Sunteți pe pagina 1din 26

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Ştiinţe Economice

Departamentul Administrarea Afacerilor

RAPORT
privind efectuarea practicii de specialitate I la
B.C. Moldindconbank S.A.

Prenumele, numele studentului:


Paiu Elena
Grupa BA 161

Conducător ştiinţific
Prenumele, numele: Cosnicean Irina

Chişinău, 2019
1
CUPRINS

• INTRODUCERE…………………………………...…………………………….3

• CAPITOLUL 1 : CARACTERIZAREA GENERALĂ A STRUCTURII ŞI

ORGANIZĂRII ACTIVITĂŢII BĂNCII

1.1. Statutul şi structura organizatorică a băncii ...………………..………………4

1.2. Sistemul informaţional al băncii ……………………………………………….5

1.3. Resursele băncii şi modul formării …………………………………………….6

• CAPITOLUL II: ANALIZA ECONOMICĂ - FINANCIARĂ A

ACTIVITĂŢII ECONOMICE

3.1. Organizarea şi ţinerea activităţii contabile ..... .……………..………………...9

3.2. Rapoartele financiare ale băncii..........................…..............…………………..10

3.3. Analiza indicatorilor activităţii economico-financiare ....................................12

• CAPITOLUL III: ANALIZA MANAGEMENTULUI AL B.C.

“MOLDINDCONBANK” S.A.

3.1. Analiza managementului băncii……………... .……………..………………..19

3.2. Căile de perfecționare a activității băncii...........................................................21

• CONCLUZII …....……………………………………………...………………….23

• BIBLIOGRAFIE ….………………………………………………........................25

• ANEXE …..………………………………………………………………………..26

2
INTRODUCERE

Banca Comercială "Moldindconbank" S.A. este una din cele mai vechi şi mai mari bănci din
Moldova. Încă decînd şi-a început activitatea în calitate de filială a Stroibank-ului din URSS,
sarcinile de bază ale Băncii erau finanţarea construcţiilor obiectelor industriale, întreprinderilor
complexului energetic şi magistralelor de transport.

Din 25 octombrie 1991, banca a fost reorganizată în Banca Comercială pe Acţiuni pentru
Industrie şi Construcţii - BC "Moldindconbank" S.A. Reorganizarea nu a reprezentat doar
schimbarea denumirii şi a structurii organizatorico – juridică, dar şi lărgirea semnificativă a
serviciilor prestate cu scopul de a transforma banca într-o instituţie financiară universală.

Actualitatea temei constă în faptul că în cadrul societății , fiecare salariat trebuie să fie la curent
cu toate schimbările de proceduri și regulamente, orice operațiune depinde de cealălaltă, astfel
persoana responsabilă pe lângă responsabilitățilr sale trebuie să cunoască și celelate domenii.

Scopul cercetării constă în întărirea cunoştinţelor teoretice acumulate la universitate cu exemple


practice şi acaparării deprinderilor de lucru în cadrul băncii, şi anume în cadrul Direcţiei Relaţii
Externe.
Pentru a realiza scopul cercetării, pe parcursul practicii de producţie care a avut loc la B.C.
“Moldindconbank” S.A. au fost realizate următoarele obiective: perfecţionare a cunoştinţelor
teoretice în domeniul relaţiilor economice internaţionale, întărirea deprinderilor de lucru în cadrul
băncii, studierea actelor normative juridice şi a regulamentelor interne şi aplicarea acestora în
activitatea de zi cu zi, elaborarea şi completarea documentelor bancare, formarea şi dezvoltarea
abilităţii de comunicare cu clienţii şi lucrătorii bancari.
Scopul, sarcinile si metodologia cercetării au determinat structura raportului practicii de
specialitate I care constă din : introducere, 3 capitole ce reflecta conţinutul de baza al cercetării,
bibliografie şi anexe care integrează în sine o mică parte a informaţiei practice aferente activităţii
băncii. Fiecare capitol reprezintă o descriere a unui segment din activitatea băncii, iar întreaga
lucrare redă aspectul general de activitate al B.C. “Moldindconbank” S.A.

3
CAPITOLU L 1 : CARACTERIZAREA GENERALĂ A STRUCTURII ŞI
ORGANIZĂRII ACTIVITĂŢII BĂNCII

1.1. Statutul şi structura organizatorică a băncii

Banca Comercială "Moldindconbank" S.A. este una din cele mai vechi şi mai mari bănci din
Moldova. Banca şi-a început activitatea la 1 iulie 1959 în calitate de filială a Stroibank-ului din
URSS, sarcinile de bază ale căreia erau finanţarea construcţiilor obiectelor industriale,
întreprinderilor complexului energetic, magistralelor de transport.

La 25 octombrie 1991, conform deciziei Adunării Constituitive, banca a fost reorganizată în Banca
Comercială pe Acţiuni pentru Industrie şi Construcţii - BC "Moldindconbank" S.A. Reorganizarea
nu a reprezentat doar schimbarea denumirii şi a structurii organizatorico – juridică, dar şi lărgirea
semnificativă a serviciilor prestate cu scopul de a transforma banca într-o instituţie financiară
universală.

Banca este organizată conform legislaţiei Republicii Moldova in vigoare şi este constituită ca
societate pe acţiuni. Denumirea completă a Băncii este: Banca Comercială “Moldindconbank” S.A,
iar denumirea prescurtată a Băncii este: B.C. “Moldindconbank” S.A. Sediul Băncii este în
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Armeneasca 38, cod postal MD-2012. Banca desfăşoară
activităţile financiare prevăzute de lege, în baza Licenţei (Anexa 1), eliberată de organul public
abilitat (Banca Naţională a Moldovei).

Banca este independentă de organele puterii şi administraţiei publice centrale şi locale, ia propriile
decizii de orice natură legate de activitatea pe care o desfăşoară, în interesul acţionarilor şi în
conformitate cu legislaţia în vigoare din Republica Moldova. Banca îşi desfăşoară activitatea pe
baza autogestiunii şi autofinanţării integrale şi este titulară a dreptului de proprietate asupra
bunurilor sale.
Statutul B.C. “Moldindconbank” S.A. corespunde legislaţiei şi este format din 14 capitole care
conţin informaţii despre: titular şi adresa juridică a băncii, forma juridică de organizare (Dispoziţii
generale); capitalul băncii şi valori mobiliare ale băncii; statutul juridic al acţionarilor; operaţiunile
băncii; resursele de creditare ale băncii; organele de conducere şi control; tranzacţii de proporţii şi
tranzacţii cu conflict de interese; profituri şi dividende; evidenţa contabilă şi sistemul de raportare;

4
protecţia drepturilor clienţilor băncii şi secretul bancar; relaţii cu personalul; reorganizarea şi
lichidarea băncii.
B.C. “Moldindconbank” S.A. dispune de o structură organizatorică divizională, ilustrarea grafică a
structurii organizatorice este efectuată prin organigramă (Anexa 2), care arată nivelurile de
conducere şi structurile de raportare. Gradul de control managerial corespunde piramidei
organizaţionale „înaltă”, respectiv structura organizatorică are mai multe nivele de raportare. Astfel
banca are o structură organizatorică bine determinată şi echilibrată.

1.2. Sistemul informaţional al băncii

Sistemul informaţional al Băncii poate fi definit ca acea componentă a managementului, care


încorporează totalitatea resurselor informaţionale create, prelucrate şi transmise pe fluxuri şi circuite
informaţionale, precum şi a tehnicilor şi mijloacelor de procesare a acestora în vederea creşterii
rapidităţii şi fiabilităţii actului decizional.
În cadrul activităţii băncii, informaţia joaca un rol de legătură între elementele umane şi materiale,
fără de care nu ar fi posibil nici un fel de acţiune ordonată şi subordonata scopului propus.
Sub aspect conceptual atributul informaţional se referă la tot ce înseamnă informaţie, inclusiv la
valorificarea şi transportul acesteia la utilizatori. Sistemul informaţional al băncii permite:
a. culegerea informaţiei la orice nivel;
b. sistematizarea informaţiei;
c. prelucrarea şi analiza informaţiei;
d. transmiterea informaţiei la diferite nivele;
Perioada şi calitatea informaţiilor este un caracter indispensabil al sistemului informaţional al
băncii, iar unitatea şi calitatea sistemului informaţional determină nivelul de performanţă al acesteia.
Un sistem informaţional vizează atât aspectul organizatoric al acestuia, cât şi cel tehnic. Realizarea
unei informări complete şi de calitate, precum şi valorificarea integrală a informaţiei poate fi
posibilă doar în cadrul unui sistem conceput ca un ansamblu integrat, care cuprinde: proceduri,
metode şi mijloace folosite atât pentru generarea şi păstrarea datelor, cât şi pentru transformarea lor
în informaţii, inclusiv echipamente, asigurarea cu programe, operaţiile executate de om sau cu
mijloace tehnice, datele structurate pe criterii de eficienţă, ca şi metodele de folosire raţională a lor.
Prin urmare, sistemul informaţional al băncii reprezinte un ansamblu complex, organizat de
oameni, maşini, programe, procedee şi activităţi practice, concretizate în compartimente cu legături
informaţionale, alcătuind cadrul organizatoric prin intermediul căruia se elaborează şi se folosesc
5
informaţiile. Altfel spus, sistemul informaţional al băncii constituie un angrenaj care percepe
informaţiile, le transformă într-o formă susceptibilă de a fi utilizată de fiecare treaptă de conducere,
transmite şi prelucrează deciziile, urmăreşte efectele aplicării acestora, atât în timpul execuţiei, cât ţi
după terminarea acţiunii lor.
La moment banca aplică sisteme informaţionale care permit prelucrarea informaţie pentru
efectuarea transferurilor internaţionale, gestionarea conturilor curente la distanţă de către client,
eliberarea şi monitorizarea creditelor şi depozitelor, efectuarea tranzacţiilor cu BNM.

1.3. Resursele băncii şi modul formării

Pentru a putea desfăşura activitatea financiară Banca are nevoie de resurse. Resursele băncii pot fi
create din resursele proprii (capitalul propriu) şi resursele atrase.
Capitalul propriu (capitalul acţionar) al băncii este constituit din capitalul social, surplusul de
capital (capitalul suplementar), profitul nedistribuit, capital de rezervă şi alte fonduri proprii de
rezervă.
Capitalul social se constituie din valoarea aporturilor primite de la acţionari în contul achitării
acţiunilor şi va fi egal cu produsul valorii nominale a acţiunilor plasate şi numărul acestora.
Capitalul social poate fi majorat sau micşorat în baza hotărîrii Adunării generale a acţionarilor.
Majorarea capitalului se va produce prin emiterea suplementară a acţiuni sau prin vărsarea
mijloacelor băneşti în scopul majorării valorii nominale a acţiunilor existente. Micşorarea capitalului
acţionar se va efectua în baza diminuării valorii nominale a acţiunilor sau în baza răscumpărării de
către bancă a acţiunilor de la acţionari în vederea lichidării.
Surplusul de capital este format din contul diferenţei de preţuri în urma plasării acţiunilor şi a
valorii nominale atît la prima emisiune, cît şi la celelalte emisiuni suplimentare.
Profitul nerepartizat reprezintă profitul acumulat pe parcursul anului de gestiune după
impozitare şi plata dividendelor. La sfîrşitul anului de gestiune, repartizarea profitului se va aproba
prin majoritatea voturilor Adunării generale a acţionarilor. Profitul poate fi distribuit în scopul
lărgirii reţelei bancare prin deschiderea de filiale, reprezentanţe; pentru achitarea dividendelor
acţionarilor ce deţin acţiuni ordinare; ca investiţii în noi tehnologii bancare; pentru extinderea
operaţiunilor şi serviciilor bancare etc.
Fondurile proprii de rezervă ale băncii sunt de mai multe tipuri: fond de rezervă, fondul de risc,
fondul de reevaluare a mijloacelor fixe, fondul de stimulare economico-materială şi alte fonduri cu

6
destinaţie specială. Fondurile proprii au ca obiectiv asigurarea solvabilităţii, lichidităţii şi protejării
împotriva riscului de credit şi a ratei dobînzii, riscului valutar şi a altor riscuri.
Cel mai important este Fondul de rezervă (Capital de rezervă) care este format prin defalcările
anuale din profitul net pînă la atingerea mărimii prevăzute în statutul băncii. Volumul defalcărilor se
stabileşte de Adunarea generală a acţionarilor. Capitalul de rezervă este plasat de bănci în active cu
lichiditate înaltă, care asigură folosirea acestora în orice moment (valori mobiliare de stat). Capitalul
de rezervă este folosit numai în cazul insuficienţei de profit şi se repartizează pentru acoperirea
pierderilor băncii sau plata dobînzii sau a altor venituri aferente obligaţiunilor plasate de ea.
Autorităţile bancare impun băncilor o serie de norme privind capitalul necesar pentru constituirea,
funcţionarea băncilor şi respectarea cotei normative a capitalului.
Banca Naţională a Moldovei reglementează băncile prin Regulamentul „cu privire la suficienţa
capitalului ponderat la risc” privitor la menţinerea şi formarea unui anumit nivel al capitalului
normativ total (Anexa 3), capitalului minim şi suficienţei capitalului ponderat la risc. Astfel
conform legislaţiei B.C. „Moldindconbank” S.A. trebuie să deţina un capital minim de 100 mil. lei.
Iar suficienţa capitalului ponderat la risc nu trebuie să fie mai mică de 12%.
Din categoria resurselor atrase, fac parte depozitele persoanelor fizice şi juridice, cât şi resursele
internaţionale.

 Depozitul bancar reprezintă o sumă de bani depusă la bancă, pe o perioadă definită pentru care
banca plăteşte deponentului o dobîndă.

Depozitele reprezintă o sursă sigură de resurse bancare pe termen lung şi scurt. Banca deserveşte
fluxurile băneşti ale agenţilor economici şi oferă clienţilor săi depozite la condiţii avantajoase, ca o
alternativă rentabilă pentru utilizarea fondurilor disponibile în vederea plasării acestora la termen.

La finele anului 2018, depozitele au constituit 13,1 mlrd. lei, fiind structurate în felul următor :
depozite la termen 5,3 mlrd. lei, sau 38,5% din totalul depozitelor şi depozite la vedere 7,8 mlrd. lei,
sau 61,5% din totalul depozitelor.

BC "Moldindconbank" SA pune la dispoziţie o serie de depozite cu avantaje unice pe piaţă. Astfel,


Condiţiile politicii procentuale a depozitelor persoanelor fizice sunt depend de tipul depozitului,
termenul acestuia şi valuta în care se efectuează depozitul (Anexa 4).

Suplimentar, depozitele persoanelor fizice oferă:


7
 posibilitatea obţinerii unui credit preferenţial;
 posibilitatea completării cu sumele primite prin sistemele de transferuri băneşti unidirecţionale
fără prezenţa obligatorie a deponentului;
 posibilitatea obţinerii gratuite a unui card bancar pentru transferul dobînzii.

Depozitele se garantează în conformitate cu Legea nr. 575-XV din 26.12.2003 privind


garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar.

 Credite din contul resurselor organismelor financiare internaţonale


Resursele internaţionale atrase sunt de 2 tipuri:
- Din partea Instituţiilor Financiare Internaţionale (BERD, FMO, BSTDB etc.)
- Şi prin intermediul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.

BC „Moldindconbank” SA conlucrează cu organismele financiare internaţionale pentru a oferi


condiţii avantajoase pentru finanţarea proiectelor investiţionale. Fiecare dintre aceste organizaţii
internaţionale oferă credite pentru dierite tipuri de activităţi. De exemplu:

 Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale,
finanţat de Agenţia Internaţională de Dezvoltare (DLC- RISP1) Creditarea gospodăriilor
ţărăneşti, întreprinderilor de producţie agricolă, prelucrare, comerţ şi servicii din spaţiul
rural, Asociaţiile de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor;

 Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale, finanţat de Agenţia Internaţională de Dezvoltare


(RISP - 2) - Creditarea persoanelor fizice sau juridice angajate în activitatea de
antreprenoriat cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi;

 Adaptarea la Secetă în cardul proiectului DLC-Secetă-RISP 2 - Creditarea persoanelor


fizice sau juridice înregistrate sub orice formă juridică angajate în activitatea de
antreprenoriat cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi;

 Recreditarea din mijloacele financiare în cadrul Proiectului de Finanţare Rurală şi


Dezvoltare a Întreprinderilor Mici (DLC -FIDA 1) - Beneficiază de sub-împrumuturi
întreprinderile mici şi mijlocii cu profil agricol de orice formă organizatorico-juridică din
toate unităţile teritoriale, cu excepţia or. Chişinău şi Bălţi;

8
CAPITOLUL II: ANALIZA FINANCIARA A ACTIVITĂŢII ECONOMICE

3.1. Organizarea şi ţinerea activităţii contabile

Evidenţa contabilă se duce în baza Politicii de contabilitate, care reprezintă o totalitate de principii,
convenţii, reguli, metode şi procedee, aprobate de conducerea BC „Moldindconabank” SA.
Politică de contabilitate a fost elaborată în conformitate cu cerinţele:
a) Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară şi Standardele Internaţionale de
Contabilitate revizuite în 2007;
b) Planului de conturi al evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii financiare din
Republica Moldova, din 26.03.1997 cu modificările ulterioare;
c) Regulamentului Băncii Naţionale a Moldovei privind organizarea contabilităţii în
băncile din Republica Moldova nr.238 din 10.10.2002 cu modificările ulterioare;
d) Codului Fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 cu modificările ulterioare;
e) Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale aprobat prin Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova nr.338 din 21.03.2003;
Scopul politicii de contabilitate constă în asigurarea tuturor utilizatorilor de rapoarte financiare cu
informaţii relevante şi credibile privind situaţia patrimonială, financiară a băncii şi rezultatele
activităţii acesteia, necesare pentru analiza datelor şi luarea deciziilor.
a) Politica de contabilitate se precizează la începutul fiecărui an de gestiune de către Direcţia
contabilitate şi se aprobă de către Consiliul de administraţie al Băncii
Organizarea şi asigurarea ţinerii contabilităţii în mod continuu, inclusiv a evidenţii analitice şi
sintetice se face în baza regulamentelor şi procedurilor interne ale băncii şi în conformitate cu planul
de conturi în băncile licenţiate din Republica Moldova, evidenţa contabilă se face în mod electronic
prin intermediul unui sistem informaţional performant, care permite valorificarea informaţiei
contabile la moment şi în dinamică.
Evidenţa contabilă în bancă este ţinută în conformitate cu cerinţele Standardelor Internaţionale de
Contabilitate şi este ţinută în limba de stat, şi moneda naţională.
Banca întocmeşte bilanţul sintetic zilnic, lunar şi anual pe toată Banca, filialele Băncii de sine
stătător întocmesc bilanţul sintetic, iar bilanţul totalizat conţine bilanţurile tuturor filialelor.

9
În fiecare zi trebuie să fie format şi tipărit bilanţul contabil desfăşurat pe toate conturile, unde
soldurile şi rulajele din evidenţa analitică trebuie să corespundă datelor din evidenţa sintetică.
Înregistrările contabile efectuate greşit se corectează în ziua depistării acestora,
3.2. Rapoartele financiare ale bancii

Raportul privind rezultatele financiare (Anexa 5) se întocmeşte potrivit unui formular unic,
unde se reflectă analiza veniturilor, cheltuielilor şi profitului obţinut prin segmente de activitate,
repartizarea profitului net, pierderile înregistrarea şi modul de acoperire sau de recuperare a
acestora.

Rapoartele sunt prezentate pe suport de hîrtie sau pe bandă magnetică. Toate rechizitele
rapoartelor trebuie să fie completate, iar în caz că banca nu are nimic de reflectat referitor la anumite
activităţi din raporturi, categoria respectivă trebuie să fie egală cu zero obligatoriu.

Fiecare raport este semnat de către două persoane oficial autorizate de către Consiliul băncii,
precum şi de executorul responsabil. În raport sumele se rotungesc pînă la 1 leu, iar mijloacele în
valută străină se recalculează în lei moldoveneşti la cursul oficial al BNM la data gestionării. Banca
întocmeşte şi prezintă următoarele rapoarte financiare: FIN 1 Bilanţul, FIN 2 Contul de profit şi
pierderi, Raportul privind situaţia fluxurilor de trezoreriei, Situaţia modificărilor capitalului
propriu şi Notele explicative la rapaortele financiare anuale.

FIN 1 Bilanţul (Anexa 6)

Reprezintă bilanţul băncii la sfîrşitul perioadei de comunicare a datelor. El are menirea de a


reflecta starea financiară a băncii la data gestionară. În Bilanţul contabil se vor indica conturile
claselor active, obligaţiuni şi conturile de capital. În B.C. „Moldindconbank” SA există un sistema
operaţional modern la care fiecare persoană responsabilă din cadrul băncii poate vizualiza informaţia
necesară sau poate perfecta operaţiuni în dependeţă de necesitate. La sfîrşitul zilei se întocmeşte
bilanţul zilnic pe baza documentelor primare.

Activul bilantier cuprinde mijloacele economice precum si rezultatele nete sub forma
pierderilor. Tratarea pierdirilor ca elemente de activ se intemeiaza pe faptul ca ele reprezinta
mijloace economice consumate dar neacoperite, neproduse prin veniturile obtinute, altfel spus,
cheltuielile care nu ajung in faza de realizare economica.

10
Pasivul bilantului cuprinde sursele de finantare si rezultatele sub forma profitului; in
calitate de pasiv, profitul reprezinta surse de finantare create ca excedent al veniturilor in raport cu
cheltuielile acoperite.

Planul de conturi in vigoare a fost elaborat in baza standartelor internationale, regulamentelor


si experientei evidentei contabile. Planul de conturi are următoarea structura : Clasa l – Active;
Clasa 2 – Obligatiuni; Clasa 3 - Capitalul actionar; Clasa 4 – Venituri; Clasa 5 – Cheltuieli; Clasa 6 -
Conturi conditionale; Clasa 7 - Conturi memorandum.

Conturile claselor "Active" si "Cheltuieli" sunt active, conturile claselor "Capitalul actionar",
"Obligatiuni", "Venituri" sunt pasive. Pentru evidenţierea de clase a grupelor de conturi este folosit
principiul ierarhic, care a reflectat cu ajutorul sistemului de notaţie numerice. Pentru notarea
conturilor concrete se foloseşte numarul din 4 cifre. Prima cifra a numarului contului reprezinta
clasa contului, indicînd aparienenta la active, obligatiuni, capitalul actionar, venituri, cheltuieli,
conturi condiţionale sau conturi memorandum. A doua clasa şi a treia reprezintă grupa contului care
grupează conturi cu apartenenţa economică omogenă. A patra cifra reprezinta obiectul concret al
evidentei. In cadrul acestei structuri, fiecare grupa poate include 9 conturi. Soldurile conturilor
claselor "Venituri" şi "Cheltuieli" se folosesc pentru intocmirea "Dării de seama cu privire la
venituri si cheltuieli". Pentru clasele 1, 2, 3, 4, 5 evidenta e dubla. Evidenţa se tine prin inscrierea
operatiunilor la debitul/creditul contului şi trecerea la scaderi prin contabilizarea inversa. Pentru
evidenta valorilor si documentelor importante in activitatea bancii sau consemnate la aceasta sunt
destinate conturile memorandum. Evidenţa acestor conturi este simplă. Evidenta pe conturile
memorandum se ţine dupa sub forma: Intrare / Ieşire/ Sold.

Pe lîngă faptul că bilanţul băncii reprezintă documentul contabil principal al băncii el este
şi un puternic mijloc de reclamă pentru potenţialii clienţi.

Raportul privind situaţia fluxurilor de trezoreriei (Anexa 7)

Este divizat pe următoarele tipuri de activităţi : operaţională, de investiţii, financiară. Gruparea


fluxurilor de trezorerie asigură utilizatorii de rapoarte financiare cu informaţii care le permit să
aprecieze influienţa tipurilor de activităţi asupra situaţiei financiare a băncii, mărimii mijloacelor
băneşti, precum şi evelurea interconexiunii genurilor de activitate specificate.

11
Fluxurile mijloacelor băneşti din activitatea operaţională include : suma veniturilor şi
cheltuielilor aferente dobînzilor, suma impozitului pe venit, suma conturilor Nostro şi Loro în BNM
şi B.C. „Moldindconbank”, suma creanţelor privind leasingul financiar, suma depozitelor şi
împrumuturile overnight.

Activitatea investiţională include: suma dividendelor şi a dobînzilor primite, procurarea HV


investiţionale, suma veniturilor din realizarea HV, investiţii, cumpărarea-vînzarea activelor pe
termen lung.

Activitatea financiară cuprinde informaţia despre emiterea acţiunilor, achitarea datoriilor


subordonate şi dividendele plătite.

Situaţia modificărilor capitalului propriu (Anexa 8)

Conţine informaţia despre suma acţiunilor simple şi privilegiate la începutul anului şi emiterea
noilor acţiuni, surplus de capital al băncii la începutul anului şi răscumpărarea acţiunilor. Deasemeni
conţine profitul net al băncii şi suma dividendelor declarate, suma profitului nedistribuit al băncii şi
suma capitalului acţionar total.

Notele explicative la rapaortele financiare anuale

Aceste includ informaţii despre metode de evaluare a conturilor privind portofoliul de credite
şi formarea fondului de risc, suma împrumuturilor primite şi eliberate, structura capitalului şi
distribuirea portofoliului şi informaţii despre emisia băncii.

3.3 Analiza indicatorilor activităţii economico-financiare

În contextul reformei şi al tranziţiei la economia de piaţă, fiecare întreprindere, indiferent de


dimensiune, sector de activitate sau formă de proprietate, se confruntă cu o serie de problem privind
cerinţele mediului în care îşi desfăşoară activitatea, îmbunătăţirea performanţelor
economico-financiare şi capacitatea concurenţială în raport cu alte întreprinderi. Analiza
economico-financiară are un rol important în realizarea acestor obiective, contribuind, prin
metodele şi tehnicile utilizate, la cunoaşterea stării diferitelor fenomene, identificarea factorilor şi
cauzelor care provoacă anumite disfuncţionalităţi şi luarea măsurilor corespunzătoare pentru
reglarea şi optimizarea rezultatelor economico-financiare ale fiecărei întreprinderi.

12
Indicatori privind structura patrimoniului societatii și a surselor de finanțare.

1) Analiza evoluției indicatorilor privind structura activelor


Tabelul nr.1.1

Indicatorii 2016 2016 2017 2017 2018 2018


Ponderea(%
Pond Ponderea( )
erea( %)
%)

M.B. si conturi 29,59 4,923,965 29,87


3,779,688 26,3 4,483,521
la BNM

Cont. curente 8,94 385,386 2,34


569,897 3,96 1,354,945
sidepozit

Invest 2,282,343 15,88 3,154,357 20,82 2,930,007 17,78

Credit,net 6,885,858 47,91 5,366,544 35,42 6,931,648 42,05

Invest disp in 0,028 13,803 0,084


3,824 0,026 4,191
ved vinz

Imobili. 1,44 209,218 1,27


241,191 1,67 217,660
corporal

Imobili. 47,205 0,33 44,976 0,30 47,345 0,29


necorporal

Alte active, n 233,679 1,62 224,323 1,48 189,254 1,15

Act.luat inpos 325,846 2,26 302,580 1,99 283,749 1,72

Total active 14,369,53 100 15,153,097 100 16,483,826 100


1

 Sursa: Situațiile financiare (Anexa Bilanţul contabil);

13
În urma analizei indicatorilor din tabelul 1.1, am ajuns la concluzia ca in ultimii trei ani s-a
inregistratsi crestere si descrestere, cea mai mare pondere pentrul anul 2016 di totalul activelor ii
revine creditelor nete 47,91 %, si mijlocalor banesti si conturi la BNM cu 26,3 % , pentru anul 2017
pozitia de lider i-a revenit ca si anul precedent, numai ca s-a deminuat cu 12,49% pentru creditte net
si maximizare pentru cont la BNM, pentru anul 2018 a avut loc o crestere nesemnificativa.
Tabelul nr.1.2

Indicatorii Abaterea absolută din anul Abaterea ponderii din anul 2018
2018 în raport cu:(+/-) (%)(+/-)

2016 2017 2016 2017

M.B. si conturi la 3,57 0,28


1,144277 440,444
BNM

Cont. curente -1,62 -6,6


-969,559 -184,511
sidepozit

Invest -224,350 647,664 1,9 -3,04

Credit,net 1,565,104 45,790 -5,86 6,63

Invest disp in ved 0,058 0,056


9,612 9,979
vinz

Imobili. corporal -8,442 -31,973 -0,4 -0,17

Imobili. necorporal 2,369 140 -0,04 -0,01

Alte active, n -35,069 -44,425 -0,47 -0,33

Act.luat inpos -18,831 -420197 -0,54 -0,27

Total active 1,330,729 2,114,295 X x

14
2)Analiza evoluției indicatorilor privind structura surselor de finanțare a activelor

Tabelul nr.2.1

Indicatorii 2016 2016 2017 2017 2018 2018


Ponderea( Ponderea( Ponder
%) %) ea(%)

Capital 13,87 2,585,510 15,69


1,930,086 13,43 2,102,115
propriu

Datorii 12,439,445 86,57 13,050,982 86,13 13,898,316 84,31

Total pasiv 14,369,531 100 15,153,097 100 16,483,826 100

 Sursa: Situațiile financiare (Anexa 1 Bilanţul contabil);


Tabelul nr.2.2

Indicatorii Abaterea absolută din anul 2018 în Abaterea ponderii din anul 2018
raport cu:(+/-) (%)

(+/-)

2016 2017 2016 2017

Capital
655,424 483,395 2,26 1,82
propriu

Datorii 1,458,871 847,334 -2,26 -1,82


curente

Total pasiv 2,114,295 1,330,729 X X

Analizand idicatorii surselor de finantare a ativelor, pot concluziona ca cea mai mare pondere a avut
datoriile, care a constituit 86,57%, in anul 2016, s-a mentinut pozitia si pentru ceilalti ani, in anul

15
2017 minimizandu-se pana la 86,13%, si in 2018 pana la 84,31%. In raport cu anul 2018, ponderea
din anul 2016 capitalul a crescut cu 2,26, si pentru anul 2017 cu 1,82.

Iindicatori ai rezultatelor activităţii economice.

3) Analiza evoluției în dinamică a indicatorilor de rezultate

Tabelul nr.3.1

Indicatori 2016 2017 2018 Abaterea (+/-) 2018 în


raport cu:

2016 2017

Venit. Net din -231,932 -47,502


dobanzi 761,337 576,907 529,405

Venit din 33,992 17,357


onorarii si 251,117 267,752 285,109
comisioane

Profitul 385,174 149,371


(pierderea
)pînă la 162,996 398,799 548,170
impozitare

338,846 136,578

Profitul net 161,498 363,766 500,344

Sursa: elaborat de autor în baza situațiilor financiare a companiei „X” pentru anii 2016-2018.

Din tab. 3,1 ce tine de rezultatele activitatii economice, pentru anii analizati s-a inregistrat o
scadere considerabila a venit. Din dobanzi, asadar pentru anul 2018, acesta s-a minimizat cu
231,932 fata de 2016, fata de anul 2017 s-a minimizat cu 47,502. In schimb venitul din onorarii a
crescut cu 33,992 fata de anul 2016, si cu 17,357 fata de 2017. Evident ca si profitul net a crescut in
ultimii ani, ce a influentat marirea salariilor si perfectionarea sitemului informational din cadrul
bancii.

16
4) Analiza evoluției în dinamică a indicatorilor de rezultate

Tabelul nr.4.1

Indicatori 2016 2017 2018 Abaterea (+/-) 2018 în raport


cu:

2016 2017

Rata profitului 25,46 45,84 64,79 39,33 18,95


brut (%)=Profit
brut/Venit din
vînzări*100

Rata profitului 25,23 41,28 59,14 33,91 17,86


net (%)=Profit
net/Venit din
vînzări*100

5). Analiza evoluției în dinamică a indicatorilor de rentabilitate

Tabelul nr.5.1

Indicatori 2016 2017 2018 Abaterea (+/-) 2018


în raport:

2016 2017

Rentabilitatea activelor, 1,13 2,63 3,33 2,2 1,03


ROA(%)=(Profit pînă la
impozitare/Valoarea medie
anuală a activelor)*100

Rentabilitatea financiară 8,45 18,97 19,35 10,9 0,38


ROE(%)=(Profit
net/Valoarea medie anuală a
capitalului propriu)*100

17
6). Analiza evoluției în dinamică a indicatorilor de îndatorare .

Tabelul nr.6.1

Indicatori de îndatorare Intervalul 2016 2017 2018 Abaterea (+/-) 2018 în


optim raport cu:

2016 2017

Gradul de îndatorare (%) = 50 (%) 86,56 86,12 84,31 -2,25 -1,81


Total datorii/Total active*100

Coeficientul total de îndatorare 2,33 6,45 6,20 5,36 -1,09 -0,84


(levierul financiar) = Total
datorii/Capital propriu

Active nete (patrimoniul 1,4 1,93 2,1 mil 2,59 mil 0,66 mil 0,49 mil
net)=Total active - Total mil
datorii, lei

Gradul de indatorare in conditii normale de activitate trebuie sa se situeze in jur de 50%. O limita
sub 30% indica o rezerva in apelarea la credite si imprumuturi iar peste 80% o dependenta de
credite, situatie alarmanta

CTI trebuie sa fie subunitar, o valoare supraunitara insemnand un grad de indatorare ridicat. O
valoare ce depaseste 2,33, exprima un grad foarte ridicat de indatorare, societatea putandu-se afla
chiar in stadiul de faliment iminent daca rezultatul depaseste in mod repetat pragul de 2,33.

Patrimoniul net trebuie sa fie supraunitar cat mai aproape de 2. O valoare a acestui indicator de 1.4
reprezinta o valoare minima acceptata, este echivalentul unui levier financiar de 2.5.

18
CAPITOLUL III: SISTEMUL MANAGERIAL AL B.C.
“MOLDINDCONBANK” S.A.

3.1. Analiza managementului băncii

Organele de conducere şi control ale băncii sunt:


1. Organul suprem de conducere - Adunarea Generală a Acţionarilor Băncii;
2. Organul de conducere - Consiliul Bancii;
3. Organul executiv - Comitetul de Conducere;
4. Organul de control – Comisia de cenzori.
Adunarea Generală a Acţionarilor este organul suprem de conducere al Băncii. Adunarea
Generală a Acţionarilor poate fi ordinară anuală şi extraordinară.
 Adunarea Generală ordinară anuală a Acţionarilor se întruneşte nu mai devreme de o
lună şi nu mai tîrziu de 2 luni de la data primirii de către organul financiar abilitat a dărilor
de seamă anuale ale Băncii. Termenul de întrunire a Adunării Generale extraordinare a
Acţionarilor se stabileşte prin decizia organului care a convocat-o.
Adunarea Generală a Acţionarilor este deliberativă dacă acţionarii prezenţi la ea reprezintă mai
mult de o jumătate din acţiunile cu drept de vot. Adunarea Generală a Acţionarilor este prezidată de
Preşedintele Consiliului Bancii sau de o altă persoană aleasă de Adunarea Generală.
Chestiunile ce se vor discuta şi hotărîrile ce se vor adopta la Adunarea Generală a Acţionarilor
trebuie să corespundă subiectelor incluse în agendă. Dezbaterile şi hotărîrile Adunării Generale a
Acţionarilor trebuie să fie consemnate în procesul-verbal al Adunării, care se întocmeşte în cel puţin
în două exemplare. Fiecare exemplar al procesului-verbal este semnat de Preşedintele Adunării
Generale şi de Secretarul Adunării Generale. Procesul-verbal al Adunării Generale a Acţionarilor,
potrivit hotărîrii Adunării Generale, se autentifică de Comisia de Cenzori sau de notar, după caz.
Consiliul Bancii este organul de administrare a Băncii, care supraveghează activitatea ei,
elaborează şi asigură aplicarea politicii Băncii. Consiliul Bancii este subordonat Adunării Generale a
Acţionarilor. Membrii Consiliului Bancii sunt aleşi de către Adunarea Generală a Acţionarilor pe o
perioadă de 4 (patru) ani şi este format dintr-un număr de 9 (nouă) membri. Membrii Consiliului pot
fi realeşi de un număr nelimitat de ori. Adunarea Generală a Acţionarilor poate revoca Consiliul
Bancii înainte de terminarea mandatului.

19
Controlul activităţii economico-financiare a Băncii este exercitat de către Comisia de Cenzori,
care se subordonează numai Adunării Generale a Acţionarilor. Controlul obligatoriu se efectuează o
dată pe an şi priveşte activitatea economico-financiara a Băncii în anul financiar încheiat.
Controlul extraordinar se efectuează de Comisia de Cenzori din iniţiativă proprie, pe baza hotărîrii
Adunării Generale a Acţionarilor sau a Consiliului de Administraţie.
Comisia de Cenzori este alcătuită din 3 (trei) membri, numiţi de Adunarea Generală a
Acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condiţiile legii sau
contabil-expert. Cenzorii trebuie să fie acţionari ai Băncii, cu excepţia contabililor-experţi. Nu pot fi
cenzori membrii Consiliului Bancii şi ai Comitetului de Conducere, alţi salariaţi ai Băncii şi alte
persoane cărora li se interzice prin lege deţinerea funcţiei de cenzor. Comisia de cenzori se
întruneşte în şedinţe ordinare o dată în trimestru şi în şedinţe extraordinare, la convocarea consiliului
băncii sau a doi membri ai săi.
Comisia de Cenzori controlează modul în care sunt respectate de Bancă actele normative
aplicabile şi prezintă Consiliului Bancii rapoarte în această privinţă. De asemenea, aceasta stabileşte
proceduri interne de evidenţă şi control pentru Bancă, în temeiul regulamentelor Băncii Naţionale a
Moldovei, şi supraveghează respectarea lor.
Rapoartele Comisiei de Cenzori se remit Comitetului de Direcţie şi Consiliului de Administraţie.
Raportul de activitate al Comisiei de Cenzori se prezintă Adunării Generale a Acţionarilor.
Pe baza rezultatelor controlului efectuat, Comisia de Cenzori are dreptul să solicite convocarea
Adunării Generale extraordinare a Acţionarilor şi să-i prezinte anumite rapoarte cu privire la
situaţiile şi/sau neregulile constatate.
Atribuţiile Comisiei de Cenzori pot fi delegate, în baza hotărîrii Adunării Generale a Acţionarilor,
unei companii de audit cu renume. Delegarea către compania de audit a atribuţiilor Comisiei de
Cenzori nu exonerează Banca de efectuarea controalelor de audit obligatorii conform legii.

Ritmul, direcţiile şi calitatea dezvoltării băncii depind hotărîtor de caracteristicele factorului uman
(vîrsta, calificarea profesională, moralitatea, parametrii psihologici, structură etc.), astfel importanţa
factorului uman, a resurselor umane pentru bănci este primordială, calitatea şi pregătirea
personalului determină evoluţia băncii pe piaţă. Deci funcţionarea adecvată a băncii depinde de
faptul dacă personalul are pregătirea profesională şi aptitudini necesare obţinerii rezultatelor pozitive
pentru bancă. Ca urmare banca oferă o atenţie deosebită managementului resurselor umane, care
include următoarele aspecte: planificarea personalului; recrutarea şi selecţionarea personalului;

20
conducerea personalului; remunerarea şi recompensele; formarea profesională şi dezvoltarea
personalului; disciplina personalului şi administrarea acestuia.
Politica şi activitatea în domeniul resurselor umane este strîns corelată cu strategia Băncii în
ansamblu. Majorarea volumelor de activitate, extinderea reţelei de filiale şi agenţii, îmbunătăţirea
indicatorilor cantitativi şi calitativi, în mare măsură se datorează echipei de profesionişti care
activează în Bancă.

Pentru acoperirea necesarului de personal se perfecţionează continuu procesul de angajare, care


oferă posibilitatea să fie selectate persoanele cu cel mai înalt potenţial, specialişti experimentaţi de la
alte bănci, din sectorul real al economiei sau absolvenţi cu reuşite excelente, ai instituţiilor
superioare de învăţămînt superior din ţară şi de peste hotare.

3.2 Căile de perfecționare a activității băncii

Succesul bancii depinde in mare parte de salariati, pentru ca ei sunt pirghia cea mai importanta de
atragere a clientilor, asadar cele mai multe investitii ar trebuie aplicate in personal

În cadrul unei bănci, formarea personalului are două funcţii importante : utilitatea şi motivarea.
Teoretic, programele de pregătire contribuie la dezvoltarea cunoştinţelor, deprinderilor, aptitudinilor
şi comportamentului angajaţilor ceea ce se reflectă în realizarea performantă a sarcinilor de lucru. Pe
de altă parte, instruirea conferă oamenilor sentimentul de încredere în competenţele lor profesionale,
stăpînire de sine şi creşterea satisfacţiei în muncă. B.C. „Moldindconbank” S.A oferă anual
posibilităţi de specializare, şi de angajare petru personalul său, fiind ghidată în conformitate cu
legile Codului Muncii al Republicii Moldova.

Banca a acordat numeroase posibilităţi angajaţilor săi pentru dezvoltarea potenţialului şi formarea
carierii. Politica Băncii este de a promova în primul rînd personalul di cadrul Băncii, astfel, pe
parcursul anului 2010, au fost promovaţi, din rezerva de personal, 21 de persoane.

Banca continuă să investească şi să-şi valorifice capitalul uman prin instruirea personalului, astfel
încît în 2011, 297 de angajaţi au urmat cursuri de instruire, dintre care – 60 de conducători ai
subdiviziunilor Băncii. Personalului Băncii li s-a acordat şansa de aparticipa la training-uri,
seminare cu diferite tematici, din diferite ţări ca Marea Britanie, Grecia, Austria, Irlanda, Rusia,
Ucraina, etc. Anual sunt investite sume imense pentru instruirea personalului, astfel încît în 2011 au
fost investite 334,7 mii lei, de 1,6 ori mai mult decît în anul 2010.

21
Deasemenea, un loc important îl ocupă motivarea şi antrenarea personalului , ale cărui
performanţe trebuie recompensate şi încurajate.Totuşi recompensele nu trebuie să vizeze doar partea
materială a lucrurilor deoarece banii nu determină întotdeauna oamenii să lucreze cu mai multă
hărnicie. Pentru a se oţine rezultatele care se doresc, managerii bancii coordoneaza munca pentru ca
să dobândească participarea reală, efectivă a oamenilor la executarea ei. Personalul Băncii este
încurajat de respectarea Codului Muncii, ceea ce face ca angajaţii să fie trataţi şi remuneraţi conform
normelor în vigoare.

Motivarea reprezintă procesul mişcării unora din membrii organizaţiei pri. alţii de a acţiona în
direcţia obţinerii, atingerii atât a obiectivelor individuale cât şi cele organizaţionale.

Motivaţiile desemnează acele elemente – formale sau informale, de natură economică sau moral-
spirituală – pe care proprietarii şi managerii le administrează salariaţilor firmei satisfacându-le
anumite necesitaţi individuale şi de grup, pentru a-i determina ca, prin atitudinile, eforturile,
deciziile, acţiunile şi comportamentele lor să contribuie la desfăşurarea activităţilor şi îndeplinirea
obiectivelor firmei.

Angajaţii B.C. „Moldindconbank” S.A fiind motivaţi de salariile lunare, bonusurile trimestriale
(mărimea şi existenţa bonusului depinde de munca fiecarui angajat), condiţii prielnice de muncă cît
şi privilegii pentru femeile însărcinate. Acestea fiind strict respectate conform legilor în vigoare.

22
CONCLUZII ŞI PROPUNERI

În urma petrecerii practicii la sediul central al BC ’’ Moldindconbank’’ S.A. am analizat


organizarea evidenţei şi petrecerii operaţiunilor valutare, activatatea externă, precum şi cele de
analiza a activităţii economice a băncii.

Fiecare secţie îşi are conducătorul său şi are împărţite volumul lucrului conform locurilor de muncă.

Sediul Central al BC ’’ Moldindconbank’’ S.A. dirijează şi coordonează activitatea sucursalelor şi


agenţiilor pe care le subordonează. Filialele îndeplinind funcţia de atragerea cât mai cantitativă a
clienţilor avându-se în vedere şi capacitatea acestora, stăruinţa de a îndeplini cerinţele financiare ale
clientului, după măsura accesibilă oferirea soluţiilor cât mai eficiente pentru fiecare client în parte,
în dependenţă de necesităţile sale.

Fiecare secţie a sediului se conduce de acte legislative, interne bancare, de cărţi tehnologice
pentru lucrul în programele computerizate precum şi de codul de etică a lucrătorilor. În această
perioadă am avut posibilitatea să ajut la:

- Perfectarea contractelor de împrumuturi, rapoartele financiare conform reglementărilor


legislaţiei Republicii Moldova;

- Am luat cunoştinţă cu modul de pregătire către semnare a Acordului Nou de Împrumut;

- Tot în această perioadă am luat cunoştinţă cu multe lucruri interesante. Am lucrat cu


mapa dosarelor juridice ale conturilor NOSTRO şi LORO;

- Am luat cunoştinţă cu noţiuni precum – rechizite, standarde de plata.

- am ţinut discuţii cu membrii direcţiei relaţii externe, referitor la reglementarea valutară


precum şi tehnica transferurilor băneşti rapide pentru persoane fizice;

- Perfecţionarea aptitudinilor de limbă engleză de afaceri (corespondenţa în engleză,


contracte în engleză, etc);

- Analizarea bazelor reglementării valutare;

23
- Analizarea minuţioasă a operaţiunilor cu cecuri.

În această perioadă am avut posibilitatea să însuşesc legislaţia Republicii Moldova privind


activitatea bancară din Republica Moldova. Am obţinut cunoştinţă în ceea ce priveşte procedura şi
ordinea întocmirii a diverselor documente şi acte.

Reeşind din specificul activităţii direcţiei în care am făcut practică consider oprotun următoarele
propuneri :

- Optimizarea continuă a parteneriatului cu Instituţiile Financiare Internaţionale străine prin


atragerea resurselor pe terme lung;

- Optimizarea strategiilor bancilor corespondente în scopul oferirii clienţilor BC


“Moldindconbank” S.A. a serviciilor de decontare, cât mai eficiente, sigure şi rapide;

- Perfecţionarea Transferurilor rapide, precum şi extinderea serviciilor Tax Free.

- Îmbunătațirea sistemul informațional, care joacă un rol indespensabil în tot procesul de


activitate. Această investiție este necesară pentru minimizarea erorilor aparute la efetuarea
oricarei operatiuni.

24
BIBLIOGRAFIE
1. Legea RM “instituţiilor financiare”, nr. 550 din 21.07.1995. În: Monitorul Oficial, 1996, nr. 1
(cu modificările ulterioare);
2. Regulamentul BNM „privind emiterea, circulaţia şi răscumpărarea Certificatelor Băncii
Naţionale a Moldovei”, nr. 200 din 12.08.2004. În: Monitorul Oficial, 2004, nr. 163-167 (cu
modificările ulterioare);
3. Regulamentul BNM „cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale şi
formarea reducerilor pentru pierderi la active şi provizioanelor pentru pierderi la angajamente
condiţionale”, nr. 224 din 30.08.2007. În: Monitorul Oficial, 2007, nr. 149-152;
4. Regulamentul BNM „cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc”, nr. 269 din 17.10.
2001. În: Monitorul Oficial, 2001, nr. 130 (cu modificările ulterioare);
5. Regulamentul BNM „cu privire la operaţiunile de piaţă deschisă ale Băncii Naţionale a
Moldovei” nr.57 din 11.09.1997, nr. 33 din 11.09.1997. În: Monitorul Oficial, 1997, nr. 62 (cu
modificările ulterioare);
6. Regulamentul BNM „cu privire la expunerile "mari", nr. 3/09 din 01.12.1995. În: Monitorul
Oficial, 1995, nr. 70 (cu modificările ulterioare);
7. Instrucţiunea BNM „cu privire la modul de întocmire şi prezentarea de către bănci a rapoartelor
financiare”. În: Monitorul Oficial nr.64-65 din 2/X-1997;
8. Regulamentul BNM „cu privire la transferul de credit”, nr.373 din 15.12.2005. În: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr.176-181/643 din 30.12.2005 (cu modificările ulterioare);
9. Regulament BNM „cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova”, nr.
200 din 27.07. 2006. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 120-123 din 4.08.2006 (cu
modificările ulterioare);
10. Statutul băncii comerciale „Moldindconbank” SA;
11. Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutarea a BC
„Moldindconbank” SA;

Anexa 1

25
26