Sunteți pe pagina 1din 3

www.cni.com.

ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, Bucureşti
tel.: +40 21 316 73 83 • fax: +40 21 316 73 81 • Punct de lucru: Piața Națiunilor Unite
nr. 8, bloc 108, sector 5, Bucureşti • tel.: +40 21 316 73 82 • fax: +40 21 316 73 80
Registrul Comerţului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO40BPOS70402777547ROL01 • Banc Post Sucursala Palat C.F.R.

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMPANIEI NAȚIONALE DE INVESTIȚII S.A. PENTRU ANUL 2016

În conformitate cu prevederile legale ale Ordonanței Guvernului nr. 25/2001, cu modificările și


completările ulterioare, Compania Națională de Investiții (CNI) derulează Programul Național de
Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) și Proiectul ”Sistem integrat de reabilitare a
sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de
epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”, conform Legii nr.
224/2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris.
Din anul 2002 și până în prezent, la nivelul CNI, au fost finalizate în cadrul programelor derulate,
peste 1.600 de obiective de investiții.

Conform prevederilor art. 7, alin (1) din OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare,
obiectivele realizate în cadrul PNCIPS se finanțează din:
a) ”bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în
limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie;
b) bugetul local al unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare;
c) fonduri rambursabile contractate sau garantate în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare;
d) veniturile proprii ale beneficiarilor instituţii publice finanţate integral din venituri proprii;
e) venituri proprii constituite potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea
în construcţii, cu modificările ulterioare;
f) donaţii şi sponsorizări ale persoanelor fizice sau juridice, române sau străine;
g) alte surse legal constituite.”

Bugetul alocat din fonduri de la bugetul de stat în anul 2016:


• PNCIPS: 538.725 mii lei, din care utilizat 94% (504.540 mii lei)
• Sistem integrat: 107.853 mii lei, din care utilizat 72% (78.192 mii lei)

Grad de realizare
SUBPROGRAM Buget alocat 2016 Plăți la 31.12.2016
31.12.2016
Săli de sport 134.235 133.140 99%
Așezăminte culturale 109.695 106.835 97%
Complexuri sportive 117.400 111.426 95%
Bazine de înot 83.179 65.164 78%
Patinoare artificiale 14.000 13.117 94%
www.cni.com.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, Bucureşti
tel.: +40 21 316 73 83 • fax: +40 21 316 73 81 • Punct de lucru: Piața Națiunilor Unite
nr. 8, bloc 108, sector 5, Bucureşti • tel.: +40 21 316 73 82 • fax: +40 21 316 73 80
Registrul Comerţului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO40BPOS70402777547ROL01 • Banc Post Sucursala Palat C.F.R.

Lucrări în primă urgență 10.015 9.871 99%


Săli de cinema 2.400 1.252 52%
Instituții de învățământ superior 840 573 68%
Unități sanitare din mediul urban 23.812 23.767 100%
Justiție 9.150 9.079 99%
Alte tipuri de obiective 33.999 30.316 89%
TOTAL PNCIPS 538.725 504.540 94%
Sistem integrat apă și canalizare 107.853 78.192 72%
TOTAL SISTEM INTEGRAT 107.853 78.192 72%

Situația realizărilor obiectivelor în anul 2016 se prezintă astfel:


Promovate la 31.12.2016 Recepționate la În execuție la
SUBPROGRAM
(ordine MDRAP emise) 31.12.2016 31.12.2016
Săli de sport 16 24 41
Așezăminte culturale 56 91 118
Complexuri sportive 1 3 5
Bazine de înot 4 0 5
Patinoare artificiale 0 0 1
Lucrări în primă urgență 6 15 10
Săli de cinema 2 0 1
Instituții de învățământ superior 2 0 1
Unități sanitare din mediul urban 1 1 2
Justiție 6 1 5
Alte tipuri de obiective 5 3 10
Sistem integrat apă și canalizare 0 11 16
TOTAL 99 149 215

În ceea ce privește procedurile de achiziție publică derulate de CNI pe parcursul anului 2016,
acestea se regăsesc pe portalul Sistemului Electronic de Achiziții Publice, www.e-licitatie.ro. Sinteza
acestora este redată în tabelul de mai jos:

Valoare estimată fără


Tip procedură demarată Număr proceduri
TVA
Cerere de oferta / procedura
108 proceduri 159.348.218,07 lei
simplificată
Licitație deschisă 1 procedură 1.541.361,60 lei
Negociere fără publicare prealabilă
4 proceduri 1.287.193,67 lei
a unui anunț de participare
Achiziții directe 37 de proceduri 2.765.524,36 lei

De asemenea, în anul 2016 au fost contestate un total de 29 de proceduri și anulate 21 de proceduri.


Durata medie a unei proceduri de atribuire a fost de 62 de zile.
www.cni.com.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, Bucureşti
tel.: +40 21 316 73 83 • fax: +40 21 316 73 81 • Punct de lucru: Piața Națiunilor Unite
nr. 8, bloc 108, sector 5, Bucureşti • tel.: +40 21 316 73 82 • fax: +40 21 316 73 80
Registrul Comerţului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO40BPOS70402777547ROL01 • Banc Post Sucursala Palat C.F.R.

Referitor la litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată pe durata anului 2016 acestea sunt în număr
de 117 după cum urmează:
- Contencios administrativ: 5
- Contestație la executare: 1
- Insolvență: 50
- Litigii achiziții publice: 23
- Obligația de a face: 2
- Pretenții: 35
- Asigurare dovezi: 1

Pe parcursul anului 2016, au fost câștigate un total de 15 litigii și 12 au fost pierdute.

S-ar putea să vă placă și