Sunteți pe pagina 1din 9

Municipiul Iaşi

Consiliul Local

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificarii tarifelor pentru activitatea de colectare separată,
transport separat si depozitarea deșeurilor municipale şi a deșeurilor similare
provenite din activităţi comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii
colectate separat, făra a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente
electrice şi electronice, baterii si acumulatori, utilizate de Societatea SALUBRIS
S.A. IASI, precum și a contravențiilor în domeniul serviciului de salubrizare

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară în data de


20.12.2018;
Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de
motive la proiectul de hotărâre;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica
Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică şi De
Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;
Avand in vedere amendamentul inregistrat sub nr. 131808/19.12.2018,
formulat, aprobat si consemnat in procesul - verbal al sedintei Consiliului Local al
Municipiului Iasi ;
Avand in vedere propunerea, formulata, aprobata si consemnata in
procesul - verbal al sedintei Consiliului Local al Municipiului Iasi, in sensul ca sanctiunile
nu se vor constata si nu se vor impune pentru primul trimestru al anului 2019 ;
Având în vedere referatul de specialitate nr. 114282/06.11.2018 întocmit
de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;
Având în vedere nota de fundamentare elaborata de S.C. Salubris SA;
Având în vedere prevederile Legii nr.51/2006- privind serviciile
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

1 / 9 la H.C.L. nr. 552 din 20 decembrie 2018


Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006- privind serviciile de
salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor
– republicata cu modificari și completari ulterioare;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr.249/2015 privind
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Normele Metodologice din 9 iulie 2007 de stabilire,
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de
salubrizare a localităţilor, aprobat prin ORDIN nr. 109/2007;
Având în vedere H.C.L. 491/2007- privind delegarea gestiunii serviciului
de salubrizare al Municipiului Iaşi, Societăţii Salubris S.A.;
Având în vedere Regulamentul serviciului de salubrizare al Municipiului
Iaşi, aprobat prin H.C.L. nr. 125/2015;
Având în vedere Regulamentul Serviciului de Salubrizare aferent
Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Iaşi, revizuit, aprobat prin
H.C.L. nr.73/28.02.2018;
Având în vedere H.C.L. nr.140/2017 privind aprobarea tarifelor pentru
activitatea de salubrizare;
Având în vedere art. 291, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 227/2015- privind
Codul Fiscal;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica, republicata ;
Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.
24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

2 / 9 la H.C.L. nr. 552 din 20 decembrie 2018


HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare


separată, transport separat si depozitarea deșeurilor municipale si a deșeurilor similare
provenite din activităti comerciale din industrie si institutii, inclusiv fracții colectate
separat, făra a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice si
electronice, baterii si acumulatori, prevăzute in Anexa 1 ce constituie parte integranta a
prezentei hotărâri.
Art. 2. Tariful pentru „colectarea separată, transportul separat și
depozitarea deșeurilor municipale, inclusiv fracții colectate separat, fară a aduce
atingere fluxului de deșeuri si de echipamente electrice si electronice, baterii si
acumulatori - persoane asociate”, prevăzut in Anexa 1, pct. 1.b, la prezenta hotarare se
va aplica urmatoarelor categorii de beneficiari:
- Beneficiari care au în dotare recipienți (proprii sau furnizați de operatorul de
salubritate), pentru depozitarea deșeurilor municipale (pe care le predau
operatorului de salubritate) și care asigură precolectarea separată a
deșeurilor pe doua fluxuri: flux deșeuri reciclabile si flux deșeuri altele decat
cele reciclabile.
- Beneficiarii care predau spre valorificare, la centrele de colectare ale
operatorului de salubritate o cantitate de cel putin 6 kg/persoană/luna de
deşeuri reciclabile (de hârtie, metal, plastic şi/sau sticlă).
Art. 3. Tariful pentru „colectarea separată, transportul separat și
depozitarea deșeurilor municipale, inclusiv fracții colectate separat, fară a aduce
atingere fluxului de deșeuri si de echipamente electrice si electronice, baterii si
acumulatori – gospodarii individuale”, prevăzut in Anexa 1, pct. 2.b, la prezenta
hotarare se va aplica urmatoarelor categorii de beneficiari:
- Beneficiari care au în dotare recipienți (proprii sau furnizați de operatorul de
salubritate), pentru depozitarea deșeurilor municipale (pe care le predau
operatorului de salubritate) și care asigură precolectarea separată a
deșeurilor pe doua fluxuri: flux deșeuri reciclabile si flux deșeuri altele decat
cele reciclabile.

3 / 9 la H.C.L. nr. 552 din 20 decembrie 2018


Art. 4. Tariful pentru „colectarea separată, transportul separat si
depozitarea deșeurilor municipale si similare provenite din activități comerciale din
industrie si institutii, inclusiv fracții colectate separat, fară a aduce atingere fluxului de
deșeuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori – persoane
juridice (agenti economici, institutii publice), persoane fizice autorizate, cabinete
avocatura, cabinete notariale, cabinete medicale, alte persoane fizice cu activități
independente asimilate agenților economici », prevazut in Anexa 1, pct. 3.b, la
prezenta hotarare se va aplica urmatoarelor categorii de beneficiari:
- Beneficiari care au in dotare recipienți (proprii sau furnizați de operatorul de
salubritate), pentru depozitarea deșeurilor municipale (pe care le predau
operatorului de salubritate) și care asigură precolectarea separată a
deșeurilor pe doua fluxuri: flux deșeuri reciclabile și flux deșeuri altele decat
cele reciclabile.
- Beneficiari care predau spre valorificare, la centrele de colectare ale
operatorului de salubritate o cantitate de cel putin 44,5 kg de deşeuri
reciclabile (hârtie, metal, plastic şi/sau sticlă), pentru fiecare m3 de deșeu
municipal similar, confirmat sau contractat.
Art. 5. Tarifele menționate la Articolul 1 intră in vigoare începând cu data
de 01.01.2019.
Art. 6. (1) Se aprobă contravențiile în domeniul serviciului de salubrizare
pentru utilizatori, precum și cuantumul amenzilor aplicabile, prevăzute în Anexa 2 ce
constituie parte integranta a prezentei hotărâri.
(2) Constatarea și aplicarea sancțiunilor:
Controlul respectării prevederilor prezentei hotărări de
consiliul local şi încheierea proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a
contravenţiilor vor fi efectuate de către agenţi constatatori, persoanele
împuternicite de către Primarul Municipiului Iași în acest scop și agenții Poliției
Locale Iași.
(3) Răspunderea pentru contravenţiile prevăzute de prezenta
hotărâre se reţine în sarcina persoanelor fizice sau juridice, după caz.
(4) Persoana sancţionată contravenţional poate achita în
termen de cel mult 15 zile de la data înmânarii sau comunicării procesului-

4 / 9 la H.C.L. nr. 552 din 20 decembrie 2018


verbal, jumătate din minimul amenzii contravenţionale, agentul constatator
făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
(5) Dispoziţiile prezentei hotărâri de consiliul local se
completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic
al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002, cu modificările ulterioare.
Art. 7. Sanctiunile nu se vor constata si nu se vor impune pentru primul
trimestru al anului 2019.
Art. 8. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarâri își înceteaza
aplicabilitatea tarifele prevăzute în anexa 1 din H.C.L nr. 369/2018.

Art. 9. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului


Municipiului Iaşi; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Tehnice și Servicii
Comunitare; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; SC Salubris SA;
Politiei Locale Iasi și Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.
Art. 10. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi
asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala
Tehnica și Dezvoltare; Direcția Tehnica și Servicii Comunitare; Directia Generala
Economica si Finante Publice Locale; SC Salubris SA si Politia Locala Iasi.
(2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi
asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemneaza pentru legalitate,


Manuel Ciprian Bostan Secretar, Denisa Liliana Ionascu
Consilier local,

Nr. 552 din 20 decembrie 2018


Total consilieri
27
locali
Prezenţi 23
Pentru 18
Împotrivă 0
Abţineri 5

5 / 9 la H.C.L. nr. 552 din 20 decembrie 2018


Anexa 1 la H.C.L. nr. 552/20.12.2018
privind aprobarea modificarii tarifelor pentru activitatea de colectare separată, transport separat si
depozitarea deșeurilor municipale şi a deșeurilor similare provenite din activităţi comerciale din industrie si
institutii, inclusiv fractii colectate separat, făra a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice
şi electronice, baterii si acumulatori, utilizate de Societatea SALUBRIS S.A. IASI, precum și a contravențiilor
în domeniul serviciului de salubrizare

Tarif Tarif Valoare Tarif Tarif


actual propus contributie propus cu cu
Nr. Unitatea de fara fara circulara contributia TVA
Denumire tarif
crt. masura TVA TVA fara TVA circulară 19%
inclusa
(fara TVA)
Colectarea separata, transportul separat si depozitarea
deseurilor municipale, fara a aduce atingere fluxului de lei/
1.a deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si persoana/ 7,44 7,44 1,20 8,64 10,28
acumulatori – persoane asociate luna

Colectarea separata, transportul separat si depozitarea


deseurilor municipale, inclusiv fractii colectate separat, fara
lei/
1.b a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente 7,44 7,44 0 7,44 8,85
persoana/
electrice si electronice, baterii si acumulatori – persoane
luna
asociate

lei/
1 persoana/ 12,26 10,84 1,42 12,26 14,59
gospodarie/
luna
lei/
2 persoane/ 21,03 18,66 2,37 21,03 25,03
gospodarie/
luna
Colectarea separata, transportul separat si depozitarea lei/
2.a deseurilor municipale fara a aduce atingere fluxului de 3 persoane/ 28,91 25,70 3,21 28,91 34,40
deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si gospodarie/
acumulatori – gospodarii individuale luna
lei/
4 persoane/ 35,04 31,12 3,92 35,04 41,69
gospodarie/
luna
lei/
>4 persoane/ 39,43 35,03 4,40 39,43 46,92
gospodarie/
luna
lei/
1 persoana/ 12,26 10,84 0 10,84 12,90
gospodarie/
luna
Colectarea separata, transportul separat si depozitarea
lei/
deseurilor municipale, inclusiv fractii colectate separat, fara
2.b 2 persoane/ 21,03 18,66 0 18,66 22,20
a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente
gospodarie/
electrice si electronice, baterii si acumulatori – gospodarii
luna
individuale
lei/
3 persoane/ 28,91 25,70 0 25,70 30,58
gospodarie/
luna

6 / 9 la H.C.L. nr. 552 din 20 decembrie 2018


lei/
4 persoane/ 35,04 31,12 0 31,12 37,03
gospodarie/
luna
lei/
>4 persoane/
gospodarie/ 39,43 35,03 0 35,03 41,68
luna

Colectarea separata, transportul separat si depozitarea


deseurilor municipale si similare provenite din activitati
comerciale din industrie si institutii fara a aduce atingere
fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice,
baterii si acumulatori – persoane juridice (agenti economici,
3.a lei/mc 75,35 75,35 8,91 84,26 100,27
institutii publice), persoane fizice autorizate, cabinete
avocatura, cabinete notariale, cabinete medicale, alte
persoane fizice cu activitati independente asimilate
agentilor economici.
Colectarea separata, transportul separat si depozitarea
deseurilor municipale si similare provenite din activitati
comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii
colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri
3.b de echipamente electrice si electronice, baterii si lei/mc 0 75,35 89,67
75,35 75,35
acumulatori – persoane juridice (agenti economici, institutii
publice), persoane fizice autorizate, cabinete avocatura,
cabinete notariale, cabinete medicale, alte persoane fizice
cu activitati independente asimilate agentilor economici.
Colectarea, transportul si depozitarea deseurilor generate de
4 activitati de constructii si/sau desfiintari, reamenajare a 48,19 48,19 0 48,19 57,35
lei/mc
locuintelor si reabilitarea interioara si/sau exterioara a
acestora
Depozitarea deseurilor municipale si a deseurilor similare
5 provenite din activitati comerciale din industrie si institutii, 54,32 54,32 8,91 63,23 75,24
lei/mc
fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente
electrice si electronice, baterii si acumulatori
Depozitarea conforma a deseurilor generate de activitati de
6 constructii si/sau desfiintari, reamenajare a locuintelor si lei/mc 30,66 30,66 0 30,66 36,49
reabilitarea interioara si/sau exterioara a acestora
Colectarea separata, transportul separat, depozitarea si
7 valorificarea deseurilor de echipamente electrice si lei/mc 20,15 gratuit 0 gratuit gratuit
electronice
Colectarea cadavrelor animalelor mari de pe domeniul
8 public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj sau catre lei/kg 1,49 1,49 0 1,49 1,77
instalatiile de neutralizare
Colectarea cadavrelor animalelor mici de pe domeniul
9 public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj sau catre lei/kg 3,50 3,50 0 3,50 4,17
instalatiile de neutralizare
10 Colectare, transport si neutralizarea deseurilor animaliere 26,28 26,28 0 26,28 31,27
lei/mc
provenite din gospodariile populatiei
Colectare separată, transportul separat și sortarea deșeurilor
11 reciclabile ( hârtie, metal, plastic și sticlă) provenite de la lei/mc gratuit gratuit 0 gratuit gratuit
utilizatorii casnici și non casnici

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Manuel Ciprian Bostan

7 / 9 la H.C.L. nr. 552 din 20 decembrie 2018


Anexa 2 la HCL nr. 552/20.12.2018
privind aprobarea modificarii tarifelor pentru activitatea de colectare separată,
transport separat si depozitarea deșeurilor municipale şi a deșeurilor similare
provenite din activităţi comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii
colectate separat, făra a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente
electrice şi electronice, baterii si acumulatori, utilizate de Societatea SALUBRIS
S.A. IASI, precum și a contravențiilor în domeniul serviciului de salubrizare

Nr. Descrierea faptei care intră sub incidența Cuantumul amenzii


Crt. sancțiunii
Pentru persoane Pentru persoane
fizice juridice
1. Abandonarea sau depozitarea deșeurilor 100 - 200 lei 500 – 2500 lei
municipale pe spațiile verzi, căile de comunicație,
în locurile publice sau în alte locuri decât cele
special amenajate
2. Nerespectarea precolectării selective a deșeurilor 200 - 500 lei 2000 –2500 lei
3. Depozitarea deșeurilor pe platformele de colectare 100 - 200 lei 500 – 1000 lei
în afara recipientelor și nemenținerea curățeniei pe
platforme
4. Depunerea în recipientele de precolectare a 200 - 1000 lei 1000 – 2500 lei
deșeurilor municipale de pe platformele amenajate
pe domeniul public, de deșeuri animaliere (dejecții,
cadavre de animale/păsări), deșeuri de
construcții/demolări, deșeuri vegetale, deșeuri
periculoase, etc.
5. Neasigurarea sau obstrucționarea/blocarea căilor 100 - 200 lei 500 – 1000 lei
de acces către platformele de colectare pentru
mijloacele de transport ale operatorilor
6. Depozitarea materialelor de construcții pe 500 - 1000 lei 1000 – 2000 lei
domeniul public sau privat al localității fără
aprobarea prealabilă a administrației publice locale
7. Utilizarea recipientelor pentru deșeuri reciclabile în 100 - 200 lei 500 – 2000 lei
alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate
8. Aruncarea deșeurilor de construcții și demolări pe 50 - 100 lei 1000 – 2500 lei
domeniul public sau privat al localității
9. Deteriorarea și/sau sustragerea recipientelor/părți 500 – 2000 lei
ale acestora aflate în punctele de precolectare
10. Folosirea recipientelor de colectare de pe 500 – 2000 lei
platformele de precolecatre aferente asociațiilor de
proprietari/locatari de către utilizatorii non-casnici
11. Colectarea de către operatorii economici în 1000 – 2000 lei
recipiente pentru deșeurile asimilabile deșeurilor
industriale (rezultate din activitatea acestora)
12. Nerespectarea de către utilizatori a termenilor de 500 - 1000 lei 1000 lei
achitare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate
13. Fapta de aprindere și/sau ardere a deșeurilor din 1500 – 2500 lei 1500 – 2500 lei
recipientele de precolectare/colectare sau de
ardere a deșeurilor vegetale rezultate de la

8 / 9 la H.C.L. nr. 552 din 20 decembrie 2018


operațiunile de curățare a spațiilor verzi, arbuștilor,
arborilor
14. Utilizarea recipientelor pentru colectarea deșeurilor 1000 – 2000 lei
stradale de către operatorii economici pentru
colectarea deșeurilor asimilabile rezultate din
activitatea proprie de colectare

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Manuel Ciprian Bostan
Consilier local,

9 / 9 la H.C.L. nr. 552 din 20 decembrie 2018