Sunteți pe pagina 1din 7

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALECU RUSSO” IAȘI – COMISIA METODICĂ - ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE – CALIFICATIV ANUAL

Anexa nr. 2 la Metodologia de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar

Nr. ............ din ...................................... ANUL ȘCOLAR 2018 – 2019

FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE / EVALUARE


ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR conform OMECTS NR. 6143/2011

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

Vizat
Director,

Numărul fișei postului: ..........................................

Numele şi prenumele: .......................................... .......................................... ..........................................

Specialitatea: .......................................... ..........................................

Perioada evaluată: ..........................................

Punctaj obținut: ..........................................

Calificativul acordat: ..........................................

Page 1 of 7
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALECU RUSSO” IAȘI – COMISIA METODICĂ - ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE – CALIFICATIV ANUAL

Domenii Punctaj Valid


ale evaluării Criterii de Indicatori Punctaj acordat are
performanţă de performanţă maxim Auto Eval. Eval C.P.
eval C.M C.A
1.1.1. Cunoașterea și respectarea de către cadrul didactic a programelor școlare și a categoriilor de
documente curriculare elaborate la nivel național / local, în vigoare, a conținutului acestora precum și a 1
link-urilor către site-urile care conțin aceste documente
1.1. Respectarea programei 1.1.2. Elaborarea testelor inițiale/sumative/finale adaptate la particularitățile clasei/grupei, analiza 1
şcolare, a normelor de rezultatelor obținute și stabilirea măsurilor de ameliorare / dezvoltare
elaborare a documentelor de 1.1.3. Elaborarea planificărilor calendaristice și a proiectării unităților de învățare/ unităților tematice,
proiectare, precum şi a planurilor de evaluare și standardelor de promovare, conform normelor, care să răspundă nevoilor
2
adaptarea acesteia la tuturor elevilor și în acord cu precizările comisiei metodice, cu respectarea termenelor stabilite la nivel
particularităţile clasei de unitate
6 puncte 1.1.4. Elaborarea materialelor de predare (fișe, sinteze, rezumate), a materialelor de învățare (activități
de învățare propuse de cadre didactice pentru oră și pentru acasă) și a materialelor de evaluare 1
adaptate la particularitățile clasei.
1. Proiectarea curriculum-ului (15 puncte)

1.1.5. Completarea documentelor școlare în termenul stabilit 1


1.2.1. Elaborarea /adaptarea/actualizarea a Programelor pentru CDȘ în conformitate cu opțiunile și
-minimum 13 p/ max. 15 p. pt. FB
- minimum 11 / max 13 p. pt. B

0,75
necesitățile elevilor precum și cu nevoile clasei, școlii, comunității
-minimum 8 p/ 11 p. pt. S

1.2. Implicarea în activităţile


de proiectare a ofertei 1.2.2. Elaborarea /adaptarea/actualizarea a Programelor adaptate pentru elevii cu dificultăți de 0,75
educaţionale la nivelul învățare (CES)
unităţii 1.2.3.Elaborare/proiectarea activităților de învățare pentru elevi de performanță 0,75
3 puncte
1.2.4. Elaborare/adaptarea/actualizarea proiectelor de parteneriat educațional cu alte unități școlare/ 0,75
alte instituții sau proiectarea unor materiale de promovare a ofertei educaționale
1.3.1. Utilizarea motoarelor de căutare și a portalurilor / site-urilor pentru accesarea informațiilor
1
legate de documentele curriculare, a legislației în vigoare / programe școlare...
1.3. Folosirea TIC în 1.3.2. Utilizarea portalurilor pentru postarea materialelor realizate respectiv pentru accesarea
1
activitatea de proiectare. manualelor digitale și a materialelor necesare. (edu.ro, RED, ICOS, didactic.ro ...)
4 puncte 1.3.3. Utilizarea pachetului Office pentru elaborarea documentelor de proiectare a activităților. 1
1.3.4. Proiectarea lecțiilor folosind TIC/softuri educaționale, resurse materiale deschise, platforma
1
SIVECO AeL-manuale digitale sau alte platforme educaționale similare.
1.4.1. Proiectarea unor activități extracurriculare pentru Programul Educațional „Școala Altfel” ( ofertă,
1.4. Proiectarea unor 1
chestionare, proiectare, raport).
activităţi extracurriculare
1.4.2. Proiectarea activităților educative extracurriculare / extrașcolare, în timpul anului școlar (plan
corelate cu obiectivele
managerial, strategii, proceduri, planificări, etc.).
nevoile educabililor, planul
1
managerial al unității
2 puncte

15 p
TOTAL

Page 2 of 7
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALECU RUSSO” IAȘI – COMISIA METODICĂ - ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE – CALIFICATIV ANUAL

2.1.1.Valorificarea materialelor de predare (sinteze, rezumate, fișe de documentare...) puse la dispoziția


elevilor de către cadrul didactic în vederea asimilării noilor cunoștințe, cu scopul eficientizării învățării 2
și optimizări resurselor temporale.
2.1.2.Realizarea activităților de învățare prin utilizarea metodelor și procedeelor activ-participative,
2.1.Utilizarea unor strategii care să contribuie la creșterea gradului de originalitate și independență în rezolvarea sarcinilor, 2
didactice care asigură centrarea învățării pe dobândirea de competențe.
caracterul aplicativ al învăţării 2.1.3.Utilizarea instruirii diferențiate prin aplicarea de măsuri remediale pentru elevii cu dificultăți de
1
şi formarea competenţelor învățare.
specifice. 2.1.3.Utilizarea instruirii diferențiate pentru stimularea elevilor capabili de performanță. 1
9 puncte 2.1.4.Construirea situațiilor de înv. care solicită participarea creativă a unui nr cât mai mare de elevi 1
2.1.5.Realizarea întocmai și la timp a activităților planificate în curriculum (corelare planificare-
activitate în clasă-condică) cu transmiterea gradată și accesibilă a cunoștințelor într-o succesiune logică, 1
conform cu nivelul de pregătire al elevilor
2.1.6.Respectarea programului școlar (punctualitate, prezență) 1
2. Realizarea curriculum-ului (30puncte)

2.2.1. Utilizarea manualelor digitale și a resurselor audio-video și IT&C (Dvd – player, TV, Radio,
2
2.2. Utilizarea eficientă a bazei Videoproiector, Internet, laptop, CD/DVD, diapozitive/foto, filme, prezentări multimedia...).
logistice, din unitatea de 2.2.2.Utilizarea materialelor specifice fiecărei discipline (planșe, hărți, platforme de experimente, lucrări
2
-minimum 24 p pt. FB

învăţământ, inclusiv TIC, în practice, mostre de materiale,...).


- minimum 21 p pt. B
-minimum 15 p pt. S

vederea optimizării activităţilor 2.2.3.Utilizarea manualelor alternative și a altor resurse care să faciliteze învățarea (auxiliare, culegeri,
2
didactice ghiduri metodologice…)
7 puncte 2.2.4.Utilizarea/crearea softurilor educaționale, platformei AEL sau a altor platforme similare,
1
programe, aplicații (PowerPoint, Word...).
2.3. Diseminare, evaluarea și 2.3.1.Valorizarea activităților prin realizarea unor expoziții / portofolii 1
valorizarea activităților 2.3.2.Exemple de bună practică /activități diseminate prin sit-ul școlii, platforme educaționale / pagini
1
realizate 2 puncte de internet
2.4.1. Organizarea activităților remediale pentru elevii cu dificultăți de învățare 1,5
2.4. Organizarea şi desfăşurarea
activităţilor extracurriculare, 2.4.2. Pregătirea și participarea elevilor la concursuri școlare, competiții, programe /elevi de perform. 1,5
participarea la activități de 2.4.3.Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare din Proiectul educațional „Școala Altfel”. 1.5
voluntariat. 5 puncte 2.4.4.Solicitarea de feed-back de la elevi, părinți prin discuții, interviuri, aplicare de chestionare 0,5
2.5.1. Realizarea de activități de învățare care presupun studiul individual. 1
2.5. Formarea deprinderilor de
studiu individual şi în echipă în 2.5.2. Realizarea de activități de învățare care presupun lucrul în echipă/pe grupe. 1
vederea dezvoltării competenţei 2.5.3. Îndrumarea în valorificarea diferitelor surse (Internet, multimedia, surse orale) în realizarea de 1
de ,,a învăţa să înveţi‘’. 3 puncte proiecte
2.6.1. Realizarea obiectivelor curriculare și de dobândire a competențelor (dimensiunea calitativă a
2.6. Furnizarea de feed-back, 2
activităților realizate).
informarea sistematică a
2.6.2. Informarea elevilor despre progresul realizat la fiecare unitate de învățare (grafice de evoluție,
educabililor și a părinților în 1
privința progresului școlar carnetul de elev, …)
realizat 4 puncte 2.6.3. Informarea periodică a părinților despre progresul școlar, comportamentul social și stilul de
1
învățare al propriului copil
TOTAL 30p

Page 3 of 7
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALECU RUSSO” IAȘI – COMISIA METODICĂ - ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE – CALIFICATIV ANUAL

3.1.1. Prezentarea către elevi a standardelor de promovare. 1


3.1. Asigurarea transparenţei 1
3.1.2. Prezentarea către elevi a modalităților de evaluare, a criteriilor și a baremurilor de notare.
criteriilor, a procedurilor de
3.1.3.Informarea părinților cu privire la tehnicile și modalitățile de evaluare aplicate 1
evaluare. 4 puncte
3.1.4. Asigurarea permanentă a feed-back-ului 1
3.2.1. Realizarea testelor cu descriptori de performanță 1
3.2. Aplicarea testelor
predictive, interpretarea şi 3.2.2. Aplicarea testelor predictive pentru fiecare nivel/disciplină/modul. 1
3. Evaluarea rezultatelor învăţării. (20 puncte)

comunicarea rezultatelor. 3.2.3. Interpretarea testelor predictive și realizarea activităților remediale. 1


4 puncte 3.2.4. Comunicarea rezultatelor testelor predictive și a măsurilor ameliorative care se impun. 1

3.3.1. Selectarea şi diversificarea metodelor şi tehnicilor de evaluare (scrisă, orală, practică) 1


3.3. Utilizarea diverselor
instrumente de evaluare, 3.3.2. Utilizarea instrumentelor alternative de evaluare (proiectul, portofoliul, metoda RAI, interviul, 1
inclusiv a celor din banca de tehnica 3-2-1, investigația, observarea sistematică a activității, înregistrări audio și/sau video)
instrumente de evaluare unică. 1
-minimum 16 p. pt. FB

3.3.3. Respectarea criteriilor de exigență în evaluare în raport cu nivelul clasei și standardele de


- minimum 14 p. pt. B
-minimum 10 p. pt. S

3 puncte evaluare și de promovare.


3.4. Promovarea autoevaluării 3.4.1. Includerea în demersul didactic a activităților de autoevaluare. 2
şi interevaluării. 3 puncte 3.4.2. Realizarea de activități de interevaluare periodică. 1
3.5.1. Elaborarea, adaptarea, aplicarea de instrumente de identificare a nivelului de satisfacție al 1
3.5. Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor (chestionare părinți/ elevi)
beneficiarilor . 1
3 puncte
3.5.2. Valorificarea feed-back-ului obținut în activitatea didactică ulterioară.
3.5.3. Întâlniri periodice cu părinții elevilor (consultații, „Școala părinților”, …) 1
3.6. Coordonarea elaborării 3.6.1. Elaborarea testele inițiale și/sau finale (itemilor de evaluare, descriptori de performanță…) 0,5
portofoliului educațional ca 3.6.2. Aplicarea diferențiată pe nivele de învățare a testelor de evaluare sumative (CES, normal, 0,5
element ca element central al
performanță; itemi, descriptori de performanță …)
evaluării rezultatelor învățării 0,5
3 puncte 3.6.3. Înregistrarea și interpretarea rezultatele evaluărilor cu stabilirea şi aplicarea măsuri lor de
ameliorare/dezvoltare în urma evaluărilor
3.6.4. Notarea ritmică conform standardelor naționale de evaluare cu consemnarea rezultatelor în 0,5
catalog și carnetul de note
3.6.5. Obținerea de premii/ mențiuni/trofee la concursuri școlare/festivaluri/programe/proiecte 1
avizate ISJ IAȘI/MEN la nivel local / național/ internațional
TOTAL 20p
4.1. Stabilirea unui cadru 4.1.1. Prezentarea și respectarea normelor care permit desfășurarea într-un cadru adecvat a 1
adecvat (reguli de conduită, activităților cu elevii (ROI, SSM…).
4.Managementul clasei de

atitudini, ambient) pentru


extracurriculare (10

4.1.2.Elaborarea documentelor, informarea elevilor și aplicarea normelor, instrucțiunilor privind 1


- minimum 14 p. pt. B
-minimum 8 p. pt. FB

-minimum 10 p. pt. S

desfăşurarea activităţilor în
desfășurarea activităților în sala de clasă/cabinet/laborator/atelier/sală sport/teren de sport și în
conformitate cu
particularităţile clasei de elevi. spațiul școlar și/sau extrașcolar
puncte)

2 puncte
4.2.1. Efectuarea responsabilă a serviciului pe școală de către cadrele didactice. 1
4.2. Monitorizarea
elevi

comportamentului elevilor şi 0,5


4.2.2. Asigurarea unui climat adecvat și intervenția cadrelor didactice în aplicarea normelor stabilite la
gestionarea situaţiei
conflictuale. 2 puncte
nivelul unității pentru rezolvarea unor situații conflictuale.
4.2.3. Prezentarea consecventă a exemplelor pozitive / negative de comportament în spațiul școlii 0,5

Page 4 of 7
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALECU RUSSO” IAȘI – COMISIA METODICĂ - ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE – CALIFICATIV ANUAL

4.3.1. Cunoașterea personalității elevilor din grupul clasei. (fișe de observație - fișele psihopedagogice) 0.5
4.3. Cunoaşterea, consilierea şi 1
4.3.2. Consilierea adecvată a elevilor, colaborarea cu psihologul / consilierul școlar
tratarea diferenţiată a elevilor.
4.3.3. Gestionarea situațiilor conflictuale prin tratarea diferențiată a elevilor cu tulburări de 0.5
2 puncte
comportament (ADHD...).
4.4. Monitorizarea elevilor prin 4.4.1. Implicarea elevilor în activități de bună practică 1
valorizarea exemplelor de bună 4.4.2. Responsabilizarea elevilor 0,5
practică 2 puncte 4.4.3. Evidențierea și diseminarea exemplelor de bună practică prin diverse surse 0,5
4.5. Organizarea şi desfăşurarea 4.5.1. Organizarea și desfășurarea activităților extrașcolare care contribuie la atingerea obiectivelor 1,5
activităţilor extracurriculare, curriculare (vizite, excursii, drumeții, schimb de experiență, activități în cadrul proiectelor...)
participarea la acţiuni de 4.5.2. Participare la activități de voluntariat (SNAC, Salvati, Copiii!, ...) 0,5
voluntariat. 2 puncte
TOTAL 10p

5.1.1.Participarea la programe de formare/perfecționare obligatorii care asigură cumulat 90 de 1


credite/5 ani. (județean /național/ internațional)
5.Managementul carierei şi a al dezvoltării profesionale (15 puncte)

5.1.2. Gradul didactic.


-definitivat 0,5
-Gradul II 0,75
5.1. Participarea la programele
-Gradul I 1
de formare la nivel
național/internațional 5.1.3. Master 0,5
5 puncte 5.1.4. Doctorat / Cursuri postuniversitare 0,25
5.1.5.Membru în comisii județene și/sau naționale 0,25

5.1.6. Formator cu atestat- susținerea unor programe de formare / workshop-uri la nivel local /național 0,5
/ internațional
-minimum 13 p. pt. FB

0,25
- minimum 11 p. pt. B

5.1.7. Metodist /Mentor cu atestat


-minimum 8 p. pt. S

5.2. Implicarea în organizarea 5.2.1. Participarea la activități metodice din cadrul cercului pedagogic/comisiei metodice. 0,5
activităţilor în cadrul 5.2.2. Susținerea activităților metodice în cadrul cercului pedagogic/comisiei metodice. 1,5
comisiilor la nivelul școlii
5.2.3.Responsabil comisie (Comisie Metodica/CDPFC/Comisii EN și alte Comisii) 0,5
3 puncte
5.2.4.Membru în comisiile de la nivelul școlii 0,5
5.3.1.Participarea cu lucrare la sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane locale, judeţene, naţionale, 1
internaţionale.
5.3.2.Inițiator/coordonator/membru în echipa de proiect educațional local/național/internațional 1
5.3.Dezvoltarea profesională 5.3.3. Inițiator/coordonator/membru în echipa de organizare a unor concursuri şcolare/ festivaluri la 1
prin alte activități metodico-
nivel local/național/internațional.
științifice
5.3.4.Cărți în domeniul educațional/ Lucrări științifice de specialitate /ghiduri metodologice/auxiliare 1
6 puncte
curriculare cu ISBN (în ultimii 5 ani)
5.3.5. Articole publicate în reviste de specialitate/ volume colective cu ISBN/ISSN 1
5.3.6. Completarea portofoliului profesional și dosarul personal. 1

5.4. Dezvoltarea capacităţii de 5.4.1. Comunicarea și relaționarea cu elevii. 0,25


comunicare şi relaţionare în 5.4.2. Comunicarea și relaționarea cu personalul școlii (personal didactic și nedidactic). 0,25
interiorul şi în afara unităţii 5.4.3. Comunicarea și relaționarea cu familiile elevilor. 0,25

Page 5 of 7
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALECU RUSSO” IAȘI – COMISIA METODICĂ - ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE – CALIFICATIV ANUAL

1 punct 5.4.4. Comunicarea și relaționarea cu echipa managerială. 0,25


TOTAL 15 p
6.1. Dezvoltarea de parteneriate 6.1.1. Realizarea și organizarea de activități în cadrul unor proiecte educaționale și parteneriate cu alte 1
şi proiecte educaţionale în
. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea

instituții locale
vederea dezvoltării 6.1.2. Participarea cu elevii/asistarea la concursuri școlare la nivel local/național/internațional. 1
instituţionale. 2 puncte
6.2. Pomovarea activității 6.2.1. Promovarea activității școlii și a ofertei educaţionale în comunitate, în grădinițe, școli... 0,5
unității școlare și a ofertei 0,5
6.2.2. Promovarea activității școlii și a ofertei educaţionale prin multimedia, TIC și Internet.
imaginii unităţii şcolare. (8 puncte)

educaţionale 1 punct
6.3.Promovarea imaginii şcolii 6.3.1. Rezultate la concursuri / festivaluri și competiții școlare 1
în comunitate și în afara ei prin 0,5
6.3.2. Participarea, asistarea, însoțirea elevilor
-minimum 7 p. pt. FB

rezultatele elevilor la
- minimum 5 p. pt. B
-minimum 3 p. pt. S

concursuri, competiții și 6.3.3. Popularizarea activităților extracurriculare 0,5


activităţi extracurriculare 2 pct
6.4. Realizarea de programe 6.4.1. Realizarea/participarea la programe de prevenire/combatere a violenței. 0,5
antiviolență şi combatere 0,5
6.4.2. Realizarea/participarea la programe de prevenire și combatere a comportamentelor care denotă
comportamentelor nesănătoase
1 punct
o orientare greșită (alimentație nesănătoasă, siguranța pe Internet, fumat/etnobotanice-
droguri/alcool...).
6.5. Respectarea integrală a 6.5.1. Participarea la cel puţin 90% din şedinţele CP 0,5
regulamentelor interne si a 0,25
6.5.2. Popularizarea Regulamentului Intern în cadrul colectivului de elevi și în rândul părinţilor
procedurilor stabilite la nivelul
unității de învățământ 1 puncte 6.5.3.Cunoaşterea, respectarea și aplicarea procedurilor PSI, SU și SSM în activitățile desfășurate. 0,25
6.6. Implicarea activă în crearea 6.6.1. Realizarea de activități menite să creeze o cultură a calității în unitate. 0,75
unei culturi a calităţii în nivelul 0,25
6.6.2. Mediatizarea activităților
organizaţiei. 1 puncte
TOTAL 8 p.

7. Conduita 7.1. Manifestarea atitudinii 7.1.1. Folosirea limbajului adecvat, ținuta decentă, comportament exemplar 1
profesională morale și civice (limbaj, ținută,
(2 puncte) respect, comportament)
7.2.Respectarea și promovarea 7.2.1. Respectarea standardelor de etică profesională 1
deontologiei profesionale
TOTAL 2p
TOTAL GENERAL 100 p

100 – 85 puncte, FB; 84.99 – 71 puncte, B; 70.99 – 61 puncte, S; sub 60,99 puncte, NS CALIFICATIV ACORDAT

Acordarea calificativului se realizează după cum urmează:


 Calificativul general „FOARTE BINE”se acordă dacă este obținut calificativul „FOARTE BINE” la cel puțin 4 domenii (din care, obligatoriu domeniul 2) și calificativul
„BINE” la celelalte domenii
 Calificativul general „BINE”se acordă dacă este obținut calificativul „BINE” la cel puțin 4 domenii (din care, obligatoriu domeniul 2) și calificativul „SATISFĂCĂTOR” la
celelalte domenii
 Calificativul general „SATISFĂCĂTOR”se acordă dacă este obținut calificativul „SATISFĂCĂTOR” la toate domeniile
 Calificativul general „NESATISFĂCĂTOR”se acordă dacă este obținut calificativul „NESATISFĂCĂTOR” la cel puțin 1 domeniu

Page 6 of 7
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALECU RUSSO” IAȘI – COMISIA METODICĂ - ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE – CALIFICATIV ANUAL

Surse dovezi:

Portofoliu cadru didactic, materiale predare / sinteze / rezumate / fișe de documentare, materiale de învățare / activități de învățare, materiale de evaluare, caietul de evaluare,
planificări calendaristice, planificări ale unităţilor de învăţare, proiecte de tehnologie didactică, referate / documentații ale lucrărilor practice, fişe de lucru, fişe de progres, planuri
de evaluare, standarde de promovare, modele de teste de evaluare iniţială / sumativă, caietele de notiţe / teme ale elevilor, portofoliul elevilor, chestionarele aplicate elevilor,
părinţilor, cadrelor didactice, centralizatoare interpretare teste de evaluare şi planuri remediale, activităţi de învăţare remedială individualizate, activități de învățare pentru
stimularea performanței, carnete de note, catalogul clasei, condica de prezenţă, procese verbale profesor de serviciu, rapoarte semestriale, anuale ale şefilor de catedră/ comisii /
comitete de lucru, rapoarte de evaluare internă a calităţii, formulare de monitorizare trimestrială, rapoarte de inspecţie, notele de control, rapoarte de validare externă, fişe de
observaţie la ore, rapoarte ale vizitelor de monitorizare, procese verbale lectorate cu părinţii etc

CONCLUZII, APRECIERI, RECOMANDĂRI

Data: Nume şi prenume cadru didactic evaluat Semnătură cadru Director Semnătură director
didactic:

Nume şi prenume: Semnături:

Responsabil comisie: ............................................................. ......................

Lider sindical: ............................................................. ......................

Membrii CA: ............................................................. ...................... ............................................................. ......................


............................................................. ...................... ............................................................. ......................
............................................................. ...................... ............................................................. ......................
............................................................. ...................... ............................................................. ......................

Page 7 of 7