Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a), ______________, domiciliat(ă) în , declar pe propria răspundere că, la data

prezentei, nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice, nu am fost

îndepărtat(ă) din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească

definitivă de condamnare penală, nu mi s-a interzis dreptul de a fi încadrat într-o funcție didactică

printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nu am fost sancționat(ă), pe

parcursul anului școlar curent sau în ultimii 2 ani școlari încheiați, cu desfacerea disciplinară a

contractului individual de muncă.

Întocmită pe propria răspundere, cunoscând că declarațiile inexacte sunt pedepsite conform

legii.

Data, Semnătura,

____________ _________________