Sunteți pe pagina 1din 22

Proiect didactic 

Unitatea de învăţământ:​ Şcoala gimnazială “Maria Rosetti”, sector 2 Bucureşti


Data: ​4.12.2014
Clasa: ​Clasa a VIII-a C
Profesor: ​SĂVOIU GHEORGHE
Aria curriculară: ​Om şi societate
Disciplina de învăţământ: ​Cultură civică
TEMA (unitatea de învăţare)​: ​Libertate şi responsabilitate
SUBTEMA (titlul lecţiei): ​Libertatea şi respectarea legilor: ​Limite ale libertăţii
S1 S2
Tipul de activitate (tipul lecţiei): ​mixtă

1
Mijloc de realizare (concretă)​: predare, învăţare şi evaluare competenţe
Durata: ​50 min

Motivație: ​Această subtemă (lecție) este importantă deoarece elevii analizează modurile de manifestare a comportamentului omului
într-un grup social și limitele acceptate ale acestui comportament de către ansamblul grupurilor sau de către societate în general.

Condiții prealabile: Elevii din clasa finală a ciclului gimnazial au intrat deja în contact cu tema majoră a libertății și responsabilității, dar
și cu diferite grupuri sociale (familia, școala, grupul de joacă) și fiind parte integrantă a acestora, sunt conștienți de faptul că libertatea lor
are anumite limite și nu trebuie să încalce libertatea celor ce alcătuiesc aceste grupuri și să provoace astfel rău celor din jurul lor.

NOTĂ: Există un obiectiv fundamental al temei si al subtemei​, respectiv acela al formării de priceperi și deprinderi în vederea
dobândirii de cunoștințe noi (referitoare concret la limitele libertății omului, unui om conștient că este parte integrantă a unui grup social
eterogen cu trebuințe și nevoi atât variate ca intensitate, cât și semnificativ diferite).

CATEGORII DE OBIECTIVE DETALIATE (STRUCTURI DE COMPETENŢE)

OBIECTIVE GENERALE:

1. Identificarea unor situaţii concrete şi corelarea lor în contextul noţiunilor definite


2. Prelucrarea informaţiei cantitative, calitative, structurale, contextuale cuprinse în enunțuri referitoare la conceptele prezentate
3. Utilizarea conceptelor pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete
4. Exprimarea caracteristicilor cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete
5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor situaţiilor problematice
6. Modelarea transdisciplinară a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii

OBIECTIVE SPECIFICE:

1.2. Identificarea unor forme de libertate


2.3. Explicarea raportului dintre libertate şi respectarea legilor

2
5.2. Participarea cetăţenească cu asumarea responsabilităţii pentru consecinţele acţiunilor realizate

OBIECTIVE (COMPETENŢE) OPERAŢIONALE:

a) COGNITIVE:​ ​La finalul lecţiei elevii vor fi capabili:


OC1. să cunoască (să deducă şi să înţeleagă în final) conţinutul conceptelor sau noţiunilor ​limită î​ n drept natural şi drept obiectiv, ​norme morale
şi norme juridice,​ ​control social şi autocontrol,​ ​recompensă şi pedeapsă​;
OC2. să precizeze rolul autorităților şi familiei în respectarea normelor societății;
OC3. să evalueze prin confruntare de conţinut conceptele sau noţiunile ​control social şi autocontrol;​
OC4. să evalueze prin diferenţă conţinutul conceptelor sau noţiunilor ​recompensă şi pedeapsă​;
OC5. să dea exemple în care intervin conceptele sau noţiunile ​recompensă şi pedeapsă​;

b) AFECTIVE
OA1. să adere la sistemul de valori al ​dreptului natural​ şi să organizeze într-un sistem de valori dreptul natural;
OA2. să dezvolte spiritul propriu de observaţie şi concentrare în modul concret de aderare la necesitatea ​controlului social​;
OA3. să adere efectiv la jocul de rol al conceptelor ​recompensă şi pedeapsă​;

c) PSIHO-MOTORII:
OP1. să utilizeze adecvat postura şi demersul, gesturile şi expresia facială pentru situaţia oficială a comunicării unei ​recompense;​
OP2. să utilizeze adecvat postura şi demersul, gesturile şi expresia facială pentru situaţia oficială a comunicării unei​ pedepse​;

d) SOCIO-OPERATIONALE
OSR1 sa dobandeasca atitudini si comportamente care implica respect pentru libertatea individului in formele sale concrete.
STRATEGII DIDACTICE:
La baza strategiilor didactice au stat principii didactice ​mixte (conceptualizante prin antonimii şi sinonimii – aplicative exemplificative şi
descriptive), principiul participării şi învăţării active, principiul asigurării progresului etapizat sau al performanţei graduale, principiul
feed-back-ului sau al conexiunii inverse.
a) METODE ŞI PROCEDEE
- brainstorming

3
- conversaţie euristică
- expunere şi argumentaţie
- discurs
- problematizare

b) MIJLOACE DE INVĂŢĂMÂNT
- cretă, burete, caiet, fişă de lucru, fişe cu imagini şi viziuni caricaturale sau umoristice ale recompensei şi ale pedepsei, recuzita ad
hoc a unui joc de rol, manual:
- Maria-Liliana Lăcătuş, Mihaela Penu Puşcaş ​Cultură civică. Manual pentru clasa a VIII-a​ Editura Corint, București, 2001
- Dakmara Georgescu Doina-Olga Ştefănescu, ​Cultură civică. Manual pentru clasa a VII-a​ Editura Humanitas Educational,
București, 1999.
c) EVALUARE:
- de conținut: ​răspunsurile la întrebări;
- de utilizare a operațiilor gândirii: ​efectuarea comparațiilor sau confruntărilor, argumentarea răspunsurilor;
- evaluarea realizată de profesor: ​evaluare continuă pe parcursul lecției, observarea şi stimularea sistematică a participării
elevilor la demersul didactic, deschiderea spre dialogul organizat atât între elevi cât și între elevi și profesor, analiza
răspunsurilor, aprecierea verbală a răspunsurilor corecte, notarea activităţii elevilor.

d) FORME CONCRETE DE ORGANIZARE A EVALUĂRII


- frontală
- grupală
- individuală.

Proiect didactic
(Desfăşurarea concretă, etapă cu etapă a lecţiei)
II. Structura etapizată, organizatorică și metodică a lecţiei
Etapele Obiective Conţinutul (ştiinţific al) lectiei Strategii didactice
lecţiei cu accent pe Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode si Mijloace de Forme de Evaluare Timp
cele procedee învăţământ activitate
operaţionale
1 2 3 4 5 6 7 8 9

4
I Amenajarea Asigurarea Se prezintă profesorul fiind prima intâlnire Se pregatesc cu cele Conversatie Caiet, cretă, Frontal Observaţia 2 minut
spaţiului condițiilor Se verifică prezența elevilor, a mijloacelor necesare desfăşurarii burete.
/organizarea optime pentru didactice, tabla etc. Se împart materialele orei. Elevul de serviciu
clasei desfășurarea necesare realizării activităţii de învăţare. se asigura ca exista
activității cretă, burete etc.
II. Captarea şi Asigurarea Se stabileşte rolul elevului sau tânărului în Se măreşte gradul de Brainstor-min Cretă, Frontal Observarea 3 minut
orientarea atenției și societate, de către cine depinde și modul de atenţie şi de reflectare g burete grupal şi sistematică.
atenţiei interesului manifestare al libertății acestuia. Se pun la întrebarea adresată individual Aprecierea
pentru a elevilor două întrebări majore care să de profesor și se corectitudinii
realiza lecţia reflecteze polarizant conţinutul subtemei: exprimă două opinii răspunsului de
Având în vedere calitatea de elevi de opuse aşa cum a cerut manieră orală
gimnaziu, credeți că liberatea voastră profesorul formând
este deplină și această libertate se poate două grupuri
manifesta cum doriți voi și în orice atitudinale
împrejurare? Există limite şi modalităţi .
de a stimula sau defavoriza acţiuni care
influenţează libertatea voastră?
III.Anunţarea Dirijarea Se anunța titlul lecţiei (temei şi subtemei) Se notează in caiete Discurs Caiet Frontal - 3 minut
temei/subtemei atenției și În tema ​Libertate şi responsabilitate ​se titlul lectiei (subtemei)
şi prezentarea focalizarea pe predă subtema​ ”​ ​Libertatea şi respectarea si se constientizează
obiectivelor importanţa legilor: ​Limite ale libertăţii” ​şi se obiectivele.
noii teme precizează obiectivele acesteia.
IV. Asigurarea Se reaminteşte tema şi titlul lecției Se asigură legătura sau Conversaţie Caiet Frontal şi Analiza şi 5 minut
Reactuali-zare legăturii cu anterioare: ​Libertate personală, libertate ancorele cu lecția expunere individual aprecierea
a cunoștințelor lecția politică și libertate economică ​şi se face o anterioară prin trei sistematică corectitudinii
anterior anterioară legătură succintă prin adresarea unei răspunsuri scurte. răspunsului de
învăţate întrebări:​ În ce anume constă diferenţa Se recitesţe tema, se manieră orală
dintre libertatea individuală, politică şi corectează erori sau se
economică? completează tema.
V. Dirijarea Provocarea Se stabileşte sensul noțiunii de ​limită în Se​ ​construiesc​ ​pe tablă Discurs, Caiet, tablă, Frontal, Stabilirea clară a 10 minu
învăţării participării general şi a ​limitei libertății omului​, în şi în caiet suprafeţe conversație cretă, burete grupal şi sensului limitei
tuturor particular. ​Limita, ca punct sau valoare umane individuale si euristică, individual libertății omului.
elevilor la extreme, este rezultatul unei acţiuni de limitele acestora dau problematizare Observarea
demersul îngrădire, restrângere sau mărginire conturul libertăţii şi dialog comportamen-tu
didactic (graniţa este o limită geografică şi umane​ ​ca punct până la lui elevilor.
OC1.OA1. naţională, temperatura de 42 grade Celsius care nu se face rău sau Deschiderea
o limita a vieţii umane etc.) se încalcă libertatea spre dialogul
Cum arata limita libertăţii unui individ? altui individ. ​Libertatea organizat între
Pornind de la dreptul natural şi dreptul este limitată deoarece elevi și între
obiectiv se ajunge la norma morală şi conviețuim ca grup elevi și profesor,
norma juridică. Limita reciprocităţii social eterogen care aprecierea
confucianiste ca interacţiune primordială a impune reguli /norme verbală a
libertăţii umane reconfirmă dreptul natural.

5
Limita limitelor sau despre moartea lui În vederea stabilirii răspunsurilor
Socrate ca moment primordial al limitelor libertății corecte.
respectării legii confirm dreptul obiectiv. există norme care pot fi
morale și juridice.
Provocarea Se clarifică cine veghează la respectarea Omul nu va putea să Discurs, Caiet, tablă, Frontal, Stabilirea clară a 10 minu
participării acestor norme şi morale juridice: ​ La ce facă tot ceea ce dorește conversație cretă, burete grupal şi sensului
tuturor credeți că se referă instituţiile care nici în societatea euristică, individual normelor morle
elevilor la apără normele morale și normele democratică.Libertăţile problematizare şi juridice.
demersul juridice? ​ Normele morale privesc în de a fi în viaţă, de a explicatia şi Observarea
didactic general educația omului și comportamentul alege sau a fi ales, de a argumetaţia comportamen-tu
său față de cei din jur, iar normele juridice comercializa, a circula, lui elevilor.
OC2.OC3. fac obiectul legilor dintr-o anumită țară.Se a avea opinie sunt Deschiderea
OA2. OA3. prezintă rolul esential al societăţii şi posibile când nu se spre dialogul
familiei în comportamentul omului. Se aduc prejudicii organizat între și
rediscută critic rolul controlului social şi celorlalţi. Se notează în profesor,
autocontrolului (cunoaşterii de sine în sens caiete şi se dialoghează aprecierea
socratic ​„nosce-te ipsum)”, accentuând critic sau creativ. verbală a
rolul autorităţilor şi rolul familiei ​(ex „​îi răspunsurilor
lipsesc cei șapte ani de acasă”​ ). corecte.
Provocarea Se precizează cum controlul social se Se participă cumai Discurs, Caiet, Frontal, Stabilirea clară a 7 minut
participării realizează prin intermediul ​recompenselor multe exemple şi se conversație diploma grupal şi sensului
tuturor și pedepselor,​ care pot veni atât din partea interpretează imaginile euristică, individual recompenselor
elevilor la autorităților cât și din partea familiei, şi caricaturile din fisele problematizare şi pedepselor.
demersul prietenilor, cunoștințelor etc. primite. Înmânarea şi joc de rol observarea şi
didactic Se înmânează o diplomă drept recompensă diplomei se va face de explicatia şi stimularea
OC4. OC5. pentru cel mai bun răspuns dat de un elev. către şeful clasei. argumetaţia participării
OP1. OP2. elevilor la
OSR1 demersul
didactic,
VI.Asigurarea OC4 si OC5. In grupe de cate doi elevi se cere analiza Se constată dacă se Conversatia Caiet, anexe Grupal Observatia 5 minut
feed-back-ului critica a caricaturilor primite. impun recompense şi se euristica fişe cu Aprecierea
sau conexiunii Profesorul se plimba printre elevi si da cate definesc tipul de normă explicatia şi caricaturi, verbală
inverse un indiciu pentru realizarea sarcinilor încălcată şi tipul de argumetaţia
stabilite. control (social sau
autocontrol care poate
diminua pe viitor)
VII.Evaluarea OC1. OC2. Se apreciaza activitatea elevilor Asculta cu interes Conversatia Frontal, Aprecierea 3 min
OC3. aprecierile profesorului individual verbală si
notarea in
catalog
VIII. Tema şi OC1. OC2. Se noteaza tema : Se noteaza tema in Conversatia Manual, fisa Frontal 2 min
aprecieri OC3.OSR1 Manual pag 44, exercitiile 2,4,5 caiete de lucru.
privind

6
participarea
elevilor
DATA: 4.12.2014 Intocmit
Gheorghe Săvoiu

7
Clasa a VIII-a
​ imite ale libertăţii
TITLUL LECŢIEI​:​ Libertatea şi respectarea legilor: L

FIŞĂ DE LUCRU

Intrebare recapitulativă
● În ce anume constă​ diferenţa dintre libertatea individuală, politică şi economică?

Libertatea omului se încadreză între anumite limite ​din mai multe considerente:
● trăim și conviețuim ca un grup social eterogen;
● nu trebuie să provocăm răul semenilor noștri;
● libertatea personală este stabilită în baza unor reguli sau norme ale societății.
Notă: se vor aminti limita reciprocităţii (Confucius) şi limita limitelor sau despre moartea lui Socrate ca moment primordial al respectării legii

Normele societății​ pot fi morale și juridice.


● Normele morale​ se referă la:
o comportamentul oamenilor;
o stabilirea raporturilor dintre oameni;
o respectul reciproc (conceptul de reciprocitate aparţine lui Confucius şi apare in Analecte).
● Normele juridice​ mai sunt cunoscute și sub denumirea de legi, au caracter obligatoriu și sunt emise de către autoritățile statului.
Respectarea acestor norme de către cetățeni este poartă denumirea de control social, care se realizează prin intermediul recompenselor și pedepselor.
Recompensele ​au drept scop încurajarea oamenilor și pot veni din partea:
▪ Unor instituții sau organizații: mulțumiri publice, elogii, distincții, premii;
▪ Familiei, prietenilor, vecinilor: aprobare, laudă.
Pedepsele ​pot fi date de:
● Autoritățile statului (poliție, justiție): contravenții, confiscarea de bunuri, privarea de libertate;
● Prieteni, vecini, cunoștințe: dispreț, batjocură, izolare, marginalizare.
Întrebări fundamentale ale demersului predării temei
● Având în vedere calitatea de elevi de gimnaziu, credeți că liberatea voastră este deplină și se poate manifesta cum doriți voi și în orice împrejurare?
● Există limite şi modalităţi de a stimula sau defavoriza acţiuni care ştirbesc libertatea voastră?
● Cum arata limita libertăţii unui individ?
● La ce credeți că se referă instituţiile care apără normele morale și normele juridice?
● Care este diferenţa de conţinut în raport cu normele morale sau juridice dintre recompense şi pedepse?
Tema pentru acasă asigură şi OC1, OC2 dar şi OC3
Manual pag 44, exercitiile 2,4,5
12 ANEXE fise cu caricaturi “​Despre recompense şi pedepse în contextul limitelor libertăţii umane”​

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22