Sunteți pe pagina 1din 19

PLAN EDUCAȚIONAL INDIVIDUALIZAT

ȘCOLARIZARE LA DOMICILIU

INFORMAȚII GENERALE

DATE DESPRE ELEV:


Numele și prenumele elevului:
Unitatea de învățământ rezidențială:
a X-a (pentru elevi cu deficiențe mintale
Clasa:
severe)
Data nașterii:
Domiciliul:
Certificat de orientare școlară și profesională
Nr. Certificat de orientare școlară și profesională:
nr. /

ALOCAREA ORELOR PE DISCIPLINE DE STUDIU


ȘCOLARIZARE LA DOMICILIU

CLASA a X-a

Aria curriculara Nr. ore/săpt./


Nr. ore cf. Planului cadru Observații
Disciplina nr. 4928/08.09.2005 disciplină
LIMBĂ ȘI COMUNICARE
Formarea abilităților de comunicare 2 1 oră
Citire-scriere-comunicare 4 1 oră
MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE
Elemente de matematică aplicată 2 1 oră
Cunoștinte despre mediu 1 0,5 ore
Cunoașterea și igiena corpului uman 1 0,5 ore
OM ȘI SOCIETATE
Educație moral civică 1 0,5 oră
ARTE
Educație plastică 1 0,5 ore
CONSILIERE ȘI ORIENTARE

TEHNOLOGII
Abilități de pre-profesionalizare 6 0,5 ore
Modelaj-olărit 1 0,5 ore opțional
Total ore 6 ore
DESCRIEREA PLANULUI EDUCAȚIONAL INDIVIDUALIZAT

Perioada implementării planului educaţional individualizat:


 pe toată perioada anului școlar 2017-2018

Prioritățile PEI sunt:

  structurarea
Dezvoltarea abilitățiiși de
dezvoltarea
comunicare;limbajului și a comunicării;
  mărirea
Dezvoltarea capacității
abilității de autocontrol
de citire-scriere comportamental;
corectă, în ritm propriu a unui text scurt;
 
Dezvoltarea mecanismelor de operare cu numere și(familia);
integrarea socială la nivelul microgrupului de rezolvare a problemelor simple;
  formarea
Dezvoltarea deprinderilor
capacităților de autoservire.
de observare, explorare și înțelegere a realității din mediul înconjurător;
 Dezvoltarea capacității de înțelegere a transformărilor care au loc în propriul corp;
 Formarea și dezvoltarea capacităților de percepție necesare adaptării la normele de comportare în
societate;
 Cunoașterea și utilizarea materialelor, a intrumentelor de lucru și a unor tehnici specifice în
vederea exprimării artistice;

Metode / principii / strategii de bază utilizate:


 utilizarea comunicării augmentative și alternative, softuri de comunicare augmentativă și alternativă;
 explicația;
 conversația;
 exerciţii-joc de simulare a unor situaţii, studiu de caz;
 demonstrația;
 exercițiul;
 observația;
 elemente de problematizare, învațare prin descoperire;

Material didactic:
 manuale, caiete, instrumente de scris;
 bloc de desen, instrumente de pictat/colorat;
 plastilină, lut;
 mulaje, diferite obiecte;
 planșe, imagini, fotografii, povestiri în imagini;
 pictograme, cărți audio, resurse AAC, cartea de comunicare;
 fișe de lucru;

Evaluare:
 Perioade de evaluare:
Semestrul I: evaluare inițială 25.09-29.09.2017
evaluare sumativă 26.01-02.02 2018
evaluare continuă pe tot parcursul sem. I
Semestrul al II-lea: evaluare continuă pe tot parcursul sem. II
evaluare finală 08.06.2018

 Instrumente utilizate
 fișe de lucru;
 observarea dirijată a comportamentelor acţional şi verbal, notate în fişe de înregistrare a
progresului;
 observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevei;
 evaluarea portofoliului cu lucrările plastice;
 observare a comportamentului și participării/implicării în activități.
 Criterii de evaluare:

- utilizarea comunicării augmentative și alternative în mod corect;


- inițierea și susținerea dialogului pe teme cunoscute;
- formularea de întrebări și răspunsuri;
- citirea, în ritm propriu a unui scurt fragment;
- gruparea, sortarea, clasificarea obiectelor;
- adunarea și scăderea în concentrul 0-100 fără trecere peste ordin;
- identificarea figurilor geometrice studiate;
- operarea cu unități de măsură;
- identificarea principalelor caracteristici ale animalelor studiate;
- identificarea părților componente ale plantelor;
- identificarea în imagini a fiziologiei corpului uman (aparatul circulator, respirator, digestiv, etc.);
- enumerarea și descrierea normelor sociale;
- realizarea unor lucrări artistice simple.
PLANIFICAREA ANUALĂ 2017-2018

Aria curriculară: LIMBĂ ŞI COMUNICARE


Disciplina: Formarea abilităţilor de comunicare

Număr ore pe săptămână: 1 oră


Total ore: 35 de ore
Obiective cadru:
 Dezvoltarea abilităților de receptare a mesajului oral;
 Dezvoltarea abilității de comunicare;
 Dezvoltarea abilității de exprimare scrisă;

Nr.
Unități de învățare Obiective Nr. ore Observații
crt.
Identificarea nivelului actual de dezvoltare a limbajului (recunoaștere/ indicare
1. Evaluare iniţială 1
după comandă verbală, numire de persoane din familie și obiecte uzuale);
- să inițieze și să continue dialogul pe teme cunoscute (toamna); utilizarea de
- să identifice diferite probleme care pot să apară în calea comunicării; dispozitive
- să manifeste interes față de partenerul de dialog; de
- să utilizeze diferite forme de comunicare (augmentativă, non-verbală, comunicare
2. "A sosit toamna!" 4
mimico-gestuală); augmentativă
- să pronunțe silabe și cuvinte scurte (fructe și legume de sezon, semne ale și alternativă
anotimpului toamna); în timpul
- să identifice semne specifice toamnei; activității cu
- să inițieze și să continue dialogul pe teme cunoscute (familia); profesorul;
- să manifeste interes față de partenerul de dialog; utilizarea de
- să utilizeze diferite forme de comunicare (augmentativă, non-verbală, pictograme
3. "Familia mea" mimico-gestuală); 4 pentru
- să pronunțe propriului nume și pe cel al cunoscuților; realizarea de
- să ofere informații despre identitatea proprie și identitatea membrilor alegeri
familiei; simple;
- să inițieze și să continue dialogul pe teme cunoscute (iarna, sărbătorile de utilizarea
iarnă); tablelor de
- să manifeste interes față de partenerul de dialog; alegeri și a
4. "Anotimpul iarna" - să utilizeze diferite forme de comunicare (augmentativă, non-verbală, 8 tablelor
mimico-gestuală); tematice;
- să pronunțe silabe și cuvinte scurte; utilizarea
- să formuleze și să răspundă la întrebări; cărții de
- să ofere informații cu privire la anumite teme cunoscute; comunicare;
- să identifice semne specifice iernii; utilizarea
- să descrie jocuri și obiceiuri și tradiții de iarnă; calculatorului
- să inițieze și să continue dialogul pe teme cunoscute (casa); cu tastatură
- să manifeste interes față de partenerul de dialog; mărită și
- să utilizeze diferite forme de comunicare (augmentativă, non-verbală, joystick-ului;
5. "La mine acasă" mimico-gestuală); 4 realizarea de
- să pronunțe silabe și cuvinte scurte (denumirea camerelor și a obiectelor din alegeri
casă); simple;-
- să identifice rolul camerelor din casă și utilitatea obiectelor; utilizarea
- să inițieze și să continue dialogul pe teme cunoscute (primăvara, sărbătorile unor softuri
din acest anotimp); pentru
- să manifeste interes față de partenerul de dialog; comunicarea
- să utilizeze diferite forme de comunicare (augmentativă, non-verbală, augmentativă
6. "Primăvară, bine ai sosit!" mimico-gestuală); 4 și alternativă;
- să pronunțe silabe și cuvinte scurte;
- să formuleze și să răspundă la întrebări;
- să ofere informații cu privire la anumite teme cunoscute;
- să identifice semne specifice primăverii;
- să inițieze și să continue dialogul pe teme cunoscute (mijloace de transport);
- să manifeste interes față de partenerul de dialog;
- să utilizeze diferite forme de comunicare (augmentativă, non-verbală,
7. "La plimbare" mimico-gestuală); 4
- să identifice și să numească mijloacele de transport;
- să imite sunetele produse de diferite mijloace de transport;
- să diferențieze mijloacele de transport (aeriene, navale, rutiere, etc.)
- să inițieze și să continue dialogul pe teme cunoscute (orașul);
- să manifeste interes față de partenerul de dialog;
- să utilizeze diferite forme de comunicare (augmentativă, non-verbală,
8. "Orașul meu" mimico-gestuală); 4
- să identifice diferite instituții/ clădiri din cartier (școală, spital, poliție, piață,
supermarket);
- să numească instituțiiledin cartier și rolul acestora în societate;
9. Evaluare semestrială - stabilirea gradului în care obiectivele de pe sem. I au fost atinse; 1
10. Evaluare finală - stabilirea gradului în care obiectivele de pe sem. II au fost atinse; 1
Total ore 35

Întocmit,
Prof.
PLANIFICAREA ANUALĂ 2017-2018

Aria curriculară: LIMBĂ ŞI COMUNICARE


Disciplina: Citire-scriere-comunicare

Număr ore pe săptămână: 1 oră


Total ore: 35 ore
Obiective cadru:
 Dezvoltarea abilității de receptare a mesajului oral;
 Dezvoltarea abilității de citire corectă, în ritm propriu, a cuvintelor, propozițiilor și textelor scurte;
 Dezvoltarea abilității de scriere corectă de silabe, cuvinte, propoziții și texte scurte;

Nr.
Unități de învățare Obiective Nr. ore Observații
crt.
Identificarea problemelor cu care se confruntă elevul, identificarea lacunelor și
1. Evaluare iniţială 1 oră
a nivelului de cunoștințe pe care îl are elevul.
- să-și dezvolte auzul fonematic în vederea identificării sunetelor în silabe și utilizarea de
cuvinte; dispozitive de
-să-și exerseze capacitatea de analiză fonetică a unui cuvânt/propoziție; comunicare
2. Activități privind viața cotidiană 4 oră
- să înțeleagă semnificația globală a mesajului oral; augmentativă
- să exerseze comunicarea verbală și nonverbală cu caracter aplicativ (situații și alternativă
din viața cotidiană – salutul, cereri, mulțumiri, etc.); în timpul
- să-și dezvolte auzul fonematic în vederea identificării sunetelor în silabe și activității cu
cuvinte; profesorul;
3. Deprinderi moral-civice -să-și exerseze capacitatea de analiză fonetică a unui cuvânt/propoziție; 4 ore utilizarea de
- să înțeleagă semnificația globală a mesajului oral; pictograme
- să manifeste curiozitate față de mesajele transmise de diferiți interlocutori; pentru
Obiceiuri și tradiții de iarnă - să manifeste interes față de mesajul scris; realizarea de
- să manifeste curiozitate față de cărți și lectură în general; alegeri simple;
4. - să-și formeze și să-și exerseze deprinderile de exprimare verbală; 4 oră utilizarea
- să formuleze întrebări și răspunsuri; tablelor de
- să descrie dieritele obiceiuri și tradișii specifice anotimpului iarna; alegeri și a
- să sesizeze sensul unor cuvinte noi prin raportare la fragment; tablelor
- să citească în ritm propriu un text simplu; tematice;
5. Țara mea 2 oră
- să identifice semnele de punctuație utilizate într-un text; utilizarea
- să formuleze răspunsuri la întrebări pe baza unui text citit; cărții de
- să sesizeze sensul unor cuvinte noi prin raportare la fragment; comunicare;
- să citească în ritm propriu un text simplu; utilizarea
6. Momente din istoria poporului român 3 oră
- să identifice semnele de punctuație utilizate într-un text; calculatorului
- să formuleze răspunsuri la întrebări pe baza unui text citit; cu tastatură
- să sesizeze sensul unor cuvinte noi prin raportare la fragment; mărită și
- să citească în ritm propriu un text simplu; joystick-ului;
7. Oameni de seamă ai poporului român - să identifice personajele principale și secundare dintr-un text; 3 oră realizarea de
- să descrie moral și fizic personajele dintr-un text dat; alegeri
- să formuleze răspunsuri la întrebări pe baza unui text citit; simple;-
- să ofere sinonime, antonime și diminutive pentru diferite cuvinte (fără utilizarea unor
utilizarea terminologiei); softuri pentru
Lecturi literare din autori clasici din - să manifeste interes pentru lectură; comunicarea
8. 6 oră augmentativă
literatura română (texte prelucrate) - să identifice personajele principale și secundare dintr-un text;
- să identifice timpul și locul acțiunii; și alternativă;
- să formuleze răspunsuri la întrebări pe baza unui text citit;
- să ofere sinonime, antonime și diminutive pentru diferite cuvinte (fără
utilizarea terminologiei);
9. Lecturi literare din autori clasici din - să manifeste interes pentru lectură;
6 ore
literatura universală (texte prelucrate) - să identifice personajele principale și secundare dintr-un text;
- să identifice timpul și locul acțiunii;
- să formuleze răspunsuri la întrebări pe baza unui text citit;
10. Evaluare semestrială Identificarea lacunelor și dacă obiectivele principale au fost atinse. 1 oră
11. Evaluare finală Verificarea dacă au fost însușite toate obiectivele Planului. 1 oră
Total ore 35 ore

Întocmit,
Prof.
PLANIFICAREA ANUALĂ 2017-2018

Aria curriculară: MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE


Disciplina: Elemente de matematică aplicată

Număr ore pe săptămână: 1 oră


Total ore: 35 ore
Obiective cadru:
 Explorarea elementelor și fenomenelor lumii înconjurătoare prin acțiuni de tip matematic;
 Dezvoltarea capacităților/abilităților de înțelegere a modificărilor cantitative ca suport al formării de tip matematic;
 Dezvoltarea mecanismelor de operare acțională și de rezolvare a problemelor simple;

Nr.
Unități de învățare Obiective Nr. ore Observații
crt.
Identificarea problemelor cu care se confruntă elevul, identificarea lacunelor și a
1. Evaluare iniţială 1 oră
nivelului de cunoștințe pe care îl are elevul.
Obiectele din mediul ambiant; - sǎ manipuleze obiectele din mediul ambiant în mod corespunzător; 3 ore utilizarea de
identificarea și gruparea lor după un - sǎ grupeze obiectele după un criteriu dat; dispozitive
2. criteriu: culoare, formă, dimensiune - să sorteze și să clasifice obiecte după un criteriu dat; de
- să ordoneze obiectele după un criteriu dat; comunicare
- să asocieze imagini-obiecte sau obiecte între ele; augmentativă
- să construiască mulțimi de obiecte/ imagini ale obiectelor după 1-2 criterii; 3 ore și alternativă
- sǎ grupeze obiectele după un criteriu dat; în timpul
- să pună în corespondență elementele unei mulțimi; activității cu
Mulțimi de obiecte din mediul apropiat;
- să sorteze și să clasifice obiecte după un criteriu dat; profesorul;
3. construire, compararea a două mulțimi
- să ordoneze obiectele după un criteriu dat; utilizarea de
cu aprecierea globală a cantităților
- să selecteze obiectele de același fel/ formarea de perechi dintr-o grupă de obiecte pictograme
eterogene; pentru
- să numere obiectele unei mulțimi; realizarea de
- să asocieze mulțime – nr de obiecte; 3 ore alegeri
Corespondența mulțime obiectuală- - să realizeze corespondența mulțime – nr de elemente – simbol matematic; simple;
4.
imagine-simbol (număr-cifră) - să asocieze cifra cu mulțimile de obiecte; utilizarea
- să ordoneze obiectual/imagistic cu numărare în șir crescător/ descrescător; tablelor de
- să scrie semne grafice pregătitoare pentru scrierea cifrelor; 3 ore alegeri și a
Simboluri matematice elementare –
5. - să citească nr naturale în concentrul 0-100 tablelor
citirea și scrierea lor
- să citească simboluri matematice: +, – și = tematice;
- să identifice poziția spațială a obiectelor: stânga-dreapta, sus-jos, în față-în spate, utilizarea
6. Poziția spațială a obiectelor 3 ore cărții de
aproape-daparte, etc.
- să poziționeze obiecte după comandă dată; comunicare;
- să stabilească relația de pozționare între diferite obiecte; utilizarea
- să poziționeze obiecte în spațiu: orizontal, vertical, oblic; calculatorului
Elemente de geometrie – linii și forme - să completeze modele repetitive simple; cu tastatură
7. 3 ore
geometrice - să asocieze figuri geometrice cu obiecte cunoscute; mărită și
- să identifice forme geometrice; joystick-ului;
- să-și însușească limbajul matematic: mai mare-mai mic, mărim-micșorăm, realizarea de
adunăm-scădem, plus-minus-egal; alegeri
Operații de adunare și scădere în
8. - să compună/descompună numere; 8 ore simple;
concentrul 0-100 fără trecere peste ordin
- să rezolve operații simple de adunare și scădere fără trecere peste ordin; utilizarea
- să rezolve probleme cu o singură operație în plan acțional și imagistic; unor softuri
- să identifice momente ale zilei cu asocierea evenimentelor specifice; pentru
- să identifice momente ale anului (anotimpuri) cu asocierea unor imagini comunicarea
caracteristice; augmentativă
9. Succesiunea evenimentelor 3 ore și alternativă;
- să ordoneze imagini reprezentative pentru diferite momente ale zile;
- să ordoneze imagini reprezentative pentru diferite anotimpuri;
- să memoreze succesiunea zilelor săptămânii și a anotimpurilor;
- să identifice unitățile de măsură și unitățile monetare;
- să măsoare utilizând unități de măsură nestandard;
- să ordoneze obiecte după anumite criterii;
Unități de măsură elementare: leu, ban/
10. - să identifice momente ale zilei cu asocierea evenimentelor specifice; 3 ore
g, kg/ m, cm/ l/ oră, zi, an/
- să identifice momente ale anului (anotimpuri) cu asocierea unor imagini
caracteristice;
- să utilizeze banii în jocuri de tipul "La piață", "La magazin";
11. Evaluare semestrială Identificarea lacunelor și dacă obiectivele principale au fost atinse. 1 oră
12. Evaluare finală Verificarea dacă au fost însușite toate obiectivele Planului. 1 oră
Total ore 35 ore

Întocmit,
Prof.
PLANIFICAREA ANUALĂ 2017-2018

Aria curriculară: MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE


Disciplina: Cunoștințe despre mediu

Număr ore pe săptămână: 0,5 ore


Total ore: 17,5 ore
Obiective cadru:
 Dezvoltarea capacităților de observare, explorare și înțelegere a realității din mediul înconjurător;
 Cunoașterea și înțelegerea transformărilor care au loc în mediul înconjurător;
 Formarea unei atitudini ecologice față de mediul înconjurător și exersarea unor deprinderi de îngrijire și ocrotire a acestuia;

Nr.
Unități de învățare Obiective Nr. ore Observații
crt.
Identificarea problemelor cu care se confruntă elevul, identificarea 0,5 ore
1. Evaluare iniţială
lacunelor și a nivelului de cunoștințe pe care îl are elevul.
- să recunoască spațiul în care își desfășoară viața (casă, împrejurimi); utilizarea de
2. Caracteristicile mediului social și cultural - să recunoască spațiul public din orizontul apropiat (instituții, piață, 1 ore dispozitive de
magazin); comunicare
- să identifice și să descrie diferite obiecte cu care vine în contact; augmentativă și
- să grupeze, să clasifice obiectele în funcție deutilitatea lor sau de alternativă în
Caracteristicile corpurilor din mediul diverse caracteristici; timpul activității cu
3. 2 ore
fizic/natural - să observe diferitele stări de agregare; profesorul;
- să observe caracteristicile obiectelor; utilizarea de
- să observe și să descrie caracteristicile generale ale climei; pictograme pentru
- să identifice diferite pericole în diferite situații; realizarea de
- să identifice diferiți factori naturali de risc pentru persoane; alegeri simple;
4. Factorii ce influențează organismul uman 2 ore
- să descrie diferite fenomene din mediul înconjurător care pot influența utilizarea tablelor
organismul uman; de alegeri și a
- să identifice diferite animale, păsări și elemente de floră; tablelor tematice;
- să descrie ființe și plante; 9 ore utilizarea
- să identifice asemănări și deosebiri între diferite animale, păsări sau cărții de
Lumea vie – plantele; animalele și păsările; plante; comunicare;
5. flora și fauna specifice anumitor zone - să identifice anumite caracteristici specifice lumii vii; utilizarea
geografice - să denumească și să identifice părțile componente ale animalelor, calculatorului cu
păsărilor și plantelor; tastatură mărită și
- să asocieze elementele de faună și floră cu diferite forme de relief; joystick-ului;
- să asocieze animalul cu puiul; realizarea de
- să dea exemple de foloase de la animale; alegeri simple;-
- să diferențieze animalele sălbatice de cele domestice; utilizarea unor
- să identifice comportamente abuzive față de animale; softuri pentru
- să stabilească/ recunoască reguli de protecție a naturii; 2 ore comunicarea
6. Influența omului asupra mediului
- să înțeleagă rolul colectării deșeurilor în mod corespunzător; augmentativă și
alternativă;
Identificarea lacunelor și dacă obiectivele principale au fost atinse. 0,5 ore
7. Evaluare semestrială
Verificarea dacă au fost însușite toate obiectivele Planului. 0,5 ore
8. Evaluare finală

Total ore 17,5 ore

Întocmit,
Prof.
PLANIFICAREA ANUALĂ 2017-2018

Aria curriculară: MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE


Disciplina: Cunoașterea și igiena corpului uman

Număr ore pe săptămână: 0,5 ore


Total ore: 17,5 ore
Obiective cadru:
 Cunoașterea propriului corp prin intermediul acțiunilor de explorare senzorială;
 Dezvoltarea capacității de înțelegere a transformărilor care au loc în propriul corp;
 Dezvoltarea unor comportamente adaptative în relația cu mediul înconjurător;

Nr.
Unități de învățare Obiective Nr. ore Observații
crt.
Identificarea problemelor cu care se confruntă elevul, identificarea utilizarea de
1. Evaluare iniţială 0,5 ore
lacunelor și a nivelului de cunoștințe pe care îl are elevul. dispozitive de
- să observe modificări ale stimulilor din mediul înconjurător; comunicare
- să perceapă introducerea de noi stimuli; augmentativă și
Stimulii din mediul înconjurător
2. - să perceapă creșterea/diminuarea intensității unui stimul; 2 ore alternativă în
- să exerseze comportamente adecvate la modificările stimulilor din timpul activității cu
mediu; profesorul;
- să cunoască particularitățile corpului la diferite vârste; utilizarea de
- să cunoască nevoile specifice diferitelor vârste; pictograme pentru
3. Trebuințele primare 3 ore
- să respecte regulile de îngrijire a spațiului de locuit; realizarea de
- să identifice tipurile de alimente sănătoase; alegeri simple;
- să identifice simptomele specifice unei boli; utilizarea tablelor
- să respecte normele de igienă; de alegeri și a
4. Bolile frecvente și prevenirea lor - să identifice tipurile de alimente sănătoase; 3 ore tablelor tematice;
- să înțeleagă importanța sportului a mișcării pentru sănătate; utilizarea
- să se familiarizeze cu măsurile de acordare de prim ajutor; cărții de
- să cunoască particularitățile corpului la diferite vârste; comunicare;
- să identifice anumite perioade de vârstă (copilărie, adolescență, utilizarea
Transformările corpului uman la diferite
5. bătrânețe, etc.) la diferite persoane/ în imagini; 3 ore calculatorului cu
vârste tastatură mărită și
- să cunoască nevoile specifice diferitelor vârste;
- să descrie caracteristici ale persoanelor apropiate; joystick-ului;
- să identifice pe imagini procesul fiziologic; realizarea de
6. Fiziologia corpului uman – noțiuni generale 3 ore
- să identifice nevoile/trebuințele raportate la reperele orare ale vieții alegeri simple;-
familiale (regimul zilnic); utilizarea unor
- să identifice în imagini fiziologia corpului uman (aparatul circulator, softuri pentru
respirator, digestiv, etc.); comunicarea
- să cunoască pașii acordării primului ajutor; augmentativă și
7. Măsuri de prim ajutor - să cunoască procedurile de acordare a primului ajutor; 2 ore alternativă;
- să înțeleagă importanța acordării primului ajutor;
Identificarea lacunelor și dacă obiectivele principale au fost atinse. 0,5 ore
8. Evaluare semestrială
Verificarea dacă au fost însușite toate obiectivele Planului. 0,5 ore
9. Evaluare finală

Total ore 17,5 ore

Întocmit,
Prof.
PLANIFICAREA ANUALĂ 2017-2018

Aria curriculară: OM ȘI SOCIETATE


Disciplina: Educație moral civică

Număr ore pe săptămână: 0,5 ore


Total ore: 17,5 ore
Obiective cadru:
 Formarea și dezvoltarea capacităților de percepție necesare adaptării la normele de comportare în societate;
 Dezvoltarea unor atitudini și comportamente relaționale pozitive favorabile integrării în grupurile de apartenență;

Nr.
Unități de învățare Obiective Nr. ore Observații
crt.
Identificarea problemelor cu care se confruntă elevul, identificarea lacunelor și a
1. Evaluare iniţială 0,5 ore
nivelului de cunoștințe pe care îl are elevul.
Persoana – identitatea ființei - să descrie propria persoană și membrii familiei sub aspect fizic și moral; utilizarea de
umane; familia, colegii și - să identifice tipuri de relații între membrii familiei, propria persoană și profesor, etc.; dispozitive de
2. 3 ore
vecinii; diferențele dintre - să identifice asemănări și deosebiri între diferite persoane; comunicare
oameni - să identifice diferite acte de identitate; augmentativă și
- să stabilească tipul de raporturi/relații dintre diferite persoane din grupurile de alternativă în
apartenență; timpul
- să asocieze anumite activități cu grupurile de aparteneță; activității cu
3. Grupurile de aparteneță 2 ore
- să descrie propria persoană și membrii familiei sub aspect fizic și moral; profesorul;
- să identifice tipuri de relații între membrii familiei, propria persoană și profesor, etc.; utilizarea de
- să identifice asemănări și deosebiri între diferite persoane; pictograme
Raporturile cu lucrurile și cu - să identifice diferite obiecte și să precizeze utilitatea lor; pentru
ființele – universul lucrurilor; - să observe și să analizeze diferite ființe; realizarea de
4. 2 ore
universul plantelor și - să dezvolte atitudini pozitive față de mediu; alegeri simple;
animalelor - să dezvolte atitudini potrivite de protecție a animalelor; utilizarea
- să dezvolte comportamente civilizate în diferite situații; tablelor de
Trăsăturile morale ale
5. - să identifice trăsăturile morale ale persoanelor apropiate; 2 ore alegeri și a
persoanei și buna conviețuire
- să identifice asemănări și deosebiri între diferite persoane; tablelor
- să dezvolte comportamente civilizate în diferite situații; tematice;
Reguli și norme de conduită - să identifice reguli fixate la nivelul diferitelor instituții, al societății; utilizarea
6. 3 ore cărții de
civică - să identifice tipul de comportament potrivit pentru o anumită situație;
- să stabilească reguli pentru situații date; comunicare;
Modalități de rezolvare a - să identifice situații conflictuale; utilizarea
7. conflictelor; comportamentul - să găsească soluții pentru rezolvarea conflictelor; 2 ore calculatorului
în situații limită - să dea exemple de tipuri de comportamente potrivite în situații limită; cu tastatură
mărită și
joystick-ului;
realizarea de
- să identifice tipurile de comunitate locală (sat, oraș, județ, sector);
Comunitatea – locală, alegeri simple;
- să identifice tipurile de comunitate națională (țară, popor, națiune);
8. națională, simbolurile statului 2 ore utilizarea unor
- să identifice tipurile de comunitate internațională (țară, popor, națiune);
român softuri pentru
- să identifice simbolurile statului român (limbă, stemă, imn, steag, monedă);
comunicarea
augmentativă și
alternativă;
9. Evaluare semestrială Identificarea lacunelor și dacă obiectivele principale au fost atinse. 0,5 ore

10. Evaluare finală Verificarea dacă au fost însușite toate obiectivele Planului. 0,5 ore

Total ore 17,5 ore

Întocmit,
Prof.
PLANIFICAREA ANUALĂ 2017-2018

Aria curriculară: ARTE


Disciplina: Educație plastică

Număr ore pe săptămână: 0,5 ore


Total ore: 17,5 ore
Obiective cadru:
 Explorarea senzorială a lumii înconjurătoare și dezvoltarea structurilor și conduitelor perceptiv-motrice în vederea exprimării artistice;
 Cunoașterea și utilizarea materialelor, a intrumentelor de lucru și a unor tehnici specifice artelor plastice;
 Formarea simțului estetic și dezvoltarea capacității de apreciere a activității artistice;

Nr.
Unități de învățare Obiective Nr. ore Observații
crt.
1. Evaluare iniţială - identificarea nivelului actual de dezvoltare al psihomotricității fine; 0,5 ore
- colorarea frunzelor cu ajutorul buretelui îmbibat în culoare;
- amprentarea frunzei pictate pe coala de hârtie;
2. "Toamna" – pictură pe frunze 1 ore
- executarea unor lucrări plastice respectând sarcinile/ comenzile verbale ale
profesorului;
- umplerea contururilor prin diferite tehnici (cu buretele îmbibat în culoare, pe
suport umed);
3. "Maramă arămie " 1 ore
- executarea unor lucrări plastice respectând sarcinile/ comenzile verbale ale
profesorului;
- realizeaza corect prehensiunea instrumentului de scris/ colorat/ pictat;
- umplerea contururilor cu diferite elemente de limbaj plastic;
4. "Cornul abundenței" 2 ore
- executarea unor lucrări plastice respectând sarcinile/ comenzile verbale ale
profesorului;
- realizarea de lucrări simple în tehnica dactilopictură;
5. "Stropi de ploaie" - executarea unor lucrări plastice respectând sarcinile/ comenzile verbale ale 2 ore
profesorului;
- trasarea liniilor după model, prin dactilopictură;
- trasarea liniilor cu ajutorul pensulei;
6. "Obiceiuri și tradiții!" 2 ore
- executarea unor lucrări plastice respectând sarcinile/ comenzile verbale ale
profesorului;
- realizarea fondului cu ajutorul unui burete îmbibat în culoare;
- umplerea contururilor cu ajutorul pensulei; realizeaza corect prehensiunea
7. "Iarna" 2 ore
instrumentului de pictat;
- executarea unor lucrări plastice respectând sarcinile/ comenzile verbale ale
profesorului;
- umplerea contururilor prin diferite tehnici (hașurare, pictare, dactilopictare);
8. "Primăvara" - executarea unor lucrări plastice respectând sarcinile/ comenzile verbale ale 2 ore
profesorului;
- realizeaza corect prehensiunea instrumentului de scris/ colorat/ pictat;
- umplerea contururilor cu diferite elemente de limbaj plastic;
9. "Sărbătorile pascale" 2 ore
- executarea unor lucrări plastice respectând sarcinile/ comenzile verbale ale
profesorului;
- realizarea de lucrări simple în tehnica dactilopictură;
- trasarea cercurilor după model, prin dactilopictură;
10. "Vara" 2 ore
- executarea unor lucrări plastice respectând sarcinile/ comenzile verbale ale
profesorului;
11. Evaluare semestrială - stabilirea gradului în care obiectivele de pe sem. I au fost atinse; 0,5 ore
12. Evaluare finală - stabilirea gradului în care obiectivele de pe sem. II au fost atinse; 0,5 ore
Total ore 17,5 ore

Întocmit,
Prof.
PLANIFICAREA ANUALĂ 2017-2018

Aria curriculară: TEHNOLOGII


Disciplina: Abilități de pre-profesionalizare

Număr ore pe săptămână: 0,5 ore


Total ore: 17,5 ore
Obiective cadru:
 Utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale și instrumente de lucru;
 Realizarea și aprecierea unor produse;
 Exersarea gesturilor social-utile și a deprinderilor adaptative la viața cotidiană;

Nr.
Unități de învățare Obiective Nr. ore Observații
crt.
Evaluarea polisenzorială a mediului încomjurător.
1. Evaluare iniţială 0,5 ore
Evaluarea cunoştinţelor şi îndemânărilor manuale.
- să identifice instrumentele specifice prelucrării materialelor;
Tehnici de lucru, materiale şi
- să identifice materiale de lucru utilizate în activitatea practică;
2. instrumente de lucru 2 ore
- să-și formeze comportamentul de manipulare a obiectelor prin joc;
- să exerseze tehnici de lucru utilizate în activităţile de abilitare manuală;
- să enumere etapele-operaţiile de realizare a unor produse simple;
- să realizeze produse simple, utilizând tehnicile învăţate (modelare lut, colaje,
3. Produse finite (decorative sau utile) 10 ore
felicitări, obiecte decorative);
- să analizeze/descrie/aprecieze produsului finit;
- să-și formeze deprinderile de asigurare a securității personale (utilizare corectă a
instrumentelor);
Gesturi social-utile și deprinderi
4. - să-și formeze/ dezvolte deprinderile de igienă și întreținere vestimentară și a 4 ore
adaptative la viața cotidiană
încălțămintei;
- să-și formeze/dezvolte deprinderile de întreținere și igienizare a spațiului de locuit;
5. Evaluare semestrială Evaluarea gesturilor manuale fundamentale exersate. 0,5 ore
6. Evaluare finală Evaluarea atitudinii copilului faţă de activitatea de abilitare manuală. 0,5 ore

Total ore 17,5 ore

Întocmit,
Prof.
PLANIFICAREA ANUALĂ 2017-2018

Aria curriculară: TEHNOLOGII


Disciplina: Modelaj-olărit

Număr ore pe săptămână: 0,5 ore


Total ore: 17,5 ore
Obiective cadru:
 Formarea şi exersarea abilităţilor psihomotrice generale prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător;
 Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi instrumente de lucru;
 Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile;

Nr.
Unități de învățare Obiective Nr. ore Observații
crt.
Evaluarea polisenzorială a mediului încomjurător.
1. Evaluare iniţială 0,5 ore
Evaluarea cunoştinţelor şi îndemânărilor manuale.
Gesturi manuale fundamentale şi - să-și formeze/dezvolte/exerseze gesturile manuale fundamentale şi
2. coordonării motrică; 2 ore
coordonarea motrică
- să identifice instrumentele specifice prelucrării materialelor;
Tehnici de lucru, materiale şi instrumente de
- să identifice materiale de lucru utilizate în activitatea practică;
3. lucru 2 ore
- să-și formeze comportamentul de manipulare a obiectelor prin joc;
- să exerseze tehnici de lucru utilizate în activităţile de abilitare manuală;
- să enumere etapele-operaţiile de realizare a unor produse simple;
- să realizeze produse simple, utilizând tehnicile învăţate (modelare
4. Produse finite (decorative sau utile) 12 ore
lut/plastilină, obiecte decorative);
- să analizeze/descrie/aprecieze produsului finit;
5. Evaluare semestrială Evaluarea gesturilor manuale fundamentale exersate. 0,5 ore
6. Evaluare finală Evaluarea atitudinii copilului faţă de activitatea de abilitare manuală. 0,5 ore
Total ore 17,5 ore

Întocmit,
Prof.