Sunteți pe pagina 1din 2

Plan de activitate al Consiliului de etică

Obiectiv general: Coordonarea și monitorizarea aplicării uniforme a normelor de


conduită morală și profesională de către cadrele didactice și de conducere

Rezultate Termen de Forma de


Obiective specifice Acțiune Responsabili
preconizate realizare lucru
Asigurarea Elaborarea Regulament Septembrie - Președintele Ședința
funcționalității Regulamentului de elaborat propus noiembrie Consiliului de Consiliului
mecanismelor pentru activitate al Consiliului spre aprobare Etică de Etică
coordonarea și de Etică
monitorizarea aplicării Aprobarea Regulamentul Noiembrie Președintele Ședința
uniforme a normelor Regulamentului de aprobat Consiliului de Consiliului
de conduită de către activitate al Consiliului Etică Profesoral
cadrele didactice și de de Etică
conducere Elaborarea Planului de Funcționalitate Septembrie - Președintele Ședința
activitate al Consiliului noiembrie Consiliului de Consiliului
de Etică Etică de Etică
Participare la revizuirea Fișele de post Semestrul I Director Alcătuire,
fișelor de post ale semnate Președintele semnare
cadrelor didactice, Consiliului de
didactice auxiliare și de Etică
conducere cu includerea
obligațiunilor și
responsabilităților
stipulate în Codul de
etică al cadrului didactic
Elaborarea raportului cu
privire la activitatea
Consiliului de Etică
Organizarea Discutarea Proiectului Propuneri de Octombrie Director Ședință
activităților de regulamentului-tip al îmbunătățire Președintele
informare a cadrelor Consiliului de etică Consiliului de
didactice, personalului Etică
didactic auxiliar și Cunoașterea Prsonal informat August Președintele Ședința
nedidactic, părinților personalului didactic și Consiliului de Consiliului
cu prevederele Codului didactic auxiliar cu Etică Profesoral
de Etică al cadrului prevederile Codului de
didactic etică al cadrului didactic
Companie de informare Părinții informați Pe parcursul Consiliul de Etică Adunări
a părinților cu anului părintești
prevederile Codului de
etică al cadrului didactic
Cunoașterea Personal și părinți Pe parcursul Consiliul de Etică Adunări
personalului și părinților informați anului
cu procedurile de
sesizare a cazurilor de
conflict
Monitorizarea aplicării Examinarea petițiilor, Ameliorarea Pe parcursul Consiliul de Etică Ședința
uniforme a normelor sesizărilor și cererilor calitativă a anului Consiliului
de conduită de către depuse relațiilor dintre de Etică
cadrele didactice actorii comunitari
Rezultate Termen de Forma de
Obiective specifice Acțiune Responsabili
preconizate realizare lucru
Elaborarea Autodisciplinarea Pe parcursul Consiliul de Etică Ședința
recomandărilor privind persoanelor anului Consiliului
aplicarea prevederilor responsabile de de Etică
Codului de etică al instruire și
cadrulrui didactic educație
Promovarea exemplelor Creșterea Pe parcursul Consiliul de Etică Diverse
de bune practici în prestigiului anului mijloace de
atingerea scopului cadrelor de disemnare
Codului de etică al conducere,
cadrului didactic cadrelor didactice
și auxiliare
Coordonarea activității Organizarea și Activități Septembrie Președintele Ședință
Consiliului de Etică desfășurarea ședințelor coordonate Noiembrie Consiliului de
planificate. Ianuarie Etică
Mai
Organizarea și Soluționarea La apariția Președintele Ședință
desfășurarea ședințelor problemelor sesizărilor, Consiliului de
extraordinare plîngerilor, Etică
petițiilor