Sunteți pe pagina 1din 16

 

 
ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE „VASILE PÂRVAN”

MATERIALE ŞI CERCETĂRI
ARHEOLOGICE
SERIE NOUĂ
NR. XII, 2016

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE


Colegiul de redacţie 
 
Prof. Dr. ALEXANDRU BARNEA (Universitatea Bucureşti), Dr. SANDA BALESCU (Université des Sciences et Technologies 
de Lille, Laboratoire de Préhistoire et Quaternaire, CNRS, France), Dr. RADU BĂJENARU (Institutul de Arheologie „Vasile 
Pârvan”, Bucureşti), Prof. Dr. CLIVE BONSALL (University of Edinburgh, U.K.), Prof. Dr. NIKOLAUS BOROFFKA (Deutsches 
Archäologisches  Institut  –  Eurasien  Abteilung,  Berlin,  Germany),  Dr.  GHEORGHE  I.  CANTACUZINO  (Institutul  de 
Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti), Dr. PIERRE DUPONT (Université Lyon, CNRS, France), Dr. UWE FIEDLER (Berlin, 
Germany), Dr. RADU HARHOIU (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti), Dr. EUGEN NICOLAE (Institutul de 
Arheologie  “Vasile  Pârvan”,  Bucureşti),  Dr.  CORIOLAN  OPREANU  (Institutul  de  Arheologie  şi  Istoria  Artei),  Prof.  dr. 
ANNIE  RENOUX  (Université  du  Maine,  Le  Mans),  Dr.  ANGELA  SIMALCSIK  (Centrul  de  Cercetări  Antropologice  „Olga 
Necrasov”, Academia Română ‐ Filiala Iaşi), Academician VICTOR SPINEI (Institutul de Arheologie, Iaşi), Prof. Dr. ERIK 
TRINKAUS (Department of Anthropology, Washington University), Prof. Dr. ALAIN TUFFREAU (Université des Sciences 
et Technologies de Lille, Laboratoire de Préhistoire et Quaternaire, CNRS, France), Academician ALEXANDRU VULPE 
(Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti) 
 
 
Comitetul de redacţie 
 
ROXANA DOBRESCU – redactor şef 
ADRIAN IONIŢĂ – redactor‐şef adjunct 
 
IRINA ACHIM, ADINA BORONEANŢ, ADRIAN DOBOŞ, ANDREI MĂGUREANU, LIANA OŢA, ADRIANA PANAITE, DANIEL 
SPÂNU, VLAD VINTILĂ ZIRRA – membri 
 
RALUCA KOGĂLNICEANU – secretar de redacţie 
 
RALUCA KOGĂLNICEANU – prelucrare ilustraţie şi aşezare în pagină 
PIERRE  DUPONT  (limba  franceză),  ROXANA  DOBRESCU  (limba  franceză),  CLIVE  BONSALL  (limba  engleză),  ADINA 
BORONEANŢ (limba engleză) – consultanţi limbi străine 
ROMEO CÎRJAN – design copertă 
 
www.mcajournal.ro  
Orice corespondenţă se va trimite Comitetului de redacţie pe adresa: Str. Henri Coandă nr. 11, 010667 Bucureşti, tel./fax 
4021 212 88 62 şi iab.redactie@gmail.com. 
 
 
Toate lucrările publicate în revista Materiale şi Cercetări Arheologice sunt recenzate de specialişti în domeniu. 
(peer‐reviewed journal) 
Revista Materiale şi Cercetări Arheologice este indexată în următoarele baze de date: Copernicus, ERIH PLUS şi Scopus. 
 
 
 
 
Redactor Editura Academiei Române: ADRIAN MIRCEA DOBRE, ANA BOROŞ, VIRGINIA PETRICĂ 
Tehnoredactor Editura Academiei Române: MARIA MOCANU 
 
Revista  se  poate  procura  contracost  la  sediul  EDITURII  ACADEMIEI  ROMÂNE,  Calea  13  Septembrie  nr.  13,  sector  5, 
050711, Bucureşti, România; tel. 4021‐318 8146, 4021‐318 8106, Fax 4021‐318 2444, e‐mail: edacad@ear.ro. 
 
ORION PRESS IMPEX 2000 S.R.L., P.O. Box 77‐19, Bucureşti, România, Tel./Fax: 4021‐610 6765, 4021‐210 6787, Tel.: 
0311 044 668, e‐mail: office@orionpress.ro. 
 
S.C.MANPRESS DISTRIBUTION S.R.L. , Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp B, Etaj 3, Cam. 301‐302, sector 1, Bucureşti, România, 
tel./fax: 4021‐314 6339, e‐mail: abonamente@manpres.ro, office@manpres.ro, www.romanianjournals.com. 
 
DEREX COM S.R.L., e‐mail: derex_com@yahoo.com. 
 
© 2016, EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALEXANDRU VULPE 
 
IN MEMORIAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUMAR / SOMMAIRE / CONTENTS 
 
 
 
 
ALEXANDRU VULPE IN MEMORIAM ………………………………………………………………………………………………………………… 7
 
 
PALEOLITIC / PALÉOLITHIQUE / PALAEOLITHIC

Adrian DOBOȘ 
The ‘invisible’ pits: how informative are old excavations in discussing Middle Palaeolithic burials? …………  19 
 
NEOLITIC / NÉOLITIQUE / NEOLITHIC
 
Adina BORONEANȚ, Adrian BĂLĂȘESCU 
Materialul  faunistic  din  nivelurile  neolitice  timpurii  din  adăpostul  sub  stâncă  de  la  Cuina  Turcului. 
Alexandra Bolomey in memoriam …………………………………………………………………………………………………………….. 27 
Faunal remains from the Early Neolithic layers of the Cuina Turcului rock shelter. Alexandra Bolomey in 
memoriam 
Roxana DOBRESCU, Cristian Eduard ȘTEFAN, Clive BONSALL
Observations sur l’industrie en obsidienne découverte à Șoimuș – La Avicola (Ferma 2) ………………………… 45 
Notes on the obsidian industry discovered at Şoimuş – La Avicola (Ferma 2) 
Georgeta El SUSI 
Date preliminare asupra exploatării animalelor în așezarea Cernavodă I de la Radovanu – Gorgana I (jud. 
Călărași). Campaniile 2010–2012 …………………………………………………………………………………………………………… 57 
Preliminary  data  on  animal  husbandry  at  the  Cernavodă  I  settlement  from  Radovanu  –  Gorgana  I 
(Călăraşi County). Campaigns 2010–2012 
 
EPOCA BRONZULUI / L'ÂGE DU BRONZE / BRONZE AGE
 
Anca‐Diana POPESCU, Alin FRÎNCULEASA 
Versatile artefacts: some remarks concerning a few Early Bronze Age metal blades from the Lower Danube …  73 
József PUSKÁS 
Descoperiri funerare din epoca mijlocie a bronzului în valea Râului Negru (jud. Covasna) ………………………. 89 
Middle Bronze Age funerary discoveries in the Black River Valley (Covasna County) 
Alexandru SZENTMIKLOSI, Andrei BĂLĂRIE, Bernhard S. HEEB, Petru URDEA
Atestarea arheologică a celei de a patra linii de fortificații a cetății de epoca bronzului de la Cornești – 
Iarcuri (jud. Timiș) ………………………………………………………………………………………………..................................... 105 
Archaeological evidence for the fourth line of fortification of the Bronze Age fortress from Cornești – 
Iarcuri (Timiş County) 
 
EPOCA FIERULUI / L'ÂGE DU FER / IRON AGE
 
Vlad Vintilă ZIRRA 
Obiecte și interpretări. În legătură cu „mesajul” fibulelor „hibride” ………………………………………………………  115 
Objects and interpretations. About “the message” of “hybrid” fibulae 
 
EPOCA GREACĂ / ÉPOQUE GRECQUE / GREEK PERIOD
 
Pierre DUPONT 
Analyses archéométriques de figurines de Myrina : commentaire rétrospectif ……………………………………… 123 
Archaeometrical analyses of figurines from Myrina: some retrospective comments 

MATERIALE ŞI CERCETĂRI ARHEOLOGICE (serie nouă), XII, 2016, p. 1–300
 
EPOCA ROMANĂ / ÉPOQUE ROMAINE/ ROMAN PERIOD
 
Alexandra BIVOLARU, Valentin BOTTEZ 
Roman lamps discovered at Histria, in the Acropolis Centre‐South Sector (2013 and 2015) ……………………  131 
Alexandru BĂDESCU, Iulia ILIESCU 
Late Roman pottery discovered at Histria in the Acropolis Centre‐South Sector (2015). Vasa escaria – 
Late Roman C Wares ………………………………………………………………………………………………………………………………  141 
Aurel VÎLCU, Alexandra ȚÂRLEA 
Descoperiri monetare recente la Histria (Sectorul Acropolă Centru‐Sud) ………………………………………………  159 
Recent monetary discoveries at Histria (Acropolis Centre‐South Sector) 
Irina ACHIM, Laurențiu CLIANTE 
Un reliquaire inédit dans les collections du Musée d’Histoire Nationale et d’Archéologie de Constanța … 167 
An unpublished reliquary from the collections of the National Museum of History and Archaeology from 
Constanţa 
 
EPOCA MIGRAȚIILOR / ÉPOQUE DES MIGRATIONS / MIGRATIONS PERIOD 
 
Daniel SPÂNU, Erwin GÁLL 
Cuptorul de olar din secolul al VIII lea p.Chr. de la Sighişoara – Dealul Viilor ……………………………………………. 177 
A pottery kiln from the 8th century AD discovered at Sighişoara – Dealul Viilor 
 
EPOCA MEDIEVALĂ / ÉPOQUE MÉDIEVALE / MIDDLE AGES
 
Andra SAMSON, Adrian BĂLĂȘESCU, Valentin RADU
O locuință descoperită în situl medieval de la Șibot (jud. Alba). Analiza arheologică și arheozoologică …… 205 
A dwelling discovered in the medieval site at Şibot (Alba County). Archaeological and archaeozoological 
analysis 
Andra SAMSON, Gabriel VASILE 
Un complex funerar medieval descoperit la Șibot (jud. Alba). Date arheologice și antropologice ……………. 231 
A medieval funerary complex discovered at Şibot (Alba County). Archaeological and anthropological data 
Gabriel VASILE 
Analiza antropologică a resturilor scheletice din Biserica Mare a Mănăstirii Hurezi (com. Romanii de Jos, 
jud. Vâlcea) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  243 
Anthropological analysis of the skeletal remains from Biserica Mare of the Hurezi Monastery (Romanii 
de Jos commune, Vâlcea County) 
Adriana GAȘPAR 
Obiceiuri cotidiene reflectate arheologic în Timișoara otomană. Observații asupra pipelor de lut ………….. 259 
Daily customs reflected in the archaeology of Ottoman Timişoara. Notes on the clay pipes 
 
RECENZII / COMPTES RENDUES / BOOK REVIEWS
 
Ana Ilie, Antropologia spațiului domestic la comunitățile Gumelnița de la nordul Dunării, Editura Cetatea de 
Scaun, Târgoviște, 2015, 251 p., 20 fig., 1 anexă, 5 tab., 76 pl. (Cristian Eduard Ştefan) …………………………  285 
Cătălin Nicolae Pătroi, Cultura Sălcuţa în Oltenia, Editura Sitech, Craiova, 2015, 662 p., (523 p. text, 122 pl., 429 
fig. în text, 61 hărţi, 58 tab., 16 grafice şi 10 anexe) (Meda Toderaş) ………………………………………………………..  286 
Sirma  Alexandrova,  Typology  and  chronology  of  the  hand‐made  pottery  of  the  Roman  and  Early  Byzantine 
period (1st – 6th c.) on the territory of Bulgaria (Dissertations, volume 7), Sofia, NIAM‐BAS, 2013, 443 
p., 41 figs., 136 pl. (Adriana Panaite) ……………………………………………………………………………………………………….  287 
 
Abrevieri / Abréviations / Abbreviations ………………………………………………………………………………………………………… 289
 
DESCOPERIRI MONETARE RECENTE LA HISTRIA 
(SECTORUL ACROPOLĂ CENTRU‐SUD) 

Aurel VÎLCUa, Alexandra ŢÂRLEAb 
a
 Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti; e‐mail: aurelvilcu@yahoo.com 
b
 Universitatea din București, Facultatea de Istorie; e‐mail: alex_tarlea@yahoo.com 

Keywords: Histria, Acropolis Centre‐South, archaeological research, Greek, Roman and Byzantine Coins 
Abstract: Within a four‐year research project (2013–2016) funded by the University of Bucharest, a new sector of the archaeological site of Histria 
(Istria, Constanța County) was opened, conventionally named Acropolis Centre‐South (ACS). During the archaeological research from 2013–2014, 18 
trenches (C001–C018) were opened. The numismatic material discovered in 2013 and 2014 inside the Acropolis Centre South sector consists of Greek, 
Roman  and  Byzantine coins.  Chronologically, the 21 coins discovered inside the Acropolis Centre‐South sector and another one  found  outside  are 
distributed as follows: five Greek coins from 5th–3rd century BC, a pseudo‐autonomous Istrian coin issued most likely in the second half of the 2nd century 
AD, nine Late Roman Bronze coins from the 3rd–5th century AD and seven Byzantine coins from the 6th–7th century AD. We note a rare bronze coin 
having Apollo seated on the omphalos on obverse and Dionysus accompanied by the inscription ICTPIA‐NΩN on revers (no. 13), issued by Istrian mint 
during Roman period. The chronology of this Istrian bronze coin is still under discussion but some elements suggests a date in the second half of the 
2nd century AD, during Commodus’ reign. Two Roman bronze coins, one of CONCORDIA MI‐LITVM type struck in Cyzicus mint, c. 295–299 AD, in the 
name of Diocletian (no. 1) and the second of CONSTANTINIANA DAFNE type issued in the years 328/329 in Constantinople mint by Constantin the 
Great (no. 2) are rare through monetary discoveries from Histria. Habitation in the Acropolis Centre‐South sector in the 7th century AD is revealed by a 
half‐follis minted by Phocas, in the years 603–610 AD. The authors discuss about the last phase of the Byzantine city in the light of the coins discovered 
at Histria. In 2014, during the excavations from Acropolis Centre‐South sector five Greek coins were found: one Macedonian bronze coin struck by 
Philip II (no. 8) and four Istrian autonomous bronze coins (nos. 9–12). 
 
Mots‐clés : Histria, Acropole Centre‐Sud, recherches archéologiques, monnaies grecques, romaines et byzantines 
Résumé : Dans le cadre d’un projet de recherche de 4 ans (2013–2016), financé par l'Université de Bucarest, on a ouvert un nouveau secteur de fouilles 
dans  le  site  archéologique  de  Histria  (commune  d’Istria,  département  de  Constanța),  nommé  Acropole  Centre‐Sud  (ACS).  Au  cours  des  fouilles 
archéologiques des années 2013–2014 ont été ouvertes 18 surfaces (C001–C018). Le matériel numismatique découvert à cette occasion est composé 
de 21 monnaies grecques, romaines et byzantines, auxquelles s’ajoute une pièce trouvée par hasard en dehors du secteur. La répartition chronologique 
des pièces est comme il suit : cinq monnaies grecques des Ve–IIIe siècles  av. J.‐C., une monnaie pseudo‐autonome istrienne rare frappée probablement 
dans la seconde moitié du IIe siècle, neuf monnaies romaines de bronze des IIIe–Ve siècles et sept byzantines des VIe–VIIe siècles. On remarque une 
monnaie pseudo‐autonome istrienne en cuivre, de type Apollon assis sur l’omphalos sur l’avers et Dionysos avec la légende ICTPIA‐NΩN sur le revers 
(no. 13), frappée dans la période romaine. En ce qui concerne la chronologie du type à Apollon assis sur l’omphalos, quelques éléments stylistiques 
suggèrent une datation dans la seconde moitié du IIe siècle, probablement au temps de Commode. Deux pièces romaines de bronze, l’une de type 
CONCORDIA MI‐LITVM frappée à Cyzique dans les années 295–299 au nom de Dioclétien (no. 1), et l’autre de type CONSTANTINIANA DAFNE, frappée 
à Constantinople pour l’empereur Constantin Ier en 328/329 (no. 2), représentent des émissions rarement rencontrées dans les découvertes d′Histria. 
L’habitation au cours du VIIe siècle dans ce secteur d′Histria est indiquée par une pièce byzantine (½ follis) frappée au temps de Phokas, dans l’intervalle 
603–610. On discute les trouvailles monétaires de la dernière période d’existence de la cité. Au cours des recherches de 2014 ont été récupérées les 
premières cinq pièces grecques du secteur Acropole Centre‐Sud : une monnaie macédonienne de type Philippe II (no. 8) et quatre monnaies istriennes, 
dont trois au type à la roue et la légende IΣT (nos. 9–11) et une à la tête du dieu fluvial à droite (no. 12). 

În  cadrul  unui  proiect  de  cercetare  pe  patru  ani  Obiectivul  general  al  sectorului  este  cel  de  a 
(2013–2016),  finanţat  de  către  Universitatea  din  documenta, într‐o primă fază, locuirea romană târzie din 
Bucureşti, s‐a deschis un nou sector al sitului arheologic  aria cuprinsă între sectoarele Domus şi Cetate, urmând ca, 
Histria  (comuna  Istria,  judeţul  Constanţa),  denumit  pe  viitor,  cercetarea  să  continue  cu  nivelurile 
Acropolă Centru‐Sud (ACS). Sectorul acoperă o suprafaţă  corespunzând locuirii romane timpurii, respectiv celei de 
de  aproximativ  2000  m2  (50  ×  40  m)  şi  se  află  la  S  de  epocă  greacă.  Obiectivele  specifice  sunt:  obţinerea  unui 
centrul acropolei cetăţii, care, în perioadă romană târzie,  profil  stratigrafic  N–S  care  să  lege  strada  c  de  zidul  de 
este ocupat de Basilica Episcopală, separată de noul sector  incintă  roman  târziu;  identificarea  insulae‐lor  romane 
prin strada c. La E se învecinează cu Sectorul Domus, care  târzii  şi  compararea  situaţiei  cu  ceea  ce  se  întâmplă  în 
concentrează,  în  aceeaşi  perioadă,  o  serie  de  clădiri  de  perioadele  anterioare,  în  scopul  înţelegerii  dezvoltării 
mari dimensiuni. La S, Sectorul Acropolă Centru‐Sud este  urbane în această parte a cetăţii; identificarea străzilor pe 
delimitat  de  către  incinta  romană  târzie;  spre  SV  se  află  direcţiile  N–S  şi  E–V  şi  a  legăturilor  sectorului  cu 
Sectorul  Basilica  Pârvan,  iar  la  V  Sectorul  Cetate,  o  altă  construcţiile din sectoarele învecinate. 
zonă cu posibil caracter rezidenţial.        

MATERIALE ŞI CERCETĂRI ARHEOLOGICE (serie nouă), XII, 2016, p. 159–166 
160  Aurel VÎLCU, Alexandra ŢÂRLEA 

Cercetarea  arheologică  se  desfăşoară  pe  casete  de   conţine numărul casetei (începând de la 1) şi numărul de 


4  ×  4  m,  numerotate  de  la  C001.  Fiecare  casetă  este  context (începând de la 0). Toate adâncimile sunt luate cu 
împărţită, la rândul său, în carouri de 1 × 1 m, numerotate  nivela  optică  de  la  acelaşi  punct  (numit  convenţional 
A–D  pe  direcţia  S–N,  şi  1–4  pe  direcţia  V–E.  Straturile  şi  punctul  0),  fixat  pe  strada  c,  având  coordonatele  în 
complexele sunt înregistrate ca fiind contexte, pe fişe de  STEREO70 799964.3467, 345599.9315.
tip  MoLAS.  Fiecare  context  primeşte  o  denumire  ce 
 

 
Fig. 1. Casetele deschise în Sectorul Acropolă Centru‐Sud în cursul cercetărilor arheologice din anii 2013–2014 (apud Bottez et alii 2015, p. 175, Fig. 4) 
/ Trenches opened in the sector Acropolis Centre‐South during the archaeological research from 2013–2014 (apud Bottez et alii 2015, p. 175, Fig. 4). 
 
În cursul campaniilor arheologice din anii 2013–2014  străzi, la E de insula romană târzie (în casetele C012, C013,  
s‐au deschis în total 18 casete (C001‐C018) (Fig. 1). Situaţia  C014, C016 şi C017) şi la V de insula (în caseta C015)1. Atât 
stratigrafică se prezintă în felul următor: strat vegetal de  stratul vegetal şi cele două straturi de dărâmătură, cât şi 
grosime  variabilă,  notat  cu  000  (de  exemplu,  în  C003,  celelalte  contexte  identificate  au  oferit  un  material 
stratul  vegetal  este  notat  cu  3000);  strat  de  dărâmătură  arheologic  bogat  şi  variat,  diferitele  categorii  fiind 
de culoare gri, notat cu 001; strat de dărâmătură, de cele  prelucrate şi deja publicate sau în curs de publicare. 
mai  multe  ori  de  culoare  galbenă,  conţinând  însă  şi  Materialul  numismatic  descoperit  în  cursul 
numeroase  urme  de  arsură,  notat  cu  002.  Date  fiind  cercetărilor arheologice efectuate în anii 2013 și 2014 la 
asemănările dintre cele două straturi de dărâmătură, cel  Histria, în Sectorul Acropolă Centru‐Sud, este alcătuit din 
mai  probabil  stratul  002  reprezintă  faza  iniţială  a  monede  greceşti,  romane  şi  bizantine2.  Din  punct  de 
distrugerii,  în  timp  ce  stratul  001  constă  în  resturile  vedere cronologic cele 21 de monede descoperite, la care 
rămase  în  urma  prăbuşirii  finale  a  construcţiilor  se  adaugă  un  exemplar  din  afara  Sectorului,  se 
abandonate.  Aceste  straturi  de  dărâmătură  marchează  repartizează astfel: cinci monede greceşti din secolele V–
distrugerea  ultimului  nivel  de  locuire  roman  târziu,  III a.Chr., o monedă pseudo‐autonomă histriană bătută cel 
reprezentat,  în  majoritatea  casetelor,  prin  resturile  unei  mai  probabil  în  a  doua  parte  a  secolului  II  p.Chr.,  nouă 
construcţii  denumite  Casa  Romană  nr.  1  (CR01):  ziduri,  monede de bronz romane din secolele III–V p.Chr. și șapte 
pavaje  şi  podele  din  lut  galben  puternic  solidificat.  Pe  monede bizantine din secolele VI–VII p.Chr. Așa cum era 
lângă  această  structură  au  mai  fost  identificate  două  de așteptat, cercetările întreprinse în anul 2013 au scos la 

1
 Pentru mai multe detalii privind desfăşurarea cercetărilor arheologice  întreprinse în 2013 și 2014. În ambele secțiuni, monedele sunt descrise 
în Sectorul Acropolă Centru‐Sud şi rezultatele preliminare ale acestor  în ordine cronologică. În cadrul comentariului am renunțat la formula 
cercetări, a se vedea Bottez et alii 2015. clasică de prezentare, analiza materialului numismatic urmând cursul 
2
 Pentru a facilita înțelegerea situației din Sectorul Acropolă Centru‐Sud  cercetărilor din teren, care au evidențiat mai întâi perioada bizantină 
și corelarea cu alte piese descoperite recent, am dispus prezentarea  și romană târzie.
materialului numismatic în două secțiuni, care corespund campaniilor 
Descoperiri monetare recente la Histria (Sectorul Acropolă Centru‐Sud)                                                     161 

lumină mai întâi monede bizantine din secolul VI p.Chr. şi  fragmente de ceramică romană târzie şi în apropierea unei 
apoi au început să apară şi monede de bronz romane târzii  fibule din bronz cu picior întors pe dedesubt7 a fost scoasă 
din secolul IV p.Chr. Continuarea cercetărilor în anul 2014  la lumină o piesă de tip CONCORDIA MI‐LITVM bătută la 
a  condus  la  descoperirea  unui  nou  material  numismatic  Cyzic în anii cca 295–299, în numele împăratului Diocletian 
roman  și  bizantin,  dar  și  monede  puse  în  circulație  de  (nr.  1).  Remarcăm  că  monedele  de  tip  CONCORDIA  MI‐
orașul Istros în perioada autonomiei.  LITVM  bătute  la  Cyzic,  după  reformă,  în  numele 
Monedele descoperite în Sectorul Acropolă Centru‐ împăratului Diocletian, sunt mai rar întâlnite la Histria8. 
Sud în cursul cercetărilor efectuate în anul 2013 alcătuiesc  Continuarea cercetărilor sistematice în anul 2014, în 
un  lot  de  șapte  exemplare.  Dintre  acestea,  cele  mai  Sectorul  Acropolă  Centru‐Sud,  a  avut  drept  rezultat,  în 
recente sunt doi folles din secolul VI p.Chr. recuperați din  plan  numismatic,  descoperirea  unui  lot  mai  numeros  de 
casetele C007 și C005 şi o subdiviziune de follis din același  monede.  Dintre  cele  15  piese  recoltate  în  cursul 
secol, găsită în caseta C007. Identificarea lor pe emitenţi  săpăturilor, cele mai târzii sunt, aşa cum era de aşteptat, 
arată că din caseta C007, unitatea 7001, cu fragmente de  monede bizantine puse în circulație și utilizate în secolul 
ceramică, majoritatea din perioada romană târzie, provin  VI p.Chr. şi la începutul veacului următor. Din dărâmătura 
două monede de la Iustin II, şi anume: un follis (nr. 5) bătut  de  pe  podeaua  7014/10,  dar  în  unitatea  7001,  a  fost 
la  Constantinopol,  officina  Є,  în  anul  6  de  domnie  a  recuperat un follis de la Iustin II, bătut în anii 570–571 la 
împăratului  (anii  570/571)  şi  o  piesă  de  ½  follis  (nr.  7)  Constantinopol, în officina B (nr. 20). Cele mai interesante 
bătută  în  atelierul  de  la  Thessalonic  în  anii  569/570– descoperiri  monetare  din  perioada  de  final  a  orașului 
577/578. În aceeași locație a fost descoperită și o monedă  bizantin au fost făcute în caseta C018, unitatea 18001. La 
romană  târzie  din  metal  comun,  uzată  şi  ruptă  (nr.  3),  adâncimea  de  32  cm  au  apărut,  pentru  început,  două 
pentru care, din cauza stării de conservare, nu s‐a reușit  monede, şi anume un follis de la Iustinian I (nr. 19), bătut 
identificarea emitentului. Cel mai probabil, moneda a fost  la Antiochia, officina Γ (DOC I, nr. 224c), anii 554–555 şi o 
pusă în circulație în a doua jumătate a secolului IV p.Chr.  subdiviziune  de  follis  (20  nummia)  bătută  în  numele 
sau în primele decenii ale secolului V p.Chr. În apropierea  împăratului Phocas la Constantinopol, officina B (DOC II, 
monedei a fost găsită și o piesă de bronz cruciformă3, care  clasa  2b,  nr.  37b)  în  anii  603–610  (nr.  22).  Continuarea 
ar  putea  fi  datată  în  aceeași  perioadă,  cu  rezervele  de  săpăturilor a scos la lumină, la o adâncime de cca 40 cm, 
rigoare  generate  de  observarea  unui  amestec  al  un  al  treilea  follis  bizantin  pus  în  circulație  în  numele 
materialelor  din  secolele  IV–VI  p.Chr.  Din  caseta  C005,  împăratului Tiberius II Constantin de către atelierul de la 
unitatea  5001,  cu  fragmente  de  ceramică  din  perioada  Nicomedia, officina B (DOC I, nr. 27) în anul 578 (nr. 21). 
romană târzie, fragmente de metal, os şi sticlă, dar şi un  Monede bătute la Nicomedia de Tiberius II Constantin au 
fragment  reutilizat  dintr‐o  inscripţie  elenistică,  provin  mai  fost  găsite  la  Histria  izolat9  sau  în  tezaure10,  însă 
două monede de bronz4. Cel mai târziu exemplar este un  niciuna  din  anul  de  debut  al  domniei.  Dintre  monedele 
follis  (nr.  6)  bătut  în  numele  împăratului  Iustin  II  la  recuperate  din  unitatea  18001  remarcăm  exemplarul 
Nicomedia, în officina A, în anul 6 al domniei (570/571). A  bătut în timpul împăratului Phocas, în anii 603–610, care 
doua  monedă  de  bronz,  bine  păstrată,  cu  legenda  se  alătură  celor  mai  târzii  piese  din  secolul  VII  p.Chr. 
CONSTANTINIANA  DAFNE  pe  revers,  a  fost  emisă  de  descoperite la Histria. În acest sens, amintim că săpăturile 
împăratul Constantin I la Constantinopol, în anii 328/3295  efectuate de‐a lungul timpului au scos la lumină mai multe 
(nr. 2). Menționăm că monedele de acest tip sunt mai rar  monede din metal comun de la Phocas, folles și jumătăți 
întâlnite  în  descoperiri,  în  cazul  Histriei  fiind  cea  dintâi  de folles11. De la același împărat provine o monedă de aur 
piesă  publicată.  Un  al  doilea  exemplar  cu  legenda  descoperită  în  campania  arheologică  din  anul  1951  în 
CONSTANTINIANA DAFNE, rămas până în prezent inedit, a  șanțul valului III și care, potrivit primului editor, ar fi fost 
fost  recuperat  în  cursul  cercetărilor  întreprinse  în  anul  bătută în anii 607–61012. Reexaminarea piesei a indicat că 
20026 din Sectorul numit convențional Basilica Pârvan.  este  vorba  de  un  solidus  ușor  de  22  de  siliquae,  cu  o 
Diferite  materiale  din  perioada  târzie  a  Imperiului  variantă  de  legendă  de  avers  (dNNFOCAS  –  PЄRPAVC) 
roman au fost descoperite și în casetele C002 și C004. Din  neînregistrată de cataloagele numismatice, dar care poate 
caseta C002, unitatea 2004, a fost recuperată o monedă  fi  datat  în  anii  609–61013.  Subliniem  că  monede  de  aur 
din  metal  comun,  bătută  în  secolele  IV–V  p.Chr.,  din  emise  în  timpul  împăratului  Phocas  sunt  rar  întâlnite  în 
păcate prea uzată pentru a fi identificat emitentul (nr. 4).  Dobrogea  și  la  nordul  Dunării14.  Piesa  recuperată  de  la 
Din  caseta  C004,  unitatea  4001,  de  pe  o  suprafaţă  cu  Histria  în  anul  1951  este  singurul  solidus  ușor  de  22  de 

3 8
 Bottez et alii 2015, p. 162.   Isvoranu, Dabîca 2014, p. 164.
4 9
 Bottez et alii 2015, p. 161.  Nubar 1973, p. 216, nr. 1913–1916; Poenaru Bordea, Dima 2007, p. 185, 
5
  Unii  istorici  și  numismați  au  legat  baterea  monedelor  cu  legenda  nr. 207.
10
CONSTANTINIANA  DAFNE  de  întemeierea,  în  zona  Dunării  de  Jos,  a   Nubar 1973, p. 230, nr. 13 și p. 231, nr. 5.
11
cetății Dafne. O analiză a problemei la Diaconu 1971, care pune sub   Nubar 1973, p. 225–227, nr. 2027–2040 și Poenaru Bordea 1982, p. 
semnul îndoielii legătura dintre monedele de acest tip emise în timpul  155, nr. 112. Pentru monedele bizantine de la Phocas descoperite la 
domniei lui Constantin I și cetatea Dafne pe care o localizează, ipotetic,  Histria, vezi și Poenaru Bordea et alii 1997, p. 143–145, tabelele 9–13.
12
la  Pârjoaia  (Izvoarele),  jud.  Constanța.  O  localizare  diferită  a  cetății   Nubar 1960, p. 188; Nubar 1973, p. 225, nr. 2026, cu trimitere la DOC, 
Dafne  la  Zahariade  1977  și  1983.  O  discuţie  amplă  asupra  tipului  II, 1, p. 158, nr. 13b. Moneda se păstrează la Institutul de Arheologie 
monetar la Iliescu 1987. „Vasile Pârvan” al Academiei Române, inv. 129 (297/20).
6 13
 Moneda se păstrează la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”. Pentru   Moneda este de tip MIB, II, p. 127, nr. 19; Vîlcu et alii 2006, p. 163, nr. 
detalii a se vedea Isvoranu 2015. 528.
7 14
 Bottez et alii 2015, p. 161.  Vîlcu 2009, p. 364.
162  Aurel VÎLCU, Alexandra ŢÂRLEA 

siliquae semnalat în Dobrogea. Literatura de specialitate a  similare au fost scoase la lumină tot la Histria (zid val III) 
reținut încă doi solidi, dar cu greutate standard, găsiți la  în cursul cercetărilor din 195126 și 195227. Reexaminarea 
Tomis15  și  într‐o  localitate  neprecizată  din  Dobrogea16.  materialului  numismatic  descoperit  la  Histria  în  anul 
Încetarea circulației monetare la Histria pare să fi avut loc  1972  (Sectorul  Terme  2)  a  adăugat  un  alt  exemplar, 
la începutul domniei împăratului Heraclius, așa cum indică  publicat  inițial  ca  monedă  grecească  neprecizată  din 
cele  mai  recente  piese  descoperite  în  cursul  cercetărilor  perioada imperială28. Editarea în anul 1973 a unui prim 
efectuate în anul 1958 în Sectorul Templu: un follis bătut  volum cu materialul numismatic de la Histria a prilejuit o 
în anul 61317 și un follis din anii 613/61418. Acestora li se  nuanțare în privința datării tipului monetar cu Apollon pe 
adaugă  un  follis,  găsit  în  anul  1951  într‐un  sector  omphalos  și  Dionysos  pe  revers  însoțit  de  legenda 
neprecizat,  atribuit  domniei  lui  Heraclius19,  cu  unele  ICTPIH‐NΩN sau ICTPIA‐NΩN care, potrivit autorului, ar fi 
rezerve  legate  de  starea  de  conservare.  Continuarea  fost pus în circulație în secolul I p.Chr. sau, eventual, la 
viețuirii în împrejurimile cetății20 este atestată de o piesă  începutul  celui  următor29.  Recent,  pe  baza  unor 
de ½ follis bătută la Thessalonic în anii 613/614, găsită în  similitudini stilistice, s‐a propus ca perioadă de emitere 
zona comunei Sinoe21 și un solidus din aur de la Constantin  domnia  lui  Commodus30.  Datarea  acestui  tip  monetar 
IV emis în anii 674–681, recuperat din localitatea Istria22,  histrian rămâne încă subiect de discuţie, numărul mic de 
singura  descoperire  de  acest  tip  cunoscută  până  în  piese accesibile cercetării nepermițând formularea unor 
prezent pentru Dobrogea.  argumente  plauzibile  care  să  clarifice  problemele  de 
Monedele  romane  târzii  descoperite  în  cursul  cronologie. Totuşi, cu rezervele de rigoare, ţinând cont şi 
campaniei  din  anul  2014  sunt  reprezentate  de  cinci  de starea de conservare destul de bună a piesei noastre 
exemplare  din  bronz.  Din caseta  C018, unitatea 18002,  găsită la același nivel cu moneda de la Galerius Maximian 
precedată de unitatea în care a fost descoperită moneda  Caesar, o datare după mijlocul secolului II p.Chr. sau mai 
bizantină de  la  Phocas, provine o piesă de la Constans,  degrabă  în  timpul  domniei  lui  Commodus,  ar  putea  fi 
bătută în anii 347–348 (nr. 16), de tip VOT XX MVLT XXX,  luată în calcul.  
însoţită de fragmente de ceramică, os şi sticlă. Din caseta  Cercetările  din  2014  au  scos  la  lumină  şi  primele 
C001, unitatea 1007, a fost recuperată o piesă de tip IOVI  monede autonome locale31, una cu roata (nr. 9) și legenda 
CONSERVATORI23, bătută la Siscia pentru Licinius I, în anii  IΣT şi alta de tip zeu fluvial (nr. 12), descoperite în casetele 
313–315  (nr.  15).  Caseta  C009,  unitatea  9002,  care  se  C005 şi C009. Moneda de tip zeu fluvial, care ar putea fi 
prelungeşte în caseta C010, unitatea 10002, a furnizat o  datată  în  perioada  cca  360/50–313/280  a.  Chr.32,  a  fost 
monedă  de  bronz  de  tip  GLORIA  ROMANORVM  de  la  găsită  în  caseta  C009,  cu  fragmente  din  epoci  diferite, 
Valentinian  I  (364–375),  slab  conservată,  bătută  la  multe din perioada romană târzie. Alte două exemplare cu 
Heraclea  (nr.  17).  O  monedă  de  același  tip,  bătută  la  roata și legenda IΣT au fost recuperate, una din sector şi 
Thessalonic pentru Valens în anii 367–375 (nr. 18),  a fost  cealaltă în afară, lângă gard, în drumul spre muzeu (nr. 10–
recuperată  din  C015,  unitatea  15002.  Tot  din  unitatea  11). Monedele locale de acest tip, datate larg cca 450–350 
15002,  împreună  cu  vase  de  ceramică,  sticlă  şi  diferite  a. Chr.33 sunt semnalate în număr mare la Histria34, dar nu 
piese,  provin  două  monede  de  bronz  situate  la  același  sunt printre cele mai vechi descoperite. Amintim că, din 
nivel,  una  de  la  Galerius  Maximian  Caesar,  de  tip  perioada de început a Histriei, poate cea mai veche dintre 
CONCORDIA MILITVM bătută la Heraclea în anii cca 295– monedele  cunoscute  până  în  prezent  este  o  piesă  din 
296 (nr. 14) şi o monedă pseudo‐autonomă histriană, cu  electrum,  hekte,  bătută  de  Cyzic,  găsită  în  cursul 
Apollon  șezând  pe  omphalos,  pe  avers  și  Dionysos  în  cercetărilor întreprinse în anul 1955 în Sectorul X,  a cărei 
picioare, spre stânga, însoțit de legenda ICTPIA‐NΩN, pe  datare propusă inițial în secolele VI–V a.Chr.35 și ulterior în 
revers  (nr.  13).  Acest  tip  monetar  pus  în  circulație  de  secolele VII–VI a.Chr36, a rămas încă în discuție. Cu o piesă 
Istros este mai rar întâlnit în colecţii şi în descoperiri și a  macedoneană  de  bronz  bătută  în  numele  regelui  Filip  II 
fost datat inițial în perioada de început a epocii romane  (nr.  8),  recuperată  la  desfacerea  martorului  dintre 
imperiale24,  cu  acest  prilej  fiind  publicat  un  prim  casetele  C001–C007,  se  încheie  şirul  prezentării 
exemplar rezultat în urma săpăturilor efectuate la Histria  materialului  numismatic  rezultat  în  urma  cercetărilor 
în anul 1954 în Sectorul Templu25. Alte două exemplare  efectuate în anul 2014 în Sectorul Acropolă Centru‐Sud. 
 

15 27
 Mitrea 1980, p. 376, nr. 141.  Preda 1973, p. 124, nr. 553. 
16 28
 Vîlcu 2009, p. 369, nr. 7.  Poenaru Bordea 1982, p. 166, nr. 104. Determinarea piesei la Isvoranu 
17
 Nubar 1973, p. 227, nr. 2041.  2015.
18 29
 Nubar 1973, p. 227, nr. 2042.   Preda 1973, p. 44.
19 30
 Nubar 1960, p. 189 și Nubar 1973, p. 227, nr. 2043.  Beldianu 2014, p. 109–110.
20 31
  Pentru  perioada  de  sfârșit  a  Histriei,  vezi  Suceveanu  2012,  p.  84  și   Asupra monedelor de bronz bătute de Istros în perioada autonomiei, 
Suceveanu 2007, p. 86–107. vezi  Poenaru  Bordea  2001  şi,  mai  recent,  Talmaţchi  2011  cu 
21
 Dimian 1957, p. 200; Nubar 1960, p. 191. bibliografia.
22 32
 Vîlcu et alii 2006, p. 169, nr. 564; Nubar 1966, p. 605, nr. 1.  Poenaru Bordea 2001, p. 17.
23 33
 RIC, VI, p. 423, nr. 8.  Poenaru Bordea 2001, p. 15.
24 34
 Preda 1958, p. 114.   Volumul  publicat  în  anul  1973  și  dedicat  descoperirilor  monetare  la 
25
 Preda 1958, p. 113, nr. 6 și Preda 1973, p. 125, nr. 564. Histria înregistrează 231 de monede de tip roată (Preda 1973, p. 89–
26
  Preda  1973,  p.  124,  nr.  549,  publicată  eronat  cu  alt  tip  de  revers.  103, nr. 1–231).
35
Moneda de la p. 125, nr. 563, cu Apollon pe omphalos și Dionysos pe   Preda 1973, p. 49, 138, nr. 794. 54; Dimitriu 1957, p. 103. 
36
revers are legenda ICTPI și nu ICTPIH‐NΩN. Reexaminarea pieselor a   Vîlcu et alii 2006, p. 12 și p. 69, nr. 82.
fost efectuată la Isvoranu 2015.
Descoperiri monetare recente la Histria (Sectorul Acropolă Centru‐Sud)                                                     163 

CATALOGUL MONEDELOR DESCOPERITE ÎN ANUL 2013  11. AE 0,92 g; 12 mm. Inv. T123/2014/16.  
  Histria 2014, passim, descoperită lângă gard, în afară, pe drumul spre 
MONEDE ROMANE  muzeu, împreună cu alte două piese monetiforme din metal comun, 
Diocletian  ilizibile. 
Cyzic   
1. AE  1,93 g; 21 × 19 mm. Inv. T123/2013/2.  Tip zeu fluvial 
Tip CONCORDIA MI‐LITVM  Av. Capul zeului fluvial spre dreapta. 
RIC, VI, p. 581, nr. 16a, anii cca 295–299.  Rv. IΣTPI. Vultur pe delfin spre stânga. 
ACS 2013, C004, 4001, B1, +0,47m.   Pick 468 tip general; Petac 2005, p. 8, nr. 14. 
  12. AE  3,01 g; 15 × 14 mm. Inv. T123/2014/1. 
Constantin I  ACS 2014, C009, 9000, D3, +0,61 m. 
 
Constantinopol 
Istros (monede pseudo‐autonome) 
2. AE  2,16 g; 19 × 18 mm. Inv. T123/2013/3. 
Tip Apollon pe omphalos 
Tip CONSTANTINIANA DAFNE 
Av. Apollon nud pe omphalos spre stânga, în mâna dreaptă săgeată (?) 
RIC, VII, p. 575, nr. 38, anii 328–329. 
iar mâna stânga sprijinită pe o liră. 
ACS 2013, C005, 5001, +0,09m.  
Rv. ICTPIA‐NΩN. Dionysos în picioare spre stânga, ţinând thyrsos în 
 
mâna stângă şi kantharos în mâna dreaptă. În stânga jos panteră (?). 
Emitent neprecizat  Preda 1958, p. 113, nr. 6, secolul I p.Chr.; Beldianu 2014, grupa A, tip 2, 
Secolul IV ‐ începutul secolului V p. Chr.  p. 109–110, nr. PA‐T2‐V1, anii 181–191 p.Chr.  
3. AE 0,54 g; 11 mm. Ilizibilă şi ruptă. Inv. T123/2013/7.  13. AE  3,21 g; 17 mm. Inv. T123/2014/14. 
ACS 2013, C007; 7001.   ACS 2014, C 015, 15002, +0,06 m. 
   
Secolele IV–V p.Chr.  MONEDE ROMANE 
4. AE 0,92; 12 × 11 g. Ilizibilă. Inv. T123/2013/1.  Galerius Maximian Caesar  
ACS 2013, C002, 2004, B2, +0,14m.  Heraclea 
  14. AE  2,91 g; 22 mm. Inv. T123/2014/10. 
MONEDE BIZANTINE  Tip CONCORDIA MILITVM 
Iustin II  RIC, VI, p. 531, nr. 16, anii 295–296. 
Follis  ACS 2014, C015, 15002, C3, +0,06. 
Constantinopol    
5. AE  13,12 g; 28 mm. Inv. T123/2013/6.  Licinius I 
DOC, I, p. 207, nr. 28d, officina Є, anul 6 = 570/571.  Siscia 
ACS 2013, C007, 7001, ‐0,55m.  15. AE  2,79 g; 19 mm. Inv. T123/2014/4. 
  Tip IOVI CON‐SERVATORI 
Follis  RIC, VI, p. 423, nr. 8, anii 313–315. 
Nicomedia   ACS 2014, C001, 1007, ‐0,38 m. 
6. AE  13,09 g; 30 × 29 mm. Inv. T123/2013/4.   
DOC, I, p. 228, nr. 96a, officina A, anul 6 = 570/571.  Constans 
ACS 2013, C005, 5001, C3, +0,02m.  16. AE  1,09 g; 13 mm. Inv. T123/2014/11. 
  Tip VOT XX MVLT XXX 
½ follis  RIC, VIII, atelier ilizibil, anii 347–348. 
Thessalonic  ACS 2014, C018, 18002, ‐0,65 m. 
7. AE  3,91 g; 19 mm. Inv. T123/2013/5.   
DOC, I, p. 221–225, nr. 65–85, anii 569/570–577/578.   Valentinian I 
ACS 2013, C007, 7001, ‐0,33m.  Heraclea 
  17. AE  1,88 g; 16 × 15 mm. Inv. T123/2014/5. 
  Tip GLORIA ROMANORVM 
CATALOGUL MONEDELOR DESCOPERITE ÎN ANUL 2014  RIC, IX, p. 191, nr. 3a, anii 364–367. 
  LRBC, II, nr. 1919, anii 364–365. 
MONEDE GRECEȘTI  ACS 2014, C009–C010, 9002‐10002, ‐0,22 m. 
Macedonia   
Filip II  Valens 
Av. Capul lui Apollon spre dreapta.  Thessalonic 
Rv. Cal cu călăreţ spre dreapta. Deasupra legenda ΦIΛIΠΠOΥ. Jos, sub cal,   18. AE  1,28 g; 16 mm. Inv. T123/2014/6. 
monograma  .  Tip GLORIA ROMANORVM 
8. AE  5,09 g; 16 mm. Inv. T123/2014/12.  RIC, IX, p. 178, nr. 26b, anii 367–375. 
SNG Greece II, nr. 401, anii cca 359–336 a. Chr.  LRBC, II, nr. 1745, anii 367–375. 
ACS 2014, C001–C007, 1000–7000, +0,31 m.  ACS 2014, C015, 15002, D3, +0,12 m. 
   
Istros (monede autonome)  MONEDE BIZANTINE 
Tip cu roata și legenda IΣT  Iustinian I 
Av. Roată cu patru spițe.  Follis 
Rv. IΣT.  Antiochia 
Pick 532. Petac 2005, p. 9, nr. 22–25.  19. AE  16,17 g; 34 mm. Inv. T123/2014/7. 
9. AE 1,22 g; 12 mm. Inv. T123/2014/3.  DOC, I, p. 146, nr. 224c, officina Γ, anul XX II = 554–555. 
ACS 2014, C005, 5002, ‐0,17 m.  ACS 2014, C018, 18001, ‐0,32 m. 
   
10. AE 0,70 g; 11 mm. Inv. T123/2014/13.  Iustin II 
ACS 2014, passim.  Follis 
  Constantinopol 
164  Aurel VÎLCU, Alexandra ŢÂRLEA 

20. AE  13,44 g; 30 × 28 mm. Inv. T123/2014/15.  MIB – W. Hahn, Moneta Imperii Byzantini, II, Vienna, 1975. 
DOC, I, p. 207, nr. 28, officina B, anii 570–571.  Mitrea 1980 – B. Mitrea, Découvertes monétaires en Roumanie – 1979 
ACS 2014, martorul C001–C007, ‐0,37 m, în dărâmătura de pe podeaua  (XXIII), Dacia NS 24, 1980, p. 371–378. 
7014/10.  Nubar 1960 –  H. Nubar, Monede bizantine din sec. VII şi sfîrşitul cetăţii 
  Histria, SCN 3, 1960, p. 183–195. 
Tiberius II Constantin  Nubar 1966 – H. Nubar, Monede bizantine descoperite în satul Istria (reg. 
Follis  Dobrogea), SCIV 17, 3, 1966, p. 605–608. 
Nicomedia  Nubar 1973 – H. Nubar, Monede romane şi bizzantine, în: C. Preda, H. 
21. AE  13,02 g; 28 mm. Inv. T123/2014/9.  Nubar,  Histria  III.  Descoperirile  monetare  1914–1970,  Bucureşti, 
DOC, I, p. 278, nr. 27, officina B, anul 578.  1973, p. 157–233. 
ACS 2014, C018, 18001, ‐0,40 m.  Petac  2005  –  E.  Petac,  La  collection  M.C.  Sutzu  (Bibliothèque  de 
  l’Académie Roumaine, Bucarest). I. Istros, Kallatis, Tomis, Wetteren, 
Phocas  2005. 
20 nummia  Pick  1898  –  B.  Pick,  Die  antiken  Münzen  Nord‐Griechenlands  I.  Die 
Constantinopol  antiken Münzen von Dacien und Moesien, 1, Berlin, 1898. 
22. AE  6,05 g; 26 × 25 mm. Inv. T123/2014/8.  Poenaru Bordea 1982 – Gh. Poenaru Bordea, Monnaies, în: A. Suceveanu, 
DOC, II, p. 168, clasa 2b, nr. 37b, officina B, anii 603–610.  Histria, VI. Les thermes romains, Bucarest, 1982, p. 149–166. 
MIB, II, p. 131, nr. 65b, anii 603–609/610.  Poenaru Bordea 2001 – Gh. Poenaru Bordea, Atelierul monetar al cetăţii 
ACS 2014, C018, 18001, ‐0,32 m.  Istros în perioada autonomiei, Simpozion de Numismatică, dedicat 
  împlinirii  a  patru  secole  de  la  prima  unire  a  românilor  sub  Mihai 
  Voievod  Viteazul,  Chişinău,  28–30  mai  2000,  Comunicări,  studii  şi 
BIBLIOGRAFIE  note, Chişinău, 2001, p. 9–33. 
  Poenaru Bordea, Dima 2007 – Gh. Poenaru Bordea, M. Dima, Monnaies, 
Beldianu  2014  –  C.  B.  N.  Beldianu,  Cronologia  și  tipologia  monedelor  în: A. Suceveanu, Histria XIII. La basilique épiscopale, Bucarest, 2007, 
emise la Histria în epoca romană, București, 2014.  p. 153–193. 
Bottez et alii 2015 – V. Bottez, A. Liţu, A. Ţârlea, Preliminary Results of  Poenaru  Bordea  et  alii  1997  –  Gh.  Poenaru  Bordea,  E.  Nicolae,  A. 
the Excavations at Histria, the Acropolis Centre‐South Sector (2013‐ Popescu,  Contributions numismatiques à l’histoire de Noviodunum 
2014), MCA 11, 2015, p. 157–191.  aux VIe–VIIe siècles, SCN 11 (1995), 1997, p. 135–161. 
Diaconu 1971 – P. Diaconu, În căutarea Dafnei, Pontica 4, 1971, p. 311– Preda 1958 – C. Preda, Monede inedite și puțin cunoscute de la Histria, 
318.  Callatis și Tomis, SCN 2, 1958, p. 111–122. 
Dimian  1957  –  I.  Dimian,  Câteva  descoperiri  monetare  bizantine  pe  Preda  1973  –  C.  Preda,  în:  C.  Preda,  H.  Nubar,  Histria  III.  Descoperirile 
teritoriul R.P.R., SCN 1, 1957, p. 189–216.  monetare 1914–1970, Bucureşti, 1973. 
Dimitriu 1957 – S. Dimitriu, O monedă divizionară din Cyzic, la Histria,  RIC – The Roman Imperial Coinage, London, I–X, 1923–1994. 
SCIV 8, 1–4, 1957, p. 103–111.  SNG  Greece  II  –  Sylloge  Nummorum  Graecorum.  Greece  II.  The  Alpha 
DOC – A. R. Bellinger, Catalogue of the Byzantine coins in the Dumbarton  Bank Collection. Macedonia I, Alexander I‐Perseus, Athens, 2000. 
Oaks  Collection  and  in  the  Whittemore  Collection.  I,  Anastasius  to  Suceveanu  2007  –  A.  Suceveanu,  Histria  XIII.  La  basilique  épiscopale, 
Maurice 491–602, Washington, 1966.  București, 2007. 
Iliescu  1987  –  O.  Iliescu,  Constantiniana  Dafne:  anciennes  et  nouvelles  Suceveanu 2012 – A. Suceveanu, Histria 1990‐2012, Pontica 45, 2012, p. 
théories,  Numismatica  e  Antichità  Classiche.  Quademi  Ticinesi  16,  77–90. 
1987, p. 265–292.  Talmaţchi 2011 – G. Talmaţchi, Monetăriile oraşelor vest‐pontice Histria, 
Isvoranu 2015 – Th. Isvoranu, Histria şi Tomis în epoca romană imperială,  Callatis şi Tomis în epoca autonomă, Cluj‐Napoca, 2011. 
în lumina izvoarelor numismatice. Un studiu comparativ (lucrare în  Vîlcu 2009 – A. Vîlcu, Monede bizantine de aur descoperite în Dobrogea, 
manuscris).  Peuce 7, 2009, p. 361–378. 
Isvoranu,  Dabîca  2014  –  Th.  Isvoranu,  M.  Dabîca,  Coin  Finds  in  the  Vîlcu et alii 2006 – A. Vîlcu, Th. Isvoranu, E. Nicolae, Les monnaies d’or de 
Southern Area of Histria, MCA 10, 2014, p. 157–171.  l’Institut d’Archéologie de Bucarest, Wetteren, 2006. 
LRBC – Late Roman Bronze Coinage A.D. 394‐498, vol. I: P. V. Hill, J. P. C.  Zahariade  1977  –  M.  Zahariade,  Constantini  Dafnenses  și  Ballistarii 
Kent, The Bronze Coinage of the House of Constantine A.D. 324–346,  Dafnenses, SCIVA 28, 3, 1977, p. 391–402. 
vol. II: R. A. G. Carson, J. P. C. Kent, Bronze Roman Imperial Coinage  Zahariade  1983  –  M.  Zahariade,  Ammianus  Marcellinus  (27,  5,  2), 
of the Later Empire A.D. 346–498, Londra, 1965.  Zosimos (4, 11) și campania lui Valens din anul 367 împotriva goților, 
SCIVA 34, 1, 1983, p. 57–70. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descoperiri monetare recente la Histria (Sectorul Acropolă Centru‐Sud)                                                     165 

 
 
 
 

 
Fig. 2. Monede descoperite în cursul cercetărilor la Histria, Sectorul Acropolă Centru‐Sud (2013–2014) / Coins found during 
the excavations at Histria, the Acropolis Centre‐South Sector (2013–2014). 
 
 
 
 
 
166  Aurel VÎLCU, Alexandra ŢÂRLEA 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3. Monede descoperite în cursul cercetărilor la Histria, Sectorul Acropolă Centru‐Sud (2013–2014) / Coins found 
during the excavations at Histria, the Acropolis Centre‐South Sector (2013–2014). 
 
ABRÉVIATIONS / ABBREVIATIONS / ABREVIERI 
 
 
 
ActaArchHung – Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest 
ActaMM – Acta Moldaviae Meridionalis, Vaslui 
ActaMN – Acta Musei Napocensism Cluj‐Napoca 
Acta Siculica – Acta Siculica. Anuarul Muzeului Naţional Secuiesc, Sfântu Gheorghe 
Aluta – Aluta. Revista Muzeului Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe 
Angustia – Angustia. Arheologie, Etnografie, Sfântu Gheorghe 
Apulum – Apulum. Arheologie, Istorie, Etnografie, Alba‐Iulia 
ArchWarszawa – Archeologia. Rocznik IHKM, Varşovia 
ArheologijaKiiv – Arheologija. Nacional’na akademija nauk Ukraini, Institut archeologii  
ArheologijaSofia – Arheologija. Organ na Archeologičeskija Institut i Muzej, Sofia 
ArchÉrt – Archaeológiai Értesítő, Budapest 
ArhMed – Arheologia Medievală, Complexul Muzeal Bistriţa‐Năsăud, Bistriţa 
AȘUI – Analele Ştiințifice ale Universității Alexandru Ioan Cuza Iaşi 
‘Atiqot – Publication of the Israel Antiquities Authority 
BA – Biblioteca de Arheologie, Bucureşti 
BARBrSer – British Archaeological Reports. British Series, Oxford 
BARIntSer – British Archaeological Reports. International Series, Oxford 
BCH – Bulletin de Correspondance Hellénique, Athènes‐Paris  
BerRGK – Bericht der Römisch‐Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, Frankfurt am Main 
BiblThrac – Bibliotheca Thracologica, Bucureşti 
BMA – Bibliotheca Musei Apulensis, Alba Iulia 
BMJT – Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman, Alexandria 
BMN – Bibliotheca Musei napocensis, Cluj‐Napoca 
Bucureștii – Revista Muzeului Municipiului București 
Bulletin AIESEE – Annuaire de l’Institut des Études Sud‐Est Européennes, Bucarest 
Bull. et Mém. de la Soc. d'Anthrop. de Paris – Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris 
CAJ – Cambridge Archaeological Journal 
CA – Cercetări Arheologice, Bucureşti 
CCA – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Bucureşti 
CCDJ – Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, Călăraşi 
CEFR – Collection de l’École Française de Rome, Rome 
CsSzMÉ – Csíki Székely Múzeum Évkönyve, Miercurea Ciuc 
Dacia – Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, Bucureşti; nouvelle série: Révue d'archéologie et 
d'histoire ancienne, Bucureşti 
Diss. Pann. – Dissertationes Pannonicae, Budapest 
EAIVR – C. Preda (ed.), Enciclopedia Arheologiei și Istoriei Vechi a României, vol. I‐III (1994, 1996, 2000), București,  
EJA – European Journal of Archaeology 
EphemNap – Ephemeris Napocensis, Cluj‐Napoca 
ERAUL – Études et Recherches archéologiques de l’Université de Liège 
ÉtThas – Études thasiennes, École Française d’Athènes, Athènes‐Paris 
eTopoi – Journal for Ancient Science, Berlin 
FI – File de Istorie, Bistriţa 
Germania – Germania. Anzeiger der Römisch‐Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts  
Hesperia – Hesperia. Journal of the American School of Classical Studies at Athens, Cambridge 
Iatrus‐Krivina 2 – Spätantike Befestigung und frühmittelalterliche Siedlung an der unteren Donau, Band II : Ergebnisse 
der Ausgrabungen 1966‐1973, Berlin, 1982 
Iatrus‐Krivina 7  – G. V. Büllow, B. Böttinger, S. Conrad, B. Döhle, G. Gomolka‐Fuchs, E. Echönert‐Geiss, D. Stančev, K. 
Sachtel, Iatrus‐Krivina. Spätantike Befestigung und frühmittelalterliche Siedlung an der Unteren Donau, Band VI: 
Ergebnisse der Ausgrabungen 1992‐2000, Limesforschungen 28, Mainz, 2007 
IzvestijaSofia – Izvestija na Arhcologičeskija lnstitut, Sofia 

MATERIALE ŞI CERCETĂRI ARHEOLOGICE (serie nouă), XI, 2015, p. 289–290 
290  Abréviations / Abbreviations / Abrevieri 

IzvestijaVarna – Izvestija na Narodnija Muzej (Izvestija na Varnenskoto Arheologičesko Družestvo), Varna 
JAS – Journal of Archaeological Science 
JAIP – Journal of Académie Internationale de la Pipe, Liverpool 
JEA – Journal of European Archaeology 
JSA ‐ Journal of Social Archaeology 
Klio ‐ Klio. Beiträge zur Alten Geschichte, Berlin 
Ktema – Civilisations de l'Orient, de la Grèce et de Rome antiques, Strasbourg 
Litua – Litua, Studii și cercetări, Târgu Jiu 
Marisia – Marisia. Studii şi materiale. Arheologie – Istorie – Etnografie, Târgu Mureş 
MEFRA – Mélanges de l’École Française de Rome. Antiquité, Roma 
MCA – Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucureşti 
MFMÉ ‐ A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Szeged 
Nemere – Nemere. Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap. 1871–1884, Sfântu Gheorghe 
OJA – Oxford Journal of Archaeology, Oxford 
Paléo – Paléo. Revue d’Archéologie Préhistorique, Les Eyzies, France 
Paléorient – Revue interdisciplinaire de préhistoire et de protohistoire du sud‐ouest et de l'Asie centrale, Paris 
PAS ‐ Prähistorische Archäologie in Südosteuropa, München‐Berlin 
PBF – Prähistorische Bronzefunde, Stuttgart 
Peuce – Peuce, Studii şi cercetări de istorie şi arheologie, Institutul de Cercetări Eco‐Muzeale, Tulcea 
PNAS – Proceedings of the National Academy of Sciences USA 
Pontica  –  Pontica.  Studii  şi  materiale  de  istorie,  arheologie  şi  muzeografie,  Muzeul  de  Istorie  Naţională  şi  Arheologie 
Constanţa 
PZ – Praehistorische Zeitschrift, Berlin–Mainz 
Quaternary International – Quaternary International. The Journal of the International Union for Quaternary Research 
Radiocarbon – An International Journal of Cosmogenic Isotope Research, Cambridge 
RCRFActa– Rei Cretariae Romanae Fautorum 
RevMedVet – Revue de Médecine Vétérinaire, Toulouse 
RIR – Revista Istorică Română, București 
RPRP – Reports of Prehistoric Research Projects, Salt Lake City, Utah 
SCIV(A) – Studii şi Cercetări de Istorie Veche (şi Arheologie), Bucureşti 
SCN – Studii şi Cercetări de Numismatică, Bucureşti 
SMA – Seria Monografii Arheologice, Sfântu Gheorghe 
SP – Studii de Preistorie, Bucureşti 
StudCom Brukenthal – Studii şi comunicări Brukenthal, Sibiu 
SympThrac – Symposia Thracologica 
Terra Sebvs – Acta Mvsei Sabesiensis, Anuarul Muzeului Municipal „Ioan Raica”, Sebeş 
Th‐D – Thraco‐Dacica, București 
TRÉT ‐ Történelmi és Régészeti Értesítő,  Temesvár (Timișoara) 
UPA – Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie, Bonn 
VAH – Varia Archaeologica Hungarica, Budapest 
Valachica  –  Valachica.  Studii  şi  cercetări  de  istorie  şi  istoria  culturii,  Complexul  Muzeal  Naţional  Curtea  Domnească 
Târgovişte 
VorForsch – Vorgeschichtliche Forschungen, Berlin 
Ziridava – Ziridava. Studia Archaeologica, Arad