Sunteți pe pagina 1din 5

BAC - 2018, BIOLOGIA, profilul umanist

Baremul de verificare Test 1


№ Puncte Barem de evaluare: Răspunsul aşteptat: Notă:

Diversitatea în lumea vie și particularitățile distinctive ale lumii vii


1 Răspunsul lipseşte – L; Trăsăturile distinctive ale mazărei:
7 Răspunsul este incorect - Tipul Tipul Tipul Organe Tipul
puncte 0 puncte; sistemului tulpinii(după nervațiunii generative fecundației
Pentru fiecare trăsătură distinctivă radicular forma vitală) frunzelor
indicată corect (a)- 1 punct; 1. Sistem 1. Tulpină 1.Nervațiune 1.Floare 1.Fecundație
radicular ierboasă reticulată 2. Fruct dublă
pivotant 3. Semințe

2 5 Răspunsul lipseşte – L; Poziția sistematică a mazărei: Este necesară


puncte Răspuns incorect – 0 puncte; sublinierea răspunsului
Pentru fiecare selectare corectă a)Supraregnul Eucariote; selectat.
- 1 punct. b)Regnul Plante
c)Filum Angiosperme
d)Clasa Dicotiledonate
e)Ordinul Fabales
f)FamilieLeguminoase
g)Gen Pisum
h) SpeciaPisum sativum (mazărea)
3 8 Răspunsul lipseşte – L; Gimnosperme Criterii Angiosperme Nu se admit
puncte Răspuns incorect – 0 puncte; necorespunderi între
Pentru fiecare răspuns corect- 1 Lemnoasă Tipul tulpinii Ierboasă și lemnoasă criteriul propus şi
punct. (după forma vitală) răspunsul prezentat.
Golașă Sîmânța Închisă în fruct Vor fi acceptate și alte
Fecundație simplă Tipul fecundației Fecundație dublă exemple veridice,
referitor la
Pinul; Reprezentanți (indică încă Mărul; reprezentanții
Bradul. câte un exemplu) Trandafirul. filumurilor respective.
4 3 Răspunsul lipseşte – L; a) Trăsătură evolutivă: Pot fi propuse și alte
puncte Răspuns incorect – 0 puncte; Prezența florii, în care se formează fructul, care protejează sămânța. soluții efective(b).
Pentru indicarea corectă a trăsăturii b) Soluții:
evolutive- 1 punct; 1. Interzicerea depozitării deșeurilor pe malurile bazinelor acvatice unde
Pentru indicarea corectă a soluției- este răspândit nufărul alb.
1 punct. 2. Ocrotirea habitatelor/ bazinelor acvatice de către stat /Interzicerea
intervenției negative asupra habitatelor (desecări, drenări etc), unde este
răspândită planta.
Sisteme și procese vitale
5 3punct Răspunsul lipseşte – L; Funcțiile organitelor celulare:
e Răspuns incorect – 0 puncte; a) Reticul endoplasmatic agranular (REA) –biosinteza lipidelor și glucidelor.
Pentru indicarea corectă a funcției b) Leucoplaste - depozitarea substanțelor de rezervă în celula vegetală.
organitului- 1 punct. c)Lizozomi - digestia intracelulară, depozitarea fermenților.

6 6 Răspunsul lipseşte – L; A- 4; Fiecare cifră este


puncte Răspuns incorect -0 puncte; B-2 ; selectată o dată, dar
Pentru fiecare cifră corectă în şir C- 1,3,5, 6. dacă sunt repetate unа
câte –1 punct sau mai multe cifre, din
scorul total acumulat pe
item se scade 1 punct.
7 9 Răspunsul lipseşte – L; а)Denumirea imaginii-Encefalul; Se admit şi alte
puncte Răspuns incorect – 0 puncte; formulări corecte
Pentru răspunsul (a) – 1 punct; b) Legenda: referitor la descrierea
Pentru completarea legendei (b) – 1) Telencefal; 4) Puntea Varolio; funcţiilor structurilor
5 puncte (fiecare structură corect 2)Diencefalul; 5) Cerebelul; indicate în item (c).
indicată – 1 punct); 3) Mezencefalul; 6) Bulbul rahidian ;
Pentru răspunsul corect (c) – 7)Măduva spinării;
3 puncte (funcţia organelor 3,5 şi 6
– câte 1 punct). c) Funcţiile:
Cifra3– Mezencefalul-Centrul reflexelor de redresare și distribuția normală a
tonusului muscular
Cifra 5– Cerebelul- Responsabil de menținerea echilibrului corpului și
coordonarea mișcărilor.
Cifra 6– Bulbul rahidian- Reflexă (centrii nervoși vegetativi) și de conducere
(prin fibrele aferente și eferente) .
8 7 Răspunsul lipseşte – L; a) Pentru punctual (a) nu
puncte Răspuns incorect - 0 puncte; se admit alte variante
Pentru fiecare cifră corect plasată în 1 5 4 3 2 de verificare.
careu (a) – câte 1 punct; Pentru punctual (b) și
Pentru răspunsul (b) – 1 punct; b) Receptorul transformă energia stimulului recepționat în impuls nervos; (c) pot fi alte formulări.
Pentru răspunsul (c) - 1 punct. c) Centrii nervoși al reflexelor condiționate la om sunt localizați în scoarța
cerebrală.
9 10 Răspunsul lipseşte – L; 1. a) F Corect: neuronilor motori Pentru punctul (1)nu se
puncte Răspuns incorect – 0 puncte; b) F Corect: măduvei spinării admitalte variante
Pentru încercuirea variantei c) A deverificare.
A –2 puncte; Dacă la sublinierea F
Pentru încercuirea variantei 2. a) Cauza: Orar de lucru supraîncărcat / Lipsa de organizare a muncii corectă, dar propoziţia
F -1 punct; intelectuale. scrisă este fals
Pentru substituirea corectă în Metoda de profilaxie: Planificarea corectă a zilei de muncă, elaborarea unui substituită, se acordă
propoziţia falsă - 1 punct. regim de lucru; numai 1 punct.
Pentru fiecare cauză indicată b) Cauza: Oboseala fizică. La punctul (2)pot fi
corect- 1 punct; Metoda de profilaxie: Gimnastica zilnică / exerciții fizice zilnice . prezentate și alte cauze
Pentru fiecare metodă de profilaxie- de apariție
1 punct. asurmenajului și
metode de profilaxie.

Bazele geneticii și ameliorarea organismelor


10 6 Răspunsul lipseşte – L; a) Mitoză- diviziunea indirectă a celulelor somatice. Se admit și alte
puncte Răspuns incorect -0 puncte; b) Fenotip- totalitatea caracterelor externe și interne ale organismului. formulări corecte a
Pentru fiecare definiție corectă- 2 c) Genă- reprezintă o unitate informațională, care determină un anumit caracter termenilor.
puncte. ereditar. Pentru definirea
incompletă a
termenilor- 1 punct.

11 9 Răspunsul lipseşte – L; A) Autozom—Cromozomi, care formează majoritatea complementului


puncte Răspuns incorect - 0 puncte; cromozomial, restul- părți componente ale cromozomului. Pot fi prezentate şi alte
B) Interfază- Etapă a ciclului celular, restul-faze ale mitozei. explicaţii // formulări
Pentru fiecare cuvânt selectat corect C) Alcaptonuria- boală genică autozomală recesivă, restul- boli genice X- logice.
– 1 punct; linkate recesive.
Pentru fiecare explicaţie -
câte 2 puncte (din care 1 p. pentru
argumentarea selectării şi 1 p.
pentru argumentarea asocierii.

12 3 Răspunsul lipseşte – L; Argument: Pentru a obține hormoni; Pot fi prezentate şi


puncte Răspuns incorect - 0 puncte; Argument: Pentru a obține vaccinuri complexe, necesare în zootehnie alte argumente.
Pentru fiecare argument prezentat- /agricultură;.
1 punct. Argument: Pentru a obține plante transgenice, rezistente la diferiți patogeni.

13 11 Răspunsul lipseşte – L; A – forma înaltă РР: ♀ AaВb Х ♂ аabb Este obligatoriu –


puncte Rezolvare greşită – 0 puncte; a – forma pitică G : ♀ АВ; Ab; аВ; ab G: ♂ ab rezolvarea problemei
Pentru indicarea: В – aranjarea axială a conform algoritmului.
- datelor problemei -1 punct;. Gameţii pot fi scrişi
florilor ♀ AB Ab aB ab
- sarcinii 1 punct; b –aranjarea şi separat, dar poate

- formelor parentale feminine - terminală a florilor fi considerat
ab AaBb Aabb aaBb aabb
1 punct; Р♀ - AaВb; înalte, înalte, pitice, pitice,
suficient şi scrierea
- formelor parentale masculine Р♂ - аabb: aranjare aranjare aranjare aranjare corectă a gameţilor
1 punct; -------------------- axială terminală axială terminală numai în tabelul
- gameţilor masculini -1 punct; F1 - % ааbb ? Penet.
- gameţilor feminini -1 punct;
Pentru: Se admite răspunsul
4--------100%
corect şi sub altă
- Genotipuri (completarea 1-------- X X= 1 x 100 : 4 = 25% formulare.
grilajului) - 1 punct;
- Fenotipuri -(completarea
grilajului) - 1 punct;
- Indicarea /încercuirea formei Răspuns: Probabilitatea apariției plantelor de mazăre pitice cu aranjare terminală
căutate în tabel - 1 punct; a florilor(ааbb) este de 25%.
- calcule – 1 punct;
- răspuns – 1 punct.
Ecologia și protecția mediului
14 13 Răspunsul lipseşte – L; a) Factori ecologici- elementele mediului de viață, capabile să exercite o acțiune Poate fi prezentată
puncte Răspuns incorect – 0 puncte; directă sau indirectă asupra organismelor vii sau asupra mediului ambiant. și altă definiție a
Pentru definirea corectă a b) Temperatura solului /umiditatea etc. noțiunii (a).
termenului (a) – 1 punct. c) 1.Denumirea verigilor trofice: Se acceptă și alte
Pentru exemplul indicat (b)- 1 Veriga trofică 1- producător; exemple
punct. Veriga trofică 2- consumator primar; veridice (b).
Pentru indicarea corectă a Veriga trofică 3- consumator secundar; Pot fi formulate și
denumirii verigii trofice (c) -1 Veriga trofică 4- descompunător alte soluții și
punct; 2. Funcția consumatorului primar- asigură transformarea succesivă a argumente corecte
Pentru indicarea funcției substanțelor organice. (d).
consumatorilor primari -1 punct; d.Soluție: Interzicerea construcțiilor spălătoriilor auto de-a lungul malurilor râului.
Pentru fiecare soluție indicată Argument: Detergenții utilizați poluează apa râului.
corect- 1 punct; Soluție:Efectuarea activităților de salubrizare a râului.
Pentru fiecare argument -1 punct. Argument:Previne poluarea ecosistemului.
Soluție:Crearea și promovarea unor spoturi publicitare referitoare la necesitatea
protecției ecosistemului acvatic.
Argument: Este o metodă eficientă de sensibilizare a oamenilor referitor la
problema protecției ecosisistemelor acvatice.