Sunteți pe pagina 1din 2

.

\ 't,l

ii
I

MINTSTIT,RIJL SANATAI1l, MUNCII $I PROTEC'IIFI,I SOCIAI,II


AL RBPTJBI,ICTI MOI,DOVA

ORDTN
mun. Chi;inau
2020 nr. *&J*
Cu privire la relansarea etapizatd a activitAlii
Centrului de t'ecuperare pentru copii "Ceadir-Lunga"

scopul fortiilcdrii stdrii sdndtalii copiilor bolnavi diri !ard, in terneiul


in
Regularnentului privind organ\zarea qi funcfionarea Ministerului Sdnatafii, Mr"rn'cii
qi Protecliei Sociale, aprobat prin Hotdrirea Guvernului 69412017,
ORDON:
1. Arelatrsa incepind cu data cle 20 septembrie 2020, activitatea etapizatA a
Centrului de recr-rperare pentru copii ,,Ceadir-I.unga", 34 locuri pentru rccLlpcra|ca
stdrii sanatAfii copiilor cu virsta cuprinsd intre2 qi l0 ani, insofili de un ingrrlitor
(prioritar mama) Ei a copiilor cu virsta cuprinsd intre l1-15 anI, Qare au sttportat
at'ecliuni ale sisitemului respirator provocate de noul coronavirus SARS-CoY2,
2. Medicul qef al Centrului de iecuperare pentru copii ,,Ceadir-l-unga" (dna
'l'atiana Darnaqcan):

Z.I va asigura plasarea cuplurilor "mama-copil" in saloane scparatc, ct.l


respectarea stricta a regimului sanitar, in corespundere cu cadrul nortnativ existetrtl
2.2 va coordona cu vicedirectorii/specialiqfii principali in asistenla rnedicald
mamei gi copilului din teritoriile administrative, lista prealabila a pacienlilot' care
vor fi trimiEila tratarnent de recuperare, incepind cu data de 20,09,2020 (turele nr:,
15-18 ale anului cr-rrent); :i

2.3 va prez,enta Direcfiei politici in domeniul asisten{ei medicale spitaliccqti,


la finele fiecarei ture, note informative referitor la activitatea Centrului de recupel'are
pentru copii ,,Ceadir-l.anga", pe parcurs,
3. Conducdtor.iiDirecliei Generale Asistenfd Sociald qi Sanatate al Consiliului
municipal Chigindu, directorul Direcfiei Principale Sdndtate gi Protecfie Sociala
U'IA Gdgduzia,.qeful Serviciului Sdndtate a Prirndriei mun. BAlti, IMSP Centr:c clc
S[ndtate raionale/Centre ale Medicilor de F'amilie raionale:
3.1 vor organiza trimiterea la tratament de recuperare a copiilor care zru
suportat p, pu..uir afecliuni ale sisiternului respirator provocate de noul coronavirus
SARS-CoV2, in bazabiletelor de tratament distribuite prealabil turei;

3.2 la indreptarea copilului in Centrul de recuperare pentlu copii ,,CcacJir"-

I-.unga", se va intocrni urmdtorul set de docutnente:


- Biletul de tt'ataurent;
-l'r.irrriter.e-extras de la rnedicul de farrrilie (Forrnula|ul trt' , 021la) ct
-
i,lclicarea obligalorie a perioadei de tratament a aj'ecfiupii
sisitcnrurluri
lezu ltatc lc
r.espirator. provocate cle noul coronavirus SARS-CoV2 Si
radiologiei pulrnonat'ei dr"tpd caz;
- Extr.as dip F'iga de evidenfd a vaccindlilor (Formularttl nr, 063/e);
- Certificat despre absenla contactului epidemiologic, eliberat de medicul
de farnilie/CSP (valabil 3 zile)'
;. i;i;;;iia potitici in clorneniul asistenlei medicale spitaliceqti qi t)ireclia
politici in domeniul s6rr6talii purblice, vof acorda suportul organizator'-rnslodologic
necesal.colaboratorilor Centrului de t:ecuperare pentt'u copii ''Ceadir-l''ullga"'
5, Coltrolul executdrii prezentului oldin se atribuie dlui Alexand|r'r
FTolostenco, Secretar de stat.

Mi.nis'tru VioTica DIJMBRAVEANIJ