Sunteți pe pagina 1din 4

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2020
Chișinău

Pentru aprobarea proiectului de lege


privind modificarea Legii bugetului de stat
pentru anul 2020 nr. 172/2019
------------------------------------------------------------

În temeiul art. 61 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-


fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014,
nr. 223-230, art. 519), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege


privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019.

Prim-ministru ION CHICU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor Serghei PUȘCUȚA

/conversion/tmp/scratch/490304174.docx
2

Vizează:

Secretar general al Guvernului Liliana IACONI

Aprobată în şedinţa Guvernului


din

/conversion/tmp/scratch/490304174.docx
3

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE
privind modificarea Legii bugetului de stat
pentru anul 2020 nr. 172/2019

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Legea bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 393-399, art. 321), cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), cifrele „37851004,0”, „55057604,0” şi


„17206600,0” se substituie, respectiv, cu cifrele „37201500,0”, „53200900,0” şi
„15999400,0”.

2. La articolul 2:
la litera a), cifrele „1718789,6” și „72,09” se substituie, respectiv, cu
cifrele „1605789,6” și „66,76”;
la litera a1), cifrele „1375000,0” se substituie cu cifrele „1318000,0”;
litera b) se abrogă;
la litera d), cifrele „40000,0” se substituie cu cifrele „34000,0”;
la litera g), cifrele „45427,4” și „21427,4” se substituie, respectiv, cu
cifrele „37927,4” și „17927,4”;
litera i) va avea următorul cuprins:
„i) pentru formarea profesională a cadrelor didactice şi de conducere din
învăţământul general – în sumă de 6000,0 mii de lei, pentru dezvoltarea
conţinuturilor curriculare la disciplinele şcolare din învăţământul primar,
gimnazial, liceal, inclusiv extraşcolar – în sumă de 6750,0 mii de lei, pentru
implementarea standardelor minime educaţionale – în sumă de 3000,0 mii de lei,
pentru asigurarea instituțiilor de educație timpurie și instituțiilor de învățământ
primar și secundar cu dezinfectanți pentru prevenirea infecției COVID-19 – în
sumă de 31000,0 mii de lei, pentru consolidarea calităţii educaţiei – în sumă de
109174,5 mii de lei, din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în
cadrul proiectului „Reforma învăţământului în Moldova”;
la litera k), cifrele „491,4”, „487,6” şi „359,0” se substituie, respectiv, cu
cifrele „411,4”, „292,6” şi „274,0”;
la litera l), cifrele „2107,7”, „1445,5” şi „1607,6” se substituie, respectiv,
cu cifrele „2187,7”, „1706,5” şi „1692,6”;
la litera n), cifrele „428,5” se substituie cu cifrele „362,5”;
la litera q), cifrele „1868127,3” se substituie cu cifrele „1598736,1”;

/conversion/tmp/scratch/490304174.docx
4

la litera r), cifrele „97802,1” se substituie cu cifrele „93802,1”.

3. La articolul 3:
la litera b), cifrele „86000,0”, „490000,0” și „25403,0” se substituie,
respectiv, cu cifrele „107000,0”, „220000,0” și „25420,0”;
litera f) va avea următorul cuprins:
„f) subvenţionarea întreprinderilor şi organizațiilor necomerciale care au
instituit șomaj tehnic şi/sau staționare în perioada stării de urgență şi
subvenţionarea sumei contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în
sumă fixă, conform Dispoziției nr. 16/2020 a Comisiei pentru Situații
Excepționale și Legii nr.69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada
stării de urgenţă în sănătate publică şi modificarea unor acte normative, precum
și subvenţionarea dobânzilor, conform Legii nr. 60/2020 privind instituirea unor
măsuri de susținere a activității de întreprinzător şi modificarea unor acte
normative – în sumă de 100000,0 mii de lei.”

4. Articolul 4 alineatul (1):


la litera a), cifrele „10091162,3” și „2565622,9” se substituie, respectiv, cu
cifrele „10323876,3” și „2965147,8”;
la litera b), cifrele „3433691,4” și „3280472,1” se substituie, respectiv, cu
cifrele „3533691,4” și „3380472,1”.
la litera c), cifrele „13551187,0” se substituie  cu cifrele „13626788,3”.

5. La articolul 6 alineatul (1) litera c), cifrele „5676,0” se substituie cu


cifrele „5475,0”.

6. La articolul 8, cifrele „48903,1” și „2579,3” se substituie, respectiv, cu


cifrele „45660,2” și „2519,9”.

7. Articolul 18 se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:


„b1) să redistribuie, la propunerea Ministerului Economiei și
Infrastructurii, alocaţiile aprobate pentru Fondul pentru eficiență energetică, în
baza deciziei Consiliului de administrare;”.

8. Anexele nr. 1-7 se substituie cu anexele nr. 1-7 la prezenta lege.

Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul


Oficial al Republicii Moldova.

Preşedintele  Parlamentului              

/conversion/tmp/scratch/490304174.docx