Sunteți pe pagina 1din 14

SCOALA GIMNAZIALA NR.

1
ORASUL BRAGADIRU
SOSEAUA ALEXANDRIEI, NR. 243A
JUDETUL ILFOV

PLANUL OPERATIONAL
AL
SCOLII GIMNAZIALE NR.1
BRAGADIRU
SEMESTRUL II

2016-2017

Motto:

,, Toti oamenii au de la natura dorinta de a cunoaste’’- Aristotel.

1
1. ARGUMENT

Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, statutul ţării s-a schimbat


fundamental în toate domeniile de activitate.
Noul statut de ţară comunitară presupune, printre altele, şi un sistem de
învăţământ compatibil cu sistemele de învăţământ din ţările membre ale Uniunii
Europene.
În vederea realizării acestui deziderat, guvernul României depune un efort
deosebit pentru realizarea unor politici educaţionale care să răspundă pe deplin
acestor noi cerinţe.
În acest context, iată câteva din priorităţile politicii educaţionale ale scolii
noastre:

1. Descentralizarea sistemului de învăţământ:


✓ eficientizarea activităţii şi creşterea performanţelor instituţiilor
educaţionale;
✓ democratizarea sistemului educaţional ;
✓ asigurarea transparenţei actului managerial;
✓ asigurarea accesului şi echităţii în educaţie;
✓ stimularea inovaţiei, a responsabilităţii profesionale şi a răspunderii
publice.

2. Asigurarea calităţii în activitatea de educaţie, ceea ce presupune:


✓ proiectarea, organizarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale
învăţăturii conform curriculumu-lui educaţional;
✓ monitorizarea continuă a progresului în parcursul educaţional cu accent
pe adaosurile progresive ale învăţării;
✓ evaluarea internă a rezultatelor;
✓ evaluarea externă a rezultatelor.

2
3. Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice:
✓ formarea directorilor şi a cadrelor didactice pe probleme de evaluare şi
asigurarea calităţii;
✓ perfecţionarea cadrelor didactice prin grade didactice şi masterate;
✓ alte programe ale ISJ şi CCD pentru toate cadrele didactice.
2. VIZIUNEA
Ne dorim ca scoala noastra sa promovese un invatamant orientat pe valori,
creativitate, capacitati cognitive si cunostinte fundamentale.

3. MISIUNEA
Şcoala noastră asigură sanse egale in educatie pentru toti copiii de varsta scolara,
cadrele didactice fiind preocupate să le ofere acestora experienţe de învăţare interesante şi
utile, să îi sustină si să îi motiveze pentru a-si finaliza studiile cu succes.

4. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN

Diagnoza mediului intern


Puncte tari:
➢ Competenta personalului didactic din scoala in conformitate cu
standardele de formare continua (1 doctor, 23 cu gradul I, 10 cu gradul II
, 10 cu gradul definitivat si 2 stagiari);
➢ Majoritatea cadrelor didactice sunt titulare si au domiciliul in localitate;
➢ Cadrele didactice au participat la cursuri de formare in cadrul diferitelor
programe ( C.C.D.,Universitate etc.);
➢ Stimularea cadrelor didactice pe criterii de competenta profesionala,
manageriala si morala;
➢ Cabinet de informatica dotat cu aparatura performanta(prin programele
S.E.I. si,,Incredere in viata’’-Philips Romania);
➢ Cabinet scolar de asistenta psihopedagogica;
➢ Cabinet medical;
➢ Mini teren de fotbal cu gazon artificial si nocturna;
➢ Autorizatie sanitara din 1998 si in prezent;

Puncte slabe:
• lipsa spaţiului de depozitare a materialelor didactice achiziţionate;
• lipsa spatiului pentru o sală de lectură modernă.

3
Diagnoza mediului extern:
Oportunităţi:
❖ posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale prin programele existente la nivel
local;
❖ starea economico-socială a orasului este prosperă;

Ameninţări:
▪ abandonul şcolar al unor elevi din cauza stării materiale;
▪ atitudinea de dezinteres a unor părinţi faţă de actul educaţional;
▪ sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în continuă
transformare;
▪ slaba motivaţie financiară a personalului din învăţământ.

Analiza P.E.S.T.E.
Politicul:
Politica educaţională din şcoala noastră vizează aspecte legate de ridicarea
calităţii procesului instructiv-educativ, colaborarea cu autorităţile şi comunitatea
locală .
Economicul:
Localitatea Bragadiru este o localitate prosperă cu un nivel de trai destul de
ridicat, principala ocupaţie a cetăţenilor fiind activitatile industriale si de prestari
servicii, activităţi cu mare randament economic şi eficienţă financiară. Mica producţie
s-a dezvoltat simţitor în ultimii ani.
Socialul:
Nivelul de trai al locuitorilor orasului Bragadiru este acceptabil, neînregistrându-
se probleme sociale deosebite.
Tehnologicul:
Majoritatea familiilor din orasul Bragadiru beneficiază de televiziunea prin
cablu, copiii putând urmării programe educaţionale pe canale cum ar fi:Naţional
Geografic, Animal Planet, Minimax, etc.
Conectarea la internet a scolii (laboratorul de informatică ,secretariatul,
contabilitatea, cabinetul de asistenta psihopedagogica, direcţiunea şi cancelaria) .
Un număr mare de elevi deţin calculatoare acasă, conectate la internet ceea ce
denotă un interes major al părinţilor în acest domeniu.
5. NEVOI IDENTIFICATE

• Promovarea unei exigenţe sporite în actul managerial în cazul reticenţei faţă de


nou şi schimbare.
4
• Monitorizarea activităţii cadrelor didactice în vederea eliminării formalismului,
a creşterii eficienţei actului de predare şi a utilizării resurselor.

• Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să


răspundă intereselor lor de formare pe termen scurt, mediu şi lung.

• Promovarea de programe pentru „educarea părinţilor” în colaborare cu


autorităţile locale în scopul diminuării/eradicării absenteismului şi a
abandonului şcolar.

• Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare.

• Analiza cauzelor, promovarea de măsuri cu privire la rezultatele slabe


înregistrate de unii elevi.

• Conştientizarea autorităţilor administrative locale cu privire la alocarea


resurselor financiare şi materiale necesare pentru realizarea de condiţii decente
de desfăşurare a procesului didactic atât pentru elevi cât şi pentru cadrele
didactice.

6. OPTIUNI STRATEGICE
DEZVOLTAREA CURRICULARA

DEZVOLTAREA DE RESURSE UMANE

ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE SI DEZVOLTAREA


BAZEI MATERIALE

DEZVOLTAREA RELATIEI CU COMUNITATEA

7. TINTE
❖ TINTA I: SPRIJINIREA PERFORMANTEI ELEVILOR

❖ TINTA II: DEZVOLTAREA ABILITATILOR DE RELATIONARE SOCIALA

❖ TINTA III: FORMAREA PERMANENTA A CADRELOR DIDACTICE

❖ TINTA IV: ASIGURAREA ACCESULUI EGAL SI SPORIT LA EDUCATIE DE CALITATE


PENTRU TOTI ELEVII

❖ TINTA V: PROMOVAREA IMAGINII SCOLII


5
PLAN OPERATIONAL
SEMESTRUL II
ANUL SCOLAR 2016-2017
A) DOMENIUL: CAPACITATE INSTITUTIONALA

Nr. Subdomeniul Obiectul general Obiectul Activitatea Termen Responsabil Indicator de


crt. specific realizare
(operational)
1 Management 1. Asigurarea cadrului Proiectarea Realizarea analizei si a 7.03.2016 Conducerea Realizarea
strategic institutional si documentelor diagnozei activitatii desfasurate scolii obiectivelor
organizatoric pentru in semestrul I/ 2016-2017. stabilite in
continuarea planul
descentralizarii managerial
invatamantului prin anterior
practicarea Intocmirea planurilor 07.03.2017 Sefii Corelarea cu
managementului centrat operationale ale comisiilor din comisiilor obiectivele
pe scoala, bazat pe scoala pentru sem. II. metodice strategice, cu
principiile asigurarii criteriile de
calitatii in educatie evaluare, cu
nevoile
2. Readaptarea specifice ale
managementului calitatii comunitatii
la nivelul scolii prin locale
implementarea -Actualizarea planificărilor pe Personalul Corelarea
standardelor de referinta si sem. II la toate obiectele de 15.02.2017 didactic planificarilor
a indicatorilor de învăţământ. cu
performanta in evaluarea programele

6
institutionala si asigurarea scolare
calitatii Proiectarea Planului operational Directorul Dezvoltarea
al activităţilor extracurriculare. 7.03.2017 adjunct aptitudinilor

2 Management Existenta si - Diseminarea OMENCS Martie Directorul Realizarea


operational functionarea privind evaluarile 2017 panoului
sistemului de nationale la cls II, IV, VI
gestionare a - Afisarea calendarului 04.05.2017
informatiei ,,Admiterea 2017”

Spatiile scolare Utilizarea - Desfasurarea lectiilor in Conform Sefii 100%


spatiilor laboratoare si cabinete graficului comisiilor
scolare
Materialele si -Integrarea - Utilizarea planselor , a Permanent Sefii Peste 75%
mijloacele de mijloacelor videoproiectorului, laptopului in comisiilor din lectii
invatamant de desfasurarea lectiilor; Toate
invatamant in cadrele
procesul didactice
instructiv-
educativ

Documentele Respectarea - Intocmirea notei de comandă Martie Secretarul Realizarea


scolare regimului pentru documentele de evidenţă 2017 scolii comenzii
juridic al şcolară şi acte de studii; pentru
completarii documentele
documentelor scolare
scolare

7
Managementului Actualizarea
personalului portofoliilor - Proiectul schemei de incadrare Februarie Directorul Aprobarea in
pentru anul scolar 2017-2018 2017 scolii C.A. si
avizarea in
C.P.

B) DOMENIUL: EFICACITATE EDUCATIONALA

Nr. Subdomeniul Obiectul general Obiectul specific Activitatea Termen Responsabil Indicator de
crt. (operational) realizare
1 Oferta educationala 3.Cresterea ratei de Dezvoltarea abilitatilor - Utilizarea metodelor Lunar Invatatorii/
participare la educatie si de a aplica metode de moderne in predarea Dirigintii/
asigurarea sanselor prin invatare centrate pe elev lectiilor pentru atragerea Profesorii
prevenirea si combaterea copiilor catre scoala. Permanent
fenomenului absenteismului Promovarea ofertei - Declansarea procedurii Invatatorii/ Nr
si abandonului scolar educationale la nivelul privind inscrierea copiilor 27februarie/ Dirigintii evenimente
comunitatii in clasa pregatitoare 2017 realizate
,, Saptamana curateniei” Capatina
Aprilie Magdalena
2017
2 Curriculum Realizarea -Parcurgerea planificărilor Conform Cadrele Nr. lectii
curriculumului calendaristice graficului didactice realizate

Realizarea Pregatirea zilnica pentru Conform Cadrele


curriculumului sustinerea unor lectii de graficului didactice
calitate, utilizare
materialului didactic, a

8
metodelor interactive de
invatare
Pregatirea suplimentara a -Realizarea programului
elevilor dotati si a celor de pregatire suplimentara a Conform Sefii Nr. procese-
care manifesta dificultati elevilor pentru graficului comisiilor verbale
in invatare imbunatatirea rezultatelor pregatire
la invatatura, cresterea suplimentara
rezultatelor la evaluarile
nationale II, IV, VI, VIII
Informarea în mod Completarea fiselor – Saptamanal Invatatorii/ Nr. sedinte
sistematic a standard pentru parinti si a Dirigintii si carnete de
părinţilor/elevilor carnetelor de elev. elevi
privind semnate de
progresul/regresul parinti
3 Performantele -Cunoasterea nivelului - Inregistrarea situaţiilor Invatatorii/ Date
scolare de pregatire al elevilor privind rezultatele elevilor Lunar Dirigintii statistice
din scoala noastra la testarile periodice, realizate
examenele de finalizare a
studiilor, performanţele
obţinute la concursuri şi
olimpiade şcolare (baza de
date);
-Expunerea produselor
activităţii educabililor în
săli de clasă şi în celelalte
spaţii ale unităţii de Sefii
învăţământ (expozitii comisiilor
periodice); Semestrial metodice Nr. fise
-Gestionarea datelor legate semnate
de evaluare (colectare, Personalul
analiza, masuri remediale); didactic

9
- Realizarea de mape,
portofolii cu testele de
evaluare aplicate,
produse ale activităţii
elevilor, fişe de
comunicare a rezultatelor
şcolare către părinţi
(portofoliul elevului).
Performantele - Proiectarea activitatilor -Derularea activitatilor Conform Directorul Nr. activitati
4 extrascolare extrascolare (Saptamana extrascolare planificate (cf. graficului adjunct derulate
Altfel; programul graficului)
activitatilor educative
sem II)

5 Activitatea 4. Accesarea programelor de - Perfectionarea continua - Participarea personalului Conform Sefii Nr. cadre
stiintifica educatie si formare in a cadrelor didactice didactic la activităţile graficului comisiilor didactice
sprijinul cresterii calitatii metodice (din unitate sau metodice participante
actului educational, reţea);
dezvoltarii scolii, asigurarea elaborarea lucrarilor
unui climat optim in unitate stiintifice pentru obtinerea
gradelor didactice.
Exemple de bune practici ( Conform Sefii Nr.lectii
lectii demonstrative). graficului comisiilor realizate
comisiilor metodice
metodice
Participarea la programe Semestrial Danalachi Nr.
6 de formare in parteneriat Denise programe
cu diferite institutii derulate
abilitate : C.C.D.,
Universitati.

10
Activitatea Derularea bugetului - Proiectarea si executia Sandor N r.
financiara 2017 bugetara pe 2017; Mariana documente
- Intocmirea statelor de Lunar Giurca financiare
plata. Doinita realizate

C) MANAGEMENTUL CALITATII

Nr. Subdomeniul Obiectul general Obiectul Activitatea Termen Responsabil Indicator de


crt. specific realizare
(operational)
1 Autoevaluare 5. Dezvoltarea sistemului de -Monitorizarea - Evaluarea periodica a CEAC/
institutionala formare continua a instrumentelor activitatii personalului Conform Conducerea
personalului didactic, interne de lucru didactic, didactic auxiliar si graficului scolii
monitorizarea cadrelor utilizate în nedidactic;
didactice cu privire la activitatea de -Aplicarea de chestionare de Realizarea
utilizarea corecta si eficienta a îndrumare, satisfacţie elevilor, CEAC obiectivelor
resurselor materiale din scoala control şi cadrelor didactice şi altor Semestrul Conducerea stabilite in
in vederea cresterii calitatii evaluare a beneficiari relevanţi; II scolii planul
actului educational activităţii din - Intocmirea Raportului managerial
unitatea şcolară anual privind evaluarea Iunie
interna a calitatii educatiei; 2017
- Realizarea propriilor fise si
instrumente de evaluare Permanent
interna.
- Monitorizarea - Verificarea protocoalelor Conform CEAC Nr.
protocoalelor, incheiate. graficului protocoale
acordurilor de incheiate
colaborare si a

11
parteneriatelor
incheiate de
unitatea de
invatamant
2 - Dezvoltarea -Monitorizarea Conform CEAC Nr.
parteneriatelor protocoalelor, acordurilor de graficului protocoale
colaborare şi a incheiate
parteneriatelor încheiate de
unitatea de învăţământ cu
autoritatile locale, ONG-uri,
etc.
3 Managementul - Monitorizarea - Rapoarte şi informări ale Conform CEAC
calitatii la derularii directorului si sefilor de graficului
nivelul unitatii Proiectului de catedra;
Dezvoltare al - Rapoarte ale directorilor
Scolii; privind asistenţele la clasă în Aprilie CEAC/ Realizarea
Consiliul Profesoral/ 2017 Conducerea obiectivelor
Consiliul de Administraţie. scolii stabilite in
planul
-Monitorizarea managerial
respectarii de CEAC
elevi si
personalul
angajat al scolii
a
Regulamentului
Intern
4 Revizuirea 6. Imbunatatirea - Planuri de - Analiza in C.A. a Conform Conducerea Procese
periodica a competentelor de lectura atat îmbunătăţire/ catedrelor si comisiilor graficului scolii verbale
ofertei scolii in acceptiunea sa traditionala ameliorative a metodice.
cat si in sensul de alfabetizare calităţii - Organizarea unor dezbateri pe

12
functionala educaţiei teme literare si de interes
oferite de general
unitatea de
învăţământ - Efectuarea unor exercitii de Permanent
scriere/citire corecta cu elevii ce
b) Existenţa în prezinta deficiente de
scris si de citit
biblioteca
şcolii/C.D.I. a
- Efectuarea unor exercitii de
unor
exprimare a opiniei,
materiale,
argumentare. de redactare a
lucrări etc. in
diverselor tipuri de texte pe
domeniu
baza materialelor, lucrarilor
existente in biblioteca scolara.

5 Optimizarea 7.Implementarea strategiilor Existenta si Fişe de progres/regres Personalul


procedurilor de evaluarii cu scop de orientare aplicarea şcolar; didactic
evaluare si optimizare a invatarii, procedurilor de Fişe psihopedagogice;
adecvate curriculumului optimizarea a Fişe de comunicare a Semestrial
structurat pe competente si evaluarii rezultatelor şcolare; Realizarea
standarde pentru examenele invatarii Situaţii statistice privind Directorul/ obiectivelor
nationale 2017 rezultatele la evaluarilor Secretarul stabilite in
nationale II, IV, VI, VIII, scolii/Sefii planul
concursuri,olimpiade Iunie 2017 comisiilor managerial
şcolare; metodice
Planuri remediale privind
progresul şi dezvoltarea Semestrial
elevilor;
Chestionare aplicate
elevilor, parintilor.

13
6 Evaluarea Evaluarea - Intocmirea fiselor de Conducerea Existenta de
corpului calitatii evaluare; Semestrial scolii/ rapoarte,
profesoral activitatii - Asistente la clasa; C.A. fise de
corpului - Rapoarte evaluative ale CEAC evaluare,
profesoral comisiilor metodice/ chestionare
şefilor de catedră; etc.
- Chestionare aplicate
beneficiarilor/teste de
opinie;
- Evidenţa participării la
programe de dezvoltare
profesională şi perfecţionare.
7 Asigurarea Constituirea Inregistrarea electronica a Martie Prof. Da/Nu
accesului la bazei de date a bazei de date a scolii pentru 2017 Tincea
informatie al unitatii de ARACIP Vasilica
persoanelor si invatamant
institutiilor
interesate

8 Functionarea Actualizarea Planuri de îmbunătăţire CEAC Registrul


structurilor documentelor /ameliorative a calităţii Semestrial C.P./C.A
responsabile cu educaţiei oferite de unitatea
evaluarea interna de învăţământ; P.D.I./Planul
a calitatii Raport anual de evaluare Iunie 2017 operational
internă a calităţii. anual al
scolii.

DIRECTOR,
PROF. DUMITRU OCTAVIAN

14

S-ar putea să vă placă și