Sunteți pe pagina 1din 17

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE


NESECRET
IAŞI
Nr. 72607 din 11.01.2019
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN IASI Ex. unic
SERVICIUL RESURSE UMANE
Operator de date cu caracter personal nr. 4565

APROB
PREŞEDINTELE COMISIEI

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) şi (2^2) şi alin. (5) din Legea nr. 360/2002, privind
Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind
activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale
Adresei IGPR nr. 111171 / 12.12.2018;
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Mihai Costăchescu, nr. 2,
judeţul Iaşi, organizează:

C O N C U R S:

Pentru ocuparea a 4 (patru) posturi vacante de ofițer de poliție, prin încadrare directă, a
persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.
Posturile sunt prevăzute în cadrul Centrului Teritorial de Examinare IT - Serviciul Criminalistic al
Inspectoratului de Poliție Județean Iaşi, după cum urmează: ofiţer specialist II, ofiţer specialist III, ofiţer
principal I, ofiţer principal II

Pot participa la concurs/examen candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;


b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
c) au vârsta de minim 18 ani împliniţi;
d) au capacitate deplină de exerciţiu;
e) nu au fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau le-a încetat contractul individual de muncă pentru
motive disciplinare în ultimii 7 ani;
f) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
g) sunt apţi din punct de vedere medical şi psihologic; (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de
structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare
psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea
pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea
psihologică se susţine înaintea examinării medicale);
h) nu au antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
1
i) nu sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) au un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
k) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe /în corp
neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară (verificarea acestui criteriu se realizează cu ocazia
examinării medicale);
l) dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândesc un
grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.
m) îndeplinesc condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului:

- condiţii de studii: să aibă următoarea pregătire de bază:


 studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna), absolvite cu
diplomă de licenţă
sau:
 studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Candidaţii declaraţi admis nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membri ai vreunui partid
politic sau organizații cu caracter politic.

La concurs pot participa şi agenţii de poliţie absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc
condiţiile sus-menţionate precum şi, cumulativ, următoarele condiţii:
- sunt declaraţi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
- nu sunt cercetaţi disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
- nu sunt puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a),
b) şi h) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul Poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
- au obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în


prezentul anunţ.

REGULI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

Înscrierea candidaţilor se va face personal, pe structură, pe bază de cerere de înscriere, conform


Anexei nr. 3, și a documentelor specificate în anunţ, în volum complet. Fişa medicală tip MAI va fi
depusă ulterior.
Înscrierile vor avea loc în perioada 14-22.01.2019, doar în zilele lucrătoare, în intervalul orar
09.00-11.30 și 13.00-15.00, la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Mihai
Costăchescu, nr.2, judeţul Iaşi, Serviciul Resurse Umane.

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară, prin orice alte mijloace sau
de către o altă persoană, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă
modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaților care procedează
neregulamentar.

Dosarele de recrutare vor fi depuse în volum complet şi vor cuprinde următoarele documente:

- pentru candidaţii din sursă externă

2
a) cererea de înscriere (Anexa nr. 3 ) şi CV (Anexa nr. 6)
b) documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, în copie şi
original
(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate,
respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se
calculează de la data finalizării studiilor, nu de la data eliberării adeverinţei de către instituţia de
învăţământ. )
(Cetăţenii români care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele echivalate
de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice)
c) actul de identitate, în copie şi original
d) carnetul de muncă/certificatul privind stagiul de cotizare şi/sau alte documente doveditoare care să
ateste vechimea în muncă/vechimea în specialitatea studiilor şi, dacă este cazul, livretul militar, în
copie şi original
e) certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie,
precum şi, după caz, hotărârile judecătoreşti privind starea civilă, în copie şi original
f) autobiografia (Anexa nr. 5) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi ale soţului/soţiei
candidatului (Anexa nr. 7), redactate olograf
g) cazierul judiciar
h) o fotografie color 9 x 12 cm
i) fişa medicală-tip încadrare a MAI (activitatea de evaluare medicală și completarea dosarelor de
recrutare cu documentul menționat se va realiza în perioada 14.02-08.03.2019)
j) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 4);
k) un dosar plic.

- pentru candidaţii agenţi de poliţie

a) cererea de înscriere (Anexa nr. 3 ) şi CV (Anexa nr. 6)


b) documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, în copie şi
original
(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate,
respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se
calculează de la data finalizării studiilor, nu de la data eliberării adeverinţei de către instituţia de
învăţământ. )
(Cetăţenii români care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele echivalate
de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice)
c) actul de identitate, în copie şi original
d) carnetul de muncă/certificatul privind stagiul de cotizare şi/sau alte documente doveditoare care să
ateste vechimea în muncă/vechimea în specialitatea studiilor şi, dacă este cazul, livretul militar, în
copie şi original
e) certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie,
precum şi, după caz, hotărârile judecătoreşti privind starea civilă, în copie şi original
f) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 4);
g) adeverinţa eliberată de structura de resurse umane a unităţii în care este încadrat agentul de poliţie
din care să reiasă menţiunile precizate la art. 27^45 lit. b), c), d) din Legea nr. 360/2002, privind
Statutul Poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

3
- din conţinutul adeverinţei trebuie să reiasă fără echivoc situaţia ultimelor două evaluări anuale de
serviciu
- adeverinţa eliberată de structura de resurse umane este necesară doar candidaţilor care sunt încadraţi
în unităţi deservite de alte structuri de resurse umane decât cea care efectuează recrutarea.
h) un dosar plic

Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa
candidatului.

Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele, în original, prezintă deteriorări sau
alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului.

Candidaţii care nu prezintă, la înscriere, toate documentele mai sus menţionate nu vor fi înscrişi la
concurs, dosarele fiindu-le restituite pe loc pe bază de semnătură.

Candidaţii vor avea asupra lor, cu ocazia prezentării pentru înscriere, cererea de înscriere, declaraţia de
confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, autobiografia şi tabelul de rude, deja
completate, conform modelelor anexate la prezentul anunţ, astfel încât să se evite aglomerarea nejustificată
a punctului de înscriere.
Documentele vor fi prezentate în dosar plic, în ordinea menționată în prezentul anunț.

După data limită de înscriere, respectiv data de 22.01.2019, ora 15:00, nu se vor mai efectua înscrieri.

REGULI PRIVIND EXAMINAREA PSIHOLOGICĂ ŞI MEDICALĂ:

În intervalul 25.01 – 07.02.2019 se va desfăşura evaluarea psihologică a candidaţilor.


Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data,
ora, locul și celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate și vor fi comunicate candidaților, prin grija
unităţii organizatoare, prin postare pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Iași,
Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa https://is.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-
la-concurs), precum și la avizierul unității.
Rezultatele la testarea psihologică se afişează la avizierul unității şi ulterior pe pagina de Internet a
Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza
testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet
indicate mai sus şi consultarea avizierului unităţii.

Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea
testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Rezultatele la testarea psihologică vor fi transmise până la data de 13.02.2019.


Eventualele contestaţii cu privire la avizul psihologic de inaptitudine se depun personal la sediul
I.P.J. Iaşi – Serviciul Resurse Umane, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea/postarea pe pagina de
Internet a unității.

Activitatea de evaluare medicală şi completarea dosarelor de recrutare cu fişa medicală – tip se


va desfăşura în perioada 14.02-08.03.2019, doar pentru candidaţii declaraţi „apt psihologic”. Candidaţilor

4
nu li se vor înmâna adrese individuale de trimitere, ci vor fi planificaţi pentru efectuarea evaluării medicale
în baza unei adrese oficiale ce va fi transmisă unităţii medicale competente care deserveşte I.P.J. Iaşi.
Prezentarea candidaţilor la unitatea medicală se va face începând cu data de 14.02.2019 la sediul
Centrului Medical Județean Iaşi al M.A.I.. Eventualele modificări vor fi transmise candidaţilor prin postarea
pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Iași.
Cu această ocazie, candidaţilor li se vor deschide fişele medicale-tip, urmând să fie îndrumaţi pentru
continuarea evaluării medicale şi finalizarea acesteia.
Finalizarea activităţii de evaluare medicală şi depunerea fişei medicale-tip trebuie realizate până la
data de 08.03.2019. După această dată, dosarele nu mai pot fi completate cu fişa medicală-tip, caz în care
candidaturile celor care nu şi-au completat dosarele de recrutare conform calendarului vor fi invalidate.

După activitatea de validare a candidaturilor, lista cuprinzând candidaţii ale căror candidaturi au fost
invalidate va fi comunicată prin postare pe pagina de internet a I.P.J. Iaşi, Secțiunea carieră – Posturi
scoase la concurs (adresa https://is.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la
avizierul unității până la data de 26.03.2019.

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi
corect întocmite.

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa


candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a I.P.J. IAŞI, Secțiunea carieră – Posturi
scoase la concurs (adresa https://is.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la
avizierul unității.

Desfăşurarea concursului:
La proba scrisă (test tip grilă), care va avea loc la data de 30.03.2019, pot participa numai candidaţii
a căror candidatură a fost validată de comisia de concurs.
Durata de rezolvare a testului este de maxim 3 ore, începând cu ora stabilită în graficul de concurs.
Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au
obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.
Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili ulterior, în funcţie de numărul
candidaţilor, şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de internet a I.P.J. IAŞI,
Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa https://is.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-
la-concurs), precum și la avizierul unității.
Rezultatul la proba scrisă se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar
contestaţiile se depun la secretariatul Serviciului Resurse Umane din I.P.J. Iaşi.
Eventualele contestaţii se soluţionează în termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului
de depunere, de către comisia constituită în acest scop.
Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.
Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de internet a I.P.J.


IAŞI, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa https://is.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-
scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității.
Publicarea rezultatelor finale va avea loc în perioada 01.04- 02.04.2019. Tabelul nominal cu
rezultatele finale obţinute va fi comunicat prin postare pe pagina de internet a I.P.J. Iaşi, Secțiunea carieră –
Posturi scoase la concurs, precum și la avizierul unității.

5
Sunt declaraţi admis candidaţii care au obținut notele cele mai mari la proba scrisă, în ordine
descrescătoare şi în limita posturilor scoase la concurs.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală la proba scrisă, se va organiza un
interviu pentru departajare structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica şi bibliografia
recomandate. Este declarat admis candidatul care obține nota cea mai mare. Interviul nu se contestă.

Candidatului declarat „admis” la concurs şi care îndeplineşte condiţiile legale de încadrare în Poliţia
Română, i se va acorda gradul profesional în funcţie de pregătirea sa şi de vechimea în specialitatea
corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Acesta va fi încadrat în funcţia minimă
prevăzută de lege corespunzătoare gradului profesional acordat, pe o perioadă de probă de 12 luni şi nu i se
pot modifica raporturile de serviciu, prin delegare, detaşare, mutare sau transfer, timp de cel puţin doi ani de
la numirea în prima funcţie, cu excepţia situaţiei în care intervine reorganizarea unităţii.

Poliţistului care intră în corpul ofiţerilor de poliţie in condiţiile art. 9 alin. (2) din Legea nr.
360/2002 privind Statutul Poliţistului, i se acordă gradul profesional în funcţie de vechimea în structurile
Ministerului Afacerilor Interne, astfel:

a) sub 5 ani - subinspector de poliţie


b) între 5 şi 10 ani – inspector de poliţie
c) peste 10 ani - inspector principal de poliţie

şi se încadrează în funcţia minimă prevăzută de lege corespunzătoare gradului profesional acordat.

Prevederile art. 21 alin. (8) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul Poliţistului, referitoare la
acordarea gradelor profesionale, se aplică şi în cazul poliţistului prevăzut la alin. (5), dacă prin aplicarea
acestora i s-ar acorda un grad profesional mai mare decât în condiţiile alin. (5).

Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa,
în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

REGULI PRIVIND BUNA ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și
modul de organizare și desfășurare a concursului.
Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la
toate etapele concursului: înscrierea și depunerea dosarului în volum complet, susținerea probelor de
concurs, depunerea eventualelor contestații.
Se impune verificarea permanentă și atentă a paginii de Internet a Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Iaşi, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs, precum și a avizierului unităţii, întrucât
comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în aceste modalități. În perioada
concursului, pe pagina de Internet se vor posta informații privind mai multe concursuri, situație în care este
necesară verificarea atentă a tuturor anunțurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoștință
de către candidați a unor informații legate de prezentul concurs.
În cadrul probei scrise, candidații nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate și un
pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicționare, notițe, însemnări,
precum și cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit

6
ștergerea și rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea
din concurs a candidatului/candidaţilor în cauză.
Fişa postului poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la
protecţia informaţiilor clasificate.
Serviciul Resurse Umane va asigura mediatizarea în mod corespunzător a prezentului anunţ cât și a
informațiilor ulterioare referitoare la concurs, atât pe pagina de Internet a unității, cât și la avizierul
acesteia.

AVIZAT
MEMBRII COMISIEI DE CONCURS:

1.

2.

Întocmit,
SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS

7
Anexa 1 la prezentul Anunţ

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
stabilite la concursul pentru ocuparea posturilor de ofițer cu atribuții în domeniul
expertiza tehnicii de calcul

TEMATICA
1. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Poliţiei Române (Atribuţiile Poliţiei Române);
2. Statutul polițistului (Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi
ale poliţistului; Recompense, răspunderea juridică și sancţiuni; Modificare şi suspendarea raporturilor de
serviciu ale polițiștilor);
3. Deontologia polițistului;
4. Percheziția informatică, expertiza criminalistică, constatarea criminalistică;
5. Investigații informatice;
6. Analiza de volume (DOS, Apple, BSD, GPT, RAID etc.), analiza sistemelor de fișiere (FAT32,
NTFS, EXT2/3, UFS1/2);
7. Reţele de calculatoare (modelele de referinţă ISO-OSI şi TCP/IP; topologii de reţea; protocoale de
rutare; protocolul IP; utilitare TCP/IP; adresare IP etc.);
8. Instalarea și configurarea stațiilor de lucru cu Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7
și Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux;
9. Administrarea fişierelor şi directoarelor. Comenzi UNIX/Linux și Windows;
10. Elemente de arhitectura a sistemelor de calcul si operare;
11. Bazele numerice ale calculatoarelor;
12. Baze de date oracle limbajul SQL;
13. Arhitectura în sistemele de operare a dispozitivelor mobile Android , Windows Phone, Blackberry
și iOS.

BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr. 218 din 23.04.2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 360 din 06.06.2002 privind Statutul polițistului, cu modificările şi completările ulterioare;
3. H.G. nr. 991 din 25.08.2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului, cu
modificările și completările ulterioare;
4. H.G. nr. 725 din 02.09.2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002
privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a polițiștilor,
cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordonanţa nr. 75 din 24.08.2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică, cu
modificările și completările ulterioare;
6. Codul de Procedură Penală, cu modificările și completările ulterioare
7. Forensic Examination of Digital Evidence: A Guide for Law Enforcement
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/199408.pdf
8. Electronic Crime Scene Investigation: A Guide for First Responders, Second Edition
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/219941.pdf
8
9. File System Forensic Analysis, Editura Addison Wesley, 2005, autor: Brian Carrier
www.campus64.com/digital...forensics.../info_file_system_forensic_analysis.pdf
10. Rețele de calculatoare, ANDREW S. TANENBAUM, ediția a patra, 2003, Editura Byblos
https://docs.google.com/viewer?
a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtdXJlYXR1ZG9yZ2hlb3JnaGV8Z3g6MTNhNWE1Z
WM5Y2RkNzkyZg
11. Reţele de calculatoare (Caiet de seminar), Lector univ. dr. Carmen TIMOFTE, prep.univ.drd Radu
CONSTANTINESCU, prep.univ.drd. Iulian ILIE-NEMEDI;
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=379&idb=11
12. LINUX, Paul COBBAUT
http://linux-training.be/files/books/LinuxFun.pdf
13. Elemente de arhitectură a sistemelor de calcul şi operare, Conf.univ. dr. Răzvan Daniel ZOTA;
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=379&idb=11
14. Sisteme de calcul şi operare, Prof.univ.dr. Floarea NĂSTASE, Conf.univ. dr. Răzvan Daniel
ZOTA;
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/biblioteca1.asp?id=11
15. Baze de date oracle limbajul SQL, Prof.univ.dr. Ion LUNGU
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=458&idb=11
16. Mobile Operating Systems and Application Development Platforms: A Survey , Okediran O. O. ,
Arulogun O. T ,
https://scienceq.org/mobile-operating-systems-and-application-development-platforms-a-survey.php
17. Documentație Microsoft și Microsoft Press (www.microsoft.com; http://technet.microsoft.com)

Anexa 2 la prezentul Anunţ


9
GRAFICUL
desfăşurării concursului pentru ocuparea funcţiilor de
ofiţer de poliţie din cadrul Serviciului Criminalistic

14.01 – 22.01.2019 – Perioada de înscriere la concurs, doar în zilele lucrătoare, în intervalul orar
09.00-11.30 și 13.00-15.00

25.01. – 07.02.2019 – Evaluarea psihologică a candidaților.

Până la data de 13.02.2019 – Afişarea listei candidaţilor declaraţi apt la evaluarea psihologică

14.02-08.03.2019 – Activitatea de evaluare medicală şi de completare a dosarelor de recrutare cu


fişa medicală-tip (doar în zilele lucrătoare)

Până la data de 20.03.2019 – Activitatea de validare/invalidare a candidaturilor de către comisia de


concurs

Până la data de 26.03.2019 – Publicarea anunţului de validare/invalidare a candidaturilor

30.03.2019 – Desfășurarea probei scrise

30.03.2019 – Publicarea rezultatelor la proba scrisă

31.03.2019 – Depunerea contestațiilor la proba scrisă (în termen de 24 de ore de la afişarea


rezultatelor)

01.04 - 02.04.2019 – Rezolvarea contestațiilor și publicarea rezultatelor finale. În caz de egalitate,


se va proceda la organizarea interviului pe subiecte profesionale, caz în care comisiile centrale /
comisiile de concurs vor preciza data și programul activităților aferente acestei probe.

NOTĂ: În funcție de numărul de candidați înscriși precum și de nevoile obiective apărute ulterior la
nivelul structurilor implicate în organizarea și desfășurarea acestor proceduri de concurs, calendarul poate
suferi modificări care vor fi comunicate în timp util candidaților.

COMISIA DE CONCURS:

PREŞEDINTE:

MEMBRI:
1.

2.
Anexa 3 la prezentul Anunţ
10
Cerere de participare la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de ofiţde poliţie,
prin modalitatea încadrării directe

DOMNULE INSPECTOR ŞEF,


Subsemnatul(a)___________________________________________________________,
fiul(fiica) lui______________________ şi al (a)_________________________, născut(ă) la data
de _____________, în localitatea__________________, judeţul/,sectorul_____________,
cetăţenia_____________ , posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria _______ , nr. ____,
eliberată de _____________, la data de ___________ , C.N.P _____________________, cu
domiciliul (reşedinţa) în localitatea ______________ , judeţul/sectorul ____________ , strada
______________, nr. _____, bloc_____, etaj ____, apartament ____, absolvent(ă) al/a (se
menţionează unitatea de învăţământ/profilul/ specializarea/) ______________________________
_______________________________________________________, forma de învăţământ
_________ , sesiunea _______ , profesie__________ , salariat(ă) la_______________________
_____________, starea civilă ________________, cu serviciul militar ____________, la arma
___________, trecut în rezervă cu gradul _______________.
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Iaşi, în vederea încadrării a patru posturi vacante de ofiţer de poliţie din cadrul Serviciului
Criminalistic, poziţia ____-___ , cu recrutare din sursă externă.

Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la


concurs prevăzute în anunţ.
Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

Mă oblig ca, în situaţia nepromovării concursului, să mă prezint în maxim 30 de zile de la


susţinerea acestuia la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi
unde m-am înscris, pentru a ridica documentele depuse.

Data______________
Semnătura_______________
TELEFON: ______________

11
Anexa 4 la prezentul Anunţ

DECLARAŢIE
de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare

Subsemnatul (a) ________________________________________________, fiul (fiica) lui


______________________ şi al (a) ______________________, născut (ă) la data de ___________ în
localitatea ___________________, judeţul/sectorul ___________________ CNP posesor (posesoare) al (a)
BI /CI seria _______ nr. ____________________, eliberat (ă) de __________________, la data de
____________, în calitate de candidat la concursul de organizat de Inspectoratul de Poliție Județean Iaşi, în
vederea ocupării unei funcţii de ofiţer de poliţie la Serviciul Criminalistic, prin încadrare din sursă
externă, la data de 30.03.2019, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de
recrutare menţionate în Anunţul de concurs, cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ,
precum şi de riscurile profesionale specifice postului.
Precizez că nu fac parte din nicio organizaţie sau grupare interzise de lege sau care promovează idei
şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept.
Am fost informat (ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în
care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declaraţie ori incompatibilităţi determinate de
neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi încadrat (ă), chiar dacă rezultatele obţinute la
concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după încadrare urmează să-mi
înceteze raporturile de serviciu.
Îmi asum asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea
informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
De asemenea, îmi exprim consimţământul pentru publicarea/afișareainformațiilor referitoare la
îndeplinirea condițiilor de participare, precum și a celor privind rezultatele la probele concursului.
Menţionez că am fost/nu am fost încadrat în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională(în caz afirmativ urmează să precizaţi instituţia, unitatea, funcţia şi alte date
necesare_________________ ) şi mi-au încetat raporturile de serviciu/am fost trecut în rezervă _________
(se scrie motivul – la cerere, demisie, alt motiv) în temeiul art. ___ alin. (__) din Legea nr.____/_______.
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat
personal datele din prezenta declaraţie.

Data _____________ Semnătura _________________

Anexa 5 la prezentul Anunţ


12
ÎNDRUMAR PENTRU ÎNTOCMIREA AUTOBIOGRAFIEI

Autobiografia se va referi obligatoriu la toate punctele prevăzute mai jos şi va fi redactată personal
de către candidat, în mod cursiv, cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări, datată şi
semnată.
1.-Date personale: numele şi prenumele (numele purtate anterior); locul şi data naşterii (ziua, luna,
anul, satul, comuna, oraşul, municipiul, judeţul – indicându-se denumirea actuală a localităţilor), prenumele
părinţilor, domiciliul şi/sau reşedinţa, cetăţenia, etnia, religia, starea civilă, studii, limbi străine cunoscute şi
la ce nivel; profesia de bază, locul de muncă şi funcţia, numărul de telefon de acasă şi de la serviciu.

2.-Date privind activitatea desfăşurată:


Se va arăta cronologic şi detaliat activitatea desfăşurată pe perioade, începând cu ciclul gimnazial şi
până în prezent (şcoli, cursuri, locuri de muncă), inclusiv întreruperile şi motivele, menţionându-se funcţiile
îndeplinite, titulatura completă a unităţilor/instituţiilor în care şi-au desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea,
precizând adresa acestora.
Cu privire la îndeplinirea serviciului militar(activ, alternativ sau în rezervă) se va evidenţia perioada,
arma şi specialitatea militară, indicativul, reşedinţa unităţii şi gradul pe care îl au în rezervă.
Pentru fiecare perioadă descrisă vor fi indicate 2-3 persoane care cunosc bine activitatea
candidatului.
Candidatul va menţiona dacă a fost arestat, judecat sau condamnat, ori este în curs de
urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni penale, prezentând detaliat în ce au
constat faptele, când s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză. Aceleaşi menţiuni vor fi făcute şi
cu privire la soţie/soţ şi părinţi.
Se vor arăta deplasările pe care le-a făcut în străinătate, motivul – în interes de serviciu sau personal
– în ce ţări, perioada.
3.-Date despre rude:

a/ Date despre părinţi, soţia/soţul, fraţii/surorile candidatului – numele şi prenumele, data şi locul
naşterii, cetăţenia(dacă au şi altă cetăţenie), studiile, ultimul loc de muncă şi funcţia (situaţia actuală),
domiciliul şi numărul de telefon;
b/ Date despre copii: se vor trece în ordinea vârstei, arătându-se numele şi prenumele, locul şi data
naşterii, ocupaţia şi locul de muncă, domiciliul şi numărul de telefon;
c/ Pentru părinţii soţiei/soţului, fraţii/surorile acesteia, se vor arăta aceleaşi date ca pentru persoanele
prevăzute la lit.a).

Pentru persoanele menţionate în autobiografie, acolo unde cazul, se va menţiona şi numele purtat
anterior.
În încheierea autobiografiei se va menţiona “Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor
furnizate în prezenta autobiografie şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter
personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date”.
Data __________
Semnătura _____

Anexa 6 la Prezentul Anunţ


13
Curriculum vitae

Curriculum vitae Inseraţi fotografia


Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Nume, Prenume
Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară
Telefon Fix Mobil:
Fax(uri) (rubrică facultativă)
E-mail(uri)

Naţionalitate

Data naşterii (ziua, luna, anul)

Sex

Locul de muncă vizat / (rubrică facultativă)


Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională

Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea


mai recentă dintre acestea.
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie şi formare

Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare


profesională absolvite, începând cu cel mai recent.
Calificarea / diploma obţinută

14
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
Competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini de utilizare Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
a calculatorului

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria.

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului, daca este cazul

Semnătura _________________ Data_________________

Instrucţiunile privind completarea CV-ului Europass pot fi accesate pe pagina:


http://europass.cedefop.europa.eu

15
Anexa 7 la prezentul Anunţ

TABEL NOMINAL
CU RUDELE CANDIDATULUI
Consimt la
prelucrarea
datelor cu
caracter personal
potrivit
Regulamentului
Nr. Numele şi prenumele Gradul de Data şi locul naşterii Prenumele Ocupaţia/ Locul de muncă Date privind domiciliul(a (UE) 2016/679
crt. (nume purtat anterior) rudenie părinţilor Profesia (adresă/telefon) se completa corect şi
Funcţia complet)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
__.__.___ Tata localitatea...........................
(zi) (luna) (an)
_____________
1. str........................ nr. .........
localitatea Mama
_____________ bl......... sc. ..... et. ..... ap.....
C.N.P. Judeţ(sector judeţ (sector)......................
__.__.___ Tata localitatea...........................
(zi) (luna) (an)
_____________
2. str........................ nr. .........
localitatea Mama
_____________ bl......... sc. ..... et. ..... ap.....
C.N.P. Judeţ(sector judeţ (sector)......................
__.__.___ Tata localitatea...........................
(zi) (luna) (an)
_____________
3. str........................ nr. .........
localitatea Mama
_____________ bl......... sc. ..... et. ..... ap.....
C.N.P. Judeţ(sector judeţ (sector)......................
__.__.___ Tata localitatea...........................
(zi) (luna) (an)
_____________
4. str........................ nr. .........
localitatea Mama
_____________ bl......... sc. ..... et. ..... ap.....
C.N.P. Judeţ(sector judeţ (sector)......................
__.__.___ Tata localitatea...........................
(zi) (luna) (an)
_____________
5. str........................ nr. .........
localitatea Mama
_____________ bl......... sc. ..... et. ..... ap.....
C.N.P. Judeţ(sector judeţ (sector)......................

Data ______________ Semnătura ___________________

 În tabel vor fi trecuţi, în ordine: candidatul, părinţii, fraţii, surorile, soţia/soţul, copii, părinţii soţiei/soţului, fraţii şi surorile soţiei/soţului.
16
 Se completează numai dacă persoana în cauză şi-a dat în mod expres consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit
Regulamentului (UE) 2016/679. În situaţia în care rudele menţionate în tabelul nominal sunt în imposibilitatea de a-şi da consimţământul, în
rubrica destinată din tabel, candidatul/personalul M.A.I. va anexa acordul acestora exprimat în scris (declarație pe proprie răspundere
redactată olograf) cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

IMPORTANT: 1. La rubrica nr. 2(gradul de rudenie) se va menționa : candidat, mama, tată, etc.
2. La rubrica nr. 8 este necesară semnătura persoanei în cauză.

17