Sunteți pe pagina 1din 8

TNSTTTUTTA PUBLICA

UNTVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE


''NICOLAE TESTEMITANU'' DIN REPUBLIiA MOLDOVA

APROBAT
la qedin{a Senatului
IP USMF ,,Nicolag Testemilanu"
roces verbal din1 o'0|.4t
"r.4/f

REGULAMENT DE ORGANIZARB $I FUNCTTONARE A


DEPARTAMENTULUI DE EDUCATIE MEDICALA CONTINUA

I. DISPOZTTTT GENERALE
\z
1.1. Departamentul Educalie MedicalS Continud (in continuare DEMC) reprezinti
o subdiviziune autonomd a Universitdlii de Stat de Medicind qi Farmacie "Nicolae
Testemilanu" (in continuare USMF "Nicolae Testemifanu") care asigurd educalia
continud a medicilor gi farmaciqtilor in conformitate cu politica in domeniu ;i in
corespundere cu necesitdlile practicii contemporane prin forme eficiente de instruire
postuniversitard.
!.2, Departamentul Educalie Medicald Continud are ca scop coordonarea tuturor
activitSlilor de educalie medicald continud la nivel de universitate, in cooperare cu
facultdlile ;i catedreleldepartamentele Universitdfii, pentru asigurarea organizdrii qi
desfdgurdrii programelor de instruire corespunzdtoare cerinlelor educalionale
moderne qi necesitdlilor actuale ale sistemului de sbndtate.
\l 1..3. Departamentul este instituit, reorganizat qi lichidat prin decizia Senatului qi
ordinul rectorului.
1.4. Departamentul Educalie Medicald Continud se subordoneazd prorectorului
pentru activitate clinicd;
1.5. DEMC iqi desfEgoard activitateain conformitate cu:
o Constitulia Republicii Moldova;
. Legile Parlamentului Republicii Moldova;
o HotdrArile qi dispoziliile Guvernului Republicii Moldova,
. Ordinele, dispoziliile qi instrucliunile Ministerului Sanatdlii qi Ministerului
Educafiei al Republicii Moldova;
o Carta Universitdlii de Stat de Medicind qi Farmacie "Nicolae Testemitanu" din
Republica Moldova;
. Regulamentul intern al USMF "Nicolae Testemifanu" qi alte Regulamente ale
Universitdtii;
TNSTITUTIA PUBLICA
UNTVERSITATEA DE STAi DE MEDICINA $l FARMACIE
''NICOLAE TESTEMITANU'' DIN REPUBLICA MOLDOVA Pag.2l8

o Deciziile Senatului ;
o Ordinele gi dispoziliile rectorului;
a Codul moral al USMF "Nicolae Testemi{anu"
e Manualul Calitdlii qi procedurile Sistemului de Management al Calitalii;
o PrezentulRegulament,
in baza principiilor legalitdlii, profesionalismului Ei impa4ialitdlii cu
respectarea relaliilor ierarhice de subordonare, funclionale qi de colaborare -
interne qi externe.
1.6. Clauzele prezentului Regulament sunt in concordanld cu actele legislative gi
normative nalionale, convenliile colective in vigoare, contractul colectiv la nivel de
Universitate qi nu limiteazd drepturile colective qi individuale ale salarialilor.

II. ORGANIZAREA ACTIVITATII

Z.l. Activitatea Departamentului de Eeduca{ie MedicalS Continud este organizatd Ei


condusd de ;eful departamentului.
2.2. $eful departamentului este numit qi eliberat din funclie prin ordinul rectorului,
conform legislaliei in vigoare a Republicii Moldova.
2.3. in lipsa qefului departamentului sarcinile de bazd Ei atribuliile de func1ie ale
acestuia sunt exercitate de cdtre qeful adjunct al departamentului.
2.4. $eful adjunct al departamentului este numit qi eliberat din funclie prin ordinul
rectorului, conform legislaliei in vigoare a Republicii Moldova,la propunerea qefului
departamentului.
2.5, Structura gi statele de personal ale departamentului sunt aprobate prin ordinul
rectorului;
2.6. Regimul de lucru al salarialilor departamentului este aprobat de cdtre rectorul
Universitdlii qi coordonat cu qeful subdiviziunii.
2.7. Salarialii departamentului igi indeplinesc atribuliile de funclie in conformitate
cu fiqele de post, elaborate de qeful departamentului in colaborare cu Eeful adjunct al
departamentului qi aprobate de cdtre rectorul Universitdlii.
2.8. Rdspunderea pentru organizarea indeplinirii atribufiilor de bazd ale
departamentului o poartd;eful qi qeful adjunct al departamentului.
rNSTrruTlA PUBLICA
UNTVERSITATEA DE STAI DE MEDICINA 9l FARMACIE
''NICOLAE TESTEMITANU'' DIN REPUBLICA MOLDOVA

III. ATRIBUTIILE DE BAZAALE DEPARTAMENTULUI

Departamentul de Educulie Mediculd Continud exercitd urmdtoarele atribulii:

3.1. Asigurarea implementdrii in practicd a prevederilor actelor legislative qi


normative in vigoare ale Republicii Moldova in domeniul educatiei medicale
continue;
3.2. Elaborarea qi inaintarea spre examinare a propunerilor de modificare a cadrului
legislativ-normativ cu privire la educalia medicalS continud;
3,3. Monitorizarea documentelor de politici in domeniul de competenld pentru
asigurarea respectdrii termenelor de realizare a acliunilor Ei obiectivelor stabilite, in
colaborare cu catedrele/departamentele Universitdlii prin includerea oportund in
programele existente a subiectelor noi qi elaborarea programelor noi de educalie
medicald continud;
3.4. imbundtdlirea qi diversificarea formelor gi metodelor de educatie medicala
continu6;
, actualizarea qi imbundtdfirea programelor de studii in
3.5. participar ea la evaluarea
baza principiilor educaliei adultului, orientdrii qi adaptdrii lor la prioritalile
sistemului de sdndtate;
3.6. Planificarea, coordonarea, organizarea gi monitorizarea desfdEurdrii
programelor de educalie medicald continud;
3.7. Crearea qi dezvoltarea sistemului de instruire Ia distanld (e-learning) in
procesul de furnizare a programelor de educalie medicald continuS;
3.8. Dezvoltarea parteneriatelor cu Ministerul Sdndt[ili 9i alli prestatori nalionali qi
intema{ionali de educalie medicald continud;
3.9. Implementarea unui sistem flexibil de planifi care a cursurilor de educalie
medicald continu6, ajustat la cerinlele practicii contemporane qi solicitdrile
angajalilor institu{iilor medicale qi farmaceutice, indiferent de forma juridicd de
organizare;
3.10. Coordonarea activitdtilor de mediatizare a cursurilor de educafie medical[
continu6;
3.11. Colaborarea cu facultdlile gi catedrele/departamentele Universitdlii pentru
identificarea prioritalilor qi propunerea programelor noi de educalie medicald
continu6, in funclie de cerinlele sistemului de sdndtate qi posibilitdlile
c atedrel orldepartamentel or ;
rNSTrruTrA PUBLICA
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA $I FARMACIE
,'NICOLAE TESTEMITANU'' DIN REPUBLIiA MOLDOVA
Pag.4 I 8

3.t2. Conlucrarea cu Ministerul Sendtdlii, instituliile medico-sanitare qi

farmaceutice, publice qi private, in scopul eficienlizarii procesului de monitorizare 9i


selectare a medicilor qi farmaciqtilor care trebuie sd benefi cieze de programe de
educalie medicalS continuS;
3.13. Acordarea asistenfei informafionale qi metodologice beneficiarilor programelor
de educalie medicalS continuS;
3.14. Crearea qi asigurarea funclionSrii unui sistem de rezolvare operativd a
sesizdrilor qi solicitSrilor cursanfilor;
3.15. Elaborarea normelor metodologice, instrucliunilor qi procedurilor de
organizare Ei desfb$urare a procesului de educalie medicald continuS;
3.16. Depistarea gi informarea la timp a conducerii Universitilii privind lacunele
existente in procesul de planificare, coordonare, organizare, desfbEurare qi evaluare a
programelor de educalie medicald continuS;
3.17. Examinarea qi sistematizarea propunerilor de imbundtd{ire a activitdlilor de
educalie medicald continuS, parvenite de la administralia publi c6, locald,/conducdtorii
instituliilor medico-sanitare qi farmaceutice/qefii de subdiviziuni
universitare/persoanele fi zice ;
3.18. Elaborarea gi prezentarea propunerilor de inldturare a lacunelor existente in
procesul de educalie medical6 continud;
3.19. Elaborarea, utilizarea qi gestionarea modulului Educalie Medicald Continud a
Sistemului Informalional de Management Universitar.
3.20. Elaborarea, in baza propunerilor catedrelor/departamentelor gi inaintarea spre
examinare qi aprobare la Consiliul $tiinlific al UniversitAtii a Programului anual de
formare profesionald continud a medicilor qi farmaciqtilor;
3.21. inaintarea spre aprobare de cdtre Ministerul SdndtSlii a Programului anual de
formare profesionald continud a medicilor qi farmaciEtilor;
3.22. Expedierea Programului anual de formare profesionalS continud a medicilor Ei
farmaciqtilor, aprobat in modul stabilit, in instituliile medico-sanitare din far6;
3.23. Recepfionarea qi sistematizarea necesitdlilor de formare profesionald continuS
a medicilor qi farmaciqtilor, prezentate de instituliile medico-sanitare, indiferent de
forma de proprietate;
3.24. Participareala incheierea contractelor cu instituliile medico-sanitare publice S1

private privind prestarea serviciilor de formare profesionald continui;


TNSTTTUTTA PUBLTCA
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE
''NICOLAE TESTEMITANU'' DIN REPUBLIiA MOLDOVA Pag.5/8

3.25. Completarea, verificarea gi expedierea, in instituliile medico-sanitare, a


avizelor pentru medicii gi farmaciqtii, care urmeazd sd se inscrie la cursurile de
educalie medicald continuS;
3.26. Organizarea gi desfbqurarea inscrierii la studii a beneficiarilor programelor de
educalie medicalS continui;
3.27. Elaborarea proiectelor ordinelor de inmatricularc a cursanlilor inscriqi la studii;
3.28. Elaborarea proiectelor ordinelor de exmatriculare de la studii a cursanlilor, in
b aza demersuri lor c ate dre I or/dep artame nte I or.
3.29. Completarea gi eliberarea certificatelor de perfecfionare continud a medicilor gi
farmaciqtilor, in baza borderourilor de examinare, completate qi prezentate de
catedr a/ departamentul re sp ectiv ;
3.30. Eliberarea altor acte privitor la educalia medicald continud, in modul stabilit;
3.31. Jinerea altor lucrdri de secretariat, documentare qi evidenld, necesare asigurdrii
procesului de educalie medicald continud;
3.32. Aprobarea orarelor cursurilor de formare profesionald continud;
3.33. Verificarea disponibilitAtii materialelor cu caracter informativ (suporturi de
curs, prelegeri, prezentdri, studii de caz etc.) necesare pentru buna desfrEurare a
programelor de educalie medicalS continud.
3,34. Efectuarea controlului respectSrii orarelor aprobate de studii gi a planurilor
tematice de cbtre personalul didactic implicat in realizarea programelor de educalie
medicald continud;
3.35. Efectuarea controlului prezenlei beneficiarilor la cursurile de educa{ie medicald
continuS;
3.36. Verificarea gradului de indeplinire a normei didactice de cdtre personalul
didactic implicat inrealizarea programelor de educalie medicald continud;
3.37. Examinarea qi evaluarea rapoartelor privind rezultatele instruirii desfrqurate,
prezentate de subdiviziunile universitare, care realizeazd programe de educalie
medical[ continud;
3.38. Evaluarea rezvLtatelor qi impactului instruirilor, prin diferite metode (interviuri,
chestionare etc.);
3.39. Stabilirea termenelor de elaborare, revizuire gi prezentare a programelor
analitice, propunerilor pentru planul (programul) anual de formare profesionald
continuS, orarelor qi planurilor tematice ale cursurilor de educalie medicald continud,
borderourilor de examinare gi altor documente obligatorii pentru buna desfbqurare a
activitetilor de educa{ie medicald continud;
PUBLICA
TNSTTTUTTA
UNTVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA 9l FARMACIE
''NICOLAE TESTEMITANU'' DIN REPUBLICA MOLDOVA

3.40. intocmirea Ei prezentarea conducerii universitatii a analizelor, situaliilor qi


rapoartelor in domeniul de competenfd;
3.41. Elaborarea qi prezentarea rapoartelor statistice trimestriale, semestriale gi
anuale, solicitate de conducerea Universitatii, Ministerul SAnatdlii gi alte institulii
abilitate;
3.42. Asigurarea calitSlii qi veridicitdlii informaliilor prezentate,inbaza cdrora se iau
decizii cu privire la educalia medicald continud;
3.43. Asigurarea administrdrii gi menlinerii la zi a bazelor de date in domeniul de
competenfd;
3.44. Asigurarea plasdrii oportune gi in volum deplin, precum qi menlinerea la zi a
informaliilor conform domeniului de competentd pe portalul informafional
www.usmf.md

IV. DREPTURI

Salarialii departamentului au urmdtoarele drepturi :


4.1. sd fie asigurali cu loc de muncd in corespundere cu standardele de stat privind
organizarea, proteclia gi igiena muncii;
4.2. sd primeascd salariul la timp si integral, in corespundere cu calificarea definutd,
cu complexitatea, cantitatea gi calitatea lucrului efectuat;
4.3. sd utilizeze incdperile qi bunurile aflate in gestiunea departamentului in scopul
indeplinirii atribuliilor de funclie qi reahzdrii atribufiilor departamentului;
4.4. sd colaboreze cu toate subdiviziunile universitare in scopul exercitdrii
atribufiilor de serviciu;
4.5. sd solicite qi sa primeascd informalii, consultalii gi documente, necesare pentru
desfbqurar ea activ rtdli i, de la subdiviziunile re sponsabile ;
4.6. sd inainteze propuneri administraliei Universitalii privind optimizarea
activitdli i departamentului ;
4.7. si participe la cursuri de instruire/forrnare profesional5/seminare qi alte
activitdli cu tematicd relevant6 pentru domeniul de activitate, organizate la nivel
nalional gi internalional.
4.8. sd beneficieze de un concediu anual plStit, de acordarea zilelor de odihn[
sdptdm6nale, zilelor de sdrbdtoare, precum qi alte garanlii stabilite de legislalia
Republicii Moldova in vigoare;
TNSTTTUTTA PUBLTCA
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE
''NICOLAE TESTEMITANU'' DIN REPUBLIiA MOLDOVA

4.9. sd beneficieze de drepturile prevdzute de legislalia in vigoare a Republicii


Moldova, Carta Universitard, Regulamentul intern al USMF ,,Nicolae Testemi{anu,
Contractul colectiv la nivel de Universitate, precum gi prezentul Regulament.

V.RBSPONSABILITATI

Salarialii departamentului au urmdtoarele re sponsabi lit61i :


5.1. s6-qi indeplineascd conqtiincios obligaliunile de serviciu, specificate in
contractul individual de munc6, fiqa postului gi prezentul Regulament;
5.2. sd execute ordinele qi dispoziliile administraliei UniversitSlii, inclusiv ale
qefului subdiviziunii;
5.3. sd respecte disciplina muncii;
5.4. sd respecte cerinlele de proteclie gi igiend a muncii;
5.5. sd aib[ un comportament decent Ei {inutd adecvatd la locul de munc6;
5.6. sd asigure integritatea qi confidenlialitatea documentelor gi a informaliilor de
serviciu;
5.7. sd respecte protec{ia datelor cu caracter personal din sistemele informalionale,
inclusiv cele pe suport de hirtie la care are acces;
5.8. sdutilizeze cu responsabilitate utilajul din dotare, frrd abuzuri;
5.9. sd respecte prevederile legislaliei in vigoare a Republicii Moldova gi
regulamentele interne ale Universitdlii;
5.10. Responsabilitdlile fiecdrui salariat al departamentului sunt stipulate in fiqa de
post qi contractul individual de muncd.

VI.BAZA TEHNICO - MATERIALA

6.1.. Departamentul dispune de incdperi dotate cu tehnicd Ei mobilier necesar.


6.2. Responsabil de patrimoniu este gestionarul departamentului, numit prin ordinul
rectorului la propunerea qefului de subdiviziune.

VII. DISPOZITII FINALE

7.1. Prezentul Regulament intrd in vigoare la data aprobdrii de c6tre Senatul


Universit6lii;
7.2. Toate modificdrile qi completdrile la prezentul Regulament intrd in vigoare din
momentul aprobbrii acestora de cdtre Senatul Universitdlii;
TNSTtTUTTA PUBLICA
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA St FARMACIE
''NICOLAE TESTEMITANU'' DIN REPUBLIiA MOLDOVA

7.3. Salarialii departamentului poartd rdspundere personald pentru calitatea qi


oportunitatea indeplinirii atribufiilor de funclie, specificate in fiqele de post qi

contractele individuale de muncd, in conformitate cu legislafia muncii in vigoare.


7.4. Departamentul Educalie MedicalS Continud dispune de qtampild pentru
intern.

Coordonat:

Emil Ceban
Prorector pentru activitate clinicd
dr.hab. gt.med., profesor universitar b glo.q
Vladislav Badan, Eef departament,
Departamentul Educalie Medicald Continud

Tatiana Novac, qef departament,


Departamentul Juridic