Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume CHUAIBI ANDREI
Adresă(e) Str. Calea 13 Septembrie nr 131.sector 5 , Bucureşti, România
Telefon(oane) Fix: Mobil: 0723305855
E-mail(uri) chuaibi@yahoo.ro

Naţionalitate(-tăţi) Română

Data naşterii 20/12/1982

Sex Masculin

Experienţa profesională
Perioada 2000-prezent
Funcţia sau postul ocupat Medic specialist urolog (Cod parafă: D29772) (2011-prezent),
Medic rezident urologie (2006-2011) – Clinica de Urologie, Spitalul clinic Th Burghele,
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de asistență medicală și chirurgie urologică
Numele şi adresa angajatorului Spitalul clinic Colentina, Sectia de urologie .
Bucuresti , sos Stefan cel mare nr 19-21.Sector 2
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sănătate

Perioada 11/2012-prezent
Funcţia sau postul ocupat Medic specialist urolog
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de asistență medicală , consultatie urologică si ecografie
Numele şi adresa angajatorului MEDAS unirea. 0219232
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sănătate

Educaţie şi formare
Perioada 2000-2006
Calificarea / diploma obţinută Diploma de "Doctor-Medic"
Disciplinele principale studiate /
Medicină Generală
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea de Medicină și Farmacie (Carol Davila) din Bucuresti
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
ISCED 5
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, Araba

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere


Nivel european (*) Ascultare Citire
Participare la
Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator
Limba engleză C2
experimentat
C2
experimentat
C2
experimentat
C2
experimentat
C2
experimentat
Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator
Limba Araba B2
avansat
B2
avansat
B1
avansat
B1
avansat
B1
avansat
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de lucru în echipă, deschis şi cooperant, altruist, adaptabil la medii de lucru multiculturale şi
interculturale, abilităţi de comunicare şi înţelegere interpersonală

Competenţe şi aptitudini Capacitatea de identificare şi de rezolvare a problemelor, evaluare de proiecte, abilităţi de planificare şi
organizatorice management al resurselor şi timpului

Competenţe şi aptitudini tehnice  Abilitatea de a folosi cunoştinţe, tehnici şi resurse specifice sarcinilor profesionale:
În ţară:
2006-prezent Cursurile anuale organizate de Asociaţia Română de Urologie (ARU) în colaborare
cu Asociaţia Europeană de Urologie (EAU) şi European School of Urology (ESU)
2011 Cursul de Ultrasonografie Generală, Spitalul clinic din Sibiu
2011 Cursul de Litrotripsie ESWL, Spitalul clinic Th Burghele , Bucureşti
În străinătate:
Cursul anual organizat de Asociaţia Europeană de Urologie (EAU) şi European School of
Urology (ESU): Praga - 2011
Competenţe şi aptitudini
MS OfficeTM, Internet
de utilizare a calculatorului

Competenţe şi aptitudini artistice Fotografie, muzică

Alte competenţe şi aptitudini Călătorii, sport

Permis(e) de conducere Categoria B

Informaţii suplimentare  Activitatea ştiinţifică (2006-prezent):


În ţară:
- 9 - Lucrări ştiinţifice comunicate la manifestări naţionale cu participare internaţională
şi studii publicate în reviste de specialitate naţionale recunoscute
- Speake la congresul national de chirurgie endoscopica 2011
- Speaker la congresul national de urologie 2013

În străinătate:
- 2 - Lucrări prezentate la congrese internaţionale şi studii apărute în reviste de specialitate de
circulaţie internaţională recunoscute şi cotate ISI
- 1 - Lucrare ştiinţifică comunicată la manifestări internaţionale şi studiu publicat în reviste de
specialitate recunoscute
 Activitatea profesional-ştiinţifică şi afilieri :
În ţară:
2010 Membru al asociatiei Romane de chirurgie endoscopica (ARCE)
2006 Membru al Asociaţiei Române de Urologie (ARU)
2006 Membru al Societăţii Române a Rezidenţilor în Urologie (SRRU)
2006 Membru al Societăţii de Endourologie
În străinătate:
2007 Membru Junior al European Association of Urology (EAU)
2011 Memdru activ al European Association of Urology (EAU)

18.11.13