Sunteți pe pagina 1din 44

ACORD CADRU

PENTRU EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUCTIE


REZERVOARE ATMOSFERICE

CILINDRICE VERTICALE DIN OTEL SUDATE


Nr. [VA RUGAM INSERATI]

Incheiat de catre si intre:

OMV PETROM S.A., o societate constituita si functionand in conformitate cu


prevederile legilor din Romania, administrata in sistem dualist, avand sediul social
situat in str. Coralilor nr. 22, Petrom City, sector 1, Bucuresti, cod postal 013329,
inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/8302/1997, Cod Unic de Inregistrare
1590082, atribut fiscal RO, capital social subscris si varsat 5.664.410.833,50 RON, cont
bancar nr. RO63RZBR0000060002406702, deschis la Raiffeisen Bank Sucursala
Bucuresti, prin reprezentantii sai autorizati, denumita in continuare „OMV PETROM“

si

[VA RUGAM INSERATI NUMELE], o societate constituita si functionand in conformitate


cu prevederile legilor din [VA RUGAM INSERATI], avand sediul social situat in [VA
RUGAM INSERATI], cod postal [VA RUGAM INSERATI], inmatriculata in Registrul
Comertului sub nr. [VA RUGAM INSERATI], Cod Unic de Inregistrare [VA RUGAM
INSERATI], atribut fiscal [VA RUGAM INSERATI], cont bancar nr. [VA RUGAM
INSERATI], deschis la banca [VA RUGAM INSERATI], prin reprezentantii sai autorizati,
denumita in continuare „CONTRACTOR”,

denumite in continuare in mod individual „Partea” si colectiv „Partile”.

PREAMBUL

INTRUCAT OMV Petrom doreste sa contracteze executia de lucrari de constructie


rezervoare atmosferice cilindrice verticale din otel sudate („Lucrari”) astfel cum sunt

1
acestea detaliate in Anexele prezentului Acord cadru si/sau in Contractul subsecvent
sau conform cerintelor OMV Petrom,

INTRUCAT Contractorul detine experienta si personalul necesare pentru a realiza


asemenea Lucrari, la termenul prevazut si in conformitate cu Legea, toate Standardele
profesionale aplicabile, asa cum sunt definite mai jos, toate cerintele de calitate agreate
si stabilite de catre OMV Petrom prin Caietul de sarcini – Anexa 1 si toate instructiunile
OMV Petrom precum si cu termenii si conditiile prezentului Acord Cadru si/sau ai
Contractelor subsecvente care vor fi atribuite in baza prezentului Acord Cadru,

INTRUCAT OMV Petrom a ales Contractorul in conformitate cu regulile si procedurile


legislatiei achizitiilor publice precum si in baza cerintelor profesionale si tehnice ale
OMV Petrom in vederea realizarii Lucrarilor care formeaza obiectul prezentului Acord
cadru,

CA URMARE, tinand cont de premisele si de promisiunile si acordurile mutuale


cuprinse in prezentul Acord cadru, Partile convin dupa cum urmeaza:

1. DEFINITII

Oricand sunt folositi in prezentul Acord Cadru (inclusiv orice anexe ale acestuia), daca
nu este specificat altfel in prezentul Acord Cadru, fiecare dintre urmatorii termeni va
avea urmatorul inteles:

Acord cadru inseamna prezentul document impreuna cu toate


Anexele sale;
Autorizatie de Construire va insemna autorizatia administrativa valida,
neconditionata si finala prin care se permite
inceperea si Executia Lucrarilor in conformitate cu
Legea, emisa de autoritatea locala competenta.
Autorizatia de Construire trebuie sa fie obtinuta de
Contractor, daca intr-un Contract subsecvent nu se
specifica in mod expres altfel;
Caietul de sarcini inseamna cerintele OMV Petrom pentru Executia de
Lucrari specificate in obiectul prezentului Acord
cadru si/sau al Contractului subsecvent, precum si
specificatiile tehnice ale Lucrarilor inclusiv cerintele

2
tehnice, instructiunile, caracteristicile precizate in
Anexa 1;
Cerintele Receptiei la
Terminarea Lucrarilor inseamna ca au fost indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:
a) Lucrarile au fost finalizate in conformitate cu
dispozitiile contractuale si specificatiile tehnice
prevazute in Caietul de sarcini, in Proiectul tehnic,
cu actele de reglementare emise de autoritatile
competente si cu solicitarile OMV Petrom;

b) toate activitatile executate pe santier au fost


finalizate de catre Contractor si confirmate de
catre OMV Petrom;

c) toate Testele la Finalizare au fost realizate si


absolvite in conformitate cu dispozitiile
contractuale si specificatiile tehnice prevazute in
Caietul de sarcini si anexele la acesta;
d) toate documentele pe care Contractorul este
responsabil a le obtine sau pregati pentru
Lucrarile executate in baza prezentului Acord
cadru au fost transmise si aprobate de catre OMV
Petrom.

Cerintele Receptiei finale la


expirarea Perioadei de garantie: inseamna ca au fost indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

a) toate neconformitatile consemnate in Procesul


Verbal de Receptie la terminarea Lucrarilor, daca
exista, au fost rezolvate de catre Contractor, spre
satisfactia OMV Petrom;
b) toate reclamatiile OMV Petrom privind
remedierea de defecte, transmise Contractorului
pe durata Perioadei de garantie, au fost rezolvate
de catre Contractor, spre satisfactia OMV Petrom.
Conditie suspensiva inseamna conditiile prevazute in articolul 5.2

Contract subsecvent inseamna orice contract incheiat in baza acestui


Acord cadru de catre si intre OMV Petrom si
Contractor, inclusiv orice anexe la acesta. In
particular, orice referire la Acordul Cadru in cadrul

3
prezentului Acord cadru va fi interpretata ca fiind o
referire si la Contractul subsecvent.
Comanda de Achizitie inseamna documentul emis de OMV Petrom in
cadrul unui Contract subsecvent, conform
prevederilor Articolului 4.5 din Acordul cadru.
Data de Incepere inseamna data ulterioara semnarii fiecarui Contract
subsecvent, indicata de catre OMV Petrom in cadrul
unei Comenzi de Achizitie, cand Contractorul trebuie
sa inceapa, daca este cazul, prestarea Serviciilor
accesorii Lucrarilor si de cand incepe sa se calculeze
Termenul de Finalizare.
Data Intrarii pe Santier inseamna data in cadrul unui Contract subsecvent,
dupa agreerea Proiectului tehnic si finalizarea tuturor
Serviciilor accesorii, la care Contractorul preia de la
OMV Petrom Santierul si incepe executarea lucrarilor
efective de constructie.

Data Intrarii in Vigoare inseamna data indeplinirii de catre Contractor a


Conditiei suspensive si la care acest Acord Cadru va
incepe sa produca efecte juridice, constatate de catre
Parti printr-o notificare de intrare in vigoare.
Data Semnarii va insemna data semnarii prezentului Acord Cadru
de catre ambele Parti;

Defecte inseamna orice defect sau dauna la oricare parte a


Serviciilor accesorii sau a Lucrarilor ori orice
neconformitate a oricarei parti a acestora cu
dispozitiile prezentului Acord cadru/Contractului
subsecvent, Caietului de sarcini, Proiectului tehnic si
ale oricaror cerinte legale ori solicitate de autoritatile
competente;
Executia Lucrarilor inseamna si se refera realizarea tuturor activitatilor
descrise in Caietul de sarcini – Anexa 1, inclusiv dar
fara se limita la realizarea Serviciilor accesorii
(precum elaborarea Proiectului tehnic, furnizarea si
livrarea in locatiile OMV Petrom a materialelor si
echipamentelor necesare pentru Lucrari),
constructie, realizare, instalare, finalizare, testare,
punere in functiune a Lucrarilor, in conformitate cu
prevederile contractuale, remediere, inlocuire si
reparare a Defectelor Lucrarilor, pregatirea si/sau
furnizarea (unde e cazul) a tuturor informatiilor,
desenelor si manualelor cu privire la Lucrarile

4
solicitate de OMV Petrom, inclusiv managementul
tuturor activitatilor enumerate in cuprinsul prezentei
definitii;
Finalizare inseamna finalizarea Executiei Lucrarilor incluzand
constructia, realizarea, inspectia si testarea Lucrarilor
inainte de Receptia la terminarea Lucrarilor, in
conformitate cu dispozitiile contractuale;

Forta Majora inseamna tulburari civile sau de munca, revolte,


greve (altele decat o greva limitata la personalul
Contractorului) razboi (declarat ori nedeclarat),
actiuni militare, insurectii, rebeliuni, acte ale oricaror
agentii guvernamentale ori militare avand autoritate
efectiva sau asumata, acte de terorism, actiuni ale
fortelor naturii, inundatii, furtuni sau alte cauze
similare aflate mai presus de controlul Partilor dar
excluzand conditiile meteorologice in sine, indiferent
de gravitate pentru care exista planuri operationale
de salvgardare si cu conditia ca evenimentul sa nu fi
fost cauzat prin acţiunea sau neglijenta Partii care
declara forta majora si Partea afectata sa fi notificat
cealalta Parte in scris;
Garantia de buna executie are intelesul atribuit acesteia prin Articolul 15 B din
prezentul Acord Cadru;
Graficul de Executie inseamna planul detaliat privind desfasurarea
activitatilor necesare Executiei Lucrarilor, stabilit si
pus la dispozitie de catre Contractor in cadrul fiecarui
Contract subsecvent pe baza graficului de executie
preliminar propus de OMV Petrom in cadrul
procedurii de atribuire a Contractului subsecvent
respectiv, astfel incat sa se respecte Termenul de
Finalizare;

Lege inseamna orice lege, statut, ordonanta, cod,


regulament aplicabile in Romania sau orice ordin,
decret, cerere sau modificare emise de orice
autoritate din Romania, precum si orice regulament
european direct aplicabil in Romania;
Lucrarile inseamna toate lucrarile de constructii (inclusiv
Serviciile accesorii acestora) asa cum sunt acestea
descrise in Caietul de sarcini – Anexa 1 (atat cele
permanente, cat si cele temporare, precum si cele
necesare pentru remedierea acestora) ce urmeaza a

5
fi executate de catre Contractor in baza Contractelor
subsecvente;
Obligatie Esentiala inseamna orice obligatie / obligatii a / ale
Contractorului, astfel cum este / sunt aceasta /
acestea reglementata / reglementate in Articolele 1,
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23 si 26 din prezentul Acord Cadru, a caror
nerespectare conduce la rezilierea prezentului Acord
Cadru sau a Contractului subsecvent in conformitate
cu Articolul 24.1;

Perioada de garantie inseamna perioada de timp cuprinsa intre data


Receptiei la terminarea Lucrarilor si Receptia finala la
expirarea Perioadei de garantie, astfel cum este
stabilita prin prezentul Acord cadru. In timpul
Perioadei de garantie Contractorul are obligatia
inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor Defectelor
aparute datorita nerespectarii clauzelor si
specificatiilor tehnice contractulale sau a
prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile;

Perioada de garantie
pentru vicii ascunse inseamna perioada de timp de 10 ani care incepe sa
curga la data semnarii Procesului Verbal de receptie
Finala la expirarea Perioadei de garantie, asa cum
este aceasta stipulata in Legea si prevazuta in
articolul 15;

Personalul Contractorului inseamna specialistii Contractorului, indiferent daca


sunt angajati ai acestuia sau contractori
independenti, aprobati de catre OMV Petrom si care
au pregatirea, calificarea tehnica si experienta
profesionala cerute de Lege pentru efectuarea
Lucrarilor;

Pretul din Oferta inseamna pretul oferit de Contractor pentru Executia


Lucrarilor si Finalizarea acestora, precum si
remedierea oricaror Defecte, in cadrul procesului de
atribuire a unui Contract subsecvent;
Pretul Contractului inseamna totalitatea sumelor platite pentru Executia
Lucrarilor ce fac obiectul unui Contract subsecvent,
determinate conform prevederilor prezentului Acord
cadru;

6
Proces verbal de Acceptare inseamna orice proces verbal de acceptare a
Situatiilor de Lucrari, intocmit de Contractor si
semnat de OMV Petrom si Supervizor (daca este
cazul) si in baza caruia se pot efectua plati partiale;

Proces Verbal de Receptie la


terminarea Lucrarilor inseamna certificatul emis de catre OMV Petrom in
conformitate cu clauzele contractuale care atesta
realizarea cu succes a Receptiei la terminarea
Lucrarilor;
Proces Verbal de Receptie finala la

expirarea Perioadei de garantie inseamna certificatul emis de catre OMV Petrom, in


conformitate cu clauzele contractuale, care atesta
realizarea cu succes a Receptiei finale la expirarea
Perioadei de garantie;
Proiect tehnic sau Documentatia
tehnica de executie inseamna ansamblul elementelor si cerintelor pe
baza si in conformitate cu care trebuie realizata de
catre Contractor Executia Lucrarilor. Proiectul tehnic
va fi elaborat dupa caz fie de Contractor fie de catre
OMV Petrom si pus la dispozitia Contractorului cel
tarziu la momentul emiterii ordinului de incepere a
lucrarilor (asa cum este acesta definit de legislatia in
domeniul constructiilor) pentru Locatia respectiva;
Modificare inseamna orice schimbare a cerintelor si
specificatiilor OMV Petrom legate de Executia
Lucrarilor in cadrul unui Contract subsecvent,
instructata de OMV Petrom conform Articolului 14 al
prezentului Acord cadru;

Receptia la terminarea
Lucrarilor inseamna receptia efectuata la terminarea Lucrarilor
sau unor parti din acestea, constructii independente
care pot fi utilizate separat. La data Receptiei la
terminarea Lucrarilor, urmare a emiterii Procesului
Verbal de Receptie la terminarea Lucrarilor, riscurile
trec asupra OMV Petrom;
Receptia finala la expirarea
Perioadei de garantie inseamna receptia efectuata la expirarea Perioadei
de garantie astfel cum este prevazuta in prezentul
Acord cadru;

7
Santierul sau Locatia inseamna locurile puse la dispozitie Contractorului
de catre OMV Petrom pentru Executia Lucrarilor in
cadrul unui Contract subsecvent;
Serviciile accesorii inseamna totalitatea activitatilor de proiectare pe
care Contractorul trebuie sa le realizeze, daca este
cazul, la solicitarea OMV Petrom, in vederea
intocmirii Proiectului tehnic, obtinerea Autorizatiei de
Constructie si a oricaror alte autorizatii, permise sau
acorduri necesare pentru Executia Lucrarilor,
furnizarea si livrarea in locatiile OMV Petrom a
materialelor si echipamentelor necesare pentru
Lucrari precum si orice alte servicii adiacente si strict
necesare pentru Executia Lucrarilor;

Situatie de Lucrari inseamna situatia de Lucrari (inclusiv Serviciile


accesorii) transmisa de catre Contractor catre OMV
Petrom impreuna cu fiecare factura emisa si care
trebuie in mod obligatoriu semnata de OMV Petrom,
Supervizor (daca este cazul) si Contractor;
Standarde inseamna cerintele profesionale legate de calitatea
Lucrarilor, care ar fi respectate de catre orice
contractor diligent sau de orice profesionist
posedand cunostintele si experienta unui expert care
efectueaza lucrari similare si pe care Contractorul
este obligat sa le respecte in realizarea tuturor
Lucrarilor prevazute de prezentul Acord Cadru. In
cazul in care exista discrepante intre Lege si
Standarde, Contractorul va actiona in conformitate
cu cele mai inalte cerinte de calitate, respectand
intotdeauna prevederile Legii;
Subcontractor inseamna persoana fizica sau juridica, parte a unei
relatii contractuale directe cu Contractorul si
contractata de acesta cu scopul de a realiza parti
specifice ale Lucrarilor in legatura cu prezentul Acord
Cadru, fara a fi parte a Acordului Cadru;

Supervizor sau
Diriginte de santier inseamna o persoana angajata de catre si in numele
OMV Petrom in vederea reprezentarii OMV Petrom,
care urmareste ca Executia Lucrarilor sa se faca in
deplina concordanta cu Autorizatia de constructie
eliberata pentru Lucrarile respective, cu respectarea
Proiectului tehnic pentru Executia Lucrarilor si in

8
conformitate cu Legea, Standardele si reglementarile
tehnice in vigoare. Supervizorul nu este imputernicit
sa modifice conditiile contractuale.
Termenul de Finalizare sau

Termenul de Executie inseamna durata de timp prevazuta pentru


Finalizarea Lucrarilor in cadrul unui Contract
subsecvent, care se calculeaza incepand cu Data de
Incepere si care se exprima intotdeauna in zile
calendaristice;
Testul la Finalizare inseamna inspectiile si testul/testele care trebuie
realizate in conformitate cu prezentele dispozitii
contractuale si cele ale Caietului de sarcini pentru
Executia Lucrarilor precum si orice alte teste cerute
pentru a demonstra ca Lucrarile pot fi utilizate
satisfacator in conformitate cu parametrii de
proiectare si care pot determina ca Lucrarile pot fi
certificate si puse in functiune;
Zi lucratoare inseamna orice alta zi in afara de sambata, duminica
ori sarbatorile legale in Romania;

2. PREVEDERI GENERALE SI GARANTII

Art. 2.1
Fiecare Parte declara si garanteaza celeilalte Parti ca, la momentul incheierii prezentului
Acord cadru si in orice moment ulterior:

(i) este o societate infiintata corespunzator si organizata conform legilor in vigoare


din Romania pentru OMV Petrom si respectiv [VA RUGAM INSERATI] pentru
Contractor si are capacitatea de a detine in proprietate bunuri, de a conduce
afacerile ca pana in prezent si de a asuma, respecta si executa obligatiile
prevazute de prezentul Acord cadru conform prevederilor Legii;
(ii) prezentul Acord cadru si tranzactiile consemnate alaturat au fost autorizate
corespunzator prin toate organele corporative necesare ale OMV Petrom,
respectiv Contractorului, iar acest Acord cadru constituie obligatia sa legala si
valida care intra in vigoare conform conditiilor acestuia; exceptand cazul in care
o astfel de intrare in vigoare ar putea fi limitata de insolvabilitate, faliment,
reorganizare, moratoriu sau alte legi similare care afecteaza in general drepturile
creditorilor;

(iii) nici incheierea prezentului Acord cadru, nici respectarea clauzelor sale nu vor
intra in conflict cu sau nu vor constitui o incalcare a vreuneia dintre prevederile

9
unui gaj, ipoteci, contract sau unui alt instrument sau aranjament prin care s-au
asumat obligatii si nu pot avea ca efect o neexecutare a lor sau solicitarea
vreunui consimtamant pentru indeplinirea prezentului Acord cadru, asa cum si
conformarea cu termenii sai nu va incalca nicio prevedere a actelor lor
constitutive sau a oricarei hotarari judecatoresti, act administrativ jurisdictional,
decret sau ordin ori regula sau regulament, instructiune aplicabile acestuia;
(iv) ambele Parti recunosc ca dau declaratiile si garantiile din prezentul Articol 2 cu
intentia de a determina cealalta Parte sa incheie prezentul Acord cadru, precum
si ca cealalta Parte a incheiat acest Acord cadru in baza si cu incredere deplina
in fiecare dintre aceste declaratii si garantii;

(v) fiecare Parte garanteaza celeilalte Parti ca fiecare dintre aceste declaratii este
adevarata si corecta din toate punctele de vedere la momentul incheierii,
precum si pe durata Acordului cadru si ca niciuna dintre ele nu omite niciun
aspect a carui omisiune ar putea sa induca in eroare.

3. OBIECTUL ACORDULUI CADRU

Art. 3.1
Obiectul prezentului Acord Cadru il constituie executia de catre Contractant, pe baza
Contractelor subsecvente atribuite de OMV Petrom, a Lucrarilor, asa cum sunt acestea
descrise in Anexa 1 – Caiet de sarcini, in conformitate cu Legea aplicabila, toate
Standardele profesionale aplicabile, Autorizatia de Construire, Proiect, toate
instructiunile OMV Petrom, proiectantului (daca este cazul) si Dirigintelui de santier,
actele de reglementare existente si eventualele solicitari ale autoritatilor competente, si
in conformitate cu termenii si conditiile prezentului Acord cadru. In executia Lucrarilor,
Contractantul va respecta Graficul de executie si Termenele de Executie stabilite in
Contractele subsecvente corespunzatoare.
Art. 3.2

Pentru Executarea Lucrarilor, Contractorul este indreptatit sa primeasca pretul calculat


in conformitate si pe baza preturilor unitare inscrise in Anexa 3 – Propunerea
financiara, asa cum este specificat in Articolul 7 la prezentul Acord Cadru.

Art. 3.3
Lucrarile care urmeaza a fi executate de catre Contractor conform prezentului Acord
Cadru vor fi decise exclusiv de catre OMV Petrom prin atribuirea Contractelor
subsecvente. Toate Contractele subsecvente vor contine descrierea respectivelor
Lucrari, descrierea exacta a Locatiei unde acestea trebuie efectuate, pretul acestora si
Termenul de Finalizare.

10
Art. 3.4

Contractorul va realiza Executia Lucrarilor in conformitate cu prevederile Anexei 1 –


Caietul de sarcini, in Termenul de Finalizare prevazut in Contractul subsecvent si cu
respectarea Proiectului tehnic si a dispozitiilor Supervizorului.

Art. 3.5
Pentru evitarea oricarui dubiu, Contractorul va realiza inclusiv probele si Testul la
finalizare, va acorda OMV Petrom Garantie de buna executie a Lucrarilor pe toata
durata Perioadei de garantie si a Perioadei de garantie pentru vicii ascunse, va efectua
toate lucrarile suplimentare necesare pentru realizarea obiectului Acordului cadru
si/sau a Contractelor subsecvente chiar daca acestea nu sunt expres mentionate in
Acordul cadru si/sau Contractele subsecvente si va preda OMV Petrom Lucrarile in
stare de functionare.
Art. 3.6

Orice eforturi speciale (sau alte costuri) care sunt necesare pentru realizarea obiectului
Acordului Cadru si/sau a Contractelor subsecvente, in conformitate cu Legea,
prevederile Standardelor si intructiunile Supervizorului nu vor fi considerate ca fiind o
modificare a obiectului acestui Acord Cadru si/sau a Contractelor subsecvente si nu vor
indreptati Contractorul la nicio compensatie suplimentara pe langa cea cuvenita
conform prezentului Acord Cadru.

4. ATRIBUIREA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

Art. 4.1
OMV Petrom va fi indreptatita sa solicite Contractorului executia de Lucrari in baza
prezentului Acord cadru, prin atribuirea de Contracte subsecvente.

Art. 4.2
Atribuirea contractelor subsecvente in baza prezentului Acord cadru se va realiza cu
reluarea competitiei intre Contractorii semnatari ai Acordului cadru, pe baza criteriului
de atribuire pretul cel mai scazut, in conformitate cu procedura descrisa in Anexa 1 –
Caiet de sarcini.
Art. 4.3

In cazul in care nici unul dintre cei 3 (trei) semnatari ai Acordului cadru nu are
capacitatea de a raspunde solicitarii OMV Petrom, atunci OMV Petrom are dreptul de a
initia o noua procedura de atribuire pentru achizitionarea lucrarilor de care are nevoie.

Art. 4.4
Contractul subsecvent va fi incheiat conform formularului prezentat in Anexa 6 la
Acordul cadru.

11
Art. 4.5

Pentru fiecare Contract subsecvent atribuit in baza Acordului cadru, OMV Petrom va
transmite Contractorului o Comanda de Achizitie, avand forma prezentata in Anexa 7 la
Acordul cadru. Comanda de Achizitie are unicul scop de a asigura conformitatea cu
procedurile interne de achizitie si plata ale OMV Petrom. Comanda de Achizitie va
reflecta elementele si conditiile esentiale ale Contractului subsecvent, fara a le modifica
sau suplimenta in nici un fel, si va fi transmisa catre Contractor in format electronic,
printr-un mesaj email. Contractorul are obligatia de a verifica continutul Comenzii de
Achizitie si conformitatea acesteia cu prevederile Contractului subsecvent si de a
confirma in scris primirea acesteia, in termen de maxim 2 (doua) zile lucratoare, in caz
contrar Comanda de Achizie considerandu-se confirmata in mod tacit.
Art. 4.6
Dupa atribuirea unui Contract subsecvent, Lucrarile ce constituie obiectul prezentului
respectivului Contract vor fi executate cu respectarea urmatoarei proceduri:
(i) dupa intrarea in vigoare a Contractului subsecvent, OMV Petrom va emite
Comanda de Achizitie care va fi confirmata de Contractor conform articolului
4.5 si in care va indica Data de incepere;
(ii) dupa confirmarea Comenzii de Achizitie, la Data de incepere, Contractorul va
demara, daca este cazul, prestarea Serviciilor accesorii. Termenul de
finalizare a Lucrarilor va incepe sa curga la Data de incepere;
(iii) dupa finalizarea si acceptarea de catre OMV Petrom a tuturor Serviciilor
accesorii, OMV Petrom va emite ordinul de incepere a Lucrarilor, convocand
toate partile interesate in vederea predarii Santierului. Predarea se va realiza
la data indicata de OMV Petrom si va fi consemnata intr-un proces verbal de
predare a Santierului.

5. DURATA ACORDULUI CADRU

Art. 5.1
Prezentul Acord-cadru intra in vigoare la Data Intrarii in Vigoare si este valabil pe o
perioada de 48 (patruzeci si opt) de luni.

Acordul cadru se va considera valabil si va ramane in vigoare pe toata durata de


Executie a Lucrarilor ce fac obiectul Contractelor subsecvente ce urmeaza a fi atribuite
in baza acestuia, la care se va adauga Perioada de garantie (inclusiv Perioada de
garantie pentru vicii ascunse) oferita de Contractor.
Cu toate acestea prevederile articolelor 2 (Prevederi Generale si Garantii), 20
(Raspunderea Contractorului), si 26.4 (Confidentialitatea) vor supravietui incetarii
prezentului Acord cadru.

12
Art. 5.2
Prezentul Acord Cadru si toate obligatiile Partilor la acesta vor produce efecte juridice
incepand cu Data Intrarii in Vigoare, numai sub rezerva indeplinirii cumulative a
urmatoarelor Conditii suspensive:
(i) Contractorul a transmis copia certificata a Certificatului de control al productiei
in fabrica care ii confera dreptul de a aplica marcajul CE necesar la nivel
european pentru a putea indeplini astfel obiectul prezentului Acord cadru si al
Contractelor subsecvente;
(ii) Contractorul a transmis dovada ca toti specialistii care fac parte din Personalul
Contractorului este atestat conform cerintelor Legii pentru Executia Lucrarilor.
Art. 5.3
Conditia suspensiva specificata mai sus trebuie sa fie indeplinite de catre Contractor in
termen de maximum 15 Zile de la Data semnarii. Cu exceptia cazului in care OMV
Petrom isi exprima acordul, in scris, pentru a prelungi perioada mentionata mai sus
pentru indeplinirea Conditiei suspensive, prezentul Acord Cadru va ramane fara efect la
expirarea termenului mentionat mai sus, fara ca nicio notificare sau alta formalitate sa
fie necesara si o penalitate in valoare de 310.200 RON va trebui platita imediat de catre
Contractor catre OMV Petrom. Fara a aduce atingere oricarei dispozitii contrare
continute in acest document, prezentul Articol produce efecte juridice incepand cu
Data semnarii.
Art. 5.4

Intrarea in vigoare va avea loc la data la care Partile semneaza in mod corespunzator
notificarea privind intrarea in vigoare.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Art. 6.1 Documentele prezentului Acord cadru sunt:

a. Anexa 1 – Caietul de sarcini, inclusiv clarificarile si amendamentele


efectuate inainte de termenul limita pentru depunerea ofertelor (inclusiv
anexele sale);

b. Anexa 2 – Propunerea Tehnica;


c. Anexa 3 – Propunerea Financiara;
d. Anexa 4 – Cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru
contractori;
e. Anexa 5 – Codul de conduita al OMV Petrom;
f. Anexa 6 – Formularul de Contract subsecvent;

13
g. Anexa 7 – Formularul de Comanda de Achizitie.

h. Anexa 8- Lista Subcontractorilor si contractele incheiate cu acestia)


i. Anexa 9 - Contractul de asociere (daca este cazul)
j. Anexa 10 - Model Invitatie la ofertare

k. Anexa 11 - Formularul de Scrisoare de Garantie de Buna Executie


Art. 6.2 In caz de ambiguitate sau divergenta, documentele care alcatuiesc Acordul
cadru vor prevala in ordinea mai sus mentionata.

7. PRETUL UNITAR AL LUCRARILOR

Art. 7.1
In schimbul realizarii Executiei Lucrarilor in cadrul unui Contract subsecvent, OMV
Petrom va plati Contractorului, dupa finalizarea si acceptarea fiecarui jalon de plata
descris in Anexa 5 a Anexei 1 – Caiet de sarcini, o compensatie financiara calculata in
conformitate si pe baza preturilor unitare corespunzatoare, determinate conform
prezentei clauze. Aceasta indemnizatie va reprezenta singura plata la care Contractorul
va avea dreptul in schimbul realizarii Lucrarilor in conformitate cu prezentul Acord
Cadru si/sau Contractul subsecvent.
Art. 7.2

Pentru fiecare articol de Lucrari, pretul unitar corespunzator acestuia va fi pretul unitar
specificat pentru articolul respectiv in Anexa 3 – Propunerea Financiara astfel cum a
fost acesta reofertat in procesul de atribuire a Contractului subsecvent.

Art. 7.3
Preturile mentionate in Anexa 3 raman ferme si nerevizuibile pe intreaga durata a
Acordului cadru.

8. PLATA
Art. 8.1

Decontarea Lucrarilor executate in baza unui Contract subsecvent se va efectua dupa


finalizarea si acceptarea de catre OMV Petrom a fiecarui jalon de plata descris in Anexa
5 a Anexei 1 – Caiet de sarcini. In acest scop, Contractorul va transmite OMV Petrom
cel putin urmatoarele documente:
- factura (in original);
- Procesul verbal de acceptare la plata a Lucrarilor (in original);

14
- Situatiile de Lucrari (inclusiv anexele acestora), intocmite sub forma de deviz cu
recapitulatie si centralizatoare cumulative pentru situatiile de Lucrari anterioare;
- toate documentele justificative care sa ateste Lucrarile executate si acceptate;
- atasamentul de Lucrari executate (defalcat pe tipuri de lucrari, cu specificatia spatiilor
unde au fost efectuate);
- certificatele de calitate si de conformitate pentru materialele utilizate in executia
Lucrarilor;

- procesele verbale pentru lucrari ascunse, daca este aplicabil;


- orice alte documente in conformitate cu solicitarile OMV Petrom;
- procesele verbale atestand finalizarea unor faze determinante ale Lucrarilor (daca este
cazul);
- orice alte procese verbale de receptie cantitativa si calitativa (daca este cazul);
- raport asupra stadiului gestionarii deseurilor si documentele corespunzatoare (daca
este cazul).
Art. 8.2
Contractorul va prezenta OMV Petrom, dupa finalizarea fiecarui jalon de plata descris in
Anexa 5 a Anexei 1 – Caiet de sarcini, situatiile de plata intocmite pentru Lucrari
executate efectiv, in conformitate cu Contractul subsecvent si evaluate pe baza
preturilor unitare corespunzatoare, conform prevederilor Articolului 7 din Acordul
cadru. OMV Petrom va verifica situatia de plata si documentele justificative insotitoare
in termen de maxim 10 Zile lucratoare. In cazul in care documentatia prezentata nu este
completa, Contractorul are obligatia de a furniza informatii si documente suplimentare,
conform comentariilor primite.
Contractorul va emite factura fiscala catre OMV Petrom conform sumelor acceptate de
catre OMV Petrom (situatii de plata aprobate).

Art. 8.3
[clauza specifica al carui continut va fi stabilit de OMV Petrom si Contractor pe baza
informatiilor incluse in Propunerea Financiara a Ofertantului devenit semnatar al
Acordului cadru. Astfel termenul de plata va fi fie de 60 de zile, fie 90 de zile daca
Contractorul opteaza pentru optiunea de Supplier Finance, asa cum este aceasta
prezentata in Caietul de sarcini]
Plata se va efectua in RON, prin transfer bancar, in termen de [SE VA OPTA INTRE 60
sau 90] de zile de la data primirii facturii de catre OMV Petrom. Toate facturile emise in
scopul platii vor fi trimise la adresa OMV Petrom, asa cum este aceasta notificata
Contractorului din cand in cand. Factura trebuie sa contina informatiile obligatorii,
conform prevederilor fiscale in vigoare, precum si numarul de referinta al Acordului
cadru, Contractului subsecvent si Comenzii de Achizitie. OMV Petrom isi rezerva
dreptul de a refuza facturile care nu contin informatiile mentionate anterior.

15
Art. 8.4

In cazul in care Contractorul nu isi respecta toate obligatiile in baza Legii incluzand, fara
limitare, Codul Fiscal Roman si normele de aplicare ale acestuia, cu modificarile
ulterioare, si in cazul in care, datorita acestei nerespectari, autoritatile fiscale romane
impun taxe suplimentare, penalizari si/sau amenzi OMV Petrom, acesta va avea dreptul
de a recupera oricare si toate sumele respective impuse de autoritatile fiscale romane
de la Contractor. In cazul realizarii de lucrari de catre companii nerezidente in Romania,
neprezentarea certificatului de rezidenta fiscala va avea ca rezultat deducerea
impozitelor retinute la sursa in conformitate cu legislatia fiscala romana.
Art. 8.5

Plata va fi considerata efectuata in timp util daca este transmisa sau daca dispozitiile
privind plata sunt comunicate de catre OMV Petrom catre banca pana in ultima zi a
termenului de plata cel mai tarziu.

Art. 8.6
Toate platile OMV Petrom catre Contractor sunt efectuate sub conditie, atat in ceea ce
priveste baza legala cat si suma, si nu vor fi interpretate ca o confirmare a sumei
solicitate de catre sau datorate Contractorului.
Art. 8.7
In cazul nerespectarii de catre Contractor a obligatiilor prevazute in prezentul capitol 8,
facturile vor fi returnate acestuia iar termenul de plata initial va fi amanat in mod
automat. In aceasta situatie, Contractorul nu va avea dreptul de a pretinde OMV
Petrom plata de penalitati de intarziere sau orice fel de alte daune. Noua data a
scadentei va fi de 60 (saizeci) de zile de la data primirii de catre OMV Petrom a facturii
originale corectate.
Art. 8.8

In cazul in care data scadentei platii nu este o Zi lucratoare, termenul de plata va fi


prelungit automat pana in urmatoarea Zi lucratoare.

9. TAXE

Art. 9.1 In cazul in care legislatia fiscala romaneasca va fi modificata, orice clauza care
va impacta una dintre Parti va fi subiect de renegociere intre Parti intr-un termen de 60
de zile de la data notificarii facute de una dintre Parti.
Art. 9.2 Toate facturile emise de Contractor vor avea ataşate documente justificative
relevante pentru demonstrarea executarii efective a Lucrarilor.
Art. 9.3

16
Nota: In cazul in care Contractorul este firma nerezidenta in Romania, urmatoarea
clauza, referitoare la sediu permanent, va fi inclusa in Acordul Cadru:
In cazul in care Contractorul va crea un sediu permanent conform prevederilor din
Codul Fiscal Romanesc si Convenţia de Evitare a Dublei Impuneri dintre Romania si
[VA RUGAM INTRODUCETI TARA DE REZIDENTA A CONTRACTORULUI], acesta este
responsabil pentru înregistrarea sediului permanent in România pentru scopuri ce tin
de impozitul pe profit si impozitul pe venit si trebuie sa respecte prevederile fiscale
specifice.
OMV Petrom nu va fi responsabila pentru plata niciunei taxe rezultând din
nerespectarea de catre Contractor a regulilor privind sediul permanent prevazute de
lege.

Art. 9.4

Nota: In cazul in care Contractorul este firma nerezidenta in Romania, urmatoarea


clauza, referitoare la certificatul de rezidenta fiscala, va fi inclusa in Acordul Cadru:
In vederea implementarii tratatului de Evitare a Dublei Impuneri incheiat intre Romania
si [VA RUGAM INTRODUCETI TARA DE REZIDENTA A CONTRACTORULUI],
Contractorul va transmite OMV Petrom, in original, un certificat de rezidenta fiscala [VA
RUGAM INTRODUCETI NATIONALITATEA CONTRACTORULUI (ex. Olandez/ francez/
britanic etc)], inainte ca prima plata sa fie efectuata catre Contractor.
In cazul in care Contractorul este organizat ca si parteneriat sau intr-o alta forma
juridica similara, acesta va transmite OMV Petrom impreuna cu certificatul de rezidenta
fiscala mai sus mentionat, lista tuturor partenerilor si procentele lor de participare la
capitalul social al Contractorului. Pe baza acestor informatii, OMV Petrom va aplica
prevederile respectivului Tratatului de Evitare a Dublei Impuneri doar pentru acei
parteneri mentionati in certificatul de rezidenta mai sus mentionat ca si rezidenti fiscali
in respectiva tara .
Daca unul din parteneri e rezident din punct de vedere fiscal in alta tara decat tara de
rezidenta a Contractorului, Contractorul va furniza certificatul de rezidenta fiscala
aplicabil pentru fiecare partener.
In cazul in care OMV Petrom primeste o factura emisa de o sucursala
romaneasca/sediu permanent din Romania al unui Contractor nerezident, atunci
sucursala romaneasca/sediul permanent din Romania va prezenta OMV Petrom un
certificat de rezidenta fiscala atestand rezidenta fiscala a firmei mama si va mentiona
pe factura datele de identitifcare ale sale si ale firmei mama nerezidente.
Contractorul va respecta urmatoarea procedura pentru prezentarea certificatului de
rezidenta fiscala:

a. certificatul de rezidenta fiscala va trebui sa fie furnizat de catre Contractor anual;

17
b. in cazul in care plata se datoreaza in anul fiscal romanesc ce urmeza anului
emiterii facturii, Contractorul va transmite OMV Petrom inainte de data scadenta
un certificat de rezidenta fiscala original valabil pentru anul in care se efectueaza
plata.

Nerespectarea prevederilor de mai sus indreptateste OMV Petrom sa aplice impozitele


la sursa relevante asa cum se specifica in legislatia romaneasca in vigoare fara a-i
acorda Contractorului nici un drept sa solicite OMV Petrom rambursarea sumelor
retinute. In scopul aplicarii prevederilor acestui paragraf, Partile vor intelege prin
termenul de “an fiscal romanesc” anul calendaristic (cuprins intre 1 ianuarie si 31
decembrie). Daca legislatia romaneasca in domeniu se va schimba, si anul fiscal
romanesc folosit de OMV Petrom va fi diferit de anul calendaristic, OMV Petrom va
anunta Contractorul in scris in maximum 20 de zile de la aceasta schimbare.
Toate platile catre Contractor vor fi efectuate fara compensatii sau alte revendicari. In
cazul in care, conform legislatiei in vigoare, este necesara o deducere din aceasta plata,
sub forma unui impozit, OMV Petrom va deduce impozitul retinut din suma stipulata in
factura respectiva.

La solicitarea Contractorului, OMV Petrom va transmite, intr-un termen de 120 de zile


(de la data solicitarii), un certificat sau alt document emis de autoritatile fiscale
relevante din Romania, care sa ateste platile efectuate de OMV Petrom, in ceea ce
priveste impozitul retinut la sursa pe veniturile nerezidentilor, conform prezentului
contract.
Indiferent de orice clauza contrara conform prezentului Contract, OMV Petrom nu are
dreptul sa foloseasca nici un know-how detinut de Contractor. Prezentul Acord cadru
nu acorda OMV Petrom dreptul de utilizare a vreunui drept de autor asupra lucrarii
stiintifice apartinand Contractorului, inclusiv orice brevet, marca inregistrata sau orice
alte proprietati si drepturi similare, proiect sau model, plan, formula secreta sau proces
sau orice alte informatii cu privire la experienta industriala, comerciala sau stiintifica a
Contractorului.

Art. 9.5
Nota: Urmatoarea clauza va fi adaptata in functie de calitatea rezident sau nerezident a
Contractorului astfel: primul si al treilea paragraf vor fi aplicabile atat rezidentilor cat si
nerezidentilor, paragraful al doilea va fi aplicabil doar nerezidentilor iar ultimile doua
paragrafe vor fi aplicabile doar rezidentilor:
La emiterea facturii, Contractorul va respecta prevederile legale aplicabile in Uniunea
Europeana privind TVA, aplicabile operaţiunilor ce fac obiectul acestui Acord cadru, si
anume:
- Prestări de servicii (incluzând dar fara a se limita la reglementările privind locul
prestării);

18
- Livrări de bunuri (incluzând dar fara a se limita la reglementările privind: livrările de
bunuri cu instalare si/sau asamblare; livrările / achiziţiile locale de bunuri; livrările /
achiziţiile intra-comunitare de bunuri; exportul / importul de bunuri).
In cazul in care exista sau se va crea un sediu fix in Romania, inregistrat pentru scopuri
de TVA, Contractorul va notifica OMV Petrom si Departamentul Achizitii relevant din
structura OMV Petrom in legatura cu bunurile si/sau serviciile ce urmeaza a fi livrate /
prestate pentru fiecare contract subsecvent in parte prin intermediul acestui sediu fix si
va respecta legislatia romana privind facturarea si TVA.
In cazul in care Contractorul nu respecta aceste obligatii, OMV Petrom va avea dreptul
sa refuze plata.

Contractorul va respecta prevederile legislatiei romane privind TVA si facturarea,


aplicabile operaţiunilor ce fac obiectul acestui Acord cadru, incluzand dar fara a se
limita la sistemul TVA la incasare.

In cazul in care Contractorul nu respecta aceste prevederi legale, OMV Petrom este
indreptatit sa refuze plata si/sau sa solicite despagubiri.

10. OBLIGATIILE CONTRACTORULUI

Art. 10.1.

Contractorul se obliga sa realizeze Executia Lucrarilor in conformitate cu prezentul


Acord cadru si cu documentele care fac parte integranta din acesta, astfel cum sunt
acestea enumerate in Articolul 6, precum si in concordanta cu Autorizatia de
constructie, Proiectul tehnic, Legea si Standardele, respectand toate bunele practici in
materie si dispozitiile Supervizorului.
Art. 10.2

Contractorul va incepe Executia Lucrarilor cat mai curand posibil dupa Data de
Incepere, va respecta Graficul de executie acceptat de OMV Petrom si va finaliza
Lucrarile in Termenul de Finalizare. Contractorul recunoaste ca respectarea Termenului
de Finalizare reprezinta o obligatie esentiala a Contractorului.
Art. 10.3
Contractorul are dreptul sa inceapa executia efectiva a lucrarilor de constructie numai
dupa finalizarea si acceptarea de catre OMV Petrom a Serviciilor accesorii si numai
dupa ce obligatiile sale privind inceperea executiei efective a lucrarilor de constructie,
conform prevederilor legale si ale Caietului de Sarcini, au fost indeplinite in mod
corespunzator. In acest sens, Contractorul are obligatia sa notifice OMV Petrom in
legatura cu indeplinirea conditiilor legale si contractuale privind inceperea Executiei
Lucrarilor, cu cel putin 10 (zece) Zile lucratoare in avans, si sa solicite predarea
Santierului si emiterea ordinului de incepere a Lucrarilor. OMV Petrom va raspunde

19
prin aviz favorabil sau comentarii privind aspecte care trebuie remediate, conform
prevederilor legale si contractuale.
Art. 10.4.
Contractorul se obliga sa convoace Supervizorul si toate celelalte parti interesate,
conform prevederilor legale, pentru constatarea partii / partilor din Lucrarile ce devin
ascunse si sa intocmeasca procesele verbale de constatare a acestora, care vor
cuprinde mentiuni cu privire la calitatea si cantitatea Lucrarilor executate. Aceste
procese verbale vor fi semnate de ambele Parti si consemnate in cartea tehnica a
constructiei.
Art. 10.4

In raporturile cu OMV Petrom, Contractorul isi va asuma intreaga responsabilitate


pentru Executia integrala a Lucrarilor realizata de acesta din urma precum si de
Subcontractorii sai la fel ca si cum ar fi fost realizata de el insusi.

Art. 10.5
Contractorul va angaja, pentru realizarea Lucrarilor, ca si Personal al Contractorului,
numai persoane atestate conform Legii si cu respectarea prevederilor/specificatiilor din
Caietul de sarcini - Anexa 1. Contractorul va fi raspunzator pentru obtinerea tuturor
permiselor si autorizatiilor, inclusiv, dar fara a se limita la orice permise de lucru pentru
Personalul Contractorului, necesare pentru realizarea Lucrarilor de catre Contractor. De
asemenea, Contractorul va fi pe deplin raspunzator pentru conformarea cu Legea si cu
prezentul Acord Cadru de catre Personalul Contractorului.
Art. 10.6

Contractorul este obligat ca, impreuna cu Subcontractorii sai, sa asigure Personalului


lor echipamentul de protectie adecvat operatiilor ce le desfasoara si sa instruiasca
personalul lor privind respectarea tuturor normelor si normativelor referitoare la genul
de lucrari si servicii pe care le executa.
Art. 10.7
La Finalizarea Lucrarilor, Contractorul va preda OMV Petrom Santierul pe care se
gasesc acestea in stare optima pentru folosinta sa conform destinatiei acestuia si
numai dupa ce a executat lucrari de protectie a mediului, la parametrii prevazuti in
acordul de mediu, conform Caietului de sarcini, daca este cazul.

Art. 10.8
Contractorul este responsabil pentru furnizarea Personalului Contractorului necesar, a
instalatiilor, utilajelor, echipamentelor, dispozitivelor, sculelor necesare pentru
Executatia Lucrarilor astfel incat pe intreaga perioada de Executie a Lucrarilor sa se
asigure ca Lucrarile efectuate corespund cu reglementarile in vigoare privind
Standardele si normele tehnice in materia protectiei muncii si prevenirii si stingerii
incendiilor. Inainte de inceperea Lucrarilor pe un Santier, Contractorul va prezenta, in
vederea avizarii, un plan in materie de sanatate si securitate in munca.

20
Art. 10.9

Contractorul este responsabil pentru calitatea Proiectelor tehnice intocmite. In situatia


in care constata, pe parcursul Executiei Lucrarilor constata neconformitati sau
neconcordante in proiectele respective, va comunica de indata OMV Petrom constarile
sale si va asigura remedierea respectivelor neconformitati sau neconcordante. Prin
aceasta Contractorul garanteaza ca Lucrarile vor respecta toate cerintele prezentului
Acord cadru, Contractului subsecvent, specificatiilor tehnice incluse in Caietul de
sarcini si in Proiectul tehnic.
Art. 10.10
Oricand pe durata Executiei Lucrarilor Contractorul va depune toata indemanarea, grija
si diligenta unui proiectat si antreprenor general pe deplin calificat, competent si
renumit cu experienta in proiectarea si executia unor lucrari de natura similara cu cea a
Lucrarilor. Contractorul garanteaza ca are o experienta vasta in proiectarea, constructia,
testarea si punerea in functiune a unor proiecte cu scop, complexitate, marime si
specificatii tehnice similare cu cele ale Lucrarilor.
Art. 10.11

Contractorul se obliga sa furnizeze materiale, consumabile precum si orice alte astfel


de bunuri care vor fi incorporate in Lucrari, de calitate superioara si potrivite pentru
scopul si uzul specificate in Caietul de sarcini precum si in prezentul Acord cadru. De
asemenea Contractorul va asigura toate echipamentele, instrumentele, aparatele si
utilajele necesare Executiei Lucrarilor in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini.
Niciun astfel de echipament, instrument, aparat sau utilaj ce va fi utilizat in totalitate
sau partial pentru Executia Lucrarilor nu va fi achizitionat in numele OMV Petrom.
Art. 10.12
Contractorul se obliga sa furnizeze tot timpul personal, materiale si echipamente de
calitate si cantitate suficiente in scopul de a mentine in permanenta progresul
Lucrarilor la nivelul necesar finalizarii Lucrarilor in Termenul de Finalizare prevazut in
Contractul subsecvent.

Art. 10.13
Contractorul se obliga sa realizeze Executia Lucrarilor astfel incat acesta sa nu prezinte
niciun Defect. In orice moment pe durata derularii Lucrarilor, Contractantul va raporta
Supervizorului si OMV Petrom orice probleme, diferente, neconformitati aparute care
ar putea afecta derularea normala a Lucrarilor.
Art. 10.14

Contractorul se obliga sa intocmeasca si sa transmita spre acceptare OMV Petrom, in


termen de maxim 5 (cinci) Zile lucratoare de la Data de Incepere a Lucrarilor, Graficul
de Executie corespunzator. Graficul de Executie acceptat de OMV Petrom va reprezenta
baza pentru intocmirea viitoarelor rapoarte de progres si inspectie ale Lucrarilor. In

21
scopul unui raport de progres cat mai detaliat si la zi, Contractorul se obliga sa mentina
Graficul de Executie actualizat pe parcursul executiei Lucrarilor.
Art. 10.15
Contractorul se obliga sa furnizeze OMV Petrom rapoarte de progres al Lucrarilor,
verificate in prealabil de catre Supervizor, in conformitate cu cerintele detaliate in
Contractul subsecvent si in Caietul de sarcini – Anexa 1. De asemenea, la finalizarea
Lucrarilor aferente unui Contract subsecvent, Contractorul va transmite OMV Petrom
spre aprobare un raport final, in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, care
sa detalieze cat mai fidel situatia Lucrarilor efectuate in conformitate cu respectivul
Contract subsecvent.

Art. 10.16
Intrucat Contractorul recunoaste ca anumite alte persoane (incluzand OMV Petrom, alti
contractori sau orice autoritate competenta), pe parcursul derularii Lucrarilor, pot
solicita acces la si folosirea unor parti din Santier, Contractorul se obliga sa permita
orice asemenea access si folosinta si, in conformitate cu cerintele Supervizorului, sa
depuna toate diligentele ca asemenea persoane sa isi execute propriile lor activitati.

Art. 10.17
Contractorul va oferi OMV Petrom, Supervizorului, precum si autoritatilor competente,
lamuririle necesare in legatura cu Executia Lucrarilor.

Art. 10.18
Contractorul va asigura mentinerea ordinii si a disciplinei in Santier pe toata perioada,
intre data predarii Santierului si momentul realizarii Receptiei la terminarea Lucrarilor.

Art. 10.19
Contractorul este raspunzator pentru toate amenajarile (inclusiv dar neliminat la
infrastructura si echipamentele) necesare Executiei Lucrarilor precum si de trasarea /
executarea corecta a Lucrarilor. Erorile intervenite pe parcursul Executiei Lucrarilor vor
fi corectate de Contractor pe cheltuiala sa.
Art. 10.20

Contractorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru Proiectul tehnic intocmit,


toate operatiunile executate pe Santier si pentru procedeele de executie utilizate.
Daunele produse de Contractor inclusiv de Subcontractorii sai, din vina sa/ lor, in
timpul Executiei Lucrarilor, OMV Petrom sau unui tert, vor fi suportate de catre
Contractor.
Art. 10.21

In timpul Executiei Lucrarilor, Contractorul are obligatia sa mentina Santierul curat si in


conditii de siguranta, caile de acces libere, sa retraga utilajele si sa indeparteze
surplusul de materiale, molozul si lucrarile provizorii de orice fel care nu mai sunt
necesare. Pana la data Receptiei la terminarea Lucrarilor, Contractorul se obliga sa

22
evacueze de pe Santier toate utilajele, materialele precum si lucrarile provizorii. In caz
contrar OMV Petrom poate considera ca Lucrarile nu sunt finalizate si sa amane
realizarea Receptiei la terminarea Lucrarilor pana la remedierea situatiei.
Art. 10.22

Contractorul va fi responsabil pentru verificarea corectitudinii tuturor informatiilor


primite de la OMV Petrom ori de la Supervizor si pentru orice omisiuni, erori si
discrepante in Caietul de sarcini. Aprobarea sau revizuirea oricarui document produs
de Contractor, de catre OMV Petrom sau Supervizor nu va elibera Contractorul de
niciuna din obligatiile sau raspunderile acestuia.
Art. 10.23

Contractorul va suporta toate costurile si cheltuielile care ar putea aparea ca rezultat a


unor erori, omisiuni sau discrepante in Executia Lucrarilor si va suporta pe propria
cheltuiala executarea oricaror remedieri, reparatii, modificari si lucrari suplimentare
necesare ca o consecinta a unor asemnea erori, omisiuni sau discrepante.
Art. 10.24
Contractorul se obliga sa obtina inainte de a incepe Executia Lucrarilor ce fac obiectul
primului Contract subsecvent oricare si toate avizele, autorizatiile, permisele si
certificarile ce ii sunt necesare in vederea Executiei Lucrarilor. De asemenea
Contractorul se obliga sa mentina pe intreaga durata a Acordului cadru si a fiecarui
Contract subsecvent avizele si autorizatiile sus-mentionate. Contractorul va achita OMV
Petrom orice dauna cauzata acesteia ca urmare a nerespectarii acestei obligatii.
Art. 10.25

Contractorul se obliga sa informeze neintarziat in scris Supervizorul si OMV Petrom


daca normala executare a Lucrarilor, durabilitatea sau folosirea potrivit destinatiei
acesteia ar fi primejduite de existenta sau ivirea unor imprejurari pentru care
Contractorul nu este tinut sa raspunda. OMV Petrom va trebui sa raspunda acestei
notificari in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la primirea acesteia.
Art. 10.26

Contractorul va indeplini sau remedia inauntrul perioadei de timp solicitate toate


conditiile impuse si reclamatiile facute de autoritatile competente in baza Legii si/sau a
Standardelor, in masura in care acestea au legatura cu obiectul Acordului cadru fara a
fi indreptatit la nicio compensatie suplimentara pe langa cea cuvenita conform
prezentului Acord cadru.
Art. 10.27

Inainte de inceperea Lucrarilor, Partile vor deschide o carte tehnica a constructiei. Pe


intreaga Executie a Lucrarilor, Contractorul va intocmi si completa cartea tehnica a
constructiei pe care o va preda in original OMV Petrom, in termen de 5 Zile lucratoare
de la realizarea Receptiei la terminarea Lucrarilor impreuna cu toate actele doveditoare

23
referitoare la calitatea Lucrarilor. Contractorul are obligatia sa consemneze in cartea
tehnica a constructiei toti Subcontractorii sai folositi pentru realizarea Lucrarilor.
Art. 10.28
Pe parcursul executarii Lucrarilor, Contractorul se va conforma dispozitiilor scrise ale
OMV Petrom prin care aceasta dispune (i) indepartarea de pe Santier a oricaror
materiale asigurate de Contractor care sunt considerate de catre Supervizor drept
calitativ necorespunzatoare si/sau (ii) inlocuirea materialelor necorespunzatoare
asigurate de Contractor cu altele corespunzatoare si/sau (iii) inlocuirea unuia sau a mai
multor Subcontractori.
Art. 10.29

Toate Proiectele tehnice, standardele, specificaţiile, desenele, calculele, regulamentele


si alte elemente similare, precum si modelele si instrumentele furnizate de OMV
Petrom Contractorului vor ramane proprietatea OMV Petrom si vor fi returnate fara
intarziere la finalizarea Lucrarilor la care se refera respectivele. Acestea nu vor fi
copiate, depozitate sau pastrate in alt mod de catre Contractor in niciun format, iar
Contractorul nu le va oferi sau pune la dispoziţia unor terti, si nu le va folosi in alte
scopuri decat pentru indeplinirea obligatiilor legale contractuale fata de OMV Petrom.
Orice drept de retentie, indiferent de natura sau originea sa, apartinand Contractorului
este exclus.

Art. 10.30
Contractorul va desemna un reprezentant care va fi persoana de contact in numele
Contractorului si va transmite informatii in legatura cu reprezentantul sau OMV Petrom
in scris in termen de 5 (cinci) Zile lucratoare dupa Data intrarii in vigoare a Acordului
cadru. Acest reprezentant se va ocupa de orice probleme aparute in legatura cu
executarea prezentului Acord cadru si va fi contactat de catre cealalta Parte pentru
orice probleme cu legatura la prezentul Acord cadru.
Art. 10.31
Pentru fiecare Contract subsecvent, Contractorul va nominaliza un manager de proiect
care va fi imputernicit sa actioneze in numele si pentru Contractor in legatura cu
Executia Lucrarilor in cadrul respectivului Contract subsecvent. Aceasta nominalizare
va fi notificata in scris OMV Petrom, in termen de maxim 2 (doua) Zile lucratoare dupa
semnarea respectivului Contract subsecvent.
Art. 10.32
Contractorul isi asuma responsabilitatea de a respecta si a actiona conform Cerintelor
minime de securitate si sanatate in munca pentru contractori, descrise in Anexa 4 a
prezentului Acord Cadru, si de a informa OMV Petrom imediat de orice incalcare a
acestora. Daca Contractorul este instiintat despre cerintele privind securitatea, primirea
notificarii trebuie confirmata prin e-mail, fax sau alte forme ulterior in scris si in cazul in
care nici o data specifica nu este indicata, acestea vor deveni efective imediat dupa
notificare.

24
Art. 10.33

OMV Petrom are dreptul de a inspecta / audita / verifica Lucrarile pe tot parcursul
executiei lor. In acest sens, Contractorul va asigura reprezentantilor OMV Petrom
accesul in Santier precum si in orice alte locatii in care Contractorul realizeaza o parte a
Lucrarilor (in ateliere, depozite de materiale etc) si la toate documentele legate de
Executia Lucrarilor.
Art. 10.34

Constratorul va implementa pe tot parcursul Executiei Lucrarilor un sistem de verificare


si atestare a calitatii lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale si va urmari
respectarea tuturor cerintele legale din din Proiectul tehnic menite sa asigure calitatea
Lucrarilor.

11. OBLIGATIILE OMV PETROM

Art. 11.1
OMV Petrom are obligatia sa notifice Contractorului Data Intrarii pe Santier in termen
de maxim 5 (cinci) Zile lucratoare de la data cand Contractorul finalizeaza Serviciile
accesorii si ii solicita predarea Santierului si emiterea ordinului de incepere a
Lucrarilor.

Art. 11.2
OMV Petrom are obligatia sa predea Santierul si dreptul de acces la acesta, in vederea
realizarii lucrarilor efective de constructie ce fac obiectul unui Contract subsecvent, la
data stabilita drept Data Intrarii pe Santier si sa ii permita Contractorului sa inceapa si
sa realizeze Executia Lucrarilor conform Graficului de Executie acceptat de OMV
Petrom. La predarea Santierului Partile vor incheia un proces verbal de predare-
primire, proces verbal ce va fi consemnat in cartea tehnica a constructiei.
Art. 11.3
OMV Petrom se obliga sa plateasca Contractorului Lucrarile in conformitate cu
prevederile prezentului Acord cadru, ale Contractului subsecvent si in concordanta cu
legislatia in vigoare.
Art. 11.4

OMV Petrom va desemna un reprezentant care va fi persoana de contact in numele


OMV Petrom si va transmite informatii in legatura cu reprezentantul sau Contractorului
in scris in termen de 5 (cinci) Zile lucratoare dupa Data intrarii in vigoare a Acordului
Cadru. Acest reprezentant se va ocupa de orice probleme aparute in legatura cu
executarea prezentului Acord Cadru si va fi contactat de catre cealalta Parte pentru
orice probleme cu legatura la prezentul Acord Cadru.

Art. 11.5

25
Pentru fiecare Contract subsecvent, OMV Petrom va nominaliza un manager de proiect
care va fi persoana de contact a OMV Petrom in legatura cu Executia Lucrarilor in
cadrul respectivului Contract subsecvent. Aceasta nominalizare va fi notificata in scris
Contractorului, in termen de maxim 2 (doua) Zile lucratoare dupa semnarea
respectivului Contract subsecvent.

12. SUBCONTRACTORI

Art. 12.1
Contractorul nu va angaja in vederea indeplinirii obligatiilor sale nascute din prezentul
Acord cadru Subcontractori decat daca acestia sunt aprobati in prealabil in scris de
catre OMV Petrom. In cazul inlocuirii oricarui Subcontractor, Contractorul are obligatia
de a comunica in scris intentia sa OMV Petrom, in termen util, in vederea aprobarii
respectivei modificari de catre OMV Petrom.
Art. 12.2
Contractorul va fi pe deplin raspunzator pentru activitatea si Lucrarile efectuate de
Subcontractorii sai in legatura cu prezentul Acord Cadru ca si cum aceste Lucrari ar fi
fost efectuate chiar de catre el.
Art. 12.3

OMV Petrom si Supervizorul pot participa la orice sedinte de coordonare dintre


Contractor si Subcontractori.
Art. 12.4

In baza unor motive justificate, OMV Petrom poate solicita Contractorului renuntarea
imediata la un Subcontractor, fara posibilitatea Contractorului de a face reclamatii
impotriva OMV Petrom din acest motiv.

Art. 12.5
Contractorul se obliga sa angajeze doar specialisti autorizati ca Subcontractori in
executarea Contractului subsecvent.

Art. 12.6
Contractorul se obliga sa incheie contracte doar cu Subcontractorii care sunt de acord
cu obligatiile contractuale prevazute in prezentul Acord cadru. Toti Subcontractorii
trebuie sa incheie contracte de subcontractare (Anexa 8- Lista Subcontractorilor si
contractele incheiate cu acestia) cu Contractorul continand urmatoarele prevederi:
a) ca in privinta Lucrarilor parte a contractelor de subcontractare,
Subcontractorul isi asuma fata de Contractor obligatii si raspunderi
similare obligatiilor contractuale asumate de Contractor fata de OMV
Petrom;

26
b) la solicitarea OMV Petrom, obligatia Contractorului de a cesiona
respectivul subcontract si toate drepturile nascute in baza respectivului
subcontract OMV Petrom;
c) ca Subcontractorii si Contractorul vor raspunde solidar fata de OMV
Petrom pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale.

13. SUPERVIZOR

Art. 13.1
Supervizorul va avea urmatoarele atributii:

a) urmarirea realizarii Executiei Lucrarilor in conformitate cu prevederile


Proiectului tehnic, ale Acordului cadru si ale Contractului subsecvent aferent, si
reglementarile tehnice in vigoare;

b) inspectarea si examinarea materialelor si a echipamentelor folosite la Executia


Lucrarilor, precum si asistarea la testarea acestora sau a Personalului
Contractorului;

c) confirmarea cantitatile de Lucrari executate efectiv in Santier;


d) raportarea catre OMV Petrom asupra progresului Executiei Lucrarilor;
e) emiterea de instructiuni catre Contractor in limitele prevazute de prezentul
Acord cadru si in limitele legii;
f) orice alte indatoriri specificate in Acordul cadru sau in Contractul subsecvent.
Art. 10.2

Obligatiile Supervizorului vor fi indeplinite si asumate in numele OMV Petrom.


Supervizorul nu are nicio obligatie de diligenta sau de rezultat, contractuala sau altfel
fata de Contractor.

Art. 10.3
Supervizorul nu are nicio autoritate sau drept de a elibera Contractorul de oricare
dintre obligatiile sale in baza Acordului cadru/Contractului subsecvent, cu exceptia
cazului in care se stipuleaza contrariul in acestea. Nicio atitudine, aprobare, incalcare,
omisiune, neglijenta ori greseala a Supervizorului nu va afecta obligatiile Contractorului
sau raspunderea acestuia in baza dispozitiilor contractuale.

14. MODIFICARI

Art. 14.1

27
Modificarile privind Lucrarile aferente unui Contract subsecvent pot fi instructate numai
de catre OMV Petrom, in conformitate si in limitele Acordului cadru si ale normelor
tehnice si legale aplicabile, in orice moment inaintea emiterii Procesului Verbal de
receptie la terminarea Lucrarilor, fie direct printr-o instructiune in acest sens, fie printr-
o cerere adresata Contractorului de a prezenta o propunere de Modificare.
Art. 14.2
Contractorul are obligatia de a executa orice Modificare instructata de catre OMV
Petrom.
Art. 14.3
O Modificare poate include:

(a) schimbari ale cantitatilor pentru un articol de Lucrari din Contractul subsecvent
(desi, asemenea schimbari nu vor constitui in mod necesar o Modificare);
(b) schimbari ale calitatii si ale altor caracteristici ale unui articol de Lucrari;

(c) schimbari ale cotelor, pozitiilor si / sau dimensiunilor unei parti din Lucrari;
(d) Omiterea unor Lucrari;
(e) Orice Lucrari suplimentare necesare pentru realizarea obiectivelor prevazute in
Contractul subsecvent;
(f) Modificari in succesiunea sau durata de executie a Lucrarilor, din motive ce tin
de prioritatile interne ale OMV Petrom.

Art. 14.4
Contractorul nu va face nici o alterare si / sau modificare a Lucrarilor pana cand OMV
Petrom nu va dispune sau nu va aproba o Modificare.

Art. 14.5
Daca OMV Petrom solicita o propunere, inainte de a instructa o Modificare,
Contractorul va raspunde in scris, prin transmiterea urmatoarelor:

(a) O descriere a activitatilor necesar a fi realizate si un grafic de executie pentru


realizarea acestora;
(b) Propunerea Contractorului referitoare la orice modificari ale Graficului de
Executie si ale Termenului de Finalizare, daca e cazul, si
(c) Propunerea Contractorului privind evaluarea Lucrarilor.
Dupa primirea propunerii Contractorului, OMV Petrom va putea (i) sa aprobe
propunerea respectiva prin transmiterea instructiunii scrise de Modificare (ii) sa o
respinga sau (iii) sa transmita comentarii. Contractorul nu va intarzia Executia
Lucrarilor in perioada de transmitere a raspunsului OMV Petrom.

Contractorul nu va executa nici o Modificare decat daca aceasta este dispusa de OMV
Petrom in scris.

28
Art. 14.6

Orice Modificare va fi evaluata pe baza preturilor unitare corespunzatoare, determinate


in conformitate cu prevederile Articolului 7 din Acordul cadru.

15. GARANTII

A. GARANTIA LUCRARILOR

Art. 15.1
Contractorul garanteaza ca la data Finalizarii Lucrarilor acestea au calitatea stipulata in
Caietul de sarcini, Proiectul tehnic si documentatiile de executie si in prevederile
contractuale, corespund reglementarilor tehnice, Autorizatiei de constructie,
Standardelor si Legii, nu sunt afectate de vicii care ar diminua valoarea Lucrarilor sau
posibilitatea acestora de functionare (exploatare) la parametrii proiectati.
Art. 15.2
Perioada de garantie a Lucrarilor este de 48 luni de la semnarea de catre Parti a
Procesului Verbal de receptie la terminarea Lucrarilor si punerea in functiune a
acestora. Perioda de garantie mentionata nu se aplica (i) viciilor ascunse pentru care,
conform Legii este apricabila Perioada de garantie pentru vicii ascunse de 10 ani de la
data semnarii Certificatului de receptie la terminarea Lucrarilor sau (ii) viciilor structurii
de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie pentru care, conform
Legii, Contractorul va raspunde pe toata durata de existenta a Lucrarilor.

Art. 15.3
In Perioada de garantie, in urma notificarii OMV Petrom, Contractorul are obligatia sa
inlature, pe cheltuiala sa, toate defectiunile/deficientele aparute datorita nerespectarii
clauzelor si specificatiilor contractulale, prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile,
Legii sau Standardelor.
Art. 15.4

Daca in termen de 5 (cinci) Zile lucratoare de la primirea unei notificari in acest sens
Contractorul nu remediaza deficientele/defectiunile aparute din culpa sa, semnalate de
OMV Petrom sau nu continua lucrarile de remediere, OMV Petrom are dreptul sa
angajeze un tert pentru remedierea respectivelor deficiente/defectiuni, pe cheltuiala
Contractorului, fara ca prin aceasta OMV Petrom sa piarda vreun drept stipulat in
Acordul cadru. Perioada de garantie se prelungeste cu o perioada egala cu durata
remedierii respectivelor Defecte. Data finalizarii lucrarilor de remediere se va atesta
printr-un proces-verbal semnat intre Contractor si OMV Petrom.

29
B. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A LUCRARILOR

[Nota: Clauza contractuala specifica al carei continut se va stabili in functie de optiunea


ofertantului castigator de a constitui garantia de buna executie prin instrument de
garantare sau prin retineri din facturi. Astfel, se va opta pentru una din cele doua
variante ale clauzei 15.6 de mai jos.]
Art. 15.5
Cuantumul Garantiei de Buna Executie („Garantia”) pentru fiecare Contract
subsecvent reprezinta 10% din valoarea lucrarilor ce fac obiectul respectivului Contract
subsecvent, fara TVA.
Art. 15.6

Pentru a garanta executarea corespunzatoare si in perioada convenita a tuturor


obligatiilor sale asumate in baza prezentului Acord Cadru, a Contractelor subsecvente,
precum si pentru satisfacerea tuturor pretentiilor ce se pot naste pe baza Acordului
Cadru si a Contractelor subsecvente, Contractorul, pe propria sa cheltuiala, se obliga
sa constituie in favoarea OMV Petrom o Garanţie de buna execuţie sub forma unui
instrument de garantare irevocabil, emis in conditiile legii de o societate bancara sau
de o societate de asigurari pe care o va prezenta in termen de 5 Zile Lucratoare de la
semnarea fiecarui Contract subsecvent.
Forma recomandata este furnizata in Anexa 11- Formular de Garantie de Buna Executie

sau
Art. 15.6
Pentru a garanta executarea corespunzatoare si in perioada convenita a tuturor
obligatiilor sale asumate in baza prezentului Acord Cadru, a Contractelor subsecvente,
precum si pentru satisfacerea tuturor pretentiilor ce se pot naste pe baza Acordului
Cadru si a Contractelor subsecvente, Contractorul se obliga sa constituie in favoarea
OMV Petrom o Garantie de buna executie sub forma retinerilor succesive din facturile
emise de Contractor. In acest sens, la momentul semnarii primului Contract subsecvent
ce urmeaza a fi atribuit in baza Acordului cadru, Contractorul va transmite extrasul de
cont care sa certifice deschiderea unui cont de garantie la dispozitia OMV Petrom, la o
banca agreata in prealabil intre Parti. Suma initiala care se depune de catre Contractor
in contul de garantie astfel deschis trebuie sa reprezinte 0,5% din pretul Lucrarilor in
cadrul Contractului subsecvent ce urmeaza a fi atribuit.
Pe parcursul derularii Contractelor subsecvente, OMV Petrom va alimenta acest cont
prin retineri succesive in cuantum de 10% din sumele de plata, fara TVA, datorate
Contractorului pentru Lucrarile executate.
Art. 15.7
OMV Petrom va elibera Contractorului Garantia de buna executie aferenta unui
Contract subsecvent dupa cum urmeaza:

30
- 70% din valoarea Garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii Procesului
Verbal de Receptie la terminarea Lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data
pretentii asupra ei iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
- restul de 30% din valoarea Garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii
Procesului Verbal de Receptie Finala la expirarea Perioadei de garantie.
Art. 15.8
OMV Petrom este indreptatita sa execute Garantie de Buna Executie mentionata mai
sus in cazul in care Contractorul incalca oricare din obligatiile sale contractuale si/sau
nu remediaza respectiva incalcare conform Acordului cadru/ Contractului subsecvent.
Art. 15.9

Garantia va fi majorata/extinsa (daca este cazul) sau reintregita de catre Contractor


fara nici o alta formalitate din partea OMV Petrom, in termen de nu mai mult de 5
(cinci) zile de la data executarii acesteia, in tot sau in parte, in vederea acoperirii
oricarei pierderi, daune, cost, cheltuieli, pretentii sau oricarei alte cereri asemanatoare
suportate de OMV Petrom, direct sau indirect, ca urmare a oricarei incalcari de catre
Contractor a obligatiilor sale din Acordul Cadru si/sau Contractul Subsecvent.

Art 15.10
Nerespectarea de catre Contractor a obligatiei de a aduce/constitui, de a
majora/extinde (daca este cazul) sau de a reintregi Garantia conform clauzelor mai sus
mentionate constituie incalcarea unei Obligatii Esentiale/grave a Contractului
Subsecvent, situatie in care OMV Petrom va avea urmatoarele drepturi:
(i) să suspende plata facturilor restante către Contractor până cand acesta va
furniza documentele originale care atestă emierea, majorarea/extinderea si/sau
reintregirea cuantumului documentului de garantie, dupa caz;
(ii) de a inceta Contractul Subsecvent pe baza unei notificari scrise catre
Contractor, fara a fi necesara punerea in intarziere, interventia vreunei instante sau
orice alta formalitate;
(iii) de a executa documentul de garantie la valoarea integrala sau partea ramasa
din acest document de garantie;
(iv) de a aplica in mod cumulativ masurile prevazute la punctele (i) si (iii) sau (ii) si
(iii) de mai sus

16. INSPECTIA SI TESTAREA

Art. 16.1

Contractorul va executa Lucrarile in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini –


Anexa 1, ale Proiectului tehnic si ale Autorizatiei de constructie precum si cu Legea si
Standardele.

31
Art. 16.2

Toate inspectiile si testele vor fi efectuate de catre Contractor in baza dispozitiilor


contractuale si a normativelor tehnice in vigoare.

Art. 16.3
Supervizorul, precum si orice reprezentant al OMV Petrom, va avea oricand dreptul de a
inspecta orice parte a Lucrarilor precum si de a asista la orice test a oricarei parti din
Lucrari indiferent daca acestea sunt executate in locatiile OMV Petrom ori in alta parte.
Art. 16.4
In situatia oricarei inspectii sau oricarui test solicitata/ solicitat in baza dispozitiilor
contractuale, Contractorul va da Supervizorului in scris o notificare cuprinzand intentia
sa cu privire la derularea unei inspectii/ test, cu cel putin 5 (cinci) Zile lucratoare inainte.
Contractorul nu poate realiza o asemenea inspectie sau testare in lipsa Supervizorului.
Contractorul va plati OMV Petrom, la cerere, costurile suferite de catre OMV Petrom
datorita intarzierii oricarei inspectii sau test fata de termenul mentionat mai sus.
Art. 16.5

Contractorul va inainta Supervizorului copii certificate a tuturor rezultatelor testelor


impreuna cu orice alte informatii necesare cerute in legatura cu orice inspectie sau test.
Art. 16.6

Nicio Lucrare nu va fi acoperita sau ascunsa vederii fara o prealabila examinare a unei
asemenea lucrari de catre Supervizor.
Art. 16.7

Daca orice inspectie, examinare sau testare dezvaluie existenta unor Defecte la Lucrari,
Supervizorul poate respinge respectivele Lucrari. In urma notificarii respingerii,
Contractorul va remedia de urgenta Defectele care i se datoreaza si va asigura ca
Lucrarile astfel remediate corespund cu prevederile contractuale. De asemenea,
Contractorul va remedia orice Defecte de care ia cunostinta si va notifica Supervizorul
imediat despre aceasta remediere.

Art. 16.8
Daca Contractorul nu isi indeplineste obligatiile prevazute in prezentul capitol 16, OMV
Petrom va fi indreptatita sa efectueze respectivele teste si o suma egala cu costurile,
cheltuielile si toate celelalte pierderi suferite de catre OMV Petrom ca urmare a
neexecutarii testelor, va fi platita de Contractor OMV Petrom la cerere sau va fi dedusa
din orice plati datorate Contractorului.

32
17. PENALITATI

Art. 17.1
Pentru depasirea Termenului de finalizare a Lucrarilor, Contractorul va plati OMV
Petrom penalitati de intarziere calculate la valoarea Lucrarilor ramase de executat in
baza Contractului subsecvent, pentru fiecare saptamana calendaristica de intarziere,
incepand cu prima saptamana calendaristica de dupa expirarea Termenului de
Finalizare si incheind cu saptamana calendaristica in care a fost emis Certificatul de
Receptie la terminarea Lucrarilor, conform urmatoarei scheme de penalitati progresive:
- Pentru prima saptamana de intarziere se va aplica un nivel de penalitate de 13%;

- Pentru fiecare saptamana aditionala de intarziere, nivelul penalitatii creste


progresiv cu cate 5% pana cand atinge nivelul de 23%;
- Atunci cand nivelul de penalitate a atins nivelul de 23%, acesta ramane constant,
indiferent de numarul de saptamani de intarziere.
Penalitatile de intarziere vor fi calculate la valoarea Lucrarilor ramase de executat in
baza Contractului subsecvent determinata la inceputul saptamanii calendaristice de
intarziere.
Penalitatile de intarziere se aplica, in mod corespunzator, si pentru sectiuni de Lucrari,
acolo unde Contractul subsecvent prevede executia de Lucrari pe sectiuni.

Art. 17.2
Penalitatile vor fi platite la cerere si pot fi compensate cu orice plata pe care OMV
Petrom o datoreaza Contractorului.

18. FINALIZAREA SI RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

Art. 18.1
La Finalizarea Lucrarilor, Contractorul are obligatia de a notifica in scris OMV Petrom si
Supervizorul, cu cel putin 10 (zece) Zile lucratoare inainte, in vederea constatarii
indeplinirii Cerintelor Receptiei la terminarea Lucrarilor.
Art. 18.2
Finalizarea Lucrarilor se va considera efectuata in momentul in care toate Cerintele
Receptiei la finalizarea Lucrarilor sunt indeplinite in mod corespunzator.
Art. 18.3
OMV Petrom impreuna cu Contractorul, Supervizorul si reprezentantii autoritatilor
competente va examina Lucrarile in termen de maxim 15 (cincisprezece) Zile lucratoare

33
dupa Finalizarea Lucrarilor in vederea constatarii indeplinirii Cerintelor Receptiei la
terminarea Lucrarilor.
In cazul in care toate Cerintele Receptiei la terminarea Lucrarilor sunt indeplinite cu
succes, OMV Petrom va emite, in termen de 5 (cinci) Zile lucratoare dupa examinarea
mentionata, Procesul Verbal de Receptie la terminarea Lucrarilor prin care se stabileste
data la care au fost indeplinite Cerintele Receptiei la terminarea Lucrarilor.
In cazul in care oricare dintre Cerintele Receptiei la terminarea Lucrarilor nu este
indeplinita, OMV Petrom va refuza emiterea Procesului Verbal de Receptie la
terminarea Lucrarilor, caz in care intreaga procedura descrisa mai sus va fi repetata, cu
exceptia situatiei in care OMV Petrom alege sa isi exercite orice alt drept prevazut prin
dispozitiile contractuale.

19. RECEPTIA FINALA LA EXPIRAREA PERIOADEI DE GARANTIE

Art. 19.1
Cu conditia ca toate Defectele Lucrarilor sa fi fost remediate intr-un mod satisfacator
pentru OMV Petrom, aceasta va convoca, in termen de cel mult 5 (cinci) zile
calendaristice de la data implinirii Perioadei de garantie, comisia pentru efectuarea
Receptiei finale la expirarea Perioadei de garantie si, in baza recomandarilor comisei
emite Procesul Verbal de Receptie finala la expirarea Perioadei de garantie.
Art. 19.2
OMV Petrom nu va avea obligatia de a emite Procesul Verbal de Receptie finala la
expirarea Perioadei de garantie pana cand Contractorul nu a satisfacut toate pretentiile
si cererile in legatura cu Lucrarile si pana cand Contractorul nu a indeplinit integral
toate obligatiile sale restante in legatura cu Lucrarile.

Art. 19.3
Receptia finala la expirarea Perioadei de garantie nu va elibera Contractorul de
obligatiile sale rezultand din Acordul cadru / Contractul subsecvent sau din legile
aplicabile care in mod expres sau prin natura lor supravietuiesc Receptiei finale la
expirarea Perioadei de garantie.

20. RASPUNDEREA CONTRACTORULUI

Art. 20.1

Contractorul isi asuma intreaga raspundere pentru calitatea Executiei Lucrarilor si a


materialelor, utilajelor si a echipamentelor proprii utilizate. Contractorul va raspunde pe
deplin si va despagubi integral OMV Petrom pentru orice Defecte, neconcordante, erori

34
sau omisiuni ale Lucrarilor, pentru orice incalcare a obligatiilor sale stabilite prin
prezentul Acord Cadru si prin Contractul subsecvent, precum si pentru orice pretentii
formulate de catre terti. In particular, prevederile articolelor 1.690 si 1.709 din Noul Cod
Civil nu sunt aplicabile pentru obiectul prezentului Acord Cadru, OMV Petrom neavand
obligatia de a inspecta din punct de vedere calitativ Lucrarile efectuate sau de a face
reclamatii intr-un anumit termen in scopul protejarii drepturilor sale.
Art. 20.2

Contractorul va raspunde si va despagubi integral OMV Petrom si / sau tertii pentru


orice dauna cauzata OMV Petrom sau tertilor de actele sau omisiunile sale, ale
personalului sau si ale Subcontractorilor sai precum in cazul in care Personalul
Contractorului sau ori al Subcontractorilor sai ocupa sau degradeaza locatiile Lucrarilor
si / sau suprafetele de teren limitrofe locatiilor Lucrarilor ce nu au fost predate -
preluate odata cu acestea.

Art. 20.3
Contractorul raspunde pentru viciile ascunse ale Lucrarilor aparute pe o perioada de 10
ani de la Receptia la terminarea Lucrarilor, precum si dupa implinirea acestui termen,
pe toata durata de existenta a Lucrarilor, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate
din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii
acestora.

Art. 20.4
Contractorul si Subcontractorii sai raspund solidar fata de OMV Petrom, oricand,
pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale.

Art. 20.5
Contractorul raspunde de orice accident uman, ranire, imbolnavire profesionala sau
pierderea vietii Personalului Contractorului angajat direct sau de Subcontractorii sai
pentru Executia Lucrarilor. De asemenea Contractorul va raspunde pentru orice deces
sau accident cauzator de vatamari corporale suferit de un angajat al OMV Petrom sau
de un tert produs din vina sa sau a Subcontractorilor sai.

Art. 20.6
Contractorul raspunde de incalcarea prevederilor legale privind utilizarea patentelor,
marcilor inregistrate sau drepturilor de copyright ale unei terte persoane fizice sau
juridice, in domeniul sau de activitate, legat de prezentul Acord cadru.
Art. 20.7
Daca OMV Petrom este tinuta raspunzatoare de orice autoritate publica pentru motive
legate de maniera in care Lucrarile au fost executate ori pentru consecintele acestora,
Contractorul va rambursa OMV Petrom imediat si neconditionat valoarea penalitatilor,
costurilor, daunelor si orice alte cheltuieli impuse de autoritatile publice in cadrul
termenelor de plata specificate in documentele emise de respectivele autoritati publice.

35
Nerespectarea termenelor respective va atrage pentru Contractor penalitati si dobanzi
in cuantumul datorat in baza Legii pentru obligatii bugetare.
[In cazul in care Contractorul este o asociere, urmatoarea clauza (20.8) va fi inclusa in
Acordul Cadru]
Art. 20.8
Fiecare membru al asocierii prin prezenta agreeaza ca va fi raspunzator in mod solidar
fata de OMV Petrom pentru orice obligatie stipulata in prezentul Acord Cadru si in
Contractul subsecvent precum si pentru luarea oricarei actiuni necesara in baza
acestora sau a oricaror inactiuni, inclusiv pentru orice daune, pierderi sau costuri.

21. PROPRIETATEA LUCRARILOR. TRANSFERUL RISCURILOR

Art. 21.1

Titlul de proprietate asupra Lucrarilor si a materialelor incorporate in acestea se va


transmite OMV Petrom cel mai devreme la data:
a) livrarii materialelor pe Santier;

b) incorporarii materialelor in orice parte a Lucrarilor;


c) efectuarii oricarei plati cu privire la Lucrari de catre OMV Petrom Contractorului.
Art. 21.2

Toate riscurile Executiei Lucrarilor, inclusiv cele cu privire la materialele incorporate in


respectivele Lucrari, pierderile sau daunele cu privire la acestea, trec de la Contractor la
OMV Petrom la data Receptiei la terminarea Lucrarilor, urmare a emiterii Procesului
Verbal de Receptie la terminarea Lucrarilor. Contractorul va fi de asemenea
raspunzator pentru integritatea Lucrarilor / echipamentelor si materialelor / Santierului
asupra carora se executa lucrari noi in Perioada de Garantie sau Perioada de Garantie
pentru vicii ascunse, pana cand respectivele lucrari noi sunt finalizate.
Art. 21.3
Orice pierdere sau daune ale Lucrarilor suferite inainte de data Receptiei la terminarea
Lucrarilor vor fi remediate de Contractor de urgenta pe riscul si cheltuiala sa.

22. ASIGURAREA

A. POLITE DE ASIGURARE NECESARE

Art. 22.1

36
OMV Petrom va achizitiona in numele ambelor parti si pe cheltuiala sa o poliţă de
asigurare de Construcţii Montaj (EAR/CAR) acoperind întreaga valoare de
reconstrucţie a proiectului montat sau construit inclusiv sume suficiente pentru
proprietăţi existente si cheltuieli asociate cu daunele (ex: demolare si îndepărtarea
molozului, masuri preventive, cheltuieli profesionale, etc.) de la începutul execuţiei pe
şantier a proiectului pana la recepţia OMV Petrom, inclusiv pregătirea de punere in
funcţiune, punerea in funcţiune si procedurile de testare.

Aceasta poliţa de construcţii montaj: îl va acoperi ca si asigurat pe Contractor, OMV


Petrom si toate companiile implicate in realizarea proiectului; va acoperi pierderi sau
pagube la Lucrari; va fi in vigoare pe întreaga perioadă de execuţie pe şantier a
proiectului plus o perioada adiţionala si suficienta de descoperire a defectelor (maxim
24 luni); va fi încheiata conform standardelor practicate de asiguratorii de top
internaţionali pentru acest tip de asigurare.

Achiziţia de către OMV Petrom a poliţei de construcţii montaj nu eliberează părţile de


răspunderile stabilite prin Acordul Cadru.
Art. 22.2

Contractorul va menţine in nume propriu si pe cheltuiala proprie pentru întreaga durata


a prestaţiei sale sub fiecare Contract subsecvent atribuit in baza prezentului Acord
Cadru, începând cu prima zi pana la finalizarea Perioadei de garanţie (nu mai mult de 2
ani):

1) o Asigurare de Răspundere Civila Legala fata Terţi (OMV Petrom si angajaţii săi
sunt consideraţi terţi) si Raspundere civila a Producatorului acoperind pagube
cauzate terţelor persoane până la 5.000.000 EUR pe eveniment. Aceasta poliţa de
asigurare va acoperi in limita sumei specificate si fara aplicarea unor sub-limite
atât vătămări corporale sau deces cat si pagube materiale, inclusiv poluare
accidentala cauzate de faptele ilicite, neglijenta, omisiunile sau imprudenţa
Contractorului. Acoperirea furnizata prin poliţă va conţine si:

a) Clauza tip „Despăgubire Principalului” sau „Principalul este Asigurat Adiţional”


plus „Răspundere Încrucişata” intre părţile asigurate. Aceasta clauza este
solicitata în măsura în care posibilele daune (vătămare corporală, deces şi/sau
daune materiale, inclusiv poluare) sunt cauzate prin fapte dovedite ale
Contractorului. Pentru a evita orice îndoieli, nu există acoperire pentru neglijenţa
exclusivă a OMV Petrom; această cerinţă se aplică în cazurile în care OMV
Petrom este dat în judecată sau i se solicita despagubiri din partea unor terte
persoane pentru pagube produse de greşelile/ neglijenta Contractorului.
b) Asigurarea de Raspunderea Profesionala ce va acoperi pierderile sau daunele
suferite de către terţi (OMV Petrom şi angajaţii săi sunt consideraţi terţi) ca
urmare a neglijenţei, erorilor sau omisiunilor înregistrate în performanţa
Contractorului, precum consultanţă, servicii sau livrabile). Această asigurare va

37
oferi acoperire până la o limita combinata pe eveniment de 10% din valoarea
Contractului Subsecvent dar nu mai puţin de 4.000.000 EUR.

2) Orice asigurări obligatorii privind sănătatea si securitatea sociala a angajaţilor in


conformitate cu legile si jurisdicţia care guvernează contractele de munca dintre
Contractor si angajaţii săi.
3) Acoperire pentru pagubele produse cu autovehicule in exces peste limitele
obligatorii impuse de legislaţia RCA (doar daca prestaţia Contractorului implica
utilizarea vehiculelor in cadrul locatiilor OMV Petrom).

B. PREVEDERI GENERALE

Art. 22.3
Cu 31 zile înainte sau cel mai târziu la 15 zile de la data semnării primului Contract
subsecvent ce urmeaza a fi atribuit in baza Acordului cadru, Contractorul va furniza
OMV Petrom unul sau mai multe documente originale de asigurare in format scris
(certificate, note de acoperire, poliţe de asigurare, etc.) emise de o societate de
asigurări demonstrând ca asigurările agreate sunt in vigoare si in deplina conformitate
cu obligaţiile contractuale.
Art. 22.4
OMV Petrom îşi rezervă dreptul sa verifice, sa solicite clarificări si sa accepte sau sa
solicite ajustări ale poliţelor de asigurare ale Contractorului inclusiv asupra detaliilor
acestora (ex: asigurator, condiţii generale si particulare, franşize, etc.) Verificarea
efectuata de OMV Petrom va urmări conformitatea acestor documente cu prezentul
Acord cadru. Acceptarea acestora nu va fi amânată nemotivat.
Art. 22.5
Daca Contractorul nu reuşeşte sa furnizeze sau sa menţină in vigoare asigurările
solicitate in acest Acord cadru, aceasta va fi considerata ca încălcare a obligaţiilor
contractuale. OMV Petrom va avea dreptul sa suspende imediat efectuarea plăţilor
pana la îndeplinirea respectivei obligaţii sau sa achiziţioneze asigurare in numele
Contractorului si sa deducă costurile cu asigurarea din sumele datorate Contractorului
pentru lucrari executate. Acceptarea documentelor de asigurări este o condiţie
prealabila pentru efectuarea oricărei plăţi. OMV Petrom va trimite in prealabil către
Contractor o înştiinţare de suspendare a efectuării plăţilor.
Art. 22.6
Atunci când este necesar, certificate de reînnoire vor fi obţinute de către Contractor si
aceste certificate de reînnoire vor fi trimise OMV Petrom de îndată ce sunt disponibile.

38
Art. 22.7

Toate costurile ce decurg din sau în legătură cu contractarea şi menţinerea asigurării


Contractorului stabilită în prezentul Acord cadru se vor suporta de către Contractor.
Art. 22.8

Contractorul ii va informa pe Asiguratori si OMV Petrom referitor la orice modificare


relevanta in execuţia Acordului Cadru si se va asigura ca asigurarea este menţinuta in
vigoare conform prezentei clauze.

C. SPECIFICATII TEHNICE

Art. 22.9
Daca e aplicabil, toţi Subcontractorii sau afiliaţii Contractorului care prestează activităţi
sub răspunderea Contractorului vor fi explicit co-asigurati in poliţa de asigurare a
Contractorului.
Art. 22.10
Documentele de asigurare furnizate în scopul îndeplinirii obligaţiilor de asigurare de
mai sus vor preciza în mod explicit următoarele cerinţe minime: asigurătorii, asiguraţii,
co-asiguraţii sau părţile asigurate suplimentar, numărul de identificare al poliţei, tipul
de asigurare, limitele, sub-limitele şi franşizele; referinţa la numele şi adresa OMV
Petrom, o listă scurtă a activităţilor, serviciilor, livrabilelor etc. asigurate, dovada
aplicabilităţii clauzelor „Despăgubirea Principalului” sau ”Principalul este Asigurat
Adiţional” + „Răspundere Încrucişată”; ca poliţa de asigurare nu poate fi modificată din
punct de vedere material sau anulată fără o notificare în scris cu 30 de zile în avans a
respectivei modificări sau anulari transmise OMV Petrom de Asigurător sau Contractor.

D. PROCEDURA IN CAZ DE DAUNA


Art. 22.11
La producerea unui incident sau eveniment asigurat acoperit de poliţele de asigurare
contractate pentru îndeplinirea obligatiilor Acordului Cadru, Contractorul va urma cu
stricteţe toate instrucţiunile din poliţele de asigurare şi va notifica imediat toate
persoanele în legătură cu dauna, inclusiv dar fără a se limita la: Asigurator, OMV
Petrom, autorităţile competente; confirmarea primirii acelei notificări de către
asigurator se va transmite de către Contractor OMV Petrom in termen de 5 zile de la
solicitarea scrisa.

E. RASPUNDERE SI ASIGURARI

39
Art. 22.12

Orice exonerare de răspundere sau limitare a răspunderii va fi nulă, atât în ceea ce


priveşte motivul cât şi suma, dacă şi în măsura în care pagubele sunt plătibile din
acoperirea furnizată printr-o poliţa de asigurare. În cazul în care Contractorul nu
reuşeşte să menţină în vigoare poliţele de asigurare ce acoperă riscurile ce decurg din
sau în legătură cu prestaţia sa din Acordul Cadru, respectiva exonerare de răspundere
sau limitare a răspunderii va fi nulă dacă eventualele daune ar fi putut fi despăgubite
de respectiva asigurare.
Art. 22.13
Orice daune neacoperite de beneficiile de asigurare (spre ex., din cauza franşizei) vor fi
plătite/cad in sarcina Părţii obligate să suporte aceste daune conform legii si/sau
prevederilor contractuale.

23. LEGEA APLICABILA. JURISDICTIE

Art. 23.1

Prezentul Acord cadru va fi guvernat si interpretat in conformitate cu legea romana.


Art. 23.2
Partile vor incerca sa solutioneze si regleze orice dispute dintre ele pe cale amiabila. In
cazul in care nu vor ajunge la o solutionare amiabila intr-o perioda de timp rezonabila,
litigiul va fi deferit instantelor judecatoresti competente din Bucuresti, Romania.

24. INCETAREA SI SUSPENDAREA

A. INCETAREA ACORDULUI CADRU / CONTRACT SUBSECVENT

Art. 24.1
In cazul unei incalcari a unei Obligatii Esentiale din Acordul cadru si/sau din Contractul
subsecvent de catre Contractor, OMV Petrom isi rezerva dreptul de a rezilia, partial sau
integral si exclusiv pe baza simplei neexecutari de catre Contractor a respectivei
Obligatii Esentiale, Acordul cadru si/sau Contractul subsecvent, cu efect imediat si fara
a fi necesare alte formalitati prealabile (de exemplu, notificare de punere in intarziere
sau perioada de gratie) sau interventia instantelor judecatoresti.
Dreptul OMV Petrom de a pretinde daune-interese pentru neexecutare nu va fi afectat
de o astfel de incetare. OMV Petrom poate, la latitudinea sa: (i) sa solicite inlocuirea
si/sau remedierea imediata a Lucrarilor care nu sunt conforme cu Acordul cadru si/sau
cu prevederile Contractului subsecvent, pe cheltuiala Contractorului si ulterior adresa
cereri pentru daune sau (ii) sa rezilieze Acordul cadru si/sau Contractul subsecvent, fara

40
a fi necesara indeplinirea altei conditii si poate pretinde daune-interese pentru
neexecutare.
Art. 24.2
OMV Petrom poate rezilia Acordul cadru, printr-o notificare scrisa in urmatoarele
situatii:
(a) Cu efect imediat, in cazul (i) in care Contractorul devine neautorizat sau necalificat
pentru desfasurarea activitatii sale, (ii) in care Contractorul a fost declarat in faliment in
baza oricaror prevederi ale oricarei legi aplicabile privind falimentul, (iii) in care
Contractorul pierde dreptul de administrare de catre organele proprii de conducere, (iv)
lipsei bunurilor urmaribile in patrimoniul Contractorului in masura necesara acoperirii
creantelor OMV Petrom, (v) in care Contractorul pierde capacitatea de folosinta si de
exercitiu necesare exercitarii obligatiilor sale, (vii) dizolvarii Contractorului, (viii) in care
Contractorul isi cesioneaza voluntar activele in beneficiul creditorilor.

In aceste situatii, incetarea Acordului cadru se va produce fara a fi necesara nicio alta
formalitate prealabila (de exemplu, notificare de punere in intarziere sau perioada de
gratie) sau interventia instantelor judecatoresti, simpla producere a oricarei dintre
aceste situatii avand si efectul unei puneri in intarziere a Contractorului.
(b) In conditiile prezentate in Articolul 25.2 si Anexa 5 la prezentul Acord cadru.
Art. 24.3

In cazul in care valoarea maxima atribuita a Acordului Cadru este atinsa, OMV Petrom
va avea dreptul, oricand si fara niciun motiv, si fara nicio alta compensatie pentru
Contractor, de a denunta unilateral prezentul Acord Cadru pe baza unei simple
notificari de incetare trimisa Contractorului cu minim 60 de zile inainte de incetare.
Art. 24.4
Fara a lua in considerare nimic contrar din prezentul Acord Cadru, OMV Petrom va
avea dreptul, oricand si fara nici un motiv, de a denunta unilateral prezentul Acord
Cadru pe baza unei simple notificari de incetare trimisa Contractorului cu minim 1 (una)
luna inainte de incetare.

In acest caz de denuntare, OMV Petrom va rambursa Contractorului costurile de


terminare inevitabile, documentate si rezonabile suportate de catre Contractor care
rezulta direct din o astfel de denuntare. Astfel de costuri de denuntare vor face obiectul
negocierilor cu OMV Petrom. Contractorul nu va avea alte pretentii, in cazul denuntarii
la discretia OMV Petrom.
Art. 24.5

OMV Petrom va plati Contractorul pentru Lucrarile efectuate anterior incetarii Acordului
cadru si/sau Contractului subsecvent. Astfel de Lucrari vor fi compensate in mod
proportional conform conditiilor de plata convenite. In cazul in care OMV Petrom
reziliaza Acordul cadru si/sau Contractul subsecvent partial sau integral, Contractorul

41
nu va avea dreptul de a formula niciun fel de revendicari – in special pentru daune-
interese – altele decat respectiva compensatie.

B. SUSPENDAREA LUCRARILOR OBIECT AL UNUI CONTRACT SUBSECVENT

Art. 24.6
OMV Petrom va avea dreptul, oricand si fara nici un motiv, de a dispunde suspendarea
Lucrarilor ce fac obiectul oricarui Contract subsecvent pe baza unei simple notificari de
incetare trimisa Contractorului cu minim 15 (cincisprezece) Zile lucratoare inainte de
data suspendarii.
Art. 24.7

La primirea unei asemenea notificari de suspendare, Partile se vor intalni in maxim 5


(cinci) Zile lucratoare pentru a agrea de comun acord Lucrarile ce trebuie finalizate de
Contractor inainte de data suspendarii. Contractorul va fi platit pentru Lucrarile
executate inainte de data suspendarii pe baza ratelor unitare stabilite in Contractul
subsecvent respectiv. Cu toate acestea, Contractorul nu va avea dreptul la nicio
compensatie / rambursarea niciunui cost suportat datorita sau pe perioada suspendarii
precum, dar fara a se limita la, costurile cu pastrarea personarului, a echipamentelor
sau a facilitatilor sale pe durata suspendarii.
Art. 24.8

OMV Petrom poate sa notifice Contractorul sa reia Lucrarile suspendate cu cel putin 15
(cincisprezece) Zile lucratoare in avans de data dorita de reluare a Lucrarilor.
Contractorul va relua Executia Lucrarilor la data indicata de OMV Petrom, data cand va
reincepe sa curga Termenul de Finalizare, termen suspendat la momentul intrarii in
vigoare a suspendarii.
Art. 24.9

Daca suspendarea continua cu mai mult de 1 (una) luna, oricare din Parti poate,
oricand dupa expirarea perioadei de 1 (una) luna, transmite celeilalte Parti o notificare
de incetare a Contractului subsecvent cu cel putin 5 (cinci) zile in avans. In situatia in
care notificare este transmisa de Contractor catre OMV Petrom si, la expirarea
perioadei de notificare de 5 (cinci) zile Contractorul nu a primit instructiuni de a relua
Lucrarile, Contractul subsecvent respectiv va inceta.

25. FORTA MAJORA

Art. 25.1
OMV Petrom si Contractorul vor fi absolviti de orice raspundere in caz de neexecutare a
obligatiilor asumate datorita unei situatii de Forta Majora produsa dupa intrarea in
vigoare a prezentului Acord cadru.

42
Art. 25.2

Partea care invoca Forta Majora va notifica si dovedi evenimentul celeilalte Parti in
scris fara intarziere. Notificarea va indica obligatia suspendata temporar si va include o
explicatie ajutatoare. In cazul unei astfel de dovezi, evenimentul de Forta Majora va
elibera partea afectata, pe durata manifestarii acestuia, de acele obligatii contractuale
care devin imposibile sau nerealizabile ca urmare a evenimentului de Forta Majora.
Partea afectata va depune toate eforturile pentru a remedia situatia cat mai rapid
posibil. Cu exceptia cazului in care se prevede altfel, fiecare Parte va fi raspunzatoare si
va suporta propriile costuri, cheltuieli, pierderi si prejudicii cauzate de evenimentul de
forta Majora. In cazul in care un eveniment de Forta Majora impiedica executia in timp
util a unei obligatii contractuale sau dureaza mai mult de 4 (patru) saptamani, Partea
afectata poate inceta Acordul Cadru si/sau Contractul subsecvent asa cum este stabilit
prin prezentul Acord Cadru.

26. CLAUZE FINALE

Art. 26.1
In caz de disputa, Contractorul nu poate suspenda obligatiile sale contractuale nici
partial nici total si nu poate invoca niciun drept de retentie.

Art. 26.2
Toate dispozitiile si notificarile scrise date/transmise de OMV Petrom, conform
prezentului Acord cadru vor fi trimise Contractorului prin posta, fax, e-mail sau se vor
preda direct la sediul acestuia sau la o adresa stabilita de Contractor sau folosind
predarea-primirea pe baza de semnatura.
Art. 26.3

Toate notificarile care vor fi adresate OMV Petrom, conform prezentului Acord cadru,
vor fi trimise prin posta fax, e-mail sau vor fi predate la adresele stabilite in Contract.
Orice schimbare de adresa va fi comunicata celeilalte Parti sub sanctiunea ca
notificarea trimisa la adresa indicata anterior de catre Parti sa fie considerata valida si
receptionata.
Art. 26.4

Continutul prezentului Acord cadru precum si orice alt document sau informatie de
care oricare dintre Parti a luat cunostinta ca urmare a executarii acestuia sunt
confidentiale. O Parte nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte Parti, de a face
cunoscut prezentul Acord cadru sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara
acelor persoane implicate in indeplinirea Acordului cadru.
Art. 26.5

43
Contractorul are obligatia sa respecte prevederile Anexei 5 - Codul de Conduita al OMV
Petrom, pe intreaga durata a Acordului cadru si a Contractelor subsecvente atribuite in
baza acestuia.

Art. 26.6
Prezentul Acord cadru se incheie in limba romana.
Art. 26.7

Contractorul declara in mod expres ca a citit si a acceptat Articolele 10.28, 12, 20, 23, 24
si 26.1 motiv pentru care a semnat mai jos:

_________________________________
[DATA, SEMNATURA SI STAMPILA]

Prezentul Acord cadru a fost incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru
fiecare Parte in Bucuresti, la data de [VA RUGAM INSERATI].

44