Sunteți pe pagina 1din 3

coMISrA EXTRAoRDTNAnA on sAxArarn pugllcA

A MUr\rcPruLUr curgmAu

HorAnAnB
nr. 60 din 27 iulie 2022

In temeiul art.5B din Legea nr. l0/2009 privind supravegl"rerea de stat a san[tatii
publice, cu r-r-rodificdrile ulterioare, HG nr. 820 din 14,12.2009 ,,Privind Comisia
extraordir-rarir de sdnitate pr-rblic5", a prevederilor Dispoziliilor Prin-rarului General
a mun. ChiEindu r-rr. 215-d din 15.05.2020 ,,Cu privire la aprobarea Cornisiei
extraordinare de sdndtate publicd a mLur. Chiqindu Ei a Regulamentului acesteia",
nr. 404-d din 14.07.2021 ,,Cu privire la modificarea dispozifiei nr. 215-d din
15.05.2020 gi aprobarea unei noi oomponenfe a Comisiei extraordinare cle sdnitate
publica a n-ruuicipiului ChiEinill", ?n oonformitate cu dispozilia Primarului rnun.
C--lriqindr-r nr. 967-dc din 15.07.2022 ,,C.u privire la delegarea exercitarii atribr-rfiilor
Prin-rarului Ger-reral al rnunicipir-rlr-ri C1-riqir-riu", a actual rzdrit clatelor clespre situalia
epidemiologiod prin infeolia COVID-19, Comisia extraorclir-rard de sdr-rdtate publioa
(CESP) a rnunicipiului Chiqir-rdu

NOTANARSTE:

1. Se ia act de Raportul Cerrtrurlui de Sdndtate Publicd Chigindr"r despre evolutia


infeoliei cu coronavirus de tip nou COVID- 19, cu tulpina dominantd
r-regativd a
Omioron ir-r municipiul Chiqindu, cu indicatorii epidemiologici atribuit "codului
de alertd rosu".

2. Se ia act de realizarea cle cdtre Directia ger-reralS asistenti medicala Ei sociala


(DGAMS) a acliuu-rilor de cor-rfbrmitate dir-r Planul actualizat de raspuu-rs ;i
control a sistemului de sindtate din rnun. Chisindu la infcotia cu coronavirus de
tip r.rou (COVID- 19).

3. Se dispune DGAMS ir-rcluderea in circuitul de tratamer-rt stafionar a pacienlilor


cu infeclia conflrmati la coronavirus cle tip r-rou COViD-19 a Spitalului Clinic
Municipal ,,Gheorgl-re Paladi", cu activarea gradualS pdnd la capacitatea
maximali de 310 paturi a secfiilor COVID-19 Ei 9 paturi ATI COVID-I9.

4. Directorii Spitalului Clinic Mur-ricipal Boli Cor-rtagioase pentru Copii


(SCMBCC, dna L. Birca), Spitalul Clinic Mur-ricipal per-rtru Copii ,,Valentin
Ignatenco" (SCMC ,,Valentin Ignatenco", dl A. Flolostenco), directorul

Pagina I din 3
Maten-ritdfii Mur-ricipale nr. 2 (MM-2, dr-ra T. Gutir-rm), directorul SpitalLrluri
Clir-ric Municipal de Ftiziopneur.r-rologie (dl V" Popa), directorul Spitalului
Clinic Municipal ,,Gheorghe Paladi" (dl Iu. Crasir"rc) vor asigura acordarea
asister-rlei medicale de calitate gi in volum deplin pacienfilor ir-rternali, ir-rclusiv
cu extir-rderea graduali, dupa caz, a numdrului de secliilpaturi COVID-19 in
spitalele dir-r subordine.

5. Se ia act de numhrul sporit de spitalizdri cu COVID-19/Ou-ricron la copii in


SCMBCC, SCMC ,,V. Ignatenco", a gravidelor la MM-2 gi se solicitd repetat
Ministerului SdnitSlii activarea secliilor pediatrice COVID-19 Ei a secliilor
pentru gravide COVID-19 la nivel regior-ral (in raioane) pentru asigurarea
asistenfei medicale qi tratan-rer-rtului de conformitate la nivel teritorial/nafional.

6. i,-, toate spitalele clinice municipale Ei spitalele private cte pe teritoriul


murnicipiului Chiqindu vor Ii orgar-rizate seclii cu circuit separat COVID-19
pentru izolarea qi tratan-rentul pacienlilor de prolil spitalizali, confirmali cut
intbclia de coronavirus de tip r-rou. CESP ChiEinau solicitd repetat Mir-risterului
Sdnatalii aprobarea acestei prevederi conform competentei.

7. Se reitereazd obligativitatea portulr"ri mdqtilor de proteclie in toate instituliile


rnedico-sanitare publice si private de pe teritorir-rl municipiului Chiqindu.

8. Por1ul corect al mdqtilor de proteclie este irevocabil recomandat toate spaliile


ir-r
inchise, in transportul public ea element de proteclie qi respousab tlizare
individual6 qi c:or-nportarnent decizional preventiv, inclusiv per-rtru persoanele
i mur-rocor-r-rpror-n i se E i c u com orbidit5li.

9. Se atenlioneazd popr-rlaf ia clin n-l,uricipir-rl Chiqinar-r aslrpra


r-recesitalii de
vaccinare anti-COVID cu schema completd (cloza I Ei cloza 2), cu doza booster
1 qi doza booster 2 ir-r scopul sporirii ratei de vaccinare Ei a poter-rfialuh-ri
imunitar colectiv.

10. Se dispune realizarea obligatorie a n-rdsurilor cle sindtate publicd pentru


controlul si prevenirea ir-rt-ecfiei COVID-19: respectarea regulilor de igiend Ei
dezinfectarea rnAinilor, igienizarea Ei prelucrarea suprafelelor cu aerisirea
locurilor de rnunc[ gi a spaliilor publice, conduita socialS responsabild in c,azul
apariliei sirnptomelor de infecfii respiratorii cr-r adresarea irnediat6 la medicul de
lamilie pentru testare la infec{ia COVID- 19.

11. DGAMS, de comun cu toate institufiile medico-sanitare publice n-runicipale qi


cele private, vor dispune organizalea spafiilor cle triaj Ei testare la COVID-19 in
instituliile medicale cu respectarea circuritelor epidemiologice separate.

PaginA 2 din 3
12. Persoanele cu diagnostic pozitiv la COVID- 19, sub responsabrhzare
inclividuali, se vor autoizola la domiciliu qi vor contacta niedicul de familie satr
serviciul 112 (ambulanla) in vederea aprecierii asupr:a tratamentului necesar in
regim de ambulator sau stalionar.

13. in toate centrele de plasament ternporar a persoanelor refugiate din Ucraina, de


pe teritoriul municipiului Chigin[u, se va efectua testarea obligatorie la
COVID-19 a refr-rgialiloL eare vor ir-rtra ir-r plasament, la lel a refugiafilor aflali
deja ?n plasament oare prezir-rtd efecte clinioe ;i sirnptouatice caracteristice
inf-ecfiei cu coronavirus. in cazr-rl clepistarii infecliei COVID- l9 persoanele
refugiate vor fi spitalizate sau, dupi caz, plasate ir-r izolatoarele din cadrul
centrelor de plasatnent cu acordarea graturiti a asister-r{ei medicale necesat'e.

14. CESP ChiEinau solicita ar"rtoritdlilor centrale con-rpetente (Comisia Nafionala


extraordir"rard cle sdr-rdtate publica, Mir-risterul Sanatafii qi Agenfia Nalionald de
Sdndtate Pr-rblica) gl"ridarea, conform competenfei, asLlpra mdsr.rrilor
suplimentare de sdrrdtate pr-rblicd qi de proteclie pe teritoriul municipiului
Cl"riEindu pentru prevenirea rdsp6ndirii ir-rfecliei COVID- 1 9.

15. Hotir6rile Cornisiei extraordir-rare de sar-r[tate publicd a muu. Cl-riqir-rdu surnt


executorii per-rtru autoritalile adr-r-rinistra!iei publice locale, pentru persoanele
fizice gi jurridice dir-r r-nr-rnicipiu, indiferent de dorneniul de activitate gi forma
j uridicd de orgar-ri zare.

16. Prevederile prezentei HotarAri ir-rtrd in vigoare la data adoptarii Ei se publici pe


pagina web a Primdriei municipiurlui Chiqinau.

17. DirecJia Relalii Publice qi Buget Clivil a ur-ricipiului Chiqinau va


asigura informarea populaliei despre tei Hotdr6ri.

Preqedinte CESP Chiqinlu Ilie CEBAN


Viceprimar

Vicepreqedinte CESP Chiqinl u, Angela CUTASEVICI


Viceprimar

Secretar CESP Chiqiniu, Boris CilCa


$ef DGAMS

Pagina 3 din 3