Sunteți pe pagina 1din 2

,,Acționăm împreună pentru o dezvoltare durabilă”

Concursul propunerilor de proiect


pentru susținerea dezvoltării rurale la nivel local, din numele GAL „VALEA CUBOLTEI” pe
teritoriul satul Hăsnășenii Mari, satul Sofia, satul Moara de Piatră, comuna Petreni, satul
Dominteni, comuna Hăsnășenii Noi și comuna Cubolta .

Acest apel de propuneri este implementat de GAL-ul „VALEA CUBOLTEI” în contextul promovării abordării
LEADER în Republica Moldova, cu suportul Agenției SUA pentru dezvoltare internațională (USAID) și a
programului polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone
(Polish aid), implementate de Solidarity Fund PL în Moldova.

Denumirea proiectului:
Sector (public, civic, privat):
GAL:
Termenul de implementare:
Prioritatea din Planul Strategic de
Acțiune al GAL-ului :
Localitățile cuprinse de
activitățile proiectului:
Aplicantul:
(autorul proiectului)
Liderul proiectului local, funcția
și datele de contact:
Persoana juridică responsabilă
pentru implementarea
proiectului: (în cazul în care
autorul proiectului este un grup
de inițiativă)
Persoana de contact
(coordonatorul de proiect) –
nume, prenume, adresa, poșta
electronică, număr de telefon:
Bugetul total:
Contribuția GAL:
Contribuția financiară proprie:
(Vă rugăm să menționați suma
alocată și sursa)
Importanța proiectului propus:
(Care este situația actuală? Ce
schimbare va aduce
implementarea proiectului?)
Avantajele proiectului propus
pentru GAL-ul „VALEA
CUBOLTEI”:
Descrierea activităților I-a Activitate
planificate în cadrul proiectului: Denumirea:
Descrierea:
Rezultatele așteptate:
II-a Activitate...
Beneficiarii direcți ai proiectului:
Beneficiarii indirecți ai
proiectului:
Rezultatele concrete așteptate:
(Rezultatele trebuie să fie
măsurabile. Ex. 10 costume
procurate, 100 m2 de trotuar
renovat, 3 echipamente
procurate și instalate, 2 locuri de
muncă create)
Legătura între proiectul propus și
alte proiecte sau activități
realizate în teritoriul GAL:
(Pot fi orice alte activități sau
proiecte ce se implementează pe
teritoriul GAL)
Asigurarea menținerii
rezultatelor și continuării
funcționării activităților
implementate (de exemplu: Cine
va menține clădirea renovată?
Cine va achita cheltuielile pentru
deservire după finalizarea
proiectului?)