Sunteți pe pagina 1din 54

SLUJBELE

POSTULUI MARE

VINERI ÎN PRIMA SĂPTĂMÎNĂ

CONSILIUL EDITORIAL
AL BISERICII ORTODOXE DIN MOLDOVA

1
Tipărită
cu binecuvîntarea Prea Sfințitului
NICODIM
Episcop de Edineț și Briceni

© Seminarul Teologic Liceal de fete „Sf. Cuv. Mc. Elisabeta”


Edineț

2
ÎNCEPUTUL
SFÎNTULUI ŞI MARELUI POST
VINERI, ÎN PRIMA SĂPTĂMÎNĂ

VINERI DIMINEAŢA va bucura foarte. 2 După pofta inimii lui


i-ai dat lui, şi de voia buzelor lui nu l-ai
UTRENIA lipsit pe el. 3 Că l-ai întîmpinat pe el cu
binecuvîntările bunătăţii, pus-ai pe capul
Preotul: Binecuvîntat este lui cunună de piatră scumpă. 4 Viaţă a
Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi cerut de la Tine şi i-ai dat lui lungime de
pururea, şi în vecii vecilor. zile în veacul veacului. 5 Mare este slava
Citeţul 1: Amin. lui întru mîntuirea Ta, slavă şi mare
Sfinte Dumnezeule... Preasfîntă cuviinţă vei pune peste el. 6 Că îi vei da
Treime..., Tatăl nostru... lui binecuvîntare în veacul veacului,
Preotul: Că a Ta este împărăţia... veseli-l-vei pe dîns ul întru bucurie cu
Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte faţa Ta. 7 Că împăratul nădăjduieşte în
(de 12 ori). Slavă..., Şi acum... Veniţi să ne Domnul şi întru mila Celui Preaînalt nu
închinăm... (de 3 o ri) se va clăti. 8 Află-se mîna Ta peste toţi
Şi apoi citeţul începe psalmii obişnuiţi de
dimineaţă, în timpul cărora Preotul săvîrşeşte cădirea vrăjmaşii Tăi, dreapta Ta să afle pe toţi
mare. cei ce Te urăsc pe Tine. 9 Pune-i-vei pe ei
Psalmul 19: ca un cuptor de foc în vre mea arătării
Auză-te Domnul în ziua necazului, Tale; 10 Domnul întru mînia Sa îi va
scutească-te numele Dumnezeului lui tulbura pe ei şi-i va mînca pe ei focul. 11
Iacob. 2 Trimită ţie ajutor din locaşul Rodul lor de pe pămînt îl vei pie rde şi
Său cel sfînt şi din Sion sprijinească-te pe sămînţa lor dintre fiii oamenilor. 12 Că au
tine. 3 Pomenească toată je rtfa ta, gîndit rele împotriva Ta, au cugetat
arderea de tot a ta bine-plăcută să-I fie. 4 sfaturi, care nu vor putea să stea. 13 Că îi
Dea ţie Domnul după inima ta şi tot vei pune pe ei pe fugă şi cu arcul Tău vei
sfatul tău să-l plinească. 5 Bucura-ne- ţinti capul lor. 14 Înalţă-Te, Doamne,
vom de mîntuirea Ta şi întru numele întru tăria Ta; cînta-vom şi vom lăuda
Dumnezeului nostru ne vom mări. puterile Tale.
Plinească Domnul toate cererile tale. 6 Slavă..., Şi acum..., Sfinte
Acum am cunoscut că a mîntuit Domnul Dumnezeule... Preasfîntă Treime..., Tatăl
pe Unsul Său, cu pute rea dreptei Sale. 7 nostru...
Auzi-L-va pe Dîns ul din ce rul cel sfînt al Preotul: Că a Ta este împărăţia...
Lui. 8 Unii se laudă cu căruţele lor, alţii Citeţul 1: Amin.
cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Mîntuieşte, Doamne, poporul Tău
Domnului Dumne zeului nostru. 9 Aceştia şi binecuvintează moştenirea Ta.
s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am Biruinţă binecredincioşilor creştini
sculat şi ne-am îndreptat. 10 Doamne, asupra celui potrivnic dăruieşte şi cu
mîntuieşte pe împăratul şi ne auzi pe noi, crucea Ta păzeşte pe poporul Tău.
în orice zi Te vom chema. Slavă ...,
Psalmul 20: Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce de
Doamne, întru puterea Ta se va bunăvoie, poporului Tău celui nou,
veseli împăratul şi întru mîntuirea Ta se numit cu numele Tău, îndurările Tale

3
dăruieşte, Hristoase Dumnezeule. zdrobit. 8 A Domnului este mîntuirea şi
Veseleşte cu puterea Ta pe drept peste poporul Tău, binecuvîntarea Ta.
credinciosul nostru popor, dăruindu-i lui Eu m-am culcat şi am adormit;
biruinţă asupra potrivnicilor, avînd sculatu-m-am, că Domnul mă va sprijini.
ajutorul Tău armă de pace, nebiruită Psalmul 37
biruinţă. Doamne, nu cu mînia Ta să mă
Şi acum..., mustri pe mine, nici cu iuţimea Ta să mă
Folositoare, neînfricată şi cerţi. 2 Că săgeţile Tale s-au înfipt în
neînfruntată, nu trece cu vederea, ceea ce mine şi ai întărit peste mine mîna Ta. 3
eşti bună, rugăciunile noastre, întru tot Nu este vindecare în trupul meu de la
lăudată Născătoare de Dumne zeu. faţa mîniei Tale; nu este pace în oasele
Întăreşte viaţa cea de obşte a mele de la faţa păcatelor mele. 4 Că
dreptmăritorilor creştini. Mîntuieşte pe fărădelegile mele au covîrşit capul meu,
cei ce i-ai rînduit să conducă şi le dă lor ca o sarcină grea apăsat-au peste mine. 5
birunţă din cer, pentru că ai născut pe Împuţitu-s-au şi au putre zit rănile mele,
Dumnezeu, ceea ce eşti una de la faţa nebuniei mele. 6 Chinuitu-m-
binecuvîntată. am şi m-am gîrbovit pînă în sfîrşit, toată
Preotul: Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, ziua mîhnindu-mă umblam. 7 Că şalele
după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne
miluieşte. mele s-au umplut de ocări şi nu este
Corul: Doamne miluieşte (de 3 ori). vindecare în trupul me u. 8 Necăjitu-m-
Preotul: Că milostiv şi iubitor de oameni am şi m-am s merit foarte; răcnit-am din
Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului, şi suspinarea inimii mele. 9 Doamne,
S fîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
înaintea Ta este toată dorirea mea şi
Corul: Amin.
Întru numele Domnului, ... binecuvintează. suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. 10
Preotul: S lavă S fintei şi celei de o fiinţă şi de Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a
viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi, totdeauna, tăria mea şi lumina ochilor mei, şi
acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
aceasta nu este cu mine. 11 Prietenii mei
Corul: Amin.
şi vecinii mei în preajma mea s-au
Citeţul 1: Slavă întru cei de sus lui
apropiat şi au şezut; şi cei de aproape ai
Dumnezeu şi pe pămînt pace, între mei departe au stat. 12 Şi se sileau cei ce
oameni bunăvoire. (de 3 ori)
căutau sufletul meu, şi cei ce căutau cele
Doamne, buzele mele vei deschide şi rele mie grăiau deşertăciuni, şi
gura mea va vesti lauda Ta. (de 2 ori)
vicleşuguri toată ziua cugetau. 13 Iar eu,
Psalmul 3 ca un surd, nu auzeam şi ca un mut ce
Doamne, cît s-au înmulţit cei ce mă nu-şi deschide gura sa. 14 Şi m-am făcut
necăjesc! Mulţi se scoală asupra mea; 2 ca un om ce nu aude şi nu are în gura lui
Mulţi zic sufletului meu: “Nu este mustrări. 15 Că spre Tine, Doamne, am
mîntuire lui, întru Dumnezeul lui!” 3 Iar nădăjduit; Tu mă vei auzi, Doamne,
Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, slava Dumnezeul meu, 16 Că am zis, ca nu
mea şi Cel ce înalţi capul meu. 4 Cu cumva să se bucure de mine vrăjmaşii
glasul me u către Domnul am strigat şi m- mei; şi cînd s-au clătinat picioarele mele,
a auzit din muntele cel sfînt al Lui. 5 Eu împotriva mea s-au semeţit. 17 Că eu spre
m-am culcat şi am adormit; sculatu-m- bătăi gata sînt şi durerea mea înaintea
am, că Domnul mă va sprijini. 6 Nu mă mea este pururea. 18 Că fărădelegea mea
voi te me de mii de popoare, care eu o voi vesti şi mă voi îngriji pentru
împrejur mă împresoară. 7 Scoală, păcatul meu; 19 Iar vrăjmaşii mei trăiesc
Doamne, mîntuieşte-mă, Dumnezeul şi s-au întărit mai mult decît mine, şi s-au
meu, că Tu ai bătut pe toţi cei ce mă înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept. 20
vrăjmăşesc în deşert; dinţii păcătoşilor ai Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă

4
defăimau, că urmam bunătatea. 21 Nu mă mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea,
lăsa, Doamne, Dumnezeul me u, nu Te Doamne. 3 Că s-a umplut de rele sufletul
depărta de la mine, 22 Ia aminte spre meu şi viaţa mea de iad s-a apropiat. 4
ajutorul meu, Doamne al mîntuirii mele. Socotit am fost cu cei ce se coboară în
Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul groapă; ajuns-am ca un om neajutorat,
meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte între cei morţi slobod. 5 Ca nişte oameni
spre ajutorul meu, Doamne al mîntuirii răniţi ce dorm în mormînt, de care nu Ţi-
mele. ai mai adus aminte şi care au fost
Psalmul 62 lepădaţi de la mîna Ta. 6 Pusu-m-au în
Dumnezeule, Dumne zeul me u, pe groapa cea mai de jos, întru cele
Tine Te caut dis-de-dimineaţă. 2 Însetat-a întunecate şi în umbra morţii. 7 Asupra
de Tine sufletul me u, suspinat-a după mea s-a întărîtat mînia Ta şi toate
Tine trupul meu, 3 În pămînt pustiu şi valurile Tale le-ai adus spre mine. 8
neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel Depărtat-ai pe cunoscuţii mei de la mine,
sfînt m-am arătat Ţie, ca să văd puterea ajuns-am urîciune lor. 9 Închis am fost şi
Ta şi slava Ta. 4 Că mai bună este mila n-am putut ieşi. Ochii mei au slăbit de
Ta decît viaţa; buzele mele Te vor lăuda. suferinţă. 10 Strigat-am către Tine,
5
Aşa Te voi binecuvînta în viaţa mea şi Doamne, toată ziua întins-am către Tine
în numele Tău voi ridica mîinile mele. 6 mîinile mele. 11 Oare, morţilor vei face
Ca de seu şi de grăsime să se sature minuni? Sau cei morţi se vor scula şi Te
sufletul meu şi cu buze de bucurie Te va vor lăuda pe Tine? 12 Oare, va spune
lăuda gura mea. 7 De mi-am adus aminte cineva în mormînt mila Ta şi adevărul
de Tine în aşternutul meu, în dimineţi Tău în locul pierzării? 13 Oare, se vor
am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul cunoaşte întru întuneric minunile Tale şi
meu 8 Şi întru acoperămîntul aripilor dreptatea Ta în pămînt uitat? 14 Iar eu
Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul către Tine, Doamne, am strigat şi
meu de Tine şi pe mine m-a s prijinit dimineaţa rugăciunea mea Te va
dreapta Ta. 9 Iar ei, în deşert, au căutat întîmpina. 15 Pentru ce, Doamne, lepezi
sufletul meu, intra-vor în cele mai de jos sufletul meu şi întorci faţa Ta de la
ale pămîntului; da-se-vor în mîinile mine? 16 Sărac sînt eu şi în osteneli din
sabiei, părţi vulpilor vor fi. 10 Iar tinereţile mele, înălţat am fost, dar m-am
împăratul se va veseli de Dumnezeu; smerit şi m-am mîhnit. 17 Peste mine au
lăuda-se-va tot cel ce se jură întru El, că trecut mîinile Tale şi înfricoşările Tale
s-a astupat gura celor ce grăiesc m-au tulburat. 18 Înconjuratu-m-au ca
nedreptăţi. apa toată ziua şi m-au cuprins deodată. 19
În dimineţi am cugetat la Tine, că Depărtat-ai de la mine pe prieten şi pe
ai fost ajutorul meu. Şi întru vecin, iar pe cunoscuţii mei de ticăloşia
acoperămîntul aripilor Tale mă voi mea.
bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi Doamne, Dumnezeul mîntuirii
pe mine m-a s prijinit dreapta Ta. mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea
Slavă..., Şi acum..., Aliluia (de 3 ori), Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea
Doamne miluieşte (de 3 ori). Slavă ..., mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea.
Citeţul 2: Şi acum şi pururea şi în Psalmul 102
vecii vecilor. Amin. Binecuvintează, suflete al meu, pe
Psalmul 87 Domnul şi toate cele din lăuntrul me u,
Doamne, Dumnezeul mîntuirii numele cel sfînt al Lui. 2 Binecuvintează,
mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate
Ta. 2 Să ajungă înaintea Ta rugăciunea binefacerile Lui. 3 Pe Cel ce curăţeşte
toate fărădelegile tale; pe Cel ce vindecă

5
toate bolile tale; 4 Pe Cel ce izbăveşte din intri la judecată cu robul Tău, că nimeni
stricăciune viaţa ta; pe Cel ce te din cei vii nu-i drept înaintea Ta. 3
încununează cu milă şi cu îndurări; 5 Pe Vrăjmaşul prigoneşte sufletul me u şi
Cel ce umple de bunătăţi dorirea ta; viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a
înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile să locuiesc în întuneric ca morţii cei din
tale. 6 Cel ce face milostenie, Domnul, şi veacuri. 4 Mîhnit e duhul în mine şi inima
judecată tuturor celor ce li se face mea încremenită în lăuntrul meu. 5
strîmbătate. 7 Cunoscute a făcut căile Adusu-mi-am aminte de zilele cele de
Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale. demult; cugetat-am la toate lucrurile
8
Îndurat şi milostiv este Domnul, Tale, la faptele mîinilor Tale m-am
îndelung-răbdător şi mult-milostiv. 9 Nu gîndit. 6 Întins-am către Tine mîinile
pînă în sfîrşit se va iuţi, nici în veac se va mele, sufletul me u, ca un pămînt
mînia. 10 Nu după păcatele noastre a însetoşat. 7 Degrab auzi-mă, Doamne, că
făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa
a răs plătit nouă, 11 Ci cît este de departe Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor
cerul de pămînt, atît este de mare mila ce se coboară în mormînt. 8 Fă să aud
Lui spre cei ce se tem de El. 12 Pe cît sînt dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e
de departe răsăriturile de la apusuri, nădejdea. Arată-mi calea pe care voi
depărtat-a de la noi fărădelegile noastre. me rge, că la Tine am ridicat sufletul
13
În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a meu. 9 Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la
miluit Domnul pe cei ce se tem de El. 14 Tine alerg, Doamne. 10 Învaţă-mă să fac
Că El a cunoscut zidirea noastră; adusu- voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.
şi-a aminte că ţărînă sînte m. 15 Omul ca Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la
iarba, zilele lui ca floarea cîmpului; aşa pămîntul dreptăţii. 11 Pentru numele
va înflori. 16 Că vînt a trecut peste el şi nu Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru
va mai fi, şi nu se va mai cunoaşte încă dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul
locul său. 17 Iar mila Domnului din veac meu. 12 Fă bunătate de stîrpeşte pe
în veac spre cei ce se tem de Dînsul 18 Şi vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce
dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sînt robul
păzesc legămîntul Lui 19 Şi-şi aduc Tău.
aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea
ele. Domnul în ce r a gătit scaunul Său şi Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău!
împărăţia Lui peste toţi stăpîneşte. 20 Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea
Binecuvîntaţi pe Domnul, toţi îngerii Lui, Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău!
cei tari la virtute, care faceţi cuvîntul Lui Duhul Tău cel bun să mă
şi auziţi glasul cuvintelor Lui. 21 povăţuiască la pămîntul dreptăţii.
Binecuvîntaţi pe Domnul, toate pute rile Slavă..., Şi acum..., Aliluia (de 3 ori)
Lui, slugile Lui, care faceţi voia Lui. 22 Preotul zice ectenia mare:
Binecuvîntaţi pe Domnul, toate lucrurile Cu pace, Domnului să ne rugăm.
Lui; în tot locul stăpînirii Lui, Corul: Doamne miluieşte.
Pentru pacea de sus şi pentru mî ntuirea
binecuvintează, suflete al meu, pe sufletelor noastre, Domnului să ne rug ăm.
Domnul. Pentru pacea a toată lumea, pentru
În tot locul stăpînirii Lui, bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi
binecuvintează, suflete al meu, pe pentru unirea tuturor, Domnul ui să ne rugăm.
Domnul. Pentru sfîntă biserica aceasta şi pentru cei
ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu
Psalmul 142 intră î ntr-î nsa, Domnului să ne rugăm.
Doamne, auzi rugăciunea mea, Pentru Marele Domn şi Părintele nostru,
ascultă cere rea mea, întru credincioşia Preafericitul Patriarh Kiril şi pentru Domnul
Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. 2 Să nu nostru, Înalt Preasfinţitul Mitropolitul Vl adi mir

6
şi pentru Domnul nostru, Preasfinţi tul Episcop Citeţul 1 : Slavă Tatălui şi Fiului, şi
Nicodi m, pentru cinstita preoţi me şi întru Hristos Sfîntului Duh.
di aconi me şi pentru tot clerul, şi poporul ,
Domnului să ne rugăm. Pe Tatăl cel fără de început, pe Fiul
Pentru de Dumnezeu păzită Ţara noastră, cel împreună fără de început, pe Duhul
stăpînirea şi oastea ei, Domnului să ne rug ăm. cel împreună-veșnic, Dumnezeirea cea
Pentru sfînt l ocaşul acesta, ţara aceasta şi una, ca heruvimii a slăvi îndrăznind,
pentru toate oraşele şi satele şi pentru cei ce cu zicem:
credinţă locuiesc într-însele, Domnului să ne
rugăm.
Corul: „ Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti,
Pentru buna întocmire a văzduhului, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile
pentru îmbelşugarea roadel or pămîntului şi tuturor sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe
pentru vremuri paşnice, Domnului să ne rug ăm. noi.”
Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi
Citeţul 1 : Şi acum, şi pururea, şi în
prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se
ostenesc, pentru cei robi ţi şi pentru mîntuirea lor, vecii vecilor. Amin.
Domnului să ne rugăm. Fără de veste Judecătorul va veni și
Pentru ca să fi m izbăviţi noi de tot necazul, faptele fiecăruia se va descoperi; deci cu
mîni a, pri mejdia şi nevoia, Domnului să ne frică să strigăm în miezul nopții:
rugăm.
Corul: „Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti,
Apără, mî ntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte
pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Dumnezeul nostru, pentru Născătoarea
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.”
mărita Stăpî na noastră, de Dumnezeu Doamne miluieşte. (de 3 ori)
Născătoarea şi pururea Feci oara Maria, cu toţi Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului
sfinţii să o pomeni m.
Pe noi înşine şi unii pe alţii, şi toată vi aţa
Duh.
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Citeţul 2: Şi acum, şi pururea, şi în
Corul: Ţie Doamne. vecii vecilor. Amin.
Preotul: Că Ţie se cuvine toată slava,
ŞI CITEŞTE CATISM A a 13-a:
cinstea şi închinăciunea, Tatăl ui şi Fiului, şi
Sedealna Crucii, glasul al 3-lea:
Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
Corul: Amin. Cruce și moarte voind a pătimi, în
Apoi se cîntă: Aliluia (de 3 ori), după glasul de mijlocul făpturii ai înfipt Crucea, cînd ai
rînd cu aceste patru stihuri: binevoit, Mîntuitorule, ca să fie pironit
Preotul: De noapte mînecă duhul meu către trupul Tău. Atunci și soarele razele și-a
Tine, Dumnezeule, pentru că lumină sînt poruncile ascuns, și tîlharul văzînd acestea, Te-a
Tale pe pămînt.
mărturisit pe Tine Dumnezeu, grăind:
Corul: Aliluia (de 3 ori)
Preotul: Dreptate vă învăţaţi toţi cei ce locuiţi Pomenește-mă, Doamne! Și crezînd, a
pe pămînt. luat raiul.
Corul: Aliluia (de 3 ori) Stih: Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nosru şi vă
închinaţi aşternutului picioarelor Lui, că sfînt este.
Preotul: Pizmuire va cuprinde pe poporul cel
neînvăţat şi acum focul pe cei potrivnici va mînca. Pe chiparos, pe pin și pe cedru Te-
Corul: Aliluia (de 3 ori) ai înălțat, Mielule al lui Dumnezeu, ca să
Preotul: Adaugă lor rele, Doamne, adaugă mîntuiești pe cei ce se închină cu credință
rele celor măriţi ai pămîntului. răstignirii Tale celei de bunăvoie,
Corul: Aliluia (de 3 ori) Hristoase Dumnezeule, slavă Ție.
Glasul al 3-lea: Slavă…, Şi acum…, a Crucii, a Născătoarei:
Citeţul 1 : Treime de o ființă și Moarte de ocară ai răbdat, prin
nedespărțită, Unime în trei ipostasuri și răstignire de bunăvoie, Îndurate, pe Care
împreună-veșnică, Ție ca Unui singur văzîndu-Te ceea ce Te-a născut,
Dumnezeu, cîntare îngerească strigăm: Hristoase, de răni se pătrundea. Cu ale
Corul: „Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, cărei rugăciuni, pentru îndurările milei
Dumnezeul nostru, cu puterea crucii Tale, Unule, Preabunule și Iubitorule de
Tale, păzește-ne pe noi.”

7
oameni, Doamne, înură-Te și mîntuiește cu amar a zis: Fiul meu, ce taină
lumea, Cel ce ai ridicat păcatul ei. înfricoşătoare este aceasta! Cel ce
M artirica: dăruieşti tuturor viaţă veşnică, cum mori
Stih: Minunat este Dumnezeu întru sfinţii
Săi, Dumnezeul lui Israel. de bunăvoie pe Cruce, cu moarte de
Străluciți prin credință, luminători ocară?
prealuminați, sfinților cei ce sînteți Doamne miluieşte. (de 3 ori) Slavă...,
doctori ai bunei credințe, purtători de Şi acum...,
lupte prealăudați, că de bătăile tiranilor Psalmul 50
netemîndu-vă, hulirile idolești le-ați Miluieşte-mă, Dumnezeule, după
dărîmat, avînd biruință nebiruită Crucea mare mila Ta 2 Şi după mulţimea
adevărului. îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.
Doamne miluieşte. (de 3 ori) 3
Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului şi de păcatul meu mă curăţeşte. 4 Că
Duh. fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul
Citeţul 2: Şi acum, şi pururea, şi în meu înaintea mea este pururea. 5 Ţie
vecii vecilor. Amin. unuia am greşit, şi rău înaintea Ta am
ŞI CITEȘTE CATISM A A 14-A:
Sedealna Triodului, a lui Iosif, făcut, aşa încît drept eşti Tu întru
glasul al 2-lea: cuvintele Tale şi biruitor cînd vei judeca
Cel ce cu patimile Tale ai dat Tu. 6 Că iată întru fărădelegi m-am
tuturor nepătimire, omorînd patimile zămislit, şi în păcate m-a născut maica
trupului meu cu dumne zeiasca Cruce, mea. 7 Că iată adevărul ai iubit; cele
învredniceşte-mă a vedea şi cinstită nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii
Învierea Ta, Doamne. Tale, mi-ai arătat mie. 8 Stropi-mă-vei cu
Slavă…, tot aceasta. isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai
Şi acum…, a Crucii, a Născătoarei: vîrtos decît zăpada mă voi albi. 9 Auzului
Cu cinstită Crucea Fiului tău fiind meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-
păziţi, Stăpînă curată, Născătoare de vor oasele mele cele smerite. 10 Întoarce
Dumnezeu, toată năvala vrăjmaşului toţi faţa Ta de către păcatele mele, şi toate
o întoarcem uşor înapoi. Pentru aceasta, fărădelegile mele şterge-le. 11 Inimă
după datorie pe tine pururea te curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi
fericim,ca pe Maica lui Dumne zeu şi
duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru
singură năde jdea sufletelor noastre.
ale mele. 12 Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi
Doamne miluieşte. (de 3 ori)
Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine.
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului 13
Dă-mi mie bucuria mîntuirii Tale, şi cu
Duh.
Citeţul 2: Şi acum, şi pururea, şi în duh stăpînitor mă întăreşte. 14 Învăţa-voi
vecii vecilor. Amin. pe cei fără de lege căile Tale, şi cei
necredincioşi la Tine se vor întoarce. 15
ŞI CITEŞTE CATISM A A 15-A:
Sedealna lui Teodor, glasul al 2-lea. Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge,
Cel ce eşti fîntîna curăţiei, cu postul Dumnezeule, Dumne zeul mîntuirii mele;
păzeşte-ne pe noi, Milostive; caută spre bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
16
noi, care cădem înaintea Ta. Ia aminte la Doamne, buzele mele vei deschide, şi
ridicarea mîinilor noastre, Cel ce Ţi-ai gura mea va vesti lauda Ta. 17 Că de ai fi
întins palmele pe lemn, răstignindu-Te voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu
pentru toţi pămîntenii, Însuţi Cel ce eşti le vei binevoi. 18 Jertfa lui Dumnezeu:
Domnul celor fără de trup. duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită
Slavă…, tot aceasta. Dumnezeu nu o va urgisi. 19 Fă bine,
Şi acum…, a Crucii, a Născătoarei: Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului,
Fecioara şi Maica Ta, Hristoase, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. 20
văzîndu-Te mort întins pe lemn, plîngînd Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii,

8
prinosul şi arderile de tot; atunci vor Întors-a Domnul asupra lor apele mării,
pune pe altarul Tău viţei. iar fiii lui Israel au trecut prin mare, ca
Preotul: Mîntuieşte, Dumnezeule, poporul pe uscat.
Tău şi binecuvintează moştenirea Ta, cercetează lumea Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu.
Ta cu milă şi cu îndurări, înalţă fruntea
dreptmăritorilor creştini şi trimite peste noi milele Citeţul 1: Slavă…
Tale cele bogate; pentru rugăciunile Preacuratei Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu.
S tăpînei noastre, Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Citeţul 1: Şi acum…
Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă
făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cereştilor Citeţul 2: a Născătoarei din M ineu.
netrupeşti Puteri; cu rugăciunile cinstitului, măritului
Prooroc, Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan;
CÎNTAREA a 3-a
cu ale S finţilor, măriţilor şi întru tot lăudaţilor Aici irmosul de la canonul sfîntului nu se cîntă, ci
Apostoli; cu ale celor între sfinţi Părinţilor noştri şi se cîntă la sfîrşitul cîntării.
mari dascăli ai lumii şi ierarhi: Vasile cel Mare, Citeţul 1: Domnul din înălţimea
Grigorie Cuvîntătorul de Dumnezeu şi Ioan Gură de cerului va tuna peste vrăjmaşii Săi, El va
Aur; cu ale S finţilor Atanasie, Chiril şi Ioan cel
Milostiv, patriarhii Alexandriei; cu ale celor între sfinţi judeca marginile pămîntului, drept fiind.
Părinţilor noştri: Nicolae al Mirelor Lichiei, S piridon Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu
al Trimitundei, făcătorilor de minuni, Calinic de la Citeţul 1: El va da tărie regilor
Cernica, Iosif cel Nou, Ioan, Nectarie, Mitrofan, Iorest,
și S ava, Varlaam și Dosoftei mitropoliții Moldovei, noştri şi fruntea Unsului Său o va înălţa.
Gavriil, mitropolitul Chișinăului și Hotinului şi cu ale Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu
sfinţilor sfinţiţi mucenici: Ciprian, Ignatie, Irineu, Citeţul 1: Slavă Tatălui şi Fiului şi
Foca şi Haralambie şi cu ale tuturor sfinţilor ierarhi;
cu ale sfinţilor, mari Mucenici: Gheorghe, purtătorul Sfîntului Duh.
de biruinţă, Dimitrie, izvorîtorul de mir, Pantelimon, Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu
Teodor Tiron, Teodor S tratilat şi Ioan cel Nou, cu ale Citeţul 1: Şi acum şi pururea şi în
sfintului Mucenic Dorimedont, cu ale tuturor sfinţilor
bunilor biruitori mucenici; cu ale binecredincioșilor vecii vecilor. Amin.
voievozi Ș tefan cel Mare și Constantin; cu ale S fintei Citeţul 2 : a Născătoarei din M ineu
Cuvioase Muceniţe Elizabeta şi cu ale Cuvioaselor
maici Parascheva și Agafia; cu ale preacuvioşilor şi de Corul: Irmosul sfîntului din M ineu.
Dumnezeu purtătorilor Părinţilor noştri: Antonie şi Preotul: Ectenia mică.
Teodosie de la Kievo-Pecersca, Iov de la Poceaev, Citeţul 2: Citeşte sedealna sfîntului din M ineu,
Serafim de la Sarov, S erghie şi Nicon de la Radonej, odată. Slavă… Şi acum… a Născătoarei
Ambrozie de la Optina şi S imeon Noul-Teolog, Siluan
Atonitul, şi cu ale preacuviosului părintelui nostru
Paisie de la Neamţ, cu ale Sfîntului (N), a cărui CÎNTAREA a 4-a
pomenire o săvîrşim; cu ale sfinţilor şi drepţilor
dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana şi cu ale tuturor Corul: Irmosul sfîntului din M ineu.
sfinţilor; rugămu-Te, mult-Milostive Doamne, auzi-ne Citeţul 1: Domnul, Stăpînul meu,
pe noi, păcătoşii, care ne rugăm Ţie, şi ne miluieşte pe
noi.
este tăria mea; el face picioarele mele ca
Corul: Doamne miluieşte. (de 12 ori) ale căprioarelor.
Preotul: Cu mila şi cu îndurările şi Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu
cu iubirea de oameni a Unuia-Născut Citeţul 1: Pe culmi poartă paşii mei!
Fiului Tău, cu Care eşti binecuvîntat, Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu
Citeţul 1: Slavă Tatălui şi Fiului şi
împreună cu Preasfîntul şi bunul şi de
viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi Sfîntului Duh.
pururea, şi în vecii vecilor. Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu
Citeţul 1: Şi acum şi pururea şi în
Corul: Amin.
vecii vecilor. Amin.
CÎNTAREA 1-a Citeţul 2 : a Născătoarei din M ineu
Corul: irmosul sfîntului din M ineu.
Citeţul 1: Împărăţi-va Domnul în CÎNTAREA a 5-a
veac şi în veacul veacului. Citeţul 1: Sufletul meu Te-a dorit în
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu. vre me de noapte, duhul meu năzuieşte
Citeţul 1: Căci caii lui Faraon cu spre Tine;
carele şi călăreţii lui au intrat în mare.

9
Căci, cînd îndreptările Tale vor fi adîncul păcatului şi în groapa faptelor
pe pămînt, cei ce locuiesc lumea vor celor necuvioase, pe mine cel ce
învăţa ce este dreptatea. nădăjduiesc spre mila Ta, ca să mă
Dacă de cel fărădelege ne este milă, mîntuiesc.
el nu mai învaţă ce este dreptatea, şi în Citeţul 1: Pentru frica Ta, Doamne,
pămîntul celor sfinţi va săvîrşi în pîntece am luat.
strîmbătatea. Citeţul 2: Cel ce ai fost omorît, fiind
Doamne, mîna Ta era ridicată; dar întins pe Cruce, înviază sufletul meu cel
ei n-au văzut-o. Vor vedea rîvna Ta omorît cu păcatul. Şi mă învredniceşte,
pentru poporul Tău şi se vor ruşina. Şi Hristoase, să ajung cu pace la cinstită
focul hărăzit vrăjmaşilor Tăi îi va mînca. Învierea Ta, pe mine cel ce fac cu osîrdie
Corul: Irmosul sfîntului din M ineu. îndreptările Tale.
Citeţul 1: Doamne, revarsă pacea Citeţul 1: Dureri de facere am avut
peste noi, căci toate lucrurile noastre, şi am născut duhul mîntuirii Tale.
pentru noi le-ai făcut. Citeţul 2: Ceea ce eşti luminarea
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu neputinţei mele, mîntuirea întunecatului
Citeţul 1: Doamne, Dumnezeul nos- meu suflet, Preacurată, mîntuieşte-mă
tru, am avut peste noi şi alţi stăpîni afară Fecioară, mîntuieşte-mă pe mine cel
de Tine, dar noi ne vom aduce aminte pie rdut, şi cu haina nestricăciunii
numai de numele Tău. îmbracă-mă pe mine, cel stricat cu
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu greşeli cumplite.
Citeţul 1: Morţii nu vor mai trăi şi Citeţul 1: Morţii Tăi vor trăi şi
umbrele lor nu vor învia, trupurile lor vor învia! Deşteptaţi-vă,
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu cîntaţi de bucurie, voi cei ce sălăşluiţi în
Citeţul 1: Fiindcă Tu le-ai pedepsit şi pulbere!
le-ai nimicit şi ai şters pînă şi numele lor. Citeţul 2: Tu în locul Căpăţînii ai
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu
primit a Te răstigni cu trupul, Unule fără
Citeţul 1: Înmulţeşte poporul, de moarte, făcînd nemuritor neamul
Doamne, înmulţeşte poporul şi arată-Te
omenesc, şi din nou înfrumuseţîndu-l,
mare; lărgeşte din nou toate hotarele Doamne.
ţării”
Citeţul 1: Căci roua Ta este rouă de
Citeţul 2 : a Născătoarei din M ineu lumină şi din sînul pămîntului umbrele
Citeţul 1: Doamne, pe Tine Te-au lor vor învia. Du-te, poporul meu, intră
căutat ei în vre me de restrişte, către Tine în cămările tale şi închide uşa după tine;
am strigat în scîrba noastră, cînd Tu ne ascunde-te puţine clipe, pînă cînd mînia
pedepseai. va fi trecut!
Se citeşte Tricîntarea Triodului.
Citeţul 2: Ocara pătimirii Tale
Citeţul 2: Văzînd păcatul ce este
lumea văzînd-o, toată s-a schimbat,
întru mine, înşelătorul se sileşte şi ajută
Doamne, tînguindu-se pentru uciderea
păcatului; că se bucură cu adevărat de
Ta cea de la iudei. Dar ai răbdat ca să
pieirea mea. Ci Te rog dă-mi îndreptare,
mîntuieşti neamul nostru.
Mîntuitorule, spre îndepărtarea lui.
Citeţul 1: Slavă…
Citeţul 1: Ca femeia însărcinată şi
Citeţul 2: Tu eşti, o Treime prea-
gata să nască prunc, care se zvîrcoleşte şi
sfîntă, închinarea noastră; Tu eşti şi
strigă în durerea ei, aşa am fost noi,
scăparea şi întărirea noastră. Deci
Doamne, cu toţii în faţa Ta.
trimite iertare greşalelor, celor ce Te
Citeţul 2: Cel ce ai biruit stăpîniile
laudă pe tine întru o fire.
întune ricului cu Crucea Ta, scoate-mă
Citeţul 1: Şi acum…
din răutatea lor pe mine, cel căzut în

10
Citeţul 2: Fecioară, ceea ce eşti în Citeţul 1: Slavă Tatălui şi Fiului şi
multe chipuri numită, bucură-te Sfîntului Duh.
Născătoare de Dumnezeu, chivot şi Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu
năstrapă şi masă; sfeşnice purtător de Citeţul 1: Şi acum şi pururea şi în
lumină, rugule cel cu chipul de foc, vecii vecilor. Amin.
muntele lui Dumne zeu cel umbrit. Citeţul 2 : a Născătoarei din M ineu
Citeţul 1: Slavă Ţie, Dumnezeul
nostru, slavă Ţie. CÎNTAREA a 8-a
Citeţul 2: Lepădîndu-ne de lume şi Citeţul 1: Binecuvîntaţi toate
de cele din lume şi, ca şi cum ne-am lucrurile Domnului pe Domnul, lăudaţi-L
răstigni acum împre ună cu Hristos, să şi-L preaînălţaţi pe El în veci!
răbdăm ocară, batjocuri şi altele; ca Binecuvîntaţi pe Domnul îngerii
împreună cu Dînsul să ne preaslăvim. Domnului, cerurile Lui, lăudaţi-L şi-L
Corul: “Noaptea trecînd, s-a apropiat preaînălţaţi pe El în veci!
ziua şi lumina lumii s-a arătat. Pentru Binecuvîntaţi pe Domnul toate
aceasta Te laudă cetele îngereşti, şi toate apele cele mai presus de ceruri, toate
Te slăvesc pe Tine, Hristoase puterile Domnului, lăudaţi-L şi-L
Dumnezeule”. preaînălţaţi pe El în veci.
CÎNTAREA a 6-a Binecuvîntaţi pe Domnul soare şi
Aici irmosul sfîntului din M ineu nu se cîntă, ci se lună şi voi stele cereşti, lăudaţi-L şi-L
cîntă la sfîrşitul canonului drept catavasie. preaînălţaţi pe El în veci!
Citeţul 1: Cei ce slujesc idolilor Binecuvîntaţi pe Domnul ploaie,
deşerţi dispreţuiesc harul Tău. rouă şi toate vînturile, lăudaţi-L şi-L
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu
preaînălţaţi pe El în veci!
Citeţul 1: Dar eu îţi voi aduce Ţie
Binecuvîntaţi pe Domnul, foc şi
je rtfe cu glas de laudă şi toate căldură, frig şi arşită, lăudaţi-L şi-L
făgăduinţele mele le voi împlini, căci
preaînălţaţi pe El în veci!
mîntuirea vine de la Domnul. Corul: Irmosul sfîntului din M ineu.
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu
Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul
Citeţul 1: Slavă Tatălui şi Fiului şi
rouă şi zăpadă, gheaţă şi ger, lăudaţi-L
Sfîntului Duh.
şi-L preaînălţaţi pe El în veci!
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu
Citeţul 1: Şi acum şi pururea şi în Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul
vecii vecilor. Amin. brume şi zăpezi, fulgere şi nori, lăudaţi-L
Citeţul 2 : a Născătoarei din M ineu şi-L preaînălţaţi pe El în veci!
Corul: Irmosul canonului a sfîntului din M ineu. Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu
Preotul: Ectenia mică. Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul
Citeţul 2: Condacul și Icosul sfîntului din lumină şi întuneric, nopţi şi zile, lăudaţi-
M ineu. L şi-L preaînălţaţi pe El în veci!
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu
CÎNTAREA a 7-a Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul
Corul: Irmosul canonului a sfîntului din M ineu.
pămînt, munţi şi dealuri şi toate cele ce
Citeţul 1: Binecuvîntat eşti Tu pe
răsăriţi pe ele, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi
scaunul împărăţiei Tale şi prealăudat şi
pe El în veci!
preamărit în veci! Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu
Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul
Citeţul 1: Binecuvîntat eşti Tu pe
izvoare, mări şi rîuri, chiţi şi toate cele ce
bolta cerului şi prealăudat şi preamărit
se mişcă în ape, lăudaţi-L şi-L
în veci!
preaînălţaţi pe El în veci!
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu

11
Citeţul 2: a Născătoarei din M ineu Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul
Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul apostoli, prooroci şi mucenici ai
toate păsările cerului, fiarele şi toate Domnului, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi pe
dobitoacele, lăudaţi-L şi-l preaînălţaţi pe El în veci!
El în veci! Citeţul 2: Fiere şi oţet bînd, două
Şi se citeşte Tricîntarea Triodului. izvoare ai izvorît, al vieţii şi al
Citeţul 2: Cel ce Te-ai smerit şi Te-ai nestricăciunii, din dumnezeiasca coasta
înălţat pe Cruce pentru milostivire, Ta, celor ce Te laudă cu cre dinţă şi Te
înălţînd pe cel ce a căzut oarecînd prin slăvesc întru toţi vecii.
mîncare din lemn; pe Tine, Unule, Citeţul 1: Binecuvîntăm pe Tatăl şi
Preabunule, Cel ce însuţi eşti preaslăvit, pe Fiul şi pe Sfîntul Duh, Domnul,
Te lăudăm în veci. cîntîndu-I şi preaînălţîndu-L întru toţi
Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul vecii!
fiii oamenilor, binecuvintează pe Citeţul 2: Treime, Dumnezeire una,
Domnul, Is raele, lăudaţi-L şi-L fire nedespărţită, şi despărţită în feţe,
preaînălţaţi pe El în veci! stăpînire nepieritoare, Părinte şi Fiule şi
Citeţul 2: Cu dormitarea nepurtării Duhule, pe Tine Te lăudăm întru toţi
de grijă, am sufe rit somnul cel greu al vecii.
păcatului; ci Tu, Care ai adormit pe Citeţul 1: Şi acum şi pururea şi în
Cruce pentru mine, Hristoase al meu, vecii vecilor. Amin.
ridică-mă pe mine cel căzut, ca să nu mă Citeţul 2: Născătoare de Dumnezeu
cuprindă noaptea morţii. curată, uşa cea cerească, poarta cea de
Citeţul 1: Binecuvîntaţi preoţi pe mîntuire, primeşte rugăciunea tuturor
Domnul, slujitorii Domnului, lăudaţi-L creştinilor, celor ce te fericesc pe tine
şi-L preaînălţaţi pe El în veci! întru toţi vecii.
Citeţul 2: Orbindu-mă cu plăcerile Citeţul 1: Slavă Ţie, Dumnezeul
îmi port sufletul întunecat, şi văzîndu- nostru, slavă Ţie.
mă, rîde de mine vrăjmaşul, născocitorul Citeţul 2: Cruce, ceea ce eşti sceptrul
răutăţii. Pentru aceasta luminează-mă şi lui Hristos, cornul Bisericii, biruinţa
mă izbăveşte de răutatea lui, Hristoase în împăraţilor, păzitoare creştinilor; tu eşti
veci. luminarea mea şi lauda mea întru toţi
Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul vecii.
duhurile şi sufletele drepţilor, cei cuvioşi Corul: S ă lăudăm, să binecuvîntăm şi să ne
şi smeriţi cu inima, lăudaţi-L şi-L închinăm Domnului, cîntîndu-I şi preaînălţîndu-L
preaînălţaţi pe El, în veci! întru toţi vecii!
Citeţul 2: Cu lene viaţă cheltuindu-i, “Pe Cel ce a închipuit mai înainte în
mi-am îngreuiat sufletul cu dormitarea rug lui Moise minunea Fecioarei, în
păcatului; dar alerg la neadormită muntele Sinai oarecînd, lăudaţi-L,
rugăciunea ta, nu mă lăsa, Fecioară binecuvîntaţi-L, şi-L preaînălţaţi întru toţi
Preacurată, să adorm spre moarte. vecii.”
Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul CÎNTAREA a 9-a
Ananie, Azarie şi Misaile, lăudaţi-L şi-L
preaînălţaţi pe El în veci! Preotul: Pe Născătoarea de
Citeţul 2: Cu spini încununîndu-Te Dumnezeu şi Maica luminii, întru cîntări
şi cu haină de porfiră îmbrăcîndu-Te, cinstind-o, să o mărim.
Te-ai arătat mai frumos, Hristoase, cu Corul: Măreşte, suflete al meu, pe
chipul decît toţi fiii ome neşti, cu slavă Domnul, şi s-a bucurat duhul meu de
strălucind. Dumnezeu, Mîntuitorul meu.

12
Ceea ce eşti mai cinstită decît asemănare decît serafimii, care, fără
heruvimii şi mai mărită fără de stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul ai
asemănare decît serafimii, care, fără născut, pe tine, cea cu adevărat
stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul ai Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
născut, pe tine, cea cu adevărat Corul: irmosul sfîntului din M ineu.
Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Citeţul 1: Binecuvîntat este Domnul,
Că a căutat spre smerenia roabei Dumnezeul lui Is rael, că a cercetat şi a
Sale. Că, iată, de acum mă vor fe rici răscumpărat pe poporul Său;
toate neamurile. Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu
Ceea ce eşti mai cinstită decît Citeţul 1: Şi ne-a ridicat Mîntuitor
heruvimii şi mai mărită fără de puternic din casa lui David, slujitorul
asemănare decît serafimii, care, fără Său,
stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul ai Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu
născut, pe tine, cea cu adevărat Citeţul 1: Precum a grăit prin gura
Născătoare de Dumnezeu, te mărim. sfinţilor Săi prooroci, din veac.
Că mi-a făcut mie mărire Cel Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu
Puternic şi sfînt este numele Lui. Şi mila Citeţul 1: Ca să ne scape de
Lui în neam şi în neam, s pre cei ce se tem vrăjmaşii noştri şi din mîna tuturor celor
de El! care ne urăsc.
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu
Ceea ce eşti mai cinstită decît
Citeţul 1: Şi să facă milă faţă de
heruvimii şi mai mărită fără de
părinţii noştri, aducîndu-şi aminte de
asemănare decît serafimii, care, fără
stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul ai legămîntul Său cel sfînt.
Citeţul 2: a Născătoarei din M ineu
născut, pe tine, cea cu adevărat
Citeţul 1: De jurămîntul cu care S-a
Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
jurat lui Avraam, părintelui nostru, ca
Făcut-a tărie cu braţul Său, risipit-
fiind izbăviţi din mîna vrăjmaşilor.
a pe cei mîndri în cugetul inimii lor. Şi se citeşte Tricîntarea Triodului:
Ceea ce eşti mai cinstită decît Citeţul 2: Sufletul cel lepros din
heruvimii şi mai mărită fără de necuviincioase gînduri, curăţeşte-l cu
asemănare decît serafimii, care, fără stropirea sîngelui Tău, dumnezeiscule
stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul ai Cuvinte, şi mă fă părtaş slavei Tale,
născut, pe tine, cea cu adevărat Hristoase, Cel ce pentru mine ai răbdat
Născătoare de Dumnezeu, te mărim. neslăvită răstignire.
Coborît-a pe cei puternici de pe Citeţul 1: Să-I slujim Lui în sfinţenie
scaune şi a înălţat pe cei s meriţi. Pe cei şi în dreptate, în toate zilele vieţii
flămînzi i-a umplut de bunătăţi şi pe cei noastre.
bogaţi i-a scos afară deşerţi. Citeţul 2: Cu totul m-am împilat,
Ceea ce eşti mai cinstită decît Hristoase, prin greutatea
heruvimii şi mai mărită fără de necuviincioaselor fapte. Şi întristîndu-
asemănare decît serafimii, care, fără mă, strig către Tine, Iubitorule de
stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul ai oameni: Vindecă cu cinstit sîngele Tău
născut, pe tine, cea cu adevărat rănile sufletului meu cele nevindecate, ca
Născătoare de Dumnezeu, te mărim. să laud Dumnezeirea Ta.
A s prijinit pe Israel, sluga Sa, ca Citeţul 1: Şi tu, pruncule, prooroc al
să-şi aducă aminte de mila Sa, precum a Celui Preaînalt te vei chema, căci vei
grăit părinţilor noştri, lui Avraam şi me rge înaintea feţei Domnului, ca să
seminţiei lui, pînă în veac. găteşti calea Lui.
Ceea ce eşti mai cinstită decît Citeţul 2: Avînd răutatea ca
heruvimii şi mai mărită fără de mîncare şi lenevirea ca băutură, eu cel ce

13
rămîn neîndreptat în toate, în deşert mă toţi credincioşii, ca pe o Născătoare de
bucur de oprirea mîncărilor; că n-a zis Dumnezeu, cu evlavie o mărim..”
Domnul să fie postul de acest fel. Apoi:
Citeţul 1: Să dai poporului Său Cuvine-se cu adevărat ...
cunoştinţa mîntuirii spre iertarea
Preotul: Ectenia mică
păcatelor lui, prin bunătatea milei
Dumnezeului nostru. Lu minînda, g lasul al 3-lea:
Citeţul 2: Pe tine, ceea ce eşti Citeţul 1 : Trimite lumina Ta, Hris-
pie rzătoarea osîndirii celei cumplite de toase, Dumne zeule, și luminează inima
demult şi îndreptarea strămoaşei şi mea, cu puterea Crucii tale, păzește-ne
mijlocitoare apropierii neamului nostru pe noi.
către Dumnezeu şi punte către Făcătorul, Slavă...,
Născătoare de Dumnezeu te mărim. Trimite lumina Ta, Hristoase,
Citeţul 1: Cu care ne-a cercetat pe Dumnezeule, și luminează inima mea,
noi Răsăritul cel de sus, ca să lumineze pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi,
pe cei ce şedeau în întuneric şi în umbra miluieşte-ne pe noi.
morţii. Şi acum...,
Citeţul 2: Pe lemn răstignindu-Te Trimite lumina Ta, Hristoase,
Tu, făptura s-a clătinat; că, Dumne zeu Dumnezeule, și luminează inima mea,
fiind ai pătimit trupeşte, pentru pentru rugăciunile Născătoarei de
milostivirea îndurărilor, ca să ne Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
mîntuieşti pe noi.
LAUDELE:
Citeţul 1: Şi să îndrepte picioarele
noastre la calea păcii. Psalmul 148
Citeţul 2: Puterea Crucii Tale, Citeţul 1 : Lăudaţi pe Domnul din
Doamne, este mare; că închipuind-o ceruri, lăudaţi-L pe El întru cele înalte. 2
întru noi, îndată şi alungăm puterea Lăudaţi-L pe El, toţi înge rii Lui, lăudaţi-
demonilor. L pe El toate puterile Lui. 3 Lăudaţi-L pe
Citeţul 1: Slavă Tatălui şi Fiului şi El, soarele şi luna, lăudaţi-L pe El, toate
Sfîntului Duh. stelele şi lumina. 4 Lăudaţi-L pe El,
Citeţul 2: Unime în trei ipostasuri, cerurile cerurilor şi apa cea mai presus
Treime cu totul unică, domnească de ceruri 5 Să laude numele Domnului, că
stăpînire, fire deopotrivă slăvită, Părinte El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi s-au
şi Fiule şi dumne zeiescule Duh, zidit. 6 Pusu-le-ai pe ele în veac şi în
mîntuieşte-ne pe noi toţi. veacul veacului; lege le-a pus şi nu o vor
Citeţul 1: Şi acum şi pururea şi în trece. 7 Lăudaţi pe Domnul, toţi cei de pe
vecii vecilor. Amin. pămînt, balaurii şi toate adîncurile. 8
Citeţul 2: Bucură-te curăţitoarea Focul, grindina, zăpada, gheaţa, viforul,
lumii, Născătoare de Dumne zeu, la care
toate îndepliniţi cuvîntul Lui; 9 Munţii şi
năzuind toţi păcătoşii, aflăm pururea
toate dealurile, pomii cei roditori şi toţi
împăcare cu Dumne zeu.
cedrii; 10 Fiarele şi toate animalele,
Citeţul 1: Slavă Ţie, Dumnezeul
tîrîtoarele şi păsările cele zburătoare; 11
nostru, slavă Ţie.
Împăraţii pămîntului şi toate popoarele,
Citeţul 2: Cu dumnezeiască pute rea
Crucii Tale, Doamne, întăreşte-mă, ca căpeteniile şi toţi judecătorii pămîntului;
12
să-Ţi aduc Ţie vremea postului fără Tinerii şi fecioarele, bătrînii cu tine rii,
13
prihană şi curată. Să laude numele Domnului, că numai
Corul: “Pe Maica fecioară, cea numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe
curată şi fără prihană, cu cîntări de laude pămînt şi în cer. 14 Şi va înălţa puterea

14
poporului Lui. Cîntare tuturor cuvioşilor Citeţul 1: Slavă întru cei de sus lui
Lui, fiilor lui Israel, poporului ce se Dumnezeu şi pe pămînt pace, între
apropie de El. oameni bunăvoire. Lăudămu-Te, bine Te
Psalmul 149 cuvîntăm, închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te,
Cîntaţi Domnului cîntare nouă; mulţumim Ţie, pentru slava Ta cea
lauda Lui în adunarea celor cuvioşi. 2 Să mare. Doamne, Împărate ceresc,
se veselească Israel de Cel ce l-a făcut pe Dumnezeule, Părinte atotţiitorule,
el şi fiii Sionului să se bucure de Doamne Fiule, Unule-Născut, Iisuse
împăratul lor. 3 Să laude numele Lui în Hristoase şi Duhule Sfinte. Doamne
horă; în timpane şi în psaltire să-I cînte Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumne zeu,
Lui. 4 Că iubeşte Domnul poporul Său şi Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii,
miluieşte-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele
va învăţa pe cei blînzi şi-i va izbăvi. 5 Se
lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel
vor lăuda cuvioşii întru slavă şi se vor
ce şezi de-a dreapta Tatălui şi ne
bucura în aşternuturile lor. 6 Laudele
miluieşte pe noi. Că tu eşti unul Sfînt, Tu
Domnului în gura lor şi săbii cu două
eşti unul Domn Iisus Hristos, întru slava
tăişuri în mîinile lor, 7 Ca să se răzbune
lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele
pe neamuri şi să pedepsească pe popoare,
8 bine Te voi cuvînta şi voi lăuda numele
Ca să lege pe împăraţii lor în obezi şi pe
Tău în veac şi în veacul veacului.
cei slăviţi ai lor în cătuşe de fier, 9 Ca să Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă
facă între dînşii judecată scrisă. Slava în neam şi în neam. Eu am zis: Doamne,
aceasta este a tuturor cuvioşilor Săi. miluieşte-mă, vindecă sufletul meu, că
Psalmul 150 am greşit Ţie. Doamne, către Tine am
Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu
Lui; lăudaţi-L pe El întru tăria pute rii eşti Dumnezeul meu. Că la Tine este
Lui. Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui; izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea
lăudaţi-L pe El după mulţimea slavei lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc
Lui. Lăudaţi-L pe El în glas de trîmbiţă; pe Tine.
lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua
Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă; aceasta, fără de păcat să ne păzim noi.
lăudaţi-L pe El în strune şi organe. Bine eşti cuvîntat, Doamne Dumnezeul
Lăudaţi-L pe El în chimvale bine părinţilor noştri şi lăudat şi preaslăvit
răsunătoare; lăudaţi-L pe El în chimvale este numele Tău în veci. Amin. Fie,
de strigare. Toată suflarea să laude pe Doamne, mila Ta spre noi, precum am
Domnul! nădăjduit întru Tine. Bine eşti cuvîntat,
Iar de sînt la Mineu doi sfinţi la rînd, se cîntă Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale.
seara, la Vecernie, stihirile unuia; iar ale celuilalt se
cîntăî dimineaţa la Laude, 4 stihiri, de vor fi; iar de nu Bine eşti cuvîntat, Stăpîne, înţelepţeşte-
sînt, zice mă cu îndreptările Tale. Bine eşti
Citeţul 2: Slavă Tatălui şi Fiului şi cuvîntat, Sfinte, luminează-mă cu
Sfîntului Duh. Şi acum şi pururea şi în îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este
vecii veciilor. Amin. în veac, lucrurile mîinilor Tale nu le
Ţie slavă se cuvine, Doamne trece cu vederea. Ţie se cuvine laudă, Ţie
Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, se cuvine cîntare, Ţie slavă se cuvine,
Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin. pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preotul: Slavă Ţie celui ce ne-ai Preotul: S ă plinim rugăciunea noastră cea de
dimineaţă, Domnului.
arătat nouă lumina.

15
Doamne miluieşte smerit pe noi, pentru anii în care am văzut rele. Caută
Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe spre robii Tăi şi spre lucrurile Tale şi îndreptează pe
noi, Dumnezeule, cu harul Tău. fiii lor.
Ziua toată desăvîrşită, sfîntă, în pace şi fără de Citeţul 2: Vestirea postului să o
păcat, la Domnul să cerem.
Dă Doamne. primim cu bucurie, că de l-ar fi păzit
Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor strămoşul, n-am fi suferit căderea cea din
sufletelor şi trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Eden. Că frumos era la vedere şi bun la
Milă şi iertare de păcatele şi de greşelile
noastre, la Domnul să cerem. mîncare rodul, care m-a omorît. Să nu ne
Cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace amăgim cu vederea, nici să se
lumii, la Domnul să cerem. îndulcească gîtlejul nostru cu bucate
Cealaltă vreme a vieţii noastre în pace şi întru
pocăinţă a o săvîrşi, la Domnul să cerem. scumpe, care după mîncare sînt fără de
S fîrşit creştinesc vieţii noastre, fără durere, cinste. Să fugim de neînfrînare, şi după
neînfruntat, în pace şi răspuns bun la înfricoşătoare săturare să nu ne supunem patimilor. Să
judecată a lui Hristos, să cerem.
Pe Preasfînta, curata, prea binecuvîntata, ne însemnăm cu sîngele Celui ce S-a adus
mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pentru noi de bună voie la moarte, şi nu
pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim. se va atinge de noi pierzătorul. Şi vom
Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. mînca paştile lui Hritos cele preasfinţite,
Ţie Doamne. spre mîntuirea sufletelor noastre.
Preotul: Că Dumnezeul milei şi al îndurărilor, Citeţul 1: Şi să fie lumina Domnului
şi al iubirii de oameni eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui Dumnezeului nostru peste noi, şi luicrurile mîinilor
şi Fiului, şi S fîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii noastre le îndreptează.
vecilor. Citeţul 2: Ce vă vom numi pe voi
Amin.
Preotul: Pace tuturor. sfinţilor? Heruvimi? Că întru voi S -a
Corul: Ş i duhului tău. odihnit Hristos. Serafimi? Că neîncetat
Preotul: Capetele noastre Domnului să le L-aţi slăvit pe El. Îngeri? Că de trup v-
plecăm. aţi lepădat. Puteri? Că lucraţi cu
Corul: Ţie Doamne. minunile. Multe sînt numirile voastre,
Preotul: Că al Tău este a ne milui şi a ne dar mai multe-s darurile. Rugaţi-vă să se
mîntui pe noi, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm,
Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi
mîntuiască sufletele noastre.
în vecii vecilor. Citeţul 1: Slavă Tatălui şi Fiului şi
Corul: Amin. Sfîntului Duh. Şi acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin.
LA STIHOAVNĂ
Stihira, glasul al 8-lea. Citeţul 2: Dacă Te-a văzut răstignit
Vestirea postului să o primim cu în locul Căpăţînei, Mîntuitorule, făptura
bucurie, că de l-ar fi păzit strămoşul, n- toată s-a schimbat şi s-a mîhnit
am fi suferit căde rea cea din Eden. Că clătinîndu-se, neputînd suferi. Iar
frumos era la vedere şi bun la mîncare Preacurata Fecioară şi Maica Ta,
rodul, care m-a omorît. Să nu ne amăgim tînguindu-se, a strigat către Tine: Vai
cu vederea, nici să se îndulcească gîtlejul mie, o Fiul meu! Preadulce, Mîntuitorul
nostru cu bucate scumpe, care după meu! Ce este această nouă, uimitoare şi
mîncare sînt fără de cinste. Să fugim de străină vedere?
neînfrînare, şi după săturare să nu ne Citeţul 2: Bine este a ne mărturisi
supunem patimilor. Să ne însemnăm cu Domnului şi a cînta numele Tău,
sîngele Celui ce S-a adus pentru noi de Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi
bună voie la moarte, şi nu se va atinge de adevărul Tău în toată noaptea. (de 2 ori)
noi pierzătorul. Şi vom mînca paştile lui Sfinte Dumnezeule…, Preasfîntă
Hritos cele preasfinţite, spre mîntuirea Treime…, Tatăl nostru…
sufletelor noastre. Preotul: Că a Ta este împărăţia…
Citeţul 1: Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Citeţul 1: Amin.
Ta, Doamne, şi ne-am bucurat, şi ne-am veselit în toate
zilele noastre. Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai

16
Citeţul 1 : Amin. În Biserica slavei Dumnezeul meu, căci către Tine mă voi
tale stînd, în cer ni se pare că stăm, ruga, Doamne! 3 Dimineaţa vei auzi
Născătoare de Dumneze u, ceea ce eşti uşă glasul me u; dimineaţa voi sta înaintea Ta
cerească; deschide-ne nouă uşile milei şi mă vei vedea. 4 Că Tu eşti Dumne zeu,
tale. Care nu voieşti fărădelegea, nici nu va
Doamne miluieşte… (de 40 de ori) locui lîngă Tine cel ce vicleneşte. 5 Nu vor
Slavă…, Şi acum…, Ceea ce eşti sta călcătorii de lege în preajma ochilor
mai cinstită..., Întru numele Domnului...., Tăi. Urît-ai pe toţi cei ce lucrează
binecuvintează. fărădelege. 6 Pierde-vei pe toţi cei ce
Preotul: iese din altar şi stînd în fața ușilor grăiesc minciuna; pe ucigaş şi pe viclean
împărătești rosteşte: îl urăşte Domnul. 7 lar eu, întru mulţimea
Cel ce este binecuvîntat, Hristos, milei Tale, voi intra în casa Ta, închina-
Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi mă-voi spre sfînt locaşul Tău întru frica
pururea şi în vecii vecilor. Ta. 8 Doamne, povăţuieşte-mă întru
Citeţul 1: Amin. dreptatea Ta, din pricina duş manilor
Împărate ceresc, pe mei! Îndreptează înaintea mea calea Ta. 9
binecredincios ul nostru popor ocroteşte- Că nu este în gura lor adevăr, inima lor
l, credinţa o întăreşte, pe cei răi îi este deşartă; groapă deschisă grumazul
îmblînzeşte, lumea o împacă, sfînt locaşul lor, cu limbile lor viclenesc. 10 Judecă-i pe
acesta bine-l păzeşte, pe cei mai înainte ei, Dumnezeule; să cadă din sfaturile lor;
răposaţi, părinţii şi fraţii noştri, în după mulţimea nelegiuirilor lor, alungă-i
locaşurile drepţilor îi aşază, iar pe noi pe ei, că Te-au amarît, Doamne. 11 Şi să
întru pocăinţă şi mărturisire ne primeşte, se veselească toţi cei ce nădăjduiesc întru
ca un bun şi de oameni Iubitor. Tine; în veac se vor bucura şi le vei fi lor
Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem sălaş, şi se vor lăuda cu Tine toţi cei ce
Sirul:
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul iubesc numele Tău. 12 Că Tu vei
trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al binecuvînta pe cel drept, Doamne, căci
grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie). cu arma buneivoiri ne-ai încununat pe
Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o noi.
metanie). Psalmul 89
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie) în neam şi în neam. 2 Mai înainte de ce s-
Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru au făcut munţii şi s-a zidit pămîntul şi
stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni: lumea, din veac şi pînă în veac eşti Tu. 3
Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o
închinăciune). Nu întoarce pe om întru sme renie, Tu,
Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul Care ai zis: “Întoarceţi-vă, fii ai
(o închinăciune). oamenilor”, 4 Că o mie de ani înaintea
Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o
închinăciune). ochilor Tăi sînt ca ziua de ieri, care a
Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o trecut şi ca straja nopţii. 5 Nimicnicie vor
închinăciune). fi anii lor; dimineaţa ca iarba va trece. 6
Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
toată, şi la sfîrşit o metanie. Dimineaţa va înflori şi va trece, seara va
cădea, se va întări şi se va usca. 7 Că ne-
CEASUL ÎNTÎI am sfîrşit de urgia Ta şi de mînia Ta ne-
Citeţul 2: Veniţi să ne închinăm ... (de am tulburat. 8 Pus-ai fărădelegile noastre
3 ori) înaintea Ta, greşelile noastre ascunse, la
Psalmul 5 lumina feţei Tale. 9 Că toate zilele
Graiurile mele ascultă-le, Doamne! noastre s-au împuţinat şi în mînia Ta ne-
Înţelege strigarea mea! 2 Ia aminte la am stins. 10 Anii noştri s-au socotit ca
glasul rugăciunii mele, Împăratul meu şi pînza unui păianjen; zilele anilor noştri

17
sînt şaptezeci de ani; 11 Iar de vor fi în Dimineaţa auzi glasul me u,
putere optzeci de ani şi ce este mai mult Împăratul meu şi Dumnezeul meu. (o
decît aceştia, osteneală şi durere; 12 Că metanie).
trece viaţa noastră şi ne vom duce. 13 Corul: Dimineaţa auzi glasul me u,
Cine cunoaşte puterea urgiei Tale şi cine Împăratul me u şi Dumnezeul meu.
măsoară mînia Ta, după te merea de Preotul: Graiurile mele ascultă-le,
Tine? 14 Învaţă-ne să socotim bine zilele Doamne, înţelege strigarea mea. (o metanie).
noastre, ca să ne îndreptăm inimile spre Corul: Dimineaţa auzi ...
înţelepciune. 15 Întoarce-Te, Doamne! Preotul: Către Tine mă voi ruga,
Pînă cînd vei sta departe? Mîngîie pe Doamne. (o metanie).
robii Tăi! 16 Umplutu-ne-am dimineaţa Corul: Dimineaţa auzi ...
de mila Ta şi ne-am bucurat şi ne-am Preotul: Slavă Tatălui şi Fiului, şi
veselit în toate zilele vieţii noastre. 17 Sfîntului Duh.
Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai Citeţul 2: Şi acum, şi pururea, şi în
smerit, pentru anii în care am văzut rele. vecii vecilor. Amin.
18
Caută spre robii Tăi şi spre lucrurile Cum te vom numi, Ceea ce eşti
Tale şi îndreptează pe fiii lor. 19 Şi să fie plină de har? Cer, că ai răsărit pe
lumina Domnului Dumne zeului nostru Soarele dreptăţii? Rai, că ai odrăslit
peste noi, şi lucrurile mîinilor noastre le floarea nestricăciunii? Fecioară, că ai
îndreptează. rămas nestricată? Maică curată, că ai
Psalmul 100 avut în sfintele tale braţe Fiu, pe
Mila şi judecata Ta voi cînta Ţie, Dumnezeul tuturor? Pe Acela roagă-L să
Doamne. 2 Cînta-voi şi voi me rge, cu mîntuiască sufletele noastre.
pricepere, în cale fără prihană. Cînd vei Corul: Paşii mei îndreptează-i după
veni la mine? 3 Umblat-am întru cuvîntul Tău şi să nu mă stăpînească
nerăutatea inimii mele, în casa mea. 4 N- toată fărădelegea. (de 2 ori)
am pus înaintea ochilor mei lucru Izbăveşte-mă de clevetirea
nelegiuit; pe călcătorii de lege i-am urît. 5 oamenilor şi voi păzi poruncile Tale. (de 2
Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică; ori)
pe cel rău, care se depărta de mine, nu l- Faţa Ta arat-o peste robul Tău şi
am cunoscut. 6 Pe cel ce clevetea în mă învaţă îndreptările Tale. (de 2 ori)
ascuns pe vecinul său, pe acela l-am Să se umple gura mea de lauda Ta,
izgonit. 7 Cu cel mîndru cu ochiul şi Doamne, ca să laud slava Ta, toată ziua
mare cuviinţa Ta. (de 3 ori)
nesăţios cu inima, cu acela n-am mîncat.
8 Citeţul 2: Sfinte Dumnezeule…,
Ochii mei sînt peste credincioşii
Preasfîntă Treime…, Tatăl nostru…
pămîntului, ca să şadă ei împreună cu
Preotul: Că a Ta este împărăţia…
mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană, Citeţul 2: Amin. Degrab ne
acela îmi slujea. 9 Nu va locui în casa mea întîmpină pe noi mai înainte pînă ce nu
cel mîndru; cel ce grăieşte nedreptăţi nu ne robim, cînd vrăjmaşii Te hulesc pe
va sta înaintea ochilor mei. 10 În dimineţi Tine şi ne îngrozesc pe noi, Hristoase
voi judeca pe toţi păcătoşii pămîntului, Dumnezeul nostru. Pierde cu Crucea Ta
ca să nimicesc din cetatea Domnului pe pe cei ce se luptă cu noi, ca să cunoască
toţi cei ce lucrează fărădelegea. cît poate credinţa dreptmăritorilor
Slavă ..., Şi acum..., Aliluia, Aliluia, creştini, pentru rugăciunile Născătoarei
Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule (de 3 ori). de Dumnezeu, Unule Iubitorule de
Doamne miluieşte (de 3 ori) oameni.
Preotul în faţa uşilor împărăteşti zice troparul Doamne miluieşte (de 40 de ori).
acesta pe glasul al 6-lea:

18
Cel ce în toată vremea şi în tot Preotul: Că a Ta este împărăţia…
ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi Citeţul 2: Amin. Doamne miluieşte
slăvit, Hristoase Dumne zeule, Îndelung- (de 12 ori).
răbdătorule, Mult-milostive şi Mult- Hristoase, Lumina cea adevărată,
milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe Care luminezi şi sfinţeşti pe tot omul ce
cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi vine în lume, să se însemneze peste noi
la mîntuire pentru făgăduinţa lumina feţei Tale, ca într-însa să vedem
bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne, lumina cea neapropiată. Îndreptează
primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul paşii noştri spre lucrarea poruncilor
acesta şi îndreptează viaţa noastră spre Tale, pentru rugăciunile Preacuratei
poruncile Tale; sufletele noastre le Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor Tăi.
sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele Amin.
îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne
Corul: Apărătoare Doamnă, pentru
izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele
biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din
şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu
nevoi, aduce m ţie, Născătoare de
sfinţii Tăi îngeri, ca, prin mijlocirea lor,
fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la Dumnezeu, noi, robii Tăi. Ci ca ceea ce ai
unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei stăpînire nebiruită, izbăveşte-ne pe noi
Tale celei neapropiate, că binecuvîntat din toate nevoile, ca să strigăm ţie:
eşti în vecii vecilor. Amin. „Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară.”
Doamne miluieşte (de 3 ori). Preotul: Slavă Ţie, Hristoase
Slavă…, Şi acum…, Ceea ce eşti mai Dumnezeule, năde jdea noastră, slavă Ţie.
cinstită..., Întru numele Domnului..., Corul: Slavă…, Şi acum…, Doamne
binecuvintează. miluieşte (de 3 ori), ...binecuvintează.
Preotul iese din altar şi rosteşte ecfonisul în fața Preotul: Hristos, Adevăratul
ușilor împărătești:
Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile
Dumnezeule, milostiveşte-Te spre
Preacuratei Maicii Sale...
noi şi ne binecuvintează; luminează faţa
Corul: Pe Marele Domn ...
Ta peste noi şi ne miluieşte.
Citeţul 1: Amin. CEASUL AL TREILEA
Preotul cu glas tare rosteşte rugăciunea
cuviosului Efrem Sirul: Preotul: Binecuvîntat este
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul Dumnezeul nostru totdeauna acum şi
trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al pururea, şi în vecii vecilor.
grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie).
Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al Citeţul 1: Amin. Slavă Ţie, Dumne-
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o zeul nostru, slavă Ţie. Împărate ceresc,
metanie). Mîngîietorule ..., Sfinte Dumne zeule ...,
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că Preasfîntă Treime, ..., Tatăl nostru ...
binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie). Preotul: Că a Ta este împărăţia ...
Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte
stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni:
(de 12 ori). Slavă..., Şi acum..., Veniţi să ne
Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o
închinăciune). închinăm (de 3 ori)
Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul Psalmul 16
(o închinăciune).
Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia
închinăciune). aminte cererea mea, ascultă rugăciunea
Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o mea, din buze fără de viclenie. 2 De la
închinăciune).
Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
faţa Ta judecata mea să iasă, ochii mei să
toată, şi la sfîrşit o metanie. vadă cele drepte. 3 Cercetat-ai inima
Citeţul Sfinte Dumnezeule…,
2: mea, noaptea ai cercetat-o; cu foc m-ai
Preasfîntă Treime…, Tatăl nostru… lămurit, dar nu s-a aflat întru mine

19
nedreptate. 4 Ca să nu grăiască gura mea Ta, Doamne. 9 Bun şi drept este Domnul,
lucruri ome neşti, pentru cuvintele pentru aceasta lege va pune celor ce
buzelor Tale eu am păzit căi aspre. 5 greşesc în cale. 10 Îndrepta-va pe cei
Îndreaptă picioarele mele în cărările blînzi la judecată, învăţa-va pe cei blînzi
Tale, ca să nu şovăie paşii mei. 6 Eu am căile Sale. 11 Toate căile Domnului sînt
strigat, că m-ai auzit, Dumne zeule; milă şi adevăr pentru cei ce caută
pleacă urechea Ta către mine şi auzi aşezămîntul Lui şi mărturiile Lui. 12
cuvintele mele. 7 Minunate fă milele Tale, Pentru numele Tău, Doamne, curăţeşte
Cel ce mîntuieşti pe cei ce nădăjduiesc în păcatul meu,că mult este. 13 Cine este
Tine de cei ce stau împotriva dreptei omul cel ce se teme de Domnul? Lege va
Tale. 8 Păzeşte-mă, Doamne, ca pe pune lui în calea pe care a ales-o. 14
lumina ochilor; cu acoperămîntul Sufletul lui întru bunătăţi se va sălăşlui şi
aripilor Tale acope ră-mă 9 De faţa seminţia lui va moşteni pămîntul. 15
necredincioşilor care mă necăjesc pe Domnul este întărirea celor ce se tem de
mine. Vrăjmaşii mei sufletul me u l-au Dînsul, aşezămîntul Lui îl va arăta lor. 16
cuprins; 10 Cu grăsime inima lor şi-au Ochii mei pururea spre Domnul, că El va
încuiat, gura lor a grăit mîndrie. 11 scoate din laţ picioarele mele. 17 Caută
Izgonindu-mă, acum m-au înconjurat; spre mine şi mă miluieşte, că părăsit şi
ochii lor şi-au aţintit ca să mă plece la sărac sînt eu. 18 Necazurile inimii mele s-
pămînt. 12 Apucatu-m-au ca un leu gata
au înmulţit; din nevoile mele scoate-mă.
de pradă, ca un pui de leu ce locuieşte în 19
Vezi smerenia mea şi osteneala mea, şi-
ascunzişuri. 13 Scoală-Te, Doamne,
mi iartă toate păcatele mele. 20 Vezi pe
întîmpină-i pe ei şi împiedică-i. Izbăveşte
vrăjmaşii mei, că s-au înmulţit şi cu ură
sufletul meu de cel necredincios, cu sabia
Ta. 14 Doamne, desparte-mă de oamenii nedreaptă m-au urît. 21 Păzeşte sufletul
acestei lumi, ce-şi iau partea în viaţă, căci meu şi mă izbăveşte, ca să nu mă ruşine z
s-a umplut pîntecele lor de bunătăţile că am nădăjduit în Tine. 22 Cei fără
Tale; săturatu-s-au fiii lor şi au lăsat răutate şi cei drepţi s-au lipit de mine, că
rămăşiţele pruncilor. 15 Iar eu întru Te-am aşteptat, Doamne. 23 Izbăveşte,
dreptate mă voi arăta feţei Tale, sătura- Dumnezeule, pe Israel din toate
mă-voi cînd se va arăta slava Ta. necazurile lui.
Psalmul 24 Psalmul 50
Către Tine, Doamne, am ridicat Miluieşte-mă, Dumnezeule, după
sufletul meu, Dumne zeul me u. 2 Spre mare mila Ta 2 Şi după mulţimea
Tine am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.
3
veac, nici să rîdă de mine vrăjmaşii mei, 3 Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea
Pentru că toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine şi de păcatul meu mă curăţeşte. 4 Că
nu se vor ruşina; să se ruşineze toţi cei ce fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul
fac fărădelegi în deşert. 4 Căile Tale, meu înaintea mea este pururea. 5 Ţie
Doamne, arată-mi, şi cărările Tale mă unuia am greşit şi rău înaintea Ta am
învaţă. 5 Îndreptează-mă spre adevărul făcut, aşa încît drept eşti Tu întru
Tău şi mă învaţă, că Tu eşti Dumne zeu, cuvintele Tale şi biruitor cînd vei judeca
Mîntuitorul me u, şi pe Tine Te-am Tu. 6 Că iată întru fărădelegi m-am
aşteptat toată ziua. 6 Adu-Ţi aminte de zămislit, şi în păcate m-a născut maica
îndurările şi milele Tale, Doamne, că din mea. 7 Că iată adevărul ai iubit; cele
veac sînt. 7 Păcatele tinereţilor mele şi ale nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii
neştiinţei mele nu le pomeni. 8 După mila Tale, mi-ai arătat mie. 8 Stropi-mă-vei cu
Ta, pomeneşte-mă Tu, pentru bunătatea isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai

20
vîrtos decît zăpada mă voi albi. 9 Auzului Preotul: Inimă curată zideşte întru
meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se- mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte
vor oasele mele cele smerite. 10 Întoarce întru cele dinăuntru ale mele. (o metanie).
faţa Ta de către păcatele mele, şi toate Corul: Doamne, Cel ce pe
fărădelegile mele şterge-le. 11 Inimă Preasfîntul Tău Duh...
curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Preotul: Nu mă lepăda pe mine de la
duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua
ale mele. 12 Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi de la mine. (o metanie).
Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine. Corul: Doamne, Cel ce pe
13
Dă-mi mie bucuria mîntuirii Tale şi cu Preasfîntul Tău Duh...
duh stăpînitor mă întăreşte. 14 Învăţa-voi Preotul: Slavă Tatălui şi Fiului, şi
pe cei fărădelege căile Tale şi cei Sfîntului Duh.
necredincioşi la Tine se vor întoarce. 15 Citeţul 1: Şi acum, şi pururea, şi în
Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge, vecii vecilor. Amin.
Dumnezeule, Dumne zeul mîntuirii mele; Născătoare de Dumnezeu, tu eşti
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. viţa cea adevărată, care ai odrăslit rodul
16
Doamne, buzele mele vei deschide şi vieţii; ţie ne rugăm: „Roagă-te, Stăpînă,
gura mea va vesti lauda Ta. 17 Că de ai fi cu Sfinţii Apostoli, să miluiască sufletele
voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu noastre.”
le vei binevoi. 18 Jertfa lui Dumnezeu:
Domnul Dumne zeu bine este
duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită
cuvîntat. Bine este cuvîntat Domnul ziua,
Dumnezeu nu o va urgisi. 19 Fă bine,
în toate zilele; să facă priincioase cele ale
Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului,
noastre Dumnezeul mîntuirii noastre,
şi să se zidească zidurile Ierusalimului. 20
Dumnezeul nostru, Dumne zeul mîntuirii.
Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii,
Sfinte Dumnezeule…, Preasfîntă
prinosul şi arderile de tot; atunci vor
Treime…, Tatăl nostru…
pune pe altarul Tău viţei.
Preotul: Că a Ta este împărăţia…
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului
Citeţul 1: Amin.
Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii
vecilor. Amin. Bine eşti cuvîntat, Hristoase,
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie Dumnezeul nostru, Cel ce preaînţelepţi
Dumnezeule (de 3 ori). pe pescari ai arătat, trimiţîndu-le lor
Doamne miluieşte (de 3 ori). Duhul Sfînt, şi printr-înşii lumea ai vînat,
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Iubitorule de oameni, slavă Ţie.
Duh. Slavă…
Citeţul 2: Şi acum, şi pururea, şi în Grabnică şi tare mîngîie re dă
vecii vecilor. Amin. robilor Tăi, Iis use, cînd se mîhnesc
duhurile noastre. Nu Te osebi de sufletele
ŞI CITEŞTE CATISM A a 19-a. noastre întru necazuri; nu Te depărta de
După citirea catis mei
Preotul din faţa uşilor împărăteşti zice troparul,
gîndurile noastre în împresurări, ci
glasul al 6-lea: pururea ne întîmpină pe noi. Apropie-Te
Doamne, Cel ce pe Preasfîntul Tău de noi, apropie-Te, Cel ce eşti
Duh, în ceasul al treilea, L-ai trimis pretutindeni. Precum şi cu Apostolii Tăi
Apostolilor Tăi, pe Acela, Bunule, nu-L ai fost pururea, aşa şi cu cei ce doresc de
lua de la noi, ci Îl înnoieşte întru noi, cei Tine, Te uneşte pe Tine, Îndurate, ca
ce ne rugăm Ţie. (o metanie). fiind împreună cu Tine, să Te lăudăm şi
Corul: Doamne, Cel ce pe Prea- să slăvim Duhul Tău cel Sfînt.
sfîntul Tău Duh ...

21
Şi acum… Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul
(o închinăciune).
Nădejdea şi folositoarea, şi Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o
scăparea creştinilor, zid nebiruit celor închinăciune).
slabi, liman neînviforat, tu eşti Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o
închinăciune).
Născătoare de Dumnezeu Preacurată; ci Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
precum lumea o mîntuieşti cu neîncetată toată, şi la sfîrşit o metanie.
rugăciunea ta, pome neşte-ne şi pe noi, Citeţul Stăpîne Dumnezeule,
1:
Fecioară, întru tot lăudată. Părinte atotputernice, Doamne Fiule
Doamne miluieşte (de 40 de ori). Unule-Născut, Iis use Hristoase şi Duhule
Cel ce în toată vremea şi în tot Sfinte, o Dumnezeire, o Pute re, miluieşte-
ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi mă pe mine, păcătosul şi, cu judecăţile
slăvit, Hristoase Dumne zeule, Îndelung- care ştii, mîntuieşte-mă pe mine,
răbdătorule, Mult-Milostive şi Mult- nevrednicul robul Tău, că bine eşti
Milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe cuvîntat în vecii vecilor. Amin.
cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi CEASUL AL ŞASELEA
la mîntuire pentru făgăduinţa Citeţul 2: Veniţi să ne închinăm ... (de
bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne, 3 ori)
primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul Psalmul 53
acesta şi îndreptează viaţa noastră spre Dumnezeule, întru numele Tău
poruncile Tale; sufletele noastre le mîntuieşte-mă şi întru puterea Ta mă
sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele judecă. 2 Dumnezeule, auzi rugăciunea
îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne mea, ia aminte cuvintele gurii mele. 3 Că
izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele străinii s-au ridicat împotriva mea şi cei
şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu tari au căutat sufletul meu şi n-au pus pe
sfinţii Tăi îngeri, ca, prin mijlocirea lor, Dumnezeu înaintea lor. 4 Că iată,
fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la Dumnezeu ajută mie şi Domnul este
unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei sprijinitorul sufletului meu. 5 Întoarce-va
Tale celei neapropiate, că binecuvîntat cele rele vrăjmaşilor mei; cu adevărul
eşti în vecii vecilor. Amin. Tău îi vei pierde pe ei. 6 De bunăvoie voi
Doamne miluieşte (de 3 ori). Slavă…, je rtfi Ţie; lăuda-voi numele Tău,
Şi acum…, Ceea ce eşti mai ..., Întru Doamne, că este bun, 7 Că din tot necazul
numele Domnului... , binecuvintează. m-ai izbăvit şi spre vrăjmaşii mei a privit
Preotul iese din altar şi rosteşte ecfonisul:
ochiul meu.
Dumnezeule, milostiveşte-Te spre
Psalmul 54
noi şi ne binecuvintează; luminează faţa
Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea
Ta peste noi şi ne miluieşte.
Citeţul 1: Amin. şi nu trece cu vederea ruga mea. 2 Ia
Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem aminte spre mine şi mă ascultă; mîhnitu-
Sirul: m-am întru neliniştea mea şi m-am
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul tulburat de glasul vrăjmaş ului şi de
trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie). necazul păcătosului. 3 Că a abătut as upra
Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al mea fărădelege şi întru mînie m-a
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o vrăjmăşit. 4 Inima mea s-a tulburat întru
metanie).
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi mine şi frica morţii a căzut peste mine; 5
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că Teamă şi cutremur au venit asupra mea
binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie). şi m-a acoperit întunericul. 6 Şi am zis:
Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru
stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni: “Cine-mi va da mie aripi ca de
Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o porumbel, ca să zbor şi să mă odihnesc?”
închinăciune). 7
Iată, m-aş îndepărta fugind şi m-aş

22
sălăşlui în pustie. 8 Aşteptat-am pe nădăjdui spre Dînsul”. 3 Că El te va
Dumnezeu, Cel ce mă mîntuieşte de izbăvi din cursa vînătorilor şi de cuvîntul
puţinătatea sufletului şi de vifor. 9 tulburător. 4 Cu spatele te va umbri pe
Nimiceşte-i, Doamne, şi împarte limbile tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o
lor, că am văzut fărădelege şi dezbinare armă te va înconjura adevărul Lui. 5 Nu
în cetate. 10 Ziua şi noaptea o va te vei teme de frica de noapte, de săgeata
înconjura pe ea peste zidurile ei; ce zboară ziua, 6 De lucrul ce umblă în
fărădelege şi osteneală în mijlocul ei şi întune ric, de molima ce bîntuie întru
nedreptate; 11 Şi n-a lipsit din uliţele ei amiază. 7 Cădea-vor dinspre latura ta o
camătă şi vicleşug. 12 Că de m-ar fi ocărît mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de
vrăjmaşul, aş fi răbdat; 13 Şi dacă cel ce tine nu se vor apropia. 8 Însă cu ochii tăi
mă urăşte s-ar fi fălit împotriva mea, m- vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei
aş fi ascuns de el. 14 Iar tu, omule, vedea. 9 Pentru că pe Domnul, năde jdea
asemenea mie, căpetenia mea şi mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare
cunoscutul meu, 15 Care împreună cu ţie. 10 Nu vor veni către tine rele şi bătaie
mine te-ai îndulcit de mîncări, în casa lui nu se va apropia de locaşul tău. 11 Că
Dumnezeu am umblat în acelaşi gînd! 16 înge rilor Săi va porunci pentru tine ca să
Să vină moartea peste ei şi să se coboare te păzească în toate căile tale. 12 Pe mîini
în iad de vii, 17 Că vicleşug este în te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de
locaşurile lor, în mijlocul lor. 18 Iar eu, piatră piciorul tău. 13 Peste aspidă şi
către Dumnezeu am strigat şi Domnul m- vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi
a auzit pe mine. 19 Seara şi dimineaţa şi peste balaur. 14 “Că spre Mine a
la amie zi spune-voi, voi vesti şi va auzi nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, zice
glasul me u. 20 Izbăvi-va cu pace sufletul Domnul; îl voi acoperi pe el,că a
meu de cei ce se apropie de mine, că
cunoscut numele Meu. 15 Striga-va către
mulţi erau împotriva mea. 21 Auzi-va
Mine şi-l voi auzi pe el; cu dînsul sînt în
Dumnezeu şi-i va sme ri pe ei, Cel ce este
necaz şi-l voi scoate pe el, şi-l voi slăvi. 16
mai înainte de veci. 22 Că nu este în ei
Cu lungime de zile îl voi umple pe el şi-i
îndreptare şi nu s-au temut de
voi arăta lui mîntuirea Mea”.
Dumnezeu. Întins-au mîinile lor
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului
împotriva aliaţilor lor, 23 Întinat-au
legămîntul Lui. Risipiţi au fost de mînia Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii
feţei Lui şi s-au apropiat inimile lor; 24 vecilor. Amin.
Muiatu-s-au cuvintele lor mai mult decît Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie
untdelemnul, dar ele sînt săgeţi. 25 Dumnezeule. (de 3 ori)
Aruncă spre Domnul grija ta şi El te va Doamne miluieşte. (de 3 ori)
hrăni; nu va da în veac clătinare Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului
dreptului. 26 Iar Tu, Dumnezeule, îi vei Duh.
coborî pe ei în groapa stricăciunii. 27 Citeţul 1: Şi acum, şi pururea, şi în
Bărbaţii vărsători de sînge şi vicleni nu vecii vecilor. Amin.
vor ajunge la jumătatea zilelor lor; iar eu ŞI CITEŞTE CATIZMA a 20-a.
voi nădăjdui spre Tine, Doamne. După citirea catismei:
Psalmul 90 Preotul înaintea uşilor împărăteşti zice troparul,
Cel ce locuieşte în ajutorul Celui glasul al 2-lea:

Preaînalt, întru acoperămîntul Cel ce în ziua şi în ceasul al şaselea


Dumnezeului cerului se va sălăşlui. 2 Va pe Cruce ai pironit păcatul, cel cu
zice Domnului: “Sprijinitorul meu eşti şi îndrăzneală, făcut de Adam în rai, şi
scăparea mea; Dumnezeul meu, voi zapis ul greşelilor noastre rupe-l,

23
Hristoase Dumnezeule, şi ne mîntuieşte Corul: Iubi-Te-voi, Doamne...,
pe noi. (o metanie). Citeţul 1: Iubi-Te-voi, Doamne,
Corul: Cel ce în ziua ... virtutea mea.
Preotul: Auzi, Dumne zeule, glasul Corul: Domnul este întărirea mea şi
meu şi nu trece cu vederea rugăciunea scăparea mea şi izbăvitorul me u.
mea. (o metanie) Preotul: Înţelepciune.
Corul: Cel ce în ziua ... Citeţul 1: Din Proorocia lui Isaia,
Preotul: Eu către Dumneze u am citire:
strigat şi Domnul m-a auzit pe mine. (o Preotul: Să luăm aminte:
metanie) Citeţul 1: Iată, Domnul Dumne zeu
Corul: Cel ce în ziua ... Savaot va lua din Ierusalim şi din Iuda
Preotul: Slavă Tatălui şi Fiului, şi orice sprijin şi orice ajutor, orice hra nă
Sfîntului Duh. de pîine şi orice sprijin de apă, pe viteaz
Citeţul 2: Şi acum, şi pururea, şi în şi pe omul de luptă, pe judecător şi pe
vecii vecilor. Amin. prooroc, pe pre zicător şi pe bătrîn; pe
Neavînd îndrăzneală pentru căpetenia peste cincizeci, pe sfătuitor, pe
păcatele noastre cele multe, tu, pe cel ce înţelept, pe fermecător şi pe ghicitor. Voi
S-a născut din tine, roagă-L, Născătoare pune băieţi căpetenii peste ei şi copiii vor
de Dumnezeu Fecioară, că mult poate domni peste aceia. În popor se vor
rugăciunea Maicii spre îmblînzirea strîmtora unul pe altul şi fiecare va
Stăpînului. Nu trece cu vederea împila pe aproapele său; cel tînăr se va
rugăciunile păcătoşilor, Preacurată, că purta obraznic cu cel bătrîn şi cel de
milostiv este şi poate să mîntuiască, Cel neam rău cu cel de neam bun. Atunci va
ce a voit a pătimi pentru noi. alerga omul la fratele său, în casa tatălui
Troparul profeţiei, glasul al 8-lea: său, şi-i va zice: Tu mai ai o haină, fii
Viaţa noastră cea mult-păcătoasă şi căpetenie peste noi şi să fie aceste
felul de a fi cel nepocăit, întîmpină-le, dărîmături sub mîna ta. Iar acela cu
Doamne, cu îndurările Tale. Că afară de jurămînt se va lepăda, zicînd: “Nu pot
Tine pe altul nu ştim să stăpînească viaţa vindeca rănile poporului! N-am în casa
şi moartea; mîntuieşte-ne, ca un iubitor mea nici pîine, nici haină, nu mă faceţi
de oameni. conducător peste popor!”. Ierusalimul va
Slavă…, Şi acum… ajunge dărîmătură şi Iuda este gata să
Viaţa noastră cea mult-păcătoasă şi cadă, căci limba lor şi gîndurile lor sînt
felul de a fi cel nepocăit, întîmpină-le, împotriva Domnului şi dispreţuiesc
Doamne, cu îndurările Tale. Că afară de privirea slavei Lui. Înfăţişarea lor
Tine pe altul nu ştim să stăpînească viaţa mărturiseşte împotriva lor, căci ei îşi
şi moartea; mîntuieşte-ne, ca un iubitor vădesc păcatele lor ca Sodoma, în loc să
de oameni. le ascundă. Vai de ei! Căci ei şi-au făcut
Preotul: Înţelepciune. Să luăm loruşi rău… Fericit este omul drept, că el
aminte. va mînca din rodul lucrurilor lui. Vai de
Citeţul 1: Prochimen, glasul al 7-lea: cel rău, că răutatea este a lui şi va fi
Iubi-Te-voi, Doamne, virtutea mea. judecat după faptele lui. Poporul me u
Domnul este întătirea mea şi scăparea este asuprit de nişte copii, şi femeile
mea şi izbăvitorul meu. domnesc peste el. Poporul meu! Cei care
Corul: Iubi-Te-voi, Doamne, te conduc te rătăcesc şi te abat de la calea
virtutea mea. Domnul este întătirea mea pe care tu mergi. Domnul se ridică la
şi scăparea mea şi izbăvitorul meu. judecată şi stă ca să judece pe poporul
Citeţul 1: Dumnezeul meu, ajutorul Său. Domnul intră la judecată cu bătrînii
meu şi voi nădăjdui spre Dînsul. şi cîrmuitorii poporului Său.

24
Preotul: Înţelepciune. Să luăm un puternic pe Hristos Dumnezeu nostru
aminte. şi singurul mult milostiv.
Citeţul 1: Prochimen, glasul al 6-lea. Doamne miluieşte (de 40 de ori).
Doamne, ajutorul meu şi izbăvitorul meu Cel ce în toată vremea şi în tot
eşti Tu. ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi
Corul: Doamne, ajutorul meu şi slăvit, Hristoase Dumne zeule, Îndelung-
izbăvitorul meu eşti Tu. răbdătorule, Mult-milostive şi Mult-
Citeţul 1: Cerurile spun slava lui milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe
Dumnezeu şi facerea mîinilor Lui o cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi
vesteşte tăria. la mîntuire pentru făgăduinţa
Corul: Doamne, ajutorul meu... bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne,
Citeţul 1: Doamne, ajutorul meu. primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul
Corul: Şi izbăvitorul meu eşti Tu. acesta şi îndreptează viaţa noastră spre
Citeţul 1: Degrab să ne întîmpine pe poruncile Tale; sufletele noastre le
noi îndurările Tale, Doamne, că am sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele
sărăcit foarte. Ajută-ne nouă, îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne
Dumnezeule, Mîntuitorul nostru, pentru izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele
slăvirea numelui Tău. Doamne, şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu
mîntuieşte-ne pe noi, şi curăţeşte păcatele sfinţii Tăi îngeri, ca, prin mijlocirea lor,
noastre pentru numele Tău. fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la
Sfinte Dumnezeule…, Preasfîntă unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei
Treime…, Tatăl nostru… Tale celei neapropiate, că binecuvîntat
Preotul: Că a Ta este împărăţia… eşti în vecii vecilor. Amin.
Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte. (de 3 ori) Slavă…,
Şi troparele, glasul al 2-lea: Şi acum…, Ceea ce eşti mai cinstită...,
Mîntuire ai lucrat în mijlocul Întru numele Domnului...,
pămîntului, Hristoase Dumne zeule; pe binecuvintează.
Cruce ai întins preacuratele mîinile Tale, Preotul iese din altar şi rosteşte ecfonisul:
adunînd toate neamurile cele ce strigă: Dumnezeule, milostiveşte-Te spre
Doamne, slavă Ţie! noi şi ne binecuvintează; luminează faţa
Slavă… Ta peste noi şi ne miluieşte.
Preacuratului Tău chip ne Citeţul 2 : Amin.
închinăm, Bunule, cerînd iertare Preotul cu glas tare rosteşte rugăciunea
greşealelor noastre, Hristoase cuviosului Efrem Sirul:
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul
Dumnezeule. Că de voie bine ai voit cu trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
trupul a Te sui pe Cruce, ca să scapi din grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie).
robia vrăjmaşului pe cei pe care i-ai Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o
zidit. Pentru aceasta cu mulţumire metanie).
strigăm Ţie: Toate le-ai umplut de Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
bucurie, Mîntuitorul nostru, Cel ce ai văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie).
venit să mîntuieştei lumea. Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru
Şi acum… stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni:
Preamărită eşti, Născătoare de Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o
închinăciune).
Dumnezeu Fecioară. Lăudămu-te pe tine, Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul
că prin Crucea Fiului tău s-a surpat (o închinăciune).
iadul şi moartea s-a omorît şi cei morţi Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o
închinăciune).
ne-am sculat şi vieţii ne-am învrednicit; Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o
raiul am luat, desfătarea cea de demult. închinăciune).
Pentru aceasta mulţumind, slăvim ca pe

25
Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul, locul care i-a fost pus. Că binecuvîntare
toată, şi la sfîrşit o metanie.
va da Cel ce pune lege; 8 Merge-vor din
Citeţul 2 : Dumnezeule şi Doamne al
putere în pute re, arăta-Se-va Dumnezeul
puterilor şi Ziditor a toată făptura, Care,
dumnezeilor în Sion. 9 Doamne,
pentru milostivirea milei Tale celei
Dumnezeul pute rilor, auzi rugăciunea
neasemănate, pe Unul-Născut Fiul Tău,
mea! Ascultă, Dumnezeul lui Iacob! 10
pe Domnul nostru Iisus Hristos L-ai
Apărătorul nostru, ve zi,Dumnezeule, şi
trimis spre mîntuirea neamului nostru şi,
caută spre faţa unsului Tău! 11 Că mai
prin cinstită Crucea Lui, zapisul
bună este o zi în curţile Tale decît mii.
păcatelor noastre l-ai rupt şi ai biruit
Ales-am a fi lepădat în Casa lui
întru Dînsul stăpîniile şi pute rile
Dumnezeu, mai vîrtos decît a locui în
întune ricului; Îns uţi Stăpîne, Iubitorule
locaşurile păcătoşilor. 12 Că mila şi
de oameni, primeşte aceste rugăciuni de
adevărul iubeşte Domnul; Dumnezeu har
mulţumire şi de cerere ale noastre, ale
şi slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de
păcătoşilor şi ne izbăveşte pe noi de toată
bunătăţi pe cei ce umblă întru nerăutate.
căderea în păcat cea de tot pierzătoare şi 13
Doamne al puterilor, fericit este omul
întunecată, şi de toţi vrăjmaşii văzuţi şi
cel ce nădăjduieşte întru Tine.
nevăzuţi care caută să ne facă rău.
Pătrunde cu frica Ta trupurile noastre şi Psalmul 84

nu pleca inimile noastre spre cuvinte sau Bine ai voit, Doamne, pămîntului
gînduri rele, ci cu dorirea Ta hrăneşte Tău, întors-ai robimea lui Iacob. 2 Iertat-
sufletele noastre. Ca spre Tine totdeauna ai fărădelegile poporului Tău, acoperit-ai
căutînd şi cu lumina cea de la Tine toate păcatele lor. 3 Potolit-ai toată mînia
povăţuiţi fiind, la Tine, Lumina cea Ta; întorsu-Te-ai de către iuţimea mîniei
neapropiată şi pururea fiitoare privind, Tale. 4 Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul
neîncetată mărturisire şi mulţumire Ţie mîntuirii noastre, şi-Ţi întoarce mînia Ta
să înălţăm, Tatălui Celui fără de început, de la noi. 5 Oare, în veci Te vei mînia pe
împreună Unuia-Născut Fiului Tău şi noi? Sau vei întinde mînia Ta din neam
Preasfîntului şi bunului,, şi de viaţă în neam? 6 Dumnezeule, Tu, întorcîndu-
făcătorului Tău Duh, acum şi pururea, şi Te, ne vei dărui viaţă şi poporul Tău se
în vecii vecilor. Amin. va veseli de Tine. 7 Arată-ne nouă,
Doamne, mila Ta şi mîntuirea Ta dă-ne-o
CEASUL AL NOUĂLEA nouă. 8 Auzi-voi ce va grăi întru mine
Domnul Dumnezeu; că va grăi pace peste
Citeţul 1 :Veniţi să ne închinăm ... (de poporul Său. 9 Şi peste cuvioşii Săi, şi
3 ori)
peste cei ce îşi întorc inima spre Dînsul. 10
Psalmul 83 Dar mîntuirea Lui este aproape de cei ce
Cît de iubite sînt locaş urile Tale, se tem de Dînsul, ca să se sălăşluiască
Doamne al pute rilor! 2 Doreşte şi se slava în pămîntul nostru. 11 Mila şi
sfîrşeşte sufletul me u după curţile adevărul s-au întîmpinat, dre ptatea şi
Domnului; inima mea şi trupul meu s-au pacea s-au sărutat. 12 Adevărul din
bucurat de Dumne zeul cel viu. 3 Că pămînt a răsărit şi dreptatea din cer a
pasărea şi-a aflat casă şi turtureaua cuib, privit. 13 Că Domnul va da bunătate şi
unde-şi va pune puii săi: 4 Altarele Tale, pămîntul nostru îşi va da rodul său; 14
Doamne al Pute rilor, Împăratul meu şi Dreptatea înaintea Lui va me rge şi va
Dumnezeul me u. 5 Fericiţi sînt cei ce pune pe cale paşii Săi.
locuiesc în casa Ta; în vecii vecilor Te
Psalmul 85
vor lăuda. 6 Fericit este bărbatul al cărui
Pleacă, Doamne, urechea Ta şi mă
ajutor este de la Tine, Doamne; suişuri în
auzi, ca sărac şi necăjit sînt eu. 2 Păzeşte
inima sa a pus, 7 În valea plîngerii, în

26
sufletul meu, căci cuvios sînt; mîntuieşte, Dumnezeule, şi ne mîntuieşte pe noi. (o
Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce metanie)
nădăjduieşte în Tine. 3 Miluieşte-mă, Corul: Cel ce în ceasul al nouălea ...
Doamne, că spre Tine voi striga toată Preotul: Să se apropie rugăciunea
ziua. Veseleşte sufletul robului Tău, că mea înaintea Ta, Doamne, după cuvîntul
spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul Tău mă înţelepţeşte. (o metanie)
meu. 4 Că Tu, Doamne, bun şi blînd eşti Corul: Cel ce în ceasul al nouălea ...
şi mult-milostiv tuturor celor ce Te Preotul: Să intre cererea mea
cheamă pe Tine. 5 Ascultă, Doamne, înaintea Ta, Doamne, după cuvîntul Tău
mă izbăveşte. (o metanie)
rugăciunea mea şi ia aminte la glasul
cererii mele. 6 În ziua necazului meu am Corul: Cel ce în ceasul al nouălea ...
Preotul: Slavă Tatălui şi Fiului şi
strigat către Tine, că m-ai auzit. 7 Nu este
Sfîntului Duh.
asemenea Ţie între dumnezei Doamne, şi
Citeţul: Şi acum şi pururea şi în
nici fapte nu sînt ca faptele Tale. 8 Veni-
vecii vecilor. Amin.
vor toate neamurile pe care le-ai făcut şi
Cel ce pentru noi Te-ai născut din
se vor închina înaintea Ta, Doamne, şi
Fecioară şi răstignire ai răbdat, Bunule,
vor slăvi numele Tău. 9 Că mare eşti Tu,
Care cu moartea pe moarte ai prădat şi
Cel ce faci minuni, Tu eşti singurul învierea ai arătat, ca un Dumne zeu, nu
Dumnezeu. 10 Povăţuieşte-mă, Doamne, trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu
pe calea Ta şi voi merge întru adevărul mîna Ta. Arată iubirea Ta de oameni,
Tău; veselească-se inima mea, ca să se Milostive, primeşte pe Născătoarea de
teamă de numele Tău. 11 Lăuda-Te-voi, Dumnezeu, ceea ce Te-a născut pe Tine,
Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima care se roagă pentru noi şi mîntuieşte,
mea şi voi slăvi numele Tău în veac. 12 Că Mîntuitorul nostru, pe poporul cel
mare este mila Ta spre mine şi ai izbăvit deznădăjduit.
sufletul me u din iadul cel mai de jos. 13 Nu ne lăsa pe noi pînă în sfîrşit,
Dumnezeule, călcătorii de lege s-au pentru numele Tău cel sfînt şi nu strica
sculat asupra mea şi adunarea celor tari legătura Ta şi nu depărta mila Ta de la
a căutat sufletul meu şi nu Te-au pus pe noi, pentru Avraam cel iubit de Tine, şi
Tine înaintea lor. 14 Dar Tu, Doamne, pentru Isaac, robul Tău, şi Israel sfîntul
Dumnezeu îndurat şi milostiv eşti; Tău.
îndelung-răbdător şi mult-milostiv şi Sfinte Dumnezeule…, Preasfîntă
adevărat. 15 Caută spre mine şi mă Treime…, Tatăl nostru…
miluieşte, dă tăria Ta slugii Tale şi Preotul: Că a Ta este împărăţia…
mîntuieşte pe fiul slujnicei Tale. 16 Fă cu Citeţul 2: Amin.
mine semn s pre bine, ca să vadă cei ce Văzînd tălharul pe Începătorul
mă urăsc şi să se ruşineze, că Tu, vieţii pe Cruce spînzurat, zicea: De n-ar
Doamne, m-ai ajutat şi m-ai mîngîiat. fi fost Dumnezeu întrupat Care cu noi a
Fă cu mine semn spre bine, ca să fost răstignit, nu şi-ar fi ascuns soarele
vadă cei ce mă urăsc şi să se ruşineze, că razele sale, nici s-ar fi clătinat pămîntul,
Tu, Doamne, m-ai ajutat şi m-ai mîngîiat. cutre murîndu-se. Ci, Cel ce toate le-ai
Slavă..., Şi acum..., Aliluia (de 3 ori). suferit, pomeneşte-mă, Doamne, întru
Doamne miluieşte. (de 3 ori) împărăţia Ta.
Preotul înaintea uşilor împărăteşti zice troparul, Slavă…
glasul al 8-lea: În mijlocul a doi tîlhari cumpănă
Cel ce în ceasul al nouălea pentru dreptăţii s-a aflat crucea Ta; unul adică
noi cu trupul moarte ai gustat, omoară ce s-a pogorît în iad cu îngreuierea hulei;
cugetul trupului nostru, Hristoase iar celălalt s-a uşurat de greşeli spre

27
cunoaşterea cuvîntării de Dumne zeu, Citeţul 2: Stăpîne Doamne, Iisuse
Hristoase Dumnezeule, slavă Ţie. Hristoase, Dumne zeul nostru, Cel ce
Şi acum… îndelung ai răbdat pentru greşelile
Pe Mieluşelul şi Păstorul şi noastre şi pînă la acest ceas de acum ne-
Mîntuitorul lumii, văzîndu-L ceea ce L-a ai adus pe noi, întru care pe lemnul cel
născut, a zis; lăcrimînd: Lumea se de viaţă făcător fiind răstignit, tîlharului
bucură luînd izbăvire, iar cele dinăuntru celui bine cunoscător intrarea în rai i-ai
ale mele ard, văzînd răstignirea Ta, pe făcut şi cu moartea pe moarte ai
care pentru toţi o rabzi, Fiule şi sfărîmat; curăţeşte-ne pe noi păcătoşii şi
Dumnezeul me u. nevrednicii robii Tăi, că am greşit şi
Doamne miluieşte. (de 40 de ori) fărădelegi am făcut şi nu sînte m vrednici
Cel ce în toată vremea şi în tot să ridicăm ochii noştri şi să privim la
ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi înălţimea cerului, pentru că am lăsat
slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung- calea dreptăţii Tale şi am umblat în voile
răbdătorule mult milostive şi mult inimii noastre; ci ne rugăm neasemănatei
milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe bunătăţii Tale, iartă-ne pe noi, Doamne,
cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi după mulţimea milei Tale şi ne
la mîntuire pentru făgăduinţa mîntuieşte pentru sfînt numele Tău, că s-
bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne, au stins întru deşertăciuni zilele noastre.
primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul Scoate-ne din mîna potrivnicului, iartă
acesta şi îndreptează viaţa noastră spre nouă păcatele noastre şi omoară gîndul
poruncile Tale; sufletele noastre le nostru cel trupesc. Ca lepădînd pe omul
sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele cel vechi, întru cel nou să ne îmbrăcăm şi
îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne Ţie să vieţuim, Stăpînul nostru şi
izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele Făcătorului de bine. Şi aşa urmînd
şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu poruncile Tale, la odihna cea veşnică să
sfinţii Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor ajunge m, unde este locaşul tuturor celor
fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la ce se veselesc. Că Tu eşti cu adevărat
unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei veselia cea adevărată şi bucuria celor ce
Tale celei neapropiate, că binecuvîntat Te iubesc, Hristoase Dumne zeul nostru,
eşti în vecii vecilor. Amin. şi Ţie slavă înălţăm, împreună cu
Doamne miluieşte. (de 3 ori) Slavă…, Părintele Tău cel fără de început şi cu
Şi acum…, Ceea ce eşti mai cinstită ..., Preasfîntul şi bunul şi de viaţă făcătorul
Întru numele Domnului... Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii
binecuvintează. vecilor. Amin.
Preotul iese din altar şi rosteşte ecfonisul: Corul începe a cînta pe glasul al 8-lea:
Dumnezeule, milostiveşte-Te spre Întru împărăţia Ta, pome neşte-ne
noi şi ne binecuvintează; luminează faţa pe noi, Doamne, cînd vei veni întru
Ta peste noi şi ne miluieşte. împărăţia Ta.
Citeţul 1 :Amin. Fericiţi cei săraci cu duhul, că a
Preotul cu glas tare rosteşte rugăciunea acelora este împărăţia ce rurilor.
cuviosului Efrem Sirul: Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd vei
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul
trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
veni întru împărăţia Ta.
grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie). Fericiţi cei ce plîng, că aceia se vor
Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al mîngîia. Pome neşte-ne pe noi, Doamne,
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o
metanie). cînd vei veni întru împărăţia Ta.
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi Fericiţi cei blînzi, că aceia vor
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că moşteni pămîntul. Pomeneşte-ne pe noi,
binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie)

28
Doamne, cînd vei veni întru împărăţia Citeţul 1: Apropiaţi-vă către Dînsul
Ta. şi vă veţi lumina, şi feţele voastre nu se
Fericiţi cei ce flămînzesc şi vor ruşina.
însetoşează de dreptate, că aceia se vor Citeţul 2: Ceata cerească Te laudă
sătura. Pome neşte-ne pe noi, Doamne, pe Tine şi zice: „Sfînt, Sfînt, Sfînt
cînd vei veni întru împărăţia Ta. Domnul Savaot, plin este cerul şi
Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor pămîntul de slava Ta.”
milui. Pome neşte-ne pe noi, Doamne, Citeţul 1: Slavă Tatălui…
cînd vei veni întru împărăţia Ta. Citeţul 2: Ceata sfinţilor îngeri şi a
Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia arhanghelilor, cu toate cereştile puteri,
vor vedea pe Dumnezeu. Pomeneşte-ne Te laudă pe Tine şi zice: „Sfînt, Sfînt,
pe noi, Doamne, cînd vei veni întru Sfînt Domnul Savaot, plin este cerul şi
împărăţia Ta. pămîntul de Slava Ta.”
Fericiţi făcătorii de pace, că aceia Citeţul 1: Şi acum…
fiii lui Dumnezeu se vor che ma. Citeţul 2: Cred întru unul Dumne-
Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd vei zeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului
veni întru împărăţia Ta. şi al pămîntului, văzutelor tuturor şi
Fericiţi cei prigoniţi pentru nevăzutelor. Şi întru unul Domn Iisus
dreptate, că a acelora este împărăţia Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut,
cerurilor. Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de
cînd vei veni întru împărăţia Ta. toţi vecii; Lumină din Lumină,
Fericiţi veţi fi, cînd vă vor ocărî şi Dumnezeu adevărat din Dumne zeu
vă vor prigoni, şi vor zice tot cuvîntul rău adevărat, născut, iar nu făcut; Cel de o
împotriva voastră, minţind pentru Mine. fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au
Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd vei făcut.Care pentru noi oame nii şi pentru a
veni întru împărăţia Ta. noastră mîntuire, S-a pogorît din ceruri
Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata şi S-a întrupat de la Duhul Sfînt şi din
voastră multă este în ceruri. Pomeneşte- Maria Fecioara şi S-a făcut om.Şi S-a
ne pe noi, Doamne, cînd vei veni întru răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu
împărăţia Ta. Pilat, şi a pătimit, şi S-a îngropat. Şi a
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului înviat a treia zi după Scripturi. Şi S -a
Duh. Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd suit la ceruri, şi şade de-a dreapta
vei veni întru împărăţia Ta. Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu Slavă, să
Şi acum, şi pururea, şi în vecii judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie
vecilor. Amin. Pomeneşte-ne pe noi, nu va avea sfîrşit. Şi întru Duhul Sfînt,
Doamne, cînd vei veni întru împărăţia Domnul de viaţă făcătorul, Care din
Ta. Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl
Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a
vei veni întru împărăţia Ta. (o metanie) grăit prin prooroci. Întru una, sfîntă,
Pomeneşte-ne pe noi, Stăpîne, cînd sobornicească şi apostolească Biserică.
vei veni întru împărăţia Ta. (o metanie) Mărturisesc un botez întru iertarea
Pomeneşte-ne pe noi, Sfinte, cînd păcatelor. Aştept învierea morţilor. Şi
vei veni întru împărăţia Ta. (o metanie) viaţa veacului ce va să fie. Amin.
Citeţul 2: Ceata cerească Te laudă Slăbeşte, lasă, iartă, Dumnezeule,
pe Tine şi zice: „Sfînt, Sfînt, Sfînt greşelile noastre, cele de voie şi cele fără
Domnul Savaot, plin este cerul şi de voie, cele cu lucrul şi cu cuvîntul, cele
pămîntul de slava Ta.” cu ştiinţă şi cu neştiinţă, cele din noapte

29
şi din zi, cele cu mintea şi cu gîndul, toate Preotul iese din altar şi stînd înaitea ușilor
împărătești rosteşte ecfonisul:
le iartă nouă, ca un bun şi de oameni
Iubitor. Dumnezeule, milostiveşte-Te spre
Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, noi şi ne binecuvintează; luminează faţa
sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta peste noi şi ne miluieşte.
Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi Citeţul 2: Amin.
Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem
pe pămînt. Pîinea noastră cea de toate Sirul:
zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul
greşelile noastre, precum şi noi iertăm trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie).
greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o
Preotul: Că a Ta este împărăţia… metanie).
Citeţul 1: Amin. Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
După ecfonis, urmează condacele: cele din zilele văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
săptămînii şi al sfîntului care este hramul bisericii. Iar de binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie).
este hramul lui Hristos, se zice: al hramului, al zilei şi al Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru
sfîntului din acea zi, dacă sfîntul are condac. stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni:
Condacul zilei, glasul al 4-lea: Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o
Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce de închinăciune).
bunăvoie, poporului Tău celui nou, Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul
(o închinăciune).
numit cu numele Tău, îndurările Tale, Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o
dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule, închinăciune).
Veseleşte cu puterea Ta pe poporul Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o
închinăciune).
nostru, dăruindu-i lui biruinţă as upra Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
potrivnicilor, avînd ajutorul Tău armă toată, şi la sfîrşit o metanie.
de pace, nebiruită biruinţă. Citeţul 1: Sfinte Dumnezeule…
Slavă… Preasfîntă Treime… Tatăl nostru…
Cu sfinţii fă odihnă, Hristoase, Preotul: Că a Ta este împărăţia…
sufletelor adormiţilor robilor Tăi, unde Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte.
nu este durere, nici întristare, nici suspin, (de 12 ori)
Preasfîntă Treime, Stăpînire de o
ci viaţă fără de sfîrşit.
fiinţă, Împărăţie nedespărţită, Ceea ce
Şi acum…
eşti pricina tuturor bunătăţilor, fii
Ceea ce eşti folositoare creştinilor,
binevoitoare şi mie păcătosului; întăreşte
neînfruntată mijlocitoare către Făcătorul şi înţelepţeşte inima mea şi şterge toată
neschimbată, nu trece cu vederea întinăciunea mea. Luminează gîndul
glasurile cele de rugăciune ale meu, ca totodeauna să Te slăvesc şi să Te
păcătoşilor; ci apucă înainte, ca o bună, laud şi să mă închin Ţie şi să zic: Unul
spre ajutorul nostru, care cu credinţă Sfînt, unul Domn Iis us Hristos, întru
strigăm către tine: Grăbeşte spre slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
rugăciune şi sîrguieşte spre îmblînzire, Preotul: Înţelepciune.
apărînd pururea, Născătoare de Corul: Cuvine-se cu adevărat să te
Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc pe tine. fericim, Născătoare de Dumne zeu, cea
Dacă este hramul Născătoarei, atunci în loc de
pururea fericită şi prea nevinovată şi
“Ceea ce eşti folositoare creştinilor…”, se
citeşte condacul harumului. Maica Dumne zeului nostru.
Doamne miluieşte. (de 40 de ori) Preotul: Preasfîntă Născătoare de
Slavă..., Şi acum..., Ceea ce eşti mai Dumnezeu, mîntuieşte-ne pe noi.
cinstită... Întru numele Domnului ... , Corul: Ceea ce eşti mai cinstită
binecuvintează. decîăt heruvimii şi mai mărită fără de

30
asemănare decăt serafimii, care fără mijlocul stîncilor vor da glas. 14 Cel ce
stricăciune pe Dumnezeu Cuvîntul ai adăpi munţii din cele mai de deasupra
născut, pe tine cea cu adevărat, ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va
Născătoare de Dumnezeu, te mărim. sătura pămîntul. 15 Cel ce răsari iarbă
Slavă…, Şi acum…, Doamne dobitoacelor şi verdeaţă spre slujba
miluieşte. (de 3 ori) ... binecuvintează. oamenilor; 16 Ca să scoată pîine din
Preotul: Hristos, Adevăratul pămînt şi vinul veseleşte inima omului; 17
Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Ca să veselească faţa cu untdelemn şi
Preacuratei Maicii Sale, cu puterea pîinea inima omului o întăreşte. 18
cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci ... Sătura-se-vor copacii cîmpului, cedrii
Libanului pe care i-ai sădit; acolo
Corul: Doamne miluieşte. (de 3 ori)
păsările îşi vor face cuib. 19 Locaşul
cocostîrcului în chiparoşi. Munţii cei
LITURGHIA DARURILOR înalţi adăpost cerbilor, stîncile scăpare
iepurilor. 20 Făcut-ai luna spre vre mi;
MAI ÎNAINTE SFINŢITE soarele şi-a cunoscut apusul său. 21 Pus-ai
Diaconul: Binecuvintează Stăpîne. întune ric şi s-a făcut noapte, cînd vor ieşi
Preotul: Binecuvîntată este toate fiarele pădurii; 22 Puii leilor mugesc
împărăţia, a Tatălui şi a Fiului şi a ca să apuce şi să ceară de la Dumne zeu
Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii mîncarea lor. 23 Răsărit-a soarele şi s-au
vecilor. adunat şi în culcuşurile lor se vor culca.
24
Corul: Amin. Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea
Citeţul 2: Veniţi să ne închinăm ... sa pînă seara. 25 Cît s-au mărit lucrurile
(de 3 ori) Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai
Psalmul 103 făcut! Umplutu-s-a pămîntul de zidirea
Binecuvintează, suflete al meu, pe Ta. 26 Marea aceasta este mare şi largă;
Domnul! Doamne, Dumne zeul me u, acolo se găsesc tîrîtoare, cărora nu este
măritu-Te-ai foarte! 2 Întru strălucire şi număr, vietăţi mici şi mari. 27 Acolo
în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce corăbiile umblă; balaurul acesta pe care
Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină; 3 l-ai zidit, ca să se joace în ea. 28 Toate
Cel ce întinzi ce rul ca un cort; Cel ce către Tine aşteaptă ca să le dai lor hrană
acoperi cu ape cele mai de deasupra ale la bună vre me. 29 Dîndu-le Tu lor, vor
lui; 4 Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce aduna; deschizînd Tu mîna Ta, toate se
umbli peste aripile vînturilor; 5 Cel ce vor umple de bunătăţi. 30 Dar întorcîndu-
faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura; lua-vei
Tale pară de foc; 6 Cel ce ai întemeiat duhul lor şi se vor sfîrşi şi în ţărînă se vor
pămîntul pe întărirea lui şi nu se va întoarce. 31 Trimite-vei duhul Tău şi se
clătina în veacul veacului. 7 Adîncul ca o vor zidi şi vei înnoi faţa pămîntului. 32 Fie
haină este îmbrăcămintea Lui; peste slava Domnului în veac! Veseli-se-va
munţi vor sta ape. 8 De certarea Ta vor Domnul de lucrurile Sale. 33 Cel ce caută
fugi, de glasul tunetului Tău se vor spre pămînt şi-l face pe el de se
înfricoşa. 9 Se suie munţi şi se coboară cutre mură; Cel ce se atinge de munţi şi
văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele. fumegă. 34 Cînta-voi Domnului în viaţa
10
Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece şi mea, cînta-voi Dumne zeului me u cît voi
nici nu se vor întoarce să acopere fi. 35 Plăcute să-I fie Lui cuvintele mele,
pămîntul. 11 Cel ce trimiţi izvoare în văi, iar eu mă voi veseli de Domnul. 36 Piară
prin mijlocul munţilor vor trece ape; 12 păcătoşii de pe pămînt şi cei fără de lege,
Adăpa-se-vor toate fiarele cîmpului, ca să nu mai fie. Binecuvintează, suflete
asinii sălbatici setea îşi vor potoli. 13 Peste al meu, pe Domnul.
acelea păsările cerului vor locui; din Slavă..., Şi acum..., Aliluia. (de 3 ori)

31
Preotul zice ectenia mare: vicleană? 4 Săgeţi ascuţite cu cărbuni
Cu pace, Domnului să ne rugăm. aprinşi, trase de Cel puternic. 5 Vai mie,
Corul: Doamne miluieşte.
că pribegia mea s-a prelungit, că locuiesc
Pentru pacea de sus şi pentru mî ntuirea
sufletelor noastre, Domnului să ne rug ăm. în corturile lui Chedar! 6 Mult a pribegit
Pentru pacea a toată lumea, pentru sufletul meu. 7 Cu cei ce urau pacea,
bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi făcător de pace eram; cînd grăiam lor, se
pentru unirea tuturor, Domnul ui să ne rugăm.
Pentru sfîntă biserica aceasta şi pentru cei luptau cu mine în zadar.
ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu Psalmul 120
intră î ntr-î nsa, Domnului să ne rugăm. Ridicat-am ochii mei la munţi, de
Pentru Marele Domn şi Părintele nostru,
Preafericitul Patriarh Kiril şi pentru Domnul
unde va veni ajutorul me u. 2 Ajutorul
nostru, Înalt Preasfinţitul Mitropolitul Vl adi mir meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul şi
şi pentru Domnul nostru, Preasfinţi tul Episcop pămîntul. 3 Nu va lăsa să se clatine
Nicodi m, pentru cinstita preoţi me şi întru Hristos piciorul tău, nici nu va dormita Cel ce te
di aconi me şi pentru tot clerul, şi poporul ,
Domnului să ne rugăm.
păzeşte. 4 Iată, nu va dormita, nici nu va
Pentru de Dumnezeu păzită Ţara noastră, adormi Cel ce păzeşte pe Israel. 5
stăpînirea şi oastea ei, Domnului să ne rug ăm. Domnul te va păzi pe tine; Domnul este
Pentru sfînt l ocaşul acesta, ţara aceasta şi acoperămîntul tău, de-a dreapta ta. 6
pentru toate oraşele şi satele şi pentru cei ce cu Ziua soarele nu te va arde, nici luna
credinţă locuiesc într-însele, Domnului să ne
rugăm. noaptea. 7 Domnul te va păzi pe tine de
Pentru buna întocmire a văzduhului, tot răul; păzi-va sufletul tău. 8 Domnul
pentru îmbelşugarea roadel or pămîntului şi va păzi intrarea ta şi ieşirea ta de acum şi
pentru vremuri paşnice, Domnului să ne rug ăm. pînă în veac.
Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi
prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se Psalmul 121
ostenesc, pentru cei robi ţi şi pentru mîntuirea lor, Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis
Domnului să ne rugăm. mie: “În casa Domnului vom me rge”! 2
Pentru ca să fi m izbăviţi noi de tot necazul, Stăteau picioarele noastre în curţile tale,
mîni a, pri mejdia şi nevoia, Domnului să ne
rugăm. Ierusalime! 3 Ierusalimul, cel ce este zidit
Apără, mî ntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte ca o cetate, ale cărei porţi sînt strîns
pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. unite. 4 Că acolo s-au suit seminţiile,
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, seminţiile Domnului, după legea lui
mărita Stăpî na noastră, de Dumnezeu
Născătoarea şi pururea Feci oara Maria, cu toţi
Israel, ca să laude numele Domnului. 5
sfinţii să o pomeni m. Că acolo s-au aşezat scaunele la judecată,
Pe noi înşine şi unii pe alţii, şi toată vi aţa scaunele pentru casa lui David. 6 Rugaţi-
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. vă pentru pacea Ierusalimului şi pentru
Corul: Ţie Doamne. îndestularea celor ce te iubesc pe tine. 7
Preotul: Că Ţie se cuvi ne toată slava,
Să fie pace în întăriturile tale şi
cinstea şi închinăciunea, Tatăl ui şi Fiului, şi
Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. îndestulare în turnurile tale. 8 Pentru
fraţii mei şi pentru vecinii mei grăiam
ŞI SE CITEŞTE CATISM A a 18-a: despre tine pace. 9 Pentru casa Domnului
Se închide perdeaua sfintelor uşi, iar cel rînduit Dumnezeului nostru am dorit cele bune
citeşte în mijlocul bisericii starea întîia din Catisma a 18-a ţie.
din Psaltire.
Psalmul 122
Psalmul 119
Către Tine, Cel ce locuieşti în cer,
Citeţul 1: Сătre Domnul am strigat, am ridicat ochii mei. 2 Iată, precum sînt
cînd m-am necăjit, şi m-a auzit. 2 ochii robilor la mîinile stăpînilor lor,
Doamne, izbăveşte sufletul me u de buzele precum sînt ochii slujnicii la mîinile
nedrepte şi de limba vicleană. 3 Ce se va stăpînei sale, aşa sînt ochii noştri către
da ţie şi ce vei cîştiga de la limba Domnul Dumnezeul nostru, pînă ce Se va

32
milostivi spre noi. 3 Miluieşte-ne pe noi, Domnul împre jurul poporului Său, de
Doamne, miluieşte-ne pe noi, că mult ne- acum şi pînă în veac. 3 Că nu va lăsa
am săturat de defăimare, 4 Că prea mult Domnul toiagul păcătoşilor peste soarta
s-a săturat sufletul nostru de ocara celor drepţilor, ca să nu-şi întindă drepţii întru
îndestulaţi şi de defăimarea celor mîndri. fărădelege mîinile lor. 4 Fă bine, Doamne,
Psalmul 123 celor buni şi celor drepţi cu inima; 5 Iar
De n-ar fi fost Domnul cu noi, să pe cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul
spună Israel! 2 De n-ar fi fost Domnul cu îi va duce cu cei ce lucrează fărădelegea.
noi, cînd s-au ridicat oamenii împotriva Pace peste Israel!
noastră, 3 De vii ne-ar fi înghiţit pe noi, Psalmul 125
cînd s-a aprins mînia lor împotriva Cînd a întors Domnul robia
noastră. 4 Apa ne-ar fi înecat pe noi, Sionului, ne-am umplut de mîngîiere. 2
şuvoi ar fi trecut peste sufletul nostru. 5 Atunci s-a umplut de bucurie gura
Atunci ar fi trecut peste sufletul nostru noastră şi limba noastră de veselie;
valuri înspăimîntătoare. 6 Binecuvîntat atunci se zicea între neamuri: “Mari
este Domnul, Care nu ne-a dat pe noi lucruri a făcut Domnul cu ei!” 3 Mari
spre vînare dinţilor lor. 7 Sufletul nostru lucruri a făcut Domnul cu noi; ne-a
a scăpat ca o pasăre din cursa umplut de bucurie. 4 Întoarce, Doamne,
vînătorilor; cursa s-a sfărîmat şi noi ne- robia noastră, cum întorci pîraiele spre
am izbăvit. 8 Ajutorul nostru este în miazăzi. 5 Cei ce seamănă cu lacrimi, cu
numele Domnului, Cel ce a făcut cerul şi bucurie vor secera. 6 Mergînd, me rgeau
pămîntul. şi plîngeau, aruncînd seminţele lor, dar
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului venind vor veni cu bucurie, ridicind
Duh. snopii lor.
Corul: Şi acum şi pururea şi în vecii Psalmul 126
vecilor. Amin. De n-ar zidi Domnul casa, în zadar
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie s-ar osteni cei ce o zidesc; de n-ar păzi
Dumnezeule. (de 3 ori) Domnul cetatea, în zadar ar priveghea
Făcîndu-se sfîrşitul stării întîia din Catismă,
Preotul deschide perdeaua Sf. Uşi şi din faţa Sf. M ese zice cel ce o păzeşte. 2 În zadar vă sculaţi dis-
ectenia mică. de-dimineaţă, în zadar vă culcaţi tîrziu
Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne voi care mîncaţi pîinea durerii, dacă nu
rugăm. v-ar da Domnul somn, iubiţi ai Săi. 3
Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe
noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
Iată, fiii sînt moştenirea Domnului,
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, răsplata rodului pîntecelui. 4 Precum sînt
mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi săgeţile în mîna celui viteaz, aşa sînt
pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim. copiii părinţilor tineri. 5 Fericit este omul
Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. care-şi va umple casa de copii; nu se va
Ţie Doamne. ruşina cînd va grăi cu vrăjmaşii săi în
Preotul: Că a Ta este stăpînirea şi a Ta este poartă.
împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului, şi a
Psalmul 127
S fîntului Duh, acum şi pururea, şi în veci vecilor.
Amin Fericiţi toţi cei ce se tem de
Se închide perdeaua sfintelor uşi, iar citeţul începe Domnul, care umblă în căile Lui. 2 Rodul
după rînduiala ştiută să citească starea a doua din Catismă. muncii mîinilor tale vei mînca. Fericit
Psalmul 124 eşti; bine-ţi va fi! 3 Femeia ta ca o vie
Cei ce se încred în
Citeţul 1: roditoare în laturile casei tale; fiii tăi ca
Domnul sînt ca muntele Sionului; nu se nişte vlăstare tinere de măslin,
va clătina în veac cel ce locuieşte în împrejurul mesei tale. 4 Iată, aşa se va
Ierusalim. 2 Munţi sînt împrejurul lui şi binecuvînta omul, cel ce se teme de

33
Domnul. 5 Te va binecuvînta Domnul din luare-aminte la glasul rugăciunii mele. 3
Sion şi vei vedea bunătăţile Ierusalimului De Te vei uita la fărădelegi, Doamne,
în toate zilele vieţii tale. 6 Şi vei vedea pe Doamne, cine va suferi? 4 Că la Tine este
fiii fiilor tăi. Pace peste Israel! milostivirea. 5 Pentru numele Tău, Te-am
Psalmul 128 aşteptat, Doamne; aşteptat-a sufletul
De multe ori s-au luptat cu mine meu spre cuvîntul Tău, 6 Nădăjduit-a
din tinereţile mele, să spună Israel! 2 De sufletul meu în Domnul, din straja
multe ori s-au luptat cu mine, din dimineţii pînă în noapte. Din straja
tinereţile mele şi nu m-au biruit. 3 dimineţii să nădăjduiască Israel spre
Spatele mi-au lovit păcătoşii, întins-au Domnul. 7 Că la Domnul este mila si
nelegiuirea lor; 4 Dar Domnul cel drept a multă mîntuire la El 8 Şi El va izbăvi pe
tăiat grumajii păcătoşilor. 5 Sa se Israel din toate fărădelegile lui.
ruşineze şi sa se întoarcă înApoi toţi cei Psalmul 130
ce urăsc Sionul. 6 Facă-se ca iarba de pe Doamne, nu s-a mîndrit inima mea,
acoperişuri, care, mai înainte de a fi nici nu s-au înălţat ochii mei, nici n-am
smulsă, s-a uscat, 7 Din care nu şi-a umblat după lucruri mari, nici după
umplut mîna lui secerătorul şi sînul său, lucruri mai presus de mine; 2
cel ce adună s nopii, 8 Şi trecătorii nu vor Dimpotrivă, mi-am s merit şi mi-am
zice: “Binecuvîntarea Domnului fie peste domolit sufletul meu, ca un prunc
voi!” sau: “Vă binecuvîntăm întru înţărcat de mama lui, ca răsplată a
numele Domnului!”. sufletului meu. 3 Să nădăjduiască Israel
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului în Domnul, de acum şi pînă în veac!
Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii Psalmul 131
vecilor. Amin. Adu-Ţi aminte, Doamne, de David
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie şi de toate blîndeţile lui. 2 Cum s-a jurat
Dumnezeule. (de 3 ori) Domnului şi a făgăduit Dumne zeului lui
Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne
rugăm.
Iacob: 3 Nu voi intra în locaşul casei
Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe mele, nu mă voi sui pe patul me u de
noi, Dumnezeule, cu harul Tău. odihnă, 4 Nu voi da somn ochilor mei şi
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata,
mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi
genelor mele dormitare şi odihnă
pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim. tîmplelor mele, 5 Pînă ce nu voi afla loc
Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa Domnului, locaş Dumne zeului lui Iacob. 6
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Ţie Doamne.
Iată, am auzit de chivotul legii; în Efrata
Preotul: Că bun și iubitor de oameni L-am găsit, în ţarina lui Iaar. 7 Intra-vom
Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui şi Fiului, şi în locaşurile Lui, închina-ne-vom la locul
S fîntului Duh, acum şi pururea, şi în veci vecilor. unde au stat picioarele Lui. 8 Scoală-Te,
Amin
Se închide perdeaua Sf. Uşi, iar citeţul începe să Doamne, întru odihna Ta, Tu şi chivotul
citească starea a treia din Catismă. Ajungînd la versetul: ... sfinţirii Tale. 9 Preoţii Tăi se vor îmbrăca
închina-ne-vom la locul unde au stat cu dreptate şi cuvioşii Tăi se vor bucura.
picioarele Lui… pe care îl citeşte mai rar şi cu glas 10
Din pricina lui David, robul Tău, să nu
mai ridicat, se opreşte. În altar se sună atunci clopoţelul,
iar credincioşii îngenunchează stînd cu faţa la pămînt; întorci faţa unsului Tău. 11 Juratu-S-a
Cînd Preotul a adus Sfintele la prosocmidiar, se sună iarăşi Domnul lui David adevărul şi nu-l va
clopoţelul: credincioşii se ridică, iar citeţul urmează mai
departe citirea stării a treia:…Scoală-Te, Doamne…
lepăda: “Din rodul pîntecelui tău voi
pune pe scaunul tău, 12 De vor păzi fiii tăi
Psalmul 129
legămîntul Meu şi mărturiile acestea ale
Citeţul 1: Dintru adîncuri am
strigat către Tine, Doamne! Doamne, Mele, în care îi voi învăţa pe ei, şi fiii lor
auzi glas ul me u! 2 Fie urechile Tale cu vor şedea pînă în veac pe scaunul tău”. 13

34
Că a ales Domnul Sionul, şi l-a ales ca înălțăm Tatălui şi Fiului, şi S fîntului Duh, acum şi
pururea, şi în veci vecilor.
locuinţă Lui. 14 “Aceasta este odihna Mea Amin
în veacul veacului. Aici voi locui, că l-am
ales pe el. 15 Roadele lui le voi După catismă se cîntă, Doamne, strigat-

binecuvînta foarte; pe săracii lui îi voi am…, pe glasul al 5-lea:


sătura cu pîine. 16 Pe preoţii lui îi voi Corul: Doamne, strigat-am către
îmbrăca cu izbăvire şi cuvioşii lui cu Tine, auzi-mă; auzi-mă Doamne,
bucurie se vor bucura. 17 Acolo voi face Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă;
să răsară puterea lui David; gătit-am ia aminte la glas ul rugăciunii mele, cînd
făclie unsului Meu. 18 Pe vrăjmaşii lui îi strig către Tine, auzi-mă Doamne.
Să se îndrepte ze rugăciunea mea ca
voi îmbrăca cu ruşine, iar pe dînsul va
tămîia înaintea Ta; ridicarea mîinilor
înflori sfinţenia Mea”.
mele, je rtfă de seară, auzi-mă Doamne.
Psalmul 132
Citeţul 2: Pune, Doamne, strajă
Iată acum ce este bun şi ce este
gurii mele şi uşă de îngrădire, împrejurul
frumos, decît numai a locui fraţii buzelor mele. Să nu abaţi inima mea spre
împreună! 2 Aceasta este ca mirul pe cap, cuvinte de vicleşug, ca să-mi
care se coboară pe barbă, pe barba lui dezvinovăţesc păcatele mele; iar cu
Aaron, care se coboară pe marginea oamenii cei ce fac fărădelege nu mă voi
veşmintelor lui. 3 Aceasta este ca roua însoţi cu aleşii lor. Ce rta-mă-va dreptul
Ermonului, ce se coboară pe munţii cu milă şi mă va mustra, iar untdelemnul
Sionului, că unde este unire acolo a păcătoşilor să nu ungă capul meu; că
poruncit Domnul binecuvîntarea şi viaţa, încă şi rugăciunea mea este împotriva
pînă în veac. vrerilor lor. Prăbuşească-se de pe stîncă
Psalmul 133 judecătorii lor. Auzi-se-vor graiurile
Iată acum binecuvîntaţi pe Domnul mele că s-au îndulcit, Ca o brazdă de
toate slugile Domnului, care staţi în casa pămînt s-au rupt pe pămînt, risipitu-s-au
Domnuiui, în curţile casei Dumnezeului oasele lor lîngă iad. Căci către Tine,
Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine
nostru. 2 Noaptea ridicaţi mîinile voastre
am nădăjduit, să nu iei sufletul me u.
spre cele sfinte şi binecuvîntaţi pe
Păzeşte-mă de cursa care mi-au pus mie
Domnul. 3 Te va binecuvînta Domnul din şi de smintelile celor ce fac fărădelege.
Sion, Cel ce a făcut ce rul şi pămîntul.
Cădea-vor în mreaja lor păcătoşii, ferit
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului sînt eu pînă ce voi trece.
Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii
Psalmul 141
vecilor. Amin. Cu glasul me u către Domnul am
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie strigat, cu glasul meu către Domnul m-
Dumnezeule. (de 3 ori) am rugat. 2 Vărsa-voi înaintea Lui
Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăciunea mea, necazul meu înaintea
rugăm. Lui voi spune. 3 Cînd lipsea dintru mine
Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele.
noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
În calea aceasta în care am umblat,
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata,
mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi ascuns-au cursă mie. 4 Luat-am seama
pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim. de-a dreapta şi am privit şi nu era cine să
Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa mă cunoască. Pierit-a fuga de la mine şi
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Ţie Doamne.
nu este cel ce caută sufletul me u. 5
Preotul: Că Tu ești Dumnezeul nostru, Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am:
Dumnezeu care miluiești și mîntuiești și Ție slavă “Tu eşti nădejdea mea, partea mea eşti în

35
pămîntul celor vii. 6 Ia aminte la Tale sufletește unindu-se, au stricat
rugăciunea mea, că m-am sme rit foarte. tirania vrăjmașului, și dobîndind
Izbăveşte-mă de cei ce mă prigonesc, că cununile, se roagă cu cei fără de trupuri
s-au întărit mai mult decît mine. pentru sufletele noastre.
(Stih. Pe 10): Citeţul 2: Pentru numele Tău, Te-am
Citeţul 2: Scoate din te mniţă sufletul aşteptat, Doamne; aşteptat-a sufletul meu spre cuvîntul
meu, ca să laude numele Tău, Doamne. Tău, Nădăjduit-a sufletul meu în Domnul,

Citeţul 1: Veniţi credincioşilor să Citeţul 1: Mare este puterea Crucii


lucrăm la lumină lucrurile lui Dumnezeu; Tale, Doamne, că s-a înfipt în loc și
să umblăm cu chip smerit ca ziua. Tot lucrează în lume; și a arătat din pescari
scrisul nedrept al aproapelui să-l lepădăm Apostoli, și din păgîni mucenici, ca să se
de la noi, nepunîndu-i împiedicare spre roage pentru s ufletele noastre.
Citeţul 2: Din straja dimineţii pînă în noapte.
sminteală. Să lăsăm desfătarea trupească, Din straja dimineţii să nădăjduiască Israel spre
să sporim darurile sufletului, să dăm celor Domnul.
lipsiţi pîine şi să ne apropiem către Hristos Citeţul 1: Veniţi toţi iubitorii de
cu pocăinţă, strigînd: Dumnezeul nostru mucenici să ne veselim duhovniceşte şi să
miluieşte-ne pe noi. prăznuim. Că astăzi ne pune înainte
Citeţul 2: Pe mine mă aşteaptă drepţii, pînă ce- masă tainică Mucenicul Teodor,
mi vei răsplăti mie.
veselindu-ne pe noi iubitorii de
Citeţul 1: Veniţi credincioşilor să
prăznuire, şi să strigăm către dînsul:
lucrăm la lumină lucrurile lui Dumnezeu; Bucură-te purtătorule de luptă cel
să umblăm cu chip smerit ca ziua. Tot nebiruit, cel ce ai surpat pe pămînt
scrisul nedrept al aproapelui să-l lepădăm ameninţările tiranilor. Bucură-te cel ce
de la noi, nepunîndu-i împiedicare spre ţi-ai dat trupul tău cel de pămînt
sminteală. Să lăsăm desfătarea trupească, chinurilor, pentru Hristos Dumne zeu.
să sporim darurile sufletului, să dăm celor Bucură-te cel ce te-ai arătat în multe
lipsiţi pîine şi să ne apropiem către Hristos feluri de prime jdii ostaş iscusit al oştii
cu pocăinţă, strigînd: Dumnezeul nostru celei cereşti. Pentru aceasta te rugăm pe
miluieşte-ne pe noi. tine, podoaba mucenicilor. Roagă-te
Citeţul 2: Dintru adîncuri am strigat către
Tine, Doamne! Doamne, auzi glasul meu! pentru sufletele noastre.
Citeţul 1:
Mare este pute rea Citeţul 2: Că la Domnul este mila si multă
mîntuire la El Ş i El va izbăvi pe Israel din toate
mucenicilor Tăi, Hristoase, că în fărădelegile lui.
morminte zac și duhurile alungă; și au Citeţul 1: Harul cel de Dumnezeu
distrus pute rea vrăjmașului, cu credința dăruit al minunilor tale, Mucenice
Treimii nevoindu-se pentru dreapta Teodore, îl întinzi tuturor celor ce
credință. aleargă către tine cu credinţă, pentru
Citeţul 2: Fie urechile Tale cu luare-aminte la care te lăudăm pe tine zicînd: Pe cei
glasul rugăciunii mele.
robiţi îi izbăveşti, pe bolnavi tămăduieşti,
Citeţul 1: Proorocii și Apostolii lui
pe cei săraci îmbogăţeşti şi izbăveşti pe
Hristos și mucenicii au învățat să fie
cei ce plutesc cu corăbiile. Alergarea spre
lăudată Treimea cea de o ființă, și au
cele zădarnice a robilor o opreşti, şi arăţi,
luminat neamurile cele rătăcite, și
luptătorule, pagubele celor ce li s-a furat.
părtași înge rilor au făcut pe fiii
Pe ostaşi îi înveţi să se ferească de răpire.
oamenilor.
Pruncilor dăruieşti cu milostivire
Citeţul 2: De Te vei uita la fărădelegi,
Doamne, Doamne, cine va suferi? Că la Tine este cererile. Fierbinte ocrotitor te afli celor
milostivirea. ce săvîrşesc sfinţită pomenirea ta. Cu
Citeţul 1: Mucenicii Tăi, Doamne, cu care, preasfinţite pătimitorule, şi nouă
credință întărindu-se, cu năde jdea celor ce lăudăm mucenicia ta cere-ne de
încre dințîndu-se și cu dragostea Crucii la Hristos mare milă.

36
Citeţul 2: Lăudaţi pe Domnul toate Dumnezezu Mucenice Teodore.
neamurile; lăudaţi-L pe El toate popoarele; Citeţul 2: Şi acum… a Născătoarei:
Citeţul 1: Dar al lui Dumnezeu prea Corul: Cum să nu ne mirăm de
mare te-ai arătat, Mucenice Teodore; că nașterea ta cea dumne zeiască-omenească
şi după sfîrşit, ca un viu, împlineşti cu totul cinstită? Că ispită de bărbat
cererile celor ce aleargă la tine; pentru că neluînd, ceea ce ești cu totul fără
şi fiul fe meii, răpit fiind odinioară rob în prihană, ai născut fără tată pe Fiul cu
oaste păgînească venind înaintea ta trup, pe Cel născut din Tatăl mai înainte
văduva şi udînd cu lacrimi biserica ta, tu de veci fără mamă; Care nicicum n-a
ca un milostiv pe cal alb încălecînd ai pus suferit schimbare, sau amestecare, sau
pe fiul ei înaintea ei, nevăzut. Şi după despărțire; ci a păzit întreaga osebire
aceasta, şi cu aceasta n-ai încetat amîndoror firilor. Pentru aceasta, Maică
săvîrşind minuni. Ci roagă pe Hristos- Fecioară, Săpînă, pe El roagă-L să
Dumnezeu să mîntuiască sufletele mîntuiască sufletele celor ce cu dreaptă
noastre. credință te mărturisesc pe tine, de
Citeţul 2: Că s-a întărit mila Lui peste noi şi
adevărul Domnului rămîne în veac. Dumnezeu Născătoare.
Citeţul 1: Pe tine cel numit cu VOHOD
numele dumne zeieştilor daruri, te Diaconul: Înţelepciune drepţi
cinstesc de trei ori fericite Teodore. Că Corul: Lumină lină a sfintei slave a
arătîndu-te luminător neapus al luminii Tatălui ceresc Celui fără de moarte,
celei dumnezeieşti, ai strălucit cu luptele Celui Sfînt şi Fe ricit, Iisuse Hristoase,
tale în toată lumea; şi arătîndu-te mai venind la apusul soarelui, văzînd lumina
puternic decît focul, văpaia ai stins şi cea de seară, lăudăm pe Tatăl şi pe Fiul
capul vicleanului balaur l-au sfărîmat. şi pe Sfîntul Duh, Dumnezeu; vrednic eşti
Pentru aceasta spre chinurile tale în toată vre mea a fi lăudat de glasuri
plecîndu-Se Hristos, a încununat Cuvioase, Fiul lui Dumne zeu, Cel ce dai
dumnezeiescul tău cap. Mare mucenice viaţă, pentru aceasta lumea Te slăveşte.
luptătorule, ca cel ce ai îndrăznire către Diaconul: Să luăm aminte.
Dumnezeu, roagă-te îndelung pentru Preotul: Pace tuturor.
sufletele noastre. Preotul: Înţelepciune. Să luăm
Citeţul 2: Slavă…, aminte.
Citeţul 1: Lucrînd vrăjmaşul cu Citeţul 2: Prochimen, glasul al 6-lea:
tiranul cel ca şi dînsul viclean, ca printr- Să te audă Domnul în ziua necazului.
un organ, prin rea închipuire încerca să Corul: Să te audă Domnul în ziua
spurce cu bucate, din jertfele cele necazului.
necurate, pe binecredinciosul popor, cel Citeţul 2: Să-ţi fie scut numele
ce se curăţea cu postul. Dar tu ai stricat Dumnezeului lui Iacob.
meşteşugirea lui cu chibzuială mai Corul: Să te audă Domnul în ziua
înţeleaptă, şi în vis arătîndu-te necazului.
arhie reului celui de atunci, i-ai Citeţul 2: Să te audă Domnul.
descoperit adîncul gîndului, arătîndu-i Corul: În ziua necazului.
uneltirea cea nesocotită a vecleanului. Preotul: Înţelepciune.
Pentru aceasta aducîndu-ţi ţie Citeţul 2: De la Facere, citire:
mulţumire, te numim mîntuitor şi Preotul: Să luăm aminte:
săvîrşim în toţi anii pomenirea minunii Citeţul 2: Şi a pus Adam nume
ce s-a făcut. Şi încă ne rugăm să ne tuturor animalelor şi tuturor păsărilor
păzim nevătămaţi de uneltirile cerului şi tuturor fiarelor sălbatice; dar
vicleanului, cu rugăciunile tale cele către pentru Adam nu s-a găsit ajutor de

37
potriva lui. Atunci a adus Domnul mine, aceea mi-a dat din pom şi am
Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; mîncat”. Şi a zis Domnul Dumne zeu
şi, dacă a adormit, a luat una din coastele către femeie: “Pentru ce ai făcut
lui şi a plinit locul ei cu carne. Iar coasta aceasta?”. Iar fe meia a zis: “Şarpele m-a
luată din Adam a făcut-o Domnul amăgit şi eu am mîncat”. Zis-a Domnul
Dumnezeu femeie şi a adus-o la Adam. Şi Dumnezeu către şarpe: “Pentru că ai
a zis Adam: “Iată aceasta-i os din oasele făcut aceasta, blestemat să fii între toate
mele şi carne din carnea mea; ea se va animalele şi între toate fiarele cîmpului;
numi femeie, pentru că este luată din pe pîntecele tău să te tîrăşti şi ţărînă să
bărbatul său. De aceea va lăsa omul pe mănînci în toate zilele vieţii tale!
tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu Duşmănie voi pune între tine şi femeie,
femeia sa şi vor fi amîndoi un trup”. între sămînţa ta şi sămînţa ei; aceasta îţi
Adam şi femeia lui erau amîndoi goi şi va zdrobi capul, iar tu îi vei înţepa
nu se ruşinau. Şarpele însă era cel mai călcîiul”. Iar femeii i-a zis: “Voi înmulţi
şiret dintre toate fiarele de pe pămînt, pe me reu necazurile tale, mai ales în vremea
care le făcuse Domnul Dumnezeu. Şi a zis sarcinii tale; în dure ri vei naşte copii;
şarpele către femeie: “Dumnezeu a zis El, atrasă vei fi către bărbatul tău şi el te va
oare, să nu mîncaţi roade din orice pom stăpîni”. Iar lui Adam i-a zis: “Pentru că
din rai?” Iar fe meia a zis către şarpe: ai ascultat vorba femeii tale şi ai mîncat
“Roade din pomii raiului putem să din pomul din care ţi-am poruncit: “Să
mîncăm; numai din rodul pomului celui nu mănînci”, blestemat va fi pămîntul
din mijlocul raiului ne-a zis Dumnezeu: pentru tine! Cu osteneală să te hrăneşti
“Să nu mîncaţi din el, nici să vă atingeţi din el în toate zilele vieţii tale! Spini şi
de el, ca să nu muriţi!”. Atunci şarpele a pălămidă îţi vei mînca pîinea ta, pînă te
zis către femeie: “Nu, nu veţi muri! Dar vei întoarce în pămîntul din care eşti
Dumnezeu ştie că în ziua în care veţi luat; căci pămînt eşti şi în pămînt te vei
mînca din el vi se vor dechide ochii şi veţi întoarce”. Şi a pus Adam fe meii sale
fi ca Dumnezueu, cunoscînd binele şi numele Eva, adică viaţă, pentru că ea era
răul”. De aceea femeia, socotind că rodul să fie mama tuturor celor vii.
pomului este bun de mîncat şi plăcut Preotul: Înţelepciune. Să luăm
ochilor la vede re şi vrednic de dorit aminte.
pentru că dă ştiinţă, a luat din el şi a Citeţul 1: Prochime n, glasul al 6-
mîncat şi a dat bărbatului său şi a mîncat lea: Înalţă-Te, Doamne, întru tăria Ta;
şi el. Atunci li s-au deschis ochii la cînta-vom şi vom lăuda puterile Tale.
amîndoi şi au cunoscut că erau goi, şi au Corul: Înalţă-Te, Doamne, întru
cusut frunze de smochin şi şi-au făcut tăria Ta; cînta-vom şi vom lăuda pute rile
acoperăminte. Iar cînd au auzit glasul Tale.
Domnului Dumnezeu, Care umbla prin Citeţul 1: Doamne, întru pute rea Ta
rai, în răcoarea serii, s-au ascuns Adam se va veseli împăratul şi întru mîntuira
şi femeia lui de faţa Domnului Dumne zeu Ta se va bucura foarte.
printre pomii raiului. Şi a strigat Domnul Corul: Înalţă-Te, Doamne...
Dumnezeu pe Adam şi i-a zis: “Adame, Citeţul 1: Înalţă-Te, Doamne, întru
unde eşti?”. Răspuns-a acesta: “Am auzit tăria Ta.
glasul Tău în rai şi m-am te mut, căci sînt Corul: Cînta-vom şi vom lăuda
gol, şi m-am ascuns”. Şi i-a zis puterile Tale.
Dumnezeu: “Cine ţi-a spus că eşti gol? Diaconul: Porunciţi.
Nu cumva ai mîncat din pomul din care În timp ce diaconul rosteşte aceste cuvinte,
paraclisierul sună din clopoţel şi tot poporul
ţi-am poruncit să nu mănînci?” Zis-a îngenunchează stînd cu faţa la pămînt.
Adam: “Fe meia care mi-ai dat-o să fie cu Preotul luînd în ambele mîini cadelniţa şi o

38
lumînare aprinsă, stînd în faţa prestolului cu faţa spre Corul: Să se îndrepteze rugăciunea
răsărit şi făcînd semnul sfintei Cruci zice:
mea ca tămîia înaintea Ta; ridicarea
Înţelepciune dre pţi. Apoi întorcîndu-se cu faţa
mîinilor mele, je rtfă de seară.
spre apus, la popor, zice: Lumina lui Hritos Trio: Doamne, strigat-am către
luminează tuturor. Tine, auzi-mă; ia aminte la glasul
După ce Preotul rosteşte aceste cuvinte,
paraclisierul sună iarăşi din clopoţel şi poporul se ridică de rugăciunii mele, cînd strig către Tine.
la pămînt. Corul: Să se îndrepteze rugăciunea
Citeţul 1: De la Pilde, citire: mea ca tămîia înaintea Ta; ridicarea
Preotul: Să luăm aminte: mîinilor mele, je rtfă de seară.
Citeţul 1: Prin înţelepciune, Domnul Trio: Pune, Doamne, strajă gurii
a întemeiat pămîntul, iar prin înţelegere mele şi uşă de îngrădire, împrejurul
a întărit cerurile. Prin ştiinţa Sa a buzelor mele.
deschis adîncurile şi norii picură rouă. Corul: Să se îndrepteze rugăciunea
Fiul meu, să nu se depărteze acestea mea ca tămîia înaintea Ta; ridicarea
dinaintea ochilor tăi; păstrează mîinilor mele, je rtfă de seară.
înţelepciunea şi buna chibzuială, căci ele Trio: Să nu abaţi inima mea spre
sînt viaţa sufletului tău şi podoabă cuvinte de vicleşug, ca să-mi
dezvinovăţesc păcatele mele
pentru gîtul tău. Atunci tu vei merge fără
Corul: Să se îndrepteze rugăciunea
teamă pe calea ta şi piciorul tău nu se va
mea ca tămîia înaintea Ta; ridicarea
poticni. De te culci, nu-ţi va fi teamă, iar
mîinilor mele, je rtfă de seară.
de adormi, somnul tău va fi dulce. Să nu Trio: Să se îndre pteze rugăciunea
te temi de frica fără veste şi nici de vreo mea ca tămîia înaintea Ta; ridicarea
năvală a celor păcătoşi, că Domnul este mîinilor mele, je rtfă de seară.
nădejdea ta şi va feri piciorul tău de După sfîrșitul cîntării
cursă. Nu zăbovi a face bine celui ce are Preotul din fața sfintei mese cu glas tare
nevoie, cînd ai putinţa să-l ajuţi. Nu rosteşte rugăciunea cuviosului Părintelui nostru Efrem
Sirul:
spune aproapelui tău: “Du-te şi vino, Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul
mîine îţi voi da”, cînd poţi să-i dai acum. trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
grăirii în deşert nu mi-l da mie. (o metanie)
Nu pune la cale răul împotriva Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
aproapelui tău, cînd el locuieşte fără răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale. (o
grijă lîngă tine. Nu te certa cu nimeni metanie)
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
fără pricină, de vreme ce nu ţi-a făcut văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
nici un rău. Nu rîvni să fii ca omul silnic binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie)
şi nu alege nici una din căile lui; căci Apoi se continuă cealaltă rînduială a
Liturghiei Darurilor mai înainte sfinţite.
omul cu gînd rău este urît de Domnul, iar
de cei drepţi El este mai aproape. Iar după rugăciunea amvonului se cîntă acest
Domnul blesteamă casa celui fără de lege CAN ON
şi binecuvintează adăposturile celor de rugăciune.
drepţi. De cei batjocoritori El rîde, iar Alcătuire a Sfîntului Teodor.
Aducîndu-se şi coliva, se începe cu:
celor sme riţi le dă har.
Preotul: Pace ţie. Citeţul 1: Veniţi să ne închinăm... (de
3 ori)
Diaconul: Înţelepciune.
Şi se cîntă “Să se îndrepteze rugăciunea Psalmul 142
mea…” de 5 ori. Doamne, auzi rugăciunea mea,
Trio: Să se îndre pteze rugăciunea ascultă cere rea mea, întru credincioşia
mea ca tămîia înaintea Ta; ridicarea Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. 2 Să nu
mîinilor mele, je rtfă de seară. intri la judecată cu robul Tău, că nimeni
din cei vii nu-i drept înaintea Ta. 3

39
Vrăjmaşul prigoneşte sufletul me u şi cu foc tot arzîndu-se ca nişte pîine dulce
viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a Sfintei Treimi s-a adus. Pentru
să locuiesc în întuneric ca morţii cei din rugăciunile lui, Hristoase Dumnezeule,
veacuri. 4 Mîhnit e duhul în mine şi inima mîntuieşte sufletele noastre.
mea încre menită înlăuntrul meu. 5 Slavă…, tot acesta.
Adusu-mi-am aminte de zilele cele de Şi acum…, al Născătoarei:
demult; cugetat-am la toate lucrurile Toate tainele tale sînt mai presus de
Tale, la faptele mîinilor Tale m-am cuget, toate sînt preaslăvite Născătoare
gîndit. 6 Întins-am către Tine mîinile de Dumnezeu. Cu curăţia fiind pecetluită
mele, sufletul me u, ca un pămînt şi cu fecioria păzită, Maică te-ai cunoscut
însetoşat. 7 Degrab auzi-mă, Doamne, că nemincinoască, născînd pe Dumnezeu cel
a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa adevărat. Pe Care roagă-L să mîntuiască
Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor sufletele noastre.
ce se coboară în mormînt. 8 Fă să aud Citeţul 1: Miluieşte-mă,
dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e Dumnezeule, după mare mila Ta 2 Şi
nădejdea. Arată-mi calea pe care voi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge
me rge, că la Tine am ridicat sufletul fărădelegea mea. 3 Mai vîrtos mă spală
meu. 9 Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă
Tine alerg, Doamne. 10 Învaţă-mă să fac curăţeşte. 4 Că fărădelegea mea eu o
voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este
Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pururea. 5 Ţie unuia am greşit, şi rău
pămîntul dreptăţii. 11 Pentru numele înaintea Ta am făcut, aşa încît drept eşti
Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru Tu întru cuvintele Tale şi biruitor cînd
dreptatea Ta scoate din necaz sufletul vei judeca Tu. 6 Că iată întru fărădelegi
meu. 12 Fă bunătate de stîrpeşte pe m-am zămislit, şi în păcate m-a născut
vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce maica mea. 7 Că iată adevărul ai iubit;
necăjesc sufletul meu, că eu sînt robul cele nearătate şi cele ascunse ale
Tău. înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. 8
Slavă.., Şi acum..., Aliluia. (de 3 ori) Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi;
Preotul: Dumnezeu este Domnul şi S -a arătat spăla-mă-vei şi mai vîrtos decît zăpada
nouă, bine este cuvîntat Cel ce vine întru numele
mă voi albi. 9 Auzului me u vei da bucurie
Domnului. Mărturisiţi-vă Domnului că este bun, că în
veac este mila Lui. şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele
Corul: Dumnezeu este Domnul şi S- smerite. 10 Întoarce faţa Ta de către
a arătat nouă, bine este cuvîntat Cel ce păcatele mele, şi toate fărădelegile mele
vine întru numele Domnului. şterge-le. 11 Inimă curată zideşte întru
Preotul: Înconjurînd m-au încon-jurat şi în mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte
numele Domnului i-am înfrînt pe ei. întru cele dinlăuntru ale mele. 12 Nu mă
Corul: Dumnezeu este Domnul... lepăda de la faţa Ta, şi Duhul Tău cel
Preotul: Nu voi muri, ci voi fi viu şi voi Sfînt nu-L lua de la mine. 13 Dă-mi mie
povesti lucrurile Domnului. bucuria mîntuirii Tale, şi cu duh
Corul: Dumnezeu este Domnul... stăpînitor mă întăreşte. 14 Învăţa-voi pe
Preotul: Piatra, pe care n-au băgat-o în cei fără de lege căile Tale, şi cei
seamă zditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului; de
la Domnul s-a făcut aceasta şi este minunată întru ochii necredincioşi la Tine se vor întoarce. 15
noştri. Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge,
Corul: Dumnezeu este Domnul... Dumnezeule, Dumne zeul mîntuirii mele;
TROPARUL glasul al 2-lea: bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
16
Mari sînt isprăvile credinţei, în Doamne, buzele mele vei deschide, şi
izvorul văpăii, ca întru o apă de odihnă, gura mea va vesti lauda Ta. 17 Că de ai fi
sfîntul Mucenic Teodor s-a bucurat; căci voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu

40
le vei binevoi. 18 Jertfa lui Dumnezeu: milostiveşte-te spre mine, purtătorule de
duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită chinuri, Teodore.
Dumnezeu nu o va urgisi. 19 Fă bine, Sfinte Mare Mucenice Teodore, roagă-te lui
Dumnezeu pentru noi.
Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului,
Trupul ţi-ai supus minţii celei de sine
şi să se zidească zidurile Ierusalimului. 20
stăpînitoare, mare mucenice, şi cu
Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii,
amîndouă slujeşti Făcătorului.
prinosul şi arderile de tot; atunci vor
Slavă…
pune pe altarul Tău viţei.
Apoi acest Canon, alcătuirea a sfîntului Ioan Stătut-ai la judecata cea tirănească,
Damaschin. vestind Dumnezeu pe Hristos Împăratul; şi
te-ai lepădat a jertfi celor neadevăraţi,
CÎNTAREA 1-A
Teodore.
Corul: “Apa trecînd-o ca pe uscat şi din
Şi acum…
răutatea egiptenilor scăpînd israeliteanul,
Pe tine toţi creştinii te-am cîştigat
striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru
scăpare şi zid pururea; pe tine te slăvim
să-I cîntăm”.
Sfinte Mare Mucenice Teodore, roagă-te lui fără tăcere, ceea ce nu ştii de mire.
Dumnezeu pentru noi.
CÎNTAREA A 4-A
Pe tine, Teodore, ştiindu-te iubitor de
Corul: “Am auzit, Doamne, taina
Dumnezeu şi fiind legat cu dorinţa ta cea
rînduielii Tale, am înţeles lucrurile Tale şi
neajunsă, sufletul şi trupul meu şi cuvintele
am preaslăvit Dumnezeirea Ta”.
laudelor, îţi închin. Sfinte Mare Mucenice Teodore, roagă-te lui
Sfinte Mare Mucenice Teodore, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Dumnezeu pentru noi.
Din tainele cele dumnezeieşti gustînd
Se scria porunca cea urîtă lui
cu cunoştinţa, Mucenice Teodore, fără
Dumnezeu, a aduce jertfe idolilor, iar nu lui
sfială ai propovăduit naşterea lui
Dumnezeu celui viu. Ci tu ai fost adus, nu
Dumnezeu şi o ai mărturisit.
ca să jertfeşti lor, purtătorule de biruinţă, ci Sfinte Mare Mucenice Teodore, roagă-te lui
ca să te aduci jertfă lui Dumnezeu. Dumnezeu pentru noi.
Slavă… Cei ce slujeau patimilor socoteau
Fiind pătruns de dumnezeiasca Dumnezeirea pătimitoare; pe aceştia, cu
dragoste a lui Dumnezeu Celui Preaînalt, duhul fiind tu luminat, i-ai mustrat,
Mucenice Teodore, te-ai făcut ostaş Fiului pătimitorule Teodore.
celui Unul-Născut şi darurile nu le-ai Slavă…
pierdut. Rugămu-ne, fericite Teodore, să ne fii
Şi acum… cu rugăciunea ta izbăvitor nouă, celor ce te
Cetele îngereşti şi omeneşti, Maică lăudăm din tot felul de primejdii şi de
ce nu ştii de mire, te laudă neîncetat; patimi.
pentru că ai ţinut în braţele tale pe Şi acum….
Ziditorul lor, ca pe un prunc. Ceea ce fiind brazdă nearată ai
odrăslit Spicul cel de viaţă făcător, Care
CÎNTAREA A 3-A
dăruieşte lumii viaţă, Născătoare de
Corul: “Doamne, Cel ce ai făcut cele
Dumnezeu, mîntuieşte pe cei ce te laudă pe
de deasupra crugului ceresc şi ai zidit
tine.
Biserica, Tu pe mine mă întăreşte întru
dragostea Ta; că Tu eşti margine doririlor şi CÎNTAREA A 5-A
credincioşilor întărire, Unule Iubitorule de Corul: “Luminează-ne pe noi,
oameni”. Doamne, cu poruncile Tale şi cu braţul Tău
Sfinte Mare Mucenice Teodore, roagă-te lui cel înalt; pacea Ta dă-o nouă, Iubitorule de
Dumnezeu pentru noi.
oameni.”
Cîntare din buzele mele şi rugăciune Sfinte Mare Mucenice Teodore, roagă-te lui
din sufletul meu îndurerat aduc ţie: Dumnezeu pentru noi.

41
Iubiţi pe Domnul, Cel ce vă iubeşte! dumnezeiască strălucire a Fiului lui
Strigaţi, luptătorule Teodore, către Dumnezeu, Celui ce S-a întrupat din tine în
mucenicii cei ce au luptat împreună cu chip de negrăit.
tine. Doamne miluieşte. (de 3 ori)
S finte Mare Mucenice Teodore, roagă-te lui
Condacul, glasul al 8-lea:
Dumnezeu pentru noi.
Aprinzîndu-ţi inima cu rîvnă, Credinţa lui Hristos, ca o pavăză
purtătorule de birurinţă, ai ars pe zeiţa înlăuntru în inima ta primind, puterile cele
cea cu nume mincinos, împreună cu protivnice le-ai călcat, mult-pătimitorule; şi
capiştea ei. cu cunună cerească te-ai încununat în veci,
Slavă… Teodore, ca un nebiruit.
Cu puterea ta cea nebiruită, CÎNTAREA A 7-A
purtătorule de chinuri Teodore, pie rde Corul: “Tinerii cei ce au mers din
îndrăzneala barbarilor şi patimile mele. Iudeea în Babilon oarecînd, cu credinţa
Şi acum… Treimii, văpaia cuptorului au călcat-o,
Fecioară după naştere te lăudăm pe cîntînd: Dumnezeul părinţilor noştri, bine
tine, Născătoare de Dumnezeu, că tu ai eşti cuvîntat”.
născut lumii pe Dumne zeu-Cuvîntul cu Sfinte Mare Mucenice Teodore, roagă-te lui
trup. Dumnezeu pentru noi.
Rănitu-te-ai la trup pentru Cuvîntul
CÎNTAREA A 6-A cel ce S-a rănit după trup pentru noi, şi
Corul: “Rugăciunea mea voi vărsa Acestuia, purtătorule de biruinţă Teodore,
către Domnul şi Lui voi spune scîrbele cu mulţumită veselindu-te, ai strigat:
mele; că s-a umplut sufletul meu de Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti
răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad, şi cuvîntat.
ca Iona mă rog: Dumnezeule, din Sfinte Mare Mucenice Teodore, roagă-te lui
stricăciune scoate-mă”. Dumnezeu pentru noi.
S finte Mare Mucenice Teodore, roagă-te lui Precum a fost pus în mormînt şi de
Dumnezeu pentru noi. bunăvoie a fost pecetluit Mîntuitorul
Ca o slabă, ca o neputincioasă ce era tuturor, aşa te-ai sălăşluit în temniţă
întărîtarea mincinoşilor zei, spre izbîndirea pecetluită, purtătorule de biruinţă Teodore,
sa cerea ajutor de la oameni; de vreme ce se strigînd: Dumnezeul părinţilor noştri, bine
biruia de împotrivirea nemincinoşilor eşti cuvîntat.
mucenici, care propovăduiau adevărul. Sfinte Mare Mucenice Teodore, roagă-te lui
Sfinte Mare Mucenice Teodore, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Dumnezeu pentru noi. Omorît fiind, şi de patimile trupeşti
Ca o slabă, ca o neputincioasă ce era de bunăvoie scuturîndu-te, nu cu mîncare,
întărîtarea mincinoşilor zei, spre izbîndirea purtătorule de chinuri, ci cu dragostea cea
sa cerea ajutor de la oameni; de vreme ce se dumnezeiască hrănindu-te, ai cîntat:
biruia de împotrivirea nemincinoşilor Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti
mucenici, care propovăduiau adevărul. cuvîntat.
Slavă… Slavă…
Întărindu-te cu puterea lui În te mniţă ca în cuptorul tinerilor
Dumnezeu, lauda mucenicilor Teodore, oarecînd, unul din neamestecata Treime
chinurile cele de la păgîni ca pe nişte arătîndu-Se, te-a încurajat, purtătorule
săgetături de prunci le-ai socotit fericite, de biruinţă, pe tine cel ce cîntai:
trăinicia celor viitoare mai înainte văzînd-o. Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti
Şi acum… cuvîntat.
Fă să ne mîntuim de greşeli cu Şi acum…
rugăciunile tale, curată Născătoare de Cînd ai vrut să rînduieşti mîntuirea
Dumnezeu, şi să aflăm, Preacurată, noastră, Mîntuitorule, Te-ai sălăşuit în

42
pîntecele Fecioarei, pe care ai arătat-o curată, noi cei izbăviţi prin tine, slăvindu-
ocrotitoare lumii; Dumne zeul părinţilor te cu cetele cele fără de trup”.
noştri, bine eşti cuvîntat. S finte Mare Mucenice Teodore, roagă-te lui
Dumnezeu pentru noi.
CÎNTAREA A 8-A Pricina muceniciei tale, Teodore, a
Corul: “Pe Împăratul ceresc, pe Care fost dragostea de Dumnezeu. Pentru
Îl laudă oştile îngereşti, lăudaţi-L şi-L aceasta trupul tău s-a dat focului celui
preaînălţaţi înru toţi vecii”. material, şi prin aceasta ai mers la focul
S finte Mare Mucenice Teodore, roagă-te lui cel dumnezeiesc, bucurîndu-te
Dumnezeu pentru noi.
purtătorule de biruinţă, slujitorule al lui
Lipsit fiind de înţelegere mai-
Dumnezeu, Teodore.
marele nelegiuiţilor, te îngrozea pe tine S finte Mare Mucenice Teodore, roagă-te lui
păgîneşte, cinstitorule de Dumne zeu, Dumnezeu pentru noi.
zicînd: Pentru ce în deşert ţi-ai pus Mucenice atotcîntat, ai ars, dar nu
nădejdile, nebunule, într-un om care cu ai fost ars; căci tu ai ars înşelăciunea, şi
sila a murit? Iar tu ai strigat: Tineri stai viu înainte lui Dumne zeu, şi întru El
binecuvîntaţi, preoţi lăudaţi, popoare ca un mucenic te veseleşti, purtătorule de
preaînălţaţi pe Hristos în veci. biruinţă şi slujitorule al lui Dumne zeu,
S finte Mare Mucenice Teodore, roagă-te lui Teodore.
Dumnezeu pentru noi.
Slavă…
Ca un priceput şi înţelept iconom al
Pe Tine un Hristos Te cunoaştem
harului, cu harul ce s-a dăruit ţie de la
pe Unul din Treime în două firi
Dumnezeu ai strigat, Teodore, celui ce
desăvîrşite; păzeşte pe poporul Tău
poruncea păgîneşte: Această ruşine să fie
acesta, pe care l-ai cîştigat cu scump
mie şi celor ce cîntă: Tineri binecuvîntaţi,
sîngele Tău; pentru rugăciunile lui
preoţi lăudaţi, popoare preaînălţaţi pe
Teodor, purtătorul de biruinţă.
Hristos în veci.
Şi acum…
Binecuvîntăm pe Tatăl şi pe Fiul şi
Pe tine mîntuire întru prime jdii te
pe Sfîntul Duh, Dumne zeu.
avem totdeauna, ceea ce ai purtat în
Tinereşte te-ai luptat, cu
braţe pe Dumne zeu cel nevăzut, şi lăudat
îndrăzneală ai mustrat, strigînd către
în ceruri de toate Puterile, şi Care pe
tiranul: Pentru ce eşti fără de minte,
Sine S-a dăruit nouă.
poruncind ca lăsînd pe Făcătorul să ne
Corul: “Cu adevărat, Născătoare de
închinăm în chip mincinos făpturilor?
Dumnezeu, te mărturisim pe tine Fecioară
Iar eu cînt: Tineri binecuvîntaţi, preoţi
curată, noi cei izbăviţi prin tine, slăvindu-
lăudaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos
te cu cetele cele fără de trup”.
în veci.
Citeţul 2: Sfinte Dumne zeule..., (de 3
Şi acum…
ori) Slavă..., Şi acum..., Preasfîntă
În forme trupeşti, cu felurite
Treime..., Tatăl nostru...,
graiuri închipuite şi cu arătări
Preotul: Că a Ta este împărăţia,
însemnătoare şi îchipuitoare, au vestit
puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiulu şi
mai înainte grăitorii de Dumne zeu
a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în
naşterea ta, Fecioară, cea mai presus de
vecii vecilor.
fire şi minunată. Pentru aceasta
Citeţul 2: Amin.
veselindu-ne pe tine cu dreaptă credinţă
te lăudăm, preaînălţînd pe Hristos întru Troparul glasul al 3-lea:
toţi vecii. Corul: Mari sînt isprăvile credinţei,
în izvorul văpăii, ca întru o apă de
CÎNTAREA A 9-A odihnă, sfîntul Mucenic Teodor s-a
Corul: “Cu adevărat, Născătoare de
bucurat; căci cu foc tot arzîndu-se ca
Dumnezeu, te mărturisim pe tine Fecioară
nişte pîine dulce Sfintei Treimi s-a adus.

43
Pentru rugăciunile lui, Hristoase Tău Celui fără de început şi Preasfîntului
Dumnezeule, mîntuieşte sufletele noastre. şi bunului şi de viaţă făcătorului Tău
Slavă… Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Condacul, glasul al 8-lea: Corul: Amin.
Credinţa lui Hristos, ca o pavăză Corul: Fie numele Domnului
înlăuntru în inima ta primind, pute rile binecuvîntat de acum şi pînă-n veac (de 3
cele protivnice le-ai călcat, mult- ori). Slavă… Şi acum…
pătimitorule; şi cu cunună cerească te-ai Psalmul 33
încununat în veci, Teodore, ca un
Bine voi cuvînta pe Domnul în toată
nebiruit. vre mea, pururea lauda Lui în gura mea.
Şi acum…, a Născătoarei: 2
În Domnul se va lăuda sufletul meu; să
Toate tainele tale sînt mai presus de audă cei blînzi şi să se veselească. 3 Slăvîţi
cuget, toate sînt preaslăvite Născătoare pe Domnul împreună cu mine, şi să
de Dumnezeu. Cu curăţia fiind pecetluită înălţăm numele Lui împreună. 4 Căutat-
şi cu fecioria păzită, Maică te-ai cunoscut am pe Domnul şi m-a auzit, şi din toate
nemincinoască, născînd pe Dumnezeu cel necazurile mele m-a izbăvit. 5 Apropiaţi-
adevărat. Pe Care roagă-L să mîntuiască vă de El şi vă luminaţi, şi feţele voastre să
sufletele noastre. nu se ruşineze. 6 Săracul acesta a strigat
Preotul: Domnului să ne rugăm. şi Domnul l-a auzit pe el, şi din toate
Corul: Doamne miluieşte. necazurile lui l-a izbăvit. 7 Străjui-va
Preotul: Doamne, Cela ce ai plinit înge rul Domnului împrejurul celor ce se
toate cu cuvîntul Tău şi ai poruncit tem de El, şi-i va izbăvi pe ei. 8 Gustaţi şi
pămîntului să scoată multe feluri de vedeţi că bun este Domnul; fericit
roade spre desfătarea şi hrana noastră; bărbatul care nădăjduieşte în El. 9
Care pe cei trei tineri şi pe Daniel, care Temeţi-vă de Domnul toţi sfinţii Lui, că
erau în Babilon, fiind hrăniţi cu seminţe, n-au lipsă cei ce se tem de El. 10 Bogaţii
i-ai arătat mai frumoşi decît pe cei au sărăcit şi au flămînzit, iar cei ce-L
hrăniţi cu multe desfătări; Însuţi, întru caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot
tot Bunule Împărate, şi aceste seminţe cu binele. 11 Veniţi fiilor, ascultaţi-mă pe
multe feluri de roade le binecuvintează (şi mine, frica Domnului vă voi învăţa pe
Preotul binecuvîntînd face semnul Sfintei Cruci peste ele)
voi; 12 Cine este omul cel ce voieşte viaţa,
şi sfinţeşte pe cei ce vor gusta din ele, că
care iubeşte să vadă zile bune? Opreşte-ţi
acestea spre slava Ta şi spre cinstirea
limba de la rău şi buzele tale să nu
Sfîntului Mare Mucenic Teodor s-au pus grăiască vicleşug. 13 Fereşte-te de rău şi
înainte Ta de robii Tăi; încă şi spre
fă bine, caută pacea şi o urmează pe ea. 14
pomenirea celor ce s-au săvîrşit în Ochii Domnului spre cei drepţi şi
dreapta cre dinţă. Şi dăruieşte, Bunule,
urechile Lui s pre rugăciunea lor. 15 Iar
celor ce au înfrumuseţat acestea şi celor faţa Domnului spre cei ce fac rele, ca să
ce săvîrşesc pomenirea, toate cererile cele
piară de pe pămînt pomenirea lor. 16
către mîntuire şi desfătarea bunătăţilor Strigat-au drepţii şi Domnul i-a auzit, şi
Tale celor veşnice. Pentru rugăciunile din toate necazurile lor i-a izbăvit. 17
Preacuratei Stăpînei noastre, de Aproape este Domnul de cei umiliţi la
Dumnezeu Născătoarei şi pururea inimă, şi pe cei smeriţi cu duhul îi va
Fecioarei Maria şi cu ale Sfîntului Mare mîntui. 18 Multe sînt necazurile drepţilor,
Mucenic Teodor, a cărui pomenire o şi din toate acelea îi va izbăvi pe ei
săvîrşim şi cu ale tuturor sfinţilor Tăi. Domnul. 19 Domnul păzeşte toate oasele
Că Tu eşti Cel ce binecuvintezi şi sfinţeşti lor, nici unul din ele nu se va zdrobi. 20
toate Hristoase Dumnezeul nostru, şi Ţie Moartea păcătoşilor este cumplită, şi cei
slavă înălţăm, împreună şi Părintelui ce urăsc pe cel drept vor greşi. 21 Mîntui-

44
va Domnul sufletele robilor Săi şi nu vor Dumnezeul dreptăţii mele! Întru necaz
greşi toţi cei ce nădăjduiesc în El. m-ai desfătat! Milostiveşte-Te spre mine
Preotul: Binecuvîntarea Domnului şi ascultă rugăciunea mea. 2 Fiii
peste voi, cu al Său har şi cu a Sa iubire oamenilor, pînă cînd grei la inimă?
de oameni, totdeauna acum şi pururea şi Pentru ce iubiţi deşertăciunea şi căutaţi
în vecii vecilor. minciuna? 3 Să ştiţi că minunat a făcut
Corul: Amin. Domnul pe cel cuvios al Său; Domnul mă
Preotul: Slavă Ţie, Hristoase va auzi cînd voi striga către Dînsul. 4
Dumnezeule, năde jdea noastră, slavă Ţie. Mîniaţi-vă, dar nu greşiţi; de cele ce
Corul: Slavă…, Şi acum…, Doamne ziceţi în inimile voastre, întru
miluieşte (de 3 ori) ... binecuvintează. aşternuturile voastre, vă căiţi. 5 Jertfiţi
Preotul face otpustul: je rtfa dre ptăţii şi nădăjduiţi în Domnul. 6
Hristos adevăratul Dumnezeul Mulţi zic: “Cine ne va arăta nouă cele
nostru, pentru rugăciunile preacuratei bune?” Dar însemnatu-s-a peste noi
maicii Sale, cu ale sfinţilor măriţilor şi lumina feţei Tale, Doamne! 7 Dat-ai
întru tot lăudaţilor Apostoli; ale slăviților veselie în inima mea, mai mare decît
și bunilor biruitori mucenici, ale veselia pentru rodul lor de grîu, de vin şi
preacuvioșilor și de Dumne zeu purtători de untdelemn ce s-a înmulţit. 8 Cu pace,
părinților noștri, ale sfîntului (N) (al cărui aşa mă voi culca şi voi adormi, că Tu,
hram îl poartă biserica), ale sfîntului marelui Doamne, îndeosebi întru năde jde m-ai
mucenic Teodor Tiron, a cărui pomenire aşezat.
o săvîrșim, ale celui între sfinţi Părintelui Psalmul 6
nostru Grigorie Dialogul, a cărui Doamne, nu cu mînia Ta să mă
liturghie am săvîrșit, ale sfinţilor şi mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă
dumnezeieştilor părinţi Ioachim şi Ana, cerţi. 2 Miluieşte-mă, Doamne, că
şi ale tuturor sfinţilor să ne miluiască şi neputincios sînt; vindecă-mă, Doamne,
să ne mîntuiască pe noi ca bun şi de că s-au tulburat oasele mele; 3 Şi sufletul
oameni iubitor. meu s-a tulburat foarte, şi Tu, Doamne,
Corul: Amin. Pe Marele Domn... pînă cînd? 4 Întoarce-Te, Doamne;
izbăveşte sufletul meu, mîntuieşte-mă,
PAVECERNIŢA CEA MARE ÎN pentru mila Ta. 5 Că nu este întru moarte
ZIUA DE VINERI SEARA ÎN cel ce Te pomeneş-te pe Tine. Şi în iad
PRIMA SĂPTĂMÎNĂ A cine Te va lăuda pe Tine ? 6 Ostenit-am
POSTULUI MARE. întru suspinul meu, spăla-voi în fiecare
noapte patul meu, cu lacrimile mele
Preotul: Binecuvîntat este aşternutul meu voi uda. 7 Tulburatu-s-a
de supărare ochiul meu, îmbătrînit-am
Dumnezeul nostru totdeauna acum şi
pururea, şi în vecii vecilor. între toţi vrăjmaşii mei. 8 Depărtaţi-vă de
Citeţul 1: Amin. Slavă Ţie, Dumne- la mine toţi cei ce lucraţi fărădelegea, că
zeul nostru, slavă Ţie. Împărate ceresc, a auzit Domnul glasul plînge rii mele. 9
Mîngîietorule ..., Sfinte Dumne zeule ..., Auzit-a Domnul cererea mea, Domnul
rugăciunea mea a primit. 10 Să se
Preasfîntă Treime, ..., Tatăl nostru ...
Preotul: Că a Ta este împărăţia ... ruşineze şi să se tulbure foarte toţi
Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte vrăjmaşii mei; să se întoarcă şi să se
(de 12 ori). Slavă..., Şi acum..., Veniţi să ne
ruşineze foarte degrab.
închinăm (de 3 ori) Psalmul 12
Pînă cînd, Doamne, mă vei uita
Psalmul 4
Cînd Te-am chemat, m-ai auzit, pînă în sfîrşit? Pînă cînd vei întoarce faţa

45
Ta de la mine? 2 Pînă cînd voi pune pune lui în calea pe care a ales-o. 14
gînduri în sufletul meu, dure re în inima Sufletul lui întru bunătăţi se va sălăşlui şi
mea ziua şi noaptea? 3 Pînă cînd se va seminţia lui va moşteni pămîntul. 15
înălţa vrăjmaşul meu împotriva mea? 4 Domnul este întărirea celor ce se tem de
Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul Dînsul, aşezămîntul Lui îl va arăta lor. 16
meu, luminează ochii mei, ca nu cumva Ochii mei pururea spre Domnul, că El va
să adorm întru moarte, 5 Ca nu cumva să scoate din laţ picioarele mele. 17 Caută
zică vrăjmaşul me u: “Întăritu-m-am spre mine şi mă miluieşte, că părăsit şi
asupra lui”. Cei ce mă necăjesc se vor sărac sînt eu. 18 Necazurile inimii mele s-
bucura de mă voi clătina. 6 Iar eu spre au înmulţit; din nevoile mele scoate-mă.
19
mila Ta am nădăjduit; bucura-se-va Vezi smerenia mea şi osteneala mea, şi-
inima mea de mîntuirea Ta; cînta-voi mi iartă toate păcatele mele. 20 Vezi pe
Domnului, Celui ce mi-a făcut bine şi voi vrăjmaşii mei, că s-au înmulţit şi cu ură
cînta numele Domnului celui Preaînalt. nedreaptă m-au urît. 21 Păzeşte sufletul
Caută, auzi-mă, Doamne, meu şi mă izbăveşte, ca să nu mă ruşine z
Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca că am nădăjduit în Tine. 22 Cei fără
nu cumva să adorm întru moarte, Ca nu răutate şi cei drepţi s-au lipit de mine, că
cumva să zică vrăjmaş ul meu: “Întăritu- Te-am aşteptat, Doamne. 23 Izbăveşte,
m-am asupra lui”. Dumnezeule, pe Israel din toate
Slavă…, Şi acum… Aliluia. (de 3 ori) necazurile lui.
Doamne miluieşte (de 3 ori), Slavă…, Şi Psalmul 30
acum… Spre Tine, Doamne, am nădăjduit,
Psalmul 24 ca să nu fiu ruşinat în veac. Întru
Către Tine, Doamne, am ridicat îndreptarea Ta izbăveşte-mă şi mă
sufletul meu, Dumne zeul me u. 2 Spre scoate. 2 Pleacă spre mine urechea Ta,
Tine am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în grăbeşte de mă scoate. Fii mie Dumne zeu
veac, nici să rîdă de mine vrăjmaşii mei, 3 apărător şi casă de scăpare ca să mă
Pentru că toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine mîntuieşti. 3 Că puterea mea şi scăparea
nu se vor ruşina; să se ruşineze toţi cei ce mea eşti Tu şi pentru numele Tău mă vei
fac fărădelegi în deşert. 4 Căile Tale, povăţui şi mă vei hrăni. 4 Scoate-mă-vei
Doamne, arată-mi, şi cărările Tale mă din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o
învaţă. 5 Îndreptează-mă spre adevărul mie, că Tu eşti apărătorul meu. 5 În
Tău şi mă învaţă, că Tu eşti Dumne zeu, mîinile Tale îmi voi da duhul meu;
Mîntuitorul me u, şi pe Tine Te-am izbăvitu-m-ai, Doamne, Dumnezeul
aşteptat toată ziua. 6 Adu-Ţi aminte de adevărului. 6
Urît-ai pe cei ce păzesc
îndurările şi milele Tale, Doamne, că din deşertăciuni în zadar, iar eu spre
veac sînt. 7 Păcatele tinereţilor mele şi ale Domnul am nădăjduit. 7 Bucura-mă-voi
neştiinţei mele nu le pomeni. 8 După mila şi mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat
Ta pomeneşte-mă Tu, pentru bunătatea spre sme renia mea, mîntuit-ai din nevoi
Ta, Doamne. 9 Bun şi drept este Domnul, sufletul meu, 8 Şi nu m-ai lăsat în mîinile
pentru aceasta lege va pune celor ce vrăjmaşului; pus-ai în loc desfătat
greşesc în cale. 10 Îndrepta-va pe cei picioarele mele. 9 Miluieşte-mă, Doamne,
blînzi la judecată, învăţa-va pe cei blînzi că mă necăjesc; tulburatu-s-a de mînie
căile Sale. 11 Toate căile Domnului sînt ochiul meu, sufletul meu şi inima mea. 10
milă şi adevăr pentru cei ce caută Că s-a stins întru durere viaţa mea şi anii
aşezămîntul Lui şi mărturiile Lui. 12 mei în suspinuri; slăbit-a întru sărăcie
Pentru numele Tău, Doamne, curăţeşte tăria mea şi oasele mele s-au tulburat. 11
păcatul meu,că mult este. 13 Cine este La toţi vrăjmaşii mei m-am făcut de
omul cel ce se teme de Domnul? Lege va ocară şi vecinilor mei foarte, şi frică

46
cunoscuţilor mei. Cei ce mă vedeau afară armă te va înconjura adevărul Lui. 5 Nu
fugeau de mine. 12 Uitat am fost ca un te vei teme de frica de noapte, de săgeata
mort din inima lor, ajuns-am ca un vas ce zboară ziua, 6 De lucrul ce umblă în
stricat, 13 Că am auzit ocara multora din întune ric, de molima ce bîntuie întru
cei ce locuiesc împre jur, cînd se adunau amiază. 7 Cădea-vor dinspre latura ta o
ei împreună împotriva mea; ca să ia mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de
sufletul meu s-au sfătuit. 14 Iar eu către tine nu se vor apropia. 8 Însă cu ochii tăi
Tine am nădăjduit, Doamne, zis-am: “Tu vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei
eşti Dumne zeul meu!” 15 În mîinile Tale, vedea. 9 Pentru că pe Domnul, năde jdea
soarta mea, izbăveşte-mă din mîna mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare
vrăjmaşilor mei şi de cei ce mă ţie. 10 Nu vor veni către tine rele şi bătaie
prigonesc. 16 Arată faţa Ta peste robul nu se va apropia de locaşul tău. 11 Că
Tău, mîntuieşte-mă cu mila Ta! 17
înge rilor Săi va porunci pentru tine ca să
Doamne, să nu fiu ruşinat, că Te-am
te păzească în toate căile tale. 12 Pe mîini
chemat pe Tine; să se ruşineze
te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de
necredincioşii şi să se coboare în iad. 18
Mute să fie buzele cele viclene, care piatră piciorul tău. 13 Peste aspidă şi
grăiesc împotriva dreptului fărădelege, vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi
cu mîndrie şi cu defăimare. 19 Cît este de peste balaur. 14 “Că spre Mine a
mare mulţimea bunătăţii Tale, Doamne, nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, zice
pe care ai gătit-o celor ce se tem de Tine, Domnul; îl voi acoperi pe el,că a
pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în cunoscut numele Meu. 15 Striga-va către
Tine, înaintea fiilor oamenilor. 20 Mine şi-l voi auzi pe el; cu dînsul sînt în
Ascunde-i-vei pe dînşii cu acoperămîntul necaz şi-l voi scoate pe el şi-l voi slăvi. 16
feţei Tale de tulburarea oamenilor. 21 Cu lungime de zile îl voi umple pe el, şi-i
Acoperi-i-vei pe ei în cortul Tău de voi arăta lui mîntuirea Mea”.
împotrivirea limbilor. 22 Binecuvîntat Cîntarea proorocului Isaia, cu cîntare dulce, lin şi
rar, pe glasul al 7-lea:
este Domnul, că minunată a fost mila Sa,
Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi,
în cetate întărîtă. 23 Iar eu am zis întru
uimirea mea: Lepădat sînt de la faţa neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este
ochilor Tăi. 24 Pentru aceasta ai auzit Dumnezeu.
glasul rugăciunii mele cînd am strigat Auziţi pînă la marginile
către Tine. 25 Iubiţi pe Domnul toţi pămîntului, căci cu noi este Dumnezeu.
cuvioşii Lui, că adevărul caută Domnul şi Cei puternici, plecaţi-vă, căci cu noi
răsplăteşte celor ce se mîndresc, cu este Dumne zeu.
prisosinţă. 26 Îmbărbătaţi-vă şi să se Că iarăşi veţi putea şi iarăşi veţi fi
întărească inima voastră, toţi cei ce biruiţi, căci cu noi este Dumnezeu.
nădăjduiţi în Domnul. Şi orice sfat veţi sfătui, risipi-l-va
Psalmul 90 Domnul, căci cu noi este Dumnezeu.
Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Şi cuvîntul pe care îl veţi grăi, nu
Preaînalt, întru acoperămîntul va rămîne întru voi, căci cu noi este
Dumnezeului cerului se va sălăşlui. 2 Va Dumnezeu.
zice Domnului: “Sprijinitorul meu eşti şi De frica voastră nu ne vom te me,
scăparea mea; Dumnezeul meu, voi nici ne vom tulbura, căci cu noi este
nădăjdui spre Dînsul”. 3 Că El te va Dumnezeu.
izbăvi din cursa vînătorilor şi de cuvîntul Pe Domnul Dumne zeul nostru, pe
tulburător. 4 Cu spatele te va umbri pe Acela vom sfinţi şi El va fi nouă frică,
tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o căci cu noi este Dumnezeu.

47
Şi de voi fi nădăjduindu-mă s pre fără de păcat, dăruieşte-o mie,
Dînsul, va fi mie spre sfinţire, căci cu noi Mîntuitorule, şi mă mîntuieşte.
este Dumne zeu. Slavă…,
Şi de voi fi nădăjduindu-mă s pre Ziua trecînd, slăvescu-Te pe Tine,
Dînsul şi mă voi mîntui printr-Însul, căci Stăpîne: seara, rogu-mă, cu noaptea, fără
cu noi este Dumnezeu. de sminteală, dăruieşte-o mie,
Iată eu şi pruncii care mi i-a dat Mîntuitorule, şi mă mîntuieşte.
Dumnezeu, căci cu noi este Dumne zeu. Şi acum…,
Poporul cel ce umbla întru Ziua trecînd, cu cîntare, Te slăvesc
întune ric a văzut lumină mare, căci cu pe Tine, Sfinte: seara, rogu-mă, cu
noaptea, fără de bîntuială, dăruieşte-o
noi este Dumnezeu.
mie, Mîntuitorule, şi mă mîntuieşte.
Cei ce locuiţi în latura şi umbra Glasul al 2-lea:
morţii, lumină va srăluci peste voi, căci Firea cea fără de trup a
cu noi este Dumnezeu. heruvimilor, cu cîntări fără încetare pe
Că prunc S-a născut nouă Fiul şi S- Tine Te slăveşte.
a dat nouă, căci cu noi este Dumnezeu. Vieţuitorii cei cu cîte şase aripi,
A Cărui stăpînire s-a făcut peste serafimii, cu neîncetate glasuri pe Tine
umărul Lui, căci cu noi este Dumnezeu. Te preaînalţă.
Şi păcii Lui nu este hotar, căci cu Toate oştile îngerilor cu cîntări
noi este Dumnezeu. întreit sfinte Te laudă.
Şi se cheamă numele Lui Înger de Că mai înainte de toate eşti, Cel ce
mare sfat, căci cu noi este Dumnezeu. eşti Părinte şi împreună fără de început
Sfetnic minunat, căci cu noi este ai pe Fiul Tău.
Dumnezeu. Şi întocmai cinstit purtînd pe
Dumnezeu tare, Stăpînitor, Domn Duhul vieţii, nedespărţirea Treimii arăţi.
păcii, căci cu noi este Dumne zeu. Preasfîntă Fecioară, Maica lui
Părinte al veacului ce va să fie, căci Dumnezeu, şi cei ce aţi fost singuri
cu noi este Dumnezeu. văzători cuvîntului şi slujitori.;
Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, Ale proorocilor şi ale mucenicilor
neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este toate cetele, ca cei ce aveţi viaţă
Dumnezeu. nemuritoare,
Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, Pentru toţi rugaţi-vă cu de-adinsul,
neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este că toţi sînte m întru nevoi.
Dumnezeu. Ca, izbăvindu-ne de înşelăciunea
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului celui rău, să cîntăm cîntare îngerească:
Duh, căci cu noi este Dumnezeu. „Sfinte, Sfinte, Sfinte, întreit Sfinte,
Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, Doamne, miluieşte-ne şi ne mîntuieşte pe
neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este noi. Amin.”
Dumnezeu. Citeţul 1: Cred întru unul Dumne-
Şi acum, şi pururea, şi în vecii zeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului
vecilor. Amin. Căci cu noi este şi al pămîntului, văzutelor tuturor şi
Dumnezeu. nevăzutelor. Şi întru unul Domn Iisus
Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut,
neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este Care din Tatăl S-a născut mai înainte de
toţi vecii; Lumină din Lumină,
Dumnezeu.
Apoi troparele: Dumnezeu adevărat din Dumne zeu
Ziua trecînd, mulţumesc Ţie, adevărat, născut, iar nu făcut; Cel de o
Doamne, seara, rogu-mă, cu noaptea, fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au

48
făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru Preotul: Că a Ta este împărăţia…
a noastră mîntuire, S-a pogorît din ceruri Citeţul 1: Amin.
şi S-a întrupat de la Duhul Sfînt şi din Şi troparul Sf. Teodor, glasul al 2-lea:
Maria Fecioara şi S-a făcut om. Şi S-a
Corul: Mari sînt isprăvile credinţei,
răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu
Pilat, şi a pătimit, şi S-a îngropat. Şi a în izvorul văpăii, ca întru o apă de
înviat a treia zi după Scripturi. Şi S-a odihnă, sfîntul Mucenic Teodor s-a
suit la ceruri, şi şade de-a dreapta bucurat; căci cu foc tot arzîndu-se ca
Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu Slavă, să nişte pîine dulce Sfintei Treimi s-a adus.
judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie Pentru rugăciunile lui, Hristoase
nu va avea sfîrşit. Şi întru Duhul Sfînt, Dumnezeule, mîntuieşte sufletele noastre.
Domnul de viaţă făcătorul, Care din Doamne miluieşte. (de 40 de ori)
Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl Slavă… Şi acum… Ceea ce eşti mai
şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a cinstită decît heruvimii…
grăit prin prooroci. Întru una, sfîntă, Întru numele Domnului, …
sobornicească şi apostolească Biserică. binecuvintează.
Mărturisesc un botez întru iertarea Preotul: Pentru rugăciunile sfinţilor
păcatelor. Aştept învierea morţilor. Şi părinţilor noştri, Doamne Iisuse
viaţa veacului ce va să fie. Amin. Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-
Citeţul 2: Preasfîntă Stăpînă, de ne pe noi.
Dumnezeu Născătoare, roagă-te pentru Citeţul 1: Amin.
noi păcătoţii. (de 2 ori) Doamne, Doamne, Cel ce ne-ai
Toate pute rile cereşti, ale sifnţilor izbăvit de toată săgeata ce zboară în zi,
înge ri şi ale arhanghelilor, rugaţi-vă izbăveşte-ne şi de tot lucrul ce umblă
pentru noi, păcătoşii. întru întune ric. Primeşte jertfa cea de
Sfinte Ioane, Proorocule şi seară, ridicările mîinilor noastre şi ne
Înaintemergătorule şi Botezătorul învredniceşte şi măsura nopţii fără de
Domnului nostru Iisus Hristos, roagă-te prihană a o trece, neispitiţi de rele, şi ne
pentru noi, păcătoşii. izbăveşte de toată tulburarea şi
Sfinţilor măriţilor apostoli, îngrozirea, care ne vine de la diavol.
proorocilor şi mucenicilor, şi toţi sfinţii, Dăruieşte sufletelor noastre umilinţă şi
rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii. gîndurilor noastre grijire de întrebarea
Preacuvioşilor şi de Dumnezeu ce va să fie la înfricoşătoarea şi dreapta
purtători părinţi ai noştri, păstori şi Ta judecată. Pătrunde, cu frica Ta,
învăţători ai lumii, rugaţi-vă pentru noi, trupurile noastre şi omoară mădularele
păcătoşii. noastre cele pămînteşti, ca şi întru
Aici se pomeneşte şi sfîntul al cărui hram este, de liniştea somnului să ne luminăm cu
două ori. privirea la judecăţile Tale. Întoarce de la
Cea nebiruită şi necuprinsă şi noi toată nălucirea necuvioasă şi pofta
dumnezeiască pute re a cinstitei şi de cea vătămătoare, şi ne ridică în vre me de
viaţă făcătoarei Cruci, nu ne lăsa pe noi, rugăciune, întăriţi în credinţă şi sporind
păcătoşii. întru poruncile Tale, cu bună vrerea şi
Dumnezeule, curăţeşte-ne pe noi, bunătatea Unuia-Născut Fiului Tău, cu
păcătoşii . Care binecuvîntat eşti, împreună cu
Dumnezeule, curăţeşte-ne pe noi, Preasfîntul şi bunul, şi de viaţă Făcătorul
păcătoşii . Duhului Tău, acum şi pururea, şi în vecii
Dumnezeule, curăţeşte-ne pe noi,
vecilor. Amin.
păcătoşii, şi ne miluieşte.
Citeţul 2: Veniţi să ne închinăm ... (de
Citeţul 1: Sfinte Dumnezeule… 3 ori)
Preasfîntă Treime… Tatăl nostru…

49
Psalmul 50 În orice zi Te voi chema, degrab auzi-
Miluieste-mă, Dumnezeule, după mă! 4 Că s-au stins ca fumul zilele mele şi
mare mila Ta 2 Şi, după mulţimea oasele mele ca uscăciunea s-au făcut. 5
îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Rănită este inima mea şi s-a uscat ca
3
Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea iarba; că am uitat să-mi mănînc pîinea
şi de păcatul meu mă curăţeşte. 4 Că mea. 6 De glasul suspinului me u, osul
fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu s-a lipit de carnea mea. 7
meu înaintea mea este pururea. 5 Ţie Asemănatu-m-am cu pelicanul din
unuia am greşit şi rău înaintea Ta am pustie; ajuns-am ca bufniţa din
făcut, aşa încît drept eşti Tu întru dărîmături. 8 Privegheat-am şi am ajuns
cuvintele Tale şi biruitor cînd vei judeca ca o pasăre singuratică pe acoperiş. 9
Tu. 6 Că iată întru fărădelegi m-am Toată ziua m-au ocărît vrăjmaşii mei şi
zămislit, şi în păcate m-a născut maica cei ce mă lăudau împotriva mea se jurau.
mea. 7 Că iată adevărul ai iubit; cele 10
Că cenuşă am mîncat în loc de pîine şi
nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii băutura mea cu plînge re am amestecat-o,
Tale, mi-ai arătat mie. 8 Stropi-mă-vei cu 11
Din pricina urgiei Tale şi a mîniei
isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai Tale; că, ridicîndu-mă eu, m-ai surpat. 12
vîrtos decît zăpada mă voi albi. 9 Auzului Zilele mele ca umbra s-au plecat şi eu ca
meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se- iarba m-am uscat. 13 Iar Tu, Doamne, în
vor oasele mele cele smerite. 10 Întoarce veac rămîi şi pomenirea Ta din neam în
faţa Ta de către păcatele mele şi toate neam. 14 Sculîndu-Te, vei milui Sionul, că
fărădelegile mele şterge-le. 11 Inimă vre mea este să-l miluieşti pe el, că a venit
curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi vre mea. 15 Că au iubit robii Tăi pietrele
duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru lui şi de ţărîna lui le va fi milă. 16 Şi se
ale mele. 12 Nu mă lepăda de la faţa Ta şi vor te me neamurile de numele Domnului
Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine. şi toţi împăraţii pămîntului de slava Ta.
13
Dă-mi mie bucuria mîntuirii Tale şi cu 17
Că va zidi Domnul Sionul şi se va arăta
duh stăpînitor mă întăreşte. 14 Învăţa-voi întru slava Sa. 18 Căutat-a spre
pe cei fără de lege căile Tale şi cei rugăciunea celor smeriţi şi n-a dispreţuit
necredincioşi la Tine se vor întoarce. 15 cererea lor. 19 Să se scrie acestea pentru
Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge, neamul ce va să vină şi poporul ce se
Dumnezeule, Dumne zeul mîntuirii mele; zideşte va lăuda pe Domnul; 20 Că a
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. privit din înălţimea cea sfîntă a Lui,
16
Doamne, buzele mele vei deschide şi Domnul din ce r pe pămînt a privit, 21 Ca
gura mea va vesti lauda Ta. 17 Că de ai fi să audă s uspinul celor ferecaţi, să dezlege
voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu pe fiii celor omorîţi, 22 Să vestească în
le vei binevoi. 18 Jertfa lui Dumnezeu: Sion numele Domnului şi lauda Lui în
duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită Ierusalim, 23 Cînd se vor aduna
Dumnezeu nu o va urgisi. 19 Fă bine, popoarele împreună şi împărăţiile, ca să
Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, slujească Domnului. 24 Zis-am către
şi să se zidească zidurile Ierusalimului. 20 Dumnezeu în calea tăriei Lui: „Vesteşte-
Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, mi puţinătatea zilelor mele. 25 Nu mă lua
prinosul şi arderile de tot; atunci vor la jumătatea zilelor mele, că anii Tăi,
pune pe altarul Tău viţei. Doamne, sînt din neam în neam.” 26
Psalmul 101 Dintru început Tu, Doamne, pămîntul l-
Doamne, auzi rugăciunea mea şi ai întemeiat şi lucrul mîinilor Tale sînt
strigarea mea la Tine să ajungă! 2 Să nu cerurile. 27 Acelea vor pieri, iar Tu vei
întorci faţa Ta de la mine; în orice zi mă rămîne şi toţi ca o haină se vor învechi, şi
necăjesc, pleacă spre mine urechea Ta! 3 ca un veşmînt îi vei schimba, şi se vor

50
schimba. 28 Dar Tu acelaşi eşti şi anii Tăi întune ric s ub pămînt, căci Tu eşti,
nu se vor împuţina. 29 Fiii robilor Tăi vor Dumnezeule, Dumnezeul celor ce se
locui pămîntul lor şi seminţia lor în veac pocăiesc. Arată-Ţi peste mine bunătatea
va propăşi. Ta, mîntuieşte-mă pe mine, nevrednicul,
Rugăciunea regelui M anase. după mare mila Ta, şi Te voi preaslăvi în
Doamne atotţiitorule, Dumnezeul toate zilele vieţii mele. Căci pe Tine Te
părinţilor noştri, al lui Avraam, al lui slăvesc toate puterile cereşti şi a Ta este
Isaac şi al lui Iacov, şi al seminţiei celei slava în vecii vecilor. Amin!”
drepte a lor, Cel ce ai făcut cerul şi Sfinte Dumnezeule… Preasfîntă
pămîntul cu toată podoaba lor. Care ai Treime… Tatăl nostru…
legat marea cu cuvîntul poruncii tale, Preotul: Că a Ta este împărăţia…
Care ai încuiat adîncul şi l-ai pecetluit cu Apoi troparele acestea pe glasul al 6-lea:
numele Tău cel înfricoşător şi slăvit, Corul: Miluieşte-ne pe noi, Doamne,
înaintea Căruia toate se tem şi tre mură miluieşte-ne pe noi, că, nepricepîndu-ne
din pricina atotputerniciei Tale, pentru de nici un răspuns, această rugăciune
că nimeni nu poate să stea înaintea aducem Ţie, ca unui Stăpîn, noi,
strălucirii slavei Tale şi nesuferită este păcătoşii robii Tăi; miluieşte-ne pe noi.
mînia urgiei Tale asupra celor păcătoşi! Slavă…
Însă nemăs urată şi neajunsă este şi mila Doamne, miluieşte-ne pe noi, că
făgăduinţei Tale, căci Tu eşti Domnul Cel întru Tine am nădăjduit; nu Te mînia pe
preaînalt, bun, îndelung-răbdător şi mult noi foarte, nici pome ni fărădelegile
milostiv, Căruia Îi pare rău de răutăţile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi
ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri,
oamenilor. Tu, Doamne, după mulţimea
că Tu eşti Dumne zeul nostru şi noi
bunătăţii Tale, ai făgăduit pocăinţă şi
sîntem poporul Tău, toţi lucrul mîinilor
iertare celor ce Ţi-au greşit, şi după
Tale şi numele Tău che măm.
mulţimea îndurărilor Tale, ai hotărît Şi acum…,
pocăinţă păcătoşilor spre mîntuire.
Uşa milostivirii deschide-o nouă,
Aşadar Tu, Doamne, Dumnezeul celor binecuvîntată Născătoare de Dumne zeu,
drepţi, n-ai pus pocăinţă pentru cei ca să nu pie rim cei ce nădăjduim întru
drepţi: pentru Avraaam şi Isaac şi Iacov, tine, ci să ne mîntuim prin tine din nevoi,
care nu Ţi-au greşit Ţie, ci ai pus că tu eşti mîntuirea neamului creştinesc.
pocăinţă mie, păcătosului, pentru că am Citeţul 2: Doamne miluieşte. (de 40 de
păcătuit mai mult decît nisipul mării. ori). Slavă…, Şi acum… Ceea ce eşti mai
Multe sînt fărădelegile mele şi nu sînt cinstită decît heruvimii…, Întru numele
vrednic a căuta şi a privi înălţimea Domnului..., binecuvintează.
cerului din pricina mulţimii Preotul: Pentru rugăciunile Sfinţilor
nedreptăţilor mele. Strîns sînt eu cu Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase,
multe cătuşi de fier, încît nu pot să-mi Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi.
ridic capul meu şi nu am nici loc de Citeţul 2: Amin.
odihnă, pentru că Te-am mîniat şi am Apoi rugăciunea aceasta:
făcut rău înaintea Ta; n-am împlinit voia Stăpîne Dumnezeule, Părinte
Ta, nici am păzit poruncile Tale, ci am atotputernice, Doamne, Fiule Unule-
pus urîciuni şi am înmulţit smintelile. Născut, Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte, o
Dar acum îmi plec genunchii inimii mele, Dumnezeire, o Putere, miluieşte-mă pe
rugînd bunătatea Ta: „Am păcătuit, mine, păcătosul şi, cu judecăţile care ştii,
Doamne, am păcătuit şi fărădelegile mele mîntuieşte-mă pe mine, nevrednicul robul
Tău, că binecuvîntat eşti în vecii vecilor.
eu le cunosc. Însă cer, rugîndu-Te: iartă-
Amin.
mă Doamne, iartă-mă, şi nu mă pierde în
Citeţul 1: Veniţi să ne închinăm ... (de
fărădelegile mele şi nici nu mă osîndi la 3 ori)

51
Psalmul 69 necăjesc sufletul meiu, că eu sînt robul
Dumnezeule, spre ajutorul meu ia Tău.
aminte! Doamne, să-mi ajuţi mie Slavă întru cei de sus lui Dumne zeu
grăbeşte-Te! 2 Să se ruşine ze şi să se şi pe pămînt pace, între oameni
înfrunte cei ce caută sufletul meu; 3 Să se bunăvoire. Lăudămu-Te, bine Te
întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi cuvîntăm, închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te,
voiesc mie rele; 4 Întoarcă-se îndată mulţumim Ţie, pentru slava Ta cea
ruşinaţi cei ce-mi grăiesc mie: “Bine, mare. Doamne, Împărate ceresc,
bine!” 5 Să se bucure şi să se veselească Dumnezeule, Părinte atotţiitorule,
de Tine toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne Fiule, Unule-Născut, Iisuse
Dumnezeule, şi să zică pururea cei ce Hristoase şi Duhule Sfinte. Doamne
iubesc mîntuirea Ta: “Slăvit să fie Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumne zeu,
Domnul!” 6 Iar eu sărac sînt şi sărman, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii,
Dumnezeule, ajuta-mă! 7 Ajutorul meu şi miluieşte-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele
Izbăvitorul meu eşti Tu, Doamne, nu lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel
zăbovi. ce şezi de-a dreapta Tatălui şi ne
Psalmul 142 miluieşte pe noi. Că Tu eşti unul Sfînt,
Doamne, auzi rugăciunea mea, Tu eşti unul Domn Iisus Hristos, întru
ascultă cere rea mea, întru credincioşia slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate
Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. 2 Să nu zilele bine Te voi cuvînta şi voi lăuda
intri la judecată cu robul Tău, că nimeni numele Tău în veac şi în veacul veacului.
din cei vii nu-i drept înaintea Ta. 3 Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă
Vrăjmaşul prigoneşte sufletul me u şi în neam şi în neam. Eu am zis: „Doamne,
viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a miluieşte-mă, vindecă sufletul meu, că
să locuiesc în întuneric ca morţii cei din am greşit Ţie. Doamne, către Tine am
veacuri. 4 Mîhnit e duhul în mine şi inima scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu
mea încremenită în lăuntrul meu. 5 eşti Dumnezeul meu. Că la Tine este
Adusu-mi-am aminte de zilele cele de izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea
demult; cugetat-am la toate lucrurile lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc
Tale, la faptele mîinilor Tale m-am pe Tine.”
gîndit. 6 Întins-am către Tine mîinile Învredniceşte-ne, Doamne, în
mele, sufletul me u, ca un pămînt noaptea aceasta, fără de păcat să ne
însetoşat. 7 Degrab auzi-mă, Doamne, că păzim noi. Bine eşti cuvîntat, Doamne
a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi
Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor preaslăvit este numele Tău în veci. Amin.
ce se coboară în mormînt. 8 Fă să aud Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum
dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e am nădăjduit întru Tine. Bine eşti
nădejdea. Arată-mi calea pe care voi cuvîntat, Doamne, învaţă-mă
me rge, că la Tine am ridicat sufletul îndreptările Tale. Bine eşti cuvîntat,
meu. 9 Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Stăpîne, înţelepţeşte-mă cu îndreptările
Tine alerg, Doamne. 10 Învaţă-mă să fac Tale. Bine eşti cuvîntat, Sfinte,
voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. luminează-mă cu îndreptările Tale.
Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile
pămîntul dreptăţii. 11 Pentru numele mîinilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie
Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru se cuvine laudă, Ţie se cuvine cîntare, Ţie
dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul slavă se cuvine, Tatălui şi Fiului şi
meu. 12 Fă bunătate de stîrpeşte pe Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în
vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce vecii vecilor. Amin.

52
Preotul slujitor ar trebui să citească aici canonul Dumnezeu Mireasă; Stăpînă, care pe
morților de la Octoih, glasul al 3-lea și al sfîntului din
M ineu, ce se prăznuişte sîmbăta în prima săptămînă a Dumnezeu-Cuvîntul cu oame nii, prin
Postului M are. După citirea canonului citeşte: preaslăvită naşterea ta, L-ai unit şi firea
Citeţul 2: Cuvine-se cu adevărat să te cea lepădată a neamului nostru cu cele
fericim pe tine, Născătoare de cereşti ai împreunat-o; ceea ce eşti
Dumnezeu, cea pururea fericită şi cu singură nădejdea celor fără de nădejde şi
totul fără prihană şi Maica Dumnezeului celor biruiţi ajutătoare; gata folositoare
nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decît celor ce aleargă la tine, şi tuturor
heruvimii, şi mai slăvită fără de creştinilor scăpare. Nu te scîrbi de mine,
asemănare decît serafimii; care fără de cel păcătos şi întinat, care cu urîte
stricăciune pe Dumnezeu Cuvîntul ai gînduri şi cu cuvinte şi cu fapte, pe mine
născut, pe tine, cea cu adevărat de tot netrebnic m-am făcut, şi prin lenea
Născătoare de Dumnezeu, te mărim. dulceţilor vieţii cu voia rob m-am făcut;
Citeţul2: Sfinte Dumnezeule… ci, ca ceea ce eşti Maica iubitorului de
Preasfîntă Treime… Tatăl nostru… oameni Dumnezeu, cu iubirea de oameni,
Citeţul 2: Doamne miluieşte (de 40 de milostiveşte-te spre mine, păcătosul şi
ori). întinatul, şi primeşte rugăciunea mea, ce
Cel ce în toată vremea şi în tot se aduce ţie din buze necurate; iar pe
ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi Fiul tău şi Stăpînul nostru şi Domnul, cu
slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung- îndrăznirea ta, ca o Maică, cuprinzînd,
răbdătorule mult milostive şi mult roagă-L să-mi deschidă şi mie
milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe milostivirile cele iubitoare de oameni ale
cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi bunătăţii Sale. Şi trecînd greşelile mele
la mîntuire pentru făgăduinţa cele nenumărate, să mă întoarcă la
bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne, pocăinţă şi lucrător poruncilor Sale
primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul iscusit să mă arate. Şi fii lîngă mine
acesta şi îndreptează viaţa noastră spre pururea ca o milostivă, milosîrdă şi
poruncile Tale; sufletele noastre le iubitoare de bine. Întru această viaţă de
sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele acum, caldă folositoare şi ajutătoare;
îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne năvălirile potrivnicilor oprindu-le şi la
izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele pocăinţă îndreptîndu-mă. Şi în vremea
şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu ieşirii mele, ticălosul meu suflet păzindu-l
sfinţii Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor şi întunecatele chipuri ale viclenilor
fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la diavoli departe de aceasta izgonindu-le.
unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei Şi în ziua înfricoşătoarei judecăţi de
Tale celei neapropiate, că binecuvîntat munca cea veşnică izbăvindu-mă şi slavei
eşti în vecii vecilor. Amin. celei negrăite ale Fiului tău şi
Doamne miluieşte. (de 3 ori) Slavă…, Dumnezelui nostru moştean pe mine
Şi acum…, Ceea ce eşti mai cinstită..., arătîndu-mă. Pe care să o şi dobîndesc,
Întru numele Domnului..., Stăpîna mea, Preasfîntă de Dumne zeu
binecuvintează. Născătoare, prin mijlocirea şi sprijinul
Preotul: Pentru rugăciunile sfinţilor tău. Cu harul şi cu iubirea de oameni a
părinţilor noştri Doamne Iisuse Unuia-Născut Fiului tău, a Domnului şi
Hristoase Dumnezeul nostru, miluieşte- Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru
ne pe noi. Iisus Hristos, Căruia se cuvine toată
Citeţul 2: Amin. slava, cinstea şi închinăciunea, împre ună
Apoi rugăciunea aceasta:
cu Cel fără de început al Lui Părinte şi
Nepătată, neîntinată, nestricată,
cu Preasfîntul şi bunul şi de viaţă
fără prihană, curată Fecioară, a lui

53
făcătorul Duhul Lui, acum şi pururea şi
în vecii vecilor. Amin. Corul: Amin.
Altă rugăciune către Domnului nostru Iisus Preotul: Binecuvîntaţi, părinţi
Hristos.
sfinţiţi, şi mă iertaţi pe mine, păcătosul
Şi ne dă nouă, Stăpîne, celor ce
cîte am greşit cu cuvîntul, cu gîndul, cu
me rgem spre somn, odihnă trupului şi
sufletului; şi ne păzeşte pe noi de fapta şi cu toate simţirile mele.
Iar poporul răspunde:
întunecatul somn al păcatului şi de toată
Dumnezeu să te ierte, părinte
întunecata şi cea de noapte patimă a
sfinţite.
dulceţii. Conteneşte întărîtările
patimilor, stinge săgeţile vicleanului cele Preotul: S ă ne rugăm pentru pacea lumii.
Doamne miluieşte.
aprinse, cele pornite asupra noastră cu Pentru buna sporire şi întărirea
vicleşug. Zburdările trupului nostru le dreptmăritorilor creştini.
potoleşte şi tot gîndul nostru cel Pentru Marele Domn şi Părintele nostru,
Preafericitul Patriarh Kiril, şi pentru Domnul nostru,
pămîntesc şi trupesc adoarme-l. Şi ne Înalt Preasfinţitul Mitropolit Vladimir, şi pentru
dăruieşte nouă, Dumne zeule, minte Domnul nostru, Preasfinţitul Episcop Nicodim şi
deşteaptă, cuget curat, inimă trează, pentru toţi cei întru Hristos fraţi ai noştri.
somn uşor şi de toată nălucirea satanei Pentru de Dumnezeu păzită țara noastră,
stăpînirea, oastea și poporul ei. (la mănăstiri se
nestrămutat. Scoală-ne pe noi în vremea pomenesc starețul și frații)
rugăciunii, întăriţi întru poruncile Tale şi Pentru cei ce ne urăsc şi pentru cei ce ne iubesc
pomenirea judecăţilor Tale întru noi pe noi.
nestricată avînd-o. Cuvîntare de slava Ta Pentru cei ce ne miluiesc şi ne slujesc nouă.
Pentru cei ce ne-au poruncit nouă nevrednicilor
în toată noaptea ne dăruieşte, ca să să ne rugăm pentru dînşii.
cîntăm şi să binecuvîntăm şi să slăvim, Pentru izbăvirea celor robiţi.
preacinstitul şi preaîncuviinţatul Tău Pentru părinţii şi fraţii noştri care sînt departe.
nume, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi prin
aer.
Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Pentru cei ce zac în neputinţe.
Amin. S ă ne rugăm şi pentru îmbelşugarea roadelor
Preaslăvită pururea Fecioară pămîntului.
binecuvîntată, de Dumnezeu Născătoare, Şi pentru toţi ortodocşii creştini.
S ă fericim pe conducătorii ţării.
du rugăciunea noastră la Fiul tău şi
Pe arhiereii ortodocşi.
Dumnezeul nostru şi cere să mîntuiască Pe ctitorii sfîntului locaşului acestuia.
prin tine sufletele noastre. Pe părinţii şi învăţătorii noştri
Nădejdea mea este Tatăl, scăparea Și pe toţi cei mai înainte adormiţi părinţi şi
fraţi ai noştri ortodocşi, care odihnesc aici şi
mea este Fiul, acoperămîntul meu este
pretutindeni. S ă zicem şi pentru aceştia.
Duhul Sfînt, Treime Sfîntă, slavă Ţie. Doamne miluieşte (de 3 ori)
Preotul: Slavă Ţie, Hristoase Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri,
Dumnezeule, năde jdea noastră, slavă Ţie. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte -
Corul: Slavă… Şi acum ne pe noi.
Amin.
...binecuvintează.
Preotul: Hristos Adevărat
Dumnezeul Nostru pentru rugăciunile
Preacuratei Maicii Sale şi ale tuturor
sfinţilor să ne miluiească şi să ne
mîntuiască ca un bun şi iubitor de
oameni.

54