Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

Data: 25.03.2014
Clasa: a IV- a A
Unitatea de învăţământ:Şcoala Gimnazială, comuna Bahna, Structura Şcoala Gimnazială Izvoare
Propunător: Prof. înv. primar, Creţu Lenuţa
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe
Disciplina: Ştiinţe ale naturii
Unitatea de învăţare: Omul şi mediul
Subiectul: Medii de viaţă. Relaţii de hrănire
Tipul lecţiei: recapitulare

Obiective cadru/Obiective de referinţă: 1.3.; 2.1.; 2.2.; 2.3.


Obiective operaţionale:
A. Cognitive
Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
OC1 – să definească/caracterizeze corect şi complet mediile de viaţă
OC2 – să cunoască plante şi animale care trăiesc în mediile de viaţă studiate
OC3 – să realizeze corect corespondenţe între informaţii dispuse în coloană
OC4 – să stabilească valoarea de adevăr a unor enunţuri date
OC5 – să completeze enunţuri lacunare cu termeni corespunzători pentru a obţine propoziţii adevărate
OC6 – să stabilească legături în vederea realizării unor lanţuri trofice simple
OC7 – să enumere activităţi ce au în vedere protejarea naturii

B. Psihomotrice
Elevii vor deveni capabili:
OPM1- să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes sugerat de învăţător
OPM2 – să adopte o conduită optimă în timpul lecţiei;

C . Afective
Elevii
OA1 – vor manifesta interes faţă de oferta didactică, pentru a avea satisfacţia reuşitei
OA2 – se vor mobiliza pentru realizarea fiecărei sarcini date

Resurse :
A. Bibliografice :
1. oficiale
 Curriculum Naţional – „Programe şcolare pentru clasa a II-a”, Bucureşti, 2003;
 Tudora Piţilă, , Cleopatra Mihăilescu, Cunoaşterea mediului,manual pentru clasa a II, Editura
Aramis, 2005
2 . pedagogice
 Carmen Creţu, ,, Pedagogia succesului” , Editura Polirom”, Iaşi, 1997
 Constantin Cucoş - coordonator , ,,Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade
didactice”, Editura ,,Polirom”, Iaşi, 2006
 Cerghit, Ioan, (2006), Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi,
 Constantin Cucoş , ( coordonator ) , Pedagogie . editura Polirom , Iaşi 2006
 Crenguţa Lăcrămioara Oprea, ,,Strategii didactice interactive”, Strategii didactice interactive -
repere teoretice şi practice - Ediţia a IV-a, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 2009

3. metodico – didactice
 Bratu G., „ Aplicaţii ale metodelor de gândire critică la învăţământul primar” Bucureşti,, Ed .
Humanitas Educaţional, 2004;
 Fătu, S., „Didactica disciplinei Ştiinţe ale naturii”, Bucureşti, Editura Corint 2005;

B. Metodologice
a . strategia didactică: algoritmică

b . metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, ciorchinele, munca independentă,


problematizarea, Metoda Cadranelor, Posterul, Turul galeriei, hârtia de un minut
c . forme de activitate: - frontal, individuală, pe grupe
d . mijloace didactice: fişe de lucru, planşe,

C . Temporale: 45 min
D. Umane: 15 elevi

Evaluare: Formativă
SCENARIUL DIDACTIC

ETAPELE Elemente de conţinut Strategia didactică EVALUARE


LECŢIEI Ob. Metode şi Mijloace Forme de
procedee didactice organizare
Se pregătesc materialele necesare desfăşurării
0.Moment lecţiei. Se asigură un climat afectiv pozitiv,
organizatoric favorabil învăţării.
Elevii se pregătesc pentru lecţie.
Se va realiza cu ajutorul unui rebus (Anexa 1)
1. Captarea OPM2 conversaţia Culegere de Frontal Observarea
Atenţiei OA1 ghicitori sistematică
4 min OA2
OC2

2.Enunţarea OPM1 Anunţ elevii că pe parcursul orei de ştiinţe vom conversaţia frontal Observarea
temei şi a OA1 recapitula, prin joc, cunoştinţele despre om şi sistematică
obiectivelor OA2 mediu înconjurător, despre mediile de viaţă şi
2 min despre relaţii de hrănire
Scriu titlul pe tablă, elevii în caiete
3.Actualizarea OC1 Ce înţelegeţi prin mediul înconjurător? Conversaţia Frontal Evaluare orală
cunoştinţelor OA2 Ce medii de viaţă cunoaşteţi? catehetică
3 min OPM2 Ce fel de mediu de viaţă este grădina?
Dar pădurea? Dar balta?
4. Prezentarea OPM1 Supun atenţiei elevilor sarcinile de învăţare
optimă a OA1 organizate într-o fişă de lucru.
conţinutului Precizez faptul că lecţia se va desfăşura sub Observarea
2 min. forma unui concurs pe grupe intitulat conversaţia Frontal sistematică
sugestiv ,,Experţii”. Grupa care va ieşi
învingătoare, va fi declarată expertă în mediul
de viaţă pe care-l reprezintă.
5. Dirijarea Pe catedră se află trei planşe aşezate cu faţa în
învăţării jos reprezentând cele trei medii de viaţă studiate
pe larg: Grădina, Pădurea, Balta (Anexa2) Planşe cu cele Frontal Observarea
15 min Clasa este împărţită în trei grupe, fiecare având Problematizarea trei medii de sistematică
un lider. viaţă studiate
Liderii echipelor vor alege o planşă, o vor arăta
la clasă, denumind mediul de viaţă
OC1 corespunzător. Grupele vor purta nume
simbolice ale mediului pe care îl reprezintă.
OPM1 Proba nr. 1.
Elevii sunt solicitaţi să desprindă câteva
OA1 caracteristici ale mediilor pe care le reprezintă. Conversaţia
Pentru fiecare răspuns corect vor primi catehetică Frontal Aprecieri
OA2 stimulente (floricele). Dacă vor da răspunsuri verbale
greşite, vor fi numiţi elevi din alte grupe care să
corecteze eventualele greşeli. Pentru fiecare
OPM2
greşeală corectată vor primi stimulente.
Proba nr.2 Fişă - Cadranul I - Anexa 2
OC3 Sarcinile din cadranul I sunt diferite de la grupă
OA1 la grupă. Elevii vor avea de realizat Fişe cu metoda
OA2 corespondenţe între informaţii corespunzătoare exerciţiul cadranelor Pe grupe Aprecieri
OPM2 mediului de viaţă pe care-l reprezintă. Explicaţia stimulente verbale
OC4 Proba nr.3 Fişă – Cadranul II
Adevărat (A) sau fals (F) Evaluare orală
(Sarcinile din cadranul II sunt diferite de la
grupă la grupă.)
6.Obţinerea OC2 Pe bănci, elevii au primit plicuri cu jetoane ciorchine stimulente Pe grupe Aprecieri
performanţelor OA2 reprezentative mediilor de viaţă studiate. verbale
5 min. OPM1 Vor avea de realiza un poster despre mediul de Posterul
OPM2 viaţă în care sunt „experţi”
7.Feedback-ul OPM1 Posterele realizate de elevi vor fi aşezate pe un Turul galeriei Posterul Frontal Turul galeriei
3 min OA1 panou pentru a fi evaluate

8. Evaluare Se rezolvă cadranele III şi IV Fişe cu metoda independent Evaluare


7 min OC5 Cadranul III Explicaţia cadranelor scrisă
OC6 Toţi elevii vor avea de completat un text lacunar
OA2 Cadranul IV
Elevii vor realiza un lanţ trofic
9.Retenţia şi OC7 ,,Copacul aşteptărilor’’- Anexa 3 conversaţia Frunze decupate independent
Transferul OA1 Împart elevilor câte o frunză decupată din hârtie Observarea
OPM2 şi cer fiecăruia să scrie un îndemn, slogan Copacul Planşă sistematică
4 min. pentru protejarea mediului încojurător. aşteptărilor Copacul
Mesajele create( hârtia de un minut) vor fi aşteptărilor
expuse în Copacul aşteptărilor.
Temă:
Exerciţiile din manual de la recapitulare, p. 67
ANEXA 1
Ghicitori pentru rebus

1. Turmă mică târâtoare / Paşte-n pomi nu pe răzoare. (omizile) O M I Z I L E


G R E E R I I
2. Zi şi noapte prin fâneţi / Auzi mii de cântăreţi. (greierii) L E B A D A
L I B E L U L A
3. Zână albă ca o vrajă / Lin pe apă ea pluteşte L U P U L
Între trestii stă de strajă / Şi în apă ea priveşte B R A D U L
Cine e ? Cine-o ghiceşte? (lebăda) C E A P A
V U L P E A
4. E un mic aeroplan/ cu aripi de celofan (libelula) S C O I C A
V A R Z A
5. Ciocoi ţeapăn şi hapsân/ el se vrea-n turmă stăpân (lupul) S T E J A R U L
R A C U L
6. Sus pe culmi înalte creşte/ Lumea-n case îl pofteşte
Îi dă daruri să le ţină / Şi potire de lumină. (bradul)

7. Am o fată rotunjoară/ Cu rochiţă roşioară


Când se-ncepe a dezbrăca/Toţi pornesc a lăcrima (ceapa)

8. Cumetriţa cea şireată/Vine-adesea prin vecini


Şi-amatoare se arată / Ca să cumpere găini (vulpea)

9. Tipsie peste tipsie / La mijloc e carne vie (scoica)

10. Şade mândră-ntr-un picior/Lăudându-se oricui


Că ea poartă-n al ei spate/Cămăşi albe şi verzui (varza)

11. Cine-i gros şi scorţos / Şi aruncă ceşti pe jos? (stejarul)

12. Foarfeci are/ Nu croieşte


Cine-l ştie/ Îl ghiceşte (racul)
ANEXA 2
Omul şi mediul
Medii de viaţă – Grădina
Completează cadranele:
I. Realizaţi corespondenţe între denumirile plantelor şi categoria II. Scrie A(adevărat) sau F(fals), în funcţie de situaţie :
căreia aparţin:
Plantele spontane din grădini sunt distruse de om pentru că dăunează. ( ...)
morcovul fasolea
Omul amenajează grădina pentru a cultiva pomi fructiferi. ( .......)
urzica Plante spontane cartoful Păsările distrug insectele dăunătoare. ( .......)
Plantele care nu se pot păstra iarna se cultivă în sere. (.......)
pirul volbura
Plante cultivate Unele animale sunt folositoare plantelor. (.......)
ceapă varza
Râma este un animal dăunător plantelor. (.......)
ridichea usturoiul

III. Completează enunţurile lacunare: IV. Trasează săgeţi, indicând hrana fiecărei fiinţe, pentru a obţine
Grădina este ………..……………………………….amenajat de om. lanţuri trofice:
Pădurea este un mediu de viață………………………….Balta este un
mediu de viaţă………………………………. Pădurile se împart în:
păduri de…………………………….şi păduri de ……………………
Pădurile de foioase cuprind arbori …………………………………….
Balta are maluri…………………………………decât lacul.
Omul şi mediul
Medii de viaţă – Pădurea
Completează cadranele:
I. Realizaţi corespondenţe între arbori şi pădurile din care fac parte: II. Scrie A(adevărat) sau F(fals), în funcţie de situaţie:

bradul salcâmul Pădurea este un mediu de viaţă prielnic pentru multe vieţuitoare. (….)
Pădurile de conifere cuprind arbori cu frunza căzătoare. (…)
stejarul Păduri de conifere teiul
Pădurea de foioase este luminoasă, plină de plante mărunte şi de arbuşti(…)
molidul Păduri de foioase pinul
În pădurile de conifere trăiesc: ursul, cerbul, jderul, cocoşul de munte(…)
fagul mesteacănul Arborii din pădure de conifere au frunzele în formă de ace ce se schimbă la
3-5 ani, pe rând. (….)
paltinul alunul
Fagul este un conifer. (….)

III. Completează enunţurile lacunare: IV. Trasează săgeţi, indicând hrana fiecărei fiinţe, pentru a obţine
Grădina este ………..……………………………….amenajat de om. lanţuri trofice:
Pădurea este un mediu de viață………………………….Balta este un
mediu de viaţă………………………………. Pădurile se împart în:
păduri de…………………………….şi păduri de ……………………
Pădurile de foioase cuprind arbori …………………………………….
Balta are maluri…………………………………decât lacul.
Omul şi mediul
Medii de viaţă – Balta
Completează cadranele:
I. Realizaţi corespondenţe între denumirile plantelor care trăiesc în II. Scrie A(adevărat) sau F(fals), în funcţie de situaţie :
preajma bălţilor şi întrebuinţările acestora:
Balta este o apă curgătoare foarte răspândită (.....)
Apa ei provine din ploi, din topirea zăpezilor sau din revărsarea unor râuri(…)
salcia
Lemne pentru foc fabricarea celulozei Dintre plantele de baltă mai cunoscute sunt bradul şi stejarul (…)
trestia
fabricarea hârtiei împletituri Balta este mai mică decât lacul, mai puţin adâncă şi malurile mai puţin înalte(...)

papura În preajma bălţilor trăiesc berzele (…)

În apele bălţilor întâlnim peşti. (….)

III. Completează enunţurile lacunare: IV. Trasează săgeţi, indicând hrana fiecărei fiinţe, pentru a obţine lanţuri
Grădina este ………..……………………………….amenajat de om. trofice:
Pădurea este un mediu de viață………………………….Balta este un
mediu de viaţă………………………………. Pădurile se împart în:
păduri de…………………………….şi păduri de ……………………
Pădurile de foioase cuprind arbori …………………………………….
Balta are maluri…………………………………decât lacul.
ANEXA 3
Copacul aşteptărilor - Îndemnuri pentru protejarea mediului înconjurător