Sunteți pe pagina 1din 5

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

PROIECTUL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI BUZĂU


PE ANUL 2020
SINTEZĂ
În conformitate cu prevederile art.39 şi art.76 din Legea 273/2006 privind
finanţele publice locale cu modificarile şi completările ulterioare şi ale Legii
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, publicăm în
sinteză, „PROIECTUL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI BUZĂU PE ANUL 2020”.

Proiectul urmează a fi supus dezbaterii şi adoptării plenului Consiliului


Judeţean Buzău în sedinţa ordinară din luna februarie 2020.
Până la data de 06/02/2020, locuitorii judeţului Buzău pot depune propuneri,
sugestii la proiectul de buget la compartimentul Relaţii publice a Consiliului
Judeţean Buzău sau pe adresa de e-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro
-mii lei-
DENUMIRE INDICATORI PROGRAM PROIECȚIE
2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5

VENITURI TOTAL(I+II+III+IV+V) 378,226.00 150,926.00 136,276.00 135,716.00


Din care:
I. VENITURI PROPRII 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00
II.COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN 52,758.00 53,233.00 53,233.00 53,233.00
IMPOZITUL PE VENIT (1+2)
Din care:
1.Cote şi sume defalcate din impozitul 45,876 36,865 36,865 36,865
pe venit 04.01
2.Sume alocate de Direcţia Generală a 6,882 16,368 16,368 16,368
Finanţelor Publice Buzău din impozitul
pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale 04.04
III.SUME DEFALCATE DIN TAXA PE 128,139 88,364 73,714 73,154
VALOAREA ADĂUGATĂ – TOTAL
(1+2+3)
Din care:
1.Sume defalcate din taxa pe valoarea 31,917 43,336 43,393 43,448
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeţului
11.02.01
2.Sume defalcate din taxa pe valoarea 20,857 10,429 10,429 10,429
adaugata pentru finantarea cheltuielilor
privind drumurile 11.02.05
3. Pentru echilibrarea bugetului propriu 75,365 34,599 19,892 19,277
al judeţului 11.02.06
IV. SUBVENŢII – TOTAL (1+2) 191,355.00 3,355.00 3,355.00 3,355.00
Din care:
1.Subvenţii primite din bugetul de stat 77,905.00 3,355.00 3,355.00 3,355.00
(a+b+c+d+e)
Din care:
a) subvenţii pentru finanţarea 1440 1440 1440 1440
drepturilor persoanelor cu handicap
b) Finantarea Programului National de 74550
Dezvoltare Locala
c) subvenţii din bugetul de stat pentru 1915 1915 1915 1915
personalul medical din unităţile de
asistenţă sociala
d) Subventii primite din Fondul de
Interventie
e) Subventii de la BS pt inv in sanatate
2.Subvenţii primite de la alte bugete 113,450 0
Din care:
a)Sume primite de la Min.Agriculturii
pentru Camera agricola judeteana
b) )Sume primite UE si BS pentru 113450
proiectele
V.DONATII SI SONSORIZARI
VI. Disponibilitati rezervate pentru
trez Rm Sarat In beneficiu CSEI Rm
CHELTUIELI TOTALE 471,226.00 150,926.00 136,276.00 135,716.00
Din care:
CAP. 51 02 AUTORITĂŢI EXECUTIVE 35,725.00 33,175.00 33,175.00 33,175.00
Din care:
a) Autoritati publice (aparat propriu) 34,775.00 33,175.00 33,175.00 33,175.00
cheltuieli de personal 23,600.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00
bunuri si servicii 11,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
alte chelt 175.00 175.00 175.00 175.00
b)contributie proiecte FEN 21.00
c) Cheltuieli de capital 929.00
d) cheltuieli de capital din buget
CAP. 54 02 ALTE SERVICII 8,480.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00
Din care:
a) Direcţia judeţeană pentru evidenţa 2,140.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00
pers
cheltuieli de personal 1,950.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00
bunuri si servicii 190.00 190.00 190.00 190.00
b) Cheltuieli de capital 20.00
c) Rezerva bugetară 6,300.00
d)Alte cheltuieli(alegeri) 20.00
e) Transferuri interne
CAP. 55 02 TRANZACTII PRIVIND 0 0 0 0
DATORIA
Din care: PUBLICA SI
a) Comisioane
b) Dobanzi
CAP. 60 02 APĂRARE ( C. 1,229 420 420 420
M.JUDEŢEAN)
a)Bunuri si servicii 420 420 420 420
b)cheltuieli de capital 809
c) cheltuieli de capital din buget

CAP. 61 02 ORDINE PUBLICĂ ŞI 550 500 500 500


SIG. NAŢ.
a)Bunuri si servicii 500 500 500 500
b)cheltuieli de capital 50
CAP. 65 02 ÎNVĂŢĂMÂNT – TOTAL 18,689.50 14,829 14,830 14,831
Din care:
a)    ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 7492 7493 7494 7495
(fructe, masuri educative, produse
lactate şi de panif.pt preşcolari şi
b) ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL 7336 7336 7336 7336
cheltuieli de personal 0 0
bunuri si servicii 4401 4401 4401 4401
alte cheltuieli(burse) 59.01 252 252 252 252
sume aferente pers hand 59.40
CES 57 2683 2683 2683 2683
c)contributie proiecte FEN 3200
d) cheltuieli de capital 661.5
CAP. 66 02 SĂNĂTATE 17,310.50 1,915.00 1,915.00 1,915.00

Din care:
a)Transferuri intre unitati ale 3000
adm.publice de funct
b)Transferuri intre unitati ale 1000
adm.publice
c)Chelt de capital medical din
cu personalul 1915 1915 1915 1915
inv.special DSP(1835+80)
d)Restituire imprumut
e)contributie proiecte FEN 8695
f)Cheltuieli de capital 2700.5
CAP. 67 02 CULTURĂ RECREERE ŞI 53,932.00 29,017.00 22,732.00 22,732.00
RELIGIE
Din care:
a) Biblioteca judeţeană „V. Voiculescu” 4384 4274 4274 4274
cheltuieli de personal 3800 3800 3800 3800
bunuri si servicii 469 469 469 469
alte chelt 5 5 5 5
cheltuieli de capital 110
b) Centrul judetean de cultura si arta 3600 3600 3600 3600
Buzău-transfer
venituri proprii 200 200 200 200
cheltuieli de personal 2600 2600 2600 2600
bunuri si servicii 1200 1200 1200 1200
transfer de capital

c) Muzeul judetean Buzău 4400 4400 4400 4400


venituri proprii 100 100 100 100
cheltuieli de personal 3400 3400 3400 3400
bunuri si servicii 1100 1100 1100 1100
transfer de capital
transfer de capital venituri CJ
d) Teatrul „G.Ciprian” 3700 3800 3800 3800
venituri proprii 200 300 300 300
varsaminte
cheltuieli de personal 1900 1800 1800 1800
bunuri si servicii 1800 2300 2300 2300
capital 200
e) Asociatii si fundatii, servicii 5,100 5,100
recreative şi sportive, (4900 cluburi
sportive +100(neramb) +100 l350/2005
proiecte sport)67.03.02 (280 chirie
f) Biblioteca 785 785
spatiu mall 20.30.04+120 energ el
20.01.03+385 utilitati 20.01.30)
g) Buzau Fest 67.03.30-alte serv 400 400 400 400
culturale (300 bunuri si serv
20.30.30+100 alte chelt 59.11)
h) stimulente elevi si/sau cadre 100 100
didactice cu rezultate deosebite 100
(59.22)
k)Contribuţie salarizare personal 6258 6258 6258 6258
neclerical
l) Sprijin culte 370 300
m) contributie proiecte FEN 58 24800
n) Cheltuieli de capital 35
CAP. 68 02 ASISTENŢĂ SOCIALĂ – 89,092 58,601 50,235 49,674
TOTAL
Din care:
a) Direcţia generală de asistenţă 75,500 56,861 48,795 48,234
socială şi de
cheltuieli protecţia copilului
personal 65,000 47,000 40,000 40,000
bunuri si servicii 10,000 9,361 8,295 7,734
alte chelt 59.40 500 500 500 500
b) Asociatii si fundatii (programe 200 200
nerambursabile) titlul 59
c) acordarea de ajutoare sociale de 100 100
urgenta pentru situatii sociale si
medicale deosebite -titlul 57
d)Transferuri pt finantarea drepturilor 1,440 1,440 1,440 1,440
pers cu handicap
e)proiecte FEN 58 8,390

f) cheltuieli de capital DGASPC 3,460


g) cheltuieli de capital in domeniul 2
asistentei efectuate de CJ
CAP.70 02 LOCUINTE,SERVICII SI 943.00 0.00
DEZV PUBLICA
Din care:
a) cheltuieli de capital 943
CAP.74 02 PROTECŢIA MEDIULUI 7,965.00 0.00 0.00 0.00
Din care:
a)Bunuri si servicii(GEO PARC) 5954
b) cheltuieli de capital 2011

CAP.80 02 ACTIUNI GENERALE 250 0


ECONOMICE, COMERCIALE SI DE
MUNCA
Program de dezv regionala -Construire 250
bloc locuinte de serviciu, bld Garii nr.8
CAP. 83 02 AGRICULTURA, 50 0 0 0
SILVICULTURA, PISCICULTURA SI
VANATOARE
Din care: – TOTAL
a) Alte cheltuieli in domeniul 50
agriculturii(bunuri si serv) neutralizare
deseuri de origine animala OG 24/2016
CAP.84 02 TRANSPORTURI – TOTAL 234,160.00 10,429.00 10,429.00 10,429.00

Din care:
a) bunuri si servicii/reparatii curente 29,247 10,429 10,429 10,429
850-20.30.30+28397-20.02
b)contributie proiecte FEN 83,760.00
b) investitii/reabilitari/modernizari 35,928.00
c) lucrari calamitati 9,500.00
e) investitii din PNDL 75,725.00
CAP. 87 02 ALTE ACŢIUNI 2,850 0 0 0
ECONOMICE
a) alte cheltuieli 2,850
DEFICIT * din EXCEDENT -93,000.00 0.00 0.00 0.00
*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenţi
PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU