Sunteți pe pagina 1din 12

GHID DE REALIZARE

Studiu Monografic „Principii şi tehnici bancare”


 ATENŢIE:
1.  lecturați TOATE punctele de la 1 la 9 din structura modelului de Raport de progres -
pentru a vă construi un mod de abordare unitar la nivel de fiecare echipă a muncilor pe
care trebuie să le parcurgeți și a identifica finalitățile pe care trebuie să le atingeți.
2.  Textul propus spre evaluare bilunar începând cu S6 (de ex. Raportul de progres nr 1)
se lecturează, se corectează (d.p.d.v. al sintaxei şi al morfologiei frazei, a utilizării corecte
şi obligatorie ȋn text a diacriticelor româneşti, a tehnoredactării), se asumă prin
semnătură chirografică de fiecare membru al echipei de proiect, se printează şi se
depune ȋntr-un exemplar tipărit la seminarul din saptamana 7 pt evaluare (pentru
documentele depuse deja se acceptă revizii şi completări) ;
3.  Nu se acceptă spaţii necompletate sau lăsate libere. La fiecare punct există o scurtă
prezentare transparentă şi explicită a ceea ce se urmăreşte conform Regulilor de conduită
academică utilizabile ȋn realizarea unui proiect precum şi a criteriilor de evaluare a acestuia
pe tot parcursul semestrului şi la momentul final ;
4.  Fişierul word a Raportului de progres nr. 1, asumat de toţi membrii echipei (pentru
membrii lipsă sau inactivi se precizează calitatea lor la rubrica alte obs., avizat de
responsabilul băncii prin semnătură chirografică pe varianta printată începând cu RP 2) - se
trimite electronic - pe adresa de email a titularului de seminar nicusor@live.com (pentru
stabilire grad de plagiat, care nu poate să depăşească 20-30%) şi tot ȋn C.C. pe emailurile
membrilor de echipă (pentru conformitate comunicare) folosind la denumire fisier „Raport
de progres n. 1 + nume sef echipa.doc” ;
5.  La depunerea ultimului Raport de progres şi a Studiului monografic veți da atenția
necesară de a avea completate ȋnaintea depunerii şi susţinerii publice toate Anexele
precum Opis/Cuprins, Adeverinţele de realizare a studiului practic ȋn bancă, Glosarul de
termeni de specialitate utilizaţi, documentele care probează intrarea/ieșirea vostră în/din
bancă şi CV-urile membrilor de echipă; lipsurile de la acest standard minimal se
depunctează ;
6. Intrarea în bancă se probează cu data deschiderii unui Cont curent însoțit de Extrasul de
cont nr. 1 iar data finalizării stagiului practic va fi probată prin data confirmată a depunerii
prin Registratura băncii a unei Cereri de angajare, însoțită de o Scrisoare de motivație, un
CV și două Scrisori de recomandare (una din mediul familial, a două din mediul profesional)
7.  la depunerea ultimului Raportul de progres final şi a Studiul monografic veți da
atenția necesară de a avea un Responsabil cu tehnoredactarea, care va răspunde de
obţinerea sau de pierderea punctajului la acest criteriu, conform modului ȋn care produsul
depus spre evaluare ȋndeplineşte normele de tehnoredactare explicate pe parcursul
semestrului, verificabile prin calitatea textului trimis ;
8.  Studiul monografic va avea un Responsabilul cu antiplagiatul care va răspunde de
accesul echipei la susţinerea publică finală, prin devedirea probităţii textului trimis. Pentru
procente care depăşeşc pragul de 20-30% se consideră plagiat iar lucrarea este
RESPINSĂ fără acces la prezentare ;
9.  Studiul Monografic va fi depus, prezentat şi susţinut public de TOŢI membri
echipei, ȋn faţa comisiei de specialitate (titular curs, titulari seminarii, invitaţi din băncile
unde s-a realizat documentarea de teren, invitat Şef Departament) ȋn zilele de joi şi vineri
din sapt 13, conform ȋnscrierilor din tabelul cu programări de timp, realizate prin negocieri
la seminariile din S12 ;
10.  Pentru acuratetea susţinerii publice şi probarea faptică şi istorică se va putea proceda şi
la realizarea de materiale video cu momentele prezentărilor la fiecare echipă .

Raport de progres 01 / 10.11.2018 - Pag 1


Raport de progres 01 / 10.11.2018
1. NUMĂRUL RAPORTULUI DE PROGRES REALIZAT:
 Nr: 01/..... 11.2018

2. PERIOADA DE REFERINŢĂ:
 Se urmăreşte ca activatea să fie (1) credibilă (2) constantă şi (3) cu finalităţi reale măsurabile.
xx / 10/2018 – yy/11/2018 (= z zile muncă)

3. DATE de IDENTIFICARE membrii Echipă:


 Se urmăreşte ca fiecare membru al echipei să fie (1) activ şi (2) implicat. Se identifică (3) absenţii. Se raportează pers.
neimplicate.

Echipa proiectului este formată din :


Aici se descarcă Foto
Aici se descarcă Aici se descarcă Aici se descarcă Foto Aici se descarcă Foto
Titular activiţăti de
Foto student 1. jpeg Fotostudent 2. jpeg student 3. jpeg student 4. jpeg seminar
Nume + prenume Nume + prenume Nume + prenume Nume + prenume Nume + prenume DRD
student 1 student 2 student 3 student 4 Titular activ de seminar
FB III, grupa ... FB III, grupa ... FB III, grupa ... FB III, grupa ... Coordonare
Email: Email: Email: Email: Zi + ora + sala seminar
Tel: Tel: Tel: Tel: Email:
Opţ FB/ T: Opţ FB/ T: Opţ FB/ T: Opţ FB/ T: Opţ FB/ T:

Cea mai activă persoană din echipă a fost desemnată ...


Cea mai neimplicată persoană din echipa de proiect a fost: ...

4. DETALII DESPRE unitatea bancară la care realizaţi Studiul


Monografic „Principii si tehnici bancare”:
 Se urmăreşte şi se verifică pe teren realitatea datelor declarate

1. Denumirea băncii: ...


2. Adresa băncii: ...
3. Responsabil agenţie bancară şi datele de contact: ...
4. Persoana din bancă care răspunde de dvs. şi datele de contact: ...
5. Persoana din bancă care a emis Adeverinţa de stagiu ...

5. STADIUL PROIECTULUI – cf. foii de parcurs primite:


Se va urmării modul cum îşi structurează studenţii Studiul monografic, se vor detalia volumul de activităţi realizate,
nivelul de cunoaştere teoretic şi practic atins, constant dar progresiv pe fiecare jalon corelat cu foia de parcurs primită,
se vor identifica problemele de documentare precum şi cele tehnica şi evidenţa operaţiunilor bancare ȋntâlnite pe teren.
Se va respecta politica antiplagiat.

5.1. Timpul consumat (ȋn ore-muncă) pentru documentare la


bibliotecă (cumulat de la 01 oct 2018 până la 10/11/2018 / fiecare membru al
echipei / fiecare săptămână - declaraţie pe propria răspundere):

Raport de progres 01 / 10.11.2018 - Pag 2


 Se urmăreşte ca Totalul Orelor - muncă declarate ca fiind consumate la bibliotecă să fie corelate cu (1) nevoia de
documentare şi cu (2) jaloanele propuse fiecărei etape, cu (3) finalităţile atinse precum şi cu (4) indicatorii de impact
declaraţi.
5.1. Nume şi prenume student Total ore muncă / pers
1 = ...
2 = ...
3 = ...
4 = ...

Total ore muncă la bibliotecă:


= ...
echipă / per. de raportare

5.2. Sursele bibliografice utilizate pentru documentare la


bibliotecă:
 A. Se va urmări ca studenţii să ştie (1) cum se alcătuieşte o bibliografie, prin selecţia surselor de calitate (2) ce reprezintă
plagiatul şi autoplagiatul; (3) cum se scriu notele de subsol, (4) cum se citează din alt autor.
 B. Ȋn cazul descoperirii şi dovedirii unui plagiat ( = parafrazarea fără citare a textului-sursă, preluarea unor idei fără citare, sau
chiar angajarea unor companii care oferă, contra cost / gratuit, servicii de essay writing) sau autoplagiat ( = nu poți fi notat de
două ori pe aceeași muncă) se vor aplica, fără excepţie, sancţiuni severe ( = riscul de a fi exmatriculaţi TOŢI membrii echipei,
după ce au trecut printr-un proces de admitere şi finanţare a studiilor extrem de selectiv şi, mai ales, după ce au petrecut aproape
trei ani de muncă asiduă în bibliotecă, amfiteatre şi pe teren).
 C. Se vor preciza doar alte surse lecturate (!!!) decât manualele universitare care au constituit suporturi de curs la FEAA;

Nume student care a Autor(i) + Denumire carte / articol + Paginile


5.2.A
realizat lectura Editura + an apariţie utilizate
1
2
3
4
...
Total surse bibliografice
utilizate de echipă / S1-6 ...

Site-uri educaţionale (exclusiv cele


5.2. Nume student care a Tipul informaţiilor preluate ȋn
de essay writing) cu trimitere spre
B realizat căutarea web adresa/ link web + data consultării
proiect de pe Web

1
2
3
4

5.3. Timpul consumat (ȋn ore-muncă) pentru realizarea Practicii ȋn


bancă (cumulat de la 20 oct până la 10.11.2018 / fiecare membru al echipei /
fiecare săptămână - confirmabil la final de traect de către responsabilul din bancă):
 Se urmăreşte ca Totalul Orelor-muncă declarate ca fiind consumate pe teren (ȋn banca comercială) să fie corelate cu (1)
confirmarea responsabilului din bancă; (2) jaloanele propuse prin Planul de muncă / cuprinsul SM la fiecare etapă şi ȋn fiecare
săptămână; (3) finalităţile atinse, (4) indicatorii de impact declaraţi.
5.3. Nume şi prenume student Total / pers
1 = ...
2 = ...
3 = ...

Raport de progres 01 / 10.11.2018 - Pag 3


5.3. Nume şi prenume student Total / pers
4 = ...
Total ore muncă realizate pe teren: echipă / per de
raportare
= ...

5.4. DESCRIEREA STADIULUI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI


conform „Foii de parcurs” primite (=Plan studiu monografic):
 Se prezintă cum a evoluat cercetarea de realizat ȋn cadrul echipei - la bibliotecă (ce bibliografie citesc) şi pe teren
(practica, ce dificultăţi întâmpină), cum îşi structurează şi cum au fost formulate capitolele şi subcapitolele Studiului
Monografic, etc - ȋn fiecare săptămână (prin preluare din Rapoartele anterioare)

La nivel de echipă: [... se completează !!!] ...

La nivel individual: [... se completează !!!] ...

5.5. REZULTATELE OBŢINUTE LA MOMENTUL RAPORTĂRII FINALE,


conform „Foii de parcurs” primite (= Plan studiu monografic):
Se verifică (1) respectarea foii de parcurs primite, (2) receptivitatea la gândirea critică şi la (3) inovaţia financiar-
bancară.

[... se completează !!!]

5.6. PROBLEME IDENTIFICATE LA NIVELUL PROIECTULUI şi la


nivelul ECHIPEI (dacă este cazul)
 Rapoartele de progres intermediare au fost utile, ele au fost citite cu atenţie de către profesori, care au explicat
studenţilor cum se alcătuiesc, precum şi, pe parcursul elaborării lor, unde şi de ce au greşit.
[se completează !!!]
CAUZELE NEGATIVE care au condus la ...
ȊNTÂRZIERILE CONSEMNATE au fost ...
RAPORTĂRILE FICTIVE au avut la bază ...

5.7. MONITORIZĂRI / Discuţii (la curs / seminarii / bancă, etc):


 Echipa poate solicita ore de tutoriat ”one-to-one meeting” , în care profesorii se vor întâlni, cel puţin o dată pe
săptămână cu studenţii din echipă pentru a discuta progresul cercetării şi practicii la care s-au angajat, dificultăţile
întâlnite, variantele provizorii ale lucrării etc.

[se completează !!!] de ex., Implemetarea şi realizarea Studiului Monografic a beneficiat de ...

5.8. PUBLICITATEA Proiectului:


 Se va ȋncuraja promovarea proiectului realizat de echipă ȋn mediul universitar, pentru obţinerea unor puncte de
vedere multiple.

Raport de progres 01 / 10.11.2018 - Pag 4


[se completează !!!]

5.9 COSTURI suportate de fiecare membru al echipei ȋn perioada de


implementare:
 Se ȋncurajează abordarea ȋntr-un sistem colectiv a costurilor generate de realizarea materialelor, pentru manoperă,
transport, capital uman implicat, samd, având ca scop final familiarizarea studenţilor cu gestiunea etică şi transparentă a
bugetelor de venituri şi cheltuieli a unui proiect, raportul cost/beneficii.

[se completează !!!] În cele 14 săptămâni de cercetare teoretică la bibliotecă şi practică


de teren ...

6. Graficul de realizare fizică a Studiului Monografic:


 Se va detalia prin bifare ȋn fiecare căsuţă modul real ȋn care studenţii şi-au programat corect timpii de realizare a SM,
pe fiecare jalon (0.1-7.4) şi săptămână (S1- S14) şi modul cum au bifat activităţile de realizat, cu argumentaţie pentru abaterile de
la prognoza de mai jos;
 Se va aprecia ȋncadrarea corectă a stadiului de realizare la nivelul fiecărei săptămânii ȋn graficul propus şi se vor identifica
riscurile de neȋncadrare ȋn obiectivul final la nivelul săptămânii 12 (unde S1 = săptămâna de debut; S12 = săptămâna finală de
revizuire şi depunere a SM spre Evaluare, ȋnaintea susţinerii lui publice din S13-14).
S
Capitol SM Săptămâna S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S 10 S 11 S 12 S 13
14
Introducere Subcap 0.1 0.1
2 pag Subcap 0.2 0.2
Capitolul 1 Subcap 1.1 1.1
Subcap 1.2 1.2.
3-5 pag Subcap 1.3 1.3
Subcap 2.1 2.1
Subcap 2.2 2.2.
Subcap 2.3 2.3.
Capitolul 2 Subcap 2.4 2.4
Subcap 2.5 2.5
18-20 pag Subcap 2.6 2.6
Subcap 2.7 2.7
Subcap 2.8 2.8
Subcap 2.9 2.9
Subcap 2.10 2.10
Subcap 3.1 3.1
Subcap 3.2 3.2
Capitolul 3
Subcap 3.3 3.3
Subcap 3.4 3.4
14-16 pag
Subcap 3.5 3.5
Subcap 3.6 3.6
Subcap 4.1 4.1
Subcap 4.2 4.2
Subcap 4.3 4.3
Capitolul 4
Subcap 4.4 4.4
Subcap 4.5 4.5
33-35 pag
Subcap 4.6 4.6
Subcap 4.7 4.7
Subcap 4.8 4.8
Subcap 4.9 4.9
Capitolul 5 Subcap 5.1 5.1
Raport de progres 01 / 10.11.2018 - Pag 5
S
Capitol SM Săptămâna S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S 10 S 11 S 12 S 13
14
Subcap 5.2 5.2
Subcap 5.3 5.3
8-10 pag Subcap 5.4 5.4
Subcap 5.5 5.5
Subcap 6.1 6.1
Capitolul 6 Subcap 6.2 6.2
Subcap 6.3 6.3
11-12 pag Subcap 6.4 6.4
Subcap 6.5 6.5
Realizat
Opis + 7.1. 7.1.
bibliografie
Realizat
Glosar 7..2 7..2
termeni
Inclus CV
7.3 7.3
echipă
Anexat
Adeverinte 7.4 7.4
banca
Raport de
Verificare 7.5 7.4
antiplagiat
Total 6 cap = 40 S
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S 10 S 11 S 11 S 11
95-100 pag subcap 12

 Pentru nefinalizarea obiectivelor / neȋncadrarea ȋn bugetul de timp alocat / neatingerea criteriilor de


calitate şi probitate (grad de plagiat) există riscul RESPINGERII cu posibilitatea de a se proceda la
„achizitionarea” de timpi suplimentari pentru finalizare conformă, ȋn anul universitar următor (2019-2020) .

7. INDICATORI DE REZULTAT:
 Se va urmări ca studenţii să ştie (1) cum se redactează o lucrare ştiinţifică, (2) cum se ȋncadrează ȋn factorul timp,
(3) cum să respecte foaia de parcurs primită, (4) cum se ating indicatorii de impact.
A. Indicatori cantitativi (pagina este format A4, cu marginile setate la1.5 cm, fontul Arial
de 12pct, spatiat la 1.15, cu o medie de 550-600 cuvinte/pag):
Indicatorul obţinut Stadiul de Autoevaluare
Rezultate / Indicatorul stabilit Săpt de până la Raport progres REALISTA!!!
Indicatori (Studiu monografic) lucru cantitativ
progres final (Notă de la 1 la 10
cantitativi alocată
UM Cantitate UM Cantitate % argumentată)
Introducere 2 subcap 2 pag S4 ??? %
Capitolul 1 3 subcap 3 pag S5 ??? %
Capitolul 2 10 subcap 18-20 pag S6 ??? %
Capitolul 3 6 subcap 14-16 pag S7 ??? %
Capitolul 4  9 subcap 33-35 pag  S 8-S 9 ... %
Capitolul 5 5 subcap 8-10 pag S 10 ... %
Capitolul 6 5 subcap 11-12 pag S 11 ... %
Finalizare
6 cap 95-100 pag
Studiu S 12 = ... ... % = ...
Monografic
[40 subcap] revizuite = ...
Opis, Glosar, CV
echipă, adev bancă, S 13
bibliografie
Verificare plagiat S14
Total ore – muncă Se adună orele
de la ȋntrega

Raport de progres 01 / 10.11.2018 - Pag 6


echipă

 Se va urmări ca studenţii să coreleze cantitativ volumul de „ore – muncă” consumate la bibliotecă şi pe teren cu
finalităţile calitative atinse.

B. Indicatori calitativi:

[... se completează !!!]

8. Semnături membrii echipă şi persoana din bancă care răspunde de dvs.:


 Se va urmări ca studenţii să ȋnţeleagă şi să-şi asume cu maximă seriozitate politica de antiplagiat („furt
academic”), şi autoplagiat ( nu poți fi notat de două ori pe aceea și muncă), redactând Studiul monografic exclusiv cu
ideile si cuvintele lor.

Nr. Nume şi prenume student Data Semnătură


crt chirografă
1
2
3
4

Raport de Progres final propus spre evaluare la universitate va fi vizionat şi de Persoana din bancă care
răspunde de prezenţa dvs. ȋn interiorul instituţiei bancare: .

...................L.S.................

9. Varianta actuală de lucru a Studiului Monografic – pe capitole şi


subcapitole – propusă pentru lectură şi observaţii ȋn S14:

 Se va ataşa conţinutul ultimei variante de lucru [fişier Word] cu stadiul actual atins ȋn săptămâna S6 ȋn realizarea
Studiului Monografic, ȋn conformitate cu indicatorii de rezultat obţinuţi, pentru realizarea evaluării periodice (fişierul se
lecturează şi se corectează d.p.d.v. al sintaxei şi al morfologiei frazei ȋnaintea expedierii, utilizând ȋn mod obligatoriu ȋn
text diacriticele româneşti):

 Prin lectura variantei word de lucru ataşate evaluatorul va urmării şi va puncta sau depuncta:
1. acurateţea, modul de formulare a ideilor, sintaxa şi morfologia frazei, utilizarea obligatorie ȋn
text a diacriticelor româneşti,
2. citarea corectă a textelor-sursă la parafrazarări,
3. citarea completă a ideilor preluate,
Raport de progres 01 / 10.11.2018 - Pag 7
4. identificarea şi eliminarea serviciilor de essay writing (atenţie, părţile de text din SM, care la
final, nu conţin citări ȋn frază şi trimiteri prin note de subsol, vor fi verificate pentru autenticitate ȋn
BlackBoard)
5. ȋncadrarea stadiului de realizare a conţinutului ataşat ȋn graficul de realizare a proiectului,
6. corelaţia dintre volumul de „ore – muncă autoraportate” şi finalităţile atinse la nivel de echipă.

 Ȋncepând de AICI  se vor complila toate textele valide şi se va descarca un singur


fişier WORD, precizând ȋncă de la debutul acestuia, ȋnainte de expedierea lui electronică
următoarele:
(1) numele persoanei din echipă care a realizat tehnoredactarea = ... (tehnoredactarea
reprezintă criteriu de notare)
(2) numele persoanei din echipă care a verificat citarea corectă a surselor şi a ideilor
preluate = ... (citarea corectă reprezintă criteriu de notare antiplagiat)
(3) numele persoanei din echipă care a făcut corectura ortografică a textului ȋnaintea
expedierii = ... (corecţia ortografică şi semnatică reprezintă criteriu de notare)
(4) numele persoanelor din echipă care până la acest moment pot fi catalogaţi ca fiind
persoane rătăcite (nu au participat cu nimic sau au participat pasiv şi
nesemnificativ) = ...

Raport de progres 01 / 10.11.2018 - Pag 8


Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Bdul. Copou, 11
Iaşi – 700505 (Romania)

MODEL COPERTĂ

Studiu Monografic
ELEMENTELE ESENŢIALE ALE TEHNICILOR
BANCARE PRACTICATE DE BĂNCILE
COMERCIALE ROMÂNEŞTI
(PE EXEMPLUL BĂNCII COMERCIALE ……, AGENŢIA ….)

REALIZATORI:

Aici se descarcă Aici se descarcă Aici se descarcă Foto Aici se descarcă Foto
Foto student 1. jpeg Fotostudent 2. jpeg student 3. jpeg student 4. jpeg

Nume + prenume Nume + prenume Nume + prenume Nume + prenume


student 1 student 2 student 3 student 4
FB III, grupa ... FB III, grupa ... FB III, grupa ... FB III, grupa ...
Email: Email: Email: Email:
Tel: Tel: Tel: Tel:

COORDONATOR LA SEMINAR: DRD. ...

COORDONATOR ȊN BANCA: EC.. ...

Tehnoredactor:. ...
Responsabil antiplagiat (citarea corectă a surselor şi a ideilor preluate) ...
Redactor (corectura ortografică a textului)...
Responsabil GLOSAR DE TERMENI ...

IAŞI,
2018 - 2019

Raport de progres 01 / 10.11.2018 - Pag 9


CUPRINSUL STUDIULUI MONOGRAFIC

OPIS GENERAL
Cuprins Grafice şi Tabele

Raport de progres 01 / 10.11.2018 - P a g 10


INTRODUCERE
1. Caracteristicile economice ale pieţei persoanelor fizice şi a firmelor
2. Miza economică a relaţiei cu clienţii

CAPITOLUL 1: ORGANIZAREA SISTEMULUI BANCAR ROMANESC


1. Diferitele instituţii de credit
2. Organismele profesionale şi organele centrale
3. Autorităţile de control, de reglementare şi de consultare

CAPITOLUL 2: DESCHIDEREA ŞI FUNCŢIONAREA CONTULUI BANCAR


1. Intrarea în relaţia client bancă
1.1 Verificarea actului de identitate
1.2. Verificarea adresei
1.3 Verificarea capacităţii civile
1.4 Verificarea naţionalităţii
1.5 Verificarea capacităţii bancare
2. Convenţia de cont a persoanelor fizice
2.1 Condiţiile tarifare
2.2. Condiţiile de utilizare
2.3. Angajamentele reciproce
3. Diferitele tipuri de conturi pentru persoane fizice şi firme
3.1. Conturile pentru persoane fizice
3.2 Contul adresate personalelor juridice
4. Dreptul la cont si dreptul la refuz al deschiderii contului bancar
5. Diferitele fişiere care trebuie consultate
5.1 Fişierul Conturilor Bancare şi Asimilate
5.2 Fişierul naţional al Incidentelor de rambursare a Creditelor către Populaţie
5.3 Fişierul naţional de incidente de plăţi (FNIP)
5.4 Fişierul naţional al persoanelor cu risc (FNPR)
6. Procura
7. Tarifarea bancară
8. Popririle şi sechestrele de cont
9. Incapacităţile
9.1. Majorii
9.2 Minorii
9.3 Majorii protejaţi
10. Închiderea contului
10.1 Închidere la iniţiativa băncii
10.2 Închiderea la iniţiativa clientului
10.3 Operaţiuni de îndeplinit
10.4 Decesul clientului
10.5 Gratuitate
10.6 Prescriere
10.7. Notificare

CAPITOLUL 3: GESTIUNEA INSTRUMENTELOR DE PLATĂ


1. Diferitele instrumente de plată
1.1 Tipurile de cecuri
1.2 Menţiuni obligatorii
1.3 Temenele de prescriere
1.4 Cardul bancar (de retrageri, de plăţi, de credit, cadou, co-brand)
1.5 Autorizaţiile de extrageri
1.6 Viramentul (rolul băncii şi diversele tipuri de viramente)
1.7 Efectele de comerţ (cambia, biletul la ordin)...............................................
1.8 Plata fără contact (tele plata, telefonul mobil)
1.9 Cifre cheie (date statistice privind plăţile interbancare)
2. Incidentele de plată
2.1 Incidentele legate de cecuri
Raport de progres 01 / 10.11.2018 - P a g 11
ANEXE la STUDIUL MONOGRAFIC

1. Glosarul termenilor utilizaţi ȋn studiul monografic


1. Documente care vor marca data de intrare pentru observații factuale în bancă (= data
deschiderii unui cont bancar de către studentul FB3 şi a anexării primului extras de cont) şi
respectiv data ieșirii din bancă (= data depunerii unei cereri de angajare la Registratura unităţii
bancare, însoţită de o scrisoare de motivaţie, un CV şi două recomandări – 1 din zona familiei, 1
din zona profesională)
2. Adeverințele de confirmare a stagiului de documentare practică, semnate de supervizorul băncii
3. Fișa de autoevaluare lucrare (case study) „Principii şi tehnici bancare” completată de fiecare
student participant în echipa de studiu moniografic
4. Bibliografie utilizată (ȋn ordine de la 1 la 3):
1. Cărţi (cu citarea ȋn ordine alfabetică autor, titlu, editura, an)
2. Reviste
3. Legislaţie
4. WEB-ografie (cu citarea completă a titlului studiului preluat de pe web, exclus
trimitere doar pagina principal a site-ului, de genul www.bnr.ro)

FIŞA DE VERIFICARE A GRADULUI DE PLAGIAT (SE ADAUGĂ DE TITULAR SEMINAR –


DUPĂ PRELUCRARE BLACKBOARD FEAA), UNDE SE POATE ACCEPTĂ SIMILITUDINI DE
20-30%.

[ ... se descarcă conţinutul word – pentru varianta de la data raportării, se atribuie nr de pagina ȋn
cuprins (pagina de lucru este format A4, cu marginile setate la 1.5 cm, fontul Arial de 12 pct, spaţierea la 1.15, cu o
medie de 550-600 cuvinte / pag)]

Raport de progres 01 / 10.11.2018 - P a g 12