Sunteți pe pagina 1din 51

SLUJBELE

POSTULUI MARE

JOI ÎN PRIMA SĂPTĂMÎNĂ

CONSILIUL EDITORIAL
AL BISERICII ORTODOXE DIN MOLDOVA

1
Tipărită
cu binecuvîntarea Prea Sfințitului
NICODIM
Episcop de Edineț și Briceni

© Seminarul Teologic Liceal de fete „Sf. Cuv. Mc. Elisabeta”


Edineț

2
ÎNCEPUTUL
SFÎNTULUI ŞI MARELUI POST
JOI, ÎN PRIMA SĂPTĂMÎNĂ

JOI DIMINEAŢA va bucura foarte. 2 După pofta inimii lui


i-ai dat lui, şi de voia buzelor lui nu l-ai
UTRENIA lipsit pe el. 3 Că l-ai întîmpinat pe el cu
binecuvîntările bunătăţii, pus-ai pe capul
Preotul: Binecuvîntat este lui cunună de piatră scumpă. 4 Viaţă a
Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi cerut de la Tine şi i-ai dat lui lungime de
pururea, şi în vecii vecilor.
zile în veacul veacului. 5 Mare este slava
Citeţul 1: Amin.
lui întru mîntuirea Ta, slavă şi mare
Sfinte Dumnezeule... Preasfîntă
cuviinţă vei pune peste el. 6 Că îi vei da
Treime..., Tatăl nostru...
lui binecuvîntare în veacul veacului,
Preotul: Că a Ta este împărăţia...
veseli-l-vei pe dîns ul întru bucurie cu
Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte
faţa Ta. 7 Că împăratul nădăjduieşte în
(de 12 ori). Slavă..., Şi acum... Veniţi să ne
Domnul şi întru mila Celui Preaînalt nu
închinăm... (de 3 o ri)
Şi apoi citeţul începe psalmii obişnuiţi de se va clăti. 8 Află-se mîna Ta peste toţi
dimineaţă, în timpul cărora Preotul săvîrşeşte cădirea vrăjmaşii Tăi, dreapta Ta să afle pe toţi
mare.
cei ce Te urăsc pe Tine. 9 Pune-i-vei pe ei
Psalmul 19: ca un cuptor de foc în vre mea arătării
Auză-te Domnul în ziua necazului, Tale; 10 Domnul întru mînia Sa îi va
scutească-te numele Dumnezeului lui Iacob. tulbura pe ei, şi-i va mînca pe ei focul. 11
2
Trimită ţie ajutor din locaşul Său cel sfînt, Rodul lor de pe pămînt îl vei pie rde şi
şi din Sion sprijinească-te pe tine. 3 sămînţa lor dintre fiii oamenilor. 12 Că au
Pomenească toată jertfa ta, arderea de tot a gîndit rele împotriva Ta, au cugetat
ta bine-plăcută să-I fie. 4 Dea ţie Domnul sfaturi, care nu vor putea să stea. 13 Că îi
după inima ta, şi tot sfatul tău să-l vei pune pe ei pe fugă şi cu arcul Tău vei
plinească. 5 Bucura-ne-vom de mîntuirea ţinti capul lor. 14 Înalţă-Te, Doamne,
Ta, şi întru numele Dumnezeului nostru ne întru tăria Ta; cînta-vom şi vom lăuda
vom mări. Plinească Domnul toate puterile Tale.
cererile tale. 6 Acum am cunoscut că a Slavă..., Şi acum..., Sfinte
mîntuit Domnul pe Unsul Său, cu Dumnezeule... Preasfîntă Treime..., Tatăl
puterea dreptei Sale. 7 Auzi-L-va pe nostru...
Dînsul din cerul cel sfînt al Lui. 8 Unii se Preotul: Că a Ta este împărăţia...
laudă cu căruţele lor, alţii cu caii lor, iar Citeţul1: Amin. Mîntuieşte, Doamne,
noi ne lăudăm cu numele Domnului poporul Tău şi binecuvintează
Dumnezeului nostru. 9 Aceştia s-au moştenirea Ta. Biruinţă
împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am binecredincioşilor creştini asupra celui
sculat şi ne-am îndreptat. 10 Doamne, potrivnic dăruieşte şi cu crucea Ta
mîntuieşte pe împăratul şi ne auzi pe noi, păzeşte pe poporul Tău.
în orice zi Te vom chema. Slavă ...,
Psalmul 20: Cel ce Te-ai înălţat pe cruce de
Doamne, întru puterea Ta se va bunăvoie, poporului Tău celui nou,
veseli împăratul şi întru mîntuirea Ta se numit cu numele Tău, îndurările Tale

3
dăruieşte, Hristoase Dumnezeule. sculatu-m-am, că Domnul mă va sprijini.
Veseleşte cu puterea Ta pe drept Psalmul 37
credinciosul nostru popor, dăruindu-i lui Doamne, nu cu mînia Ta să mă
biruinţă asupra potrivnicilor, avînd mustri pe mine, nici cu iuţimea Ta să mă
ajutorul Tău armă de pace, nebiruită cerţi. 2 Că săgeţile Tale s-au înfipt în
biruinţă. mine şi ai întărit peste mine mîna Ta. 3
Şi acum..., Nu este vindecare în trupul meu de la
Folositoare, neînfricată şi faţa mîniei Tale; nu este pace în oasele
neînfruntată, nu trece cu vederea, ceea ce mele de la faţa păcatelor mele. 4 Că
eşti bună, rugăciunile noastre, întru tot fărădelegile mele au covîrşit capul meu,
lăudată Născătoare de Dumne zeu. ca o sarcină grea apăsat-au peste mine. 5
Întăreşte viaţa cea de obşte a Împuţitu-s-au şi au putre zit rănile mele,
dreptmăritorilor creştini. Mîntuieşte pe de la faţa nebuniei mele. 6 Chinuitu-m-
cei ce i-ai rînduit să conducă şi le dă lor am şi m-am gîrbovit pînă în sfîrşit, toată
birunţă din cer, pentru că ai născut pe ziua mîhnindu-mă umblam. 7 Că şalele
Dumnezeu, ceea ce eşti una mele s-au umplut de ocări şi nu este
binecuvîntată. vindecare în trupul me u. 8 Necăjitu-m-
Preotul: Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, am şi m-am s merit foarte; răcnit-am din
după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne
miluieşte. suspinarea inimii mele. 9 Doamne,
Corul: Doamne miluieşte (de 3 ori). înaintea Ta este toată dorirea mea şi
Preotul: Că milostiv şi iubitor de oameni suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. 10
Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului, şi Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a
S fîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
tăria mea şi lumina ochilor mei, şi
Corul: Amin.
Întru numele Domnului, ... binecuvintează. aceasta nu este cu mine. 11 Prietenii mei
Preotul: S lavă S fintei şi celei de o fiinţă şi de şi vecinii mei în preajma mea s-au
viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi, totdeauna, apropiat şi au şezut; şi cei de aproape ai
acum şi pururea, şi în vecii vecilor. mei departe au stat. 12 Şi se sileau cei ce
Corul: Amin.
căutau sufletul meu, şi cei ce căutau cele
Citeţul 1: Slavă întru cei de sus lui
rele mie grăiau deşertăciuni, şi
Dumnezeu şi pe pămînt pace, între vicleşuguri toată ziua cugetau. 13 Iar eu,
oameni bunăvoire. (de 3 ori) ca un surd, nu auzeam şi ca un mut ce
Doamne, buzele mele vei deschide şi nu-şi deschide gura sa. 14 Şi m-am făcut
gura mea va vesti lauda Ta. (de 2 ori) ca un om ce nu aude şi nu are în gura lui
Psalmul 3 mustrări. 15 Că spre Tine, Doamne, am
Doamne, cît s-au înmulţit cei ce mă nădăjduit; Tu mă vei auzi, Doamne,
necăjesc! Mulţi se scoală asupra mea; 2 Dumnezeul meu, 16 Că am zis, ca nu
Mulţi zic sufletului meu: “Nu este cumva să se bucure de mine vrăjmaşii
mîntuire lui, întru Dumnezeul lui!” 3 Iar mei; şi cînd s-au clătinat picioarele mele,
Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, slava împotriva mea s-au semeţit. 17 Că eu spre
mea şi Cel ce înalţi capul meu. 4 Cu bătăi gata sînt şi durerea mea înaintea
glasul me u către Domnul am strigat şi m- mea este pururea. 18 Că fărădelegea mea
a auzit din muntele cel sfînt al Lui. 5 Eu eu o voi vesti şi mă voi îngriji pentru
m-am culcat şi am adormit; sculatu-m- păcatul meu; 19 Iar vrăjmaşii mei trăiesc
am, că Domnul mă va sprijini. 6 Nu mă şi s-au întărit mai mult decît mine, şi s-au
voi te me de mii de popoare, care înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept. 20
împrejur mă împresoară. 7 Scoală, Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă
Doamne, mîntuieşte-mă, Dumnezeul defăimau, că urmam bunătatea. 21 Nu mă
meu, că Tu ai bătut pe toţi cei ce mă lăsa, Doamne, Dumnezeul me u, nu Te
vrăjmăşesc în deşert; dinţii păcătoşilor ai depărta de la mine, 22 Ia aminte spre
zdrobit. 8 A Domnului este mîntuirea şi ajutorul meu, Doamne al mîntuirii mele.
peste poporul Tău, binecuvîntarea Ta. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul
Eu m-am culcat şi am adormit; meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte
4
spre ajutorul meu, Doamne al mîntuirii lepădaţi de la mîna Ta. 6 Pusu-m-au în
mele. groapa cea mai de jos, întru cele
Psalmul 62 întunecate şi în umbra morţii. 7 Asupra
Dumnezeule, Dumne zeul me u, pe mea s-a întărîtat mînia Ta şi toate
Tine Te caut dis-de-dimineaţă. 2 Însetat-a valurile Tale le-ai adus spre mine. 8
de Tine sufletul me u, suspinat-a după Depărtat-ai pe cunoscuţii mei de la mine,
Tine trupul meu, 3 În pămînt pustiu şi ajuns-am urîciune lor. 9 Închis am fost şi
neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel n-am putut ieşi. Ochii mei au slăbit de
sfînt m-am arătat Ţie, ca să văd puterea suferinţă. 10 Strigat-am către Tine,
Ta şi slava Ta. 4 Că mai bună este mila Doamne, toată ziua întins-am către Tine
Ta decît viaţa; buzele mele Te vor lăuda. mîinile mele. 11 Oare, morţilor vei face
5
Aşa Te voi binecuvînta în viaţa mea şi minuni? Sau cei morţi se vor scula şi Te
în numele Tău voi ridica mîinile mele. 6 vor lăuda pe Tine? 12 Oare, va spune
Ca de seu şi de grăsime să se sature cineva în mormînt mila Ta şi adevărul
sufletul meu şi cu buze de bucurie Te va Tău în locul pierzării? 13 Oare, se vor
lăuda gura mea. 7 De mi-am adus aminte cunoaşte întru întuneric minunile Tale şi
de Tine în aşternutul meu, în dimineţi dreptatea Ta în pămînt uitat? 14 Iar eu
am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul către Tine, Doamne, am strigat şi
meu 8 Şi întru acoperămîntul aripilor dimineaţa rugăciunea mea Te va
Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul întîmpina. 15 Pentru ce, Doamne, lepezi
meu de Tine şi pe mine m-a s prijinit sufletul meu şi întorci faţa Ta de la
dreapta Ta. 9 Iar ei, în deşert, au căutat mine? 16 Sărac sînt eu şi în osteneli din
sufletul meu, intra-vor în cele mai de jos tinereţile mele, înălţat am fost, dar m-am
ale pămîntului; da-se-vor în mîinile smerit şi m-am mîhnit. 17 Peste mine au
sabiei, părţi vulpilor vor fi. 10 Iar trecut mîinile Tale şi înfricoşările Tale
împăratul se va veseli de Dumnezeu; m-au tulburat. 18 Înconjuratu-m-au ca
lăuda-se-va tot cel ce se jură întru El, că apa toată ziua şi m-au cuprins deodată. 19
s-a astupat gura celor ce grăiesc Depărtat-ai de la mine pe prieten şi pe
nedreptăţi. vecin, iar pe cunoscuţii mei de ticăloşia
În dimineţi am cugetat la Tine, că mea.
ai fost ajutorul meu. Şi întru Doamne, Dumnezeul mîntuirii
acoperămîntul aripilor Tale mă voi mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea
bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea
pe mine m-a s prijinit dreapta Ta. mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea.
Slavă..., Şi acum..., Aliluia (de 3 ori), Psalmul 102
Doamne miluieşte (de 3 ori). Slavă ..., Binecuvintează, suflete al meu, pe
Citeţul 2: Şi acum, şi pururea, şi în Domnul şi toate cele din lăuntrul me u,
vecii vecilor. Amin. numele cel sfînt al Lui. 2 Binecuvintează,
Psalmul 87 suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate
Doamne, Dumnezeul mîntuirii binefacerile Lui. 3 Pe Cel ce curăţeşte
mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea toate fărădelegile tale; pe Cel ce vindecă
Ta. 2 Să ajungă înaintea Ta rugăciunea toate bolile tale; 4 Pe Cel ce izbăveşte din
mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea, stricăciune viaţa ta; pe Cel ce te
Doamne. 3 Că s-a umplut de rele sufletul încununează cu milă şi cu îndurări; 5 Pe
meu şi viaţa mea de iad s-a apropiat. 4 Cel ce umple de bunătăţi dorirea ta;
Socotit am fost cu cei ce se coboară în înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile
groapă; ajuns-am ca un om neajutorat, tale. 6 Cel ce face milostenie, Domnul, şi
între cei morţi slobod. 5 Ca nişte oameni judecată tuturor celor ce li se face
răniţi ce dorm în mormînt, de care nu Ţi- strîmbătate. 7 Cunoscute a făcut căile
ai mai adus aminte şi care au fost Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale.
8
Îndurat şi milostiv este Domnul,
5
îndelung-răbdător şi mult-milostiv. 9 Nu a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa
pînă în sfîrşit se va iuţi, nici în veac se va Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor
mînia. 10 Nu după păcatele noastre a ce se coboară în mormînt. 8 Fă să aud
făcut nouă, nici după fărădelegile noastre dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e
a răs plătit nouă, 11 Ci cît este de departe nădejdea. Arată-mi calea pe care voi
cerul de pămînt, atît este de mare mila me rge, că la Tine am ridicat sufletul
Lui spre cei ce se tem de El. 12 Pe cît sînt meu. 9 Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la
de departe răsăriturile de la apusuri, Tine alerg, Doamne. 10 Învaţă-mă să fac
depărtat-a de la noi fărădelegile noastre. voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.
13
În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la
miluit Domnul pe cei ce se tem de El. 14 pămîntul dreptăţii. 11 Pentru numele
Că El a cunoscut zidirea noastră; adusu- Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru
şi-a aminte că ţărînă sînte m. 15 Omul ca dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul
iarba, zilele lui ca floarea cîmpului; aşa meu. 12 Fă bunătate de stîrpeşte pe
va înflori. 16 Că vînt a trecut peste el şi nu vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce
va mai fi, şi nu se va mai cunoaşte încă necăjesc sufletul meu, că eu sînt robul
locul său. 17 Iar mila Domnului din veac Tău.
în veac spre cei ce se tem de Dînsul 18 Şi Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea
dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău!
păzesc legămîntul Lui 19 Şi-şi aduc Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea
aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău!
ele. Domnul în ce r a gătit scaunul Său şi Duhul Tău cel bun să mă
împărăţia Lui peste toţi stăpîneşte. 20 povăţuiască la pămîntul dreptăţii.
Binecuvîntaţi pe Domnul, toţi îngerii Lui, Slavă..., Şi acum..., Aliluia (de 3 ori)
cei tari la virtute, care faceţi cuvîntul Lui Preotul zice ectenia mare:
şi auziţi glasul cuvintelor Lui. 21 Cu pace, Domnului să ne rugăm.
Binecuvîntaţi pe Domnul, toate pute rile Corul: Doamne miluieşte.
Pentru pacea de sus şi pentru mî ntuirea
Lui, slugile Lui, care faceţi voia Lui. 22 sufletelor noastre, Domnului să ne rug ăm.
Binecuvîntaţi pe Domnul, toate lucrurile Pentru pacea a toată lumea, pentru
Lui; în tot locul stăpînirii Lui, bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi
binecuvintează, suflete al meu, pe pentru unirea tuturor, Domnul ui să ne rugăm.
Domnul. Pentru sfîntă biserica aceasta şi pentru cei
ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu
În tot locul stăpînirii Lui,
intră î ntr-î nsa, Domnului să ne rugăm.
binecuvintează, suflete al meu, pe Pentru Marele Domn şi Părintele nostru,
Domnul. Preafericitul Patriarh Kiril şi pentru Domnul
Psalmul 142 nostru, Înalt Preasfinţitul Mitropolitul Vl adi mir
şi pentru Domnul nostru, Preasfinţi tul Episcop
Doamne, auzi rugăciunea mea, Nicodi m, pentru cinstita preoţi me şi întru Hristos
ascultă cere rea mea, întru credincioşia di aconi me şi pentru tot clerul, şi poporul ,
Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. 2 Să nu Domnului să ne rugăm.
intri la judecată cu robul Tău, că nimeni Pentru de Dumnezeu păzită Ţara noastră,
din cei vii nu-i drept înaintea Ta. 3 stăpînirea şi oastea ei, Domnului să ne rug ăm.
Pentru sfînt l ocaşul acesta, ţara aceasta şi
Vrăjmaşul prigoneşte sufletul me u şi pentru toate oraşele şi satele şi pentru cei ce cu
viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a credinţă locuiesc într-însele, Domnului să ne
să locuiesc în întuneric ca morţii cei din rugăm.
veacuri. 4 Mîhnit e duhul în mine şi inima Pentru buna întocmire a văzduhului,
mea încremenită în lăuntrul meu. 5 pentru îmbelşugarea roadel or pămîntului şi
pentru vremuri paşnice, Domnului să ne rug ăm.
Adusu-mi-am aminte de zilele cele de Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi
demult; cugetat-am la toate lucrurile prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se
Tale, la faptele mîinilor Tale m-am ostenesc, pentru cei robi ţi şi pentru mîntuirea lor,
gîndit. 6 Întins-am către Tine mîinile Domnului să ne rugăm.
mele, sufletul me u, ca un pămînt Pentru ca să fi m izbăviţi noi de tot necazul,
mîni a, pri mejdia şi nevoia, Domnului să ne
însetoşat. 7 Degrab auzi-mă, Doamne, că rugăm.
6
Apără, mî ntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte Corul: „Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti,
pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Dumnezeul nostru, pentru Născătoarea
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.”
mărita Stăpî na noastră, de Dumnezeu
Născătoarea şi pururea Feci oara Maria, cu toţi
Doamne miluieşte. (de 3 ori)
sfinţii să o pomeni m. Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului
Pe noi înşine şi unii pe alţii, şi toată vi aţa Duh.
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Citeţul 2: Şi acum, şi pururea, şi în
Corul: Ţie Doamne. vecii vecilor. Amin.
Preotul: Că Ţie se cuvine toată slava, ŞI CITEŞTE CATISM A a 6-a:
cinstea şi închinăciunea, Tatăl ui şi Fiului, şi După Catismă, Sedealna Apostolilor, glasul al 3-lea:
Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Dumnezeiești propovăduitori ai
Corul: Amin. adevărului și învățători ai Bisericii v-ați
Apoi se cîntă: Aliluia (de 3 ori), după glasul de
arătat voi, Apostolilor, cei ce ați fost voi
rînd cu aceste patru stihuri:
Preotul: De noapte mînecă duhul meu către înșivă văzători ai Cuvîntului; că ați
Tine, Dumnezeule, pentru că lumină sînt poruncile călcat rătăcirea idolească și ați
Tale pe pămînt. propovăduit cu glas mare Treimea, pe
Corul: Aliluia (de 3 ori) Care rugați-O, fericiților, să dăruiască
Preotul: Dreptate vă învăţaţi toţi cei ce locuiţi nouă mare milă.
pe pămînt. Stih: În tot pămî ntul a ieşit vestirea lor şi la
Corul: Aliluia (de 3 ori) marginile lumii cuvintele lor.
Preotul: Pizmuire va cuprinde pe poporul cel Veniți toți să lăudăm pe Apostoli,
neînvăţat şi acum focul pe cei potrivnici va mînca. ca pe niște cîrmuitori, că gonind
Corul: Aliluia (de 3 ori) rătăcirea idolească, la dumne zeiasca
Preotul: Adaugă lor rele, Doamne, adaugă lumiă pe oameni i-au readus și a slăvi
rele celor măriţi ai pămîntului.
Treimea au învățat. Pentru aceasta toți
Corul: Aliluia (de 3 ori) credinoșii săvîrșind cinstită pomenirea
Glasul al 3-lea:
Citeţul 1 : Treime de o ființă și lor, slăvim pe Mîntuitorul.
Slavă…, Şi acum…,
nedespărțită, Unime în trei ipostasuri și
Ca o viță nelucrată ai odrăslit,
împreună-veșnică, Ție ca Unui singur
Fecioară, Strugurile cel prea frumos, Cel
Dumnezeu, cîntare îngerească strigăm: ce izvorăște nouă vinul cel de mîntuire,
Corul: „Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti,
care veselește sufletele și trupurile
Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile tuturor. Pentru aceasta pe tine, ca pe o
Sfinților Apostoli și ale ierarhului pricină a celor bune, fericindu-te,
Nicolae, miluiește-ne pe noi.” pururea împreună cu înge rul grăim către
Citeţul 1 : Slavă Tatălui şi Fiului, şi tine: Bucură-te, ceea ce ești plină de har!
Sfîntului Duh. Stih: Minunat este Dumnezeu întru
Pe Tatăl cel fără de început, pe Fiul sfinţii Săi, Dumnezeul lui Israel
cel împreună fără de început, pe Duhul Martirica:
cel împreună-veșnic, Dumnezeirea cea Întrarmîndu-vă întru toată arătura
una, ca heruvimii a slăvi îndrăznind, lui Hristos și îmbrăcîndu-vă cu armele
zicem: credinței, taberele vrăjmașului vite jește
Corul: „ Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, le-ați surpat; că pentru nădejdea vieții,
Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile ați răbdat cu dragoste toate amenințările
tuturor sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe și bătăile de la tirani. Drept aceasta și
noi.” cununi ați luat, mucenici ai lui Hristos,
Citeţul 1 : Şi acum, şi pururea, şi în cei cu suflet viteaz.
vecii vecilor. Amin. Corul: Doamne miluieşte (de 3 ori).
Fără de veste Judecătorul va veni și Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului
faptele fiecăruia se va descoperi; deci cu Duh.
frică să strigăm în miezul nopții: Citeţul 1: Şi acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin.

7
ŞI CITEŞTE CATISM A a 7-a: Tu. 6 Că iată întru fărădelegi m-am
După catismă, Sedealna glasul al 5-lea:
zămislit, şi în păcate m-a născut maica
Cel ce ai arătat pe Apostoli
mea. 7 Că iată adevărul ai iubit; cele
luminători pînă la marginile lumii,
nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii
Cuvinte al lui Dumnezeu, luminează prin
Tale, mi-ai arătat mie. 8 Stropi-mă-vei cu
propovăduirea lor inimile noastre cu
isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai
lumina virtuţilor şi cu postul le curăţeşte,
vîrtos decît zăpada mă voi albi. 9 Auzului
dînd pocăinţă de întoarce re robilor Tăi;
meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-
ca să Te slăvim, Mîntuitorule, pe Tine,
vor oasele mele cele smerite. 10 Întoarce
Cel ce eşti singur prea bun.
faţa Ta de către păcatele mele, şi toate
Slavă…, aceeași:
fărădelegile mele şterge-le. 11 Inimă
Şi acum…, a Născătoarei:
curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi
Născătoare de Dumnezeu, nu mă
duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru
trece cu vede rea pe mine, cel ce am
ale mele. 12 Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi
nevoie de ajutorul tău, că întru tine a
Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine.
nădăjduit sufletul me u şi mă miluieşte. 13
Dă-mi mie bucuria mîntuirii Tale, şi cu
Corul: Doamne miluieşte. (de 3 ori)
duh stăpînitor mă întăreşte. 14 Învăţa-voi
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului
pe cei fărădelege căile Tale, şi cei
Duh.
necredincioşi la Tine se vor întoarce. 15
Citeţul 2: Şi acum şi pururea şi în
Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge,
vecii vecilor. Amin.
Dumnezeule, Dumne zeul mîntuirii mele;
ŞI CITEŞTE CATISM A A 8-A: bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
După catismă, Sedealna glasul al 5-lea: 16
Doamne, buzele mele vei deschide, şi
Rugămu-ne vouă celor doisprezece
gura mea va vesti lauda Ta. 17 Că de ai fi
Apostoli, rugaţi-vă ca să trecem cu pace
voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu
postul, cel mai luminat decît alte virtuţi
le vei binevoi. 18 Jertfa lui Dumnezeu:
şi locuitor al cerurilor, şi să luăm roadele
duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită
mîntuirii. Că voi cu adevărat sînteţi
Dumnezeu nu o va urgisi. 19 Fă bine,
întărirea pămîntenilor şi scăparea
Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului,
sufletelor noastre.
şi să se zidească zidurile Ierusalimului. 20
Slavă…, aceeași:
Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii,
Şi acum…, a Născătoarei:
prinosul şi arderile de tot; atunci vor
Pe tine mai sfîntă decît Heruvimii şi
pune pe altarul Tău viţei.
mai înaltă decît cerurile, prealăudată
Preotul: Mîntuieşte, Dumnezeule, poporul
Născătoare de Dumnezeu, cu adevărat Tău şi binecuvintează moştenirea Ta, cercetează lumea
mărturisindu-te, te avem păcătoşii Ta cu milă şi cu îndurări, înalţă fruntea
mîntuire şi te aflăm ocrotitoare pentru dreptmăritorilor creştini şi trimite peste noi milele
Tale cele bogate; pentru rugăciunile Preacuratei
prime jdii. Pentru aceasta nu înceta S tăpînei noastre, Născătoarei de Dumnezeu şi pururea
rugîndu-te pentru noi, ceea ce eşti Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă
întărirea şi scăparea sufletelor noastre. făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cereştilor
netrupeşti Puteri; cu rugăciunile cinstitului, măritului
Doamne miluieşte. (de 3 ori) Slavă..., Prooroc, Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan;
Şi acum..., cu ale S finţilor, măriţilor şi întru tot lăudaţilor
Apostoli; cu ale celor între sfinţi Părinţilor noştri şi
Psalmul 50 mari dascăli ai lumii şi ierarhi: Vasile cel Mare,
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Grigorie Cuvîntătorul de Dumnezeu şi Ioan Gură de
mare mila Ta 2 Şi după mulţimea Aur; cu ale S finţilor Atanasie, Chiril şi Ioan cel
Milostiv, patriarhii Alexandriei; cu ale celor între sfinţi
îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Părinţilor noştri: Nicolae al Mirelor Lichiei, S piridon
3
Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea al Trimitundei, făcătorilor de minuni, Calinic de la
şi de păcatul meu mă curăţeşte. 4 Că Cernica, Iosif cel Nou, Ioan, Nectarie, Mitrofan, Iorest,
și S ava, Varlaam și Dosoftei mitropoliții Moldovei,
fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul Gavriil, mitropolitul Chișinăului și Hotinului şi cu ale
meu înaintea mea este pururea. 5 Ţie sfinţilor sfinţiţi mucenici: Ciprian, Ignatie, Irineu,
unuia am greşit, şi rău înaintea Ta am Foca şi Haralambie şi cu ale tuturor sfinţilor ierarhi;
cu ale sfinţilor, mari Mucenici: Gheorghe, purtătorul
făcut, aşa încît drept eşti Tu întru de biruinţă, Dimitrie, izvorîtorul de mir, Pantelimon,
cuvintele Tale şi biruitor cînd vei judeca
8
Teodor Tiron, Teodor S tratilat şi Ioan cel Nou, cu ale Citeţul 1: Şi acum şi pururea şi în
sfintului Mucenic Dorimedont, cu ale tuturor sfinţilor
bunilor biruitori mucenici; cu ale binecredincioșilor vecii vecilor. Amin.
voievozi Ș tefan cel Mare și Constantin; cu ale S fintei Citeţul 2: a Născătoarei din M ineu
Cuvioase Muceniţe Elizabeta şi cu ale Cuvioaselor Corul cîntă irmosul sfîntului de la cîntarea a
maici Parascheva și Agafia; cu ale preacuvioşilor şi de treia.
Dumnezeu purtătorilor Părinţilor noştri: Antonie şi Preotul: Ectenia mică:
Teodosie de la Kievo-Pecersca, Iov de la Poceaev, Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm.
Serafim de la Sarov, S erghie şi Nicon de la Radonej, Doamne miluieşte
Ambrozie de la Optina şi S imeon Noul-Teolog, Siluan Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte, pe
Atonitul, şi cu ale preacuviosului părintelui nostru noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
Paisie de la Neamţ, cu ale Sfîntului (N), a cărui Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata,
pomenire o săvîrşim; cu ale sfinţilor şi drepţilor mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi
dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana şi cu ale tuturor pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
sfinţilor; rugămu-Te, mult-Milostive Doamne, auzi-ne Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
pe noi, păcătoşii, care ne rugăm Ţie, şi ne miluieşte pe noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
noi. Ţie Doamne.
Corul: Doamne miluieşte. (de 12 ori) Preotul: Că Tu eşti Dumnezeul nostru şi Ţie
Preotul: Cu mila şi cu îndurările şi slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi S fîntului Duh, acum
şi pururea şi în vecii vecilor.
cu iubirea de oameni a Unuia-Născut
Amin.
Fiului Tău, cu Care eşti binecuvîntat, Citeţul 1: citeşte sedealna sfîntului din M ineu,
împreună cu Preasfîntul şi bunul şi de odată. Slavă… Şi acum… a Născătoarei
viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi
pururea, şi în vecii vecilor. CÎNTAREA a 4-a
Corul: Amin. Citeţul 1: Doamne, auzit-am de
faima Ta şi m-am te mut; înţeles-am
CÎNTAREA 1- a lucrurile Tale, Doamne, şi m-am
Corul cîntă irmosul sfîntului din M ineu.
spăimîntat.
Citeţul 1: Împărăţi-va Domnul în
Fă să trăiască, în cursul anilor,
veac şi în veacul veacului. lucrarea Ta şi, în trecerea vremii, fă-o să
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu
fie cunoscută. Dar întru mînia Ta, adu-Ţi
Citeţul 1: Căci caii lui Faraon cu
aminte că eşti şi milostiv.
carele şi călăreţii lui au intrat în mare.
Dumnezeu vine din Te man şi Cel
Întors-a Domnul asupra lor apele mării,
sfînt din muntele Paran.
iar fiii lui Israel au trecut prin mare, ca
Slava Lui acope ră cerurile şi tot
pe uscat.
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu pămîntul este plin de mărirea Lui.
Strălucirea Lui va fi ca lumina
Citeţul 1: Slavă Tatălui şi Fiului şi
Sfîntului Duh. soarelui, din mîinile Lui raze vor izvorî;
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu acolo stă tainic ascunsă puterea Lui.
Citeţul 1: Şi acum şi pururea şi în Înaintea Lui merge molima, iar
vecii vecilor. prăpădul vine pe urma Lui.
Citeţul 2: a Născătoarei din M ineu. Cînd se va arăta El, se va clătina
pămîntul, iar cînd vei privi, se vor
CÎNTAREA a 3-a cutre mura popoarele.
Aici irmosul de la canonul sfîntului nu se cîntă, ci
se cîntă la sfîrşitul cîntării. Munţii cei din veac se desprind din
Citeţul 1: Domnul din înălţimea locurile lor, colinele străvechi se smeresc
cerului va tuna peste vrăjmaşii Săi, El va şi pier sub paşii veşniciei Sale.
judeca marginile pămîntului, drept fiind. Am văzut corturile lui Cuşan lovite
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu de groază, iar colibele ţării Madianului
Citeţul 1: El va da tărie regilor sînt cuprinse de cutre mure.
noştri şi fruntea Unsului Său o va înălţa. Oare împotriva fluviilor aprinsu-şi-
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu a Domnul văpaia Sa? Sau asupra marilor
Citeţul 1: Slavă Tatălui şi Fiului şi rîuri mînia Sa? Sau împotriva mării
Sfîntului Duh. urgia Ta.
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu

9
Cînd Tu încaleci caii Tăi şi Te sui în Citeţul2: Cu undiţa plăcerii
carele Tale de biruinţă? amăgindu-mă vicleanul, rob m-a răpit,
Arcul Tău se încordează. Săgeţile dar voi, Apostolilor, care aţi vînat lumea
Tale sînt jurămintele pe care le-ai rostit. cu cuvîntul, din răutatea lui izbăviţi-mă
Cu şuvoaiele Tale spinteci Citeţul 1: Turme să nu mai fie în
pămîntul. Văzutu-Te-au munţii şi s-au ţarcuri şi vite în staule niciodată!
cutre murat; Citeţul 2: Arătatu-v-aţi raze ale
Puhoaie de apă ai trecut. Adîncul Soarelui slavei, Prealăudaţilor Apostoli,
şi-a slobozit glasul său şi mîinile sale în alungînd întunericul înşelăciunii.
sus le ridică. Luminaţi-mă dar şi pe mine, cel
Soarele şi luna s-au oprit în întunecat de toată răutatea.
locuinţa lor; Citeţul 1: Ci eu voi tresălta de veselie
Ca să facă lumină, săgeţile Tale în Domnul, bucura-mă-voi de Dumne zeu,
pornesc şi fulgerele lăncilor Tale fără Mîntuitorul meu.
încetare scapără. Citeţul 2: Striga-voi noaptea şi ziua
Cu mînie Tu păşeşti pe pămînt şi către tine, fiind necăjit şi mă voi mîntui şi
întru urgie Tu calci în picioare voi trece peste zidul plăce rilor, cu
popoarele. ajutorul şi cu puterea ta fiind îngrădit,
Ieşit-ai ca să dezrobeşti poporul Preacurată Fecioară.
Tău; ca să izbăveşti pe unsul Tău. Citeţul 1: Domnul, Stăpînul meu,
Doborît-ai acope rişul casei celui este tăria mea; El face picioarele mele ca
fărădelege şi temeliile ei le-ai dezvelit ale căprioarelor,
pînă jos la piatră. Citeţul 2: Raze prea luminoase ale
Corul cîntă irmosul sfîntului din M ineu. Soarelui dreptăţii fiind, Apostolilor, aţi
Citeţul 1: Străpuns-ai cu săgeţile luminat lumea cea pămîntească, gonind
Tale capul lui Faraon şi ale celor care se întune ricul înşelăciunii.
năpusteau asupra mea, ca să mă sfărîme. Citeţul 1: Pe culmi poartă paşii mei!
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu Citeţul 2: Alăută a Mîntuitorului cu
Citeţul 1: Cu caii Tăi tu cutreieri adevărat mişcată de Duhul, Apostolilor,
marea, puhoiul întinselor ape. cunoscuţi fiind pe pămînt, cîntaţi
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu cîntarea voastră cea cu glas frumos, şi
Citeţul 1: Auzit-am de aceasta şi întoarceţi întreaga lume la Dumne zeu.
lăuntrul meu s-a zbuciumat la glasul Citeţul 1: Slavă…
Tău, tremurat-au buzele mele. Citeţul 2: Pe Treimea întru o fiinţă
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu slăvind-o, pe unul Domnul Dumnezeu să-
Citeţul 1: Putre ziciunea a cuprins L lăudăm, pe Tatăl cel ne născut, pe Fiul
oasele mele şi picioarele mele au şovăit. cel născut, şi pe Duhul cel viu.
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu Citeţul 1: Şi acum…
Citeţul 1: Liniştit voi aştepta vre mea Citeţul 2: Fecioara în pîntece Te-a
marii îngrijorări care va veni peste zămislit, Doamne, şi Te-ai născut pe
poporul care ne asupreşte. Tine, Emanuel; că ai ieşit spre mîntuirea
Citeţul 2: a Născătoarei din M ineu poporului Tău, ca să mîntuieşti pe unşii
Citeţul 1: Smochinul să nu mai Tăi, Iubitorule de oameni.
înmugurească şi via rod să nu mai dea; Citeţul 1: Slavă Ţie, Dumnezeul
Aici se citeşte tricîntarea Triodului, gl. 2. nostru, slavă Ţie.
Citeţul 2: Razele postului primindu- Citeţul2: Dumnezeiescule şi
le, străluceşte suflete şi fugi de preacinstite număr al celor doisprezece
întune ricul păcatului; ca să-ţi răsară ţie Apostoli, roagă-te lui Hristos pentru noi,
lumina ie rtării prin dumne zeiescul Duh. ca să trecem cu putere calea acestor
Citeţul 1: Înşelătoare să fie rodirea patruzeci de zile.
măslinului, şi ogoarele nimic să nu Corul: “Lucrurile rînduielii Tale,
rodească. Doamne, au uimit pe profetul Avacum;
10
căci ai venit în lume ca să izbăveşti pe Tatălui şi Fiului şi S fîntului Duh, acum şi pururea şi în
vecii vecilor.
poporul Tău, şi ca să mîntuieşti pe cei unşi Amin.
ai Tăi”.
Citeţul 2: Condacul și icosul sfîntului din
CÎNTAREA a 5-a
Corul cîntă irmosul sfîntului din M ineu. Mineu
Citeţul 1: Morţii Tăi vor trăi şi CÎNTAREA a 7-a
trupurile lor voi învia! Deşteptaţi-vă,
cîntaţi de bucurie, voi cei ce sălăşluiţi în Corul cîntă irmosul sfîntului din M ineu.
pulbere! Citeţul 1:: Binecuvîntat eşti Tu pe
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu scaunul împărăţiei Tale şi prealăudat şi
Citeţul 1: Căci roua Ta este rouă de preamărit în veci!
lumină şi din sînul pămîntului umbrele Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu
lor vor învia. Du-te, poporul meu, intră Citeţul 1: Binecuvîntat eşti Tu pe
în cămările tale şi închide uşa după tine; bolta cerului şi prealăudat şi preamărit
ascunde-te puţine clipe, pînă cînd mînia în veci!
va fi trecut! Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu Citeţul 1: Slavă Tatălui şi Fiului şi
Citeţul 1: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.
Sfîntului Duh. Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu Citeţul 1: Şi acum şi pururea şi în
Citeţul 1: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Citeţul 2: a Născătoarei din M ineu
vecii vecilor. Amin.
Citeţul 2: a Născătoarei din M ineu
CÎNTAREA a 8-a
CÎNTAREA a 6-a Citeţul1: Binecuvîntaţi toate
Aici irmosul sfîntului din M ineu nu se cîntă, ci se lucrurile Domnului pe Domnul, lăudaţi-L
cîntă la sfîrşitul canonului drept catavasie. şi-L preaînălţaţi pe El în veci!
Citeţul 1: Cei ce slujesc idolilor Binecuvîntaţi pe Domnul îngerii
deşerţi dispreţuiesc harul Tău. Domnului, cerurile Lui, lăudaţi-L şi-L
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu
preaînălţaţi pe El în veci!
Citeţul 1: Dar eu îţi voi aduce Ţie
Binecuvîntaţi pe Domnul toate
je rtfe cu glas de laudă şi toate apele cele mai presus de ceruri, toate
făgăduinţele mele le voi împlini, căci puterile Domnului, lăudaţi-L şi-L
mîntuirea vine de la Domnul. preaînălţaţi pe El în veci.
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu
Binecuvîntaţi pe Domnul soare şi
Citeţul 1: Slavă Tatălui şi Fiului şi
lună şi voi stele cereşti, lăudaţi-L şi-L
Sfîntului Duh.
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu preaînălţaţi pe El în veci!
Citeţul 1: Şi acum şi pururea şi în Binecuvîntaţi pe Domnul ploaie,
vecii vecilor. Amin. rouă şi toate vînturile, lăudaţi-L şi-L
Citeţul 2: a Născătoarei din M ineu preaînălţaţi pe El în veci!
Corul: irmosul sfîntului de la cîntarea a 6-a. Binecuvîntaţi pe Domnul, foc şi
Preotul: Ectenia mică căldură, frig şi arşită, lăudaţi-L şi-L
Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm. preaînălţaţi pe El în veci!
Doamne miluieşte Corul irmosul sfîntului din M ineu.
Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte, pe
noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, rouă şi zăpadă, gheaţă şi ger, lăudaţi-L
mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi şi-L preaînălţaţi pe El în veci!
pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul
Ţie Doamne. brume şi zăpezi, fulgere şi nori, lăudaţi-L
Preotul: Că Tu eşti Împăratul păcii şi şi-L preaînălţaţi pe el în veci!
Mîntuitorul sufletelor noastre şi Ţie slavă înălţăm,
11
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu înge rului: Tu singură eşti pricina
Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul bucuriei.
lumină şi întuneric, nopţi şi zile, lăudaţi- Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul
L şi-L preaînălţaţi pe El în veci! Ananie, Azarie şi Misaile, lăudaţi-L şi-L
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu preaînălţaţi pe El în veci!
Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul Citeţul 2: Pe trîmbiţele Duhului, pe
pămînt, munţi şi dealuri şi toate cele ce Apostolii lui Hristos lăudîndu-i, strigăm:
răsăriţi pe ele, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi Binecuvîntaţi toate lucrurile Domnului
pe El în veci! pe Domnul.
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul
Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul apostoli, prooroci şi mucenici ai
izvoare, mări şi rîuri, chiţi şi toate cele ce Domnului, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi pe
se mişcă în ape, lăudaţi-L şi-L El în veci!
preaînălţaţi pe El în veci! Citeţul 2: Ca pe nişte rugători ai
Citeţul 2: a Născătoarei din M ineu lumii, şi surpători ai înşelăciunii, pe
Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul Apostolii lui Hristos să-i lăudăm,
toate păsările cerului, fiarele şi toate strigînd: Binecuvîntaţi toate lucrurile
dobitoacele, lăudaţi-L şi-l preaînălţaţi pe Domnului pe Domnul.
El în veci! Citeţul 1: Binecuvîntăm pe Tatăl şi
Citeţul 2: Să postim de toată pe Fiul şi pe Sfîntul Duh, Domnul,
plăce rea, hrănindu-ne simţirile cu postul; cîntîndu-I şi preaînălţîndu-L întru toţi
şi băutura umilinţei cu căldură să o bem, vecii!
cîntînd: Binecuvîntaţi lucrurile Citeţul 2: Pe Treimea cea preasfîntă
Domnului pe Domnul. în Tatăl, în Fiul şi în Duhul, lăudînd-o,
Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul cîntăm: binecuvîntaţi toate lucrurile
fiii oamenilor, binecuvintează pe Domnului pe Domnul.
Domnul, Is raele, lăudaţi-L şi-L Citeţul 1: Şi acum şi pururea şi în
preaînălţaţi pe El în veci! vecii vecilor. Amin.
Citeţul 2: Rugaţi-vă, Apostolilor, să Citeţul 2: Naşterea ta cea nespusă
mă fac părtaş şederii celei de-a dreapta, curată, toţi oame nii o lăudăm cu dreaptă
eu, cel vinovat de multe păcate şi de credinţă, strigînd: Binecuvîntaţi toate
judecată, cînd veţi şedea cu Hristos să lucrurile Domnului pe Domnul.
judecaţi pe oameni. Citeţul 1: Slavă Ţie, Dumnezeul
Citeţul 1: Binecuvîntaţi preoţi pe nostru, slavă Ţie.
Domnul, slujitorii Domnului, lăudaţi-L Citeţul 2: Apostoli, rugaţi-vă ca să
şi-L preaînălţaţi pe El în veci! săvîrşim noi în pace zilele cele
Citeţul 2: În carul dumnezeieştilor curăţitoare, strigînd: Binecuvîntaţi toate
virtuţi să ne suim, curăţindu-ne prin lucrurile Domnului pe Domnul.
Corul: S ă lăudăm, să binecuvîntăm şi să ne
post, şi să ne înălţăm gîndul spre închinăm Domnului, cîntîndu-I şi preaînălţîndu-L
înălţimea văzduhului, cîntînd: întru toţi vecii!
Binecuvîntaţi lucrurile Domnului pe Corul: “Cuvioşii Tăi tineri în cuptor,
Domnul. Hritoase, cîntînd au zis:Binecuvîntaţi toate
Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul lucrurile Domnului pe Domnul.”
duhurile şi sufletele drepţilor, cei cuvioşi CÎNTAREA a 9-a
şi smeriţi cu inima, lăudaţi-L şi-L
preaînălţaţi pe El, în veci! Preotul: Pe Născătoarea de
Citeţul 2: Nevătămată ai rămas, Dumnezeu şi Maica luminii, întru cîntări
Fecioară, născînd focul Dumnezeirii. cinstind-o, să o mărim.
Deci arde patimile sufletelor celor ce Corul: Măreşte, suflete al meu, pe
strigă ţie întru credinţă, cu glasul Domnul, şi s-a bucurat duhul meu de
Dumnezeu, Mîntuitorul meu.

12
Ceea ce eşti mai cinstită decît născut, pe tine, cea cu adevărat
heruvimii şi mai mărită fără de Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
asemănare decît serafimii, care, fără Corul: irmosul sfîntului din M ineu.
stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul ai Citeţul 1: Binecuvîntat este Domnul,
născut, pe tine, cea cu adevărat Dumnezeul lui Is rael, că a cercetat şi a
Născătoare de Dumnezeu, te mărim. răscumpărat pe poporul Său;
Că a căutat spre smerenia roabei Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu
Sale. Că, iată, de acum mă vor fe rici Citeţul 1: Şi ne-a ridicat Mîntuitor
toate neamurile. puternic din casa lui David, slujitorul
Ceea ce eşti mai cinstită decît Său,
heruvimii şi mai mărită fără de Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu
asemănare decît serafimii, care, fără Citeţul 1: Precum a grăit prin gura
stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul ai sfinţilor Săi prooroci, din veac.
născut, pe tine, cea cu adevărat Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu
Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Citeţul 1: Ca să ne scape de
Că mi-a făcut mie mărire Cel vrăjmaşii noştri şi din mîna tuturor celor
Puternic şi sfînt este numele Lui. Şi mila care ne urăsc.
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu
Lui în neam şi în neam, s pre cei ce se tem
Citeţul 1: Şi să facă milă faţă de
de El!
părinţii noştri, aducîndu-şi aminte de
Ceea ce eşti mai cinstită decît
heruvimii şi mai mărită fără de legămîntul Său cel sfînt.
Citeţul 2: a Născătoarei din M ineu
asemănare decît serafimii, care, fără
Citeţul 1: De jurămîntul cu care S-a
stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul ai
jurat lui Avraam, părintelui nostru, ca
născut, pe tine, cea cu adevărat
fiind izbăviţi din mîna vrăjmaşilor.
Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Citeţul 2: Aruncat fiind în luciul cel
Făcut-a tărie cu braţul Său, risipit-
adînc al desfătărilor, chem adîncul
a pe cei mîndri în cugetul inimii lor.
milostivirii Tale, Îndreptătorule,
Ceea ce eşti mai cinstită decît
mîntuieşte-mă.
heruvimii şi mai mărită fără de
Citeţul 1: Să-I slujim Lui în sfinţenie
asemănare decît serafimii, care, fără
şi în dreptate, în toate zilele vieţii
stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul ai
noastre.
născut, pe tine, cea cu adevărat
Citeţul 2: Izvorule al milostivirii, dă-
Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
mi acum umilinţă şi sus pinuri, ca să
Coborît-a pe cei puternici de pe
plîng noianul cel fără margini al
scaune şi a înălţat pe cei s meriţi. Pe cei
răutăţilor mele.
flămînzi i-a umplut de bunătăţi şi pe cei
Citeţul 1: Şi tu, pruncule, prooroc al
bogaţi i-a scos afară deşerţi.
Celui Preaînalt te vei chema, căci vei
Ceea ce eşti mai cinstită decît
me rge înaintea feţei Domnului, ca să
heruvimii şi mai mărită fără de
găteşti calea Lui.
asemănare decît serafimii, care, fără
Citeţul 2: Cu cinstitele rugăciuni ale
stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul ai
Apostolilor Tăi, Iisuse, dă-mi să mă
născut, pe tine, cea cu adevărat
închin cinstitei Învieri şi dumnezeieştilor
Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Tale patimi.
A s prijinit pe Israel, sluga Sa, ca
Citeţul 1: Să dai poporului Său
să-şi aducă aminte de mila Sa, precum a
cunoştinţa mîntuirii spre iertarea
grăit părinţilor noştri, lui Avraam şi
păcatelor lui, prin bunătatea milei
seminţiei lui, pînă în veac.
Dumnezeului nostru.
Ceea ce eşti mai cinstită decît
Citeţul 2: Ceea ce ai făcut cerească
heruvimii şi mai mărită fără de
frămîntătura noastră cea pămîntească,
asemănare decît serafimii, care, fără
cu sălăşluirea lui Dumnezeu întru tine,
stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul ai
13
ceea ce eşti cu totul fără prihană, Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
izbăveşte-ne de prime jdii. Ţie, Doamne.
Citeţul 1: Cu care ne-a cercetat pe Preotul: Că pe Tine Te laudă toate Puterile
noi Răsăritul cel de sus, ca să lumineze cereşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului, şi
S fîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
pe cei ce şedeau în întuneric şi în umbra
Amin.
morţii.
Citeţul 2: Din fîntînile cele mîntui- Lu minînda, g lasul al 3-lea:
toare, precum zice proorocul, scoţîndu-şi Citeţul 1 : Trimite lumina Ta, Hris-
Apostolii apa ne muririi, pe cei însetaţi toase, Dumne zeule, și luminează inima
adapă pururea cu învăţăturile vieţii. mea, pentru rugăciunile Sfinţilor
Citeţul 1: Şi să îndrepte picioarele Apostoli şi ale Ierarhului Nicolae,
noastre la calea păcii. miluieşte-ne pe noi.
Citeţul 2: Făcîndu-vă dregători ai Slavă...,
Împăratului ceresc, Apostolilor, aţi s upus Trimite lumina Ta, Hristoase,
toată lumea să-L cinstească numai pe El, Dumnezeule, și luminează inima mea,
să I se închine şi să-L slăvească, ca pe un pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi,
Dumnezeu. miluieşte-ne pe noi.
Citeţul 1: Slavă Tatălui şi Fiului şi Şi acum...,
Sfîntului Duh. Trimite lumina Ta, Hristoase,
Citeţul 2: Treime nedespărţită, Uni- Dumnezeule, și luminează inima mea,
me atotfăcătoare şi atotputernică, pentru rugăciunile Născătoarei de
Părinte şi Fiule şi Duhule Sfinte, Tu eşti Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Dumnezeul meu, Domn şi lumină; şi Ţie
mă închin lăudîndu-Te. LAUDELE:
Citeţul 1: Şi acum şi pururea şi în Psalmul 148
vecii vecilor. Amin. Citeţul 1 : Lăudaţi pe Domnul din
Citeţul 2: Pe tine, Maică Fecioară ceruri, lăudaţi-L pe El întru cele înalte. 2
curată, te fericim neamurile neamurilor; Lăudaţi-L pe El, toţi înge rii Lui, lăudaţi-
că te-ai făcut curăţitoare lumii, născînd L pe El toate puterile Lui. 3 Lăudaţi-L pe
în chip de negrăit pe Mîntuitorul şi El, soarele şi luna, lăudaţi-L pe El, toate
Făcătorul. stelele şi lumina. 4 Lăudaţi-L pe El,
Citeţul 1: Slavă Ţie, Dumnezeul cerurile cerurilor şi apa cea mai presus
nostru, slavă Ţie. de ceruri 5 Să laude numele Domnului, că
Citeţul 2: Ceată a Apostolilor, El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi s-au
păzeşte-ne pe noi, cei ce te lăudăm şi ne zidit. 6 Pusu-le-ai pe ele în veac şi în
învredniceşte, ca să trecem întru veacul veacului; lege le-a pus şi nu o vor
umilinţa inimii, toate zilele postului celui trece. 7 Lăudaţi pe Domnul, toţi cei de pe
de lumină purtător. pămînt, balaurii şi toate adîncurile. 8
Corul: Slăvim, Hristoase, pe cea cu Focul, grindina, zăpada, gheaţa, viforul,
totul fără prihană, Curată Maica Ta; că toate îndepliniţi cuvîntul Lui; 9 Munţii şi
mai presus de fire Te-a născut după trup, toate dealurile, pomii cei roditori şi toţi
pe Tine, Cel ce ne-ai izbăvit pe noi din cedrii; 10 Fiarele şi toate animalele,
toată rătăcirea şi stricăciunea. tîrîtoarele şi păsările cele zburătoare; 11
Apoi: Împăraţii pămîntului şi toate popoarele,
Cuvine-se cu adevărat ... căpeteniile şi toţi judecătorii pămîntului;
12
Tinerii şi fecioarele, bătrînii cu tine rii,
Ectenia mică: 13
Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne Să laude numele Domnului, că numai
rugăm. numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe
Doamne miluieşte pămînt şi în cer. 14 Şi va înălţa puterea
Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte, pe
noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
poporului Lui. Cîntare tuturor cuvioşilor
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, Lui, fiilor lui Israel, poporului ce se
mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi apropie de El.
pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
14
Psalmul 149 Doamne Fiule, Unule-Născut, Iisuse
Cîntaţi Domnului cîntare nouă; Hristoase şi Duhule Sfinte. Doamne
lauda Lui în adunarea celor cuvioşi. 2 Să Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumne zeu,
se veselească Israel de Cel ce l-a făcut pe Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii,
el şi fiii Sionului să se bucure de miluieşte-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele
împăratul lor. 3 Să laude numele Lui în lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel
horă; în timpane şi în psaltire să-I cînte ce şezi de-a dreapta Tatălui şi ne
Lui. 4 Că iubeşte Domnul poporul Său şi miluieşte pe noi. Că tu eşti unul Sfînt, Tu
va învăţa pe cei blînzi şi-i va izbăvi. 5 Se eşti unul Domn Iisus Hristos, întru slava
vor lăuda cuvioşii întru slavă şi se vor lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele
bucura în aşternuturile lor. 6 Laudele bine Te voi cuvînta şi voi lăuda numele
Domnului în gura lor şi săbii cu două Tău în veac şi în veacul veacului.
tăişuri în mîinile lor, 7 Ca să se răzbune Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă
pe neamuri şi să pedepsească pe popoare, în neam şi în neam. Eu am zis: Doamne,
8
Ca să lege pe împăraţii lor în obezi şi pe miluieşte-mă, vindecă sufletul meu, că
cei slăviţi ai lor în cătuşe de fier, 9 Ca să am greşit Ţie. Doamne, către Tine am
facă între dînşii judecată scrisă. Slava scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu
eşti Dumnezeul meu. Că la Tine este
aceasta este a tuturor cuvioşilor Săi.
izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea
Psalmul 150 lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc
Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii pe Tine.
Lui; lăudaţi-L pe El întru tăria pute rii Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua
Lui. Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui; aceasta, fără de păcat să ne păzim noi.
lăudaţi-L pe El după mulţimea slavei Bine eşti cuvîntat, Doamne Dumnezeul
Lui. Lăudaţi-L pe El în glas de trîmbiţă; părinţilor noştri şi lăudat şi preaslăvit
lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută. este numele Tău în veci. Amin. Fie,
Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă; Doamne, mila Ta spre noi, precum am
lăudaţi-L pe El în strune şi organe. nădăjduit întru Tine. Bine eşti cuvîntat,
Lăudaţi-L pe El în chimvale bine Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale.
răsunătoare; lăudaţi-L pe El în chimvale Bine eşti cuvîntat, Stăpîne, înţelepţeşte-
de strigare. Toată suflarea să laude pe mă cu îndreptările Tale. Bine eşti
Domnul! cuvîntat, Sfinte, luminează-mă cu
Iar de sînt la Mineu doi sfinţi la rînd, se cîntă
seara, la Vecernie, stihirile unuia; iar ale celuilalt se îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este
cîntăî dimineaţa la Laude, 4 stihiri, de vor fi; iar de nu în veac, lucrurile mîinilor Tale nu le
sînt, zice trece cu vederea. Ţie se cuvine laudă, Ţie
Citeţul 2: Slavă Tatălui şi Fiului şi se cuvine cîntare, Ţie slavă se cuvine,
Sfîntului Duh. Şi acum şi pururea şi în Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi
vecii veciilor. Amin. pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Ţie slavă se cuvine, Doamne Preotul: S ă plinim rugăciunea noastră cea de
Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, dimineaţă, Domnului.
Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi Doamne miluieşte
Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe
pururea şi în vecii vecilor. Amin. noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
Preotul: Slavă Ţie celui ce ne-ai Ziua toată desăvîrşită, sfîntă, în pace şi fără de
arătat nouă lumina. păcat, la Domnul să cerem.
Dă Doamne.
Citeţul 1: Slavă întru cei de sus lui Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor
Dumnezeu şi pe pămînt pace, între sufletelor şi trupurilor noastre, la Domnul să cerem.
oameni bunăvoire. Lăudămu-Te, bine Te Milă şi iertare de păcatele şi de greşelile
noastre, la Domnul să cerem.
cuvîntăm, închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te, Cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace
mulţumim Ţie, pentru slava Ta cea lumii, la Domnul să cerem.
mare. Doamne, Împărate ceresc, Cealaltă vreme a vieţii noastre în pace şi întru
pocăinţă a o săvîrşi, la Domnul să cerem.
Dumnezeule, Părinte atotţiitorule,
15
S fîrşit creştinesc vieţii noastre, fără durere, la tine îndrăznim, cu tine ne lăudăm,
neînfruntat, în pace şi răspuns bun la înfricoşătoare
judecată a lui Hristos, să cerem.
întru tine este toată nădejdea noastră.
Pe Preasfînta, curata, prea binecuvîntata, Roagă-te Celui ce S-a născut din tine,
mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pentru nevrednicii robii tăi.
pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim. Citeţul 1: Bine este a ne mărturisi
Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Domnului şi a cînta numele Tău,
Ţie Doamne. Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi
Preotul: Că Dumnezeul milei şi al îndurărilor, adevărul Tău în toată noaptea. (de 2 ori)
şi al iubirii de oameni eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui Sfinte Dumnezeule…, Preasfîntă
şi Fiului, şi S fîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii
vecilor. Treime…, Tatăl nostru…
Amin. Preotul: Că a Ta este împărăţia…
Preotul: Pace tuturor. Citeţul 1: Amin.
Corul: Ş i duhului tău. Citeţul 1 : Amin. În Biserica slavei
Preotul: Capetele noastre Domnului să le tale stînd, în cer ni se pare că stăm,
plecăm.
Născătoare de Dumneze u, ceea ce eşti uşă
Corul: Ţie, Doamne.
cerească; deschide-ne nouă uşile milei
Preotul: Că al Tău este a ne milui şi a ne
mîntui pe noi, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, tale.
Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi Doamne miluieşte… (de 40 de ori)
în vecii vecilor. Slavă…, Şi acum…, Ceea ce eşti
Corul: Amin. mai cinstită..., Întru numele Domnului....,
LA STIHOAVNĂ binecuvintează.
Stihira, galsul al 5-lea. Preotul: iese din altar şi stînd în fața ușilor
Corul: Doamne, Tu mi-ai pus mie împărătești rosteşte:
păcătosul pocăinţa, vrînd să mă Cel ce este binecuvîntat, Hristos,
Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi
mîntuieşti pe mine nevrednicul, cu mila
pururea şi în vecii vecilor.
Ta cea nemăsurată. Înaintea Ta cad
Citeţul 1: Amin.
rugîndu-mă: Smereşte cu postirile
Împărate ceresc, pe
sufletul meu; că la Tine, Cel Unul mult-
binecredincios ul nostru popor ocroteşte-
milostiv, am alergat.
l, credinţa o întăreşte, pe cei răi îi
Citeţul 1: Umplutu-ne-am di mineaţa de
mila Ta, Doamne, şi ne-am bucurat, şi ne-am
îmblînzeşte, lumea o împacă, sfînt locaşul
veselit în toate zilele noastre. Veselitu-ne-am acesta bine-l păzeşte, pe cei mai înainte
pentru zilele în care ne-ai smerit pe noi, pentru răposaţi, părinţii şi fraţii noştri, în
anii în care am văzut rele. Caută s pre robii Tăi şi locaşurile drepţilor îi aşază, iar pe noi
spre lucrurile Tale şi îndreptează pe fiii lor. întru pocăinţă şi mărturisire ne primeşte,
Citeţul 2: Doamne, Tu mi-ai pus mie ca un bun şi de oameni Iubitor.
păcătosului pocăinţa, vrînd să mă Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem
mîntuieşti pe mine nevrednicul, cu mila Sirul:
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul
Ta cea nemăsurată. Înaintea Ta cad trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
rugîndu-mă: Smereşte cu postirile grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie).
sufletul meu; că la Tine, Cel Unul mult- Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o
milostiv, am alergat. metanie).
Citeţul 1: Şi să fie lumina Domnului Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
Dumnezeului nostru peste noi, şi lucrurile văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
mîinilor noastre le îndreptează. binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie)
Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru
Citeţul 2: Ca nişte luminători, în stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni:
lume luminaţi şi după moarte, sfinţilor Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o
mucenici, după ce v-aţi luptat lupta cea închinăciune).
Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul
bună. Deci avînd îndrăzneală, rugaţi pe (o închinăciune).
Hristos să miluiască sufletele noastre. Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o
Citeţul 1: Slavă Tatăl ui şi Fiului şi închinăciune).
Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o
Sfîntului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii închinăciune).
vecilor. Amin. Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
Citeţul 2: Născătoare de Dumnezeu, toată, şi la sfîrşit o metanie.
ocrotitoarea tuturor celor ce se roagă ţie,
16
CEASUL ÎNTÎI am tulburat. 8 Pus-ai fărădelegile noastre
Citeţul 2: Veniţi să ne închinăm ... (de înaintea Ta, greşelile noastre ascunse, la
3 ori) lumina feţei Tale. 9 Că toate zilele
Psalmul 5 noastre s-au împuţinat şi în mînia Ta ne-
Graiurile mele ascultă-le, Doamne! am stins. 10 Anii noştri s-au socotit ca
Înţelege strigarea mea! 2 Ia aminte la pînza unui păianjen; zilele anilor noştri
glasul rugăciunii mele, Împăratul meu şi sînt şaptezeci de ani; 11 Iar de vor fi în
Dumnezeul meu, căci către Tine mă voi putere optzeci de ani şi ce este mai mult
ruga, Doamne! 3 Dimineaţa vei auzi decît aceştia, osteneală şi durere; 12 Că
glasul me u; dimineaţa voi sta înaintea Ta trece viaţa noastră şi ne vom duce. 13
şi mă vei vedea. 4 Că Tu eşti Dumne zeu, Cine cunoaşte puterea urgiei Tale şi cine
Care nu voieşti fărădelegea, nici nu va măsoară mînia Ta, după te merea de
locui lîngă Tine cel ce vicleneşte. 5 Nu vor Tine? 14 Învaţă-ne să socotim bine zilele
sta călcătorii de lege în preajma ochilor noastre, ca să ne îndreptăm inimile spre
Tăi. Urît-ai pe toţi cei ce lucrează înţelepciune. 15 Întoarce-Te, Doamne!
fărădelege. 6 Pierde-vei pe toţi cei ce Pînă cînd vei sta departe? Mîngîie pe
grăiesc minciuna; pe ucigaş şi pe viclean robii Tăi! 16 Umplutu-ne-am dimineaţa
îl urăşte Domnul. 7 lar eu, întru mulţimea de mila Ta şi ne-am bucurat şi ne-am
milei Tale, voi intra în casa Ta, închina- veselit în toate zilele vieţii noastre. 17
mă-voi spre sfînt locaşul Tău întru frica Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai
Ta. 8 Doamne, povăţuieşte-mă întru smerit, pentru anii în care am văzut rele.
18
dreptatea Ta, din pricina duş manilor Caută spre robii Tăi şi spre lucrurile
mei! Îndreptează înaintea mea calea Ta. 9 Tale şi îndreptează pe fiii lor. 19 Şi să fie
Că nu este în gura lor adevăr, inima lor lumina Domnului Dumne zeului nostru
este deşartă; groapă deschisă grumazul peste noi, şi lucrurile mîinilor noastre le
lor, cu limbile lor viclenesc. 10 Judecă-i pe îndreptează.
ei, Dumnezeule; să cadă din sfaturile lor; Psalmul 100
după mulţimea nelegiuirilor lor, alungă-i Mila şi judecata Ta voi cînta Ţie,
pe ei, că Te-au amarît, Doamne. 11 Şi să Doamne. 2 Cînta-voi şi voi me rge, cu
se veselească toţi cei ce nădăjduiesc întru pricepere, în cale fără prihană. Cînd vei
Tine; în veac se vor bucura şi le vei fi lor veni la mine? 3 Umblat-am întru
sălaş, şi se vor lăuda cu Tine toţi cei ce nerăutatea inimii mele, în casa mea. 4 N-
iubesc numele Tău. 12 Că Tu vei am pus înaintea ochilor mei lucru
binecuvînta pe cel drept, Doamne, căci nelegiuit; pe călcătorii de lege i-am urît. 5
cu arma buneivoiri ne-ai încununat pe Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică;
noi. pe cel rău, care se depărta de mine, nu l-
Psalmul 89 am cunoscut. 6 Pe cel ce clevetea în
Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă ascuns pe vecinul său, pe acela l-am
în neam şi în neam. 2 Mai înainte de ce s- izgonit. 7 Cu cel mîndru cu ochiul şi
au făcut munţii şi s-a zidit pămîntul şi nesăţios cu inima, cu acela n-am mîncat.
8
lumea, din veac şi pînă în veac eşti Tu. 3 Ochii mei sînt peste credincioşii
Nu întoarce pe om întru sme renie, Tu, pămîntului, ca să şadă ei împreună cu
Care ai zis: “Întoarceţi-vă, fii ai mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană,
oamenilor”, 4 Că o mie de ani înaintea acela îmi slujea. 9 Nu va locui în casa mea
ochilor Tăi sînt ca ziua de ieri, care a cel mîndru; cel ce grăieşte nedreptăţi nu
trecut şi ca straja nopţii. 5 Nimicnicie vor va sta înaintea ochilor mei. 10 În dimineţi
fi anii lor; dimineaţa ca iarba va trece. 6 voi judeca pe toţi păcătoşii pămîntului,
Dimineaţa va înflori şi va trece, seara va ca să nimicesc din cetatea Domnului pe
cădea, se va întări şi se va usca. 7 Că ne- toţi cei ce lucrează fărădelegea.
am sfîrşit de urgia Ta şi de mînia Ta ne- Slavă ..., Şi acum...,

17
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, adevărat a născut pe Dumne zeu întrupat
Dumnezeule (de 3 ori). şi se roagă neîncetat pentru sufletele
Corul: Doamne miluieşte (de 3 ori) noastre.
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duh. Doamne miluieşte (de 40 de ori).
Citeţul 1: Şi acum şi pururea şi în Cel ce în toată vremea şi în tot
vecii vecilor. Amin. ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi
ŞI CITEŞTE CATISM A a 9-a slăvit, Hristoase Dumne zeule, Îndelung-
După citirea catis mei răbdătorule, Mult-milostive şi Mult-
Preotul în faţa uşilor împărăteşti zice troparul milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe
acesta pe glasul al 6-lea: cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi
Dimineaţa auzi glasul me u, la mîntuire pentru făgăduinţa
Împăratul meu şi Dumnezeul meu. (o bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne,
metanie).
primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul
Corul: Dimineaţa auzi glasul me u,
acesta şi îndreptează viaţa noastră spre
Împăratul me u şi Dumnezeul meu. poruncile Tale; sufletele noastre le
Preotul: Graiurile mele ascultă-le, sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele
Doamne, înţelege strigarea mea. (o metanie). îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne
Corul: Dimineaţa auzi ... izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele
Preotul: Către Tine mă voi ruga, şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu
Doamne. (o metanie). sfinţii Tăi îngeri, ca, prin mijlocirea lor,
Corul: Dimineaţa auzi ... fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la
Preotul: Slavă Tatălui şi Fiului, şi unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei
Sfîntului Duh. Tale celei neapropiate, că binecuvîntat
Citeţul 2: Şi acum, şi pururea, şi în eşti în vecii vecilor. Amin.
vecii vecilor. Amin. Doamne miluieşte (de 3 ori).
Cum te vom numi, Ceea ce eşti Slavă…, Şi acum…, Ceea ce eşti mai
plină de har? Cer, că ai răsărit pe cinstită..., Întru numele Domnului... ,
Soarele dreptăţii? Rai, că ai odrăslit binecuvintează.
floarea nestricăciunii? Fecioară, că ai Preotul iese din altar şi rosteşte ecfonisul în fața
ușilor împărătești:
rămas nestricată? Maică curată, că ai
Dumnezeule, milostiveşte-Te spre
avut în sfintele tale braţe Fiu, pe
noi şi ne binecuvintează; luminează faţa
Dumnezeul tuturor? Pe Acela roagă-L să
Ta peste noi şi ne miluieşte.
mîntuiască sufletele noastre.
Citeţul 1: Amin.
Corul: Paşii mei îndreptează-i după Preotul cu glas tare rosteşte rugăciunea
cuvîntul Tău şi să nu mă stăpînească cuviosului Efrem Sirul:
toată fărădelegea. (de 2 ori) Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul
trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
Izbăveşte-mă de clevetirea
grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie).
oamenilor şi voi păzi poruncile Tale. (de 2 Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
ori) răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o
Faţa Ta arat-o peste robul Tău şi metanie).
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
mă învaţă îndreptările Tale. (de 2 ori) văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
Să se umple gura mea de lauda Ta, binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie).
Doamne, ca să laud slava Ta, toată ziua Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru
stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni:
mare cuviinţa Ta. (de 3 ori) Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o
Citeţul 2: Sfinte Dumnezeule…, închinăciune).
Preasfîntă Treime…, Tatăl nostru… Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul
(o închinăciune).
Preotul: Că a Ta este împărăţia…
Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o
Citeţul 2: Amin. Pe Mărita Maică a închinăciune).
lui Dumnezeu, şi mai sfîntă decăt sfinţii Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o
înge ri, fără încetare o lăudăm cu inima şi închinăciune).
Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
cu gura, Născătoare de Dumnezeu, pe toată, şi la sfîrşit o metanie.
dînsa mărturisind-o, ca pe ceea ce cu
18
Citeţul 2: Sfinte Dumnezeule…, lucruri ome neşti, pentru cuvintele
Preasfîntă Treime…, Tatăl nostru… buzelor Tale eu am păzit căi aspre. 5
Preotul: Că a Ta este împărăţia… Îndreaptă picioarele mele în cărările
Citeţul 2: Amin. Doamne miluieşte Tale, ca să nu şovăie paşii mei. 6 Eu am
(de 12 ori). strigat, că m-ai auzit, Dumne zeule;
Hristoase, Lumina cea adevărată, pleacă urechea Ta către mine şi auzi
Care luminezi şi sfinţeşti pe tot omul ce cuvintele mele. 7 Minunate fă milele Tale,
vine în lume, să se însemneze peste noi Cel ce mîntuieşti pe cei ce nădăjduiesc în
lumina feţei Tale, ca într-însa să vedem Tine de cei ce stau împotriva dreptei
lumina cea neapropiată. Îndreptează Tale. 8 Păzeşte-mă, Doamne, ca pe
paşii noştri spre lucrarea poruncilor lumina ochilor; cu acoperămîntul
Tale, pentru rugăciunile Preacuratei aripilor Tale acope ră-mă 9 De faţa
Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor Tăi. necredincioşilor care mă necăjesc pe
Amin. mine. Vrăjmaşii mei sufletul me u l-au
Corul: Apărătoare Doamnă, pentru cuprins; 10 Cu grăsime inima lor şi-au
biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din încuiat, gura lor a grăit mîndrie. 11
nevoi, aduce m ţie, Născătoare de Izgonindu-mă, acum m-au înconjurat;
Dumnezeu, noi, robii Tăi. Ci ca ceea ce ai ochii lor şi-au aţintit ca să mă plece la
stăpînire nebiruită, izbăveşte-ne pe noi pămînt. 12 Apucatu-m-au ca un leu gata
din toate nevoile, ca să strigăm ţie: de pradă, ca un pui de leu ce locuieşte în
„Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară.” ascunzişuri. 13 Scoală-Te, Doamne,
Preotul: Slavă Ţie, Hristoase întîmpină-i pe ei şi împiedică-i. Izbăveşte
Dumnezeule, năde jdea noastră, slavă Ţie. sufletul meu de cel necredincios, cu sabia
Corul: Slavă…, Şi acum…, Doamne, Ta. 14 Doamne, desparte-mă de oamenii
miluieşte (de 3 ori), ...binecuvintează. acestei lumi, ce-şi iau partea în viaţă, căci
Preotul: Hristos, Adevăratul s-a umplut pîntecele lor de bunătăţile
Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Tale; săturatu-s-au fiii lor şi au lăsat
Preacuratei Maicii Sale... rămăşiţele pruncilor. 15 Iar eu întru
Corul: Pe Marele Domn ... dreptate mă voi arăta feţei Tale, sătura-
CEASUL AL TREILEA mă-voi cînd se va arăta slava Ta.
Psalmul 24
Preotul: Binecuvîntat este Către Tine, Doamne, am ridicat
Dumnezeul nostru totdeauna acum şi sufletul meu, Dumne zeul me u. 2 Spre
pururea, şi în vecii vecilor. Tine am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în
Citeţul 1: Amin. Slavă Ţie, Dumne- veac, nici să rîdă de mine vrăjmaşii mei, 3
zeul nostru, slavă Ţie. Împărate ceresc,
Pentru că toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine
Mîngîietorule ..., Sfinte Dumne zeule ..., nu se vor ruşina; să se ruşineze toţi cei ce
Preasfîntă Treime, ..., Tatăl nostru ...
fac fărădelegi în deşert. 4 Căile Tale,
Preotul: Că a Ta este împărăţia ... Doamne, arată-mi, şi cărările Tale mă
Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte învaţă. 5 Îndreptează-mă spre adevărul
(de 12 ori). Slavă..., Şi acum..., Veniţi să ne
Tău şi mă învaţă, că Tu eşti Dumne zeu,
închinăm (de 3 ori) Mîntuitorul me u, şi pe Tine Te-am
Psalmul 16 aşteptat toată ziua. 6 Adu-Ţi aminte de
Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia îndurările şi milele Tale, Doamne, că din
aminte cererea mea, ascultă rugăciunea veac sînt. 7 Păcatele tinereţilor mele şi ale
mea, din buze fără de viclenie. 2 De la neştiinţei mele nu le pomeni. 8 După mila
faţa Ta judecata mea să iasă, ochii mei să Ta, pomeneşte-mă Tu, pentru bunătatea
vadă cele drepte. 3 Cercetat-ai inima Ta, Doamne. 9 Bun şi drept este Domnul,
mea, noaptea ai cercetat-o; cu foc m-ai pentru aceasta lege va pune celor ce
lămurit, dar nu s-a aflat întru mine greşesc în cale. 10 Îndrepta-va pe cei
nedreptate. 4 Ca să nu grăiască gura mea blînzi la judecată, învăţa-va pe cei blînzi
19
căile Sale. 11 Toate căile Domnului sînt 13
Dă-mi mie bucuria mîntuirii Tale şi cu
milă şi adevăr pentru cei ce caută duh stăpînitor mă întăreşte. 14 Învăţa-voi
aşezămîntul Lui şi mărturiile Lui. 12 pe cei fărădelege căile Tale şi cei
Pentru numele Tău, Doamne, curăţeşte necredincioşi la Tine se vor întoarce. 15
păcatul meu,că mult este. 13 Cine este Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge,
omul cel ce se teme de Domnul? Lege va Dumnezeule, Dumne zeul mîntuirii mele;
pune lui în calea pe care a ales-o. 14 bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
16
Sufletul lui întru bunătăţi se va sălăşlui şi Doamne, buzele mele vei deschide şi
seminţia lui va moşteni pămîntul. 15 gura mea va vesti lauda Ta. 17 Că de ai fi
Domnul este întărirea celor ce se tem de voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu
Dînsul, aşezămîntul Lui îl va arăta lor. 16 le vei binevoi. 18 Jertfa lui Dumnezeu:
Ochii mei pururea spre Domnul, că El va duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită
scoate din laţ picioarele mele. 17 Caută Dumnezeu nu o va urgisi. 19 Fă bine,
spre mine şi mă miluieşte, că părăsit şi Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului,
sărac sînt eu. 18 Necazurile inimii mele s- şi să se zidească zidurile Ierusalimului. 20
au înmulţit; din nevoile mele scoate-mă. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii,
19
Vezi smerenia mea şi osteneala mea, şi- prinosul şi arderile de tot; atunci vor
mi iartă toate păcatele mele. 20 Vezi pe pune pe altarul Tău viţei.
vrăjmaşii mei, că s-au înmulţit şi cu ură Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului
nedreaptă m-au urît. 21 Păzeşte sufletul Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii
vecilor. Amin.
meu şi mă izbăveşte, ca să nu mă ruşine z
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie
că am nădăjduit în Tine. 22 Cei fără
Dumnezeule (de 3 ori).
răutate şi cei drepţi s-au lipit de mine, că
Doamne miluieşte (de 3 ori).
Te-am aşteptat, Doamne. 23 Izbăveşte,
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului
Dumnezeule, pe Israel din toate
Duh.
necazurile lui. Citeţul 2: Şi acum şi pururea şi în
Psalmul 50 vecii vecilor. Amin.
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după ŞI CITEŞTE CATISM A a 10-a
mare mila Ta 2 Şi după mulţimea După citirea catis mei
îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Preotul din faţa uşilor împărăteşti zice troparul,
3
Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea glasul al 6-lea:
şi de păcatul meu mă curăţeşte. 4 Că Doamne, Cel ce pe Preasfîntul Tău
fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul Duh, în ceasul al treilea, L-ai trimis
meu înaintea mea este pururea. 5 Ţie Apostolilor Tăi, pe Acela, Bunule, nu-L
unuia am greşit şi rău înaintea Ta am lua de la noi, ci Îl înnoieşte întru noi, cei
făcut, aşa încît drept eşti Tu întru ce ne rugăm Ţie. (o metanie).
cuvintele Tale şi biruitor cînd vei judeca Corul: Doamne, Cel ce pe Prea-
Tu. 6 Că iată întru fărădelegi m-am sfîntul Tău Duh ...
zămislit, şi în păcate m-a născut maica Preotul: Inimă curată zideşte întru
mea. 7 Că iată adevărul ai iubit; cele mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte
nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii întru cele dinăuntru ale mele. (o metanie).
Tale, mi-ai arătat mie. 8 Stropi-mă-vei cu Corul: Doamne, Cel ce pe
isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai Preasfîntul Tău Duh...
vîrtos decît zăpada mă voi albi. 9 Auzului Preotul: Nu mă lepăda pe mine de la
meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se- faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua
vor oasele mele cele smerite. 10 Întoarce de la mine. (o metanie).
faţa Ta de către păcatele mele, şi toate Corul: Doamne, Cel ce pe
fărădelegile mele şterge-le. 11 Inimă Preasfîntul Tău Duh...
curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Preotul: Slavă Tatălui şi Fiului, şi
duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru Sfîntului Duh.
ale mele. 12 Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Citeţul 1: Şi acum, şi pururea, şi în
Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine. vecii vecilor. Amin.

20
Născătoare de Dumnezeu, tu eşti acesta şi îndreptează viaţa noastră spre
viţa cea adevărată, care ai odrăslit rodul poruncile Tale; sufletele noastre le
vieţii; ţie ne rugăm: „Roagă-te, Stăpînă, sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele
cu Sfinţii Apostoli, să miluiască sufletele îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne
noastre.” izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele
Domnul Dumne zeu bine este şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu
sfinţii Tăi îngeri, ca, prin mijlocirea lor,
cuvîntat. Bine este cuvîntat Domnul ziua,
fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la
în toate zilele; să facă priincioase cele ale unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei
noastre Dumnezeul mîntuirii noastre, Tale celei neapropiate, că binecuvîntat
Dumnezeul nostru, Dumne zeul mîntuirii. eşti în vecii vecilor. Amin.
Sfinte Dumnezeule…, Preasfîntă Doamne miluieşte (de 3 ori). Slavă…,
Treime…, Tatăl nostru… Şi acum…, Ceea ce eşti mai ..., Întru
Preotul: Că a Ta este împărăţia… numele Domnului... , binecuvintează.
Citeţul 1: Amin. Preotul iese din altar şi rosteşte ecfonisul:
Bine eşti cuvîntat, Hristoase, Dumnezeule, milostiveşte-Te spre
Dumnezeul nostru, Cel ce preaînţelepţi noi şi ne binecuvintează; luminează faţa
pe pescari ai arătat, trimiţîndu-le lor Ta peste noi şi ne miluieşte.
Duhul Sfînt, şi printr-înşii lumea ai vînat, Citeţul 1: Amin.
Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem
Iubitorule de oameni, slavă Ţie. Sirul:
Slavă… Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul
Grabnică şi tare mîngîie re dă trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie).
robilor Tăi, Iis use, cînd se mîhnesc Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
duhurile noastre. Nu Te osebi de sufletele răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o
metanie).
noastre întru necazuri; nu Te depărta de Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
gîndurile noastre în împresurări, ci văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
pururea ne întîmpină pe noi. Apropie-Te binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie).
Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru
de noi, apropie-Te, Cel ce eşti stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni:
pretutindeni. Precum şi cu Apostolii Tăi Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o
închinăciune).
ai fost pururea, aşa şi cu cei ce doresc de Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul
Tine, Te uneşte pe Tine, Îndurate, ca (o închinăciune).
Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o
fiind împreună cu Tine, să Te lăudăm şi închinăciune).
să slăvim Duhul Tău cel Sfînt. Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o
Şi acum… închinăciune).
Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
Nădejdea şi folositoarea, şi toată, şi la sfîrşit o metanie.
scăparea creştinilor, zid nebiruit celor Citeţul 1: Stăpîne Dumnezeule,
slabi, liman neînviforat, tu eşti Părinte atotputernice, Doamne Fiule
Născătoare de Dumnezeu Preacurată; ci Unule-Născut, Iis use Hristoase şi Duhule
precum lumea o mîntuieşti cu neîncetată Sfinte, o Dumnezeire, o Pute re, miluieşte-
rugăciunea ta, pome neşte-ne şi pe noi, mă pe mine, păcătosul şi, cu judecăţile
Fecioară, întru tot lăudată. care ştii, mîntuieşte-mă pe mine,
Doamne miluieşte (de 40 de ori). nevrednicul robul Tău, că bine eşti
Cel ce în toată vremea şi în tot cuvîntat în vecii vecilor. Amin.
ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi
slăvit, Hristoase Dumne zeule, Îndelung- CEASUL AL ŞASELEA
răbdătorule, Mult-Milostive şi Mult- Citeţul 2: Veniţi să ne închinăm ... (de
Milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe 3 ori)
cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi Psalmul 53
la mîntuire pentru făgăduinţa Dumnezeule, întru numele Tău
bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne, mîntuieşte-mă şi întru puterea Ta mă
primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul judecă. 2 Dumnezeule, auzi rugăciunea
21
mea, ia aminte cuvintele gurii mele. 3 Că mulţi erau împotriva mea. 21 Auzi-va
străinii s-au ridicat împotriva mea şi cei Dumnezeu şi-i va sme ri pe ei, Cel ce este
tari au căutat sufletul meu şi n-au pus pe mai înainte de veci. 22 Că nu este în ei
Dumnezeu înaintea lor. 4 Că iată, îndreptare şi nu s-au temut de
Dumnezeu ajută mie şi Domnul este Dumnezeu. Întins-au mîinile lor
sprijinitorul sufletului meu. 5 Întoarce-va împotriva aliaţilor lor, 23
Întinat-au
cele rele vrăjmaşilor mei; cu adevărul legămîntul Lui. Risipiţi au fost de mînia
Tău îi vei pierde pe ei. 6 De bunăvoie voi feţei Lui şi s-au apropiat inimile lor; 24
je rtfi Ţie; lăuda-voi numele Tău, Muiatu-s-au cuvintele lor mai mult decît
Doamne, că este bun, 7 Că din tot necazul untdelemnul, dar ele sînt săgeţi. 25
m-ai izbăvit şi spre vrăjmaşii mei a privit Aruncă spre Domnul grija ta şi El te va
ochiul meu. hrăni; nu va da în veac clătinare
Psalmul 54 dreptului. 26 Iar Tu, Dumnezeule, îi vei
Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea coborî pe ei în groapa stricăciunii. 27
şi nu trece cu vederea ruga mea. 2 Ia Bărbaţii vărsători de sînge şi vicleni nu
aminte spre mine şi mă ascultă; mîhnitu- vor ajunge la jumătatea zilelor lor; iar eu
m-am întru neliniştea mea şi m-am voi nădăjdui spre Tine, Doamne.
tulburat de glasul vrăjmaş ului şi de Psalmul 90
necazul păcătosului. 3 Că a abătut as upra Cel ce locuieşte în ajutorul Celui
mea fărădelege şi întru mînie m-a Preaînalt, întru acoperămîntul
vrăjmăşit. 4 Inima mea s-a tulburat întru Dumnezeului cerului se va sălăşlui. 2 Va
mine şi frica morţii a căzut peste mine; 5 zice Domnului: “Sprijinitorul meu eşti şi
Teamă şi cutremur au venit asupra mea scăparea mea; Dumnezeul meu, voi
şi m-a acoperit întunericul. 6 Şi am zis: nădăjdui spre Dînsul”. 3 Că El te va
“Cine-mi va da mie aripi ca de izbăvi din cursa vînătorilor şi de cuvîntul
porumbel, ca să zbor şi să mă odihnesc?” tulburător. 4 Cu spatele te va umbri pe
7
Iată, m-aş îndepărta fugind şi m-aş tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o
sălăşlui în pustie. 8 Aşteptat-am pe armă te va înconjura adevărul Lui. 5 Nu
Dumnezeu, Cel ce mă mîntuieşte de te vei teme de frica de noapte, de săgeata
puţinătatea sufletului şi de vifor. 9 ce zboară ziua, 6 De lucrul ce umblă în
Nimiceşte-i, Doamne, şi împarte limbile întune ric, de molima ce bîntuie întru
lor, că am văzut fărădelege şi dezbinare amiază. 7 Cădea-vor dinspre latura ta o
în cetate. 10 Ziua şi noaptea o va mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de
înconjura pe ea peste zidurile ei; tine nu se vor apropia. 8 Însă cu ochii tăi
fărădelege şi osteneală în mijlocul ei şi vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei
nedreptate; 11 Şi n-a lipsit din uliţele ei vedea. 9 Pentru că pe Domnul, năde jdea
camătă şi vicleşug. 12 Că de m-ar fi ocărît mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare
vrăjmaşul, aş fi răbdat; 13 Şi dacă cel ce ţie. 10 Nu vor veni către tine rele şi bătaie
mă urăşte s-ar fi fălit împotriva mea, m- nu se va apropia de locaşul tău. 11 Că
aş fi ascuns de el. 14 Iar tu, omule, înge rilor Săi va porunci pentru tine ca să
asemenea mie, căpetenia mea şi te păzească în toate căile tale. 12 Pe mîini
cunoscutul meu, 15 Care împreună cu te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de
mine te-ai îndulcit de mîncări, în casa lui piatră piciorul tău. 13 Peste aspidă şi
Dumnezeu am umblat în acelaşi gînd! 16 vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi
Să vină moartea peste ei şi să se coboare peste balaur. 14 “Că spre Mine a
în iad de vii, 17 Că vicleşug este în nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, zice
locaşurile lor, în mijlocul lor. 18 Iar eu, Domnul; îl voi acoperi pe el,că a
către Dumnezeu am strigat şi Domnul m- cunoscut numele Meu. 15 Striga-va către
a auzit pe mine. 19 Seara şi dimineaţa şi Mine şi-l voi auzi pe el; cu dînsul sînt în
la amie zi spune-voi, voi vesti şi va auzi necaz şi-l voi scoate pe el, şi-l voi slăvi. 16
glasul me u. 20 Izbăvi-va cu pace sufletul Cu lungime de zile îl voi umple pe el şi-i
meu de cei ce se apropie de mine, că voi arăta lui mîntuirea Mea”.
22
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului păgînii ca altădată: Unde este Dumnezeul
Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii lor? Să cunoască, Stăpîne, că treci
vecilor. Amin. păcatele poporului Tău, celui ce se
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie pocăieşte.
Dumnezeule. (de 3 ori) Preotul: Înţelepciune. Să luăm
Doamne miluieşte. (de 3 ori) aminte.
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Citeţul 1: Prochimen, glasul al 4-lea:
Duh. Cînd va întoarce Domnul pe cei robiţi ai
Citeţul 1: Şi acum, şi pururea, şi în poporului Său, bucura-se-va Iacob şi se
vecii vecilor. Amin. va veseli Israel.
ŞI CITEŞTE CATISM A a 11-a. Corul: Cînd va întoarce Domnul pe
După citirea catismei: cei robiţi ai poporului Său, bucura-se-va
Preotul înaintea uşilor împărăteşti zice troparul, Iacob şi se va veseli Israel.
glasul al 2-lea:
Citeţul 1: Zis-a cel nebun întru
Cel ce în ziua şi în ceasul al şaselea inima sa: “Nu este Dumnezeu”.
pe Cruce ai pironit păcatul, cel cu
Corul: Cînd va întoarce Domnul ...
îndrăzneală, făcut de Adam în rai, şi
Citeţul: Cînd va întoarce Domnul pe
zapis ul greşelilor noastre rupe-l,
cei robiţi ai poporului Său.
Hristoase Dumnezeule, şi ne mîntuieşte
Corul: Bucura-se-va Iacob şi se va
pe noi. (o metanie).
veseli Israel.
Corul: Cel ce în ziua ...
Preotul: Înţelepciune.
Preotul: Auzi, Dumne zeule, glasul
meu şi nu trece cu vederea rugăciunea Citeţul 1: Din Proorocia lui Isaia,
mea. (o metanie) citire:
Corul: Cel ce în ziua ... Preotul: Să luăm aminte:
Preotul: Eu către Dumneze u am Citeţul 1: Ochii celui mîndru vor fi
strigat şi Domnul m-a auzit pe mine. (o smeriţi, mîndria celor de rînd va fi
metanie) pogorîtă şi numai Domnul în ziua aceea
Corul: Cel ce în ziua ... va fi ridicat în slăvi; ca Domnul Savaot
Preotul: Slavă Tatălui şi Fiului, şi va avea ziua Lui, se va ridica împotriva a
Sfîntului Duh. tot ce este mîndru şi semeţ şi-l va pogorî.
Citeţul 2: Şi acum şi pururea şi în Împotriva tuturor cedrilor Libanului şi
vecii vecilor. Amin. stejarilor celor înalţi ai Vasanului,
Neavînd îndrăzneală pentru Împotriva tuturor munţilor înalţi şi
păcatele noastre cele multe, tu, pe cel ce colinelor celor mîndre. Împotriva tuturor
S-a născut din tine, roagă-L, Născătoare turnurilor ridicate sus şi zidurilor
de Dumnezeu Fecioară, că mult poate întărite. Împotriva tuturor corăbiilor
rugăciunea Maicii spre îmblînzirea Tarsisului şi lucrurilor de preţ. Mîndria
Stăpînului. Nu trece cu vederea omului va fi pogorîtă şi semeţia celor
rugăciunile păcătoşilor, Preacurată, că muritori va fi smerită; în ziua aceea
milostiv este şi poate să mîntuiască, Cel numai Domnul va fi înalt; şi toţi idolii
ce a voit a pătimi pentru noi. vor pieri. Iar oamenii vor intra în
Troparul profeţiei, glas ul 1:
scorburile stîncilor, în prăpăstiile şi în
Izbăveşte-ne pe noi, Doamne, de
crăpăturile pămîntului, de frica
vrăjmaşi cei nevăzuţi, ca să nu zică
Domnului şi de strălucirea slavei Lui,
păgînii ca altădată: Unde este Dumnezeul
cînd va veni El ca să lovească pămîntul.
lor? Să cunoască, Stăpîne, că treci
În ziua acea idolii de argint şi de aur pe
păcatele poporului Tău, celui ce se
pocăieşte. care omul i-a făcut ca să li se închine, vor
Slavă…, Şi acum… fi prăsiţi ca să fie sălaş şobolanilor şi
Izbăveşte-ne pe noi, Doamne, de liliecilor. Iar el va intra în crăpăturile
vrăjmaşi cei nevăzuţi, ca să nu zică stîncilor şi în prăpăstiile munţilor de
frica Domnului şi de strălucirea slavei
23
Lui, cînd va veni El ca să lovească şi oarecînd Gavriil, mai-marele voievod
pămîntul. al celor fără trup!”
Preotul: Înţelepciune. Să luăm Doamne miluieşte (de 40 de ori).
aminte. Cel ce în toată vremea şi în tot
Citeţul 1: Prochimen, glasul al 4-lea. ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi
Doamne, cine va locui în locaşul Tău şi slăvit, Hristoase Dumne zeule, Îndelung-
cine se va sălăşlui în muntele cel sfînt al răbdătorule, Mult-milostive şi Mult-
Tău. milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe
Corul: Doamne, cine va locui în cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi
locaşul Tău şi cine se va sălăşlui în la mîntuire pentru făgăduinţa
muntele cel sfînt al Tău. bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne,
Citeţul 1: Cel ce umblă fără prihană primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul
şi lucrează dreptate, cel ce are adevărul acesta şi îndreptează viaţa noastră spre
în inima sa. poruncile Tale; sufletele noastre le
Corul: Doamne, cine va locui ... sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele
Citeţul 1: Doamne, cine va locui în îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne
locaşul Tău. izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele
Corul: Şi cine se va sălăşlui în şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu
muntele cel sfînt al Tău. sfinţii Tăi îngeri, ca, prin mijlocirea lor,
Citeţul 2 : Degrab să ne întîmpine pe fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la
noi îndurările Tale, Doamne, că am unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei
sărăcit foarte. Ajută-ne nouă, Tale celei neapropiate, că binecuvîntat
Dumnezeule, Mîntuitorul nostru, pentru eşti în vecii vecilor. Amin.
slăvirea numelui Tău. Doamne, Doamne miluieşte. (de 3 ori) Slavă…,
mîntuieşte-ne pe noi şi curăţeşte păcatele Şi acum…, Ceea ce eşti mai cinstită...,
noastre, pentru numele Tău. Întru numele Domnului... ,
Sfinte Dumnezeule…, Preasfîntă binecuvintează.
Treime…, Tatăl nostru… Preotul iese din altar şi rosteşte ecfonisul:
Preotul: Că a Ta este împărăţia… Dumnezeule, milostiveşte-Te spre
Citeţul 2 : Amin. Mîntuire ai lucrat noi şi ne binecuvintează; luminează faţa
în mijlocul pămîntului, Hristoase Ta peste noi şi ne miluieşte.
Dumnezeule; pe Cruce ai întins Citeţul 2 : Amin.
preacuratele mîinile Tale, adunînd toate Preotul cu glas tare rosteşte rugăciunea
neamurile cele ce strigă: „Doamne, slavă cuviosului Efrem Sirul:
Ţie!” Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul
trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
Slavă… grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie).
Preacuratului Tău chip ne Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
închinăm, Bunule, cerînd iertare răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o
metanie).
greşelilor noastre, Hristoase Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
Dumnezeule. Că de voie bine ai voit cu văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
trupul a Te sui pe Cruce, ca să scapi din binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie).
Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru
robia vrăjmaşului pe cei pe care i-ai stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni:
zidit. Pentru aceasta cu mulţumire Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o
strigăm Ţie: „Toate le-ai umplut de închinăciune).
Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul
bucurie, Mîntuitorul nostru, Cel ce ai (o închinăciune).
venit să mîntuieştei lumea.” Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o
Şi acum… închinăciune).
Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o
Ceea ce eşti izvorul milei, închinăciune).
învredniceşte-ne pe noi de milostivire, Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
Născătoare de Dumnezeu. Caută spre toată, şi la sfîrşit o metanie.
poporul cel păcătos şi arată, precum de-a Citeţul 2 : Dumnezeule şi Doamne al
pururea, puterea ta, că întru tine puterilor şi Ziditor a toată făptura, Care,
nădăjduind, strigăm ţie: „Bucură-te, ca pentru milostivirea milei Tale celei
24
neasemănate, pe Unul-Născut Fiul Tău, Apărătorul nostru, ve zi,Dumnezeule, şi
pe Domnul nostru Iisus Hristos L-ai caută spre faţa unsului Tău! 11 Că mai
trimis spre mîntuirea neamului nostru şi, bună este o zi în curţile Tale decît mii.
prin cinstită Crucea Lui, zapisul Ales-am a fi lepădat în Casa lui
păcatelor noastre l-ai rupt şi ai biruit Dumnezeu, mai vîrtos decît a locui în
întru Dînsul stăpîniile şi pute rile locaşurile păcătoşilor. 12 Că mila şi
întune ricului; Îns uţi Stăpîne, Iubitorule adevărul iubeşte Domnul; Dumnezeu har
de oameni, primeşte aceste rugăciuni de şi slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de
mulţumire şi de cerere ale noastre, ale bunătăţi pe cei ce umblă întru nerăutate.
13
păcătoşilor şi ne izbăveşte pe noi de toată Doamne al puterilor, fericit este omul
căderea în păcat cea de tot pierzătoare şi cel ce nădăjduieşte întru Tine.
întunecată, şi de toţi vrăjmaşii văzuţi şi Psalmul 84
nevăzuţi care caută să ne facă rău. Bine ai voit, Doamne, pămîntului
Pătrunde cu frica Ta trupurile noastre şi Tău, întors-ai robimea lui Iacob. 2 Iertat-
nu pleca inimile noastre spre cuvinte sau ai fărădelegile poporului Tău, acoperit-ai
gînduri rele, ci cu dorirea Ta hrăneşte toate păcatele lor. 3 Potolit-ai toată mînia
sufletele noastre. Ca spre Tine totdeauna Ta; întorsu-Te-ai de către iuţimea mîniei
căutînd şi cu lumina cea de la Tine Tale. 4 Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul
povăţuiţi fiind, la Tine, Lumina cea mîntuirii noastre, şi-Ţi întoarce mînia Ta
neapropiată şi pururea fiitoare privind, de la noi. 5 Oare, în veci Te vei mînia pe
neîncetată mărturisire şi mulţumire Ţie noi? Sau vei întinde mînia Ta din neam
să înălţăm, Tatălui Celui fără de început, în neam? 6 Dumnezeule, Tu, întorcîndu-
împreună Unuia-Născut Fiului Tău şi Te, ne vei dărui viaţă şi poporul Tău se
Preasfîntului şi bunului,, şi de viaţă va veseli de Tine. 7 Arată-ne nouă,
făcătorului Tău Duh, acum şi pururea, şi Doamne, mila Ta şi mîntuirea Ta dă-ne-o
în vecii vecilor. Amin. nouă. 8 Auzi-voi ce va grăi întru mine
Domnul Dumnezeu; că va grăi pace peste
CEASUL AL NOUĂLEA poporul Său. 9 Şi peste cuvioşii Săi, şi
Citeţul 1 :Veniţi să ne închinăm ... (de peste cei ce îşi întorc inima spre Dînsul. 10
3 ori) Dar mîntuirea Lui este aproape de cei ce
Psalmul 83 se tem de Dînsul, ca să se sălăşluiască
Cît de iubite sînt locaş urile Tale, slava în pămîntul nostru. 11 Mila şi
Doamne al pute rilor! 2 Doreşte şi se adevărul s-au întîmpinat, dre ptatea şi
sfîrşeşte sufletul me u după curţile pacea s-au sărutat. 12 Adevărul din
Domnului; inima mea şi trupul meu s-au pămînt a răsărit şi dreptatea din cer a
bucurat de Dumne zeul cel viu. 3 Că privit. 13 Că Domnul va da bunătate şi
pasărea şi-a aflat casă şi turtureaua cuib, pămîntul nostru îşi va da rodul său; 14
unde-şi va pune puii săi: 4 Altarele Tale, Dreptatea înaintea Lui va me rge şi va
Doamne al Pute rilor, Împăratul meu şi pune pe cale paşii Săi.
Dumnezeul me u. 5 Fericiţi sînt cei ce Psalmul 85
locuiesc în casa Ta; în vecii vecilor Te Pleacă, Doamne, urechea Ta şi mă
vor lăuda. 6 Fericit este bărbatul al cărui auzi, ca sărac şi necăjit sînt eu. 2 Păzeşte
ajutor este de la Tine, Doamne; suişuri în sufletul meu, căci cuvios sînt; mîntuieşte,
inima sa a pus, 7 În valea plîngerii, în Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce
locul care i-a fost pus. Că binecuvîntare nădăjduieşte în Tine. 3 Miluieşte-mă,
va da Cel ce pune lege; 8 Merge-vor din Doamne, că spre Tine voi striga toată
putere în pute re, arăta-Se-va Dumnezeul ziua. Veseleşte sufletul robului Tău, că
dumnezeilor în Sion. 9 Doamne, spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul
Dumnezeul pute rilor, auzi rugăciunea meu. 4 Că Tu, Doamne, bun şi blînd eşti
mea! Ascultă, Dumnezeul lui Iacob! 10 şi mult-milostiv tuturor celor ce Te

25
cheamă pe Tine. 5 Ascultă, Doamne, Corul: Cel ce în ceasul al nouălea ...
rugăciunea mea şi ia aminte la glasul Preotul: Să intre cererea mea
cererii mele. 6 În ziua necazului meu am înaintea Ta, Doamne, după cuvîntul Tău
strigat către Tine, că m-ai auzit. 7 Nu este mă izbăveşte. (o metanie)
asemenea Ţie între dumnezei Doamne, şi Corul: Cel ce în ceasul al nouălea ...
nici fapte nu sînt ca faptele Tale. 8 Veni- Preotul: Slavă Tatălui şi Fiului, şi
vor toate neamurile pe care le-ai făcut şi Sfîntului Duh.
se vor închina înaintea Ta, Doamne, şi Citeţul 1 : Şi acum, şi pururea, şi în
vor slăvi numele Tău. 9 Că mare eşti Tu, vecii vecilor. Amin.
Cel ce faci minuni, Tu eşti singurul Cel ce pentru noi Te-ai născut din
Dumnezeu. 10 Povăţuieşte-mă, Doamne, Fecioară şi răstignire ai răbdat, Bunule,
pe calea Ta şi voi merge întru adevărul Care cu moartea pe moarte ai prădat şi
Tău; veselească-se inima mea, ca să se învierea ai arătat, ca un Dumne zeu, nu
teamă de numele Tău. 11 Lăuda-Te-voi, trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu
Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mîna Ta. Arată iubirea Ta de oameni,
mea şi voi slăvi numele Tău în veac. 12 Că Milostive, primeşte pe Născătoarea de
mare este mila Ta spre mine şi ai izbăvit Dumnezeu, ceea ce Te-a născut pe Tine,
sufletul me u din iadul cel mai de jos. 13 care se roagă pentru noi şi mîntuieşte,
Dumnezeule, călcătorii de lege s-au Mîntuitorul nostru, pe Poporul cel
sculat asupra mea şi adunarea celor tari deznădăjduit.
a căutat sufletul meu şi nu Te-au pus pe Nu ne lăsa pe noi pînă în sfîrşit,
Tine înaintea lor. 14 Dar Tu, Doamne, pentru numele Tău cel sfînt şi nu strica
Dumnezeu îndurat şi milostiv eşti; legătura Ta, şi nu depărta mila Ta de la
îndelung-răbdător şi mult-milostiv şi noi, pentru Avraam cel iubit de Tine şi
adevărat. 15 Caută spre mine şi mă pentru Isaac, robul Tău, şi Israel sfîntul
miluieşte, dă tăria Ta slugii Tale şi Tău.
mîntuieşte pe fiul slujnicei Tale. 16 Fă cu Sfinte Dumnezeule…, Preasfîntă
mine semn s pre bine, ca să vadă cei ce Treime…, Tatăl nostru…
mă urăsc şi să se ruşineze, că Tu, Preotul: Că a Ta este împărăţia…
Doamne, m-ai ajutat şi m-ai mîngîiat. Citeţul 1 : Amin.
Fă cu mine semn spre bine, ca să Văzînd tălharul pe Începătorul
vadă cei ce mă urăsc şi să se ruşineze, că vieţii pe Cruce spînzurat, zicea: „De n-ar
Tu, Doamne, m-ai ajutat şi m-ai mîngîiat. fi fost Dumnezeu întrupat Care cu noi a
Slavă..., Şi acum..., Aliluia (de 3 ori). fost răstignit, nu şi-ar fi ascuns soarele
Doamne miluieşte. (de 3 ori) razele sale, nici s-ar fi clătinat pămîntul,
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului cutre murîndu-se. Ci, Cel ce toate le-ai
Duh. suferit, pomeneşte-mă, Doamne, întru
Citeţul 2 : Şi acum, şi pururea, şi în împărăţia Ta.”
vecii vecilor. Amin. Slavă…
ŞI CITEŞTE CATISM A a 12-a.
În mijlocul a doi tîlhari cumpănă
dreptăţii s-a aflat Crucea Ta; unul adică
După citirea catismei
ce s-a pogorît în iad cu îngreuierea hulei;
Preotul înaintea uşilor împărăteşti zice troparul,
glasul al 8-lea: iar celălalt s-a uşurat de greşeli spre
Cel ce în ceasul al nouălea pentru cunoaşterea cuvîntării de Dumne zeu,
noi cu trupul moarte ai gustat, omoară Hristoase Dumnezeule, slavă Ţie.
cugetul trupului nostru, Hristoase Şi acum…
Dumnezeule, şi ne mîntuieşte pe noi. (o Pe Mieluşelul şi Păstorul, şi
metanie). Mîntuitorul lumii, văzîndu-L ceea ce L-a
Corul: Cel ce în ceasul al nouălea ... născut, a zis; lăcrimînd: „Lumea se
Preotul: Să se apropie rugăciunea bucură luînd izbăvire, iar cele dinăuntru
mea înaintea Ta, Doamne, după cuvîntul ale mele ard, văzînd răstignirea Ta, pe
Tău mă înţelepţeşte. (o metanie)
26
care pentru toţi o rabzi, Fiule şi fărădelegi am făcut şi nu sînte m vrednici
Dumnezeul me u.” să ridicăm ochii noştri şi să privim la
Doamne miluieşte. (de 40 de ori) înălţimea cerului, pentru că am lăsat
Cel ce în toată vremea şi în tot calea dreptăţii Tale şi am umblat în voile
ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi inimii noastre; ci ne rugăm neasemănatei
slăvit, Hristoase Dumne zeule, Îndelung- bunătăţii Tale, iartă-ne pe noi, Doamne,
răbdătorule, Mult-milostive şi Mult- după mulţimea milei Tale şi ne
milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe mîntuieşte pentru sfînt numele Tău, că s-
cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi au stins întru deşertăciuni zilele noastre.
la mîntuire pentru făgăduinţa Scoate-ne din mîna potrivnicului, iartă
bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne, nouă păcatele noastre şi omoară gîndul
primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul nostru cel trupesc. Ca, lepădînd pe omul
acesta şi îndreptează viaţa noastră spre cel vechi, întru cel nou să ne îmbrăcăm şi
poruncile Tale; sufletele noastre le Ţie să vieţuim, Stăpînului nostru şi
sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele Făcătorului de bine. Şi aşa urmînd
îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne poruncile Tale, la odihna cea veşnică să
izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele ajunge m, unde este locaşul tuturor celor
şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu ce se veselesc. Că Tu eşti cu adevărat
sfinţii Tăi îngeri, ca, prin mijlocirea lor, veselia cea adevărată şi bucuria celor ce
fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la Te iubesc, Hristoase Dumne zeul nostru,
unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei şi Ţie slavă înălţăm, împreună cu
Tale celei neapropiate, că binecuvîntat
Părintele Tău cel fără de început şi cu
eşti în vecii vecilor. Amin.
Preasfîntul şi bunul şi de viaţă făcătorul
Doamne miluieşte. (de 3 ori) Slavă…,
Tău Duh, acum şi pururea, şi în vecii
Şi acum…, Ceea ce eşti mai cinstită ...,
vecilor. Amin.
Întru numele Domnului...
Corul începe a cînta pe glasul al 8-lea:
binecuvintează. Întru împărăţia Ta, pome neşte-ne
Preotul iese din altar şi rosteşte ecfonisul:
pe noi, Doamne, cînd vei veni întru
Dumnezeule, milostiveşte-Te spre
noi şi ne binecuvintează; luminează faţa împărăţia Ta.
Ta peste noi şi ne miluieşte. Fericiţi cei săraci cu duhul, că a
acelora este împărăţia ce rurilor.
Citeţul 1 :Amin.
Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd vei
Preotul cu glas tare rosteşte rugăciunea
cuviosului Efrem Sirul: veni întru împărăţia Ta.
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul Fericiţi cei ce plîng, că aceia se vor
trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al mîngîia. Pome neşte-ne pe noi, Doamne,
grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie).
Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al cînd vei veni întru împărăţia Ta.
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o Fericiţi cei blînzi, că aceia vor
metanie).
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi moşteni pămîntul. Pomeneşte-ne pe noi,
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că Doamne, cînd vei veni întru împărăţia
binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie) Ta.
Citeţul 1 : Stăpîne Doamne, Iisuse Fericiţi cei ce flămînzesc şi
Hristoase, Dumne zeul nostru, Cel ce însetoşează de dreptate, că aceia se vor
îndelung ai răbdat pentru greşelile sătura. Pome neşte-ne pe noi, Doamne,
noastre şi pînă la acest ceas de acum ne- cînd vei veni întru împărăţia Ta.
ai adus pe noi, întru care pe lemnul cel Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor
de viaţă făcător fiind răstignit, tîlharului milui. Pome neşte-ne pe noi, Doamne,
celui bine cunoscător intrarea în rai i-ai cînd vei veni întru împărăţia Ta.
făcut şi cu moartea pe moarte ai Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia
sfărîmat; curăţeşte-ne pe noi, păcătoşii şi vor vedea pe Dumnezeu. Pomeneşte-ne
nevrednicii robii Tăi, că am greşit şi
27
pe noi, Doamne, cînd vei veni întru şi al pămîntului, văzutelor tuturor şi
împărăţia Ta. nevăzutelor. Şi întru unul Domn Iisus
Fericiţi făcătorii de pace, că aceia Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut,
fiii lui Dumnezeu se vor che ma. Care din Tatăl S-a născut mai înainte de
Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd vei toţi vecii; Lumină din Lumină,
veni întru împărăţia Ta. Dumnezeu adevărat din Dumne zeu
Fericiţi cei prigoniţi pentru adevărat, născut, iar nu făcut; Cel de o
dreptate, că a acelora este împărăţia fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au
cerurilor. Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, făcut.Care pentru noi oame nii şi pentru a
cînd vei veni întru împărăţia Ta. noastră mîntuire, S-a pogorît din ceruri
Fericiţi veţi fi, cînd vă vor ocărî şi şi S-a întrupat de la Duhul Sfînt şi din
vă vor prigoni, şi vor zice tot cuvîntul rău Maria Fecioara şi S-a făcut om.Şi S-a
împotriva voastră, minţind pentru Mine. răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu
Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd vei Pilat, şi a pătimit, şi S-a îngropat. Şi a
veni întru împărăţia Ta. înviat a treia zi după Scripturi. Şi S-a
Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata suit la ceruri, şi şade de-a dreapta
voastră multă este în ceruri. Pomeneşte- Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu Slavă, să
ne pe noi, Doamne, cînd vei veni întru judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie
împărăţia Ta. nu va avea sfîrşit. Şi întru Duhul Sfînt,
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Domnul de viaţă făcătorul, Care din
Duh. Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl
vei veni întru împărăţia Ta. şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a
Şi acum, şi pururea, şi în vecii grăit prin prooroci. Întru una, sfîntă,
vecilor. Amin. Pomeneşte-ne pe noi, sobornicească şi apostolească Biserică.
Doamne, cînd vei veni întru împărăţia Mărturisesc un botez întru iertarea
Ta. păcatelor. Aştept învierea morţilor. Şi
Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd viaţa veacului ce va să fie. Amin.
vei veni întru împărăţia Ta. (o metanie) Slăbeşte, lasă, iartă, Dumnezeule,
Pomeneşte-ne pe noi, Stăpîne, cînd greşelile noastre, cele de voie şi cele fără
vei veni întru împărăţia Ta. (o metanie) de voie, cele cu lucrul şi cu cuvîntul, cele
Pomeneşte-ne pe noi, Sfinte, cînd cu ştiinţă şi cu neştiinţă, cele din noapte
vei veni întru împărăţia Ta. (o metanie) şi din zi, cele cu mintea şi cu gîndul, toate
Citeţul 2: Ceata cerească Te laudă le iartă nouă, ca un bun şi de oameni
pe Tine şi zice: „Sfînt, Sfînt, Sfînt Iubitor.
Domnul Savaot, plin este cerul şi Tatăl nostru, Care eşti în ceruri,
pămîntul de slava Ta.” sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia
Citeţul 1: Apropiaţi-vă către Dînsul Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi
şi vă veţi lumina, şi feţele voastre nu se pe pămînt. Pîinea noastră cea de toate
vor ruşina. zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă
Citeţul 2: Ceata cerească Te laudă greşelile noastre, precum şi noi iertăm
pe Tine şi zice: „Sfînt, Sfînt, Sfînt greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în
Domnul Savaot, plin este cerul şi ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.
pămîntul de slava Ta.” Preotul: Că a Ta este împărăţia…
Citeţul 1: Slavă Tatălui… Citeţul 1: Amin.
După ecfonis, urmează condacele: cele din zilele
Citeţul 2: Ceata sfinţilor îngeri şi a săptămînii şi al sfîntului care este hramul bisericii. Iar de
arhanghelilor, cu toate cereştile puteri, este hramul lui Hristos, se zice: al hramului, al zilei şi al
Te laudă pe Tine şi zice: „Sfînt, Sfînt, sfîntului din acea zi, dacă sfîntul are condac.
Condacul zilei, glasul al 2-lea:
Sfînt Domnul Savaot, plin este cerul şi
Pe propovăduitorii cei tari şi de
pămîntul de Slava Ta.”
Dumnezeu vestitori, căpeteniile
Citeţul 1: Şi acum…
Ucenicilor Tăi, Doamne, i-ai primit întru
Citeţul 2: Cred întru unul Dumne-
desfătarea bunătăţilor Tale şi odihnă; că
zeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului
28
chinurile acelora şi moartea ai primit Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o
închinăciune).
mai vîrtos decît toată roada, unule Cel ce Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
ştii cele din inimă. toată, şi la sfîrşit o metanie.
Apoi condacul Sfîntului Nicolae, glasul al 3-lea:
În Mira Lichiei, Sfinte, sfinţitor te-
ai arătat, că Evanghelia lui Hristos, LA VECERNIE
Cuvioase, plinind-o, ţi-ai pus sufletul
pentru poporul tău, mîntuit-ai pe cei JOI SEARA.
nevinovaţi de moarte; pentru aceasta te- Citeţul 2: Veniţi să ne închinăm ... (de
ai sfinţit ca un mare tăinuitor al harului 3 ori)
lui Dumne zeu. Psalmul 103
Slavă… Binecuvintează, suflete al meu, pe
Cu sfinţii fă odihnă, Hristoase, Domnul! Doamne, Dumne zeul me u,
sufletelor adormiţilor robilor Tăi, unde măritu-Te-ai foarte! 2 Întru strălucire şi
nu este durere, nici întristare, nici suspin, în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce
ci viaţă fără de sfîrşit. Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină; 3
Şi acum… Cel ce întinzi ce rul ca un cort; Cel ce
Ceea ce eşti folositoare creştinilor, acoperi cu ape cele mai de deasupra ale
neînfruntată mijlocitoare către Făcătorul lui; 4 Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce
neschimbată, nu trece cu vederea umbli peste aripile vînturilor; 5 Cel ce
glasurile cele de rugăciune ale faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile
păcătoşilor; ci apucă înainte, ca o bună, Tale pară de foc; 6 Cel ce ai întemeiat
spre ajutorul nostru, care cu credinţă pămîntul pe întărirea lui şi nu se va
strigăm către tine: Grăbeşte spre clătina în veacul veacului. 7 Adîncul ca o
rugăciune şi sîrguieşte spre îmblînzire, haină este îmbrăcămintea Lui; peste
apărînd pururea, Născătoare de munţi vor sta ape. 8 De certarea Ta vor
Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc pe tine. fugi, de glasul tunetului Tău se vor
Doamne miluieşte. (de 40 de ori) înfricoşa. 9 Se suie munţi şi se coboară
Slavă..., Şi acum..., Ceea ce eşti mai văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele.
cinstită... Întru numele Domnului ... , 10
Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece şi
binecuvintează. nici nu se vor întoarce să acopere
Preotul iese din altar şi stînd înaitea ușilor pămîntul. 11 Cel ce trimiţi izvoare în văi,
împărătești rosteşte ecfonisul:
prin mijlocul munţilor vor trece ape; 12
Dumnezeule, milostiveşte-Te spre
noi şi ne binecuvintează; luminează faţa Adăpa-se-vor toate fiarele cîmpului,
asinii sălbatici setea îşi vor potoli. 13 Peste
Ta peste noi şi ne miluieşte.
Citeţul 2: Amin. acelea păsările cerului vor locui; din
Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem mijlocul stîncilor vor da glas. 14 Cel ce
Sirul: adăpi munţii din cele mai de deasupra
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va
trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie).
sătura pămîntul. 15 Cel ce răsari iarbă
Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al dobitoacelor şi verdeaţă spre slujba
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o oamenilor; 16 Ca să scoată pîine din
metanie).
pămînt şi vinul veseleşte inima omului; 17
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că Ca să veselească faţa cu untdelemn şi
binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie). pîinea inima omului o întăreşte. 18
Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru Sătura-se-vor copacii cîmpului, cedrii
stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni:
Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o Libanului pe care i-ai sădit; acolo
închinăciune). păsările îşi vor face cuib. 19 Locaşul
Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul cocostîrcului în chiparoşi. Munţii cei
(o închinăciune).
Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o
înalţi adăpost cerbilor, stîncile scăpare
închinăciune). iepurilor. 20 Făcut-ai luna spre vre mi;
29
soarele şi-a cunoscut apusul său. 21 Pus-ai di aconi me şi pentru tot clerul, şi poporul ,
întune ric şi s-a făcut noapte, cînd vor ieşi Domnului să ne rugăm.
Pentru de Dumnezeu păzită Ţara noastră,
toate fiarele pădurii; 22 Puii leilor mugesc
stăpînirea şi oastea ei, Domnului să ne rug ăm.
ca să apuce şi să ceară de la Dumne zeu Pentru sfînt l ocaşul acesta, ţara ace asta şi
mîncarea lor. 23 Răsărit-a soarele şi s-au pentru toate oraşele şi satele şi pentru cei ce cu
adunat şi în culcuşurile lor se vor culca. credinţă locuiesc într-însele, Domnului să ne
24
Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea rugăm.
Pentru buna întocmire a văzduhului,
sa pînă seara. 25 Cît s-au mărit lucrurile pentru îmbelşugarea roadel or pămîntului şi
Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai pentru vremuri paşnice, Domnului să ne rug ăm.
făcut! Umplutu-s-a pămîntul de zidirea Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi
Ta. 26 Marea aceasta este mare şi largă; prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se
acolo se găsesc tîrîtoare, cărora nu este ostenesc, pentru cei robi ţi şi pentru mîntuirea lor,
Domnului să ne rugăm.
număr, vietăţi mici şi mari. 27 Acolo
Pentru ca să fi m izbăviţi noi de tot necazul,
corăbiile umblă; balaurul acesta pe care mîni a, pri mejdia şi nevoia, Domnului să ne
l-ai zidit, ca să se joace în ea. 28 Toate rugăm.
către Tine aşteaptă ca să le dai lor hrană Apără, mî ntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte
la bună vre me. 29 Dîndu-le Tu lor, vor pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata,
aduna; deschizînd Tu mîna Ta, toate se mărita Stăpî na noastră, de Dumnezeu
vor umple de bunătăţi. 30 Dar întorcîndu- Născătoarea şi pururea Feci oara Maria, cu toţi
Ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura; lua-vei sfinţii să o pomeni m.
duhul lor şi se vor sfîrşi şi în ţărînă se vor Pe noi înşine şi unii pe alţii, şi toată vi aţa
întoarce. 31 Trimite-vei duhul Tău şi se noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
vor zidi şi vei înnoi faţa pămîntului. 32 Fie Corul: Ţie Doamne.
slava Domnului în veac! Veseli-se-va Preotul: Că Ţie se cuvi ne toată slava,
cinstea şi închinăciunea, Tatăl ui şi Fiului, şi
Domnul de lucrurile Sale. 33 Cel ce caută
Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
spre pămînt şi-l face pe el de se
cutre mură; Cel ce se atinge de munţi şi ŞI SE CITEŞTE CATISM A A 18-A:
După citirea catismei:
fumegă. 34 Cînta-voi Domnului în viaţa Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne
mea, cînta-voi Dumne zeului me u cît voi rugăm.
fi. 35 Plăcute să-I fie Lui cuvintele mele, Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe
iar eu mă voi veseli de Domnul. 36 Piară noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata,
păcătoşii de pe pămînt şi cei fără de lege, mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi
ca să nu mai fie. Binecuvintează, suflete pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
al meu, pe Domnul. Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Ţie Doamne.
Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii Preotul: Că a Ta este stăpînirea şi a Ta este
vecilor. Amin. împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului, şi a
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie S fîntului Duh, acum şi pururea, şi în veci vecilor.
Dumnezeule (de 3 ori). Corul: Amin. Doamne, strigat-am
Preotul zice ectenia mare: către Tine, auzi-mă; auzi-mă, Doamne,
Cu pace, Domnului să ne rugăm. Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă;
Corul: Doamne miluieşte.
ia aminte la glas ul rugăciunii mele, cînd
Pentru pacea de sus şi pentru mî ntuirea
sufletelor noastre, Domnului să ne rug ăm. strig către Tine, auzi-mă, Doamne.
Pentru pacea a toată lumea, pentru Să se îndrepte ze rugăciunea mea ca
bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi tămîia înaintea Ta; ridicarea mîinilor
pentru unirea tuturor, Domnul ui să ne rugăm.
mele, je rtfă de seară, auzi-mă, Doamne.
Pentru sfîntă biserica aceasta şi pentru cei
ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu Citeţul 2: Pune, Doamne, strajă gurii
intră î ntr-î nsa, Domnului să ne rugăm. mele şi uşă de îngrădire, împrejurul
Pentru Marele Domn şi Părintele nostru, buzelor mele. Să nu abaţi inima mea spre
Preafericitul Patriarh Kiril şi pentru Domnul
cuvinte de vicleşug, ca să-mi
nostru, Înalt Preasfinţitul Mitropolitul Vl adi mir
şi pentru Domnul nostru, Preasfinţi tul Episcop dezvinovăţesc păcatele mele; iar cu
Nicodi m, pentru cinstita preoţi me şi întru Hristos oamenii cei ce fac fărădelege nu mă voi
30
însoţi cu aleşii lor. Ce rta-mă-va dreptul oarecînd soarele răstignindu-Te pe
cu milă şi mă va mustra, iar untdelemnul Cruce, şi ai strălucit cu adevărat
păcătoşilor să nu ungă capul meu; că credincioşilor lumina cea adevărată a
încă şi rugăciunea mea este împotriva iertării. Ca umblînd întru lumina
vrerilor lor. Prăbuşească-se de pe stîncă poruncilor Tale, să ajung curat la lumina
judecătorii lor. Auzi-se-vor graiurile cea mîntuitoare a Învierii Tale.
mele că s-au îndulcit, Ca o brazdă de Citeţul 2: Pentru numele Tău, Te-
pămînt s-au rupt pe pămînt, risipitu-s-au am aşteptat, Doamne; aşteptat-a sufletul
oasele lor lîngă iad. Căci către Tine, meu spre cuvîntul Tău, Nădăjduit-a
Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine sufletul meu în Domnul,
Citeţul 1: Pe lemn, Mîntuitorule,
am nădăjduit, să nu iei sufletul me u.
spînzurîndu-Te ca o viţă, ai adăpat
Păzeşte-mă de cursa care mi-au pus mie
lumea, Hristoase, cu vinul nestricăciunii.
şi de smintelile celor ce fac fărădelege.
Pentru aceasta strig: Adăpîndu-mă cu
Cădea-vor în mreaja lor păcătoşii, ferit mustul umilinţei celei adevărate pe mine,
sînt eu pînă ce voi trece. cel întunecat pururea cu beţia păcatelor,
Psalmul 141 întăreşte-mă acum a posti de la plăceri,
Cu glasul me u către Domnul am Mîntuitorule, ca un bun şi de oameni
strigat, cu glasul meu către Domnul m- iubitor.
am rugat. 2 Vărsa-voi înaintea Lui Citeţul 2: Din straja dimineţii pînă
rugăciunea mea, necazul meu înaintea în noapte. Din straja dimineţii să
Lui voi spune. 3 Cînd lipsea dintru mine nădăjduiască Israel spre Domnul.
duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. Citeţul 1: O, cîtă este puterea Crucii
În calea aceasta în care am umblat, Tale! Aceasta a înflorit Bisericii
ascuns-au cursă mie. 4 Luat-am seama înfrînarea, smulgînd din rădăcina
de-a dreapta şi am privit şi nu era cine să neînfrînarea lui Adam cea din Eden,
mă cunoască. Pierit-a fuga de la mine şi oarecînd. Că aceea a adus oamenilor
nu este cel ce caută sufletul me u. 5 moarte, iar aceasta fără stricăciune
Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am: izvorăşte lumii ne murire, ca din alt izvor
“Tu eşti nădejdea mea, partea mea eşti în al raiului, cu vărsarea sîngelui Tău cel
pămîntul celor vii. 6 Ia aminte la izvorîtor de viaţă şi a apei. Pentru
rugăciunea mea, că m-am sme rit foarte. acestea toate s-au făcut vii. Prin care şi
Izbăveşte-mă de cei ce mă prigonesc, că nouă îndulceşte-ne desfătarea postului,
s-au întărit mai mult decît mine. Dumnezeul lui Is rael, Cel ce ai mare
(Stih. Pe 10):
milă.
Stih: Scoatedin te mniţă sufletul me u, Citeţul 2: Că la Domnul este mila si
ca să laude numele Tău, Doamne. multă mîntuire la El Şi El va izbăvi pe
Stih: Pe mine mă aşteaptă drepţii,
Israel din toate fărădelegile lui.
pînă ce-mi vei răsplăti mie. Citeţul 1: stihira sfîntului din M ineu
(Stih. Pe 8):
Citeţul 2: Lăudaţi pe Domnul toate
Stih: Dintru adîncuri am strigat
neamurile; lăudaţi-L pe El toate
către Tine, Doamne! Doamne, auzi glasul
popoarele;
meu!
Citeţul 1: stihira sfîntului din M ineu
Stih: Fie urechile Tale cu luare-
Citeţul 2: Că s-a întărit mila Lui
aminte la glasul rugăciunii mele.
Se pun stihirile Triodului, glasul al 2-lea:
peste noi şi adevărul Domnului rămîne în
Stih: De Te vei uita la fărădelegi,
veac.
Citeţul 1: stihira sfîntului din M ineu
Doamne, Doamne, cine va suferi? Că la
Tine este milostivirea. Citeţul 2: Slavă… a sfîntului dacă are, iar
de nu, Slavă…, Şi acum…
Citeţul 1: Pe mine cel întunecat de
Citeţul 1: a Crucii a Născătoarei a sfîntului din
înşelăciunile protivnicului, luminează- M ineu.
mă, Hristoase al meu, Cel ce ai întunecat
31
Corul: Lumină lină a sfintei slave a Gihon. Aceasta înconjură toată ţara Guş.
Tatălui ceresc Celui fără de moarte, Numele rîului al treilea este Tigru.
Celui Sfînt şi Fe ricit, Iisuse Hristoase, Acesta curge prin faţa Asiriei; iar rîul al
venind la apusul soarelui, văzînd lumina patrulea este Eufratul. Şi a luat Domnul
cea de seară, lăudăm pe Tatăl şi pe Fiul Dumnezeu pe omul pe care-l făcuse şi l-a
şi pe Sfîntul Duh, Dumnezeu; vrednic eşti pus în grădina cea din Eden, ca s-o
în toată vre mea a fi lăudat de glasuri lucre ze şi s-o păzească. A dat apoi
Cuvioase, Fiul lui Dumne zeu, Cel ce dai Domnul Dumne zeu lui Adam poruncă şi
viaţă, pentru aceasta lumea Te slăveşte. a zis: “Din toţi pomii din rai poţi să
Preotul: Înţelepciune. Să luăm mănînci. Iar din pomul cunoştinţei
aminte. binelui şi răului să nu mănînci, căci, în
Citeţul 2: Prochimen, glasul al 4-lea: ziua în care vei mînca din el, vei muri
Bine voi cuvînta pe Domnul, Cel ce m-a negreşit!” Şi a zis Domnul Dumnezeu:
înţelepţit pe mine. “Nu este bine să fie omul singur; să-i
Corul: Bine voi cuvînta pe Domnul, facem ajutor potrivit pentru el”. Şi
Cel ce m-a înţelepţit pe mine. Domnul Dumnezeu, Care făcuse din
Citeţul 2: Păzeşte-mă, Doamne, că pămînt toate fiarele cîmpului şi toate
spre Tine am nădăjduit. păsările cerului, le-a adus la Adam, ca să
Corul: Bine voi cuvînta pe Domnul... vadă cum le va numi; aşa ca toate fiinţele
Citeţul 2:Bine voi cuvînta pe Dom- vii să se numească precum le va numi
nul. Adam.
Corul: Cel ce m-a înţelepţit pe mine. Preotul: Înţelepciune. Să luăm
Preotul: Înţelepciune. aminte.
Citeţul 2: De la Facere, citire: Citeţul 1: Prochime n, glasul al 4-
Preotul: Să luăm aminte: lea: Păzeşte-mă, Doamne, ca pe lumina
Citeţul 2: Iată obîrşia ce rului şi a ochilor
pămîntului de la facerea lor, din ziua Corul: Păzeşte-mă, Doamne, ca pe
cînd Domnul Dumnezeu a făcut cerul şi lumina ochilor
pămîntul Pe cîmp nu se afla nici un Citeţul 1: Auzi, Doamne, dreptatea
copăcel, iar iarba de pe el nu începuse a mea, ia aminte cererea mea, ascultă
odrăsli, pentru că Domnul Dumne zeu nu rugăciunea mea, din buze fără de
trimisese încă ploaie pe pămînt şi nu e ra viclenie.
nime ni ca să lucre ze pămîntul, ci numai Corul: Păzeşte-mă, Doamne..,
abur ieşea din pămînt şi umezea toată Citeţul 1: Păzeşte-mă, Doamne.
faţa pămîntului. Atunci, luînd Domnul Corul: Ca pe lumina ochilor.
Dumnezeu ţărînă din pămînt, a făcut pe Preotul: Înţelepciune.
om şi a suflat în faţa lui suflare de viaţă Citeţul 1: De la Pilde, citire:
şi s-a făcut omul fiinţă vie. Apoi Domnul Preotul: Să luăm aminte:
Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, Citeţul 1: Fiul meu, nu uita
spre răsărit, şi a pus acolo pe omul pe învăţătura mea şi inima ta să păzească
care-l zidise. Şi a făcut Domnul sfaturile mele, căci lungime de zile şi ani
Dumnezeu să răsară din pămînt tot soiul de viaţă şi propăşire ţi se vor adăuga.
de pomi, plăcuţi la vedere şi cu roade Mila şi adevărul să nu te părăsească;
bune de mîncat; iar în mijlocul raiului leagă-le împre jurul gîtului tău, scrie-le
era pomul vieţii şi pomul cunoştinţei pe tabla inimii tale; atunci vei afla har şi
binelui şi răului. Şi din Eden ieşea un rîu, bunăvoinţă înaintea lui Dumnezeu şi a
care uda raiul, iar de acolo se împărţea oamenilor. Pune-ţi nădejdea în Domnul
în patru braţe. Numele unuia era Fison. din toată inima ta şi nu te bizui pe
Acesta înconjura toată ţara Havila, în priceperea ta. Pe toate căile tale gîndeşte
care se află aur. Aurul din ţara aceea este la Dînsul şi El îţi va netezi toate cărările
bun; tot acolo se găseşte bdeliu şi piatră tale. Nu fii înţelept în ochii tăi; te me-te de
de onix. Numele rîului al doilea este Dumnezeu şi fugi de rău; aceasta va fi
32
sănătate pentru trupul tău şi o înviorare sufletelor şi trupurilor noastre, la Domnul să cerem.
Milă şi iertare de păcate şi de greşelile noastre,
pentru oasele tale. Cinsteşte pe Domnul la Domnul să cerem.
din averea ta şi din pîrga tuturor Cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace
roadelor tale. Atunci jitniţele tale se vor lumii, la Domnul să cerem.
Cealaltă vreme a vieţii noastre în pace şi întru
umple de grîu şi mustul va da afară din pocăinţă a o săvîrşi, la Domnul să cerem.
teascurile tale. Fiul meu, nu dispreţui S fîrşit creştinesc vieţii noastre, fără durere,
certarea Domnului şi nu simţi scîrbă neînfruntat, în pace şi răspuns bun la înfricoşătoarea
judecată a lui Hristos, să cerem.
pentru mustrările Lui, căci Domnul Pe Preasfînta, curata, prabinecuvîntata, mărita
ceartă pe cel pe care-l iubeşte şi ca un S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea
părinte pedepseşte pe feciorul care Îi este Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
drag. Fericit este omul care a dobîndit noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
pricepere, căci dobîndirea ei este mai Ţie Doamne
scumpă decît argintul şi preţul ei mai Preotul: Că bun şi iubitor de oameni
Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului, şi
mare decît al celui mai curat aur. Ea este S fîntului Duh, acum şi purure,a, şi în vecii vecilor.
mai preţioasă decît pietrele scumpe; nici Corul: Amin.
un rău nu i se poate împotrivi şi e Preotul: Pace tuturor.
binecunoscută tuturor celor ce se apropie Corul: Ş i duhului tău.
de ea; nimic din cele dorite de tine nu se Preotul: Capetele noastre, Domnului să le
aseamănă cu ea. Viaţă lungă este în plecăm.
dreapta ei, iar în stînga ei, bogăţie şi Corul: Ţie Doamne.
slavă; din gura ei iese dreptatea; legea şi Preotul: Fie stăpînirea împărăţiei Tale
binecuvîntată şi preaslăvită, a Tatălui şi a Fiului, şi a
mila pe limbă le poartă. Căile ei sînt S fîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
plăcute şi toate cărările ei sînt căile păcii. STIHOAVNA, glasul al 3-lea:
Pom al vieţii este ea pentru cei ce o Citeţul 1: Cei ce dorim să ne
stăpînesc iar cei care se sprijină pe ea împărtăşim Paştilor dumnezeieşti, care
sînt fericiţi. nu se încep din Egipt, ci din Sion, să
Citeţul 2: Învredniceşte-ne, Doamne, ridicăm din mijloc aluatul păcatului prin
în seara aceasta, fără de păcat să ne pocăinţa. Să ne încingem mijloacele
păzim noi. Bine eşti cuvîntat, Doamne noastre cu omorîrea plăce rilor. Să ne
Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi împodobim picioarele cu încălţăminte
preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. opritoare de la toată calea rea, şi să ne
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum sprijinim pe toiagul credinţei; să nu
am nădăjduit întru Tine. Bine eşti rîvnim la vrăjmaşii Crucii Stăpînului,
cuvîntat, Doamne, învaţă-mă făcîndu-ne pîntecele dumnezeu. Ci să
îndreptările Tale. Bine eşti cuvîntat, urmăm Celui ce prin post ne-a arătat
Stăpîne, înţelepţeşte-mă cu îndreptările biruinţă asupra diavolului, Mîntuitorului
Tale. Bine eşti cuvîntat, Sfinte, sufletelor noastre.
luminează-mă cu îndreptările Tale. Citeţul 2: Către Tine, Cel ce locuieşti în cer,
Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile am ridicat ochii mei. Iată, precum sînt ochii robilor la
mîinile stăpînilor lor, precum sînt ochii slujnicii la
mîinilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie mîinile stăpînei sale; aşa sînt ochii noştri către Domnul
se cuvine laudă, Ţie se cuvine cîntare, Ţie Dumnezeul nostru, pînă ce se va milostivi spre noi.
slavă se cuvine, Tatălui şi Fiului şi Citeţul 1: Cei ce dorim să ne
Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii împărtăşim Paştilor dumnezeieşti, care
vecilor. Amin. nu se încep din Egipt, ci din Sion, să
Preotul: S ă plinim rugăciunea noastră cea de ridicăm din mijloc aluatul păcatului prin
seară, Domnului.
Doamne miluieşte.
pocăinţă. Să ne încingem mijloacele
Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noastre cu omorîrea plăce rilor. Să ne
noi, Dumnezeule, cu harul Tău. împodobim picioarele cu încălţăminte
Seara toată desăvîrşită, sfîntă, în pace şi fără de
păcat, la Domnul să cerem. opritoare de la toată calea rea, şi să ne
Dă Doamne. sprijinim pe toiagul credinţei; să nu
Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor rîvnim la vrăjmaşii Crucii Stăpînului,
33
făcîndu-ne pîntecele dumnezeu. Ci să Sub milostivirea ta scăpăm,
urmăm Celui ce prin post ne-a arătat Născătoare de Dumnezeu. Rugăciunile
biruinţă asupra diavolului, Mîntuitorului noastre nu le trece cu vederea în nevoi, ci
sufletelor noastre. din prime jdii ne izbăveşte pe noi, una
Citeţul 2: Miluieşte-ne pe noi, Doamne, curată, una binecuvînată (fără metanie).
miluieşte-ne pe noi, că mult ne-am săturat de Citeţul 1: Doamne miluieşte (de 40 de
defăimare. Că prea mult s-a săturat sufletul nostru de
ocara celor îndestulaţi şi de defăimarea celor mîndri. ori), Slavă…, Şi acum…, Ceea ce eşti mai
Citeţul 1: Cel ce eşti preaslăvit întru cinstită…, Întru numele Domnului, ....
pomenirea mucenicilor Tăi, Hristoase binecuvintează.
Dumnezeule, fiind rugat de dînşii, Preotul: Cel ce este binecuvîntat...
trimite-ne nouă mare milă. Citeţul 1: Amin.
Citeţul 2: Slavă… a sfîntului dacă are; dacă Împărate ceresc, pe binecredin-
nu ciosul nostru popor ocroteşte-l, credinţa
Slavă…, Şi acum…, a Născătoarei: o întăreşte, pe cei răi îi îmblînzeşte,
Citeţul 1: Dacă Te-a văzut pironit pe lumea o împacă, sfînt locaşul acesta bine-
Cruce Doamne, mieluşeaua şi Maica Ta, l păzeşte, pe cei mai înainte răposaţi,
s-a mirat şi a zis: Ce vedere este aceasta, părinţii şi fraţii noştri, în locaşurile
preaiubite Fiule Acestea Ţi-a răsplătit drepţilor îi aşază, iar pe noi întru
Ţie poporul cel neplecat şi fără de lege, pocăinţă şi mărturisire ne primeşte, ca
care s-a bucurat de multe minunile Tale? un bun şi de oameni Iubitor.
Ci slavă smereniei Tale celei nespuse, Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem
Sirul:
Stăpîne! Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul
Citeţul 1 : Acum slobozește pe robul trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie).
Tău, Stăpîne, în pace, după cuvîntul Tău, Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
căci văzură ochii mei mîntuirea Ta, pe răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o
care ai gătit-o înaintea feţei tuturor metanie).
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
popoarelor: lumină spre descoperirea
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
neamurilor şi slavă poporului Tău, binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie).
Israel. Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru
stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni:
Sfinte Dumnezeule…, Preasfîntă Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o
Treime…, Tatăl nostru… închinăciune).
Preotul: Că a Ta este împărăţia… Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul
(o închinăciune).
Corul: Amin. Şi se cîntă troparele acestea, Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o
glasul al 5-lea: închinăciune).
Născătoare de Dumne zeu Fecioară, Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o
bucură-te, ceea ce eşti plină de har, închinăciune).
Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
Marie, Domnul este cu tine. toată, şi la sfîrşit o metanie.
Binecuvîntată eşti tu între femei şi Citeţul 1: Sfinte Dumnezeule…,
binecuvîntat este rodul pîntecelui tău, că Preasfîntă Treime…, Tatăl nostru…
ai născut pe Mîntuitorul sufletelor Preotul: Că a Ta este împărăţia…
noastre. (o metanie) Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte.
Slavă… (de 12 ori)
Botezătorule al lui Hristos, pe noi Preasfîntă Treime, Stăpînie de o
toţi ne pomeneşte, ca să ne izbăvim de fiinţă, Împărăţie nedespărţită, Ceea ce
fărădelegile noastre, că ţie s-a dat har a eşti pricina tuturor bunătăţilor,
te ruga pentru noi. (o metanie) binevoieşte şi pentru mine păcătosul;
Şi acum… întăreşte şi înţelepţeşte inima mea şi
Rugaţi-vă pentru noi, Sfinţilor şterge toată întinarea mea. Luminează
Apostoli şi sfinţii toţi, ca să ne izbăvim de gîndul meu, ca totdeauna să Te slăvesc şi
prime jdii şi de necazuri; că pe voi calzi să Te laud, şi să mă închin Ţie, şi să zic:
folositori către Mîntuitorul v-am cîştigat. „Unul Sfînt, unul Domn, Iisus Hristos,
(o metanie) întru slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin.”
34
Fie numele Domnului binecuvîntat Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea
de acum şi pînă în veac. (de 3 ori) nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru.
Slavă…, Şi acum… Preotul: Preasfîntă Născătoare de
Psalmul 33 Dumnezeu, mîntuieşte-ne pe noi.
Bine voi cuvînta pe Domnul în toată Corul: Ceea ce eşti mai cinstită
vre mea, pururea lauda Lui în gura mea. decăît heruvimii şi mai mărită fără de
2
În Domnul se va lăuda sufletul meu; să asemănare decăt serafimii, care, fără
audă cei blînzi şi să se veselească. 3 Slăviţi stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul ai
pe Domnul împre ună cu mine şi să născut, pe tine, cea cu adevărat,
înălţăm numele Lui împreună. 4 Căutat- Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
am pe Domnul şi m-a auzit, şi din toate Preotul: Slavă Ţie, Hristoase
necazurile mele m-a izbăvit. 5 Apropiaţi- Dumnezeule, năde jdea noastră, slavă Ţie.
vă de El şi vă luminaţi, şi feţele voastre să Corul: Slavă…, Şi acum… Doamne
nu se ruşineze. 6 Săracul acesta a strigat miluieşte (de 3 ori), ... binecuvintează.
şi Domnul l-a auzit pe el, şi din toate Preotul: Hristos, Adevăratul
necazurile lui l-a izbăvit. 7 Străjui-va Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile
înge rul Domnului împrejurul celor ce se Preacuratei Maicii Sale, cu puterea
tem de El, şi-i va izbăvi pe ei. 8 Gustaţi şi cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci ...
vedeţi că bun este Domnul; fericit Corul: Pe Marele Domn şi Părintele
bărbatul care nădăjduieşte în El. 9 nostru ...
Temeţi-vă de Domnul toţi sfinţii Lui, că
n-au lipsă cei ce se tem de El. 10 Bogaţii PAVECERNIŢA CEA MARE
au sărăcit şi au flămînzit, iar cei ce-L ÎN ZIUA DE JOI SEARA ÎN
caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot PRIMA SĂPTĂMÎNĂ A
binele. 11 Veniţi, fiilor, ascultaţi-mă pe POSTULUI MARE.
mine, frica Domnului vă voi învăţa pe
voi; 12 Cine este omul cel ce voieşte viaţa,
Preotul: Binecuvîntat este
care iubeşte să vadă zile bune? Opreşte-ţi
limba de la rău şi buzele tale să nu Dumnezeul nostru totdeauna acum şi
pururea, şi în vecii vecilor.
grăiască vicleşug. 13 Fereşte-te de rău şi
fă bine, caută pacea şi o urmează pe ea. 14 Citeţul 1: Amin. Slavă Ţie, Dumne-
zeul nostru, slavă Ţie. Împărate ceresc,
Ochii Domnului spre cei drepţi şi
Mîngîietorule ..., Sfinte Dumne zeule ...,
urechile Lui s pre rugăciunea lor. 15 Iar
Preasfîntă Treime, ..., Tatăl nostru ...
faţa Domnului spre cei ce fac rele, ca să
Preotul: Că a Ta este împărăţia ...
piară de pe pămînt pomenirea lor. 16
Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte
Strigat-au drepţii şi Domnul i-a auzit, şi
(de 12 ori). Slavă..., Şi acum..., Veniţi să ne
din toate necazurile lor i-a izbăvit. 17
închinăm... (de 3 ori)
Aproape este Domnul de cei umiliţi la
inimă şi pe cei smeriţi cu duhul îi va Psalmul 69
mîntui. 18 Multe sînt necazurile drepţilor, Dumnezeule, spre ajutorul meu ia
şi din toate acelea îi va izbăvi pe ei aminte! Doamne, să-mi ajuţi mie
Domnul. 19 Domnul păzeşte toate oasele grăbeşte-Te! 2 Să se ruşine ze şi să se
lor, nici unul din ele nu se va zdrobi. 20 înfrunte cei ce caută sufletul meu; 3 Să se
Moartea păcătoşilor este cumplită şi cei întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi
ce urăsc pe cel drept vor greşi. 21 Mîntui- voiesc mie rele; 4 Întoarcă-se îndată
va Domnul sufletele robilor Săi şi nu vor ruşinaţi cei ce-mi grăiesc mie: “Bine,
greşi toţi cei ce nădăjduiesc în El. bine!” 5 Să se bucure şi să se veselească
Preotul: Înţelepciune. de Tine toţi cei ce Te caută pe Tine,
Corul: Cuvine-se cu adevărat să te Dumnezeule, şi să zică pururea cei ce
fericim, pe tine, Născătoare de iubesc mîntuirea Ta: “Slăvit să fie
Domnul!” 6 Iar eu sărac sînt şi sărman,
35
Dumnezeule, ajută-mă! 7 Ajutorul meu şi păcatului, şi ca o stăpînă curată mă
Izbăvitorul meu eşti Tu, Doamne, nu primeşte pe mine, cel ce mă pocăiesc.
zăbovi. Corul: “Ajutor şi acoperitor s-a
CÎNTAREA 1-a făcut mie spre mîntuire. Acesta este
Corul: “Ajutor şi acoperitor s-a Dumnezeu meu şi-L voi slăvi pe El;
făcut mie spre mîntuire. Acesta este Dumnezeu părintelui meu şi-L voi înălţa
Dumnezeu meu şi-L voi slăvi pe El; pe El, căci cu slavă S-a preaslăvit”.
Dumnezeu părintelui meu şi-L voi înălţa
pe El, căci cu slavă S-a preaslăvit”. CÎNTAREA a 2-a
Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă.
Corul: “Vedeţi, vedeţi, că Eu sînt
Mielule al lui Dumnezeu, Cel ce ai
Dumnezeu, Care am plouat mană, şi apă
ridicat păcatele tuturor, ridică de
din piatră am izvorît de demult în pustie
deasupra mea lanţul cel greu al
poporului Meu, cu singură dreapta şi cu
păcatului, şi ca un Milostiv dă-mi lacrimi
tăria Mea”.
de umilinţă.
Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă. Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă.
Înaintea Ta cad, Iisuse: greşit-am Bărbat am ucis, zice, spre rană mie,
Ţie, milostiveşte-Te spre mine; ridică de şi tînăr spre vătămare. Lameh plîngînd a
deasupra mea lanţul cel greu al strigat; iar tu nu te cutremuri, o suflete
păcatului, şi ca un Îndurat primeşte-mă al meu, pătîndu-ţi trupul şi mintea
pe mine cel ce mă pocăiesc. întinîndu-ţi.
Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă. Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă.
Să nu intri cu mine la judecată, Turn te-ai meşteşugit să zideşti, o
văzînd faptele mele, cercetînd cuvintele şi suflete! Şi întăritură să faci poftelor tale,
pedepsind pornirile; ci cu îndurările Tale de n-ar fi oprit Ziditorul sfaturile tale, şi
trecînd cu vederea cele nevrednice ale de n-ar fi surpat pînă la pămînt
mele, mîntuieşte-mă, Atotputernice. meşteşugirile tale.
Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă. Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă.
Vremea este a pocăinţei, vin către O! Cum am rîvnit lui Lame h,
Tine, Făcătorul meu; ridică de deasupra ucigătorul cel de mai înainte, sufletul
mea lanţul cel greu al păcatului, şi ca un ucigîndu-mi, ca pe un bărbat, mintea ca
Îndurat dă-mi lacrimi de umilinţă. pe un tînăr, şi ca pe un frate trupul, ca şi
Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă. Cain ucigaşul, cu pornirile cele poftitoare
Bogăţia sufletului cheltuind-o întru de plăce ri.
păcate, pustiu sînt de virtuţi cuvioase şi Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă.
flămînzind, strig: Dătătorule de milă, Plouat-a Domnul de la Domnul
apucînd înainte miluieşte-mă. oarecînd foc din cer, arzînd fărădelegea
Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu
pentru noi. cea înfierbîntată a sodomenilor; iar tu ţi-
Plecîndu-te dumnezeieştilor legi ale ai aprins focul gheenei, întru care vei
lui Hristos, la Dînsul ai venit, părăsind avea să arzi, o suflete!
Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă.
pornirile plăcerilor cele neoprite şi toată
Rănitu-m-am, vătămatu-m-am, iată
virtutea, cu toată cuce rnicia, ca pe una ai
săgeţile vrăjmaşului au pătruns sufletul
săvîrşit.
Slavă… meu şi trupul! Iată rănile şi bubele şi
Treime, mai presus de fiinţă, betegirile strigă, şi vătămăturile
Căreia ne închinăm întru o Unime, ridică patimilor mele celor de bunăvoie.
Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu
de deasupra mea lanţul cel greu al pentru noi.
păcatului, şi ca o milostivă dă-mi lacrimi Tins-ai mîinile tale către înduratul
de umilinţă. Dumnezeu, Marie, afundată fiind întru
Şi acum… adîncul răutăţilor şi ţi-a întins mînă de
Născătoare de Dumnezeu, năde jdea ajutor cu milostivire, ca şi lui Petru,
şi ocrotitoarea celor ce te laudă pe tine, cerînd cu adevărat întoarcerea ta.
ridică de deasupra mea lanţul cel greu al
36
Slavă… dăruieşte iertarea celor ce se roagă Ţie
Treime fără început, ne zidită, cu credinţă.
nedespărţită Unime, primeşte-mă pe Slavă…
mine cel ce mă pocăiesc, şi mă mîntuieşte Treime neamestecată, nezidită, fire
pe mine, cel ce am greşit; a Ta zidire sînt, fără început, care eşti lăudată în treimea
nu mă trece cu vederea ci mă iartă şi mă Feţelor, mîntuieşte-ne pe noi, care ne
scapă de osînda focului. închinăm stăpînirii Tale cu credinţă.
Şi acum… Şi acum…
Preacurată Stăpînă Născătoarea de Pe Fiul cel fără de ani din Tatăl,
Dumnezeu, năde jdea celor ce aleargă la sub ani L-ai născut, neştiind de bărbat,
tine, şi limanul celor înviforaţi, pe Născătoare de Dumnezeu; minune
milostivul şi Făcătorul şi Fiul tău, fă-L străină! Că alăptînd ai rămas fecioară.
îndurat şi mie cu rugăciunile tale. Corul: “Întăreşte, Doamne, pe piatra
Corul: “Vedeţi, vedeţi, că Eu sînt poruncilor Tale inima mea cea clătinată;
Dumnezeu, Care am plouat mană, şi apă că Însuţi eşti sfînt şi domn”
din piatră am izvorît de demult în pustie
poporului Meu, cu singură dreapta şi cu CÎNTAREA a 4-a
tăria Mea”. Corul: “Auzit-a proorocul de venirea
Ta, Doamne, şi s-a temut; că ai să Te naşti
CÎNTAREA a 3-a din Fecioară şi oamenilor să Te arăţi şi a
Corul: “Întăreşte, Doamne, pe piatra grăit: Auzi-t-am auzul Tău şi m-am temut.
poruncilor Tale inima mea cea clătinată; Slavă puterii Tale, Doamne.
că Însuţi eşti sfînt şi domn” Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă.
Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă. Timpul vieţii mele este scurt şi plin
Agarei celei de demult, egiptencei de dureri şi de răutate; dar întru
te-ai asemănat, suflete, făcîndu-te rob de pocăinţă primeşte-mă şi întru cunoştinţă
bunăvoia ta şi născînd semeţia ca pe un mă cheamă; ca să nu mă fac cîştig şi
nou Is mael. mîncare celui străin; Mîntuitorule, Însuţi
Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă. Tu mă miluieşte.
Scara lui Iacov o ştii, suflete al meu, Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă.
care s-a arătat de la pămînt pînă la cer; După vrednicia împărătească, fiind
pentru ce n-ai avut te melie tare, dreapta îmbrăcat cu diade mă şi cu porfiră, omul
credinţă? cel cu multă avere şi dreptul, cel
Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă. îndestulat de bogăţie şi de dobitoace,
Preotului lui Dumne zeu şi deodată sărăcind de avere, de mărire şi
împăratului celui înstrăinat între oameni de împărăţie, le-a pierdut.
de viaţa lumii, urmează, adică Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă.
asemănării cu Hristos. Dacă a fost acela drept şi mai fără
Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă. prihană decît toţi şi n-a scăpat de cursele
Întoarece-te, suspină, ticăloase şi vicleşugurile înşelătorului, dar tu fiind
suflete, mai înainte pînă ce nu ia sfîrşit iubitor de păcate, ticălosule suflete,ce vei
praznicul vieţii mai înainte pînă ce nu-ţi face, de se va întîmpla să vină ceva
încuie Domnul uşa camerei celei de asupra ta din cele negîndite?
nuntă. Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă.
Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă. Semeţ sînt acum şi cutezător şi cu
Să nu te faci stîlp de sare suflete, inima, în deşert şi în zadar. Să nu mă
întorcîndu-te înapoi; să te înfricoşeze osîndeşti împreună cu fariseul, ci mai
pilda Sodomei; sus în Sigor mîntuieşte-te. ales dă-mi s merenia vameşului, Unule,
Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă.
Îndurate, drepte Judecătorule, şi cu
Rugăciunea celor ce Te laudă pe
acesta împre ună numără-mă.
Tine, Stăpîne, nu o lepăda; ci Te Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă.
milostiveşte, Iubitorule de oameni, şi
37
Ştiu Îndurate că am greşit, de am Tale, şi mă învaţă, Mîntuitorule, să fac
ocărît vasul trupului meu; dar întru voia Ta”
pocăinţă mă primeşte şi întru cunoştinţă Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă.
mă cheamă; ca să nu mă fac cîştig, nici Celei gîrbovite urmează, o suflete!
mîncare celui străin. Mîntuitorule, Tu Apropie-te, cazi la picioarele lui Iisus, ca
însuţi mă miluieşte. să te îndrepteze, să umbli drept în căile
Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă. Domnului.
Însumi m-am făcut idol, spurcîndu- Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă.
mi cu poftele sufletului meu. Ci întru Deşi eşti fîntînă adîncă, Stăpîne,
pocăinţă mă primeşte şi întru cunoştinţă izvorăşte-mi ape din preacuratele Tale
mă cheamă; ca să nu mă fac cîştig, nici vine, ca bînd, să nu mai însetez ca şi
mîncare celui străin. Mîntuitorule, Tu samarineanca, că izvoare de viaţă
Însuţi mă miluieşte. izvorăşti.
Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă. Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă.
N-am auzit glasul Tău, n-am Siloam să mi se facă mie lacrimile
asculat scriptura Ta, Dătătorule de lege. mele, Stăpîne Doamne, ca să-mi spăl şi eu
Ci întru pocăinţă mă primeşte şi întru ochii inimii şi să Te văd cu gîndul pe Tine
cunoştinţă mă cheamă; ca să nu mă fac Doamne, Lumina cea mai înainte de veci.
Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu
cîştig, nici mîncare celui străin. pentru noi.
Mîntuitorule, Tu Însuţi mă miluieşte. Cu neasemănată dragoste
Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu
pentru noi. preafericită, dorind să te închini
În adînc de necuviinţe mari lemnului Crucii, te-ai învrednicit doririi;
pogorîndu-te, nu te-ai oprit acolo; ci te-ai învredniceşte-mă dar şi pe mine, să
suit cu preamărire, cu judecata învederat dobîndesc slava cea de sus.
mai bună la virturtea cea desăvîrşit prin Slavă…
lucrare, minunînd, Marie, firea îngerilor. Pe Tine Treime Te cîntăm pe unul
Slavă… Dumnezeu: Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti Părinte
Nedespărţită în fiinţă, neamestecată şi Fiule şi Duhule, fiinţă neamestecată,
în Feţe, Dumnezeu Te cunosc pe Tine, Unime căreia noi pururea ne închinăm.
Dumnezeire una în Treime, ca pe ceea ce Şi acum…
eşti una cu împărăţia şi una cu tronul; şi Din tine S-a îmbrăcat întru a mea
strig Ţie cîntarea cea mare, ce se cîntă frămîntătură Dumnezeu, Cel ce a zidit
întreit întru cei de sus. veacurile, Maică Fecioară, ceea ce eşti
Şi acum… nestrictă şi nu ştii de bărbat, şi a unit
Şi ai născut şi eşti Fecioară, şi ai Luişi firea omenească.
rămas întru amîndouă cu firea fecioară. Corul: “De noapte mînecînd,
Cel ce S-a născut înnoieşte legile firii, şi Iubitorule de oameni, mă rog luminează-
pîntecele a născut nesimţind dureri. mă şi mă îndreptează pe mine la poruncile
Dumnezeu unde voieşte, se biruieşte Tale, şi mă învaţă, Mîntuitorule, să fac
rînduiala firii; că face toate cîte le voia Ta”
voieşte. CÎNTAREA a 6-a
Corul: “Auzit-a proorocul de venirea Corul: “Strigat-am cu toată inima
Ta, Doamne, şi s-a temut; că ai să Te naşti mea către înduratul Dumnezeu, şi m-a
din Fecioară şi oamenilor să Te arăţi şi a auzit din iadul cel mai de jos şi a scos din
grăit: Auzi-t-am auzul Tău şi m-am temut. stricăciune viaţa mea”.
Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă.
Slavă puterii Tale, Doamne.
Eu sînt Mîntuitorule drahma cea
împărătească, pe care ai pierdut-o de
CÎNTAREA a 5-a demult; ci aprinzînd făclie pe Mergătorul
Corul: “De noapte mînecînd, înaintea Ta, Cuvinte, caută şi află chipul
Iubitorule de oameni, mă rog luminează- Tău.
mă şi mă îndreptează pe mine la poruncile Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă.

38
Împotriveşte-te şi te luptă Iezechia lăcrime z pe patul me u, ca să mi
împotriva patimilor trupeşti, ca Iosua se adauge anii vieţii. Dar care Isaie va să
împotriva lui Amalec, biruind pururea stea pentru tine, suflete, fără numai
gîndurile cele înşelătoare, ca şi acela pe Dumnezeul tuturor.
gavaoniţi. Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă.
Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu Cad înaintea Ta şi aduc Ţie ca nişte
pentru noi. lacrimi cuvintele mele: Greşit-am cum
Ca să stingi văpaia patimilor, ai nici păcătoasa n-a greşit; şi am făcut
izvorît pururea pîraie de lacrimi, Marie, fărădelege, ca nimeni altul pe pămînt. Ci
arzîndu-ţi sufletul. Al căror dar dă-mi-l fie-Ţi milă, Stăpîne, de făptura Ta şi
şi mie, robului tău. iarăşi mă cheamă.
Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă.
pentru noi.
Îngropat-am chipul Tău şi am
Nepătimire cerească ai dobîndit,
stricat porunca Ta; toată podoaba mi s-a
prin vieţuirea cea preaînaltă de pe
întunecat şi cu patimile mi s-a stins
pămînt, Maică; pentru aceasta roagă-te
făclia, Mîntuitorule. Dar milostivindu-
să se izbăvească din patimi, cu
Te, dă-mi bucurie, precum cîntă David.
rugăciunile tale, cei ce te laudă pe tine. Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă.
Slavă… Întoarce-te, căieşte-te, descoperă
Treime sînt neamestecată, cele ascunse, grăieşte lui Dumne zeu,
nedepărţită; despărţită după Feţe şi Celui ce ştie toate. Tu singur,
Unime sînt, în fire unită: Tatăl şi Fiul şi Mîntuitorule, ştii cele ascunse ale mele; ci
dumnezeiescul Duh. Însuţi Tu mă miluieşte, precum cîntă
Şi acum… David, după mare mila Ta.
Pîntecele tău ne-a născut nouă pe Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu
Dumnezeu, cu chipul ca şi noi. Deci ca pe pentru noi.
un făcător a toate roagă-L, Născătoare Strigînd către Preacurata Maica lui
de Dumnezeu, ca prin rugăciunile tale, să Dumnezeu, mai întîi ai gonit tulburarea
ne îndreptăm. poftelor celor cu sila supărătoare, şi ai
Corul: “Strigat-am cu toată inima ruşinat pe vrăjmaşul cel ce te-a întărîtat.
mea către înduratul Dumnezeu, şi m-a Ci dă-mi acum ajutor întru necazuri şi
auzit din iadul cel mai de jos şi a scos din mie, robului tău.
Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu
stricăciune viaţa mea”. pentru noi.
Doamne miluieşte. (de 3 ori) Pe Hristos, pe Care L-ai iubit, de
Slavă…, Şi acum…, Care ai dorit, pentru Care ţi-ai topit
CONDACUL, glasul al 6-lea: trupul, cuvioasă, roagă-L acum pentru
Suflete al meu, suflete al meu, noi robii Săi; ca fiind milostiv nouă
scoală! Pentru ce dormi? Sfîrşitul se tuturor să ne dea viaţă paşnică celor ce-L
apropie, şi vei să te tulburi. Deşteaptă-te cinstim pe El.
dar, ca să se milostivească spre tine Slavă…
Hristos Dumnezeu, Cel ce este Treime neamestecată, nedespărţită,
pretutindenea şi toate le plineşte. de o fiinţă, Unime sfîntă; lumini şi
lumină şi trei sfinte şi unul sfînt este
CÎNTAREA a 7-a lăudată Treimea-Dumnezeu. Ci laudă şi
Corul: “Greşit-am, fărădelege am preaslăveşte, suflete, viaţă şi vieţi, pe
făcut, nu ne-am îndreptat înaintea Ta, nici Dumnezeul tuturor.
n-am păstrat, nici n-am făcut precum ne- Şi acum…
ai poruncit nouă; dar nu ne părăsi pe noi Lăudămu-te, bine te cuvîntăm,
pînă în sfîrşit Dumnezeul părinţilor”
Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă.
închinămu-ne ţie, Născătoare de
Stinsu-s-au zilele mele ca visul celui Dumnezeu că ai născut pe unul din
ce se deşteaptă. Pentru aceasta ca Treimea cea nedespărţită, pe Fiul şi

39
Dumnezeu, şi tu singură ne-ai deschis Părinte cel fără de început, Fiule
nouă celor de pe pămînt cele cereşti. cel împreună fără de început,
Corul: “Greşit-am, fărădelege am Mîngîietorule cel bun, Duhule cel drept;
făcut, nu ne-am îndreptat înaintea Ta, nici Născătorule al lui Dumnezeu-Cuvîntului,
n-am păstrat, nici n-am făcut precum ne- Cuvinte al Tatălui celui fără început,
ai poruncit nouă; dar nu ne părăsi pe noi Duhule cel viu şi de viaţă făcător,
pînă în sfîrşit Dumnezeul părinţilor” Treime-Unime, miluieşte-mă.
Şi acum…
CÎNTAREA a 8-a Ca din vopsea de porfiră s-a ţesut
Corul: “Pe Cel pe Care-L slăvesc trupul lui Emmanuel, înlăuntru în
oştile cereşti şi de Care se cutremură pîntecele tău, Preacurată, ceea ce eşti
heruvimii şi serafimii, toată suflarea şi porfiră înţelegătoare. Pentru aceasta,
zidirea lăudaţi-L, binecuvîntaţi-L şi-L Născătoare de Dumnezeu, cu adevărat pe
preaînălţaţi întru toţi vecii” tine te cinstim.
Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă. Corul: “Pe Cel pe Care-L slăvesc
Alabastru cu lacrimi turnînd pe oştile cereşti şi de Care se cutremură
capul Tău, Mîntuitorule, ca nişte mir, heruvimii şi serafimii, toată suflarea şi
strig ca păcătoasa care cerea milă, zidirea lăudaţi-L, binecuvîntaţi-L şi-L
rugăciune aduc şi cer să iau ie rtare. preaînălţaţi întru toţi vecii”.
Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă.
De n-a şi greşit nime ni ca mine,
totuşi primeşte-mă, Milostive CÎNTAREA a 9-a
Mîntuitorule, şi pe mine cel ce cu frică Corul: “Naşterea cea din zămislire
mă pocăiesc şi cu dragoste strig: Greşit- fără de sămînţă este de netîlcuit, rodul
am Ţie unuia, nelegiuit-am , miluieşte- Maicii celei fără de bărbat este nestricat;
mă. că naşterea lui Dumnezeu înnoieşte firile.
Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă. Pentru aceasta pe tine toate neamurile, ca
Milostiveşte-Te, Mîntuitorule, spre pe o Maică mireasă a lui Dumnezeu, cu
făptura Ta, şi mă caută ca un păstor pe dreaptă credinţă te mărim”.
mine, oaia cea pierdută, şi rătăcit fiind, Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă.

răpeşte-mă de la lup, şi mă fă oaie întru Milostiveşte-Te, mîntuieşte-mă,


păşunea oilor Tale. Fiul lui David, miluieşte-mă, Cel ce ai
Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă. tămăduit cu cuvîntul Tău pe cei îndrăciţi,
Cînd vei şedea Judecător ca un şi cu glasul cel milostiv ca şi tîlharului
milostiv, şi vei arăta slava Ta cea grăieşte-mi: Amin zic ţie, cu Mine vei fi
înfricoşătoare, Hristoase, o, ce frică va fi în rai, cînd voi veni întru slava Mea.
Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă.
atunci, cuptorul arzînd şi toţi te mîndu-se
de judecata Ta cea de neocolit. Un tîlhar Te-a hulit, un tîlhar
Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu Dumnezeu Te-a slăvit; că amîndoi
pentru noi. împreună pe cruce erau spînzuraţi. Dar,
Maica Luminii celei neapuse, pe o mult Îndurate! Ca şi tîlharului celui
tine luminîndu-te, te-a dezlegat de credincios, care Te-a cunoscut pe Tine
întune ricul păcatelor: de unde primind Dumnezeu, deschide-mi şi mie uşa
tu harul Duhului, luminează, Marie, pe slăvitei Tale Împărăţii.
cei ce te laudă cu credinţă. Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă.
Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu Făptura s-a mîhnit, văzîndu-Te
pentru noi.
răstignit; munţii şi pietrele de frică s-au
Minune nouă cu adevărat văzînd despicat şi pămîntul s-a cutremurat şi
întru tine, maică, dumne zeiescul Zosima, iadul s-a golit; şi s-a întunecat lumina
a fost uimit că înger în trup vedea şi cu zilei, văzîndu-Te pe Tine, Iisuse, cu
totul de mirare s-a umplut, lăudînd pe trupul pe Cruce pironit.
Hristos în veci. Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă.
Binecuvîntăm pe Tatăl şi pe Fiul şi Roade vrednice de pocăinţă să nu
pe Sfîntul Duh Dumne zeu. ceri de la mine; că tăria mea a lipsit întru
40
mine. Dăruieşte-mi inimă pururea Corul: “Naşterea cea din zămislire
zdrobită şi sărăcie duhovnicească; ca să- fără de sămînţă este de netîlcuit, rodul
Ţi aduc acestea ca o jertfă primită, Maicii celei fără de bărbat este nestricat;
Unule, Mîntuitorule. că naşterea lui Dumnezeu înnoieşte firile.
Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă. Pentru aceasta pe tine toate neamurile, ca
Judecătorul meu şi cunoscătorule, pe o Maică mireasă a lui Dumnezeu, cu
Cel ce va să vii iarăşi cu îngerii să judeci dreaptă credinţă te mărim”.
lumea toată, atunci văzîndu-mă cu ochiul
Psalmul 4
Tău cel blînd, să Te milostiveşti şi să mă Citeţul 1 : Cînd Te-am chemat, m-ai
miluieşti, Iisuse, pe mine care am greşit
auzit, Dumnezeul dreptăţii mele! Întru
mai mult decît a greşit toată firea necaz m-ai desfătat! Milostiveşte-Te spre
oamenilor.
Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu
mine şi ascultă rugăciunea mea. 2 Fiii
pentru noi. oamenilor, pînă cînd grei la inimă?
Toate cetele îngereşti şi adunările Pentru ce iubiţi deşertăciunea şi căutaţi
omeneşti le-ai uimit cu viaţa ta cea minciuna? 3 Să ştiţi că minunat a făcut
minunată, ca cei fără de trup vieţuind şi Domnul pe cel cuvios al Său; Domnul mă
firea covîrşind; pentru care, ca şi cum ai va auzi cînd voi striga către Dînsul. 4
fi fost fără materie, te-ai suit cu Mîniaţi-vă, dar nu greşiţi; de cele ce
picioarele pe apă, Marie, şi Iordanul ai ziceţi în inimile voastre, întru
trecut. aşternuturile voastre, vă căiţi. 5 Jertfiţi
Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu je rtfa dre ptăţii şi nădăjduiţi în Domnul. 6
pentru noi.
Mulţi zic: “Cine ne va arăta nouă cele
Fă milostiv pe Făcătorul pentru bune?” Dar însemnatu-s-a peste noi
noi, cei ce te lăudăm pe tine, cuvioasă
lumina feţei Tale, Doamne! 7 Dat-ai
maică, să ne izbăvească de răutăţi şi de veselie în inima mea, mai mare decît
necazurile care împre jur ne cuprind. Ca
veselia pentru rodul lor de grîu, de vin şi
izbăvindu-ne să slăvim neîncetat pe de untdelemn ce s-a înmulţit. 8 Cu pace,
Domnul, Cel ce te-a mărit pe tine.
Cuvioase Părinte Andreie, roagă-te lui aşa mă voi culca şi voi adormi, că Tu,
Dumnezeu pentru noi. Doamne, îndeosebi întru năde jde m-ai
Andreie cinstite şi părinte de trei aşezat.
ori fericite, păstorul Cretei, nu înceta Psalmul 6
rugîndu-te pentru cei ce te laudă, ca să Doamne, nu cu mînia Ta să mă
ne izbăvim de toată mînia, necazul şi mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă
stricăciunea, şi de greşeale noi, cei ce cerţi. 2 Miluieşte-mă, Doamne, că
cinstim pururea pome nirea ta cu neputincios sînt; vindecă-mă, Doamne,
credinţă. că s-au tulburat oasele mele; 3 Şi sufletul
Slavă… meu s-a tulburat foarte, şi Tu, Doamne,
Pe Tatăl să-l slăvim, pe Fiul să-L pînă cînd? 4 Întoarce-Te, Doamne;
preaînălţăm, dumnezeiescului Duh cu izbăveşte sufletul meu, mîntuieşte-mă,
credinţă să ne închinăm, Treimeii celei pentru mila Ta. 5 Că nu este întru moarte
nedespărţite, Unimii după fiinţă; ca cel ce Te pomeneşte pe Tine. Şi în iad
lumină şi luminii, viaţă şi vieţi, făcătoare cine Te va lăuda pe Tine ? 6 Ostenit-am
de viaţă şi luminătoare marginilor. întru suspinul meu, spăla-voi în fiecare
Şi acum… noapte patul meu, cu lacrimile mele
Cetatea ta păzeşte-o, Preacurată aşternutul meu voi uda. 7 Tulburatu-s-a
Născătoare de Dumnezeu; că întru tine de supărare ochiul meu, îmbătrînit-am
ea cu credinţă împărăţind, întru tine se şi între toţi vrăjmaşii mei. 8 Depărtaţi-vă de
întăreşte şi prin tine biruind, întoarce la mine toţi cei ce lucraţi fărădelegea, că
toată încercarea şi robeşte pe vrăjmaşi şi a auzit Domnul glasul plînge rii mele. 9
îndreptează pe supuşii ei. Auzit-a Domnul cererea mea, Domnul

41
rugăciunea mea a primit. 10 Să se aşezămîntul Lui şi mărturiile Lui. 12
ruşineze şi să se tulbure foarte toţi Pentru numele Tău, Doamne, curăţeşte
vrăjmaşii mei; să se întoarcă şi să se păcatul meu,că mult este. 13 Cine este
ruşineze foarte degrab. omul cel ce se teme de Domnul? Lege va
Psalmul 12 pune lui în calea pe care a ales-o. 14
Pînă cînd, Doamne, mă vei uita Sufletul lui întru bunătăţi se va sălăşlui şi
pînă în sfîrşit? Pînă cînd vei întoarce faţa seminţia lui va moşteni pămîntul. 15
Ta de la mine? 2 Pînă cînd voi pune Domnul este întărirea celor ce se tem de
gînduri în sufletul meu, dure re în inima Dînsul, aşezămîntul Lui îl va arăta lor. 16
mea ziua şi noaptea? 3 Pînă cînd se va Ochii mei pururea spre Domnul, că El va
înălţa vrăjmaşul meu împotriva mea? 4 scoate din laţ picioarele mele. 17 Caută
Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul spre mine şi mă miluieşte, că părăsit şi
meu, luminează ochii mei, ca nu cumva sărac sînt eu. 18 Necazurile inimii mele s-
să adorm întru moarte, 5 Ca nu cumva să au înmulţit; din nevoile mele scoate-mă.
19
zică vrăjmaşul me u: “Întăritu-m-am Vezi smerenia mea şi osteneala mea, şi-
asupra lui”. Cei ce mă necăjesc se vor mi iartă toate păcatele mele. 20 Vezi pe
bucura de mă voi clătina. 6 Iar eu spre vrăjmaşii mei, că s-au înmulţit şi cu ură
mila Ta am nădăjduit; bucura-se-va nedreaptă m-au urît. 21 Păzeşte sufletul
inima mea de mîntuirea Ta; cînta-voi meu şi mă izbăveşte, ca să nu mă ruşine z
Domnului, Celui ce mi-a făcut bine şi voi că am nădăjduit în Tine. 22 Cei fără
cînta numele Domnului celui Preaînalt. răutate şi cei drepţi s-au lipit de mine, că
Caută, auzi-mă, Doamne, Te-am aşteptat, Doamne. 23 Izbăveşte,
Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca Dumnezeule, pe Israel din toate
nu cumva să adorm întru moarte, Ca nu necazurile lui.
cumva să zică vrăjmaş ul meu: “Întăritu- Psalmul 30
m-am asupra lui”. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit,
Slavă…, Şi acum… Aliluia (de 3 ori) ca să nu fiu ruşinat în veac. Întru
Doamne miluieşte (de 3 ori), Slavă…, Şi îndreptarea Ta, izbăveşte-mă şi mă
acum… scoate. 2 Pleacă spre mine urechea Ta,
Psalmul 24 grăbeşte de mă scoate. Fii mie Dumne zeu
Către Tine, Doamne, am ridicat apărător şi casă de scăpare ca să mă
sufletul meu, Dumne zeul me u. 2 Spre mîntuieşti. 3 Că puterea mea şi scăparea
Tine am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în mea eşti Tu şi pentru numele Tău mă vei
veac, nici să rîdă de mine vrăjmaşii mei, 3 povăţui şi mă vei hrăni. 4 Scoate-mă-vei
Pentru că toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o
nu se vor ruşina; să se ruşineze toţi cei ce mie, că Tu eşti apărătorul meu. 5 În
fac fărădelegi în deşert. 4 Căile Tale, mîinile Tale îmi voi da duhul meu;
Doamne, arată-mi şi cărările Tale mă izbîvitu-m-ai, Doamne, Dumnezeul
învaţă. 5 Îndreptează-mă spre adevărul adevărului. 6 Urît-ai pe cei ce păzesc
Tău şi mă învaţă, că Tu eşti Dumne zeu, deşertăciuni în zadar, iar eu spre
Mîntuitorul meu şi pe Tine Te-am Domnul am nădăjduit. 7 Bucura-mă-voi
aşteptat toată ziua. 6 Adu-Ţi aminte de şi mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat
îndurările şi milele Tale, Doamne, că din spre sme renia mea, mîntuit-ai din nevoi
veac sînt. 7 Păcatele tinereţilor mele şi ale sufletul meu, 8 Şi nu m-ai lăsat în mîinile
neştiinţei mele nu le pomeni. 8 După mila vrăjmaşului; pus-ai în loc desfătat
Ta pomeneşte-mă Tu, pentru bunătatea picioarele mele. 9 Miluieşte-mă, Doamne,
Ta, Doamne. 9 Bun şi drept este Domnul, că mă necăjesc; tulburatu-s-a de mînie
pentru aceasta lege va pune celor ce ochiul meu, sufletul meu şi inima mea. 10
greşesc în cale. 10 Îndrepta-va pe cei Că s-a stins întru durere viaţa mea şi anii
blînzi la judecată, învăţa-va pe cei blînzi mei în suspinuri; slăbit-a întru sărăcie
căile Sale. 11 Toate căile Domnului sînt tăria mea şi oasele mele s-au tulburat. 11
milă şi adevăr pentru cei ce caută La toţi vrăjmaşii mei m-am făcut de
42
ocară şi vecinilor mei foarte, şi frică te vei teme de frica de noapte, de săgeata
cunoscuţilor mei. Cei ce mă vedeau afară ce zboară ziua, 6 De lucrul ce umblă în
fugeau de mine. 12 Uitat am fost ca un întune ric, de molima ce bîntuie întru
mort din inima lor, ajuns-am ca un vas amiază. 7 Cădea-vor dinspre latura ta o
stricat, 13 Că am auzit ocara multora din mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de
cei ce locuiesc împre jur, cînd se adunau tine nu se vor apropia. 8 Însă cu ochii tăi
ei împreună împotriva mea; ca să ia vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei
sufletul meu s-au sfătuit. 14 Iar eu către vedea. 9 Pentru că pe Domnul, năde jdea
Tine am nădăjduit, Doamne, zis-am: “Tu mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare
eşti Dumne zeul meu!” 15 În mîinile Tale, ţie. 10 Nu vor veni către tine rele şi bătaie
soarta mea, izbăveşte-mă din mîna
nu se va apropia de locaşul tău. 11 Că
vrăjmaşilor mei şi de cei ce mă
înge rilor Săi va porunci pentru tine ca să
prigonesc. 16 Arată faţa Ta peste robul
te păzească în toate căile tale. 12 Pe mîini
Tău, mîntuieşte-mă cu mila Ta! 17
Doamne, să nu fiu ruşinat, că Te-am te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de
chemat pe Tine; să se ruşineze piatră piciorul tău. 13 Peste aspidă şi
necredincioşii şi să se coboare în iad. 18 vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi
Mute să fie buzele cele viclene, care peste balaur. 14 “Că spre Mine a
grăiesc împotriva dreptului fărădelege, nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, zice
cu mîndrie şi cu defăimare. 19 Cît este de Domnul; îl voi acoperi pe el, că a
mare mulţimea bunătăţii Tale, Doamne, cunoscut numele Meu. 15 Striga-va către
pe care ai gătit-o celor ce se tem de Tine, Mine şi-l voi auzi pe el; cu dînsul sînt în
pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în necaz şi-l voi scoate pe el, şi-l voi slăvi. 16
Tine, înaintea fiilor oamenilor. 20 Cu lungime de zile îl voi umple pe el şi-i
Ascunde-i-vei pe dînşii cu acoperămîntul voi arăta lui mîntuirea Mea”.
feţei Tale de tulburarea oamenilor. 21 Corul începe Cîntarea proorocului Isaia, cu
Acoperi-i-vei pe ei în cortul Tău de cîntare dulce, lin şi rar, pe glasul al 7-lea:
împotrivirea limbilor. 22 Binecuvîntat Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi,
este Domnul, că minunată a fost mila Sa, neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este
în cetate întărită. 23 Iar eu am zis întru Dumnezeu.
uimirea mea: „Lepădat sînt de la faţa Auziţi pînă la marginile
ochilor Tăi.” 24 Pentru aceasta ai auzit pămîntului, căci cu noi este Dumnezeu.
glasul rugăciunii mele cînd am strigat Cei puternici, plecaţi-vă, căci cu noi
către Tine. 25 Iubiţi pe Domnul toţi este Dumne zeu.
cuvioşii Lui, că adevărul caută Domnul şi Că iarăşi veţi putea şi iarăşi veţi fi
răsplăteşte celor ce se mîndresc, cu biruiţi, căci cu noi este Dumnezeu.
prisosinţă. 26 Îmbărbătaţi-vă şi să se Şi orice sfat veţi sfătui, risipi-l-va
întărească inima voastră, toţi cei ce
Domnul, căci cu noi este Dumnezeu.
nădăjduiţi în Domnul.
Şi cuvîntul pe care îl veţi grăi, nu
Psalmul 90 va rămîne întru voi, căci cu noi este
Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Dumnezeu.
Preaînalt, întru acoperămîntul De frica voastră nu ne vom te me,
Dumnezeului cerului se va sălăşlui. 2 Va nici ne vom tulbura, căci cu noi este
zice Domnului: “Sprijinitorul meu eşti şi Dumnezeu.
scăparea mea; Dumnezeul meu, voi Pe Domnul Dumne zeul nostru, pe
nădăjdui spre Dînsul”. 3 Că El te va Acela vom sfinţi şi El va fi nouă frică,
izbăvi din cursa vînătorilor şi de cuvîntul căci cu noi este Dumnezeu.
tulburător. 4 Cu spatele te va umbri pe
Şi de voi fi nădăjduindu-mă s pre
tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o
Dînsul, va fi mie spre sfinţire, căci cu noi
armă te va înconjura adevărul Lui. 5 Nu
este Dumne zeu.
43
Şi de voi fi nădăjduindu-mă s pre de sminteală, dăruieşte-o mie,
Dînsul şi mă voi mîntui printr-Însul, căci Mîntuitorule, şi mă mîntuieşte.
cu noi este Dumnezeu. Şi acum…,
Iată eu şi pruncii care mi i-a dat Ziua trecînd, cu cîntare, Te slăvesc
pe Tine, Sfinte: seara, rogu-mă, cu
Dumnezeu, căci cu noi este Dumne zeu.
noaptea, fără de bîntuială, dăruieşte-o
Poporul cel ce umbla întru mie, Mîntuitorule, şi mă mîntuieşte.
întune ric a văzut lumină mare, căci cu Corul cîntă pe glasul al 2-lea:
noi este Dumnezeu. Firea cea fără de trup a
Cei ce locuiţi în latura şi umbra heruvimilor, cu cîntări fără încetare pe
morţii, lumină va srăluci peste voi, căci Tine Te slăveşte.
cu noi este Dumnezeu. Vieţuitorii cei cu cîte şase aripi,
Că prunc S-a născut nouă Fiul şi S- serafimii, cu neîncetate glasuri pe Tine
a dat nouă, căci cu noi este Dumnezeu. Te preaînalţă.
A Cărui stăpînire s-a făcut peste Toate oştile îngerilor cu cîntări
umărul Lui, căci cu noi este Dumnezeu. întreit sfinte Te laudă.
Şi păcii Lui nu este hotar, căci cu Că mai înainte de toate eşti, Cel ce
eşti Părinte şi împreună fără de început
noi este Dumnezeu.
ai pe Fiul Tău.
Şi se cheamă numele Lui Înger de
Şi întocmai cinstit purtînd pe
mare sfat, căci cu noi este Dumnezeu. Duhul vieţii, nedespărţirea Treimii arăţi.
Sfetnic minunat, căci cu noi este Preasfîntă Fecioară, Maica lui
Dumnezeu. Dumnezeu, şi cei ce aţi fost singuri
Dumnezeu tare, Stăpînitor, Domn văzători cuvîntului şi slujitori.;
păcii, căci cu noi este Dumne zeu. Ale proorocilor şi ale mucenicilor
Părinte al veacului ce va să fie, căci toate cetele, ca cei ce aveţi viaţă
cu noi este Dumnezeu. nemuritoare,
Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, Pentru toţi rugaţi-vă cu de-adinsul,
neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este că toţi sînte m întru nevoi.
Dumnezeu. Ca, izbăvindu-ne de înşelăciunea
Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, celui rău, să cîntăm cîntare îngerească:
neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este „Sfinte, Sfinte, Sfinte, întreit Sfinte,
Doamne, miluieşte-ne şi ne mîntuieşte pe
Dumnezeu.
noi. Amin.”
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului
Citeţul 1: Cred întru unul Dumne-
Duh, căci cu noi este Dumnezeu.
zeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului
Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, şi al pămîntului, văzutelor tuturor şi
neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este
nevăzutelor. Şi întru unul Domn Iisus
Dumnezeu. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut,
Şi acum, şi pururea, şi în vecii Care din Tatăl S-a născut mai înainte de
vecilor. Amin. Căci cu noi este toţi vecii; Lumină din Lumină,
Dumnezeu. Dumnezeu adevărat din Dumne zeu
Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, adevărat, născut, iar nu făcut; Cel de o
neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au
Dumnezeu. făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru
Apoi troparele: a noastră mîntuire, S-a pogorît din ceruri
Ziua trecînd, mulţumesc Ţie, şi S-a întrupat de la Duhul Sfînt şi din
Doamne, seara, rogu-mă, cu noaptea, Maria Fecioara şi S-a făcut om. Şi S-a
fără de păcat, dăruieşte-o mie,
răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu
Mîntuitorule, şi mă mîntuieşte.
Pilat, şi a pătimit, şi S-a îngropat. Şi a
Slavă…,
Ziua trecînd, slăvescu-Te pe Tine, înviat a treia zi după Scripturi. Şi S-a
Stăpîne: seara, rogu-mă, cu noaptea, fără suit la ceruri, şi şade de-a dreapta
44
Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu Slavă, să Citeţul 1: Sfinte Dumnezeule…
judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie Preasfîntă Treime… Tatăl nostru…
nu va avea sfîrşit. Şi întru Duhul Sfînt, Preotul: Că a Ta este împărăţia…
Domnul de viaţă făcătorul, Care din Citeţul 1: Amin.
Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl Şi troparele acestea pe glasul al 8-lea:
şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a Neadormirea nevăzuţilor mei
grăit prin prooroci. Întru una, sfîntă, vrăjmaşi o ştii, Doamne, şi slăbiciunea
sobornicească şi apostolească Biserică. ticălosului meu trup o cunoşti, Cel ce m-
Mărturisesc un botez întru iertarea ai zidit. Pentru aceasta, în mîinile Tale
păcatelor. Aştept învierea morţilor. Şi voi da duhul meu. Acoperă-mă cu aripile
viaţa veacului ce va să fie. Amin. bunătăţii Tale, ca nu cîndva să adorm
întru moarte. Şi ochii minţii mele
Preotul: Preasfîntă Stăpînă, de
luminează-i întru desfătarea
Dumnezeu Născătoare, roagă-te pentru
dumnezeieştilor Tale cuvinte; şi mă
noi, păcătoţii.
deşteaptă, la vreme potrivită, spre a Ta
Corul: Preasfîntă Stăpînă, de
slăvire, ca un bun şi de oameni Iubitor.
Dumnezeu Născătoare, roagă-te pentru Stih: Caută şi mă auzi, Doamne Dumnezeul
noi păcătoţii. (de 2 ori) meu.
Preotul: Toate puterile cereşti, ale Cît va fi de înfricoşătoare judecata
sifnţilor îngeri şi ale arhanghelilor, Ta, Doamne! Îngerii stînd înainte,
rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii. oamenii în mijloc adunîndu-se, cărţile
Corul: Repetă deschizîndu-se, faptele cercetîndu-se,
Preotul: Sfinte Ioane, Proorocule şi gîndurile între bîndu-se. Ce judecată va fi
Înaintemergătorule şi Botezătorul mie, celui zămislit în păcate? Cine-mi va
Domnului nostru Iisus Hristos, roagă-te stinge văpaia? Cine-mi va lumina
pentru noi, păcătoşii. întune ricul, de nu mă vei milui Tu,
Corul: Repetă Doamne, ca un Iubitor de oameni?
Preotul: Sfinţilor măriţilor apostoli, Slavă…
proorocilor şi mucenicilor, şi toţi sfinţii, Lacrimi dă-mi mie, Dumne zeule, ca
rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii. oarecînd femeii celei păcătoase şi mă
Corul: Repetă învredniceşte să ud picioarele Tale, care
Preotul: Preacuvioşilor şi de din calea rătăcirii pe mine m-au izbăvit.
Dumnezeu purtători părinţi ai noştri, Şi să aduc Ţie mir de bună mireasmă,
păstori şi învăţători ai lumii, rugaţi-vă viaţă curată, întru pocăinţă mie
pentru noi, păcătoşii. agonisită; ca să aud şi eu glasul Tău cel
Corul: Repetă dorit: „Credinţa ta te-a mîntuit, mergi în
pace!”
Aici se pomeneşte şi sfîntul al cărui hram este, de Şi acum…, a Născătoarei:
două ori.
Preotul: Cea nebiruită şi necuprinsă Neînfruntată năde jdea ta,
Născătoare de Dumnezeu, avînd, mă voi
şi dumnezeiască putere a cinstitei şi de
mîntui. Folosinţa ta agonisind,
viaţă făcătoarei Cruci, nu ne lăsa pe noi,
Preacurată, nu mă voi teme. Izgoni-voi
păcătoşii.
pe vrăjmaşii mei şi-i voi birui pe ei,
Corul: Repetă
îmbrăcîndu-mă numai cu acoperămîntul
Preotul: Dumne zeule, curăţeşte-ne
tău ca şi cu o platoşă; şi întru ajutorul
pe noi, păcătoşii.
tău cel atotuputernic rugîndu-mă, strig
Corul: Dumne zeule, curăţeşte-ne pe
către tine: „Stăpînă, mîntuieşte-mă cu
noi, păcătoşii.
rugăciunile Tale şi mă scoală din
Preotul: Dumne zeule, curăţeşte-ne
întunecatul somn, s pre a ta slăvire, cu
pe noi, păcătoşii, şi ne miluieşte. puterea Celui ce S-a întrupat din tine, a
Corul Dumnezeule, curăţeşte-ne pe Fiului lui Dumne zeu!”
noi, păcătoşii:, şi ne miluieşte.
45
Doamne miluieşte. (de 40 de ori) nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii
Slavă… Şi acum… Ceea ce eşti mai Tale, mi-ai arătat mie. 8 Stropi-mă-vei cu
cinstită decît heruvimii… isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai
Întru numele Domnului, … vîrtos decît zăpada mă voi albi. 9 Auzului
binecuvintează. meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-
Preotul: Pentru rugăciunile sfinţilor vor oasele mele cele smerite. 10 Întoarce
părinţilor noştri, Doamne Iisuse faţa Ta de către păcatele mele şi toate
Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte- fărădelegile mele şterge-le. 11 Inimă
ne pe noi. curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi
Citeţul 1: Amin. duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru
Doamne, Doamne, Cel ce ne-ai ale mele. 12 Nu mă lepăda de la faţa Ta şi
izbăvit de toată săgeata ce zboară în zi, Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine.
13
izbăveşte-ne şi de tot lucrul ce umblă Dă-mi mie bucuria mîntuirii Tale şi cu
întru întune ric. Primeşte jertfa cea de duh stăpînitor mă întăreşte. 14 Învăţa-voi
seară, ridicările mîinilor noastre şi ne pe cei fără de lege căile Tale şi cei
învredniceşte şi măsura nopţii fără de necredincioşi la Tine se vor întoarce. 15
prihană a o trece, neispitiţi de rele, şi ne Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge,
izbăveşte de toată tulburarea şi Dumnezeule, Dumne zeul mîntuirii mele;
îngrozirea, care ne vine de la diavol. bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
16
Dăruieşte sufletelor noastre umilinţă şi Doamne, buzele mele vei deschide şi
gîndurilor noastre grijire de întrebarea gura mea va vesti lauda Ta. 17 Că de ai fi
ce va să fie la înfricoşătoarea şi dreapta voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu
Ta judecată. Pătrunde, cu frica Ta, le vei binevoi. 18 Jertfa lui Dumnezeu:
trupurile noastre şi omoară mădularele duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită
noastre cele pămînteşti, ca şi întru Dumnezeu nu o va urgisi. 19 Fă bine,
liniştea somnului să ne luminăm cu Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului,
privirea la judecăţile Tale. Întoarce de la şi să se zidească zidurile Ierusalimului. 20
noi toată nălucirea necuvioasă şi pofta Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii,
cea vătămătoare, şi ne ridică în vre me de prinosul şi arderile de tot; atunci vor
rugăciune, întăriţi în credinţă şi sporind pune pe altarul Tău viţei.
întru poruncile Tale, cu bună vrerea şi Psalmul 101
bunătatea Unuia-Născut Fiului Tău, cu Doamne, auzi rugăciunea mea şi
Care binecuvîntat eşti, împreună cu strigarea mea la Tine să ajungă! 2 Să nu
Preasfîntul şi bunul, şi de viaţă Făcătorul întorci faţa Ta de la mine; în orice zi mă
Duhului Tău, acum şi pururea, şi în vecii necăjesc, pleacă spre mine urechea Ta! 3
vecilor. Amin. În orice zi Te voi chema, degrab auzi-
Citeţul 2: Veniţi să ne închinăm ... (de mă! 4 Că s-au stins ca fumul zilele mele şi
3 ori)
oasele mele ca uscăciunea s-au făcut. 5
Psalmul 50 Rănită este inima mea şi s-a uscat ca
Miluieste-mă, Dumnezeule, după iarba; că am uitat să-mi mănînc pîinea
mare mila Ta 2 Şi, după mulţimea mea. 6 De glasul suspinului me u, osul
îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. meu s-a lipit de carnea mea. 7
3
Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea Asemănatu-m-am cu pelicanul din
şi de păcatul meu mă curăţeşte. 4 Că pustie; ajuns-am ca bufniţa din
fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul dărîmături. 8 Privegheat-am şi am ajuns
meu înaintea mea este pururea. 5 Ţie ca o pasăre singuratică pe acoperiş. 9
unuia am greşit şi rău înaintea Ta am Toată ziua m-au ocărît vrăjmaşii mei şi
făcut, aşa încît drept eşti Tu întru cei ce mă lăudau împotriva mea se jurau.
cuvintele Tale şi biruitor cînd vei judeca 10
Că cenuşă am mîncat în loc de pîine şi
Tu. 6 Că iată întru fărădelegi m-am băutura mea cu plînge re am amestecat-o,
zămislit, şi în păcate m-a născut maica 11
Din pricina urgiei Tale şi a mîniei
mea. 7 Că iată adevărul ai iubit; cele Tale; că, ridicîndu-mă eu, m-ai surpat. 12
46
Zilele mele ca umbra s-au plecat şi eu ca făgăduinţei Tale, căci Tu eşti Domnul Cel
iarba m-am uscat. 13 Iar Tu, Doamne, în preaînalt, bun, îndelung-răbdător şi mult
veac rămîi şi pomenirea Ta din neam în milostiv, Căruia Îi pare rău de răutăţile
neam. 14 Sculîndu-Te, vei milui Sionul, că oamenilor. Tu, Doamne, după mulţimea
vre mea este să-l miluieşti pe el, că a venit bunătăţii Tale, ai făgăduit pocăinţă şi
vre mea. 15 Că au iubit robii Tăi pietrele iertare celor ce Ţi-au greşit, şi după
lui şi de ţărîna lui le va fi milă. 16 Şi se mulţimea îndurărilor Tale, ai hotărît
vor te me neamurile de numele Domnului pocăinţă păcătoşilor spre mîntuire.
şi toţi împăraţii pămîntului de slava Ta. Aşadar Tu, Doamne, Dumnezeul celor
17
Că va zidi Domnul Sionul şi se va arăta drepţi, n-ai pus pocăinţă pentru cei
întru slava Sa. 18 Căutat-a spre drepţi: pentru Avraaam şi Isaac şi Iacov,
rugăciunea celor smeriţi şi n-a dispreţuit care nu Ţi-au greşit Ţie, ci ai pus
cererea lor. 19 Să se scrie acestea pentru pocăinţă mie, păcătosului, pentru că am
neamul ce va să vină şi poporul ce se păcătuit mai mult decît nisipul mării.
zideşte va lăuda pe Domnul; 20 Că a Multe sînt fărădelegile mele şi nu sînt
privit din înălţimea cea sfîntă a Lui, vrednic a căuta şi a privi înălţimea
Domnul din ce r pe pămînt a privit, 21 Ca cerului din pricina mulţimii
să audă s uspinul celor ferecaţi, să dezlege nedreptăţilor mele. Strîns sînt eu cu
pe fiii celor omorîţi, 22 Să vestească în multe cătuşi de fier, încît nu pot să-mi
Sion numele Domnului şi lauda Lui în ridic capul meu şi nu am nici loc de
Ierusalim, 23 Cînd se vor aduna odihnă, pentru că Te-am mîniat şi am
făcut rău înaintea Ta; n-am împlinit voia
popoarele împreună şi împărăţiile, ca să
Ta, nici am păzit poruncile Tale, ci am
slujească Domnului. 24 Zis-am către
pus urîciuni şi am înmulţit smintelile.
Dumnezeu în calea tăriei Lui: „Vesteşte-
Dar acum îmi plec genunchii inimii mele,
mi puţinătatea zilelor mele. 25 Nu mă lua
rugînd bunătatea Ta: „Am păcătuit,
la jumătatea zilelor mele, că anii Tăi,
Doamne, am păcătuit şi fărădelegile mele
Doamne, sînt din neam în neam.” 26 eu le cunosc. Însă cer, rugîndu-Te: iartă-
Dintru început Tu, Doamne, pămîntul l-
mă Doamne, iartă-mă, şi nu mă pierde în
ai întemeiat şi lucrul mîinilor Tale sînt fărădelegile mele şi nici nu mă osîndi la
cerurile. 27 Acelea vor pieri, iar Tu vei întune ric s ub pămînt, căci Tu eşti,
rămîne şi toţi ca o haină se vor învechi, şi Dumnezeule, Dumnezeul celor ce se
ca un veşmînt îi vei schimba, şi se vor pocăiesc. Arată-Ţi peste mine bunătatea
schimba. 28 Dar Tu acelaşi eşti şi anii Tăi Ta, mîntuieşte-mă pe mine, nevrednicul,
nu se vor împuţina. 29 Fiii robilor Tăi vor după mare mila Ta, şi Te voi preaslăvi în
locui pămîntul lor şi seminţia lor în veac toate zilele vieţii mele. Căci pe Tine Te
va propăşi. slăvesc toate puterile cereşti şi a Ta este
Rugăciunea regelui M anase.
slava în vecii vecilor. Amin!”
Doamne atotţiitorule, Dumnezeul
Sfinte Dumnezeule… Preasfîntă
părinţilor noştri, al lui Avraam, al lui Treime… Tatăl nostru…
Isaac şi al lui Iacov, şi al seminţiei celei Preotul: Că a Ta este împărăţia…
drepte a lor, Cel ce ai făcut cerul şi
pămîntul cu toată podoaba lor. Care ai Apoi troparele acestea pe glasul al 6-lea:
legat marea cu cuvîntul poruncii tale, Corul: Miluieşte-ne pe noi, Doamne,
Care ai încuiat adîncul şi l-ai pecetluit cu miluieşte-ne pe noi, că, nepricepîndu-ne
numele Tău cel înfricoşător şi slăvit, de nici un răspuns, această rugăciune
înaintea Căruia toate se tem şi tre mură aducem Ţie, ca unui Stăpîn, noi,
din pricina atotputerniciei Tale, pentru păcătoşii robii Tăi; miluieşte-ne pe noi.
că nimeni nu poate să stea înaintea Slavă…
strălucirii slavei Tale şi nesuferită este Doamne, miluieşte-ne pe noi, că
mînia urgiei Tale asupra celor păcătoşi! întru Tine am nădăjduit; nu Te mînia pe
Însă nemăs urată şi neajunsă este şi mila noi foarte, nici pome ni fărădelegile

47
noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi din cei vii nu-i drept înaintea Ta. 3
ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, Vrăjmaşul prigoneşte sufletul me u şi
că Tu eşti Dumne zeul nostru şi noi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a
sîntem poporul Tău, toţi lucrul mîinilor să locuiesc în întuneric ca morţii cei din
Tale şi numele Tău che măm. veacuri. 4 Mîhnit e duhul în mine şi inima
Şi acum…, mea încremenită în lăuntrul meu. 5
Uşa milostivirii deschide-o nouă, Adusu-mi-am aminte de zilele cele de
binecuvîntată Născătoare de Dumne zeu, demult; cugetat-am la toate lucrurile
ca să nu pie rim cei ce nădăjduim întru Tale, la faptele mîinilor Tale m-am
tine, ci să ne mîntuim prin tine din nevoi, gîndit. 6 Întins-am către Tine mîinile
că tu eşti mîntuirea neamului creştinesc. mele, sufletul me u, ca un pămînt
Citeţul 2: Doamne miluieşte. (de 40 de însetoşat. 7 Degrab auzi-mă, Doamne, că
ori).
Slavă…, Şi acum… Ceea ce eşti mai a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa
cinstită decît heruvimii… Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor
Întru numele Domnului, ..., ce se coboară în mormînt. 8 Fă să aud
binecuvintează. dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e
Preotul: Pentru rugăciunile Sfinţilor nădejdea. Arată-mi calea pe care voi
Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, me rge, că la Tine am ridicat sufletul
Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi. meu. 9 Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la
Citeţul: Amin. Tine alerg, Doamne. 10 Învaţă-mă să fac
Apoi rugăciunea aceasta: voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.
Stăpîne Dumnezeule, Părinte Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la
atotputernice, Doamne, Fiule Unule- pămîntul dreptăţii. 11 Pentru numele
Născut, Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte, o Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru
Dumnezeire, o Putere, miluieşte-mă pe dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul
mine, păcătosul şi, cu judecăţile care ştii, meu. 12 Fă bunătate de stîrpeşte pe
mîntuieşte-mă pe mine, nevrednicul robul vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce
Tău, că binecuvîntat eşti în vecii vecilor. necăjesc sufletul meiu, că eu sînt robul
Amin. Tău.
Citeţul 1: Veniţi să ne închinăm ... (de Slavă întru cei de sus lui Dumne zeu
3 ori)
şi pe pămînt pace, între oameni
Psalmul 69
bunăvoire. Lăudămu-Te, bine Te
Dumnezeule, spre ajutorul meu ia cuvîntăm, închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te,
aminte! Doamne, să-mi ajuţi mie mulţumim Ţie, pentru slava Ta cea
grăbeşte-Te! 2 Să se ruşine ze şi să se mare. Doamne, Împărate ceresc,
înfrunte cei ce caută sufletul meu; 3 Să se Dumnezeule, Părinte atotţiitorule,
întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi Doamne Fiule, Unule-Născut, Iisuse
voiesc mie rele; 4 Întoarcă-se îndată Hristoase şi Duhule Sfinte. Doamne
ruşinaţi cei ce-mi grăiesc mie: “Bine, Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumne zeu,
bine!” 5 Să se bucure şi să se veselească Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii,
de Tine toţi cei ce Te caută pe Tine, miluieşte-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele
Dumnezeule, şi să zică pururea cei ce lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel
iubesc mîntuirea Ta: “Slăvit să fie ce şezi de-a dreapta Tatălui şi ne
Domnul!” 6 Iar eu sărac sînt şi sărman, miluieşte pe noi. Că Tu eşti unul Sfînt,
Dumnezeule, ajuta-mă! 7 Ajutorul meu şi Tu eşti unul Domn Iisus Hristos, întru
Izbăvitorul meu eşti Tu, Doamne, nu slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate
zăbovi. zilele bine Te voi cuvînta şi voi lăuda
Psalmul 142 numele Tău în veac şi în veacul veacului.
Doamne, auzi rugăciunea mea, Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă
ascultă cere rea mea, întru credincioşia în neam şi în neam. Eu am zis: „Doamne,
Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. 2 Să nu miluieşte-mă, vindecă sufletul meu, că
intri la judecată cu robul Tău, că nimeni am greşit Ţie. Doamne, către Tine am
48
scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu milostivindu-se spre noi, cum am
eşti Dumnezeul meu. Că la Tine este îndrăzni, Mîntuitorule, a Te lăuda pe
izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea Tine, pe Care Te binecuvintează
lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc neîncetat îngerii? Ştiutorul inimilor,
pe Tine.” iartă sufletele noastre.
Învredniceşte-ne, Doamne, în Şi acum…
noaptea aceasta, fără de păcat să ne Multe sînt mulţimile greşelilor
păzim noi. Bine eşti cuvîntat, Doamne mele, Născătoare de Dumne zeu. La tine
Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi am scăpat, Curată, mîntuire trebuindu-
preaslăvit este numele Tău în veci. Amin.
mi. Ce rcetează neputinciosul meu suflet
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum
şi te roagă Fiului tău şi Dumne zeului
am nădăjduit întru Tine. Bine eşti
cuvîntat, Doamne, învaţă-mă nostru să-mi dăruiască mie iertare de
îndreptările Tale. Bine eşti cuvîntat, relele ce am făcut, ceea ce eşti una
Stăpîne, înţelepţeşte-mă cu îndreptările binecuvîntată.
Tale. Bine eşti cuvîntat, Sfinte, Preasfîntă Născătoare de
luminează-mă cu îndreptările Tale. Dumnezeu, în vremea vieţii mele, nu mă
Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile lăsa pe mine. Ajutorului omenesc nu mă
mîinilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie încre dinţa, ci singură mă sprijineşte şi
se cuvine laudă, Ţie se cuvine cîntare, Ţie mă miluieşte.
slavă se cuvine, Tatălui şi Fiului şi Toată năde jdea mea spre tine o
Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în pun, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-mă
vecii vecilor. Amin. sub acoperămîntul tău.
Sfinte Dumnezeule… Preasfîntă Citeţul 1: Doamne miluieşte (de 40 de
Treime… Tatăl nostru… ori).
Preotul: Că a Ta este împărăţia… Cel ce în toată vremea şi în tot
Apoi încep strănile să cînte lin şi rar pe glasul al 7-
lea: ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi
Corul: Doamne al puterilor, fii cu slăvit, Hristoase Dumne zeule, Îndelung-
noi, că pe altul afară de Tine, ajutor răbdătorule, Mult-milostive şi Mult-
întru necazuri, nu avem. Doamne al milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe
puterilor, miluieşte-ne pe noi. (de 2 ori) cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi
Stih: Lăudaţi pe Dumnezeu întru sfinţii la mîntuire pentru făgăduinţa
Lui, lăudaţi-l pe El întru tăria puterii Lui.
bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne,
Doamne al puterilor ...
Stih: Lăudaţi-L pe El întru puterile lui,
primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul
lăudaţi-L pe El după mulţi mea slavei Lui. acesta şi îndreptează viaţa noastră spre
Doamne al puterilor ... poruncile Tale; sufletele noastre le
Stih: Lăudaţi-L pe El în glas de trî mbi ţă; sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele
lăudaţi-L pe El în psaltire şi alăută.
îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne
Doamne al puterilor ...
Stih: Lăudaţi-L pe El în ti mpane şi în horă,
izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele
lăudaţi-L pe El în strune şi în organe. şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu
Doamne al puterilor ... sfinţii Tăi îngeri, ca, prin mijlocirea lor,
Stih: Lăudaţi-L pe El în chi mvale bi ne fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la
răsunătoare, lăudaţi-L pe El în chi mvale de unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei
strigare. Toată suflarea să l aude pe Domnul.
Doamne al puterilor ... Tale celei neapropiate, că binecuvîntat
Stih: Lăudaţi pe Dumnezeu întru sfinţii eşti în vecii vecilor. Amin.
Lui, lăudaţi-L pe El întru tări a puterii Lui. Doamne miluieşte. (de 3 ori) Slavă…,
Doamne al puterilor ... Şi acum…, Ceea ce eşti mai cinstită ...
Slavă… Întru numele Domnului, ...
Doamne, de n-am avea pe sfinţii binecuvintează.
Tăi rugători şi bunătatea Ta

49
Preotul iese din altar şi stînd în fața sfintelor uși deschidă şi mie milostivirile cele
rosteşte ecfonisul: iubitoare de oameni ale bunătăţii Sale.
Dumnezeule, milostiveşte-Te spre Şi, trecînd greşelile mele cele
noi şi ne binecuvintează; luminează faţa nenumărate, să mă întoarcă la pocăinţă
Ta peste noi şi ne miluieşte. şi lucrător poruncilor Sale iscusit să mă
Citeţul 1: Amin. arate. Şi fii lîngă mine pururea ca o
Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem milostivă, milosîrdă şi iubitoare de bine.
Sirul:
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul Întru această viaţă de acum, caldă
trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al folositoare şi ajutătoare; năvălirile
grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie) potrivnicilor oprindu-le şi la pocăinţă
Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale. (o îndreptîndu-mă. Şi, în vremea ieşirii
metanie) mele, ticălosul meu suflet păzindu-l şi
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi întunecatele chipuri ale viclenilor diavoli
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie) departe de aceasta izgonindu-le. Şi, în
Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru ziua înfricoşătoarei judecăţi de munca
stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni: cea veşnică izbăvindu-mă şi slavei celei
Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului. (o
închinăciune)
negrăite ale Fiului tău şi Dumne zelui
Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul. nostru moştean pe mine arătîndu-mă. Pe
(o închinăciune) care să o şi dobîndesc, Stăpîna mea,
Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă.
(o închinăciune)
Preasfîntă de Dumnezeu Născătoare,
Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o prin mijlocirea şi sprijinul tău. Cu harul
închinăciune). şi cu iubirea de oameni a Unuia-Născut
Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
toată, şi la sfîrşit o metanie. Fiului tău, a Domnului şi Dumnezeului şi
Citeţul 1: Sfinte Dumnezeule… Mîntuitorului nostru Iisus Hristos,
Preasfîntă Treime… Tatăl nostru… Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi
Preotul: Că a Ta este împărăţia… închinăciunea, împreună cu Cel fără de
Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte. început al Lui Părinte şi cu Preasfîntul, şi
(de 12 ori). bunul, şi de viaţă făcătorul Duhul Lui,
Apoi rugăciunea aceasta: acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
Nepătată, neîntinată, nestricată, Amin.
fără prihană, curată Fecioară, a lui Altă rugăciune către Domnul nosru Iisus Hristos.
Dumnezeu Mireasă; Stăpînă, care pe Şi ne dă nouă, Stăpîne, celor ce
Dumnezeu-Cuvîntul cu oame nii, prin me rgem spre somn, odihnă trupului şi
preaslăvită naşterea ta, L-ai unit şi firea sufletului; şi ne păzeşte pe noi de
cea lepădată a neamului nostru cu cele întunecatul somn al păcatului şi de toată
cereşti ai împreunat-o; ceea ce eşti întunecata şi cea de noapte patimă a
singură nădejdea celor fără de nădejde şi dulceţii. Conteneşte întărîtările
celor biruiţi ajutătoare; gata folositoare patimilor, stinge săgeţile vicleanului cele
celor ce aleargă la tine şi tuturor aprinse, cele pornite asupra noastră cu
creştinilor scăpare, nu te scîrbi de mine, vicleşug. Zburdările trupului nostru le
cel păcătos şi întinat, care cu urîte potoleşte şi tot gîndul nostru cel
gînduri şi cu cuvinte, şi cu fapte, pe mine pămîntesc şi trupesc adoarme-l. Şi ne
de tot netrebnic m-am făcut, şi, prin dăruieşte nouă, Dumne zeule, minte
lenea dulceţilor vieţii, cu voia rob m-am deşteaptă, cuget curat, inimă trează,
făcut; ci, ca ceea ce eşti Maica iubitorului somn uşor şi de toată nălucirea satanei
de oamenii Dumne zeul, cu iubirea de nestrămutat. Scoală-ne pe noi în vremea
oameni, milostiveşte-te spre mine, rugăciunii, întăriţi întru poruncile Tale şi
păcătosul şi întinatul, şi primeşte pomenirea judecăţilor Tale întru noi
rugăciunea mea, ce se aduce ţie din buze nestricată avînd-o. Cuvîntare de slava Ta
necurate; iar pe Fiul tău şi Stăpînul în toată noaptea ne dăruieşte, ca să
nostru şi Domnul, cu îndrăznirea ta, ca o cîntăm şi să binecuvîntăm şi să slăvim,
Maică, cuprinzînd, roagă-L să-mi preacinstitul şi preaîncuviinţatul Tău

50
nume, al Tatălui şi al Fiului, şi al Preotul după rugăciune sculîndu-se în picioare
Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în zice:

vecii vecilor. Amin. Binecuvîntaţi, părinţi sfinţiţi, şi mă


Preaslăvită pururea Fecioară iertaţi pe mine, păcătosul, cîte am greşit
binecuvîntată, de Dumnezeu Născătoare, cu cuvîntul, cu gîndul, cu fapta şi cu
du rugăciunea noastră la Fiul tău şi toate simţirile mele.
Poporul: răspunde
Dumnezeul nostru şi cere să mîntuiască
prin tine sufletele noastre. Dumnezeu să te ierte, părinte
sfinţite, roagă-te lui Dumne zeu pentru
Nădejdea mea este Tatăl, scăparea
noi, păcătoşii.
mea este Fiul, acoperămîntul meu este
Preotul zice ectenia:
Duhul Sfînt, Treime Sfîntă, slavă Ţie. S ă ne rugăm pentru pacea lumii.
Preotul: Slavă Ţie, Hristoase Doamne miluieşte.
Dumnezeule, năde jdea noastră, slavă Ţie. Pentru buna sporire şi întărirea
dreptmăritorilor creştini.
Corul: Slavă…, Şi acum… Pentru Marele Domn şi Părintele nostru,
binecuvintează. Preafericitul Patriarh Kiril, şi pentru Domnul nostru,
Preotul în genunchi cu faţa spre popor zice cu Înalt Preasfinţitul Mitropolit Vladimir, şi pentru
glas mare această rugăciune; iar toţi stau în genunchi. Domnul nostru, Preasfinţitul Episcop Nicodim şi
pentru toţi cei întru Hristos fraţi ai noştri.
Stăpîne Mult-milostive, Doamne, Pentru de Dumnezeu păzită țara noastră,
Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, stăpînirea, oastea și poporul ei. (la mănăstiri se
pentru rugăciunile Preacuratei Stăpînei pomenesc starețul și frații)
Pentru cei ce ne urăsc şi pentru cei ce ne iubesc
noastre de Dumnezeu Născătoare şi pe noi.
pururea Fecioarei Maria; cu puterea Pentru cei ce ne miluiesc şi ne slujesc nouă.
cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu Pentru cei ce ne-au poruncit nouă nevrednicilor
să ne rugăm pentru dînşii.
folosinţele cinstitelor cereştilor puteri Pentru izbăvirea celor robiţi.
celor fără de trupuri; pentru rugăciunile Pentru părinţii şi fraţii noştri care sînt departe.
cinstitului, măritului prooroc Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi prin
aer.
Înaintemergătorului şi Botezătorului Pentru cei ce zac în neputinţe.
Ioan; ale Sfinţilor, măriţilor şi întru tot S ă ne rugăm şi pentru îmbelşugarea roadelor
lăudaţilor Apostoli; ale sfinţilor măriţilor pămîntului.
Şi pentru toţi ortodocşii creştini.
şi buni biruitori mucenici; ale S ă fericim pe conducătorii ţării.
preacuvioşilor şi purtătorilor de Pe arhiereii ortodocşi.
Dumnezeu părinţilor noştri; ale Sfinţilor Pe ctitorii sfîntului locaşului acestuia.
Pe părinţii şi învăţătorii noştri
şi drepţilor dumne zeieşti părinţi, Și pe toţi cei mai înainte adormiţi părinţi şi
Ioachim şi Ana, şi ale tuturor sfinţilor fraţi ai noştri ortodocşi, care odihnesc aici şi
Tăi; bine primită fă rugăciunea noastră; pretutindeni. S ă zicem şi pentru aceştia.
Doamne miluieşte (de 3 ori)
dăruieşte-ne iertare de greşelile noastre; Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri,
acoperă-ne cu acoperămîntul aripilor Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte -
Tale; izgoneşte de la noi pe tot vrăjmaşul ne pe noi.
Amin.
şi pizmaşul; împacă viaţa noastră;
Doamne, miluieşte-ne pe noi şi lumea Ta
şi mîntuieşte sufletele noastre, ca un bun
şi de oameni Iubitor.

51