Sunteți pe pagina 1din 1

Înregistrat la:

COMUNA SĂCĂLĂŞENI
localitatea Săcălăşeni, sat Săcălășeni, str. Unirii, nr. 87
JUD .MARAMUREŞ
cod poştal 437280,
Tel/Fax 0262 289333/0362-780129
cod fiscal. 3627390
e-mail: primaria_ sacalaseni@yahoo.com;
www. sacalaseni.ro
Nr. _______ /_______ / _________ __2018

ACT ADIȚIONAL nr. ____


LA CONTRACTUL DE COMODAT
NR. ________ din data de _______________
Cap. I. PARTILE
1.1. Subsemnatul (a) _______________________________________________, de cetatenie ____________,
cu domiciliul in localitatea _____________________,sat/str. _______________________, nr. ___, bloc ___,
scara __, etaj __,apartament _____, sector/judet ___________________________, avand actul de identitate
____ seria ____ nr. ________, eliberat de ______________________, la data de ____________, nascut la
data de ___________, in localitatea __________, cod numeric personal ________________, în calitate de
COMODANT
sau
1.1. S.C. _____________________________________, cu sediul social in localitatea _____________, str.
_____________ nr. __, bloc ____, scara _____, etaj ____, apartament _____, judet/sector
___________________, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ________ sub nr.
____/______/______, avand numar unic de inregistrare ___________, atribut fiscal ______, contul nr.
____________ deschis la ___________________, telefon __________,fax ________________, reprezentata
prin _________________________, cu functia de ______________, în calitate de COMODANT
Si
1.2. Subsemnatul (a) _______________________________________________, de cetatenie ____________,
cu domiciliul in localitatea _____________________,sat/str. _______________________, nr. ___, bloc ___,
scara __, etaj __,apartament _____, sector/judet ___________________________, avand actul de identitate
____ seria ____ nr. ________, eliberat de ______________________, la data de ____________, nascut la
data de ___________, in localitatea __________, cod numeric personal ________________, in calitate de
COMODATAR
sau
1.2. S.C. _____________________________________, cu sediul social in localitatea _____________, str.
_____________ nr. __, bloc ____, scara _____, etaj ____, apartament _____, judet/sector
___________________, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ________ sub nr.
____/______/______, avand numar unic de inregistrare ___________, atribut fiscal ______, contul nr.
____________ deschis la ___________________, telefon __________,fax ________________, reprezentata
prin _________________________, cu functia de ______________, in calitate de COMODATAR,
au convenit, de comun acord încheierea prezentului act adițional la Contractul de Comodat nr.. ________
din data de _______________

Cap. II Obiectul actului adițional:

Art. 1. Se prelungește perioada de încheiere a contractului de comodat nr. _________ din data de
___________ cu o perioadă de ____ ani, de la data de _________________ la data de ______________.
Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului rămân nemodificate.
Încheiat astăzi, .........................., în 3 (trei) exemplare, dintre care unul la comodant, unul la comodatar şi
unul la Comuna Săcălăşeni unde a fost înregistrat contractul.

COMODANT COMODATAR
Numele și prenumele Numele și prenumele
..................................... .....................................
Semnătura semnătura

S-ar putea să vă placă și