Sunteți pe pagina 1din 4

COMISIA EXTRAORDINANA ON SANAT/TTE PUBLICA

A MUNICIPruLUI CHI$INAI.I

HorAnAnn
nr. 41 din 27 iulie 2021

in temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a


sdnitilii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificdrile
ulterioare, a Hotdrdrii de Guvern nr. 820 din 14.12,2009 ,,Privind Comisia
extraordinard de sdndtate publicS" qi a prevederilor Dispoziliilor Primarului
General a municipiului Chiginiu cu ff. 215-d din 15.05.2020 ,,Cu privire la
aprobarea Comisiei extraordinare de sdndtate publicd a mun. Chiqinau ;i a
Regulamentului acesteia", nr.404-d din 14 iulie 2021 ,,(Ju privire la modifiQarea
dispozilieir:r..2l5-d din 15.05.2020 ;i aprobarea unei noi componenle a Comisiei
extraordinare de sdndtate publicd a municipiului ()hiqindu", in contextul
ac|tralizdrii datelor despre situalia epidemiologicd pr:in infeclia COVID-l9,
Comisia extraordinard de sdndtate publicd (CESP) a munioipiului Chigindu,

HOTARA$rE:

1. Conform raportului prezentat de Centrul de Sdndtate I'ublicd Chigindu se ia act


de situalia epidemiologic[ alarmant6o cu creqterea cazurilor de noi infeclii
COVID-19 in mun. Chi;indu cu 4l.5Yo qi a deceselor cu 5.9yo in ultima
sdptdmAnS.

2. Se ia act de confirmarea oficiald de laborator in Republica Moldova a tulpinii


Delta, mutalie a virusului SARS CoY-2, qi a riscurilor asociate pentru sdndtatea
publicd pe teritoriul mun. Chigindu.

3. in baza indicatorilor de incidenld COVID-19, pe teritoriul mun. Chiqinbu se

declard gradul de alertd,,Cod Galben", nefavorabil.

4. Se menJin, cu titlu obligatoriu, mdsurile gi acfiunilt: de sdnitate publicd pe


teritoriul administrativ al mun. Chiqindu pentru prevettirea qi controlul infecliei
cu noul coronavirus:
4.1. portul indispensabil al m[qtilor de proteclie in toate r;paliile publice inchise, in
orice tip de transport public, in staliile de agteptare, in catlrul tuturor evenimentelor
publice din spalii deschise cu aglomeralii umane, in cadrul intrunirilor cu caracter
L
unic, adundrilor in masd, inclusiv cu respectarea distanlei fizice de minim un
metru. Masca de proteclie trebuie sd acopere atdt gura, cAt qi nasul;
4.2. dezinfeclia qi igienizarea mdinilor, cu asigurarea produselor qi preparatelor
virucide in toate intreprinderile, instituliile qi organizaliile, de drept public gi privat,
inclusiv in centre comerciale, magazine, institulii HOR-ECA, alte structuri care
pr esteazd servicii publi ce ;
4.3 . evrtarea evenimentelor care imp I icd pr ezenla aglomeraliilor umane.

5. Nerespectarea mdsurilor qi restricliilor impuse de sdndtate publicd expuse in


prezenta HotbrAre constituie pericol pentru sdndtatea publicd qi servegte temei
pentru tragere la r[spundere contravenlionald Ei/sau penall a persoanelor
vinovate.

6. Se solicitd suportul imediat al organelor de fo\d (Ministerul Afacerilor Interne,


Inspectoratul General de Carabineri, altor organe de forfd) in patrularea strdzilor
gi monitorizarca respectdrii regulilor de sdndtate publicS, inclusiv la staliile de
aqteptare.

7. Totodatd, se solicitd organelor competente controlul asupra respectdrii


prescripJiilor de izolare gi carantind pentru 14 zile a persoanelor care intrd pe
teritoriul Republicii Moldova, inclusiv a mun. Chiqindu qi care nu delin
certificatul de vaccinare cu doud doze sau dovada untti test negativ la COVID-
19, efectuat in ultimele 72 ore.

8. Direclia generald transport public qi cdi de comunicalie a Consiliului municipal


Chiginau va asigura in toate mijloacele de transport public diseminarea
informa{iilor despre conqtientizarea pericolului infr:ctdrii cu noile tulpini-
mutante de coronavirus gi atenlionarea asupra portului responsabil al mdgtii de
proteclie pentru a preveni infeclia cu noul coronavirus SARS-CoY-2.

9. Autoritdlile administraliei publice locale din municipiul Chiqindu, conducdtorii


instituliilor bugetare Ei la autogestiune din subordine, toate persoanele juridice
de drept public ai de drept privat care activeazdin municipiu, indiferent de tipul
de proprietate qi forma juridicd de organizare, precuffr gi toli locuitorii oraqului
gi din suburbii, alte persoane fizice aflate pe teritoriul rnunicipiului Chiqindu vor
asigura respectarea strictd a prevederilor gi mdsurilor de control stabilite in
prezentaHotdrdre a CESP ChiEindu.
10.Seia act de disponibilitatea curent6, in toate cele 70 cle centre de vaccinare din
municipiu, a celor mai solicitate gi utilizate vaccinuri la scard mondiali (Pfizer,
Jonson&Jonson, Astra Zeneca, Sinopharm gi Sinovac) pentru imunizarea
imediati a populaliei.

11.Se reitereazd, insistent necesitatea de vaccinare impotriva COVID-19, cu orice


vaccin disponibil qi aprobat pentru utrlizare in RepuLblica Moldova, ca unica
mdsurd esenliald de prevenire a cazurilor noi de infeclii COVID-l9: vaccinarea
impotriva noului coronavirus salveazb viefi, protejeazd de forme critice qi de
decese, este un act de responsabilitate civicd pentru combaterea pandemiei qi
revenirea la normalitate. Vaccinarea este gratuitd gi disponibild pentru toatd
populalia peste 18 ani in toate instituJiile medicale de asistenld medicald
primard (Centrele Medicilor de Familie, Centrele de Sdndtate, Centrul
Municipal de Vaccinare, punctele mobile de vaccinare qi prin echipele mobile
de vaccinare), indiferent de viza de reqedinla sau locul de trai. Vaccinare extinsd
a populaliei va securiza populalia vaccinatd in fala urtui nou val de infeclie cu
coronavirus, val previzibil mai agresiv qi contagios.

l2.Toate punctele de vaccinare din mun. Chiqindu vor activa in regim 717 zlle,
inclusiv in zilele de odihnS, conform programului de activitate a instituliilor
medico-sanitare publice qi private de asistenld medi,;ali primar5, inclusiv cu
asigurarea deplasdrii la domiciliu a echipelor mobile rle vaccinare la solicitarea
persoanelor cu dizabilitdfi, persoanelor imobilizate la pat, alte persoane cu
difi cult6{i locomotorii.

l3.Conducdtorii subdiviziunilor Primiriei mun. Chiqindu, instituliilor bugetare qi la


autogestiune din subordine, toate persoanele juridice cle drept public qi de drept
privat care activeazdin municipiu, indiftrent de tipuLl de proprietate gi forma
juridici de organ\zare vor informa angaja\ri prin circulare interne despre
necesitatea vaccindrii anti-COVID-19, inclusiv cu pennisiunea pentru vaccinare
a angajatilor in timpul zilei de munci.

l4.Direclia generald asistenld socialS gi sdndtate, de conlun cu Centrul municipal


de vaccinare qi instituliile medico-sanitare municipale) va asigura organizarea
periodici a maratoanelor de vaccinare conform disponibilitdlii loturilor de
vaccinuri livrate de Ministerul Sdndtdtii, Muncii qi Protecliei Sociale.
15.Se reitereaz1, importanla vaccindrii tuturor cadrelor diclactice din mun. Chiqindu
ca unicd opliune pentru desftqurarea in siguranld qi cu prezen[a fizicd a noului
an de studii 2021-2022.

16.Direc!ia generalS asistenld social5 gi sdn[tate, de cf,rnurl cu Spitalul Clinic


Municipal ,,Sf. Treime" va asigura rezerva operaficnald a paturilor pentru
tratamentul pacienlilor cu coronavirus la Centrul ,,COVID-l9 Chiqindu".
Totodatd, managerii spitalelor clinice municipale vor asigura activarea, la prima
necesitate, a spaliilor medicale pentru internarea qi u:atamentul pacienfilor cu
SARS CoY-2, cu securizarea rezervelor de ectLipamente de protecfie,
medicamente qi consumabile.

17.Se permite organizarea odihnei Ei intremirii copiilor la baza ,,Dacia" SRL


,,Buseli-M" din Vadul lui Vodd, in regim 24124, cu respectarca strict[ a
normelor de sdndtate publicd, cu efectuarea termometriei de doud ori pe zi
(preferabil cu scaner termometric). O precondifie obligatorie este definerea
certificatului de vaccinare cu ambele doze a personalului angajat gi personalului
antrenat in activitdtile din baza de odihnd susmenfionall.

l8.in funclie de evolulia gi tendinla situaliei epidemiolollice m[surile de sdndtate


publicd vor fr revizuite.

l9.Direclia Relalii Publice gi Buget Civil a Primdriei rnunicipiului Chiginiu va


asigura informarea populaliei despre prevederile prezentei Hotdr6ri si
restric,tiilor impuse pentru prevenirea gi controlul infect;iei COVID-19.

20.Prezenta Hotdrdre intrd in vigoare din momentul emite.rii gi se publicd pe pagina


oficiald a Primdriei municipiului Chiqindu.

Prepedinte al Comisiei,
Viceprimar Otlga URSU

Vicepreqedinte al Comisiei,
Viceprimar A.ngela CUTASEVICI

Secretar al Comisiei Boris Cit C^q.