Sunteți pe pagina 1din 5

Avizat, Avizat,

Director Şc. Gimn. ,,Dimitrie Sturdza” Tecuci Director CJRAE Galaţi

ÎNTOCMIT: PROF. RALUCA GABOR, SPECIALITATEA MATEMATICĂ


PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT, AN ŞCOLAR 2017-2018
NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI : …………, ELEV ÎN CLASA a V-a, 2017-2018

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII:……………………….

DOMICILIUL:………………….

ȘCOALA/ INSTITUȚIA: Şcoala Gimazială ,,Dimitrie Sturdza” Tecuci

ECHIPA DE LUCRU: prof. Raluca Gabor, psiholog şcolar ………………….

PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ COPILUL/ ELEVUL/TÂNĂRUL (rezultatele evaluării complexe)(din fisa psihopedagogica, din Certificatul de
Orientare Scolara si din recomandarile COSP)

Tulburare autistă, retard psihic uşor, QI=65, handicap grav cu asistent personal, elemente de discontact psihic, ecolalie, dislalie.

PRIORITĂȚI PENTRU PERIOADA 2017-2018:


 Formarea abilitatilor de socializare;
 Formarea abilităţilor de comunicare;
 Formarea abilităţilor de participare la lecţii;
 Formarea abilitatilor de cooperare si colaborare;
 Dezvoltarea capacităţilor de scriere;
 Partciparea la activităţi de grup;
 Participarea la activităţi specifice matematicii;

STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT

Obiective Conținuturi Metode și Perioada de Criterii Metode și


mijloace de intervenție minimale de instrumente
realizare apreciere a de evaluare
progreselor
Domeniul cognitiv 1.Numere naturale Explicatia Permanent, Nu este cazul Evaluare
Stimularea şi dezvoltarea 2. Operaţii cu numere naturale Conversatia pe parcursul stabilirii unui set scrisă
capacităţilor psiho-individuale în 3. Puteri cu exponent natural euristica semestre de criterii deoarece
vederea formării unor 4. Ordinea fectuării operaţiilor Experiment lor I si II minimale special limbajul este
comportamente independente 5. Metode aritmetice de rezolvare demonstrativ la disciplina sărac şi elevul
a problemelor Observarea matematică se exprimă
Extragerea informaţiilor din 6. Divizibilitatea numerelor sistematica a deoarece elevul greoi, de cele
texte,tabele, desene, scheme ca naturale activitatii elevului. prezinta mai multe ori
surse pentru rezolvarea unor 7. Fracţii ordinare Aplicarea de teste capacitate silabisind
exerciţii şi probleme simple 8. Operaţii cu fracţii ordinare adaptate şi fişe de deosebită la
9. Fracţii zecimale lucru adaptate. acest obiect, în
Realizarea dirijată a unor activităţi 10. Operaţii cu fracţii zecimale sensul că, în
simple de investigare, pe baza unor finite ciuda
fişe de lucru date 11. Alte probleme cu fracţii diagnosticului
zecimale prezentat elevul
12. Elemente de geometrie a fost în situaţia
13. Unghiuri ca, în cazul
14. Unităţi de măsură aplicării la clasa
a unui test
sumativ în care a
avut aceeaşi
itemi cu ai
colegilor, acesta
să nu obţină cea
mai mică notă
din clasă.
Elevul este
capabil sa
prelucreze
informatia.
Elevul a dat
dovada de
capacitatea de
achizitie a
cunostintelor
teoretice.

Domeniul Psihomotor Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de Jocuri de rol Permanent, Să recunoască gesturi Evaluare
comunicare verbală şi nonverbală şi a unei Activitate practică şi mimică facială
Formarea şi dezvoltarea pe practică
atitudini civilizate în relaţiile cu ceilalţi Aprecieri stimultive
componentelor psihomotricităţii parcursul
(schema corporală, lateralitatea) şi procesului
a formelor de prehensiune didactic
învederea construirii
comportamentelor adaptative

Dezvoltarea motricităţii generale


în context social-integrator

Social-afectiv Adaptarea demersului didactic la Conversatia Permanent Raspuns adecvat Participarea


Formarea şi dezvoltarea dificultatile de comunicare prin Dialogul in cadrul situatiilor activa la
unor comportamente adaptative în acordarea unui timp indelungat Explicatia orelor de invatare sarcinile
relaţia cu mediul înconjurător in formularea raspunsurilor. Experiment de curs propuse
(natural şi social) Crearea unui climat socio-afectiv demonstrativ
adecvat de sustinere si incurajare Prezentari PPT
Exersarea conduitei independente din partea profesorului si a Utilizarea softului
pentru integrarea sociala colectivului de elevi educational
Scheme
Dezvoltarea motricităţii generale Planse
în context social-integrator.

Comunicare şi limbaj Adaptarea materialului Conversatia Permanent Exprimarea Feed-back


Exersarea abilităţii de receptare a informative la stilul de invatare Dialogul in cadrul orala pozitiv
mesajului verbal şi nonverbal audio-vizual Explicatia orelor constant
Incurajarea exprimarii libere a Experiment de curs Evaluarea
Formarea abilităţilor în plan ideilor, opiniilor personale demonstrativ cunostinte
lexico-grafic. Prezentari PPT lor prin note
Softul educational si aprecieri
Dezvoltarea capacităţii de Planse, scheme verbale
comunicare utilizând correct
limbajul specific matematicii

Autonomie personală Aplicarea testelor initiale, de Diada Periodic, pe Asimilarea Autoevaluare


Formarea şi educarea unor revenire, de progress Lucrul in echipa parcursul cunostintelor la Evaluare
abilităţi de întreţinere şi Cooptarea elevului celor doua nivel optim intercolegiala
igienă personală şi a spaţiului de in proiecte semestre la nivel verbal
locuit

Formarea şi exersarea conduitei


independente pentru integrarea în
plan social

EVALUAREA PERIODICĂ
 Obiective realizate: antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimuli
Dezvoltarea capacităţii communicative
Dezvoltarea spiritului de observaţie
Dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu

 Dificultăți întâmpinate: Cu exceptia dificultatilor specifice diagnosticului, nu s-au inregistrat alte dificultati pe parcursul anului scolar,
existand o foarte buna colaborare cu profesorul, cat si o buna integrare in cadrul colectivului de elevi. Totuşi trebuie menţionat faptul că
elevul are capacitate de concentrare redusă, exprimare greoaie, copiază cu greu de la tablă

 Metode cu impact ridicat:


 Pozitiv: conversaţia, demonstraţia, joc de rol, metode stimulative.

 Negativ: evaluarea orală a elevului este limitată de exprimarea greoaie a elevului

Revizuirea programului de intervenție educațional – terapeutică (în funcție de rezultatele evaluărilor periodice)
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Recomandări particulare: Tinand cont de rezultatele obtinute de elev la disciplina matematică, recomand sprijinirea si incurajarea
elevului in vederea cooptarii in noi proiecte care sa-l includa in activitatea de performanta.

Rolul și modul de implicare a părinților în program: Părinţii şi întreaga familie se implică enorm în educarea copilului, incluzând toate terapiile la care
participă elevul, Există o strânsă cooperare a familiei cu şcoala. Elevul este însoţit la şcoală şi spre casă de către un membru al familiei. Este foarte
afectuos, manifestă dragoste şi duioşie faţă de cadrele didactice.

Întocmit, Psiholog școlar,


Prof. Raluca Gabor, matematică

Directorul unității școlare,


Prof………………