Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

FIŞA DE EVALUARE
în vederea certificării calificării profesionale,
Anul şcolar: ............................; sesiunea: .........................................

Numele şi prenumele candidatului: ........................................................................

Centrul de examen unde se susţine examenul: ...................................................................................................

Unitatea de învăţământ de unde provine candidatul: ..........................................................................................

Locul de desfăşurare a probei practice: ..............................................................................................................

Calificarea profesională: electrician protecții prin relee, automatizări și măsurători în instalații


energetice

Standard de pregătire profesională (SPP) aprobat prin ordinul: OMECT 3257/2004 și OMECT 1847/2007
Competenţele / Rezultatele învăţării vizate a fi atinse (conform SPP):
1. Desenează scheme electrice.
2. Selectează aparate de măsurat şi control pentru mărimi electrice
3. Utilizează aparate de măsură specifice mărimilor de măsurat
4. Realizează instalaţii de măsură şi control după scheme date.
5. Interpretează rezultatele obţinute în urma măsurătorilor.
6. Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi
stingerea incendiilor.
Titlu temă pentru proba practică extrasă: Măsurarea indirectă a puterii electrice în circuite de curent
continuu (montaj aval) cu sarcină variabilă.
Enunţul temei pentru proba practică:
Realizaţi măsurarea indirectă a puterii electrice (montaj aval) într-un circuit de curent continuu cu sarcină
rezistivă variabilă.

Sarcini de lucru:
1. Reprezentarea schemei electrice pentru măsurarea indirectă a puterii electrice într-un circuit de curent
continuu – montaj aval.
2. Selectarea SDV-urilor, aparatelor, materialelor necesare
3. Selectarea domeniilor de măsurare ale aparatelor electrice
4. Realizarea montajului de lucru pentru măsurarea indirectă puterii electrice – montaj aval
5. Citirea valorilor intensității curentului, tensiunii electrice, pentru un consumator rezistiv cu 3 sarcini
diferite
6. Calcularea puterii electrice P
7. Organizarea datelor într-un tabel
8. Interpretarea rezultatelor obținute
9. Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă

Pentru proba orală veţi descrie operațiile parcurse pentru măsurarea indirectă a puterii electrice într-un
circuit de curent continuu cu sarcină rezistivă variabilă, veți formula o concluzie privind destinația
montajului aval și veți preciza principalele norme de SSM respectate.

Timp de lucru: 60 minute


Punctaj Punctaj acordat
Nr. A. Criterii de evaluare1 a
Indicatori de realizare2 maxim pe Evaluator Evaluator Evaluator
crt. candidatului la proba practică
indicator 1 2 3
Primirea şi planificarea Reprezentarea schemei electrice 5
1. sarcinii de lucru Selectarea SDV-urilor, aparatelor, materialelor necesare 10
(max 20 p) Organizarea ergonomică a locului de muncă 5
Selectarea domeniilor de măsurare ale aparatelor 4
Realizarea montajului conform schemei electrice 20
Citirea indicaţiilor ampermetrului, voltmetrului pentru 3 sarcini 6
Realizarea sarcinii de lucru rezistive diferite
2.
(max 50 p)
Calcularea puterii electrice pentru fiecare valoare a sarcinii 6
Organizarea datelor într-un tabel 4
Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă 10
TOTAL MAXIM PROBĂ PRACTICĂ 3
70 p
B. Criterii de apreciere a Punctaj Punctaj acordat
Nr.
performanţei candidatului la Indicatori de realizare maxim pe Evaluator Evaluator Evaluator
crt.
proba orală indicator 1 2 3
Descrierea operațiilor parcurse pentru măsurarea indirectă a puterii 15
electrice într-un circuit de curent continuu cu sarcină rezistivă variabilă
Prezentarea şi promovarea Formularea unei concluzii privind concluzie privind destinația 5
1. sarcinii de lucru montajului aval
(30 p) Enumerarea principalelor norme de SSM respectate 5
Folosirea corectă a limbajului de specialitate în prezentarea sarcinii de 5
lucru.
TOTAL MAXIM PROBA ORALĂ4 30 p
PUNCTAJ TOTAL5 100 p
PUNCTAJ FINAL6

1
Criteriile de evaluare sunt enuntţuri asociate competentţelor/rezultatelor îînvaă tţaării care specificaă cu mai multaă exactitate rezultatele elevului, prin indicarea unor standarde prin care se poate maă sura
nivelul de dobaî ndire a competentţei. Fiecaă rui criteriu i se alocaă un punctaj maxim.
2
Fiecare criteriu este detaliat prin indicatori de realizare, definitţi îîn relatţie cu competentţele/rezultatele îînvaă tţaării. Fiecaă rui indicator i se alocaă un numaă r de puncte. Suma punctelor indicatorilor este
egalaă cu punctajul maxim al criteriului.
3
Se trece de caă tre fiecare evaluator punctajul total obtţinut de candidat pentru toate criteriile
4
Se trece de caă tre fiecare evaluator punctajul total obtţinut de candidat pentru toate criteriile
5
Se trece de caă tre fiecare evaluator punctajul total acordat pentru candidat
6
Se calculeazaă punctajul final ca medie aritmeticaă a punctajelor acordate de fiecare dintre cei trei evaluatori
7
Se completeazaă de un membru al comisiei de examinare. Raă spunsurile la îîntrebaă ri vor fi luate îîn considerare la acordarea punctajului la proba oralaă
Întrebările Comisiei7

ÎNTREBARE Observaţii referitoare la răspunsurile la întrebări ale candidatului

Observaţiile Comisiei de examinare referitoare la realizarea probei practice pentru motivarea punctajului acordat
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Rezultatul final stabilit de comisia de examinare pe baza evaluării probei practice şi a probei orale:

Admis Cu 100p – 95 p 94,99p – 85p 84,99p – 75p 74,99p – 60p


punctajul
final
Cu
Excelent Foarte bine Bine Satisfăcător
calificativul

Respins Cu
punctajul
final

Evaluatori Preşedinte de comisie


(numele, prenumele şi semnătura): (numele, prenumele şi semnătura):
...........................................
Evaluator 1: ………………………………..
Evaluator 2: ..................................................
Evaluator 3: ..................................................

Data: ..............................