Sunteți pe pagina 1din 7

PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHI$INAU

DISPOZITIE

nr f //_ o(e_

Cu privire la delegarea unor atribulii


ale Frimarului General, Viceprimarilor
qi Secretarului interimar al Consiliului
Municipal Chiqindu

municipale gi
in scopul asigurarii unei activitafi eficiente a administraliei
primariei Municipiului chiqinau, in temeiul
delimitlrii atribuliiior conducerii
17 (4) din Legea nr' 13612016
aft. 15 alin. (1) pct. 1) lit. c), art. 16 alin. (1) qi art.
aft' 29 alin' (1)' ar1' 32 ahn' (1) qi art'34
,,Privind statutul municipiului Chiginbu",
1oca15", Primarul General
(3) din Legea rr.43612006,,Privind adminisffaliapublica
al MuniciPiului Chiqindu DISPUNE:

l.SeaprobddelegareaunoratribuliialePrimaruluiGeneral'Viceprimarilor
gi Secretarului interimar al Consiliului Municipal
chiginau, conform competenlelor'
dup[ cum urmeaz6:
GEBAN' este
L.L. Primar General al Municipiului chiqiniu, domnul Ion
municipale gi conduce activitatea generald' a Preturilor
$eful administrafiei publice
publice municipale'
de sector, subdiviziunilor structurale ale administraliei
intreprinderilor municiPal e'

1.1.1. Coordone az6, drectactivitatea urm6toarelor


subdiviziuni:

- Preturile de sector;
- Cabinetul Primarului General;
- Direc{ia audit intern;
- Direcfia managementul financiar;
- Direc(ia relalii publice qi buget civil;
- Direc{ia managementul resurselor umane;
- Direc(ia generald finanle'
1.1.2. Conlucreazd cv:
primariile oraqelor, satelor (comunelor) din componenla Municipiului chiEindu;
Inspectoratul Nalional de Patrulare al Municipiului Chigindu;
Direcfia de polilie a Municipiului Chiqindu;
Directia municipalS chiqinau a serviciului de Informalie 9i Securitate al
Repubiicii Moidova;
Directia situalii excepfion ale a Municipiului chiginSu;
Trezoreria teritoriala chiqinau (bugetul municipiului);
Agenlia Servicii Publice.

1.2. Viceprimarul Municipiului Chiqinduo domnul victor CHIRONDA,


coordone az6, dtectactivitatea Direcfiei corespondenld,
petilii qi audien!6'

1.3. Viceprimarul Municipiului chiginiu, domnul Ilie QBBAN,


este

responsabil de problemele juridice, elaborarea qi implementarea


politicilor
curente Ei capitale
anticorupfie, problemele locativ-comunale, organ\zareareparaliei
a spaliului locativ qi refelelor inginereqti interioare, funclionarea complexului
termoenergetic, a sistemelor tehnice Ei refelelor inginereqti
ale municipiului
Chigindu, exploatarea spaliilor verzi, salubrizarea qi amenajarea
teritoriului
municipiului, de domeniul urbanistic al municipiului ChiEindu, de
calitatea

construcfiilor urbane, de problemele transportului public qi ale cdilor de


comunicalie.

1.3.1 Coordone az6, ditect activitatea utmdtoarelor subdiviziuni:

- Direc{ia asistenld juridic6;


- Direclia generald locativ-comunald qi amenajare;
- Direclia general6 arhitectura, urbanism qi relafii funciare;
- Direclia generala transport public qi cai de comunicalie;
- Direc{ia autorizare 9i disciplinb in construcfii;
- i.lrt. ,,Direclia construclii capitale".
- i.U. Regia,,Autosalubritate";
- i.v. ,,Infocom";
- i.ir4. ,,Asocialia de gospoddrire a spaliilor vetz\";
- i.v. ,,Liftservice";
- i.ttt. ,,Parcul Dendrariu";
- i.u. ,,Grddina Zoologrcl";
- i.U. ,,Combinatul servicii funerare";
- i.frA. ,,Direclia parcurilor de culturd qi odihn6";
- intreprinderile rnunicipale pentru gestionarea fondului locativ (nr.l- nr.23);
- intreprinderile municipale prestdri servicii locative de sector (Botanica, Buiucani,
Centru, Ciocana, Ris cani),'
- i.Vt. Regia exploatare a drumurilor qi podurilor,,Exdrupo";
- I.M. Relelele electrice de iluminare,,Lumteh";
- i.Vt. ,,Parcul urban de autobuze";
- i.Vt. ,,Regia transport electric Chiqindu";
- i.U. Institutul ivlunicipal de proiectdri ,,Chiqiniuproiect";
- S.A. ,,Edilitate";
- S.A. ,,Agenfia municipald de ipotecd";
- S.A. ,,Ap6-Canal Chiqindu";
- alte entitefi economice din domeniile locativ-comunal, transportului qi cdilor de
comunicalie, fondate de Consiliul Municipal ChiEindu sau in care acesta define cote-
p6rli.

1.3.2. Conlucreazdcu

- S.A.,,Termoelectrica";
- i.C.S. ,,Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" S.R.L.;
- S.R.L.,,Chiqindu -Gaz" ;
- S.A. ,,Moldtelecom";
- Agenlia Ecologicd ChiEindu;
- Agenlia Servicii Publice;
- Inspectoratul Nalional de Patrulare al Municipiului ChiEindu;
- Agenlia pentru Supraveghere T'ehnic6;
- i.S. ,,Poqta Moldovei".

1.3.3. Se abthteazd, Viceprimarul Municipiului ChiEindu, domnul Ilie


CEBAN, cu dreptulde a semna dispozilii gi acte vizdnddomeniile locativ-comunal,
de prestare a serviciilor publice (asigurarea cu agent termic, apd qi canalizare,
servicii locativ-comunale, salubrizare), mentenanla refelelor inginereqti interioare,
amenajarea teritoriului municipiului ChiEindu qi a spaliilor verzi, precum qi
domeniile urbanismului, arhitecturii qi construcfiilor, transportului public gi
infrastructurii rutiere, inclusiv actele privind:
a) modifi earea statutului de cdmin qi de serviciu al incdperilor de locuit;
b) emiterea dispoziliilor cu privire la tdierile, defriEdrile, strdmutdrile
arborilor Ei arbuqtilor din spaliile verzi proprietate publici a unitSlii
administrativ teritoriale ;
c) emiterea dispoziliilor cu privire la deschiderea gi inchiderea sezonului de
incdlzire;
d) certificatele de urbanism pentru proiectare Ei informative;
e) autorizaliile de construire a clddirilor qi de desfiinlare a construcliilor;
0 borderourile de calcul al prefului de vdnzare-cumpdrare a terenurilor;
g) contractele de vdnzare-cumpdrare a terenurilor;
h) titlurile de autentificare a dreptului de{indtorului de teren;
i) contractele de arendd funciard,localiune, superficii, cesiune, comodat, servitute,
etc.;
j) documentalia ce line de delimitarea terenurilor, alte acte privind relaliile
funciare, arhitecturd qi construclii urbane;
k) autorizalii de schimbare a destinaliei;
l) autoriza[iile de funcfionare a clddirilor;
m) dispoziliile privind modificarea traficului rutier, suspendarea provizorie a
circulaliei transpotlului urban de cSldtori;
n) actele privind executarea lucrdrilor de reparalie curentd sau capitald a
drumurilor, strdzilor, trotuarelor;
o) actele privind autorizarea transportului public municipal;
p) autorizafiile de funclionare a parcajelor auto;
q) dispoziliile de sistare/suspendare, retragere, revocare qi modificare a
certificatelor de urbanism gi autoriza(iilor de construire Ei autorizaliilor de
desfiin{are.

1.3.4. Se deleagd Viceprimarului Municipiului Chigindu domnul Ilie CEBAN


exercitarea funcliei de administrator de buget.

1.3.5. Se abiliteaz6, Viceprimarul Ilie CEBAN cu dreptul de a semna


documentele ce vrzeazd domeniul financiar.

1,4. Viceprimarul Municipiului Chiginiu, doamna Angela


CUTASBVICI, este responsabild domeniile: educafie, culturd, tineret Ei sporl,
asistenld socialS, sdndtate proteclia drepturilor copiilor, relalii interetnice.

1.4.1 Co ordone azd dir ect activ itatea urmdtoarel or subdiviziuni :

- Direclia administra{ie publicd localS (competenlele Sec}iei social-umanitard gi

relalii interetnice);
- Direclia generald asisten!6 social6 qi sdn6tate;
- Direclia generald educalie, tineret qi sporl;
- Direclia generald pentru protecfia drepturilor copilului;
- Direclia cultur6;
- Instituliile medico-sanitare publice municipale;
- Centrul de gdzduire Ei orientare pentru persoanele fbrd domiciliu stabil;
- i.ffn. Centrul Nalional de Crealie ,,Satul Moldovenesc Buciumul";
- i.Vf. Centrul de culturd qi asistenld didacticd ,,Casa limbii romdne";
- i.Vf. Teatrul de pdpuEi,,GUGUJA";
- i.U. Teatrul "SATIzuCUS";
- i.U. ,,Centrul Lingvistic";
- i.ltt. ,,Centrul stomatologic municipal ChiEindu";
- alte entitdli economice din domeniile educafiei, culturii gi social fondate de
Consiliul Municipal Chiqindu sau in care acesta define eote-pdrfi.

1.4.2. Conlucreazd cu:

- Agenlia Servicii Publice;


- Agenlia Relalii Interetnice;
- Agenlia pentru ocuparea forlei de muncd a municipiului Chi9in6u.
- Centrul de sdndtate publicd Municipiul ChiEindu;
- Centrul Militar al Municipiului Chiqindu.

1.5. Viceprimarul Municipiului Chiqiniu, doamna Olga URSU' este


responsabil6 de dezvoltarea relaliilor externe , realizarea patteneriatelor strategice cu
autorit6lile administragiei publice locale din alte ldri, oraEe infrdlite 9i oraqe
paftenere, asigurarea implementdrii acordurilor bilaterale semnate, de dezvoltarea
economico-financiara a Municipiului ChiEindu, de gestionarea patrimoniului
municipal, de activ irateapielelor agricole, pielelor de mdrfuri industriale qi pielelor
specializate din Municipiul ChiEindu.

1.5.1 Coordone azd, dtrect activitatea urmdtoarelor subdiviziuni:


- Direclia relalii externe;
- Direclia de colectare a impozitelor 9i taxelor locale;
- Direcfia generald economie, comer! qi turism;
- i.v. ,,Pia!a Centrald";
- i.u.e.P. ,, Rdqcani-$C";
- t.u.a.P. ,,Liceist";
- i.ira.a.P.,,Bucuri a-EL" ;
- i.tu.e.P.,,Adolescenla" ;
- i.u.a.p.,,Dieta-vitas";
- alte entit6li economice din domeniile comerfului, prestdri servicii qi alimentaliei
publice, fondate de Consiliul Municipal ChiEindu sau in care acesta deline cote-
pa4i.
1.5.2. Conlucre azd, cu
- Direclia de Polifle a
Municipiului Chigindu;
- centrul de Sdndtate publicd din Municipiul chiqinau;
- Direcfia municipald pentru siguran{a alimentelor Municipiul
Chiqinau;
- Direc{ia generalS administrare fiscald Municipiul ChiEinau
al Serviciului Fiscal de
Stat;
- Direc{ia generald pentru statisticd Municipiul chiqindu.

1'5.3. Se abiliteazd Viceprimarul Municipiului ChiEindu doamna Olga


URSU cu dreptul de a semna dispozilii qi acte privind domeniul economico-
financiar gi gestion area patrimoniului municipal :

a) semnarea contractelor de localiune a incdperilor nelocuibile qi garajelor;


a
b) transmiterea imobilelor gi relelelor tehnice edilitare de la o balanf6
la alta;
c) aprobarea hotdr6rilor Comisiei municipale de privati zare
afondului de locuinle;
d) semnarea contractelor de vAnzare-cumpdrare, transmitere-primire
a locuinfelor
in proprietate privat6;
e) semnarea actelor de predare-primire a inciperilor nelocuibile privatizate,
conform contractelor incheiate;
0 semnarea contractelor de vdnzare-cumpdrare a incdperilor nelocuibile SI
garajelor;
g) semnarea actelor cu privire la eliberarea permisiunilor pentru exportul
averii
personale a cetdfenilor care pleacd la un nou loc de trai;
h) aprobarea devizelor de cheltuieli ale executorilor de buget;
i) aprobarea reparli zdrii pe luni a veniturilor cheltuielilor executorilor
Ei de buget,
precum Ei a modificdrilor respective pe parcursul anului bugetar;
j) dispozifii in domeniul comerlului.

1.6. Secretarul interimar al Consiliului Municipal Chiqiniu,


domnul Adrian TALMACI, asigurd buna funcfionare a Consiliului Municipal
Chigindu, este responsabil de legalitatea proiectelor de decizi i prezentate
spre
aprobare Consiliului Municipal Chiqindu, asigurd efectuarea lucrdrilor
de
secretariat.

1.6.1. Coordone azd direct activitatea urmdtoarelor subdiviziuni :

- Direclia administrafie publicd local6 (competenfele Secfiei coordonarea


activit6tii
preturilor qi unitalilor administrativ-teritoriale qi Secliei pentru
orgunir*.; ;i
coordonarea activitdtii consiliului Municipal chiqin6u);
- Direc{ia administrativ[:
- Direclia documentare;
- Direclia de arhiv6;
- Seclia analizd qi monitorizare a domeniilor de ramur6.

2. Se stabilegte urmdtorul mod de suplinire a funcliilor Viceprimarilor


Municipiului Chiqindu pe durata absentei unuia dintre ei:

Ilie CEBAN Olga URSU


Angela CUTASEVICI Olga URSU
Olga URSU Ilie CEBAN
Victor CHIRONDA Ansela CUTASEVICI

3. in
cazul de absenld temporari, Primarul General va delega, sub proprie
rdspundere, exercitarea atribuliilor sale unuia dintre Viceprimari sau, dupd caz,
Secretarului Consiliului Municipal Chiqindu pe intreaga duratd a absenlei sale.

4. Se abrogd dispozilia Primarului General nr. 636-dc din 04 decembrie


2019,,Cu privire la delegarea unor atribulii ale Primarului General, viceprimarilor
qi secretarului interimar al Corisiliului municipal Chiqindu".

5. Direclia managementul resurselor umane va asigura aducerea la cunoqtinld


salaria{i lo r v iza[i conf inutul dispozilie i, contrasemndturd.

6. Controlul executdrii prezentei dispozilii mi-l asum.

)P
ffi