Sunteți pe pagina 1din 8

PARTEA I

Anul 171 (XV) Ñ Nr. 900 LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE Marþi, 16 decembrie 2003

SUMAR

Nr. Pagina

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI


1.420. Ñ Hotãrâre pentru aprobarea Normelor privind
comerþul cu bunuri culturale mobile ........................ 1Ð7
1.456. Ñ Hotãrâre privind suplimentarea bugetului
Ministerului Afacerilor Externe din Fondul
de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului pe
anul 2003 ................................................................. 8

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor privind comerþul cu bunuri
culturale mobile
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, ºi al art. 77 alin. (1)
lit. g) ºi alin. (3) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cul-
tural naþional mobil, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.


Articol unic. Ñ Se aprobã Normele privind comerþul cu bunuri culturale
mobile, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul culturii ºi cultelor,
Laurenþiu Tãnase,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 4 decembrie 2003.
Nr. 1.420.
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 900/16.XII.2003
ANEXÃ

NORME
privind comerþul cu bunuri culturale mobile
CAPITOLUL I 5 ani experienþã în domeniul artelor sau expertul acreditat
Dispoziþii generale de Ministerul Culturii ºi Cultelor, având ca atribuþii principale
evaluarea ºi autentificarea obiectelor supuse comercializãrii.
Art. 1. Ñ (1) Comercializarea bunurilor culturale mobile Art. 3. Ñ (1) În vederea eliberãrii autorizaþiei de
aflate în proprietate privatã poate fi efectuatã numai de funcþionare, este necesar ca solicitantul sã îndeplineascã
cãtre agenþii economici care au obþinut autorizaþia de
criteriile minime de autorizare, dupã cum urmeazã:
funcþionare eliberatã de Ministerul Culturii ºi Cultelor în
a) agentul economic sã deþinã documentele legale de
baza avizului Comisiei Naþionale a Muzeelor ºi Colecþiilor.
constituire;
(2) Comercializarea bunurilor culturale mobile, precum ºi
b) agentul economic trebuie sã aibã menþionat în actul
eliberarea autorizaþiei de funcþionare, prevãzutã la alin. (1),
constitutiv, ca obiect de activitate, comerþul cu bunuri cultu-
se efectueazã în condiþiile Legii nr. 182/2000 privind prote-
rale mobile;
jarea patrimoniului cultural naþional mobil ºi ale prezentelor
c) spaþiul de comercializare sã fie folosit în exclusivitate
norme.
pentru comerþul cu bunuri culturale mobile;
(3) Comercializarea operelor de artã plasticã ºi fotogra-
d) casa de licitaþii, galeria de artã sau magazinul sã
ficã, a operelor de artã decorativã sau de cult, a operelor
aibã un afiºaj stradal cu denumirea agentului economic ºi
cu caracter etnografic, ale meºteºugarilor populari, precum
a obiectului de activitate;
ºi a altor opere create de autori în viaþã care nu pot face
e) spaþiul de comercializare sã fie prevãzut cu sistem
obiectul clasãrii, potrivit prevederilor art. 81 alin. (1) din
de alarmã ori sã aibã încheiat contract de prestãri servicii
Legea nr. 182/2000, nu este supusã prevederilor prezente-
cu o societate de pazã ºi securitate sau sã aibã pazã
lor norme.
umanã permanent;
CAPITOLUL II f) sã afiºeze la loc vizibil normele privind comerþul cu
Eliberarea autorizaþiei de funcþionare bunuri culturale mobile;
g) reprezentantul legal al titularului autorizaþiei de
Art. 2. Ñ (1) În vederea obþinerii autorizaþiei de
funcþionare sã nu aibã cazier judiciar.
funcþionare, agentul economic solicitant va depune la
(2) Prin ordin al ministrului culturii ºi cultelor se consti-
direcþia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii ºi
tuie o comisie tehnicã de evaluare, ale cãrei atribuþii sunt
Cultelor urmãtoarele documente, dupã caz:
de a verifica, inclusiv prin deplasare la faþa locului, îndepli-
a) cerere tip, completatã conform modelului prevãzut în
nirea de cãtre solicitant a criteriilor minime de autorizare.
anexa nr. 1 la prezentele norme;
(3) Comisia tehnicã de evaluare este formatã din speci-
b) documentarul sintetic al activitãþii, cu principalii indi-
aliºti din cadrul Ministerului Culturii ºi Cultelor ºi ai
catori înregistraþi la data înfiinþãrii agentului economic, com-
pletat conform modelului prevãzut în anexa nr. 2 la direcþiilor judeþene pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultu-
prezentele norme; ral naþional, respectiv a municipiului Bucureºti.
c) copie legalizatã de pe actul constitutiv al agentului (4) Comisia tehnicã de evaluare întocmeºte un raport
economic; privind îndeplinirea de cãtre solicitant a criteriilor minime de
d) copie de pe încheierea pronunþatã de judecãtorul autorizare, pe care îl înainteazã Comisiei Naþionale a
delegat la oficiul registrului comerþului privind înregistrarea Muzeelor ºi Colecþiilor în vederea avizãrii.
agentului economic solicitant; Art. 4. Ñ (1) Autorizaþia sau, dupã caz, refuzul motivat
e) copie legalizatã de pe certificatul de înregistrare, cu de acordare a autorizaþiei se comunicã în termen de 30
codul unic de înregistrare, a agentului economic solicitant; de zile de la depunerea documentaþiei prevãzute la art. 2
f) copie legalizatã de pe actele de studii ale consilierului alin. (1). Autorizaþia se emite conform modelului prevãzut în
de specialitate; anexa nr. 3 la prezentele norme.
g) cazierul judiciar al consilierului de specialitate ºi al (2) Autorizaþia sau, dupã caz, refuzul motivat de acor-
asociaþilor agentului economic. dare a autorizaþiei de funcþionare se comunicã solicitantului
(2) Eliberarea autorizaþiei de funcþionare este în termen de 24 de ore de la emitere, respectiv, de la
condiþionatã de angajarea unui consilier de specialitate ºi formulare.
de îndeplinirea condiþiilor necesare conservãrii, în condiþiile (3) În cazul refuzului de acordare a autorizaþiei, solici-
legii, a bunurilor culturale mobile clasate. tantul se poate adresa ministrului culturii ºi cultelor cu o
(3) În sensul prezentelor norme, prin consilier de specia- contestaþie în termen de 30 de zile de la data primirii
litate se înþelege persoana cu studii superioare ºi cu minimum comunicãrii; în cazul în care contestatarul nu este mulþumit
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 900/16.XII.2003 3

de rãspunsul primit, se poate adresa instanþei de conten- autorizaþi, cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2000 ºi
cios administrativ, în condiþiile legii. ale prezentelor norme.
Art. 5. Ñ Orice modificare privind sediul, consilierul de (2) Agenþii economici autorizaþi sã comercializeze bunuri
specialitate sau obiectul de activitate pentru care s-a emis culturale mobile sunt obligaþi sã deþinã un registru numero-
autorizaþia trebuie comunicatã în termen de 15 zile de la tat ºi ºtampilat, în care sã menþioneze, corect ºi complet,
data producerii acesteia, în scopul efectuãrii modificãrilor în numele ºi adresa ofertantului, descrierea ºi preþul fiecãrui
baza de date a direcþiei de specialitate din Ministerul bun. Descrierea bunului respectiv va cuprinde autorul ºi
Culturii ºi Cultelor. titlul lucrãrii sau, dupã caz, ce reprezintã lucrarea respec-
Art. 6. Ñ În cazul în care bunuri culturale mobile cla- tivã, semnat/nesemnat, inclusiv poziþionarea semnãturii ºi
sate, care fac obiectul comercializãrii, dispar sau sunt culoarea acesteia, materialul din care este realizat, tehnica
distruse, agenþii economici autorizaþi, care comercializeazã de realizare, dimensiuni, inscripþii, precum ºi orice alte date
sau organizeazã licitaþii cu bunuri culturale, au obligaþia sã care ar putea fi necesare în procesul de identificare a unui
anunþe de îndatã organele de poliþie ºi Ministerul Culturii ºi bun cultural mobil. Informaþiile conþinute în registru au
Cultelor în vederea includerii acestora în Registrul bunurilor caracter confidenþial, la acestea având acces numai
culturale distruse, furate, dispãrute sau exportate ilegal. angajaþii ale cãror contracte de muncã cuprind clauze de
Art. 7. Ñ (1) Autorizaþia de funcþionare poate fi suspen- confidenþialitate.
datã, pe o perioadã nedeterminatã, prin ordin al ministrului (3) Registrul prevãzut la alin. (2) se înregistreazã la
culturii ºi cultelor, în urmãtoarele cazuri: direcþiile judeþene pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural
a) asociaþii agentului economic sau, dupã caz, persona- naþional, respectiv a municipiului Bucureºti, care þin evi-
lul încadrat al acestuia încalcã prevederile Legii denþa acestor documente, separat, pentru fiecare agent
nr. 182/2000 ºi ale prezentelor norme; economic autorizat.
b) angajaþii agentului economic sãvârºesc erori profesio- (4) Registrul prevãzut la alin. (2) poate fi consultat de
nale care determinã distrugerea sau deteriorarea bunurilor cãtre organele de poliþie, organele de urmãrire penalã sau
culturale mobile. instanþele de judecatã ori de câte ori verificãrile sau cer-
(2) Mãsura suspendãrii prevãzutã la alin. (1) poate fi cetãrile efectuate de acestea o impun.
ridicatã, prin ordin al ministrului culturii ºi cultelor, numai Art. 9. Ñ (1) Agenþii economici autorizaþi sã comerciali-
dacã agentul economic face dovada cã acele cauze care zeze bunuri culturale mobile au obligaþia de a înºtiinþa în
au determinat încãlcarea prevederilor Legii nr. 182/2000 ºi scris, în termen de 5 zile de la data ofertei, direcþiile
ale prezentelor norme sau, dupã caz, sãvârºirea erorilor judeþene pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural
profesionale care au determinat distrugerea sau deteriora- naþional, respectiv a municipiului Bucureºti, despre existenþa
rea bunurilor culturale mobile au fost înlãturate. unor bunuri susceptibile de a fi clasate.
(3) Autorizaþia de funcþionare poate fi anulatã, prin ordin (2) Înºtiinþarea prevãzutã la alin. (1) se completeazã
al ministrului culturii ºi cultelor, dacã în privinþa personalului potrivit formularului prevãzut în anexa nr. 4 ºi tabelului
de conducere al agentului economic este pronunþatã o prevãzut în anexa nr. 4a) la prezentele norme.
hotãrâre judecãtoreascã definitivã pentru sãvârºirea, dupã (3) Agenþii economici autorizaþi sã comercializeze bunuri
caz, a urmãtoarelor infracþiuni: furt, tâlhãrie, abuz de încre- culturale mobile au obligaþia ca în termen de 5 zile sã
dere, înºelãciune, gestiune frauduloasã, distrugere de informeze în scris proprietarul bunului cu privire la posibili-
bunuri culturale mobile aparþinând categoriei tezaur, delapi- tatea de declanºare a procedurii de clasare.
dare, fals, uz de fals, abuz în serviciu contra intereselor (4) În cazul în care, în urma expertizei bunurilor care
statului, tãinuirea ºi favorizarea de infracþiuni privind patri- fac obiectul înºtiinþãrii prevãzute la alin. (1), s-a stabilit cã
moniul cultural naþional, dare de mitã, luare de mitã, mãrtu- bunurile în cauzã nu sunt bunuri care fac parte din cate-
rie mincinoasã, infracþiunile prevãzute de art. 65Ñ76 din goria tezaur, direcþiile judeþene pentru culturã, culte ºi patri-
Legea nr. 182/2000, cu modificãrile ºi completãrile ulteri- moniul cultural naþional, respectiv a municipiului Bucureºti,
oare, infracþiunile de evaziune fiscalã prevãzute de Legea comunicã aceasta proprietarului ºi agentului economic res-
nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicatã, pectiv, conform modelului prevãzut în anexa nr. 5 ºi tabe-
infracþiunile prevãzute de art. 24 ºi 25 din Legea lului prevãzut în anexa nr. 5a) la prezentele norme.
nr. 178/1934 pentru reglementarea contractului de consignaþie. Art. 10. Ñ (1) Agenþii economici autorizaþi sã comercia-
CAPITOLUL III lizeze bunuri culturale mobile sunt obligaþi ca, în termen de
3 zile de la data înregistrãrii în registrul propriu a bunurilor
Reguli de desfãºurare a comerþului
clasate, sã comunice în scris direcþiei judeþene pentru cul-
cu bunuri culturale mobile
turã, culte ºi patrimoniul cultural naþional în a cãrei razã
Art. 8. Ñ (1) Vânzarea publicã a bunurilor culturale teritorialã îºi au sediul punerea acestora în vânzare.
mobile aflate în proprietate privatã sau intermedierea (2) Bunurile culturale mobile prevãzute la alin. (1) pot
vânzãrii se efectueazã numai prin agenþii economici face obiectul unei vânzãri publice numai în condiþiile
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 900/16.XII.2003

exercitãrii dreptului de preempþiune de cãtre statul român, (5) Ministerul Culturii ºi Cultelor comunicã agentului eco-
prin Ministerul Culturii ºi Cultelor. nomic intenþia de a achiziþiona bunul clasat în tezaur, în
(3) Direcþiile judeþene pentru culturã ºi patrimoniul cultu- termenul prevãzut la alin. (4).
ral naþional sunt obligate sã transmitã Ministerului Culturii (6) Nerespectarea dispoziþiilor alin. (2) atrage nulitatea
ºi Cultelor, în termen de 3 zile de la primirea comunicãrii absolutã a vânzãrii.
scrise a agentului economic autorizat, urmãtoarele docu- Art. 11. Ñ (1) Ministerul Culturii ºi Cultelor stabileºte
mente: anual, prin ordin al ministrului culturii ºi cultelor, Comisia
a) înregistrarea privind punerea în vânzare a unui bun de achiziþii prin exercitarea dreptului de preempþiune.
cultural mobil clasat în tezaur; Aceasta este formatã din specialiºti recunoscuþi în domeniu.
b) oferta agentului economic autorizat privind bunul cul- (2) În termen de 10 zile de la transmiterea documente-
tural mobil clasat în tezaur; lor prevãzute la art. 10 alin. (3), comisia prevãzutã la
alin. (1) analizeazã oferta privind bunul cultural mobil clasat
c) documentaþia privind achiziþionarea bunului respectiv,
ºi întocmeºte o notã justificativã privind achiziþionarea
elaboratã conform dispoziþiilor legale în vigoare privind
bunului respectiv prin utilizarea procedurii de achiziþie prin
achiziþiile publice;
negociere cu o singurã sursã sau, dupã caz, o notã de
d) fotografii color ale bunului, ansamblu ºi detalii; respingere o ofertei ºi o înainteazã ministrului culturii ºi
e) rapoartele de expertizã efectuate în momentul clasãrii cultelor în vederea aprobãrii. În cazul în care se propune
bunului respectiv. achiziþionarea bunului cultural, comisia are dreptul de a
(4) Termenul de exercitare a dreptului de preempþiune negocia preþul ºi obligaþia de a stabili dacã acceptã preþul
al statului este de maximum 30 de zile, calculat de la data propus de vânzãtor sau, dupã caz, de a hotãrî preþul
înregistrãrii comunicãrii prevãzute la alin. (3), iar valoarea maxim care poate fi oferit în situaþia în care se organi-
de achiziþionare este cea negociatã cu vânzãtorul sau cu zeazã licitaþia.
agentul economic autorizat ori cea rezultatã din licitaþia Art. 12. Ñ Anexele nr. 1Ñ5a) fac parte integrantã din
publicã. prezentele norme.

ANEXA Nr. 1

Comisia Naþionalã a
Muzeelor ºi Colecþiilor
Avizãm favorabil

CERERE
pentru obþinerea avizului Ministerului Culturii ºi Cultelor
privind autorizarea agenþilor economici care comercializeazã bunuri culturale

Subsemnatul(a)................................................................................, domiciliat/domiciliatã în locali-


tatea ................., str. ................................................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul...,
judeþul......., tel. ................, posesor al B.I./C.I. seria ........... nr. ........, eliberat/eliberatã de ...............
la data de ........, cod numeric personal ............, pe baza celor înscrise în documentarul sintetic,
potrivit competenþelor Ministerului Culturii ºi Cultelor ºi Comisiei Naþionale a Muzeelor ºi Colecþiilor,
vã rog sã avizaþi funcþionarea..................................................................................., cu respectarea
prevederilor legislaþiei ºi a reglementãrilor în vigoare, cunoscând totodatã cã trebuie sã remit fãrã
întârziere instituþiilor împuternicite datele necesare de interes naþional ºi internaþional.

Numãrul salariaþilor
Tipul activitãþilor pentru Sediul unitãþii,
Denumirea unitãþii Obiectul activitãþii ºi principalele specializãri
care se solicitã avizul adresa, telefon, fax
ale acestora

Data întocmirii ........................ Semnãtura titularului


...................................
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 900/16.XII.2003 5

ANEXA Nr. 2
Denumirea agentului economic
...................................................

DOCUMENTAR SINTETIC
1. Obiectul de activitate....................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2. În ce regim funcþioneazã:
fãrã asociaþi.................................... cu asociaþi............................ numãrul asociaþilor.....................
Numele ºi prenumele Locul de muncã,
Nr.
titularului, inclusiv ale Studii funcþia, în cazul persoanelor Observaþii
crt.
asociaþilor angajate în alte unitãþi

3. Numãrul salariaþilor................................., din care angajaþi ºi ai altor agenþi economici cu


capital de stat sau privat......................................................................................................................
4. Dacã titularul este specialist în domeniu ..................................................................................,
studiile......................................................................................................................................................;
dacã desfãºoarã activitãþi profesionale în cadrul altor agenþi economici cu capital de stat (denumirea
agenþilor economici).................., funcþia/funcþiile..................., sau dacã desfãºoarã activitãþi
profesionale în cadrul altor agenþi economici cu capital privat (denumirea agenþilor econo-
mici) .............................., calitatea...............................; dacã este pensionar...................................... .

5. Persoana/persoanele care va/vor rãspunde de activitatea unitãþii sub aspectul probitãþii


profesionale1):

Locul de muncã
Nr.
Numele ºi prenumele Calitatea rãspunderii Studiile ºi funcþia, în cazul în care
crt.
este salariat

6. Unitatea preconizeazã activitãþi de export........................................ import............................ .


7. Dacã a luat la cunoºtinþã de legislaþia care reglementeazã funcþionarea unitãþilor
private......................., inclusiv de reglementãrile legale cu referinþã directã la domeniul de activitate
al unitãþii............................................................................................................................................... .
8. Date privind sediul în care funcþioneazã:
Ñ este proprietatea titularului (asociaþilor)..................................................................................
Ñ este proprietate de stat..............................................................................................................
Ñ este închiriat de la o persoanã particularã.............................................................................
Ñ adresa: localitatea....................................................., str. ..................................... nr. ........,
bl. ........, sc. ........., et. ........., ap. ............, sectorul .........., cod ...............................................,
judeþul ..........................., tel. ....................., fax .............................. .
9. Numãrul autorizaþiei de funcþionare..................., data eliberãrii.......................................... .

Data completãrii..................... Semnãtura titularului


.................................
1) Titularul este obligat sã comunice imediat Ministerului Culturii ºi Cultelor schimbãrile persoanelor cu responsa-
bilitãþi în asigurarea probitãþii profesionale a activitãþii unitãþii.
ANEXA Nr. 3

ROMÂNIA Nr. ÉÉÉÉÉÉ


MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR Data ÉÉÉÉÉÉ

AUTORIZAÞIE DE FUNCÞIONARE
Ministerul Culturii ºi Cultelor, în baza hotãrârii Comisiei Naþionale a Muzeelor ºi Colecþiilor,
avizeazã favorabil cererea domnului/doamnei ......................................................................................,
domiciliat(ã) în localitatea ÉÉ................ÉÉ, str. ÉÉÉÉÉ. nr. ÉÉ, bl. ÉÉ, sc. ÉÉ, et. ÉÉ,
ap. ...., sectorul ...., judeþul ........, posesor al B.I./C.I. seria .... nr. ........, eliberat/eliberatã de ...........
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 900/16.XII.2003

la data de ÉÉ............ÉÉ, privind funcþionarea..........................................................................


ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..............................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Autorizaþia de funcþionare se referã, în exclusivitate, la aspectele de ordin cultural implicate
de activitatea privatã a solicitantului desfãºuratã în baza autorizaþiei nr. ÉÉÉÉ, eliberatã de
ÉÉÉÉÉÉÉ.....................................................................................................................................É
Agentul economic îºi va desfãºura activitatea, având drept consilier de specialitate pe domnul/
doamna ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ, nãscut(ã) în anul ÉÉ luna ÉÉÉ.................É ziua ÉÉ, în
localitatea ÉÉÉÉÉ, judeþul ÉÉ..................ÉÉÉ, posesor B.I. /C.I. seria ÉÉÉ, nr. ÉÉÉ
eliberat/eliberatã de ÉÉÉÉÉÉÉ la data de ÉÉÉÉÉÉ, persoanã agreatã de Comisia
Naþionalã a Muzeelor ºi Colecþiilor în baza documentelor prezentate, care poate practica, în regim
privat cu scop lucrativ, specialitatea menþionatã, ca titular de firmã, asociat sau salariat.
Acest înscris intrã în componenþa documentelor care condiþioneazã ºi menþin valabilitatea
autorizaþiei de funcþionare, pe numele titularului firmei obligat sã rãspundã sub raportul calitãþii ºi
al respectãrii reglementãrilor în vigoare, referitoare la domeniul de activitate pentru care s-a emis
prezenta autorizaþie de funcþionare.
Consilierul de specialitate îºi poate desfãºura activitatea în cadrul agentului economic
menþionat în autorizaþia de funcþionare, numai pentru operaþiuni privind obiectul de activitate al
acesteia.
În cazul transferului, retragerii sau demiterii consilierului de specialitate, valabilitatea auto-
rizaþiei înceteazã pânã la data angajãrii unui nou consilier care va fi luat în evidenþa Ministerului
Culturii ºi Cultelor.
Titularul autorizaþiei de funcþionare ºi consilierul de specialitate vor respecta prevederile Legii
nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naþional mobil.

Comisia Naþionalã a Muzeelor ºi Colecþiilor

Preºedinte, Titular aviz,


ÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉ

Direcþia monumente istorice ºi muzee

Director, Consilier de specialitate,


ÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉ....................É

ANEXA Nr. 4
Denumirea agentului economic
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

ÎNªTIINÞARE
privind vânzarea de bunuri culturale mobile
Agentul economic ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...................................ÉÉÉ, din localitatea ÉÉÉÉÉ,
str. ÉÉÉÉÉ............ÉÉ nr. ÉÉ, bl. É, sc. É, et. É, ap...............É, cod É................ÉÉ,
sectorul/judeþul ÉÉÉÉÉ, tel. ÉÉÉÉÉ, fax ÉÉÉÉÉ, înºtiinþeazã Direcþia Judeþeanã pentru
Culturã, Culte ºi Patrimoniul Cultural Naþional ÉÉÉÉÉÉ/ a Municipiului Bucureºti cã începând
cu data de ÉÉÉÉÉÉ vor fi puse în vânzare bunurile culturale mobile cuprinse în tabelul ane-
xat, care nu au fost expertizate în vederea clasãrii potrivit prevederilor Legii nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural naþional mobil.

Data ÉÉÉ.............................ÉÉÉ

Reprezentantul agentului economic,


ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 900/16.XII.2003 7

ANEXA Nr. 4a)


Denumirea agentului economic
....................................................

TABEL
Bunuri culturale susceptibile de a fi clasate, puse în vânzare la data de.................................

Denumirea
Nr. Titlul (dacã Numãrul
bunului Materialul Autorul Datarea Valoarea Proprietarul
crt. este cazul) de bucãþi
cultural

Data ................................................
Reprezentantul agentului economic,
.........................................................

N O T Ã:
Tabelul se anexeazã la înºtiinþarea de vânzare a bunurilor culturale mobile ºi se include în
dosarele întocmite de cãtre direcþiile teritoriale pentru clasarea bunurilor culturale mobile care fac
obiectul unei vânzãri prin licitaþie publicã cu strigare sau prin intermediul unei galerii de artã.

ANEXA Nr. 5
MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR
Direcþia Judeþeanã pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul Cultural
Naþional......................................../ a Municipiului Bucureºti
Nr......................../data...........................

Cãtre
...................................................

Ca urmare a înºtiinþãrii nr........................................., din data................................, prezentatã


Direcþiei Judeþene pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul Cultural Naþional................/a Municipiului
Bucureºti vã facem cunoscut cã bunurile culturale mobile cuprinse în tabelul anexat nu întrunesc
condiþiile necesare clasãrii, prevãzute de legislaþia în vigoare. Drept urmare, acestea nu au fost
transmise spre aprobare Comisiei Naþionale a Muzeelor ºi Colecþiilor.
Anexãm, în copie, rapoartele de expertizã întocmite de experþi acreditaþi de Comisia
Naþionalã a Muzeelor ºi Colecþiilor.

Direcþia Judeþeanã pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul Cultural


Naþional................/........................... a Municipiului Bucureºti

Director,
....................
ANEXA Nr. 5a)
Cãtre agentul economic
.......................................

TABEL
cuprinzând bunuri culturale mobile respinse la clasare
Denumirea
Nr. Titlul (dacã Numãrul
bunului Materialul Autorul Datarea Valoarea Proprietarul
crt. este cazul) de bucãþi
cultural

N O T Ã:
Tabelul se ataºeazã la anexa nr. 5 spre înºtiinþarea agentului economic, în vederea punerii
în vânzare a bunurilor culturale mobile fie prin licitaþie publicã cu strigare, fie prin intermediul unui
agent autorizat.
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 900/16.XII.2003

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe
din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului pe anul 2003
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanþele publice,
cu modificãrile ulterioare, ºi al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.


Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea bugetului Ministerului în conducerea Center for Strategic and International Studies
Afacerilor Externe cu suma de 97.534.000 lei, din Fondul din Washington, ºi a doamnei Emily Brzezinski.
Art. 2. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor Publice
de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului pe anul 2003,
sã introducã modificãrile corespunzãtoare în volumul ºi în
pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de prezenþa în structura bugetului de stat ºi în bugetul Ministerului
România a domnului Zbigniew Brzezinski, consilier, membru Afacerilor Externe pe anul 2003.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoanã
Bucureºti, 11 decembrie 2003.
Nr. 1.456.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
ºi nr. 5069427282 Direcþia de Trezorerie ºi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureºti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare).
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ºi 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900/16.XII.2003 conþine 8 pagini. Preþul de vânzare 7.500 lei ISSN 1453Ñ4495