Sunteți pe pagina 1din 6

Decizia nr. 679 din 13-mai-2015 Tribunalul Suceava, obligatia de a face (Litigii cu p...

Page 1 sur 6

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX Apel-obligaţia de a face

ROMÂNIA

TRIBUNALUL SUCEAVA

SECŢIA CIVILĂ

DECIZIA NR.679

Şedinţa publică din data de 13 mai 2015

Instanţa constituită din:

Preşedinte: C________ Ş______ D________

Judecător: A_______ C_____

Grefier: N____ A_____

Pe rol, judecarea apelului formulat de reclamantul IRIMCIUC A_____ împotriva


sentinţei civile nr. 2717/16.12.2015 pronunţată de Judecatoria Fălticeni în dosarul
nr. XXXXXXXXXXXXX, intimată fiind pârâta ____________________.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă av. Z____ D______ D_____
pentru apelantă, lipsă fiind reprezentantul intimatei.

Procedura de citare cu părţile este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Întrebat fiind, av. Z____ D______ D_____ arată că nu mai are alte cereri de
formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi excepţii de invocat, instanţa declară închisă


cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul în dezbateri.

Av. Z____ D______ D_____ solicită admiterea apelului aşa cum a fost formulat
pentru motivele arătate pe larg în cererea de apel de la filele 4-6 dosar, precizând
că nu sunt îndeplinite dispoziţiile legale stabilite de Judecătoria Fălticeni.

Declarând dezbaterile închise, instanţa rămâne în pronunţare.

După deliberare,

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:

Prin cererea adresată primei instanţe şi înregistrată sub nr.


XXXXXXXX/12.08.2014 reclamantul I________ A_____ a solicitat în
contradictoriu cu pârâta ____________________ prin reprezentant A________

https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=77631323 13/08/2019
Decizia nr. 679 din 13-mai-2015 Tribunalul Suceava, obligatia de a face (Litigii cu p... Page 2 sur 6

C_________ C______ ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună


obligarea pârâtului la restituirea autoutilitarei cu suprastructură deschisă marca
Mercedes Benz Sprinter 316 CDI ___________ WDB9036231R125071, an
fabricaţie 2000, culoare verde, 6 locuri, 2685 cmc, în valoare de 21.120 lei, cu
cheltuieli de judecată.

În fapt, arată reclamantul că a încheiat un contract de vânzare-cumpărare cu


plata în rate, pârâtul având calitatea de cumpărător, obiectul contractului fiind
transferul proprietăţii autoutilitarei sus menţionate. Contractul a dobândit dată
certă la data de 01.05.2013 conform încheierii de dată certă anexate la dosar.

La încheierea contractului, cumpărătorul a achitat avansul de 2200 euro urmând


ca diferenţa de 4.800 euro să fie achitată în 8 rate lunare a câte 600 euro în
perioada 22.05.xxxxxxxxxxxxx13.

Conform clauzelor contractuale până la achitarea ultimei rate, autoutilitara


rămâne în proprietatea vânzătorului, cumpărătorul putând să o înmatriculeze pe
numele său sau să o înstrăineze după ce va achita ultima rată şi va avea
confirmarea scrisă a vânzătorului.

Deoarece cumpărătorul nu şi-a respectat obligaţiile de a plăti ratele conform


prevederilor contractuale a fost nevoit să promoveze prezenta acţiune pentru
restituirea autoutilitarei. Prin neplata ratelor autoutilitara nu a trecut în
proprietatea cumpărătorului iar în momentul de faţă pârâtul foloseşte autoutilitara
fără drept.

De asemenea, potrivit contractului, pentru neplata ratelor timp de 2 luni


consecutiv vânzătorul are dreptul de a rezilia contractul printr-o simplă notificare,
cu plata daunelor interese ce cuprind sumele scadente şi cuantumul valoric al
ratelor ce au rămas de plătit până la expirarea prezentului contract.

Conform art. 1350 alin.1 C.civil, orice persoană trebuie să îşi execute obligaţiile
pe care le-a contractat.

Art.2 prevede..”atunci când, fără justificare, nu îşi îndeplineşte această îndatorire,


ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părti şi este obligată să
repare acest prejudiciu în condiţiile legii.

Potrivit art.1.684 C.civil, stipulaţia prin care vânzătorul îşi rezervă proprietatea
bunului până la plata integrală a preţului este valabilă chiar dacă bunul a fost
predat.

Art.1755 C.civil prevede că..” atunci când într-o vânzare cu plata preţului în rate,
obligaţia de plată este garantată cu rezerva dreptului de proprietate,
cumpărătorul dobândeşte dreptul de proprietate la data achitării ultimei rate din
preţ; riscul bunului este însă transferat cumpărătorului de la momentul predării
acestuia.

În drept au fost invocate disp. art. 1350, art.1650 şi urm. C.civil.

În dovedire au fost anexate în copii certificate înscrisuri.

Acţiunea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de 20 lei.

Conform art. 201 alin. 1 Cod procedură civilă, instanţa a comunicat pârâtei
duplicatul acţiunii formulată de reclamant pentru ca aceasta să depună
întâmpinare, sub sancţiunea prevăzută de lege, în termen de 25 de zile de la

https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=77631323 13/08/2019
Decizia nr. 679 din 13-mai-2015 Tribunalul Suceava, obligatia de a face (Litigii cu p... Page 3 sur 6

comunicare însă aceasta nu s-a conformat acest dispoziţii, iar prin încheierea de
şedinţă din 13.11.2014 instanţa a decăzut pârâta din dreptul de a mai propune
proba şi invoca excepţii.

Prin sentinţa civilă nr. 2717/16.12.2015, prima instanţă a respins ca


nefondată acţiunea având ca obiect obligaţia de a face formulată de reclamantul
I________ A_____ în contradictoriu cu pârâta ____________________.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin actul intitulat ”contract de
vânzare cu plata în rate” cu dată certă la 01.05.2013, reclamantul a vândut
pârâtei autoutilitara cu suprastructură deschisă marca Mercedes Benz Sprinter
316 CDI ___________ WDB9036231R125071, an fabricaţie 2000, culoare verde,
6 locuri, 2685 cmc. Părţile au convenit ca preţul stabilit de 7000 EURO să fie
achitat conform graficului anexat aflat la fila 10 dosar. Din acest preţ reclamantul
a confirmat prin cererea de chemare în judecată doar primirea sumei de 2200
EURO, achitaţi la data înstrăinării cu titlu de avans.

Reclamantul a afirmat că pârâtul nu şi-a respectat obligaţiile de a plăti ratele


conform prevederilor contractuale amintite mai sus.

Potrivit clauzelor contractuale până la achitarea ultimei rate, autoutilitara rămâne


în proprietatea vânzătorului, cumpărătorul putând să o înmatriculeze pe numele
său sau să o înstrăineze după ce va achita ultima rată şi va avea confirmarea
scrisă a vânzătorului.

De asemenea, în acelaşi act art. IV ultimul paragraf se precizează că ”pentru


neplata ratelor timp de 2 luni consecutiv, vânzătorul are dreptul de a rezilia
contractul prin simpla notificare, cu plata de daune interese ce cuprind ratele
scadente şi cuantumul valoric al ratelor ce au rămas de plătit până la expirarea
prezentului contract”. Prin urmare părţile au înţeles să insereze în cadrul
contractului un pact comisoriu în conformitate cu dispoziţiile art. 1553 C. Civ. cu
toate acestea, instanţa nu a putut considera că respectivul contract încheiat între
părţi a fost reziliat de drept aşa cum a afirmat reprezentantul creditorului la
ultimul termen de judecată acordat.

Chiar dacă din conţinutul art. 1553 C. civ. ar părea că se prevede posibilitatea de
a declanşa rezoluţiunea şi în mod unilateral, în lipsa unei hotărâri a instanţei sau a
unei clauze contractuale specifice în acest sens, aşa cum s-a statuat şi în practică,
o atare interpretare este eronată, întrucât întotdeauna este necesară
manifestarea de voinţă a creditorului de a aplica clauza rezolutorie”. Unul din
motivele care au dus la această concluzie este acela că operarea automată a
rezoluţiunii, prin simplul fapt al neexecutării, ar conferi practic debitorului
opţiunea de a provoca rezoluţiunea contractului, transformând obligaţia
contractată într-o obligaţie cvasi-alternativă în temeiul căreia debitorul ar putea
alege fie să execute în natură obligaţia contractată, fie să plătească daune
interese ca urmare a operării rezoluţiunii.

Este adevărat că potrivit art. 1350 alin.1 C.civil orice persoană trebuie să îşi
execute obligaţiile pe care le-a contractat, iar ”atunci când, fără justificare, nu îşi
îndeplineşte această îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat
celeilalte părti şi este obligată să repare acest prejudiciu în condiţiile legii. Cu
toate acestea, în speţă, deşi debitorul obligaţiei de a achita ratele restante nu a
făcut dovada plăţii acestora, contractul este încă în fiinţă, reclamantul nesolicitând
şi constatarea rezilierii acestuia, sau daune interese.

https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=77631323 13/08/2019
Decizia nr. 679 din 13-mai-2015 Tribunalul Suceava, obligatia de a face (Litigii cu p... Page 4 sur 6

Obligaţia de a preda bunul nu este prevăzută în cadrul contractului, ea urmând a


opera ca o consecinţă a desfiinţării actului, ceea ce nu s-a solicitat în prezenta
acţiune.

Faţă de aceste aspecte instanţa a respins acţiunea ca nefondată.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul IRIMCIUC A_____


criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivare a precizat că hotărârea dată este netemeinică deoarece instanţa nu a


cercetat tot probatoriul existent în cauză; că în mod greşit instanţa de judecată a
respins acţiunea motivând că contractul este încă în fiinţă deoarece reclamantul
nu a solicitat şi constatarea rezilierii contractului sau daune interese.

A precizat că potrivit prevederilor art. 1756 Cod civil, nu operează rezoluţiunea,


iar cumpărătorul nu pierde beneficiul termenului dacă sunt îndeplinite cumulativ
următoarele condiţii: nu se achită o singură rată, aceasta nu depăşeşte o optime
din preţ, iar părţile nu au stabilit altfel prin contract.

A precizat că, în cazul de faţă, cumpărătorul nu a achitat mai multe rate, a fost
depăşit termenul contractual convenit de părţi în care trebuiau plătite aceste rate,
astfel încât în prezent pârâtul foloseşte bunul pe nedrept.

A arătat că în motivare, instanţa a afirmat că „este adevărat că orice persoană


este obligată să îşi execute obligaţiile pe care le-a contractat şi că atunci când,
fără justificare, nu îşi îndeplineşte această îndatorire, ea este răspunzătoare de
prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi este obligată să repare acest prejudiciu în
condiţiile legii”

A precizat că, fiind depăşit termenul agreat de părţi pentru plata ratelor lunare,
contractul urmează a fi considerat reziliat iar autoutilitara a fi predată
vânzătorului care şi-a respectat toate obligaţiile contractuale.

Conform art. 1.350 alin (1) Cod civil, orice persoană trebuie să îşi execute
obligaţiile pe care le-a contractat.

(2) Atunci când, fără justificare, nu îşi îndeplineşte această îndatorire, ea este
răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi este obligată să repare acest
prejudiciu, în condiţiile legii.

Potrivit art. 1684 Cod civil, stipulaţia prin care vânzătorul îşi rezervă
proprietatea bunului până la plata integrală a preţului este valabilă chiar dacă
bunul a fost predat.

Potrivit art. 1755 Cod civil, atunci când, într-o vânzare cu plata preţului în rate,
obligaţia de plată este garantată cu rezerva dreptului de proprietate,
cumpărătorul dobândeşte dreptul de proprietate la data achitării ultimei rate din
preţ; riscul bunului este însă transferat cumpărătorului de la momentul predării
acestuia.

În drept a invocat dispoziţiile art. 1350, art. 1650 şi urm. Cod civil., art. 466
Cod proc. civ..

Examinând actele şi lucrările dosarului, asupra apelului de faţă,


Tribunalul constată următoarele:

https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=77631323 13/08/2019
Decizia nr. 679 din 13-mai-2015 Tribunalul Suceava, obligatia de a face (Litigii cu p... Page 5 sur 6

Prin apelul formulat de către apelantul reclamant, sentinţa instanţei de fond


a fost criticată pentru netemeinicie şi nelegalitate, apreciindu-se că în mod greşit
instanţa de fond a înlăturat argumentele privind intervenirea rezilierii contractului.

Tribunalul apreciază că apelul este neîntemeiat, întrucât în cauză nu a operat


rezoluţiunea contractului, motiv pentru care solicitarea de repunere a părţilor în
situaţia anterioară prin restituirea bunului obiect al contractului de vânzare
cumpărare este neîntemeiată.

Astfel, potrivit art. IV ultimul paragraf din contractul de vânzare cumpărare,


părţile au convenit că pentru neplata ratelor timp de 2 luni consecutiv, vânzătorul
are dreptul de a rezilia contractul prin simpla notificare, cu plata de daune
interese ce cuprind ratele scadente şi cuantumul valoric al ratelor ce au rămas de
plătit până la expirarea prezentului contract.

Cu privire la posibilitatea rezoluţiunii contractului, art. 1549 alin. (1) din Codul
civil, prevede că dacă nu cere executarea silită a obligaţiilor contractuale,
creditorul are dreptul la rezoluţiunea sau, după caz, rezilierea contractului,
precum şi la daune-interese, dacă i se cuvin.

Potrivit prevederilor contractuale şi ale art. 1552 alin. (1) din Codul civil,
rezoluţiunea sau rezilierea contractului poate avea loc prin notificarea scrisă a
debitorului atunci când părţile au convenit astfel.

Din probatoriul administrat nu a rezultat că apelantul reclamant ar fi notificat


intimatul pârât în sensul rezoluţiunii unilaterale. Or, aşa cum în mod corect a
reţinut instanţa de fond, pentru a interveni rezoluţiunea contractului, întotdeauna
este necesară manifestarea de voinţă a creditorului de a aplica clauza rezolutorie,
întrucât operarea automată a rezoluţiunii, prin simplul fapt al neexecutării, ar
conferi practic debitorului opţiunea de a provoca rezoluţiunea contractului,
transformând obligaţia contractată într-o obligaţie cvasi-alternativă în temeiul
căreia debitorul ar putea alege fie să execute în natură obligaţia contractată, fie
să plătească daune interese ca urmare a operării rezoluţiunii.

Prin urmare, nefiind îndeplinite condiţiile legale şi contractuale pentru a considera


contractul de vânzare cumpărare desfiinţat, cererea de restituire a bunului obiect
nu are temei legal, premisa repunerii părţilor în situaţia anterioară în condiţiile
art. 1757 din Codul civil, fiind obţinerea rezoluţiunii contractului pentru neplata
preţului.

Pentru toate aceste considerente, în temeiul art. 480 din Codul de procedură
civilă, tribunalul va respinge apelul ca neîntemeiat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DECIDE

Respinge ca neîntemeiat apelul formulat de reclamantul IRIMCIUC A_____


domiciliat în Suceava Bdl.1 Decembrie 1918 nr. 18 __________
________________ şi domiciliul procesual ales la Cabinet avocat Zoita D_____
din Fălticeni _______________.n. jud.Suceava împotriva sentinţei civile nr.
2717/16.12.2015 pronunţată de Judecatoria Fălticeni în dosarul nr.
XXXXXXXXXXXXX, intimată fiind pârâta ____________________ prin

https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=77631323 13/08/2019
Decizia nr. 679 din 13-mai-2015 Tribunalul Suceava, obligatia de a face (Litigii cu p... Page 6 sur 6

administrator A________ C_________ C______ cu sediul în Fălticeni


___________________________ 755 nr. 19 sala 2 jud.Suceava.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 13.05.2015.

Preşedinte, Judecător, Grefier,

C________ Ş______ D________ A_______ C_____ N____ A_____

RED AC/TEHN NA

JUD FOND G_____ I____ M____, 4 ex/26.06.2015

Acest document este preluat şi procesat de o aplicaţie realizată gratuit de


Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conţinutul său poate fi preluat şi utilizat cu citarea sursei: http://www.rolii.ro/

https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=77631323 13/08/2019