Sunteți pe pagina 1din 3

08 iulie 2021 2/2-8/1-328

Dlui Corneliu Gandrabur

str. Mitropolit Varlaam 63/23, et. 3, of. 1


MD-2001, Chișinău

Email: corneliu@gandrabur.md

Președinția Republicii Moldova a examinat cererea adresată la data de 17.06.2021


cu privire la expedierea copiilor documentelor de interes public și a informațiilor
solicitate. Drept urmare, în baza prevederilor art. 77-78 CA a Legii nr. 982 din
11.05.2000 cu privire la accesul la informații, în limitele împuternicirilor legale, Vă
comunicăm următoarele:

Cu privire la copia tuturor scrisorilor, anexelor și acordurilor adiționale la


Memorandum

Vă informăm că, în afară de Memorandumul semnat și deja cunoscut, Președinția vă


transmite termenii de referință pentru consultanți anexați la prezentul răspuns.

Precizăm că decizia finală cu privire la consultanții contractați a fost luată de către


Reprezentanța Fundației Konrad Adenauer în Republica Moldova, iar Președinția a
venit doar cu unele sugestii cu privire la cerințele față de candidați.

Cu privire la lista consultanților angajați în baza Memorandumului

Datele solicitate cu privire la consultanții angajați de către Fundație constituie date


cu accesibilitate limitată, după cum este prevăzut în articolul 8 din Legea nr.
982/2000 privind accesul la informație, respectiv Președinția nu le poate divulga în
virtutea prevederilor Legii privind protecția datelor cu caracter personal.

Potrivit articolului 5 alin. (1) din Legea nr. 133/2011, prelucrarea datelor cu
caracter personal se face cu consimțământul subiectului datelor cu caracter
personal. Potrivit articolului 3 din aceeași Lege, datele cu caracter personal sunt
„orice informații despre
Digitally signed by AlbuoRozalina
persoană identificată sau identificabilă, iar prelucrarea
Date: 2021.07.08 16:59:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
datelor cu caracter personal este orice operațiune sau serie de operațiuni care se
efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau
neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea,
păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea,
utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea
ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea”.

Totodată, veți observa că datele pe care le solicitați nu cad sub incidența unor
anumite excepții de la reglementările stabilite în art. 15 din Legea nr. 133/2011.

Cu privire la informația cu privire la remunerația lunară a fiecărui consultant

Președinția nu deține astfel de informații. În același timp, menționăm că și aceste


informații sunt date cu caracter personal, care nu pot fi divulgate din considerentele
indicate mai sus.

Cu privire la informația privind criteriile de selectare a consultanților

La prezentul răspuns sunt anexați termenii de referință care au fost stabiliți pentru
consultanți.

Cu privire la informația privind anunțul public de selectare a consultanților

Tot procesul legat de selecția consultanților a fost administrat de Reprezentanța


Fundației Konrad Adenauer în Republica Moldova.

Cu privire la informația privind solicitările de acces la secretul de stat la cererea


consultanților

Consultații implicați în asistența acordată Președinției nu au solicitat acces la


secretul de stat și nici nu au avut astfel de acces. Menționăm că persoanele
contractate de Reprezentanța Fundației Konrad Adenauer în Republica Moldova nu
au funcții publice/de consilieri ai Președintelui Republicii Moldova sau oricare altă
implicare în activitatea administrativă a Aparatului Președintelui. Activitatea
consultanților implică formularea de produse analitice sau recomandări, în baza
informațiilor publice disponibile.

Cu referire la prelungirea memorandumului

Vă informăm că Președinția a încheiat un nou memorandum de cooperare cu


Reprezentanța Fundației Konrad Adenauer în Republica Moldova începând cu data
de 1 iulie 2021.
Cu referire la coordonarea termenilor de referință a consultanților și onorariile
atribuite

Președinția a specificat cerințele față de consultați. Reprezentanța Fundației Konrad


Adenauer în Republica Moldova stabilește raporturile contractuale cu consultanții,
inclusiv ceea ce ține de onorariile consultanților.

Cu respect,

Rozalina ALBU,

Secretar general adjunct

Anexă: 8 file