Sunteți pe pagina 1din 11

Curriculum

modificat la limba
engleză pentru
elevii cu CES
Clasele VI – VIII

1
NOTĂ DE PREZENTARE

Documentele internaţionale privind respectarea drepturilor copilului cu


deficienţe evidenţiază ideea că toţi copiii pot şi trebuie să fie educaţi, indiferent
de posibilităţile lor fizice sau psihice. Dreptul la educaţie trebuie respectat, apărat
şi valorizat într-o ţară care doreşte integrarea în Uniunea Europeană. Ca urmare,
apare necesară elaborarea unor programe de limbi moderne pentru copiii cu
dizabilităţi și copiii cu cerințe educaționale speciale..

Argument:

Prin acest curriculum ne propunem să abordăm limba engleză


din perspectiva integrării elevilor cu CES în învăţământul de masă deoarece
sistemul educaţional trebuie sa asigure participarea la procesul de învăţare tuturor
copiilor indiferent de cît de diferiţi sunt ei prin modelul personal de dezvoltare.
Dacă acceptăm ideea că, după absolvirea şcolii, toţi copiii trebuie să beneficieze
de şansa de a participa activ la viaţa socială, atunci trebuie să le acordăm
necondiţionat această şansă încă din şcoală.
De asemenea, această programă este utilă şi cadrului didactic pentru
că poate adapta cerinţele curriculum-ului naţional la capacităţile proprii fiecărui
elev.
Prezenta programă se doreşte a fi un suport real şi accesibil pentru studiul
limbii moderne, cu accent pe:
- stabilirea unor conţinuturi de învăţare uzuale, pe arii tematice bine definite;
- dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi comunicare;
- necesitatea adaptării conţinuturilor predate în functie de nevoile de comunicare
ale elevului din şcolile speciale;
- asigurarea continuităţii şi a progresiei de la un an de studiu la altul, ţinînd cont
de obiectivele curriculare;
- dezvoltarea interesului pentru studiul limbii moderne ca o alternativă în
comunicare şi orientarea în spaţiul european.

2
OBIECTIVE CADRU

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a


mesajului oral.
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare
orală.
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a
mesajului scris.
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare
scrisă.
5. Dezvoltarea interesului pentru studiul
limbii şi al civilizaţiei. engleze.
Achiziţionarea unor informaţii despre
Marea Britanie şi civilizaţia engleză.

3
CLASA A VI-A
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
1.1. saă identifice maă rci orale ale - exercitţii auditive;
categoriilor gramaticale
fundamentale
1.2. saă desprindaă elemente esentţiale - exercitţii de confirmare a
ale unui scurt mesaj audiat raă spunsului corect (de ex. bifeazaă ,
(mini-dialog, descrieri de îîncercuiesţ te, mimeazaă , deseneazaă
persoane/ obiecte/ actţiuni) etc.);
1.3. saă reactţioneze adecvat la diferite - exercitţii de raă spuns la comenzi,
tipuri de mesaje îîntrebaă ri, formule de comunicare
îîn societate;
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
2.1. saă rosteascaă enuntţuri afirmative, - exercitţii de repetare dupaă model;
negative, interogative - exercitţii de dialog;
2.2 saă producaă mesaje scurte îîn - joc de rol;
situatţii de interactţiune - activitaă tţi de simulare;
2.3 saă vorbeascaă despre sine/ - descrieri simple, cu suport vizual,
despre persoane/ despre verbal (îîntrebaă ri, cuvinte de
activitaă tţi din universul imediat sprijin) sţ i imagine.
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
3.1. saă recunoascaă semnele de - exercitţii de citire cu voce tare;
punctuatţie sţ i caracteristicile - lecturaă îîn ritm propriu;
ortografice ale limbii engleze
(cunosţ tintţe minimale)
3.2. saă citeascaă un scurt text - exercitţii de citire (pe roluri, îîn
cunoscut (propozitţii simple) grup, individual).
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
4.1. saă reproducaă litere/ grupuri de - exercitţii de copiere;
litere cu semnele ortografice
specifice limbii engleze (accente,
apostrof etc.)
4.2. saă reproducaă îîn scris scurte - exercitţii de completare, jocuri
enuntţuri/ mesaje, pe baza unui (rebus, grilaă ).
suport verbal/ imagine

4
5. Dezvoltarea unor reprezentări culturale şi a interesului pentru studiul limbii şi
al civilizaţiei engleze
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
5.1. saă demonstreze interes pentru - colectţii de caă rtţi posţ tale, prospecte
cunoasţ terea unor orasţ e/ zone turistice, haă rtţi sţ i planuri etc.;
din spatţiul englez

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

ORGANIZARE TEMATICAĂ
- Copilul despre sine: nume, vîrstă, adresă, naţionalitate, însuşiri fizice şi morale
(reluare şi îmbogăţire), părţile corpului (reluare, îmbogăţire), starea sănătăţii,
îmbrăcăminte, activităţi sportive (reluare, îmbogăţire.)
- Familia: relaţii familiale (reluare, îmbogăţire), ocupaţii, sărbători în familie, hrana.
- Vremea: anotimpuri, caracteristici climatice.
- Copilul şi lumea înconjurătoare: oraşul/ satul, mijloace de transport,
cumpărături.
- Activităţi: momentele zilei, activităţi curente, activităţi pentru timpul liber
(reluare, îmbogăţire); jocuri, jucării.
- Cultură şi civilizaţie: nume şi prenume tipice, nume de oraşe, cîntece şi poezii
(reluare, îmbogăţire).

ACTE DE VORBIRE
1. a saluta şi a răspunde la salut
2. a se prezenta şi a prezenta pe cineva
3. a răspunde la prezentare
4. a angaja şi a încheia un schimb verbal
5. a răspunde la comenzi
6. a descrie persoane, locuri
7. a cere şi a da informaţii despre cantităţi
8. a localiza în spaţiu
9. a exprima o dorinţă
10. a relata activităţi la prezent
11. a exprima o stare fizică
12. a exprima ceea ce îţi place şi ceea ce nu îţi place
13.

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII

I. Fonetică şi ortografie
sunetele limbii engleze sţ i corespondentţa lor graficaă

II. Lexic
cuvinte sţ i sintagme corespunzaă toare realizaă rii actelor de vorbire sţ i ariilor tematice
propuse ( 60 de unitaă tţi lexicale).

III. Gramatică
5
 Substantivul
substantive comune (singular- plural) sţ i proprii
nombrabile sţ i non-nombrabile (potatoes – sugar...)
 Articolul
hotaă raî t, nehotaă raî t
 Adjectivul
adjectivul calificativ (happy, interesting...)
adjectivul posesiv (my, your, his...)
adjectivul numeral cardinal (de la 20- 30)
adjectivul numeral ordinal (de la 10-20)
 Pronumele
pronumele personale subiecte (forme accentuate)
 Verbul
verbe uzuale (sing, play......)
timpul prezent;
forma negativaă sţ i interogativaă (intonatţia melodicaă , perifrasticaă )
timpul trecut (verbe regulate)
 Adverbul
de frecventţaă(sometimes, never, often...)
de timp (today, yesterday...))
 Prepoziţia
principalele prepoziţii (at, to, on…)

CLASA A VII-A

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ

OBIECTIVE CADRU STANDARDE

1. Dezvoltarea capacitaă tţii de S.1 Desprinderea sensului global al


receptare a mesajului oral unui scurt mesaj audiat

2. Dezvoltarea capacitaă tţii de S.2 Reproducerea unor mesaje scurte


exprimare oralaă S.3 Producerea unui mesaj simplu sţ i
scurt despre persoane sţ i activitaă tţi din
universul apropiat

6
3. Dezvoltarea capacitaă tţii de S.4 Citirea unui text scurt cunoscut
receptare a mesajului scris

4 Dezvoltarea capacitaă tţii de S.6 Redactarea unui enuntţ scurt, pe


exprimare scrisaă baza unui suport verbal /a unei
imagini

7
CLASA A VIII-A
OBIECTIVE DE REFERINŢAĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
1.1 saă desprindaă sensul global al - exercitţii de raă spuns la îîntrebaă ri
unui mesaj clar articulat, emis globale;
cu o vitezaă normalaă
1.2 saă desprindaă informatţii - activitaă tţi de confirmare a
particulare dintr-un scurt mesaj raă spunsului corect (bifare,
audiat, articulat clar sţ i rar completare de tabel);
1.3 saă desprindaă informatţii - completare de tabel/ text lacunar;
esentţiale dintr-un discurs
standard pe subiecte familiare
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
2.1 saă articuleze corect, îîn cuvinte, - exercitţii de repetare dupaă model;
sunete sţ i grupuri sonore - exercitţii de foneticaă ;
apropiate din punct de vedere
fonetic
2.2 saă confirme o informatţie primitaă - activitaă tţi îîn perechi, simulare;
îîntr-un schimb verbal
2.3. saă producaă enuntţuri simple - activitaă tţi îîn perechi
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare

3.1. saă recunoascaă litere, grupuri de - exercitţii de identificare


litere îîn cuvinte

3.2. saă citeascaă propozitţii scurte cu - exercitţii de citire dupaă model;


glas tare
3.3. saă sesizeze legaă tura dintre text - îîntrebaă ri sţ i raă spunsuri pe
sţ i imagini marginea textului
3.4 saă recunoascaă informatţiile - exercitţii cu alegere multiplaă /
esentţiale dintr-un text citit îîntrebaă ri de tipul adevaă rat/ fals

8
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare

4.1. saă reproducaă îîn scris litere, - exercitţii de copiere


grupuri de litere, sintagme, - exercitţii de completare cu suport
propozitţii - exercitţii de redactare a unui bilet,
4.2. saă producaă mesaje scurte carte posţ talaă , felicitare
43 saă scrie despre evenimente - activitaă tţi de redactare de text/
personale din mediul familiar paragraf
dupaă un plan dat.
5. Dezvoltarea unor reprezentări culturale şi a interesului pentru studiul
limbii şi al civilizaţiei engleze
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
5.1 saă demonstreze interes pentru - utilizarea haă rtţilor, albumelor sţ i a
cunoasţ terea unor aspecte unor surse de documentare audio-
geografice specifice spatţiului vizualaă ;
englez
5.2 saă manifeste curiozitate fatţaă de - auditţii casete sţ i CD-uri, vizionaă ri
traditţii/ obiceiuri specifice - utilizare de albume
spatţiului de culturaă sţ i civilizatţie
englez

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

ORGANIZARE TEMATICAĂ
- Copilul despre sine: însuşiri fizice şi morale, naţionalitate, preferinţe,
hobby-uri.
- Familia: membrii familiei (reluare şi îmbogăţire), ocupaţii, sărbători în
familie.
- Casa: aparatură electro casnică.
- Şcoala: activităţi şcolare, discipline şcolare.
- Vremea: anotimpuri, caracteristici climatice.
- Animale: denumire, caracteristici.
- Activităţi: momentele zilei, lunile anului, exprimarea timpului.
- Copilul şi lumea înconjurătoare: oraşul/ satul (clădiri şi servicii),
convorbiri telefonice,mijloace de transport.
- Cultură şi civilizaţie: nume de oraşe, cîntece şi poezii.

ACTE DE VORBIRE
1. a localiza în spaţiu;
2. a mulţumi;
3. a exprima preferinţe;
4. a descrie obiecte/ persoane;
5. a descrie starea fizică;
9
6. a iniţia un schimb verbal;
7. a cere şi a da indicaţii de orientare;
8. a exprima cantitatea (mult, puţin).

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII


I. Fonetică şi ortografie
alfabetul
relatţia grafem-fonem
accentele

II. Lexic
cuvinte sţ i sintagme corespunzaî nd actelor de vorbire sţ i ariilor tematice
propuse (80 de unitaă tţi lexicale)

III. Gramatica

 Substantivul
Comune sţ i proprii;
Nombrabile sţ i non-nombrabile.
 Articolul
articolul hotaă rîît sţ i nehotaă rîît;
 Adjectivul
adjectivul numeral cardinal (de la 30 la 60)
adjectivul numeral ordinal (de la 1 la 20)-reluare
 Pronumele
pronumele personal – reluare
pronumele posesiv (mine, yours...).
 Verbul
timpul prezent (afirmativ, negativ, interogativ) (reluare sţ i sistematizare)
timpul trecut (afirmativ) al verbelor regulate sţ i neregulate.
acordul participiului trecut cu subiectul, îîn structura perfectului compus.
· Adverbul
adverbul de frecventţaă- reluare
adverbul de timp -reluare

10
11