclinat: 2055mm, 164 kg
husă inclusă (datele nu includ izolaţia)
Vas tampon HW 1500 litri cu Diametru: 1000 mm, înălţime: 2110mm,
o serpentină, cu izolaţie și Înălţime-vas înclinat: 2175mm, 210 kg
husă inclusă (datele nu includ izolaţia)
Sistemul solar BRAMAC

Vas tampon HW 800 litri cu Diametru: 750 mm, înălţime: 1910mm,


2 serpentine, cu izolaţie și Înălţime-vas înclinat: 1950mm, 175 kg
husă inclusă (datele nu includ izolaţia)
Vas tampon HW 1000 litri cu Diametru: 790 mm, înălţime: 2010mm,
2 serpentine, cu izolaţie și Înălţime-vas înclinat: 2055mm, 196 kg
husă inclusă (datele nu includ izolaţia)
Vas tampon HW 1500 litri cu Diametru: 1000 mm, înălţime: 2110mm,
2 serpentine, cu izolaţie și Înălţime-vas înclinat: 2175mm, 255 kg
husă inclusă (datele nu includ izolaţia)

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 175


Componente ale sistemului
solar BRAMAC

Bramac modul preparare apă caldă


proaspătă
Unitatea de apă proaspătă Bramac asigură un
sistem de furnizare a apei calde absolut igienic,
cu ajutorul schimbătorului de temperatură în
plăci.

Informaþii produs Date tehnice

Modul preparare apă caldă Capacitate de pompare: 25litri/min


proaspătă – 25 litri/min Randament: 70KW, înălţime 660mm
Laţime 550mm, adâncime 350mm

Modul preparare apă caldă Capacitate de pompare: 35litri/min


proaspătă – 35 litri/min Randament: 100KW, înălţime 660mm
Laţime 550mm, adâncime 350mm

176
Componente ale sistemului
solar BRAMAC

Bramac - schimbător de căldură piscină


Se folosește la încălzirea apei din piscină.
Set-ul este alcătuit dintr-un schimbător de
temperatură în plăci, contor cu reglaj individual,
prindere PVC DN 50mm pentru fixarea la piscină.
Sfat: pe retur edte recomandată monatrea unui
termostat, temperatură maximă 90°C.
Nu este potrivit pentru apă sărată!

Informaþii produs Date tehnice

Schimbător de căldură până la 15m² suprafaţă colectoare


piscină PX15 Capacitate de încălzire 70/50°C = 25kW
Capacitate Solar 50/40°C = 12kW

Schimbător de căldură până la 25m² suprafaţă colectoare


piscină PX25 Capacitate de încălzire 70/50°C = 40kW
Capacitate Solar 50/40°C = 20kW

Schimbător de căldură până la 32m² suprafaţă colectoare


piscină PX32 Capacitate de încălzire 70/50°C = 45kW
Capacitate Solar 50/40°C = 25kW

Schimbător de căldură până la 45m² suprafaţă colectoare


Sistemul solar BRAMAC

piscină PX45 Capacitate de încălzire 70/50°C = 50kW


Capacitate Solar 50/40°C = 30kW

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 177


Componente ale sistemului
solar BRAMAC

Bramac: Vas de expansiune


Bramac Solar: Vas de expansiune cu membrană
rezistentă la temperaturi ridicate. Presiune 2,5
bar până la 10 bar presiune de funcţionare.
Este necesară dimensionarea specifică a
instalaţiei!

Informaþii produs Date tehnice

Solar – vas de expansiune D: 328 mm,


18 litri I: 306 mm înclinat
Conexiune NW3/4"
Solar – vas de expansiune D: 358 mm,
25 litri I: 359 mm înclinat
Conexiune NW3/4"
Solar – vas de expansiune D: 396 mm,
35 litri I: 416 mm (fixat pe sol sau pe perete)
Conexiune NW3/4"
Solar – vas de expansiune D: 437 mm,
50 litri I: 473 mm (fixat pe sol sau pe perete)
Conexiune NW3/4"
Solar – vas de expansiune D: 519 mm,
80 litri I: 540 mm (fixat pe sol)
Conexiune NW1"
Accesorii pentru Bramac Solar – Vas de expansiune
Montaj pe perete Pentru vas de 18 litri și 25 litri
Ventil NW/3/4" Pentru vas de 35 litri și 50 litri
Ventil NW1" Pentru vas de 80 litri

178
Componente ale sistemului
solar BRAMAC

Bramac staţie de pompare


Bramac staţie de pompare cu izolaţie estetică,
frână antigravitaţională, ventil de siguranţă 6 bar,
inghidere, termometru, compartiment de clătire
și reîncărcare, gură de aerisire și debitmetru.

Informaþii produs Date tehnice

Staţie de pompare PW R1 Unitate de control inclusă și aerisire


15/6, 2 căi Inălţime standard ~ 6m, pentru un volum
de până la 13 l/min

Staţie de pompare PW R2 Unitate de control inclusă și aerisire


15/6, 2 căi Inălţime standard ~ 6m, pentru un volum
de până la 13 l/min

Staţie de pompare PW R0 Fără unitate de control, fără aerisire


15/6, 2 căi Inălţime standard ~ 6m, pentru un volum
de până la 13 l/min

Staţie de pompare PW R0 Fără unitate de control, fără aerisire


15/6, 1 cale Inălţime standard ~ 6m, pentru un volum
de până la 13 l/min
Sistemul solar BRAMAC

Staţie de pompare PW R0 H Fără unitate de control, fără aerisire


15/7, 2 căi Inălţime maximă ~ 7m, pentru un volum
de până la 8-30 l/min

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 179


Componente ale sistemului
solar BRAMAC

Bramac Unitate de control şi accesorii


Bramac Unitate de Control Singulară asigură o
reglare optimă a apei încălzite solar și/sau aport
la încălzire. Utilizare ușoară datorită tastelor și
afișării digitale.
Unitatea de Control Singulară va fi livrată cu sen-
zor colector, senzori pentru boiler, material de
fixare pe perete și un prelungitor.

Informaþii produs Date tehnice

Unitate de control CR1 S2 - Include 2 senzori de temperatură PT 1000


un circuit
Unitate de control CR2 S4 - Include 4 senzori de temperatură PT 1000
două circuite
Unitate de control CR3 M –
mai multe circuite
Accesorii

Contor energie WMZ Pentru suprafeţe colectoare de până la 35 mp


în sistemul low flow
Sondă temperatură PT 1000 Cablu siliconat de 2,5 m
Vană motorizată cu 3 căi ¾"
Vană motorizată cu 3 căi 1"
Tub protecţie metalică Tub protecţie metalică 1m, 11 x 14 mm

180
Componente ale sistemului
solar BRAMAC

Bramac agent termic solar


La alegere gata amestecat (sub -30º punct de
ingheţ), sau ca și concentrat.
Agentul termic solar concentrat Bramac în stare
concentrată, propilenglicol (biodegradabil).

Informaþii produs Date tehnice

Agent termic solar diluat – Agent termic solar gata amestecat,


10 litri verde 10 litri

Agent termic solar diluat – Agent termic solar gata amestecat,


25 litri verde 25 litri

Agent termic solar concen- Agent termic solar concentrat 10 litri


trat – 10 litri

Agent termic solar concen- Agent termic solar concentrat 25 litri


trat – 25 litri
Sistemul solar BRAMAC

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 181


Note
Note
Note
Note
Note
Note
Note
Note
Note
Note
Note