Sunteți pe pagina 1din 21

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Î R E nr._______
din______________________________
Chişinău
5

Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.557/2018 pentru aprobarea


Regulamentului privind modul de ridicare, transportare, depozitare şi
restituire a mijloacelor de transport în procesul de constatare a
contravenţiilor

Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Punctul 1 subpunctul 2) din Hotărîrea Guvernului nr.557/2018 pentru


aprobarea Regulamentului privind modul de ridicare, transportare,
depozitare şi restituire a mijloacelor de transport în procesul de constatare a
contravenţiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 210-223,
art.609) se abrogă;
/V

2. In anexa nr. 1:
/V

1) în tot cuprinsul textului, sintagma „I.S. „Servicii Pază a MAI”” se substituie


cu sintagma „agent economic” la cazul respectiv;
2) punctul 3 se completează cu următorul cuprins:
„depozitare - predarea pentru păstrare, pe o perioadă determinată sau
nedeterminată, a mijlocului de transport pe teritoriul parcării speciale sau
la subdiviziunea specializată ori teritorială a Poliţiei.”
3) punctul 5 va avea următorul cuprins:
„5. Mijlocul de transport poate fi adus la parcarea specială sau la
subdiviziunea specializată ori teritorială a Poliţiei, cea mai apropiată de
locul constatării contravenţiei în cazul în care:
1) conducătorul a fost înlăturat de la conducere, mijlocul de transport este
reţinut şi nu poate fi predat proprietarului, posesorului sau
reprezentantului lor;
2) staţionarea acestuia poate genera un pericol iminent pentru interesul
public;
3) acesta a fost lăsat într-un loc interzis pentru parcare;
4) este necesară identificarea proprietarului (posesorului) mijlocului de
transport utilizat sau destinat pentru săvîrşirea contravenţiei.”
4) la punctul 11, textul „cu informarea imediată a serviciului de gardă al
subdiviziunii teritoriale a Poliţiei” se exclude;
5) la punctul 11 subpunctul 1), textul „ ,defectele şi deteriorările lui vizibile” se
exclude;
6) punctul 12 va avea următorul cuprins:
„Procesul-verbal se încheie în 4 exemplare: un exemplar rămîne la
persoana care a decis aducerea mijlocului de transport la parcare, al
doilea exemplar se remite persoanei care a organizat (a asigurat) aducerea
acestuia, al treilea exemplar se înmînează persoanei care a luat în primire
mijlocul de transport la parcare, iar cel de-al patrulea exemplar se oferă
proprietarului, posesorului sau reprezentantului mijlocului de transport
ori i se expediază recomandat la domiciliu. Agentul constatator
informează neîntîrziat serviciul de gardă al Poliţiei despre aducerea
vehiculului la parcare.”;
7) la punctul 15, sintagma „al Poliţiei” se substituie cu textul „al subdiviziunii
specializate ori teritoriale a Poliţiei, celei mai apropiate de locul constatării
contravenţiei”;
8) la punctul 16, textul „sau pînă la încheierea programului de lucru, la
subdiviziunea specializată ori teritorială a Poliţiei din care face parte o
sesizare cu privire la contravenţia constatată, anexînd procesul-verbal cu
privire la ridicarea mijlocului de transport şi materialele aferente cauzei” se
substituie cu textul „dar care nu va depăşi termenul de 3 ore, la
subdiviziunea specializată ori teritorială a Poliţiei din care face parte o
sesizare cu privire la ridicarea mijlocului de transport, anexînd procesul-
verbal şi materialele aferente cauzei”;
9) la punctul 17, sintagma „contravenţia constatată” se substituie cu sintagma
„ridicarea mijlocului de transport”;
10) la punctul 18, textul „ca măsură procesuală de constrîngere” se exclude;
11) Capitolul III va aveau următorul titlu: „CERINŢELE FAŢĂ DE
AGENTUL ECONOMIC CARE PRESTEAZĂ SERVICII DE RIDICARE,
TRANSPORTARE ŞI DEPOZITARE A MIJLOACELOR DE
TRANSPORT”;
12) punctul 19 va avea următorul cuprins:
„19. Serviciile de ridicare, transportare şi depozitare a mijloacelor de
transport se prestează de către agentul economic contractat de
Inspectoratul General al Poliţiei, conform cerinţelor stabilite de Legea
nr.131/2015 privind achiziţiile publice. Termenul contractului de prestare
a serviciilor nu va fi mai mic de 5 ani.”;
13) punctul 20 se exclude;
14) la titlul capitolului IV, cuvîntul „plasate” se substituie cu cuvîntul
„depozitate”;
15) la punctul 25 alineatul doi, textul „conform tarifelor aprobate de Guvern”
se exclude;
16) punctul 29 va avea următorul cuprins:
„29. Agentul economic ţine evidenţa mijloacelor de transport ridicate în
corespundere cu prevederile contractuale.”;
17) la punctul 30, textul „achitarea taxei pentru serviciile de
ridicare/transportare a mijloacelor de transport prevăzute în anexă” se
substituie cu textul „achitarea pentru serviciile realizate în procesul de
ridicare, după caz, transportare a mijloacelor de transport (cu excepţia
cazurilor stipulate la punctul 8);
18) punctul 31 începe cu următorul text:
„Restituirea mijlocului de transport se efectuează în baza certificatului
(anexa nr.2).”;
19) punctul 32 va avea următorul cuprins:
„32. Deteriorările se consemnează într-un proces-verbal de examinare
tehnică a mijlocului de transport, semnat de proprietarul, posesorul sau
reprezentantul acestora şi reprezentantul subdiviziunii Poliţiei, care
serveşte drept temei pentru înaintarea ulterioară a reclamaţiilor.”

3. Anexa la Regulament:
1) anexa Regulamentului devine anexa nr.1;
2) în titlul anexei, cuvîntul „reţinere” se substituie cu „ridicare”;
3) după textul „Datele persoanei care a luat în primire vehiculul” se
completează cu textul „Datele persoanei care a organizat ridicarea” şi textul
„Datele despre dotarea tehnică a mijlocului de transport”;

4. După anexa Regulamentului se completează cu anexa nr.2 cu următorul


cuprins:
„CERTIFICAT DE RESTITUIRE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT
DE LA PARCAREA SPECIALĂ

Către:

Prin prezentul, confirmăm necesitatea restituirii mijlocului de transport


de m odel______________________________________ cu n/î
__________________________ ridicat în temeiul procesului verbal de
ridicare şi aducere a mijlocului de transport la parcarea specială
nr._________________ d in _____________________________ , întocmit de
agentul
constatator

numele, prenumele, funcţia


persoanei

numele, prenumele, patronimicul, domiciliul


cu achitarea serviciilor realizate în procesul de
ridicare/transportare/depozitare a mijlocului de transport la parcarea
specială.

Funcţia şi gradul angajatului

Funcţia (la nivel de şef) şi gradul angajatului

Data „_____ ” ___________ 20


L.S.”
5

5. Anexa nr.2 se abrogă.

Prim-ministru Ion CHICU

Contrasemnează:

Ministrul Afacerilor Interne Pavel VOICU

Ministrul Economiei şi Infrastructurii


5
Anatol USATÎI
NOTA INFORMATIVA
la proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului
nr.557/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ridicare,
transportare, depozitare şi restituire a mijloacelor de transport în procesul de
constatare a contravenţiilor_____________________
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea
proiectului
Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului
nr.557/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ridicare,
transportare, depozitare şi restituire a mijloacelor de transport în procesul de
constatare a contravenţiilor a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Interne.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile
urmărite
Hotărârea Guvernului nr.557/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind
modul de ridicare, transportare, depozitare şi restituire a mijloacelor de transport a
fost aprobată în scopul executării prevederilor articolului 439 din Codul
contravenţional al Republicii Moldova, precum şi cu scopul de a asigura
securitatea publică şi de a respecta normele privind circulaţia pe drumurile
publice.
Potrivit pct.19 din Capitolul III al actului normativ precizat, Întreprinderea de
Stat „Servicii Pază a Ministerului Afacerilor Interne” a fost desemnată drept unica
autoritate în drept să presteze servicii de ridicare, transportare şi depozitare a
mijloacelor de transport a mijloacelor de transport în procesul de constatare a
contravenţiilor.
5

Un aspect esenţial care a condus la elaborarea prezentului proiect de act


normativ constituie faptul că în procesul de punere în aplicare a mecanismului
reglementat de actul normativ incident, se constată că până în prezent
Întreprinderea de Stat „Servicii Pază a Ministerului Afacerilor Interne” nu se află
în deplinătatea capacităţilor sale funcţionale de a presta serviciile încredinţate,
expunând în situaţie de risc buna desfăşurare a proceselor contravenţionale
gestionate de către agenţii constatatori ai Ministerului Afacerilor Interne.
Mai mult, Întreprinderea de Stat „Servicii Pază a Ministerului Afacerilor
Interne” nu are acoperire legală pentru realizarea activităţii date.
În atare circumstanţe şi dat fiind faptul că autorităţile statului nu sunt pe
deplin dotate, se optează pentru amendarea Hotărârii de Guvern nr.557/2018, prin
excluderea Întreprinderii de Stat „Servicii Pază a Ministerului Afacerilor Interne”
- drept unicul agent economic cu drept de a presta atare servicii, cu expunerea
unor reglementări graţie cărora acest segment de activitate să fie atribuit agenţilor
economici selectaţi prin concurs public, pe perioade determinate, în baza unei
metodologii şi justificări a tarifelor aplicate având la bază indicatori clari de
performanţă.
Reieşind din cele menţionate, în vederea respectării principiului concurenţei
loiale, selectarea agentului economic va fi efectuată ca urmare a examinării tuturor
ofertelor prezente pe piaţă, luând în consideraţie capacităţile tehnice ale agentului,
tarifele la servicii etc. In acest sens, vor fi conţractati acei a: e oferă servicii
, . . , Digitally signed by VoicuPavef w i
la preţuri concurenţiale si c&btaieao servicmorr carora corespunzătoare
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
cerinţelor.
5

Mai mult ca atât, o astfel de iniţiativă normativă ar veni în întâmpinarea


conformităţii legale a Hotărârii de Guvern nr.557/2018 cu art.3 din Legea
concurenţei nr.183/2012 care statuează expres că statul asigură libertatea activităţii
de întreprinzător, protecţia concurenţei loiale şi apărarea drepturilor şi intereselor
întreprinderilor şi ale cetăţenilor contra practicilor anticoncurenţiale şi concurenţei
S: n n r 5 5 5

neloiale.
Imperioase la caz se consideră şi prevederile art.12 alin.(1) lit.a) şi b) din
Legea concurenţei interzic orice acţiuni sau inacţiuni ale autorităţilor şi instituţiilor
administraţiei publice centrale sau locale care restrâng, împiedică sau denaturează
concurenţa, precum limitarea drepturilor întreprinderilor de procurare ori
comercializare şi stabilirea de condiţii discriminatorii sau acordarea de privilegii
pentru activitatea întreprinderilor, în cazul în care acestea nu sunt prevăzute de
lege
Alte condiţii care au impus modificarea actului normativ a fost cauzată din
necesitatea îmbunătăţirii cadrului normativ, pentru a evita diferite interpretări, a
oferi precizie şi aplicare corectă a Regulamentului, conform cerinţelor actuale,
existente în societate.
Finalitatea urmărită prin adoptarea acestui proiect este eficientizarea
funcţionării circulaţiei rutiere, sporirea nivelului de disciplină a conducătorilor
mijloacelor de transport şi crearea condiţiilor corespunzătoare de siguranţă pentru
participanţii la trafic.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop


armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene____________
Prezentul proiect nu are ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia
Uniunii Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi______
În contextul celor expuse, prin prisma Regulamentului privind modul de
ridicare, transportare, depozitare şi restituire a mijloacelor de transport în procesul
de constatare a contravenţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.557/2018 se
urmăreşte asigurarea securităţii publice şi respectarea normelor privind circulaţia
pe drumurile publice, precum şi apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a
interesului public.
În vederea atingerii scopurilor şi obiectivelor propuse, în proiectul pentru
modificarea Hotărârii Guvernului nr.557/2018 este definită noţiunea de 5

depozitare, sunt reglementate detaliat cazurile în care mijlocul de transport poate fi


adus la parcarea specială sau la subdiviziunea specializată ori teritorială a Poliţiei,
precum şi, se înlătură un şir de imperfecţiuni şi carenţe prezente în Hotărârea
prenotată, în speţă greşeli de exprimare, sintagme echivoce şi interpretative.
Elementul nou al proiectului îl constituie excluderea Întreprinderii de Stat
„Servicii Pază a Ministerului Afacerilor Interne” ca unica autoritate cu drept de a
presta servicii de ridicare, transportare, depozitare, cu expunerea unor reglementări
potrivit cărora acest segment de activitate să fie atribuit agenţilor economici
contractaţi de Inspectoratul General al Poliţiei, conform cerinţelor stabilite de
Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice.
Subsidiar, prevederile Capitolului III se ajustează către cerinţele faţă de
agentul economic care prestează servicii de ridicare, transportare şi depozitare a
mijloacelor de transport. Se menţionează că normele punctului 20 se exclud,
întrucât urmează a fi stabilite în contract prin procedura de licitaţie publică.
Adiţional, proiectul presupune anexa tipizată privind modelul Certificatului de
restituire a mijlocului de transport de la parcarea specială._____________________
5. Fundamentarea economico-financiară______________________________
Implementarea amendamentelor propuse nu implică cheltuieli financiare şi
alocarea mijloacelor financiare suplimentare.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare___________
Proiectul elaborat se încadrează în cadrul normativ în vigoare, iar promovarea
acestuia şi eventuala sa aprobare nu va genera ca consecinţă necesitatea amendării
altor acte normative.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului_________________________
În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenţa în
procesul decizional, proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărîrii
Guvernului nr.557/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de
ridicare, transportare, depozitare şi restituire a mijloacelor de transport în procesul
de constatare a contravenţiilor urmează a fi plasat pe pagina web oficială a
Ministerului Afacerilor Interne www.mai.gov.md, la directoriul T ra n sp a ren ţa ,
secţiunea C o n su ltă ri p u b lic e .
8. Constatările expertizei anticorupţie_____________________________________
Se v a c o m p leta d u p ă efe ctu a re a exp e rtizei a n ticorupţie.
9. Constatările expertizei juridice_________________________________________
Se v a c o m p leta d u p ă efe ctu a re a exp e rtizei ju rid ic e .

Ministru Pavel VOICU


Anexă
Analiza impactului de reglementare la proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea
Hotărârii Guvernului nr.557/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de
ridicare, transportare, depozitare şi restituire a mijloacelor de transport în procesul de
constatare a contravenţiilor

Titlul analizei impactului P roiectul hotărârii Guvernului p entru


(poate conţine titlul propunerii de act normativ): m odificarea H otărârii G uvernului nr.557/2018
pentru aprobarea Regulam entului p rivin d m odul
de ridicare, transportare, depozitare şi restituire
a m ijloacelor de transport în p ro cesu l de
constatare a contravenţiilor
Data: 24.12.2019
Autoritatea administraţiei publice (autor): M inisterul Afacerilor Interne
Subdiviziunea: Inspectoratul G eneral a l Poliţiei
Persoana responsabilă şi datele de contact: D enis M ELECA, ş e f interim ar a l Secţiei acte
normative a D irecţiei ju rid ice a Inspectoratului
G eneral a l Poliţiei, inspector prin cip a l
Tel.: (022) 868-143
email: denis.meleca@ ,ign.gov.md
Compartimentele analizei impactului
1. Definirea problemei
a) Determinaţi clar şi concis problema şi/sau problemele care urmează să fie soluţionate
Potrivit normelor art.439 alin.(1) Cod contravenţional nr.218-XVI/2008, vehiculul al cărui
conducător a fost înlăturat de la conducere este reţinut şi, dacă nu poate fi predat proprietarului,
posesorului sau reprezentantului lor, este adus la staţia de parcare specială sau la subdiviziunea de
poliţie cea mai apropiată de locul constatării contravenţiei.
Totodată, conform prevederilor art.439 alin.(2) lit. a), b) şi c) al aceluiaşi Cod, vehiculul poate fi
adus la staţia de parcare specială sau pe teritoriul subdiviziunii de poliţie şi în cazul în care: a)
staţionarea lui poate genera un pericol iminent pentru interesul public; b) a fost lăsat într-un loc
interzis pentru parcare; c) este necesară identificarea proprietarului (posesorului) mijlocului de
transport utilizat sau destinat pentru săvârşirea contravenţiei.
Astfel, la 18.06.2018, în scopul executării prevederilor art.439 din Codul contravenţional nr.218-
XVI/2008, Guvernul a aprobat Hotărârea nr.557 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de
ridicare, transportare, depozitare şi restituire a mijloacelor de transport în procesul de constatare a
contravenţiilor.
Măsura procesuală de constrângere prevăzută la art.439 Cod contravenţional nr.218-XVI/2008
a fost instituită în scopul evitării unor eventuale prejudicii cu un grad de intensitate mult mai mare
decât însuşi prejudiciul cauzat persoanei în privinţa căreia a fost aplicată măsura în cauză.
Cu toate acestea, din momentul adoptării Regulamentului prenotat şi până în prezent, Întreprinderea
de Stat „Servicii Pază a Ministerului Afacerilor Interne” (în continuare Î.S. „Servicii Pază a MAI”)
nu a întrunit şi nu întruneşte cerinţele legale prevăzute la capitolul III al Regulamentului precitat şi,
respectiv, necesare pentru prestarea serviciilor de ridicare, transportare şi depozitare a mijloacelor
de transport care cad sub incidenţa art.439 Cod contravenţional nr.218-XVI/2008 motiv pentru care,
normele Regulamentului menţionat nu pot fi aplicate.
În acest sens, în vederea asigurării executării prevederilor art.439 din Codul contravenţional nr.218-
XVI/2008 precum şi sarcinilor Poliţiei prevăzute în Legea nr.320/2012 cu privire la activitatea
Poliţiei şi statutul Poliţistului a fost elaborat prezentul proiect de act normativ.
Odată cu adoptarea prezentului proiect de act normativ se urmăreşte diminuarea ambuteiajelor
rutiere, înlăturarea obstacolelor şi blocărilor de circulaţie condiţionate de parcarea neregulamentară
a autovehiculelor pe partea carosabilă, fluidizarea traficului rutier, transportului public urban
precum şi asigurarea garantării securităţii participanţilor la traficul rutier, micşorarea numărului
accidentelor rutiere şi, nu în ultimul rând, asigurarea evacuării mijloacelor de transport ale căror
2

conducători au fost înlăturaţi de la conducerea acestora din motivul imposibilităţii de a-şi realiza în
continuare drepturile ca rezulatat al comiterii unor fapte ilegale şi pasibile de răspundere
contravenţională (spre exemplu, conducerea vehiculului de către o persoană care se află sub
influenţa alcoolului ori în stare de ebrietate produsă de alcool ce depăşeşte gradul maxim admisibil
stabilit de lege, dacă fapta nu constituie infracţiune).
b) Descrieţi problema, persoanele/entităţile afectate şi cele care contribuie la apariţia problemei,
cu justificarea necesităţii schimbării situaţiei curente şi viitoare, în baza dovezilor şi datelor
colectate şi examinate
Potrivit prevederilor pct.10 al Regulamentului privind modul de ridicare, transportare, depozitare şi
restituire a mijloacelor de transport în procesul de constatare a contravenţiilor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.557/2018, asigurarea executării procesului de ridicare, transportare,
depozitare, precum şi de restituire ulterioară a mijloacelor de transport ridicate se realizează de către
Î.S. „Servicii Pază a MAI” contra plată, în baza dispoziţiei (verbale, scrise sau prin intermediul
reţelelor de comunicaţie electronice) a agentului constatator, în condiţiile
prezentului Regulament.
Deşi, odată cu aprobarea Regulamentului precitat Î.S. „Servicii Pază a MAI” a fost investită cu
dreptul exclusiv de a presta la nivel naţional servicii de ridicare, transportare depozitare şi restituire
a mijloacelor de transport care cad sub incidenţa art.439 Cod contravenţional, problema mijloacelor
de transport staţionate neregulamentar, lăsate într-un loc interzis pentru parcare şi celor utilizate sau
destinate pentru săvârşirea contravenţiilor a rămas nesoluţionată.
Potrivit art.1 alin.(1) şi (5) al Legii cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală
nr.246/2017, întreprinderea de stat este persoana juridică care desfăşoară activitate de întreprinzător
în baza bunurilor proprietate de stat transmise ei în administrare şi/sau ca aport în capitalul social şi
în baza proprietăţii obţinute de aceasta în rezultatul activităţii economico-financiare. Întreprinderea
de stat/municipală obţine drepturi de persoană juridică de la data înregistrării în Registrul de stat al
persoanelor juridice.
Suplimentar, Legea cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală nr.246/2017 la
art.2 alin.(3) şi (4) prevede expres că, documentele de constituire a întreprinderii de stat/municipale
sunt hotărârea/decizia cu privire la fondare şi statutul întreprinderii. Statutul-model al întreprinderii
de stat/municipale se aprobă de Guvern. Statutul întreprinderii de stat/municipale se aprobă de
fondator şi conţine: a) denumirea, inclusiv abreviată, a întreprinderii de stat/municipale şi sediul
acesteia; b) data şi numărul hotărârii/deciziei fondatorului privind fondarea întreprinderii de
stat/municipale; c) genurile de activitate; d) durata de activitate; e) capitalul social şi procedura de
modificare a acestuia; f) componenţa bunurilor depuse în capitalul social; g) componenţa şi lista
bunurilor transmise întreprinderii de stat/ municipale cu drept de administrare; h) planul geometric
şi/sau cadastral şi suprafaţa terenului aflat în folosinţa întreprinderii de stat/municipale; i) organele
de conducere şi control, componenţa numerică, modul de constituire, competenţele lor şi modul de
desfăşurare a activităţii acestora; j) modul de repartizare şi utilizare a profitului net, precum şi
modul de acoperire a pierderilor; k) modul de soluţionare a conflictului de interese; l) modul de
reorganizare şi dizolvare a întreprinderii de stat/municipale; m) alte prevederi ce nu contravin
legislaţiei.
Potrivit pct.1 al Statutului Întreprinderii de Stat „Servicii Pază a MAI” aprobat prin Ordinul
ministrului afacerilor interne nr.73 din 17.03.2017 şi înregistrat la 05.04.2017 la Î.S. „Camera
Înregistrării de Stat”, Întreprinderea de Stat nominalizată a fost constituită pentru prestarea
serviciilor de pază a bunurilor şi valorilor materiale ale persoanelor fizice şi juridice, pază şi
protecţie a persoanelor fizice.
În atare circumstanţe de fapt şi de drept, se constată că potrivit Statutului menţionat, Î.S. „Servicii
Pază a MAI” nu este în drept de a desfăşura genurile de activitate stipulate în Regulamentul privind
modul de ridicare, transportare, depozitare şi restituire a mijloacelor de transport în procesul de
constatare a contravenţiilor şi anume ridicarea, transportarea, depozitarea şi restituirea mijloacelor
de transport în procesul de constatare a contravenţiilor.
În acest sens, o soluţie viabilă în scopul schimbării situaţiei curente şi viitoare din domeniul
securităţii rutiere, ar fi modificarea Regulamentului privind modul de ridicare, transportare,
3

depozitare şi restituire a mijloacelor de transport în procesul de constatare a contravenţiilor în sensul


acordării dreptului de a presta servicii de ridicare, transportare şi depozitare a mijloacelor de

Fig. 1
Date statistice cu referire la mijloacele de transport
înregistrate în Registrul de stat al Transportatorilor

941180
284785
2017
44165
41432

981115

2018
45380
43299

1027006
306009
2019
46800
45386

1 150000

■ T o ta l ■ M u n . C h iş in ă u B M u n . B ălţi ■ UTA G ă g ă u z ia

transport oricărui agent economic care, potrivit legii au dobândit dreptul de a efectua asemenea gen
de activitate.
Potrivit datelor statistice ale Agenţiei Servicii Publice1, numărul mijloacelor de transport
înregistrate în Republica Moldova este în deplină creştere (a se vedea figura nr.1).
Astfel, creşterea numărului de autoturisme precum şi lipsa unui mecanism clar care ar asigura
punerea în aplicare a prevederilor art.439 din Codul contravenţional nr.218-XVI/2008 generează
riscul producerii de noi accidente rutiere, întârzierii intervenţiilor serviciilor specializate ale statului
în situaţii de urgenţă, iar nesoluţionarea problemei în cauză ar pune în pericol siguranţa traficului
rutier.
Conform datelor statistice prezentate de Inspectoratul naţional de patrulare al Inspectoratului
General al Poliţiei, în perioada (05 martie 2013 - 22 iunie 2018) în care dreptul de a presta servicii
de ridicare, transportare depozitare şi restituire a mijloacelor de transport care cad sub incidenţa
art.439 Cod contravenţional nu era atribuit în exclusivitate Î.S. „Servicii Pază a MAI”, în mun.
Chişinău au fost ridicate 5.288 de vehicule.
Totodată, în perioada 05 martie 2013 - prezent (în mun. Chişinău) au fost constatate 15.322 de
contravenţii care atrag necesitatea aplicării măsurii procesuale de constrângere prevăzute la art.439
Cod contravenţional.
Suplimentar, conform informaţiilor prezentate de I.P. „Agenţia Servicii Publice”, la moment, pe
teritoriul Republicii Moldova sunt înregistrate 73 (şaptezeci şi trei) persoane juridice care deţin acte
permisive (valabile) şi, respectiv, întrunesc condiţiile şi resursele necesare pentru a presta servicii
de ridicare, transportare, depozitare şi restituire a mijloacelor de transport în procesul de constatare
a contravenţiilor.
Pe de altă parte, monopolizarea serviciului în cauză influenţează direct şi negativ dezvoltarea pieţei
serviciului în cauză or, intervenţia statului în reglementarea comportamentelor anticoncurenţiale
este necesară, însă ar fi inechitabil dacă s-ar încerca prevenirea restrângerilor concurenţiale prin
limitarea libertăţii agenţilor economici de a concura eficient pe piaţă.

1 https://date.gov.md/ckan/ro/dataset/4688-date-statistice-referitor-la-componenta-registrului-de-stat-al-
transporturilor-dupa-tipul-mii lo#
4

Deci, constatăm că nu este benefic ca statul să intervină în capacitatea agenţilor economici de a


concura eficient atât timp, cât efectele comportamentului nu sunt în detrimentul consumatorilor.
Astfel, datele statistice prezentate de Inspectoratul naţional de patrulare al Inspectoratului General
al Poliţiei şi I.P. „Agenţia Servicii Publice” denotă cu certitudine faptul că soluţia propusă de
autorul proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.557/2018
pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ridicare, transportare, depozitare şi restituire a
mijloacelor de transport în procesul de constatare a contravenţiilor este una reală, necesară şi
rezonabilă.
c) Expuneţi clar cauzele care au dus la apariţia problemei*4
Principalele cauze care au dus la apariţia problemei rezidă din faptul că prin aprobarea Hotărârii
Guvernului nr.557/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ridicare, transportare,
depozitare şi restituire a mijloacelor de transport în procesul de constatare a contravenţiilor, Î.S.
„Servicii Pază a MAI” a fost investită cu dreptul exclusiv de a presta la nivel naţional servicii de
ridicare, transportare depozitare şi restituire a mijloacelor de transport care cad sub incidenţa art.439
Cod contravenţional, însă potrivit Statutului Î.S. „Servicii Pază a MAI” aprobat prin Ordinul
ministrului afacerilor interne nr.73 din 17.03.2017 şi înregistrat la 05.04.2017 la Î.S. „Camera
Înregistrării de Stat”, Î.S. „Servicii Pază a MAI” a fost constituită pentru prestarea serviciilor de
pază a bunurilor şi valorilor materiale ale persoanelor fizice şi juridice, pază şi protecţie a
persoanelor fizice.
Astfel, din momentul aprobării Regulamentului prenotat (18.06.2018) şi până în prezent,
prevederile art.439 din Codul contravenţional nr.218-XVI/2008 nu au fost şi nu pot fi realizate, or
Legea cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală nr.246/2017 la art.2 alin.(3) şi
(4) prevede expres că, documentele de constituire a întreprinderii de stat/municipale sunt
hotărârea/decizia cu privire la fondare şi statutul întreprinderii. Statutul-model al întreprinderii de
stat/municipale se aprobă de Guvern. Statutul întreprinderii de stat/municipale se aprobă de
fondator şi conţine: a) denumirea, inclusiv abreviată, a întreprinderii de stat/municipale şi sediul
acesteia; b) data şi numărul hotărârii/deciziei fondatorului privind fondarea întreprinderii de
stat/municipale; c) genurile de activitate; d) durata de activitate; e) capitalul social şi procedura de
modificare a acestuia; f) componenţa bunurilor depuse în capitalul social; g) componenţa şi lista
bunurilor transmise întreprinderii de stat/ municipale cu drept de administrare; h) planul geometric
şi/sau cadastral şi suprafaţa terenului aflat în folosinţa întreprinderii de stat/municipale; i) organele
de conducere şi control, componenţa numerică, modul de constituire, competenţele lor şi modul de
desfăşurare a activităţii acestora; j) modul de repartizare şi utilizare a profitului net, precum şi
modul de acoperire a pierderilor; k) modul de soluţionare a conflictului de interese; l) modul de
reorganizare şi dizolvare a întreprinderii de stat/municipale; m) alte prevederi ce nu contravin
legislaţiei.
În atare circumstanţe, se constată că Î.S. „Servicii Pază a MAI” la moment nu poate presta servicii
de ridicare, transportare, depozitare şi restituire a mijloacelor de transport în procesul de constatare
a contravenţiilor deşi acest drept îi este acordat în temeiul Regulamentului prenotat, or conform
normelor art.241 alin.(1) lit.a) Cod penal nr.985-XV/2002, practicarea ilegală a activităţii de
întreprinzător, soldată cu obţinerea unui profit în proporţii mari, săvârşită prin: a) desfăşurarea
activităţii fără înregistrare (reînregistrare), licenţă şi/sau fără autorizare obligatorii, conform legii,
pentru desfăşurarea activităţii în cauză se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 de
unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de până la 200 de ore, iar
persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 de unităţi convenţionale cu
privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
Astfel, se atestă că cauza principală care a dus la apariţia problemei este lipsa de capacităţi a Î.S.
„Servicii Pază a MAI” de a presta servicii de ridicare, transportare depozitare şi restituire a
mijloacelor de transport care cad sub incidenţa art.439 Cod contravenţional, iar cadrul normativ
imperfect este o cauză subsidiară a problematicii abordate.
Pe de altă parte, alte cauze care impun însuşi necesitatea aplicării măsurii procesuale de
constrângere menţionate sunt:
- lipsa de disciplină a conducătorilor auto;
5

- infrastructură subdezvoltată în raport cu numărul crescând de automobile în mediul urban.


d) Descrieţi cum a evoluat problema şi cum va evolua fără o intervenţie
Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ridicare,
transportare, depozitare şi restituire a mijloacelor de transport în procesul de constatare a
contravenţiilor, a fost iniţiat şi promovat din anul 2013 până la aprobarea acestuia în anul 2018.
Pe parcursul perioadei nominalizate, proiectul a fost restituit din cadrul Cancelariei de Stat în
repetate rânduri şi sub diferite pretexte.
Iniţial, proiectul prevedea mecanismul de contractare a unor agenţi economici care vor presta
servicii de ridicare şi de parcare pentru autovehiculele ridicate, activitatea cărora cade sub incidenţa
Legii nr.845-XTT/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.
Totuşi, în luna martie a anului 2018, în contextul executării indicaţiei Prim-ministrului Republicii
Moldova, a fost convocat grupul de lucru responsabil de iniţierea proiectului de perfecţionare a
cadrului normativ în aspectele ce ţin de modificarea legislaţiei penale/contravenţionale, în vederea
înăspririi sancţiunilor la capitolul conducerii vehiculului în stare de ebrietate.
Astfel, a fost elaborat şi înaintat un proiect care prevede instituirea măsurii de siguranţă de ridicare
provizorie a permisului de conducere în Codul contravenţional, Codul penal, Codul de procedură
penală etc.
Concomitent cu remiterea spre avizare externă a proiectului precitat, prin demersul Cancelariei de
Stat înregistrat cu nr.12-11-2843 din 06.04.2018, a fost inclus şi proiectul Hotărârii Guvernului „Cu
privire la serviciile de ridicare/transportare a vehiculelor şi de păstrare a acestora la parcările
speciale.”
În final, proiectul a suferit modificări de concept, prin atribuirea Î.S. „Servicii Pază a MAT” a
dreptului exclusiv de asigurare a executării procesului menţionat, contra plată.
Totuşi, prin avizul Ministerului Justiţiei s-a menţionat că prin degrevarea dreptului de asigurare a
executării procesului de către Î.S. „Servicii Pază a MAT”, se instituie monopol asupra activităţii de
ridicare, transportare, depozitare şi restituirea vehiculelor, ceea ce este inadmisibil.
e) Descrieţi cadrul juridic actual aplicabil raporturilor analizate şi identificaţi carenţele
prevederilor normative în vigoare, identificaţi documentele de politici şi reglementările existente
care condiţionează intervenţia statului
Hotărârea Guvernului nr.557/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ridicare,
transportare, depozitare şi restituire a mijloacelor de transport a fost aprobată în scopul executării
prevederilor art.439 din Codul contravenţional, precum şi cu scopul de a asigura securitatea publică
şi de a respecta normele privind circulaţia pe drumurile publice.
Potrivit pct.19 din Capitolul TTTal actului normativ precizat, Întreprinderea de Stat „Servicii Pază a
Ministerului Afacerilor Tnterne” a fost desemnată drept unica autoritate în drept să presteze servicii
de ridicare, transportare şi depozitare a mijloacelor de transport a mijloacelor de transport în
procesul de constatare a contravenţiilor.
Un aspect esenţial care a condus la elaborarea prezentului proiect de act normativ constituie faptul
că în procesul de punere în aplicare a mecanismului reglementat de actul normativ incident, se
constată că până în prezent Î.S. „Servicii Pază a MAI” nu se află în deplinătatea capacităţilor sale
funcţionale de a presta serviciile încredinţate, expunând în situaţie de risc buna desfăşurare a
proceselor contravenţionale gestionate de către agenţii constatatori ai Ministerului Afacerilor
Interne.
Mai mult, Î.S. „Servicii Pază a MAI” nu are acoperire legală pentru realizarea activităţii date.
În atare circumstanţe şi dat fiind faptul că autorităţile statului nu sunt pe deplin dotate, se optează
pentru amendarea Hotărârii de Guvern nr.557/2018, prin excluderea Î.S. „Servicii Pază a MAF -
drept unicul agent economic cu drept de a presta atare servicii, cu expunerea unor reglementări
graţie cărora acest segment de activitate să fie atribuit agenţilor economici selectaţi prin concurs
public, pe perioade determinate, în baza unei metodologii şi justificări a tarifelor aplicate având la
bază indicatori clari de performanţă.
Reieşind din cele menţionate, în vederea respectării principiului concurenţei loiale, selectarea
agentului economic va fi efectuată ca urmare a examinării tuturor ofertelor prezente pe piaţă, luând
6

în consideraţie capacităţile tehnice ale agentului, tarifele la servicii etc. În acest sens, vor fi
contractaţi acei agenţi care oferă servicii la preţuri concurenţiale şi calitatea serviciilor cărora este
corespunzătoare cerinţelor.
Mai mult ca atât, o astfel de iniţiativă normativă ar veni în întâmpinarea conformităţii legale a
Hotărârii de Guvern nr.557/2018 cu art.3 din Legea concurenţei nr.183/2012 care statuează expres
că statul asigură libertatea activităţii de întreprinzător, protecţia concurenţei loiale şi apărarea
drepturilor şi intereselor întreprinderilor şi ale cetăţenilor contra practicilor anticoncurenţiale şi
concurenţei neloiale.
Imperioase la caz se consideră şi prevederile art.12 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea concurenţei, care
interzic orice acţiuni sau inacţiuni ale autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau
locale care restrâng, împiedică sau denaturează concurenţa, precum limitarea drepturilor
întreprinderilor de procurare ori comercializare şi stabilirea de condiţii discriminatorii sau acordarea
de privilegii pentru activitatea întreprinderilor, în cazul în care acestea nu sunt prevăzute de lege
Cadrul juridic actual aplicabil raporturilor analizate:
1. Constituţia Republicii Moldova;
2. Codul contravenţional nr.218-XVI/2008;
3. Legea cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului nr.320/2012;
4. Legea cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală nr.246/2017;
5. Legea concurenţei nr.183/2012;
6. Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr.235-
XVI/2006;
7. Legea privind activitatea particulară de detectiv şi de pază nr.283-XV/2003 ;
8. Hotărârea Guvernului nr.557/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ridicare,
transportare, depozitare şi restituire a mijloacelor de transport în procesul de constatare a
contravenţiilor.
Elaborarea prezentului proiect este condiţionată de necesitatea asigurării executării prevederilor
art.439 din Codul contravenţional nr.218-XVI/2008, eliminării concurenţei neloiale, practicilor
anticoncurenţiale şi înlăturării carenţelor constatate în prevederile Hotărârii Guvernului nr.557/2018
pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ridicare, transportare, depozitare şi restituire a
mijloacelor de transport în procesul de constatare a contravenţiilor, care la moment acordă Î.S.
„Servicii Pază a MAI” dreptul exlusiv de a presta servicii de ridicare, transportare şi depozitare a
mijloacelor de transport.
2. Stabilirea obiectivelor
a) Expuneţi obiectivele (care trebuie să fie legate direct de problemă şi cauzele acesteia,
formulate cuantificat, măsurabil, fixat în timp şi realist)
Finalitatea urmărită prin adoptarea acestui proiect este eficientizarea funcţionării circulaţiei rutiere,
sporirea nivelului de disciplină a conducătorilor mijloacelor de transport şi crearea condiţiilor
corespunzătoare de siguranţă pentru participanţii la trafic.
Obiectivul principal constă în micşorarea prejudiciului ce apare prin neaplicarea măsurii prevăzute
la art.439 Cod contravenţional nr.218-XVI/2008;
Realizarea obiectivului principal va asigura:
- executarea prevederilor art.439 din Codul contravenţional nr.218-XVI/2008;
- executarea sarcinilor Poliţiei prevăzute în Legea nr.320/2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi
statutul Poliţistului;
- îmbunătăţirera siguranţei traficului rutier;
- libertatea activităţii de întreprinzător;
- protecţia concurenţei loiale;
- apărarea drepturilor şi intereselor întreprinderilor şi ale cetăţenilor contra practicilor
anticoncurenţiale şi concurenţei neloiale;
- crearea noilor locuri de muncă.
Obiectivul specific ar fi - mărirea/atragerea capacităţilor şi resurselor necesare (prin acordarea
agenţilor economici rezidenţi dreptului de a presta servicii de ridicare, transportare, depozitare şi
7

restituire a mijloacelor de transport în procesul de constatare a contravenţiilor) pentru punerea în


aplicare a măsurii în cauză.
3. Identificarea opţiunilor__________________________________________________________
a) Expuneţi succint opţiunea „a nu face nimic”, care presupune lipsa de intervenţie
A *

In cazul aplicării opţiunii „a nu face nimic” survin următoarele efecte negative şi continue:
1. Imposibilitatea aplicării şi executării prevederilor art.439 din Codul contravenţional nr.218-
XVI/2008;
2. Imposibilitatea Poliţiei de a reacţiona la solicitările persoanelor fizice şi juridice de a evacua
vehiculele care generează un pericol iminent pentru interesul public;
3. Imposibilitatea evacuării vehiculelor lăsate şi/sau abandonate într-un loc interzis pentru parcare;
4. întârzierea procesului de identificare a proprietarului (posesorului) mijlocului de transport
utilizat sau destinat pentru săvârşirea contravenţiei;
5. Îngrădirea drepturilor şi intereselor întreprinderilor şi ale cetăţenilor contra practicilor
anticoncurenţiale şi concurenţei neloiale;
6. Crearea premiselor de înrăutăţire a siguranţei traficului rutier.
b) Expuneţi principalele prevederi ale proiectului, cu impact, explicând cum acestea ţintesc
cauzele problemei, cu indicarea novaţiilor şi întregului spectru de soluţii/drepturi/obligaţii ce se
doresc să fie aprobate
A 1
În vederea atingerii scopurilor şi obiectivelor propuse, în proiectul pentru modificarea Hotărârii
Guvernului nr.557/2018 este definită noţiunea de depozitare, sunt reglementate detaliat cazurile în
care mijlocul de transport poate fi adus la parcarea specială sau la subdiviziunea specializată ori
teritorială a Poliţiei, precum şi, se înlătură un şir de imperfecţiuni şi carenţe prezente în Hotărârea
prenotată, în speţă greşeli de exprimare, sintagme echivoce şi interpretative.
Elementul nou al proiectului îl constituie excluderea I.S. „Servicii Pază a MAI” ca unica autoritate
cu drept de a presta servicii de ridicare, transportare, depozitare, cu expunerea unor reglementări
potrivit cărora acest segment de activitate să fie atribuit agenţilor economici contractaţi de
Inspectoratul General al Poliţiei, conform cerinţelor stabilite de Legea nr.131/2015 privind
achiziţiile publice.
Subsidiar, prevederile Capitolului III se ajustează către cerinţele faţă de agentul economic care
prestează servicii de ridicare, transportare şi depozitare a mijloacelor de transport. Se menţionează
că normele pct.20 se exclud, întrucât urmează a fi stabilite în contract prin procedura de licitaţie
publică.
Adiţional, proiectul presupune anexa tipizată privind modelul Certificatului de restituire a
mijlocului de transport de la parcarea specială.
c) Expuneţi opţiunile alternative analizate sau explicaţi motivul de ce acestea nu au fost luate în
considerare
Alte opţiuni nu au fost identificate şi, respectiv, nu pot fi analizate deoarece statul, în lipsa
consimţământului şi intenţiei unui agent economic de a presta un anumit gen de activitate sau altul
nu poate obliga entitatea juridică la exercitarea unor drepturi prevăzute de lege, în speţă - statul nu
poate obliga Î.S. „Servicii Pază a MAI” la realizarea dreptului de ridicare, transportare, depozitare şi
restituire a mijloacelor de transport în procesul de constatare a contravenţiilor prevăzut în
Regulamentul privind modul de ridicare, transportare, depozitare şi restituire a mijloacelor de
transport în procesul de constatare a contravenţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.557/2018, or fiecare agent economic este în drept să-şi aleagă liber genurile de activitate pe care
le practică, volumul serviciilor pe care le prestează precum şi partenerii de afaceri cu care
interacţionează.
Mai mult ca atât, potrivit art.123 alin.(2) lit. a), b) şi g) al Constituţiei statul trebuie să asigure: a)
reglementarea activităţii economice şi administrarea proprietăţii publice ce-i aparţine în condiţiile
legii; b) libertatea comerţului şi activităţii de întreprinzător, protecţia concurenţei loiale, crearea
unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie; g) sporirea numărului de locuri de
muncă, crearea condiţiilor pentru creşterea calităţii vieţii;4
4. Analiza impacturilor opţiunilor
8

a) Expuneţi efectele negative şi pozitive ale stării actuale şi evoluţia acestora în viitor, care vor
sta la baza calculării impacturilor opţiunii recomandate
După cum s-a menţionat anterior, Hotărârea Guvernului nr.557/2018 pentru aprobarea
Regulamentului privind modul de ridicare, transportare, depozitare şi restituire a mijloacelor de
transport a fost aprobată în scopul executării prevederilor art.439 din Codul contravenţional, precum
şi cu scopul de a asigura securitatea publică şi de a respecta normele privind circulaţia pe drumurile
publice.
Potrivit pct.19 din Capitolul III al actului normativ precizat, Î.S. „Servicii Pază a MAI” a fost
desemnată drept unica autoritate în drept să presteze servicii de ridicare, transportare şi depozitare a
mijloacelor de transport a mijloacelor de transport în procesul de constatare a contravenţiilor.
Un aspect esenţial care a condus la elaborarea prezentului proiect de act normativ constituie faptul
că în procesul de punere în aplicare a mecanismului reglementat de actul normativ incident, se
constată că până în prezent Î.S. „Servicii Pază a MAI” nu se află în deplinătatea capacităţilor sale
funcţionale de a presta serviciile încredinţate, expunând în situaţie de risc buna desfăşurare a
proceselor contravenţionale gestionate de către agenţii constatatori ai Ministerului Afacerilor
Interne.
Mai mult, Î.S. „Servicii Pază a MAI” nu are acoperire legală pentru realizarea activităţii date.
În atare circumstanţe şi dat fiind faptul că autorităţile statului nu sunt pe deplin dotate, se optează
pentru amendarea Hotărârii de Guvern nr.557/2018, prin excluderea Î.S. „Servicii Pază a MAI” -
drept unicul agent economic cu drept de a presta atare servicii, cu expunerea unor reglementări
graţie cărora acest segment de activitate să fie atribuit agenţilor economici selectaţi prin concurs
public, pe perioade determinate, în baza unei metodologii şi justificări a tarifelor aplicate având la
bază indicatori clari de performanţă.
Efectele negative ale stării actuale sunt:
1. Imposibilitatea aplicării şi executării prevederilor art.439 din Codul contravenţional nr.218-
XVI/2008;
2. Imposibilitatea Poliţiei de a reacţiona la solicitările persoanelor fizice şi juridice de a evacua
vehiculele care generează un pericol iminent pentru interesul public;
3. Imposibilitatea evacuării vehiculelor lăsate şi/sau abandonate într-un loc interzis pentru parcare;
4. Întârzierea procesului de identificare a proprietarului (posesorului) mijlocului de transport
utilizat sau destinat pentru săvârşirea contravenţiei;
5. Îngrădirea drepturilor şi intereselor întreprinderilor şi ale cetăţenilor contra practicilor
anticoncurenţiale şi concurenţei neloiale;
6. Crearea premiselor de înrăutăţire a siguranţei traficului rutier.
Efectele pozitive viitoare ale opţiunii recomandate:
1. Îmbunătăţirera siguranţei traficului rutier;
2. Libertatea activităţii de întreprinzător;
3. Protecţia concurenţei loiale;
4. Apărarea drepturilor şi intereselor întreprinderilor şi ale cetăţenilor contra practicilor
anticoncurenţiale şi concurenţei neloiale;
5. Crearea noilor locuri de muncă.
b1) Pentru opţiunea recomandată, identificaţi impacturile completînd tabelul din anexa la
prezentul formular. Descrieţi pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, inclusiv
părţile interesate care ar putea fi afectate pozitiv şi negativ de acestea
Reieşind din statisticile prezentate de Inspectoratul naţional de patrulare al Inspectoratului General
al Poliţiei, se atestă faptul că în perioada 05 martie 2013 - prezent, în mun. Chişinău au fost
constatate 15.322 de contravenţii care atrag necesitatea aplicării măsurii procesuale de constrângere
prevăzute la art.439 Cod contravenţional.
Astfel, un simplu calcul matematic (15.322 de contravenţii/6,5 ani) denotă cu certitudine faptul că
anual, în mun.Chişinău sunt constatate în medie 2357 contravenţii care atrag necesitatea aplicării
măsurii procesuale de constrângere menţionate.
Totodată, potrivit pct.1 al anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.557/2018 pentru aprobarea
9

Regulamentului privind modul de ridicare, transportare, depozitare şi restituire a mijloacelor de


transport în procesul de constatare a contravenţiilor, taxa pentru serviciile de ridicare/transportare a
mijloacelor de transport şi de depozitare a acestora la parcarea specială sau la subdiviziunea
specializată ori teritorială a Poliţiei constituie în medie 312 lei/1 transportare în perimetrul
municipiilor Chişinău, Bălţi şi al centrelor raionale.
În acest context, în eventualitatea aplicării măsurii procesuale de constrângere prevăzute la art.439
Cod contravenţional, pentru mun. Chişinău, suma estimativă (reieşind din numărul anual de
contravenţii constatate (2357) raportat la taxa medie de 312 lei/1 transportare) ar constitui cifra de
735.384 lei.
Drept urmare, aplicarea opţiunii recomandate de autorul proiectului ar asigura pe de o parte,
evitarea de către agenţii economici a unui venit ratat în medie de 735.384 lei/anual doar pentru
prestarea serviciilor menţionate pe teritoriul mun. Chişinău, iar pe de altă parte, aceasta ar asigura
diminuarea prejudiciilor suportate de participanţii la trafic.
Potrivit prevederilor art. art.13 alin.(1) şi 14 alin.(1) ale Legii nr.131/2015 privind achiziţiile
publice, autorităţi contractante sunt autorităţile publice, definite în legislaţia Republicii Moldova,
persoanele juridice de drept public, asociaţii ale acestor autorităţi sau persoane.
Autoritatea contractantă îşi exercită atribuţiile prin intermediul unui grup de lucru, creat în acest
scop din funcţionari şi specialişti cu experienţă profesională în domeniul achiziţiilor publice, din
cadrul autorităţii contractante, în limitele personalului scriptic. În funcţie de obiectul achiziţiei,
autoritatea contractantă poate crea unul sau mai multe grupuri de lucru.
În atare circumstanţe de fapt şi de drept, careva costuri suplimentare pentru aplicarea opţiunii
recomandate nu sunt identificate or, potrivit anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.547/2019, din
structura Inspectoratului General al Poliţiei face parte Secţia achiziţii care, potrivit Regulamentului
de activitate, asigură exercitarea atribuţiilor autorităţii contractante (Inspectoratului General al
Poliţiei) în sensul Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice.
b2) Pentru opţiunile alternative analizate, identificaţi impacturile completând tabelul din anexa la
prezentul formular. Descrieţi pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, inclusiv
părţile interesate care ar putea fi afectate pozitiv şi negativ de acestea
-
c) Pentru opţiunile analizate, expuneţi cele mai relevante/iminente riscuri care pot duce la eşecul
intervenţiei şi/sau schimba substanţial valoarea beneficiilor şi costurilor estimate şi prezentaţi
presupuneri privind gradul de conformare cu prevederile proiectului a celor vizaţi în acesta
-
d) Dacă este cazul, pentru opţiunea recomandată expuneţi costurile de conformare pentru
întreprinderi, dacă există impact disproporţionat care poate distorsiona concurenţa şi ce impact
are opţiunea asupra întreprinderilor mici şi mijlocii. Se explică dacă sunt propuse măsuri de
diminuare a acestor impacturi
-
Concluzie
e) Argumentaţi selectarea unei opţiuni, în baza atingerii obiectivelor, beneficiilor şi costurilor,
precum şi a asigurării celui mai mic impact negativ asupra celor afectaţi
-
5. Implementarea şi monitorizarea
a) Descrieţi cum va fi organizată implementarea opţiunii recomandate,ce cadru juridic necesită a
fi modificat şi/sau elaborat şi aprobat,ce schimbări instituţionale sunt necesare
-
b) Indicaţi clar indicatorii de performanţă în baza cărora se va efectua monitorizarea
In perioada 05 martie 2013 - prezent, ca efect al aplicării măsurii procesuale de constrângere
prevăzute la art.439 Cod contravenţional au fost ridicate şi, respectiv transmise la parcarea specială,
de către agenţii constatatori (în mun. Chişinău) 5.288 mijloace de transport.
In perioada 05 martie 2013 - prezent (în mun. Chişinău) au fost constatate 15.322 de contravenţii
10

care atrag necesitatea aplicării măsurii procesuale de constrângere prevăzute la art.439 Cod
contravenţional.
Dinamica contravenţiilor constatate (în mun. Chişinău) în domeniul circulaţiei rutiere începând cu
05 martie 2013 şi până în prezent, este reprezentată conform diagramei de mai jos.

82184
76802
72680
67954 68188

51679

2013 2014 2015 2016 2017

c) Identificaţi peste cât timp vor fi resimţite impacturile estimate şi este necesară evaluarea
performanţei actului normativ propus. Explicaţi cum va fi monitorizată şi evaluată opţiunea
Impacturile estimate ale modificărilor propuse la actul normativ menţionat precum şi rezultatele
soluţionării problemelor indicate la pct.1 lit.a) al prezentei analize a impactului de reglementare vor
fi resimţite în termen de cel mult 3 (trei luni) de la intrarea în vigoare a noilor reglementări.
Opţiunea propusă va fi monitorizată prin evidenţa statisticilor trimestriale, semestriale şi, respectiv,
anuale de către Inspectoratul naţional de patrulare.
6. Consultarea___________________________________________________________________
a) Identificaţi principalele părţi (grupuri) interesate în intervenţia propusă
Principalele părţi interesate în intervenţia propusă sunt:
1. Ministerul Economiei şi Infrastructurii;
2. Ministerul Justiţiei;
3. Ministerul Finanţelor;
4. Procuratura Generală;
5. Centrul Naţional Anticorupţie;
6. Consiliul Concurenţei;
7. Congresul Autorităţilor Locale din Moldova;
8. Primăria Municipiului Chişinău;
9. Asociaţia Oamenilor de Afaceri din Moldova;
10. Î.S. „Servicii Pază a MAI”.
Comentariile, obiecţiile şi propunerile părţilor consultate, inclusiv ale operatorilor cu activităţi în
domeniile reglementate vor fi analizate şi luate în consideraţie la îmbunătăţirea proiectului şi
analizei impactului de reglementare.
b) Explicaţi succint cum (prin ce metode) s-a asigurat consultarea adecvată a părţilor
■7 *---------------------------------------------------------------------- --- ------------------------------------- ;--------------------------------- -------------------------------------------------------------- ; ;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ;— _

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional,


proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.557/2018 pentru aprobarea
Regulamentului privind modul de ridicare, transportare, depozitare şi restituire a mijloacelor de
transport în procesul de constatare a contravenţiilor urmează a fi plasat pe pagina web oficială a
Ministerului Afacerilor Interne www.mai.gov.md, la directoriul Transparenţa, secţiunea Consultări
publice, cu acordarea termenului de 10 zile lucrătoare pentru avizare.
De asemenea, anunţul privind iniţiativa de elaborare a actului normativ, prezenta analiză a
impactului de reglementare şi proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii
Guvernului nr.557/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ridicare, transportare,
depozitare şi restituire a mijloacelor de transport în procesul de constatare a contravenţiilor vor fi
plasate pe pagina electronică a Ministerului Afacerilor Interne şi portalul www.particip.gov.md
pentru a fi accesibile publicului larg în vederea prezentării de propuneri şi obiecţii.
11

c) Expuneţi succint poziţia fiecărei entităţi consultate faţă de documentul de analiză a impactului
şi/sau intervenţia propusă (se expune poziţia a cel puţin unui exponent din fiecare grup de
interese identificat)
La 04.12.2019, intervenţia propusă (proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii
Guvernului nr.557/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ridicare, transportare,
depozitare şi restituire a mijloacelor de transport în procesul de constatare a contravenţiilor) a fost
consultată cu Î.S. „Servicii Pază a MAI”, iar prin răspunsul nr.3052 din 09 decembrie 2019, Î.S.
„Servicii Pază a MAI” a susţinut integral opţiunea Ministerului Afacerilor Interne (se anexează).
Anexă
Tabel pentru identificarea impacturilor
Categorii de impact Punctaj atribuit
Opţiunea Opţiunea Opţiunea
propusă alterativă 1 alterativă 2
Economic
costurile desfăşurării afacerilor 0
povara administrativă 0
fluxurile comerciale şi investiţionale +2
competitivitatea afacerilor +1
activitatea diferitor categorii de întreprinderi mici şi 0
mijlocii
concurenţa pe piaţă +2
activitatea de inovare şi cercetare 0
veniturile şi cheltuielile publice -1
cadrul instituţional al autorităţilor publice -1
alegerea, calitatea şi preţurile pentru consumatori 0
bunăstarea gospodăriilor casnice şi a cetăţenilor 0
situaţia social-economică în anumite regiuni 0
situaţia macroeconomică 0
alte aspecte economice 0
Social
gradul de ocupare a forţei de muncă +1
nivelul de salarizare +1
condiţiile şi organizarea muncii 0
sănătatea şi securitatea muncii 0
formarea profesională 0
inegalitatea şi distribuţia veniturilor +1
nivelul veniturilor populaţiei 0
nivelul sărăciei 0
accesul la bunuri şi servicii de bază, în special pentru 0
persoanele social-vulnerabile
diversitatea culturală şi lingvistică 0
partidele politice şi organizaţiile civice 0
sănătatea publică, inclusiv mortalitatea şi 0
morbiditatea
modul sănătos de viaţă al populaţiei 0
nivelul criminalităţii şi securităţii publice 0
accesul şi calitatea serviciilor de protecţie socială 0
accesul şi calitatea serviciilor educaţionale 0
accesul şi calitatea serviciilor medicale 0
12

accesul şi calitatea serviciilor publice administrative 0


nivelul şi calitatea educaţiei populaţiei 0
conservarea patrimoniului cultural 0
accesul populaţiei la resurse culturale şi participarea 0
în manifestaţii culturale
accesul şi participarea populaţiei în activităţi sportive 0
discriminarea 0
alte aspecte sociale +1
De mediu
clima, inclusiv emisiile gazelor cu efect de seră şi 0
celor care afectează stratul de ozon
calitatea aerului 0
calitatea şi cantitatea apei şi resurselor acvatice, 0
inclusiv a apei potabile şi de alt gen
biodiversitatea 0
flora 0
fauna 0
peisajele naturale 0
starea şi resursele solului 0
producerea şi reciclarea deşeurilor 0
utilizarea eficientă a resurselor regenerabile şi 0
neregenerabile
consumul şi producţia durabilă 0
intensitatea energetică 0
eficienţa şi performanţa energetică 0
bunăstarea animalelor 0
riscuri majore pentru mediu (incendii, explozii, 0
accidente etc.)
utilizarea terenurilor 0
alte aspecte de mediu 0
Tabelul se com pletează cu note de la -3 la +3, în drept cu fieca re categorie de impact, pentru
fiecare opţiune analizată, unde variaţia între -3 si -1 reprezintă im pacturi negative (costuri), iar
variaţia între 1 si 3 - impacturi pozitive (beneficii) p en tru categoriile de im pact analizate. N ota 0
reprezintă lipsa impacturilor. Valoarea acordată corespunde cu intensitatea im pactului (1 - minor,
2 - mediu, 3 - major) fa ţă de situaţia din opţiunea „ a nu fa c e nim ic ”, în comparaţie cu situaţia din
alte opţiuni si alte categorii de impact. Im pacturile identificate p rin acest tabel se descriu p e larg,
cu argum entarea punctajului acordat, inclusiv p rin date cuantificate, în com partim entul 4 din
Formular, lit. b1) si, după caz, b2), p rivin d analiza im pacturilor opţiunilor.
Anexe
1. Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.557/2018 pentru
aprobarea Regulamentului privind modul de ridicare, transportare, depozitare şi restituire a
mijloacelor de transport în procesul de constatare a contravenţiilor, pe 04 file;
2. Notă informativă a proiectului menţiont, pe 03 file;
3. Răspunsul Î.S. „Servicii Pază a MAI’ nr.3052 din 09 decembrie 2019 cu referire la opţiunea
Ministerului Afacerilor Interne, pe 02 file.
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova

MD 2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 75 tel. (373-22) 255-830, fax. (373-22) 255-236 email:mai@mai.gov.md
www.mai.gov.md c/d 210105010370133, Ministerul Finanţelor, Trezoreria de Stat IDNO 1006601000130

nr.44/30-440 din 05 februarie 2020

Cancelaria de Stat

CERERE
privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat
a proiectelor de acte ale Guvernului

Nr.
Criterii de înregistrare Nota autorului
crt.
1. Categoria şi denumirea proiectului Proiectul hotărârii Guvernului pentru
modificarea Hotărârii Guvernului
nr.557/2018 pentru aprobarea
Regulamentului privind modul de
ridicare, transportare, depozitare şi
restituire a mijloacelor de transport în
procesul de constatare a
contravenţiilor.
2. Autoritatea care a elaborat proiectul Ministerul Afacerilor Interne
3. Justificarea depunerii cererii Proiectul hotărârii pentru modificarea
Hotărârii Guvernului nr.557/2018 a
fost elaborat în vederea eficientizării
funcţionării circulaţiei rutiere,
sporirea nivelului de disciplină a
conducătorilor mijloacelor de
transport şi crearea condiţiilor
corespunzătoare de siguranţă pentru
participanţii la trafic.
4. Lista autorităţilor si instituţiilor a căror Ministerul
5 5 5
Economiei si 5

avizare este necesară Infrastructurii;


Centrul Naţional Anticorupţie;
Ministerul Justiţiei.
5. Termenul-limită pentru depunerea 10 zile.
avizelor/expertizelor
6. Persoana responsabilă de promovarea Denis Meleca, sef al Secţiei acte 7 5 5

proiectului normative a,: Direcţiei juridice a


Digitally signed by 3 Lns-pectoratului 1
o General al Poliţiei al
Date: 2020.02.05 14
Reason: MoldSign S Ministerului Afacerilor Interne,
Location: Moldova
inspector principal,
tel: 022-868-149,
e-mail: denis.meleca@i2p.2ov.md.
7. Anexe Proiectul actului normativ;
Nota informativă;
Analiza impactului de reglementare.
8. Data şi ora depunerii cererii
9. Semnătura Pavel VOICU