Sunteți pe pagina 1din 56

SLUJBELE

POSTULUI MARE

LUNI ÎN
SĂPTĂMÎNA PATIMILOR

CONSILIUL EDITORIAL
AL BISERICII ORTODOXE DIN MOLDOVA

1
Tipărită
cu binecuvîntarea Prea Sfințitului
NICODIM
Episcop de Edineț și Briceni

© Seminarul Teologic Liceal de fete „Sf. Cuv. Mc. Elisabeta”


Edineț

2
ÎN SFÎNTA
ŞI MAREA ZI LUNI
Libanului pe care i-ai sădit; acolo
păsările îşi vor face cuib. 19 Locaşul
LA VECERNIE DUMINICĂ cocostîrcului în chiparoşi. Munţii cei
SEARA înalţi, adăpost cerbilor, stîncile, scăpare
iepurilor. 20 Făcut-ai luna spre vre mi;
După rugăciunea ceasului al 9-lea, preotul, soarele şi-a cunoscut apusul său. 21 Pus-ai
stînd în faţa Sfintei Mese, zice: întune ric şi s-a făcut noapte, cînd vor ieşi
Binecuvîntat este Dumnezeul toate fiarele pădurii; 22 Puii leilor mugesc
nostru totdeauna, acum şi pururea, şi în ca să apuce şi să ceară de la Dumne zeu
vecii vecilor. mîncarea lor. 23 Răsărit-a soarele şi s-au
Citeţul 1: Amin. Veniţi să ne închi- adunat, şi în culcuş urile lor se vor culca.
24
năm... (de 3 ori) Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea
Psalmul 103 sa pînă seara. 25 Cît s-au mărit lucrurile
Binecuvintează, suflete al meu, pe Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai
Domnul! Doamne, Dumne zeul me u, făcut! Umplutu-s-a pămîntul de zidirea
măritu-Te-ai foarte! 2 Întru strălucire şi Ta. 26 Marea aceasta este mare şi largă;
în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce acolo se găsesc tîrîtoare, cărora nu este
Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină; 3 număr, vietăţi mici şi mari. 27 Acolo
Cel ce întinzi ce rul ca un cort; Cel ce corăbiile umblă; balaurul acesta pe care
acoperi cu ape cele mai de deasupra ale l-ai zidit, ca să se joace în ea. 28 Toate
lui; 4 Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce către Tine aşteaptă ca să le dai lor hrană
umbli peste aripile vînturilor; 5 Cel ce la bună vre me. 29 Dîndu-le Tu lor, vor
faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile aduna; deschizînd Tu mîna Ta, toate se
Tale pară de foc; 6 Cel ce ai întemeiat vor umple de bunătăţi. 30 Dar, întorcîndu-
pămîntul pe întărirea lui şi nu se va Ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura; lua-vei
clătina în veacul veacului. 7 Adîncul ca o duhul lor şi se vor sfîrşi, şi în ţărînă se
haină este îmbrăcămintea Lui; peste vor întoarce. 31 Trimite-vei duhul Tău şi
munţi vor sta ape. 8 De certarea Ta vor se vor zidi şi vei înnoi faţa pămîntului. 32
fugi, de glasul tunetului Tău se vor Fie slava Domnului în veac! Veseli-se-va
înfricoşa. 9 Se suie munţi şi se coboară Domnul de lucrurile Sale. 33 Cel ce caută
văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele. spre pămînt şi-l face pe el de se
10
Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece şi cutre mură; Cel ce se atinge de munţi şi
nici nu se vor întoarce să acopere fumegă. 34 Cînta-voi Domnului în viaţa
pămîntul. 11 Cel ce trimiţi izvoare în văi, mea, cînta-voi Dumne zeului me u cît voi
prin mijlocul munţilor vor trece ape; 12 fi. 35 Plăcute să-I fie Lui cuvintele mele,
Adăpa-se-vor toate fiarele cîmpului, iar eu mă voi veseli de Domnul. 36 Piară
asinii sălbatici setea îşi vor potoli. 13 Peste păcătoşii de pe pămînt şi cei fără de lege,
acelea păsările cerului vor locui; din ca să nu mai fie. Binecuvintează, suflete
mijlocul stîncilor vor da glas. 14 Cel ce al meu, pe Domnul.
adăpi munţii din cele mai de deasupra Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului
ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii
sătura pămîntul. 15 Cel ce răsari iarbă vecilor. Amin.
dobitoacelor şi verdeaţă spre slujba Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie,
oamenilor; 16 Ca să scoată pîine din Dumnezeule (de 3 ori).
pămînt şi vinul veseleşte inima omului; 17 Preotul zice ectenia mare:
Ca să veselească faţa cu untdelemn şi Cu pace, Domnului să ne rugăm.
pîinea inima omului o întăreşte. 18 Corul: Doamne miluieşte.
Sătura-se-vor copacii cîmpului, cedrii

3
Pentru pacea de sus şi pentru mî ntuirea Certa-mă-va dreptul cu milă şi mă va
sufletelor noastre, Domnului să ne rug ăm. mustra, iar untdelemnul păcătoşilor să
Pentru pacea a toată lumea, pentru
nu ungă capul me u; că încă şi rugăciunea
bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi
pentru unirea tuturor, Domnul ui să ne rugăm. mea este împotriva vre rilor lor.
Pentru sfîntă biserica aceasta şi pentru cei Prăbuşească-se de pe stîncă judecătorii
ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu lor. Auzi-se-vor graiurile mele că s-au
intră î ntr-î nsa, Domnului să ne rugăm. îndulcit, ca o brazdă de pămînt s-au rupt
Pentru Marele Domn şi Părintele nostru,
pe pămînt, risipitu-s-au oasele lor lîngă
Preafericitul Patriarh Kiril şi pentru Domnul
nostru, Înalt Preasfinţitul Mitropolitul Vl adi mir iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne,
şi pentru Domnul nostru, Preasfinţi tul Episcop ochii mei, s pre Tine am nădăjduit, să nu
Nicodi m, pentru cinstita preoţi me şi întru Hristos iei sufletul meu. Păzeşte-mă de cursa
di aconi me şi pentru tot clerul, şi poporul , care mi-au pus mie şi de smintelile celor
Domnului să ne rugăm.
ce fac fărădelege. Cădea-vor în mreaja
Pentru de Dumnezeu păzită Ţara noastră,
stăpînirea şi oastea ei, Domnului să ne rug ăm. lor păcătoşii, ferit sînt eu pînă ce voi
Pentru sfînt l ocaşul acesta, ţara aceasta şi trece.
pentru toate oraşele şi satele, şi pentru cei ce cu
Psalmul 141
credinţă locuiesc într-însele, Domnului să ne
rugăm. Cu glasul me u către Domnul am
Pentru buna întocmire a văzduhului, strigat, cu glasul meu către Domnul m-
pentru îmbelşugarea roadel or pămîntului şi am rugat. 2 Vărsa-voi înaintea Lui
pentru vremuri paşnice, Domnului să ne rug ăm. rugăciunea mea, necazul meu înaintea
Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi
Lui voi spune. 3 Cînd lipsea dintru mine
prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se
ostenesc, pentru cei robi ţi şi pentru mîntuirea lor, duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele.
Domnului să ne rugăm. În calea aceasta în care am umblat,
Pentru ca să fi m izbăviţi noi de tot necazul, ascuns-au cursă mie. 4 Luat-am seama
mîni a, pri mejdia şi nevoia, Domnului să ne de-a dreapta şi am privit, şi nu era cine
rugăm. să mă cunoască. Pierit-a fuga de la mine
Apără, mî ntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte
pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. şi nu este cel ce caută sufletul meu. 5
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am:
mărita Stăpî na noastră, de Dumnezeu „Tu eşti nădejdea mea, partea mea eşti în
Născătoarea şi pururea Feci oara Maria, cu toţi pămîntul celor vii. 6 Ia aminte la
sfinţii să o pomeni m. rugăciunea mea, că m-am sme rit foarte.
Pe noi înşine şi unii pe alţii, şi toată vi aţa
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Izbăveşte-mă de cei ce mă prigonesc, că
Corul: Ţie, Doamne. s-au întărit mai mult decît mine.
Preotul: Că Ţie se cuvine toată slava, Scoate din temniţă sufletul meu, ca
cinstea şi închinăciunea, Tatăl ui şi Fiului, şi să laude numele Tău, Doamne!
Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Laudă de seară aducem Ție,
Glasul al 8-lea: Hristoase, cu tămîie și cu cîntări
duhovnicești; miluiește, Mîntuitorule,
Corul: Amin. Doamne, strigat-am sufletele noastre.
către Tine, auzi-mă; auzi-mă, Doamne, Pe mine mă aşteaptă drepţii, pînă
Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă; ce-mi vei răsplăti mie.
ia aminte la glas ul rugăciunii mele, cînd Dintru adîncuri am strigat către
strig către Tine, auzi-mă, Doamne. Tine, Doamne! Doamne, auzi glasul meu!
Să se îndrepte ze rugăciunea mea ca Fie urechile Tale cu luare-aminte la
tămîia înaintea Ta; ridicarea mîinilor glasul rugăciunii mele!
mele, je rtfă de seară, auzi-mă, Doamne.
De Te vei uita la fărădelegi, Doamne,
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi Doamne, cine va suferi? Că la Tine este
uşă de îngrădire împrejurul buzelor milosti virea.
mele. Să nu abaţi inima mea spre cuvinte Bucură-te şi te veseleşte, cetate
de vicleşug, ca să-mi dezvinovăţesc Sionului; bucură-te şi te veseleşte,
păcatele mele; iar cu oamenii cei ce fac Biserica lui Dumnezeu. Că iată,
fărădelege nu mă voi însoţi cu aleşii lor. Împăratul tău a venit în dreptate, şezînd
4
pe mînz, lăudat fiind de prunci. Osana, Că s-a întărit mila Lui peste noi şi
Celui dintru înălţime! Bine eşti cuvîntat, adevărul Domnului rămîne în veac.
Cel ce ai mulţime de îndurări, miluieşte- Cel ce Te porţi pe heruvimi şi eşti
ne pe noi. lăudat de serafimi ai încălecat pe mînz,
Pentru numele Tău, Te-am aşteptat, Bunule; şi, precum zice David, pruncii
Doamne; aşteptat-a sufletul meu spre cuvîntul Te lăudau cu dumnezeiască cuviinţă, iar
Tău, nădăjduit-a sufletul meu în Domnul, iudeii Te huleau cu fărădelege. Şederea
Bucură-te şi te veseleşte, cetatea pe mînz însemna întoarcerea neamurilor
Sionului; bucură-te şi te veseleşte, neînfrînate de la necredinţă, la credinţă.
Biserica lui Dumnezeu. Că iată, Slavă Ţie, Hristoase, Unul, cel mult
Împăratul tău a venit în dreptate, şezînd Milostiv şi Iubitor de oameni.
pe mînz, lăudat fiind de prunci. Osana, Slavă…,
Celui dintru înălţime! Bine eşti cuvîntat,
Bucură-te şi te veseleşte, cetatea
Cel ce ai mulţime de îndurări, miluieşte-
ne pe noi. Sionului; bucură-te şi te veseleşte
Biserica lui Dumnezeu. Că, iată,
Din straja di mineţii pî nă în noapte. Din Împăratul tău a venit în dreptate, şezînd
straja di mi neţii să nădăjduiască Israel spre
Domnul.
pe mînz, lăudat fiind de prunci. Osana,
Celui dintru înălţime! Bine eşti cuvîntat
Venit-a Mîntuitorul astăzi în Cel ce ai mulţime de îndurări, miluieşte-
cetatea Ierusalimului, să împlinească ne pe noi.
Scriptura; şi toţi au luat în mîini stîlpări
şi hainele lor le-au aşternut Lui, Şi acum…,
cunoscînd că Însuşi este Dumnezeul Cel ce Te porţi pe heruvimi şi eşti
nostru. Căruia cîntă he ruvimii neîncetat: lăudat de serafimi ai încălecat pe mînz,
„Osana, Celui dintru înălţime”. Bine eşti Bunule; şi, precum zice David, pruncii
cuvîntat, Cel ce ai mulţime de îndurări, Te lăudau cu dumnezeiască cuviinţă, iar
miluieşte-ne pe noi. iudeii Te huleau cu fărădelege. Şederea
Că l a Domnul este mila si multă mîntuire pe mînz însemna întoarcerea neamurilor
la El şi El va izbăvi pe Israel din toate neînfrînate de la necredinţă, la credinţă.
fărădelegile lui. Slavă Ţie, Hristoase, Unul cel mult
Venit-a Mîntuitorul astăzi, în Milostiv şi Iubitor de oameni.
cetatea Ierusalimului, să împlinească VOHOD
Scriptura; şi toţi au luat în mîini stîlpări Preotul: Înţelepciune, drepţi.
şi hainele lor le-au aşternut Lui,
Corul: Lumină lină a sfintei slave a
cunoscînd că Însuşi este Dumnezeul Tatălui ceresc Celui fără de moarte,
nostru. Căruia cîntă he ruvimii neîncetat:
Celui Sfînt şi Fe ricit, Iisuse Hristoase,
„Osana, Celui dintru înălţime”. Bine eşti venind la apusul soarelui, văzînd lumina
cuvîntat, Cel ce ai mulţime de îndurări,
cea de seară, lăudăm pe Tatăl şi pe Fiul,
miluieşte-ne pe noi. şi pe Sfîntul Duh, Dumnezeu; vrednic eşti
Lăudaţi pe Domnul toate neamurile; în toată vre mea a fi lăudat de glasuri
lăudaţi-L pe El toate popoarele; Cuvioase, Fiul lui Dumne zeu, Cel ce dai
Cel ce Te porţi pe heruvimi şi eşti viaţă, pentru aceasta lumea Te slăveşte.
lăudat de serafimi ai încălecat pe mînz, Preotul: Să luăm aminte. Pace
Bunule; şi, precum zice David, pruncii tuturor.
Te lăudau cu dumnezeiască cuviinţă, iar Corul: Și duhului tău.
iudeii Te huleau cu fărădelege. Şederea Preotul: Înţelepciune. Să luăm
pe mînz însemna întoarcerea neamurilor aminte. Prochimen, glas ul al 8-lea: Iată
neînfrînate de la necredinţă, la credinţă. acum binecuvîntaţi pe Domnul toate
Slavă Ţie, Hristoase, Unul, cel mult slugile Domnului.
Milostiv şi Iubitor de oameni. Corul: Iată acum binecuvîntaţi ...

5
Preotul: Cei ce staţi în casa Corul: Şi duhului tău.
Domnului în curţile casei Dumnezeului Preotul: Capetele noastre, Domnului să le
nostru. plecăm.
Corul: Iată acum binecuvîntaţi ... Corul: Ţie, Doamne.
Preotul: Iată acum binecuvîntaţi pe Preotul: Fie stăpî nirea î mpărăţiei Tale
bi necuvî ntată şi preaslăvită, a Tatălui şi a Fiului ,
Domnul. şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii
Corul: Toate slugile Domnului. vecilor.
Citeţul 1: Învredniceşte-ne, Corul: Amin.
Doamne, în seara aceasta, fără de păcat
să ne păzim noi. Bine eşti cuvîntat, S T I H O A V N A, g lasul al 2-lea:
Doamne Dumnezeul părinţilor noştri şi Corul: De la stîlpările de finic şi de
lăudat şi preaslăvit este numele Tău în la acele ramuri, ca de la un dumne zeiesc
veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre praznic, trecînd la altă serbare
noi, precum am nădăjduit întru Tine. dumnezeiască, la cinstitele Patimi ale lui
Bine eşti cuvîntat, Doamne, învaţă-mă Hristos, la taina cea de mîntuire, să
îndreptările Tale. Bine eşti cuvîntat, alergăm credincioşii şi să-L vede m
Stăpîne, înţelepţeşte-mă cu îndreptările suferind Patimă de bunăvoie pentru noi.
Tale. Bine eşti cuvîntat, Sfinte, Şi, mulţumindu-I, să-I cîntăm cîntare
luminează-mă cu îndreptările Tale. cuvioasă, grăind: „Izvorule al milostivirii
Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile şi limanul mîntuirii, Doamne, slavă Ţie.”
mîinilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Cîntaţi Domnului cîntare nouă, l audă Lui
se cuvine laudă, Ţie se cuvine cîntare, Ţie în Biserica cuvioşilor.
slavă se cuvine, Tatălui şi Fiului, şi Glasul al 3-lea:
Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în
Înfricoşător lucru este a cădea în
vecii vecilor. Amin.
mîinile Dumnezeului celui viu; că Acesta
Preotul: Să plini m rugăci unea noastră cea este Judecătorul amintirilor şi gîndurilor
de seară Domnului. inimii. Nimeni să nu intre ispitind
Doamne miluieşte. credinţa cea fără prihană, ci cu blîndeţe
Apără, mî ntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte şi cu frică să ne apropiem de Hristos, ca
pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
să luăm milă şi să aflăm har în vre me de
Seara toată desăvîrşită, sfîntă, în pace şi
fără de păcat, la Domnul să cerem. ajutor.
Dă, Doamne. Văzut-au toate marginile pămî ntul ui
Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor mîntuirea Dumnezeul ui nostru.
sufletelor şi trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Glasul al 7-lea:
Milă şi iertare de păcate şi de greşelile noastre, Adunare vicleană şi desfrînată,
la Domnul să cerem.
Cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace
care n-ai păzit credinţa bărbatului tău,
lumii, la Domnul să cerem. pentru că ţii diata căreia n-ai fost
Cealaltă vreme a vieţii noastre în pace şi întru moştenitoare? Pentru ce te lauzi în Tatăl,
pocăinţă a o săvîrşi, la Domnul să cerem. lepădîndu-te de Fiul? Pe proorocii care
Sfîrşit creştinesc vieţii noastre, fără durere, au propovăduit pe Fiul nu i-ai primit; cel
neînfruntat, în pace şi răspuns bun la înfricoşătoarea
judecată a lui Hristos, să cerem.
puţin ruşinează-te de copiii tăi, care
Pe Preasfînta, curata, prebinecuvîntata, strigă: „Osana, Fiul lui David!
mărita Stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi Binecuvîntat este Cel ce vine întru
pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim. numele Domnului”.
Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Slavă…, gl. 2:
Ţie, Doamne! De la stîlpările de finic şi de la acele
Preotul: Că bun şi iubitor de oameni ramuri, ca de la un dumnezeiesc praznic,
Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului, trecînd la altă serbare dumne zeiască, la
şi Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. cinstitele Patimi ale lui Hristos, la taina
Corul: Amin.
cea de mîntuire, să alergăm cre dincioşii
Preotul: Pace tuturor.
şi să-L vedem suferind Patimă de
6
bunăvoie pentru noi. Şi, mulţumindu-I, cinstită…, Întru numele Domnului…,
să-I cîntăm cîntare cuvioasă, grăind: binecuvintează.
„Izvorule al milostivirii şi limanul Preotul: Cel ce este binecuvîntat,
mîntuirii, Doamne, slavă Ţie.” Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna,
acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
Şi acum…, gl. 3:
Citeţul 1: Amin. Împărate ceresc, pe
Înfricoşător lucru este a cădea în
binecredincios ul nostru popor ocroteşte-
mîinile Dumnezeului celui viu; că Acesta
l, credinţa o întăreşte, pe cei răi îi
este Judecătorul amintirilor şi gîndurilor
îmblînzeşte, lumea o împacă, sfînt locaşul
inimii. Nimeni să nu intre ispitind
acesta bine-l păzeşte, pe cei mai înainte
credinţa cea fără prihană, ci cu blîndeţe
răposaţi, părinţii şi fraţii noştri, în
şi cu frică să ne apropiem de Hristos, ca
locaşurile drepţilor îi aşază, iar pe noi
să luăm milă şi să aflăm har în vre me de
întru pocăinţă şi mărturisire ne primeşte,
ajutor.
ca un bun şi de oameni Iubitor.
Corul: Acum slobozește pe robul
Tău, Stăpîne, în pace, după cuvîntul Tău, Preotul, cu glas tare, rosteşte rugăciunea
căci văzură ochii mei mîntuirea Ta, pe cuviosului Părintelu i nostru, Efrem Siru l:
Doamne şi Stăpînul vieţii mele, duhul
care ai gătit-o înaintea feţei tuturor
trîndăviei, al grijii de multe, al i ubirii de stăpînire
popoarelor: lumină spre descoperirea şi al grăirii în deşert, nu mi-l da mie. (o metanie)
neamurilor şi slavă poporului Tău, Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
Israel. răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii
Citeţul 2: Sfinte Dumnezeule…, Tale. (o metanie)
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca
Preasfîntă Treime…, Tatăl nostru…
să-mi văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe
Preotul: Că a Ta este împărăţia… fratele meu, că bi necuvî ntat eşti în vecii vecilor.
Corul: Amin. Şi se cîntă troparele acestea, Amin. (o metanie)
glasul al 5-lea: Preotul: Slavă Ţie, Hristoase Dumnezeule,
Născătoare de Dumne zeu Fecioară, nădejdea noastră, slavă Ţie.
Corul: Slavă…, Şi acum…, Doamne
bucură-te, ceea ce eşti plină de har,
miluieşte (de 3 ori)… binecuvintează.
Marie, Domnul este cu tine.
Binecuvîntată eşti tu între femei şi Preotul: Venind Domnul la patima
binecuvîntat este rodul pîntecelui tău, că cea de bunăvoie pentru mîntuirea
ai născut pe Mîntuitorul sufletelor noastră Hristos, Adevăratul Dumnezeul
noastre. (o metanie) nostru, pentru rugăciunile Preacuratei
Maicii Sale...
Slavă…,
Corul: Pe Marele Domn ...
Botezătorule al lui Hristos, pe noi
toţi ne pomeneşte, ca să ne izbăvim de
fărădelegile noastre, că ţie s-a dat har a PAVECERNIŢA CEA MICĂ
te ruga pentru noi. (o metanie) DUMINICĂ SEARA
Şi acum…,
Preotul: Binecuvîntat este
Rugaţi-vă pentru noi, Sfinţilor Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi
Apostoli şi sfinţii toţi, ca să ne izbăvim de
pururea, şi în vecii vecilor.
prime jdii şi de necazuri; că pe voi calzi
Citeţul 1: Amin. Sfinte
folositori către Mîntuitorul v-am cîştigat. Dumnezeule..., Preasfîntă Treime...,
(o metanie)
Sub milostivirea ta scăpăm, Tatăl nostru...
Născătoare de Dumnezeu. Rugăciunile Preotul: Că a Ta este împărăţia...
noastre nu le trece cu vederea în nevoi, ci Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte
(de 12 ori). Slavă..., Şi acum..., Veniţi să ne
din prime jdii ne izbăveşte pe noi, una
curată, una binecuvînată. (aceasta se zice închinăm... (de 3 o ri)
fără metanie) Psalmul 50
Citeţul 1: Doamne miluieşte (de 40 de Miluieşte-mă, Dumne zeule, după
ori), Slavă…, Şi acum…, Ceea ce eşti mai mare mila Ta 2 Şi după mulţimea
7
îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Domnul!” 6 Iar eu sărac sînt şi sărman,
3
Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea Dumnezeule, ajuta-mă! 7 Ajutorul meu şi
şi de păcatul meu mă curăţeşte. 4 Că Izbăvitorul meu eşti Tu, Doamne, nu
fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul zăbovi.
meu înaintea mea este pururea. 5 Ţie Psalmul 142
unuia am greşit şi rău înaintea Ta am Doamne, auzi rugăciunea mea,
făcut, aşa încît drept eşti Tu întru ascultă cere rea mea, întru credincioşia
cuvintele Tale şi biruitor cînd vei judeca Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. 2 Să nu
Tu. 6 Că iată întru fărădelegi m-am intri la judecată cu robul Tău, că nimeni
zămislit şi în păcate m-a născut maica din cei vii nu-i drept înaintea Ta. 3
mea. 7 Că iată adevărul ai iubit; cele Vrăjmaşul prigoneşte sufletul me u şi
nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a
Tale, mi-ai arătat mie. 8 Stropi-mă-vei cu să locuiesc în întuneric ca morţii cei din
isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai veacuri. 4 Mîhnit e duhul în mine şi inima
vîrtos decît zăpada mă voi albi. 9 Auzului mea încre menită înăuntrul me u. 5
meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se- Adusu-mi-am aminte de zilele cele de
vor oasele mele cele smerite. 10 Întoarce demult; cugetat-am la toate lucrurile
faţa Ta de către păcatele mele, şi toate Tale, la faptele mîinilor Tale m-am
fărădelegile mele şterge-le. 11 Inimă curată gîndit. 6 Întins-am către Tine mîinile
zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh mele, sufletul me u, ca un pămînt
drept înnoieşte întru cele dinăuntru ale însetoşat. 7 Degrab auzi-mă, Doamne, că
mele. 12 Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa
Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine. 13 Dă-mi Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor
mie bucuria mîntuirii Tale şi cu duh ce se coboară în mormînt. 8 Fă să aud
stăpînitor mă întăreşte. 14 Învăţa-voi pe cei dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e
fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la nădejdea. Arată-mi calea pe care voi
Tine se vor întoarce. 15 Izbăveşte-mă de me rge, că la Tine am ridicat sufletul
vărsarea de sînge, Dumnezeule, Dumnezeul meu. 9 Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la
mîntuirii mele; bucura-se-va limba mea de Tine alerg, Doamne. 10 Învaţă-mă să fac
dreptatea Ta. 16 Doamne, buzele mele vei voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.
deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. 17 Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la
Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile pămîntul dreptăţii. 11 Pentru numele
de tot nu le vei binevoi. 18 Jertfa lui Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru
Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrîntă şi dreptatea Ta scoate din necaz sufletul
smerită Dumnezeu nu o va urgisi. 19 Fă meu. 12 Fă bunătate de stîrpeşte pe
bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce
Sionului, şi să se zidească zidurile necăjesc sufletul meu, că eu sînt robul
Ierusalimului. 20 Atunci vei binevoi jertfa Tău.
dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu
vor pune pe altarul Tău viţei. şi pe pămînt pace, între oameni
Psalmul 69 bunăvoire. Lăudămu-Te, bine Te
Dumnezeule, spre ajutorul meu ia cuvîntăm, închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te,
aminte! Doamne, să-mi ajuţi mie, mulţumim Ţie, pentru slava Ta cea
grăbeşte-Te! 2 Să se ruşine ze şi să se mare. Doamne, Împărate ceresc,
înfrunte cei ce caută sufletul meu; 3 Să se Dumnezeule, Părinte atotţiitorule,
întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi Doamne Fiule, Unule-Născut, Iisuse
voiesc mie rele; 4 Întoarcă-se îndată Hristoase şi Duhule Sfinte. Doamne
ruşinaţi cei ce-mi grăiesc mie: „Bine, Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumne zeu,
bine!” 5 Să se bucure şi să se veselească de Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii,
Tine toţi cei ce Te caută pe Tine, miluieşte-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele
Dumnezeule, şi să zică pururea cei ce lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel
iubesc mîntuirea Ta: „Slăvit să fie ce şezi de-a dreapta Tatălui şi ne,

8
miluieşte pe noi. Că Tu eşti unul Sfînt, nu va avea sfîrşit. Şi întru Duhul Sfînt,
Tu eşti unul Domn Iisus Hristos, întru Domnul de viaţă făcătorul, Care din
slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl
zilele bine Te voi cuvînta şi voi lăuda şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a
numele Tău în veac şi în veacul veacului. grăit prin prooroci. Întru una, sfîntă,
Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă sobornicească şi apostolească Biserică.
în neam şi în neam. Eu am zis: „Doamne, Mărturisesc un botez întru iertarea
miluieşte-mă, vindecă sufletul meu, că păcatelor. Aştept învierea morţilor. Şi
am greşit Ţie. Doamne, către Tine am viaţa veacului ce va să fie. Amin.
scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu
eşti Dumnezeul meu. Că la Tine este TRIC ÎNTAREA
izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea Alcătuire a lui Andrei Criteanul
lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc
C A NO A N ELE
pe Tine”.
Învredniceşte-ne, Doamne, în Cîntarea 1-a, glasul al 8-lea.
noaptea aceasta, fără de păcat să ne Irmosul:
păzim noi. Bine eşti cuvîntat, Doamne Corul: Celui ce a sfărîmat războaiele
Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi cu braţul şi a trecut pe Israel prin Marea
preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Roşie, să-I cîntăm Lui ca Mîntuitorului
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum nostru Dumnezeu, căci cu slavă S -a
am nădăjduit întru Tine. Bine eşti preaslăvit.
cuvîntat, Doamne, învaţă-mă Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă
îndreptările Tale. Bine eşti cuvîntat, Ţie.
Să urmăm credincioşilor curăţiei
Stăpîne, înţelepţeşte-mă cu îndreptările
Lui Iosif; să cunoaşteam pe cel ce a
Tale. Bine eşti cuvîntat, Sfinte,
cinstit firea omenească cea cuvîntătoare,
luminează-mă cu îndreptările Tale.
vieţuind cu toată paza prin virtutea cea
Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile
lucrătoare.
mîinilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă
se cuvine laudă, Ţie se cuvine cîntare, Ţie Ţie.
slavă se cuvine, Tatălui şi Fiului, şi Nelucrarea celor bune s-a asemănat
Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în smochinului, deci să ne ferim de aceasta,
vecii vecilor. Amin. ca să nu ne uscăm ca şi acela atunci, care
Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl mai înaintea însemna sinagoga, ce se
atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al acoperea cu frunze.
pămîntului, văzutelor tuturor şi Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă
nevăzutelor. Şi întru unul Domn Iisus Ţie.
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Chipul Stăpînului, însemnînd mai
Care din Tatăl S-a născut mai înainte de înainte Iosif, a fost băgat în groapă şi,
toţi vecii; Lumină din Lumină, vîndut de fraţii lui, toate le-a răbdat
Dumnezeu adevărat din Dumne zeu pururea-lăudatul cu adevărat, ca chip în
adevărat, născut, iar nu făcut; Cel de o adevăr al lui Hristos.
fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă
făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru Ţie.
Ferindu-ne, fraţilor, de nerodirea
a noastră mîntuire, S-a pogorît din ceruri
smochinului, să înţelegem pilda, ca să nu
şi S-a întrupat de la Duhul Sfînt şi din
ne uscăm ca şi acela atunci, cînd,
Maria Fecioara, şi S-a făcut om. Şi S-a
întorcîndu-se Iubitorul de oameni, a
răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu
venit la el flămînd.
Pilat, şi a pătimit, şi S-a îngropat. Şi a
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă
înviat a treia zi după Scripturi. Şi S -a Ţie.
suit la ce ruri şi şade de-a dreapta Grăbind Iisus să pătimească de
Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu Slavă, să bunăvoie pentru lume, S-a dus împreună
judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie cu ucenicii Săi în cetatea Ierusalimului,

9
spre Patima cea de bunăvoie, pe care a Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă
venit să o pătimească. Ţie.
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Altă Evă aflînd pe egipteanca,
Ţie. patriarhul Iosif nu s-a amăgit spre
Alipindu-ne de Domnul, Care Se nelegiuire, ci a stat ca un diamant,
sîrguieşte să pătimească toate, să fim necuprins de patimile păcatului.
gata spre batjocură, spre scuipare şi spre Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă
ocară, ca împreună să ne slăvim, Ţie.
credincioşilor, cu preacuratele Lui Trecînd pe drumurile vieţii,
Patimi. Mîntuitorul meu, ai flămînzit de
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă bunăvoie, poftind mîntuirea tuturor, că
Ţie. de aceasta ai flămînzit, adică de
Cu patimile Sale vindecă patimile, întoarcerea celor ce au rătăcit de la Tine.
Cel ce a patimit pentru noi; că, voind, a Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă
pătimit în firea omenească cea asemenea Ţie.
nouă, toate Patimile Sale cele făcătoare Strămoşul, gustînd din pom, dacă a
de viaţă, ca să ne mîntuim noi. cunoscut că este gol şi ruşinat, luînd
frunze de smochin s-a încins, că dinainte
Slavă…, a Treimii: a însemnat adunarea, cea care s-a
Pe trei fără de început slăvec, trei dezgolit de Hristos.
sfinţenii laud, trei Feţe împreună- Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă
vecuitoare într-o fiinţă propovăduiesc, că Ţie.
în Tatăl şi în Fiul, şi în Duhul Sfînt, un Pregăteşte-te, suflete, mai înainte
Dumnezeu Se preaslăveşte. de ieşire, îngrijeşte-te de viaţa cea de
acolo şi nevoieşte-te a pătimi, a muri şi a
Şi acum…, a Născătoarei:
te răstigni împreună cu Hristos, Cel ce Se
Toiagul lui Moise şi toiagul lui
nevoieşte a pătimi pentru tine, ca să te
Aaron au avut prefacere minunată şi
slăvească.
rînduială mai presus de minte, iar Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă
pîntecele tău, Născătoare de Dumne zeu, Ţie.
naştere nouă a odrăslit. Cum nu se va înfricoşa moartea,
Corul: Celui ce a sfărîmat... Mîntuitorul meu? Cum nu se va teme
S E D E A L N A, glasul al 4-lea: iadul, întîmpinîndu-Te pe Tine, Cel ce Te
grăbeşti spre Patimă de bunăvoie, şi
Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…
văzîndu-Te pe Tine, Cel drept, că ai venit
Să nu te ajungă, suflete, vina
smochinului, ci te nevoieşte să rodeşti să pătimeşti pentru cei nedrepţi?
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă
roade bune din brazdele inimii, Ţie.
aducîndu-le lui Hristos, Făcătorului tău, Văzînd învierea lui Lazăr, iudeii,
în pocăinţă. preoţii şi leviţii şi, din pizmă punînd la
cale uneltirea, au predat pe Hristos lui
Cîntarea a 8-a.
Pilat cu vicleşug de vindere spre moarte.
Irmosul: Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă
Corul: Pe Domnul, Cel ce S-a Ţie.
preaslăvit în muntele cel sfînt şi în rug a Mieluşeaua Ta, slujitoarea şi
arătat lui Moise taina pururea Fecioarei, Fecioara, văzîndu-Te pe Tine, Păstorul
prin foc lăudaţi-L şi Preaînălţaţi-L întru cel bun, me rgînd spre Patimă şi punîndu-
toţi vecii. Ţi sufletul pentru noi, cu simţiri de
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă mamă, s-a tînguit pentru Tine.
Ţie.
Binecuvîntăm pe Tatăl şi pe Fiul, şi pe Sfîntul
Cu înţelepciune împodobindu-ne Duh, Dumnezeu.
viaţa şi cu gîndirea păzind credinţa, să Ca pe o Unime în fiinţă Te laud, ca
agonisim obiceiurile dreptăţii. Ca pe o Treime în Feţe Te cinstesc, Părinte
împreună urmînd lui Hristos vitejeşte, să şi Fiule şi Preasfinte Duhule; stăpînia cea
ne răstignim împre ună cu Dîns ul.

10
fără de început a Împărăţiei Tale o Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă
Ţie.
slăvesc în veci.
Toiagul lui Moise oarecînd s-a
Şi acum…, a Născătoarei: schimbat în şarpe şi toiagul lui Aaron a
Ţie se roagă Născătoarea de înve rzit, şi cel neroditor şi uscat a
Dumnezeu şi adunarea Apostolilor, odrăslit frunze, iar adunarea cea
Hristoase, să dăruieşti lumii Tale pacea călcătoare de lege s-a prefăcut în
Ta şi îndurările Tale să ni le hărăzeşti smochin neroditor.
nouă din destul în veci. Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă
Ţie.
Corul: Să lăudăm, bine să cuvîntăm şi să
ne închinăm Domnului, cîntîndu-I şi Pregăteşte-i, Iudee, pe preoţii tăi,
preaînălţîndu-L pe Dînsul întru toţi vecii. găteşte-ţi mîinile spre ucide rea lui
Pe Domnul, Cel ce S-a preaslăvit ... Dumnezeu, că, iată, a venit blînd şi
liniştit spre Patimă, Cel ce este Mielul şi
Cîntarea a 9-a: Păstorul nostru, Hristos, Împăratul lui
Irmosul:
Israel.
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă
Corul: Străină este maicilor fecioria Ţie.
şi fecioarelor străină este naşterea de Primeşte, Iudee, pe Împăratul, că
prunci, iar întru tine, Născătoare de iată, vine la Patimă de bunăvoie, ca să
Dumnezeu, amîndouă s-au rînduit. Pentru pătimească şi să mîntuiască pe cei ce
aceasta toate seminţiile pămîntului, pe strigă neîncetat: „Binecuvîntat este Cel
tine, neîncetat te slăvim. ce vine să mîntuiască toată lumea prin
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Cruce”.
Ţie. Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă
Străină este celor necuviincioşi Ţie.
curăţia şi străină este celor credincioşi Schimbat-a, Iudee, Stăpînul
fărădelegea, iar marele Iosif s-a ferit de sărbătorile tale în plîngere după
păcat şi s-a făcut chip înţelepciunii şi proorocie, că te-ai arătat ucigătoare de
închipuire cu adevărat a lui Hristos. Dumnezeu, de Cel ce a schimbat
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă oarecînd piatra cea stîncoasă în izvoare
Ţie. de ape şi în lacuri, precum cîntă David.
Străină este celor fără de lege bună
legiuirea şi străină necredincioşilor Slavă…, a Treimii:
Străin lucru este celor fără de lege
cunoştinţa de Dumnezeu. Iudeii pe
a Te slăvi pe Tine, Fiinţa cea fără de
acestea le-au lepădat pentru fărădelege.
început, pe Tatăl şi pe Fiul, şi pe Sfîntul
Pentru aceasta ei singuri au moştenit
Duh, Stăpînia a toate Cea nezidită, prin
blestemul ca şi smochinul.
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă
Care s-a întemeiat toată lumea, cu voinţa
Ţie. puterii Tale celei dumne zeieşti.
Flămînzit-a de mîntuirea Şi acum…, a Născătoarei:
omenească Hristos, Dumne zeul meu, El, Aduce m Ţie spre rugăciune pe
Care este Pîinea vieţii. Pentru aceasta, Născătoarea de Dumnezeu, pentru
venind la s mochin, adică la adunarea cea rugăciunile ei şi ale Apostolilor Tăi, fă-ne
neroditoare, care era acoperită cu pe noi părtaşi bunătăţilor Tale, Stăpîne,
frunzele legii, dacă a văzut-o, a şi ne învredniceşte, Mîntuitorule, de
blestemat-o. lumina Învierii Tale.
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Corul: Străină este maicilor...
Ţie.
Nerodirea legii a blestemat-o, ca pe Citeţul 2: Sfinte Dumne zeule…,
cea care a odrăslit frunze, adică: Prea-sfîntă Treime…, Tatăl nostru…
înţelegerea umbroasă a Scripturii, care Preotul: Că a Ta este Împărăţia…
roade de fapte bune n-a avut, pentru C O N D A C U L, glasul al 3-lea:
fărădelegea lor. Iar pe noi, pe toţi, fiii Citeţul 2: Amin. Iacov plîngea
harului, binecuvintează-ne, Mîntuitorule. pentru lipsa lui Iosif şi viteazul şedea în

11
căruţă, ca un împărat fiind cinstit; că Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
toată, şi la sfîrşit o metanie.
plăce rilor egiptencei atunci, nefăcîndu-se
Citeţul Sfinte Dumnezeule…,
1:
rob, s-a mărit în schimb de la Cel ce vede
Preasfîntă Treime…, Tatăl nostru…
inimile oamenilor şi dă cunună
Preotul: Că a Ta este împărăţia…
nestricăcioasă.
Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte.
Citeţul 1: Doamne miluieşte (de 40 de (de 12 ori).
ori). Apoi rugăciunea aceasta:
Cel ce în toată vremea şi în tot Nepătată, neîntinată, nestricată,
ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi fără prihană, curată Fecioară, a lui
slăvit, Hristoase Dumne zeule, Îndelung- Dumnezeu Mireasă; Stăpînă, care pe
răbdătorule, Mult-milostive şi Mult- Dumnezeu-Cuvîntul cu oame nii, prin
milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe preaslăvită naşterea ta, L-ai unit şi firea
cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi cea lepădată a neamului nostru cu cele
la mîntuire pentru făgăduinţa cereşti ai împreunat-o; ceea ce eşti
bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne, singură nădejdea celor fără de nădejde şi
primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul celor biruiţi ajutătoare; gata folositoare
acesta şi îndreptează viaţa noastră spre celor ce aleargă la tine şi tuturor
poruncile Tale; sufletele noastre le creştinilor scăpare, nu te scîrbi de mine,
sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele cel păcătos şi întinat, care cu urîte
îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne gînduri şi cu cuvinte, şi cu fapte, pe mine
izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele de tot netrebnic m-am făcut, şi, prin
şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu lenea dulceţilor vieţii, cu voia rob m-am
sfinţii Tăi îngeri, ca, prin mijlocirea lor, făcut; ci, ca ceea ce eşti Maica iubitorului
fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la de oamenii Dumne zeul, cu iubirea de
unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei oameni, milostiveşte-te spre mine,
Tale celei neapropiate, că binecuvîntat păcătosul şi întinatul, şi primeşte
eşti în vecii vecilor. Amin. rugăciunea mea, ce se aduce ţie din buze
Doamne miluieşte (de 3 ori) Slavă…, necurate; iar pe Fiul tău şi Stăpînul
Şi acum…, Ceea ce eşti mai cinstită..., nostru şi Domnul, cu îndrăznirea ta, ca o
Întru numele Domnului..., Maică, cuprinzînd, roagă-L să-mi
binecuvintează. deschidă şi mie milostivirile cele
Preotul iese din altar şi rosteşte ecfonisul: iubitoare de oameni ale bunătăţii Sale.
Dumnezeule, milostiveşte-Te spre Şi, trecînd greşelile mele cele
noi şi ne binecuvintează; luminează faţa nenumărate, să mă întoarcă la pocăinţă
Ta peste noi şi ne, miluieşte. şi lucrător poruncilor Sale iscusit să mă
Citeţul 1: Amin. arate. Şi fii lîngă mine pururea ca o
milostivă, milosîrdă şi iubitoare de bine.
Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem
Sirul: Întru această viaţă de acum, caldă
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul folositoare şi ajutătoare; năvălirile
trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al potrivnicilor oprindu-le şi la pocăinţă
grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie)
Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al îndreptîndu-mă. Şi, în vremea ieşirii
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale. (o mele, ticălosul meu suflet păzindu-l şi
metanie) întunecatele chipuri ale viclenilor diavoli
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că departe de aceasta izgonindu-le. Şi, în
binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie) ziua înfricoşătoarei judecăţi de munca
Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru cea veşnică izbăvindu-mă şi slavei celei
stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni:
Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului. (o negrăite ale Fiului tău şi Dumne zelui
închinăciune) nostru moştean pe mine arătîndu-mă. Pe
Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul. care să o şi dobîndesc, Stăpîna mea,
(o închinăciune)
Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă. Preasfîntă de Dumnezeu Născătoare,
(o închinăciune) prin mijlocirea şi sprijinul tău. Cu harul
Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o şi cu iubirea de oameni a Unuia-Născut
închinăciune).

12
Fiului tău, a Domnului şi Dumnezeului şi Preotul, cerînd iertare de la toți, zice:
Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, Binecuvîntaţi, părinţi sfinţiţi, şi mă
Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi iertaţi pe mine, păcătosul, cîte am greşit
închinăciunea, împreună cu Cel fără de cu cuvîntul, cu gîndul, cu fapta şi cu
început al Lui Părinte şi cu Preasfîntul, şi toate simţirile mele.
bunul, şi de viaţă făcătorul Duhul Lui, Poporul: (în mănăstire cel mai mare) răspunde:
acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Dumnezeu să te ierte, părinte
Amin. sfinţite, roagă-te lui Dumne zeu pentru
Altă rugăciune către Domnul nosru Iisus Hristos.
noi, păcătoşii.
Şi ne dă nouă, Stăpîne, celor ce
me rgem spre somn, odihnă trupului şi Preotul zice ectenia:
S ă ne rugăm pentru pacea lumii.
sufletului; şi ne păzeşte pe noi de Doamne miluieşte.
întunecatul somn al păcatului şi de toată Pentru buna sporire şi întărirea
întunecata şi cea de noapte patimă a dreptmăritorilor creştini.
Pentru Marele Domn şi Părintele nostru,
dulceţii. Conteneşte întărîtările Preafericitul Patriarh Kiril, şi pentru Domnul nostru,
patimilor, stinge săgeţile vicleanului cele Înalt Preasfinţitul Mitropolit Vladimir, şi pentru
aprinse, cele pornite asupra noastră cu Domnul nostru, Preasfinţitul Episcop Nicodim şi
pentru toţi cei întru Hristos fraţi ai noştri.
vicleşug. Zburdările trupului nostru le Pentru de Dumnezeu păzită țara noastră,
potoleşte şi tot gîndul nostru cel stăpînirea, oastea și poporul ei. (la mănăstiri se
pămîntesc şi trupesc adoarme-l. Şi ne pomenesc starețul și frații)
Pentru cei ce ne urăsc şi pentru cei ce ne iubesc
dăruieşte nouă, Dumne zeule, minte pe noi.
deşteaptă, cuget curat, inimă trează, Pentru cei ce ne, miluiesc şi ne slujesc nouă.
somn uşor şi de toată nălucirea satanei Pentru cei ce ne-au poruncit nouă nevrednicilor
să ne rugăm pentru dînşii.
nestrămutat. Scoală-ne pe noi în vremea Pentru izbăvirea celor robiţi.
rugăciunii, întăriţi întru poruncile Tale şi Pentru părinţii şi fraţii noştri care sînt departe.
pomenirea judecăţilor Tale întru noi Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi prin
nestricată avînd-o. Cuvîntare de slava Ta aer.
Pentru cei ce zac în neputinţe.
în toată noaptea ne dăruieşte, ca să S ă ne rugăm şi pentru îmbelşugarea roadelor
cîntăm şi să binecuvîntăm şi să slăvim, pămîntului.
Şi pentru toţi ortodocşii creştini.
preacinstitul şi preaîncuviinţatul Tău S ă fericim pe conducătorii ţării.
nume, al Tatălui şi al Fiului, şi al Pe arhiereii ortodocşi.
Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în Pe ctitorii sfîntului locaşului acestuia.
Pe părinţii şi învăţătorii noştri
vecii vecilor. Amin. Și pe toţi cei mai înainte adormiţi părinţi şi
Preaslăvită pururea Fecioară fraţi ai noştri ortodocşi, care odihnesc aici şi
binecuvîntată, de Dumnezeu Născătoare, pretutindeni. S ă zicem şi pentru aceştia.
du rugăciunea noastră la Fiul tău şi Doamne miluieşte (de 3 ori)
Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri,
Dumnezeul nostru şi cere să mîntuiască Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte -
prin tine sufletele noastre. ne pe noi.
Nădejdea mea este Tatăl, scăparea Amin.

mea este Fiul, acoperămîntul meu este


Duhul Sfînt, Treime Sfîntă, slavă Ţie.
Preotul: Slavă Ţie, Hristoase
LUNI DIMINEAŢA
Dumnezeule, năde jdea noastră, slavă Ţie. LA UTRENIE
Corul: Slavă…, Şi acum…,
binecuvintează. Preotul: Binecuvîntat este
Preotul: Hristos, adevărat Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi
Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile pururea, şi în vecii vecilor.
Preacuratei Maicii Sale, ale Citeţul 1: Amin.
preacuvioşilor şi de Dumne zeu Sfinte Dumnezeule..., Preasfîntă
purtătorilor părinţilor noştri, să ne Treime..., Tatăl nostru...
miluiască şi să ne mîntuiască ca un bun, Preotul: Că a Ta este împărăţia...
şi de oameni iubitor.

13
Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte sfaturi, care nu vor putea să stea. 13 Că îi
Slavă..., Şi acum..., Veniţi să ne
(de 12 ori). vei pune pe ei pe fugă şi cu arcul Tău vei
închinăm... (de 3 o ri) ţinti capul lor. 14 Înalţă-Te, Doamne,
Şi apoi citeţul începe psalmii obişnuiţi de întru tăria Ta; cînta-vom şi vom lăuda
dimineaţă, în timpul cărora Preotul săvîrşeşte cădirea
mare. puterile Tale.
Slavă..., Şi acum..., Sfinte
Psalmul 19:
Dumnezeule..., Preasfîntă Treime...,
Auză-te Domnul în ziua necazului,
Tatăl nostru...
scutească-te numele Dumnezeului lui
Preotul: Că a Ta este împărăţia...
Iacob. 2 Trimită ţie ajutor din locaşul
Citeţul 1: Amin. Mîntuieşte,
Său cel sfînt şi din Sion sprijinească-te pe
Doamne, poporul Tău şi binecuvintează
tine. 3 Pomenească toată je rtfa ta,
moştenirea Ta. Biruinţă
arderea de tot a ta bine-plăcută să-I fie. 4
binecredincioşilor creştini asupra celui
Dea ţie Domnul după inima ta şi tot
potrivnic dăruieşte şi cu crucea Ta
sfatul tău să-l plinească. 5 Bucura-ne-
păzeşte pe poporul Tău.
vom de mîntuirea Ta şi întru numele
Slavă...,
Dumnezeului nostru ne vom mări.
Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce de
Plinească Domnul toate cererile tale. 6
bunăvoie, poporului Tău celui nou,
Acum am cunoscut că a mîntuit Domnul
numit cu numele Tău, îndurările Tale
pe Unsul Său, cu pute rea dreptei Sale. 7
dăruieşte, Hristoase Dumnezeule.
Auzi-L-va pe Dîns ul din ce rul cel sfînt al
Veseleşte cu puterea Ta pe drept
Lui. 8 Unii se laudă cu căruţele lor, alţii
credinciosul nostru popor, dăruindu-i lui
cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele
biruinţă asupra potrivnicilor, avînd
Domnului Dumne zeului nostru. 9 Aceştia
ajutorul Tău armă de pace, nebiruită
s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am
biruinţă.
sculat şi ne-am îndreptat. 10 Doamne,
Şi acum...,
mîntuieşte pe împăratul şi ne auzi pe noi,
Folositoare, neînfricată şi
în orice zi Te vom chema.
neînfruntată, nu trece cu vederea, ceea ce
Psalmul 20:
eşti bună, rugăciunile noastre, întru tot
Doamne, întru puterea Ta se va lăudată Născătoare de Dumne zeu.
veseli împăratul şi întru mîntuirea Ta se Întăreşte viaţa cea de obşte a
va bucura foarte. 2 După pofta inimii lui dreptmăritorilor creştini. Mîntuieşte pe
i-ai dat lui, şi de voia buzelor lui nu l-ai cei ce i-ai rînduit să conducă şi le dă lor
lipsit pe el. 3 Că l-ai întîmpinat pe el cu birunţă din cer, pentru că ai născut pe
binecuvîntările bunătăţii, pus-ai pe capul Dumnezeu, ceea ce eşti una
lui cunună de piatră scumpă. 4 Viaţă a binecuvîntată.
cerut de la Tine şi i-ai dat lui lungime de
zile în veacul veacului. 5 Mare este slava Preotul: Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule,
după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne,
lui întru mîntuirea Ta, slavă şi mare miluieşte.
cuviinţă vei pune peste el. 6 Că îi vei da Corul: Doamne miluieşte (de 3 ori).
lui binecuvîntare în veacul veacului, Preotul: Că milostiv şi iubitor de oameni
veseli-l-vei pe dîns ul întru bucurie cu Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului, şi
S fîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
faţa Ta. 7 Că împăratul nădăjduieşte în
Corul: Amin. Întru numele Domnului...,
Domnul şi întru mila Celui Preaînalt nu binecuvintează.
se va clăti. 8 Află-se mîna Ta peste toţi Preotul: S lavă S fintei şi celei de o fiinţă şi de
vrăjmaşii Tăi, dreapta Ta să afle pe toţi viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi, totdeauna,
acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
cei ce Te urăsc pe Tine. 9 Pune-i-vei pe ei
Corul: Amin.
ca un cuptor de foc în vre mea arătării
Citeţul 1: Slavă întru cei de sus lui
Tale; 10 Domnul întru mînia Sa îi va
Dumnezeu şi pe pămînt pace, între
tulbura pe ei şi-i va mînca pe ei focul. 11
oameni bunăvoire (de 3 ori).
Rodul lor de pe pămînt îl vei pie rde şi
Doamne, buzele mele vei deschide şi
sămînţa lor dintre fiii oamenilor. 12 Că au
gura mea va vesti lauda Ta (de 2 ori).
gîndit rele împotriva Ta, au cugetat

14
Psalmul 3 mustrări. 15 Că spre Tine, Doamne, am
Doamne, cît s-au înmulţit cei ce mă nădăjduit; Tu mă vei auzi, Doamne,
necăjesc! Mulţi se scoală asupra mea; 2 Dumnezeul meu, 16 Că am zis, ca nu
Mulţi zic sufletului meu: „Nu este cumva să se bucure de mine vrăjmaşii
mîntuire lui, întru Dumnezeul lui!” 3 Iar mei; şi cînd s-au clătinat picioarele mele,
Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, slava împotriva mea s-au semeţit. 17 Că eu spre
mea şi Cel ce înalţi capul meu. 4 Cu bătăi gata sînt şi durerea mea înaintea
glasul me u către Domnul am strigat şi m- mea este pururea. 18 Că fărădelegea mea
a auzit din muntele cel sfînt al Lui. 5 Eu eu o voi vesti şi mă voi îngriji pentru
m-am culcat şi am adormit; sculatu-m- păcatul meu; 19 Iar vrăjmaşii mei trăiesc
am, că Domnul mă va sprijini. 6 Nu mă şi s-au întărit mai mult decît mine, şi s-au
voi te me de mii de popoare, care înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept. 20
împrejur mă împresoară. 7 Scoală, Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă
Doamne, mîntuieşte-mă, Dumnezeul defăimau, că urmam bunătatea. 21 Nu mă
meu, că Tu ai bătut pe toţi cei ce mă lăsa, Doamne, Dumnezeul me u, nu Te
vrăjmăşesc în deşert; dinţii păcătoşilor ai depărta de la mine, 22 Ia aminte spre
zdrobit. 8 A Domnului este mîntuirea şi ajutorul meu, Doamne al mîntuirii mele.
peste poporul Tău, binecuvîntarea Ta. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul
Eu m-am culcat şi am adormit; meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte
sculatu-m-am, că Domnul mă va sprijini. spre ajutorul meu, Doamne al mîntuirii
Psalmul 37 mele.
Doamne, nu cu mînia Ta să mă Psalmul 62
mustri pe mine, nici cu iuţimea Ta să mă Dumnezeule, Dumne zeul me u, pe
cerţi. 2 Că săgeţile Tale s-au înfipt în Tine Te caut dis-de-dimineaţă. 2 Însetat-a
mine, şi ai întărit peste mine mîna Ta. 3 de Tine sufletul me u, suspinat-a după
Nu este vindecare în trupul meu de la Tine trupul meu, 3 În pămînt pustiu şi
faţa mîniei Tale; nu este pace în oasele neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel
mele de la faţa păcatelor mele. 4 Că sfînt m-am arătat Ţie, ca să văd puterea
fărădelegile mele au covîrşit capul meu, Ta şi slava Ta. 4 Că mai bună este mila
ca o sarcină grea apăsat-au peste mine. 5 Ta decît viaţa; buzele mele Te vor lăuda.
Împuţitu-s-au şi au putre zit rănile mele, 5
Aşa Te voi binecuvînta în viaţa mea, şi
de la faţa nebuniei mele. 6 Chinuitu-m- în numele Tău voi ridica mîinile mele. 6
am şi m-am gîrbovit pînă în sfîrşit, toată Ca de seu şi de grăsime să se sature
ziua mîhnindu-mă umblam. 7 Că şalele sufletul meu şi cu buze de bucurie Te va
mele s-au umplut de ocări şi nu este lăuda gura mea. 7 De mi-am adus aminte
vindecare în trupul me u. 8 Necăjitu-m- de Tine în aşternutul meu, în dimineţi
am şi m-am s merit foarte; răcnit-am din am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul
suspinarea inimii mele. 9 Doamne, meu 8 Şi întru acoperămîntul aripilor
înaintea Ta este toată dorirea mea şi Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul
suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. 10 meu de Tine şi pe mine m-a s prijinit
Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a dreapta Ta. 9 Iar ei în deşert au căutat
tăria mea şi lumina ochilor mei, şi sufletul meu, intra-vor în cele mai de jos
aceasta nu este cu mine. 11 Prietenii mei ale pămîntului; da-se-vor în mîinile
şi vecinii mei în preajma mea s-au sabiei, părţi vulpilor vor fi. 10 Iar
apropiat şi au şezut; şi cei de aproape ai împăratul se va veseli de Dumnezeu;
mei departe au stat. 12 Şi se sileau cei ce lăuda-se-va tot cel ce se jură întru El, că
căutau sufletul meu, şi cei ce căutau cele s-a astupat gura celor ce grăiesc
rele mie grăiau deşertăciuni şi nedreptăţi.
vicleşuguri toată ziua cugetau. 13 Iar eu, În dimineţi am cugetat la Tine, că
ca un surd, nu auzeam şi ca un mut ce ai fost ajutorul meu. Şi întru
nu-şi deschide gura sa. 14 Şi m-am făcut acoperămîntul aripilor Tale mă voi
ca un om ce nu aude şi nu are în gura lui bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi

15
pe mine m-a s prijinit dreapta Ta. vecin, iar pe cunoscuţii mei de ticăloşia
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului mea.
Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii Doamne, Dumnezeul mîntuirii
vecilor. Amin. mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea
Dumnezeule (de 3 ori). mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea.
Doamne miluieşte (de 3 ori). Psalmul 102
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Binecuvintează, suflete al meu, pe
Duh. Domnul şi toate cele din lăuntrul me u,
Citeţul 2: Şi acum, şi pururea, şi în numele cel sfînt al Lui. 2 Binecuvintează,
vecii vecilor. Amin. suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate
Psalmul 87 binefacerile Lui. 3 Pe Cel ce curăţeşte
Doamne, Dumnezeul mîntuirii toate fărădelegile tale; pe Cel ce vindecă
mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea toate bolile tale; 4 Pe Cel ce izbăveşte din
Ta. 2 Să ajungă înaintea Ta rugăciunea stricăciune viaţa ta; pe Cel ce te
mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea, încununează cu milă şi cu îndurări; 5 Pe
Doamne. 3 Că s-a umplut de rele sufletul Cel ce umple de bunătăţi dorirea ta;
meu şi viaţa mea de iad s-a apropiat. 4 înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile
Socotit am fost cu cei ce se coboară în tale. 6 Cel ce face milostenie, Domnul, şi
groapă; ajuns-am ca un om neajutorat, judecată tuturor celor ce li se face
între cei morţi slobod. 5 Ca nişte oameni strîmbătate. 7 Cunoscute a făcut căile
răniţi ce dorm în mormînt, de care nu Ţi- Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale.
8
ai mai adus aminte şi care au fost Îndurat şi milostiv este Domnul,
lepădaţi de la mîna Ta. 6 Pusu-m-au în îndelung-răbdător şi mult-milostiv. 9 Nu
groapa cea mai de jos, întru cele pînă în sfîrşit se va iuţi, nici în veac se va
întunecate şi în umbra morţii. 7 Asupra mînia. 10 Nu după păcatele noastre a
mea s-a întărîtat mînia Ta şi toate făcut nouă, nici după fărădelegile noastre
valurile Tale le-ai adus spre mine. 8 a răs plătit nouă, 11 Ci cît este de departe
Depărtat-ai pe cunoscuţii mei de la mine, cerul de pămînt, atît este de mare mila
ajuns-am urîciune lor. 9 Închis am fost şi Lui, spre cei ce se tem de El. 12 Pe cît sînt
n-am putut ieşi. Ochii mei au slăbit de de departe răsăriturile de la apusuri,
suferinţă. 10 Strigat-am către Tine, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre.
13
În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a
Doamne, toată ziua întins-am către Tine
miluit Domnul pe cei ce se tem de El. 14
mîinile mele. 11 Oare, morţilor vei face
Că El a cunoscut zidirea noastră; adusu-
minuni? Sau cei morţi se vor scula şi Te
şi-a aminte că ţărînă sînte m. 15 Omul ca
vor lăuda pe Tine? 12 Oare, va spune
iarba, zilele lui ca floarea cîmpului; aşa
cineva în mormînt mila Ta şi adevărul
va înflori. 16 Că vînt a trecut peste el şi nu
Tău în locul pierzării? 13 Oare, se vor
va mai fi, şi nu se va mai cunoaşte încă
cunoaşte întru întuneric minunile Tale şi
locul său. 17 Iar mila Domnului din veac
dreptatea Ta în pămînt uitat? 14 Iar eu
în veac spre cei ce se tem de Dînsul, 18 Şi
către Tine, Doamne, am strigat şi
dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce
dimineaţa rugăciunea mea Te va
păzesc legămîntul Lui 19 Şi-şi aduc
întîmpina. 15 Pentru ce, Doamne, lepezi aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe
sufletul meu şi întorci faţa Ta de la ele. Domnul în ce r a gătit scaunul Său şi
mine? 16 Sărac sînt eu şi în osteneli din
împărăţia Lui peste toţi stăpîneşte. 20
tinereţile mele, înălţat am fost, dar m-am Binecuvîntaţi pe Domnul toţi înge rii Lui,
smerit şi m-am mîhnit. 17 Peste mine au cei tari la virtute, care faceţi cuvîntul Lui
trecut mîinile Tale şi înfricoşările Tale şi auziţi glasul cuvintelor Lui. 21
m-au tulburat. 18 Înconjuratu-m-au ca Binecuvîntaţi pe Domnul toate pute rile
apa toată ziua şi m-au cuprins deodată. 19 Lui, slugile Lui, care faceţi voia Lui. 22
Depărtat-ai de la mine pe prieten şi pe Binecuvîntaţi pe Domnul toate lucrurile

16
Lui; în tot locul stăpînirii Lui, Preotul zice ectenia mare:
Cu pace, Domnului să ne rugăm.
binecuvintează, suflete al meu, pe
Corul: Doamne miluieşte.
Domnul. Pentru pacea de sus şi pentru mîntuirea
În tot locul stăpînirii Lui, sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
binecuvintează, suflete al meu, pe Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea
sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi pentru unirea
Domnul. tuturor, Domnului să ne rugăm.
Psalmul 142 Pentru sfîntă biserica aceasta şi pentru cei ce cu
credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu intră într-
Doamne, auzi rugăciunea mea, însa, Domnului să ne rugăm.
ascultă cere rea mea, întru credincioşia Pentru Marele Domn şi Părintele nostru,
Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. 2 Să nu Preafericitul Patriarh Kiril şi pentru Domnul nostru,
Înalt Preasfinţitul Mitropolit Vladimir şi pentru
intri la judecată cu robul Tău, că nimeni Domnul nostru, Preasfinţitul Episcop Nicodim, pentru
din cei vii nu-i drept înaintea Ta. 3 cinstita preoţime şi întru Hristos diaconime şi pentru
Vrăjmaşul prigoneşte sufletul me u şi tot clerul, şi poporul, Domnului să ne rugăm.
Pentru de Dumnezeu păzită Ţara noastră,
viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a S tăpînirea şi oastea ei, Domnului să ne rugăm.
să locuiesc în întuneric ca morţii cei din Pentru sfînt locaşul acesta, ţara aceasta şi
veacuri. 4 Mîhnit e duhul în mine şi inima pentru toate oraşele şi satele şi pentru cei ce cu
credinţă locuiesc într-însele, Domnului să ne rugăm.
mea încremenită în lăuntrul meu. 5 Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru
Adusu-mi-am aminte de zilele cele de îmbelşugarea roadelor pămîntului şi pentru vremuri
demult; cugetat-am la toate lucrurile paşnice, Domnului să ne rugăm.
Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi prin
Tale, la faptele mîinilor Tale m-am aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc,
gîndit. 6 Întins-am către Tine mîinile pentru cei robiţi şi pentru mîntuirea lor, Domnului să
mele, sufletul me u, ca un pămînt ne rugăm.
Pentru ca să fim izbăviţi noi de tot necazul,
însetoşat. 7 Degrab auzi-mă, Doamne, că mînia, primejdia şi nevoia, Domnului să ne rugăm.
a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe
Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata,
ce se coboară în mormînt. 8 Fă să aud mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi
dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
nădejdea. Arată-mi calea pe care voi noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm
me rge, că la Tine am ridicat sufletul Corul: Ţie, Doamne.
meu. 9 Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Preotul: Că Ţie se cuvine toată slava, cinstea
Tine alerg, Doamne. 10 Învaţă-mă să fac şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului, şi S fîntului Duh,
voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
Corul: Amin.
Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la
pămîntul dreptăţii. 11 Pentru numele Preotul: Aliluia. Aliluia. Aliluia. gl. 8-ea: De
Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru noapte mînecă duhul meu către Tine, Dumnezeule,
pentru că lumină sînt poruncile Tale pe pămînt.
dreptatea Ta scoate din necaz sufletul
Corul: Aliluia (de 3 ori)
meu. 12 Fă bunătate de stîrpeşte pe Preotul: Dreptate vă învăţaţi toţi cei ce locuiţi
vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce pe pămînt.
necăjesc sufletul meu, că eu sînt robul Corul: Aliluia (de 3 ori)
Tău. Preotul: Pizmuire va cuprinde pe poporul cel
Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea neînvăţat şi acum focul pe cei potrivnici va mînca.
Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău! Corul: Aliluia (de 3 ori)
Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Preotul: Adaugă lor rele, Doamne, adaugă
rele celor măriţi ai pămîntului.
Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău!
Duhul Tău cel bun să mă Corul: Aliluia (de 3 ori)
povăţuiască la pămîntul dreptăţii. Şi după Aliluia, se cîntă troparul:
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Iată Mirele vine în miezul nopţii şi
Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii fericită este sluga pe care o va afla
vecilor. Amin. priveghind; iar nevrednică este iarăşi cea
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie pe care o va afla lenevindu-se. Vezi dar,
Dumnezeule (de 3 ori). suflete al meu, cu somnul să nu te
îngreune zi, ca să nu te dai morţii şi afară

17
de împărăţie să te încui, ci te deşteaptă luminat începuturile Patimilor
strigînd: „Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti Domnului; veniţi dar, iubitorilor de
Dumnezeule, pentru rugăciunile prăznuire, să-L întîmpinăm cu cîntări.
Născătoarei de Dumnezeu, miluieşte-ne Că Ziditorul merge să ia răstignire,
pe noi”. întrebări şi bătăi, judecat fiind de Pilat.
Şi încă lovit fiind de rob cu palma peste
Slavă…,
cap; toate va să le rabde, ca să
Iată Mirele vine…
mîntuiască pe om. Pentru aceasta să
Şi acum…, zicem: „Iubitorule de oameni, Hristoase,
Iată Mirele vine… Dumnezeule, dăruieşte iertare de greşeli
Corul: Doamne miluieşte (de 3 ori). celor ce se închină cu credinţă
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duh. preacuratelor Tale Patimi”.
Citeţul 1: Şi acum şi pururea şi în Slavă…, Şi acum…, tot aceasta.
vecii vecilor. Amin. Preotul: Ş i pentru ca să ne învrednicim noi, să
ŞI CITEŞTE CATISM A A 4-A: ascultăm S fînta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul
nostru să-L rugăm.
După întîia Catismă, Sedealna, glasul 1: Corul: Doamne miluieşte (de 3 ori)
Podobie: Mormîntul Tău… Preotul: Înţelepciune, drepţi să ascultăm
S fînta Evanghelie.
Citeţul 2: Cinstitele Patimi au răsărit Preotul: Pace tuturor.
lumii în această zi ca nişte lumini de Corul: Ş i duhului tău.
mîntuire, că Hristos merge să pătimească Preotul: Din sfînta Evanghelie cea de la Matei
citire.
din bunătatea Sa, Cel ce cuprinde toate Corul: S lavă Ţie Doamne, Slavă Ţie.
cu palma, primeşte a fi răstignit pe lemn, Preotul: S ă luăm aminte.
ca să mîntuiască pe om. Preotul: Evanghelia de la Matei (XXIV, 3-35)
Slavă…, Şi acum…, tot aceasta. Corul: S lavă Ţie, Doamne, Slavă Ţie.
Corul: Doamne miluieşte (de 3 ori). Psalmul 50
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duh. Citeţul 1: Miluieşte-mă Dumnezeule,
Citeţul 1: Şi acum şi pururea şi în după mare mila Ta. 2 Şi, după mulţimea
vecii vecilor. Amin. îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.
3
Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea
ŞI CITEŞTE CATISM A A 5-A:
şi de păcatul meu mă curăţeşte. 4 Că
După a doua Catis mă, SEDEA LNA, g lasul 1: fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul
Podobie: Mormîntul Tău… meu înaintea mea este pururea. 5 Ţie
Citeţul 2: Judecătorule cel nevăzut, unuia am greşit şi rău înaintea Ta am
cum Te-ai văzut cu trup şi me rgi să fii făcut, aşa încît drept eşti Tu întru
ucis de oameni fără de lege, judecînd cuvintele Tale şi biruitor cînd vei judeca
judecata noastră cu Patima Ta! Pentru Tu. 6 Că iată întru fărădelegi m-am
aceasta laudă, mărire şi slavă înălţînd zămislit şi în păcate m-a născut maica
puterii Tale, Cuvinte, cu un glas le mea. 7 Că iată adevărul ai iubit; cele
aducem Ţie. nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii
Tale, mi-ai arătat mie. 8 Stropi-mă-vei cu
Slavă…, Şi acum…, tot aceasta.
isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai
Corul: Doamne miluieşte (de 3 ori). vîrtos decît zăpada mă voi albi. 9 Auzului
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duh. meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-
Citeţul 1: Şi acum şi pururea şi în vor oasele mele cele smerite. 10 Întoarce
vecii vecilor. Amin. faţa Ta de către păcatele mele, şi toate
ŞI CITEŞTE CATISM A A 6-A: fărădelegile mele şterge-le. 11 Inimă
curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi
După a treia Cat ismă, SEDEA LNA, glasul 8:
duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru
Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvîntul…
ale mele. 12 Nu mă lepăda de la faţa Ta şi
Citeţul 1: Ziua aceasta aduce Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine.

18
13
Dă-mi mie bucuria mîntuirii Tale şi cu împreună cu Preasfîntul şi bunul şi de
duh stăpînitor mă întăreşte. 14 Învăţa-voi viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi
pe cei fărădelege căile Tale şi cei pururea, şi în vecii vecilor.
necredincioşi la Tine se vor întoarce. 15 Corul: Amin.
Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge,
Dumnezeule, Dumne zeul mîntuirii mele; TRIC ÎNTAREA
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Alcătuire a lui Cosma
16
Doamne, buzele mele vei deschide, şi Irmosul de 2 ori și troparele pe 12
gura mea va vesti lauda Ta. 17 Că de ai fi
Cîntarea 1-a, glasul al 2-lea:
voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu Irmosul:
le vei binevoi. 18 Jertfa lui Dumnezeu: Celui ce marea cea neumblată şi cu
duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită valuri, cu dumnezeiasca porunca Sa a
Dumnezeu nu o va urgisi. 19 Fă bine, uscat-o şi a trece pedestru prin ea pe
Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, poporul israelitenesc l-a povăţuit,
şi să se zidească zidurile Ierusalimului. 20 Domnului să-I cîntăm, căci cu slavă S-a
Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, preaslăvit.
prinosul şi arderile de tot; atunci vor Negrăită este smerenia Cuvîntului
pune pe altarul Tău viţei. lui Dumnezeu, că Hristos Însuşi este
Dumnezeu şi om; Dumnezeu nu răpire a
Preotul: Mîntuieşte, Dumnezeule, poporul
Tău şi binecuvintează moştenirea Ta, cercetează lumea fi socotindu-Se, cînd Se aseamănă în chip
Ta cu milă şi cu îndurări, înalţă fruntea de rob, arată ucenicilor, căci cu slavă S-a
dreptmăritorilor creştini şi trimite peste noi milele preaslăvit.
Tale cele bogate; pentru rugăciunile Preacuratei
S tăpînei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Însumi am venit să slujesc lui
Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă Adam celui ce sărăcise, cu al cărui chip
făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cereştilor m-am îmbrăcat de bunăvoie Eu,
netrupeşti Puteri; cu rugăciunile cinstitului, măritului
Ziditorul, bogat fiind cu Dumnezeirea, şi
Prooroc, Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan; cu
ale S finţilor, măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli; să-mi pun s ufletul Meu răscumpărare
cu ale celor între sfinţi Părinţilor noştri şi mari dascăli pentru dînsul; Cel ce sînt nepătimitor cu
ai lumii şi ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Dumnezeirea
Cuvîntătorul de Dumnezeu şi Ioan Gură de Aur; cu ale
S finţilor Atanasie, Chiril şi Ioan cel Milostiv, patriarhii Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne
Alexandriei; cu ale celor între sfinţi Părinţilor noştri: rugăm.
Nicolae al Mirelor Lichiei, S piridon al Trimitundei, Doamne miluieşte
făcătorilor de minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi,
Nou, Ioan, Nectarie, Mitrofan, Iorest şi S ava, Varlaam Dumnezeule, cu harul Tău.
și Dosoftei, mitropoliții Moldovei, Gavriil, mitropolitul Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita
Chișinăului și Hotinului şi cu ale sfinţilor sfinţiţi Stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea
mucenici: Ciprian, Ignatie, Irineu, Foca şi Haralambie, Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
şi cu ale tuturor sfinţilor ierarhi; cu ale sfinţilor, mari Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui
Mucenici: Gheorghe, purtătorul de biruinţă, Dimitrie, Hristos Dumnezeu să o dăm.
izvorîtorul de mir, Pantelimon, Teodor Tiron, Teodor Ţie, Doamne.
S tratilat şi Ioan cel Nou, cu ale sfîntului Mucenic Preotul: Că Tu eşti Împăratul păcii şi
Dorimedont, cu ale tuturor sfinţilor bunilor biruitori Mîntuitorul sufletelor noastre şi Ţie slavă înălţăm,
mucenici; cu ale S fintei Cuvioase Muceniţe Elizabeta şi Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi
cu ale Preacuvioaselor maici Parascheva și Agafia; cu în vecii vecilor.
ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor Corul: Amin.
Părinţilor noştri: Antonie şi Teodosie de la Kievo-
Pecersca, Iov de la Poceaev, S erafim de la S arov, C O N D A C, glasul al 3-lea:
Serghie şi Nicon de la Radonej, Ambrozie de la Optina Podobie: Ca o pîrgă a firii…
şi Simeon Noul-Teolog, Siluan Atonitul, şi cu ale
preacuviosului părintelui nostru Paisie de la Neamţ, cu
Iacov plîngea pentru lipsa lui Iosif şi
ale sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti Părinţi, Ioachim viteazul şedea în căruţă, ca un împărat
şi Ana şi cu ale tuturor sfinţilor; rugămu-Te, mult- fiind cinstit că, plăcerilor egiptencei atunci
Milostive Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoşii, care ne nefăcîndu-se rob, s-a mărit în schimb de la
rugăm Ţie, şi ne, miluieşte pe noi.
Cel ce vede inimile oamenilor şi dă cunună
Corul: Doamne miluieşte (de 12 ori) nestricăcioasă.
Preotul: Cu mila şi cu îndurările şi ICOS
cu iubirea de oameni a Unuia-Născut Peste tînguire să mai adăugăm
Fiului Tău, cu Care eşti binecuvîntat, acum tînguire şi să vărsăm lacrimi,

19
plîngînd împreună cu Iacov pe Iosif, cel Zis-ai, Doamne, ucenicilor Tăi:
vrednic de laudă şi înţelept, pe cel ce s-a „Uitîndu-vă la Mine, să nu gîndiţi cu
robit cu trupul, iar sufletul şi l-a păzit mîndrie, ci să vă plecaţi spre cele smerite.
nerobit; şi a domnit peste tot Egiptul. Că Beţi paharul Meu, pe care Eu îl beau şi
Dumnezeu dă slugilor Sale cunună veţi fi slăviţi cu Mine întru Împărăţia
nestricăcioasă. Tatălui Meu”
Cîntarea a 8-a: Și iarăși irmosul: Mărit-ai, Hristoase ...
Irmosul:
Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne
Înfricoşatu-s-a de nespurcatul trup rugăm.
cel întru o podoabă cu sufletul, al tinerilor Doamne miluieşte
celor curaţi şi s-a depărtat focul cel Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe
noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
neîncetat, ce se hrănise cu multă uscătură; Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata,
şi văpaia cea pururea vie potolindu-se, mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi
cîntare vecuitoare se cîntă: „Pe Domnul pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
toate lucrurile lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
întru toţi vecii.” Ţie, Doamne.
Atunci vor cunoaşte toţi că sînteţi Preotul: Că pe Tine Te laudă toate Puterile
ucenicii Mei, de veţi păzi poruncile Mele, cereşti şi Ţie slavă înălţăm Tatălui şi Fiului, şi S fîntului
zis-a Mîntuitorul prietenilor Săi, Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
Amin.
me rgînd la Patimă; pace să aveţi între
voi şi cu toţi, şi, gîndind la cele smerite, L U M I N Î N D A, glasul al 3-lea:
vă veţi înălţa şi Domn pe Mine
Cămara Ta, Mîntuitorul meu, o
cunoscîndu-Mă, lăudaţi-Mă şi Mă
văd împodobită şi îmbrăcăminte nu am,
preaînălţaţi întru toţi vecii. ca sa intru într-însa. Luminează-mi
Rînduiala voastră a celor de un
haina sufletului meu, Dătătorule de
neam să vă fie potrivnică obiceiului
lumină, şi mă mîntuieşte. (de 3 ori)
păgînesc; că socoteala cea de sine volnică
este tiranie, nu sorţul Meu. Deci cel ce LA U D E L E
voieşte între voi să fie mai ales, să se facă
Psalmul 148
mai mic decît toţi ceilalţi; şi Domn pe Citeţul 2: Lăudaţi pe Domnul din
Mine cunoscîndu-Mă, lăudaţi-Mă, şi Mă
ceruri, lăudaţi-L pe El întru cele înalte. 2
preaînălţaţi întru toţi vecii Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, lăudaţi-
Să lăudăm, bine să cuvî ntăm şi să ne
închinăm Domnului, cîntîndu-I şi preaînălţîndu- L pe El toate puterile Lui. 3 Lăudaţi-L pe
L pe Dînsul întru toţi vecii. El, soarele şi luna, lăudaţi-L pe El, toate
Înfricoşatu-s-a de nespurcatul trup ... stelele şi lumina. 4 Lăudaţi-L pe El,
Nu se cîntă: Ceea ce eşti mai cinstită… ci îndată: cerurile cerurilor şi apa cea mai presus
Cîntarea a 9-a: de ceruri 5 Să laude numele Domnului, că
Irmosul: El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi s-au
Mărit-ai, Hristoase, pe Născătoarea zidit. 6 Pusu-le-ai pe ele în veac şi în
de Dumnezeu, ceea ce Te-a născut pe veacul veacului; lege le-a pus şi nu o vor
Tine, dintru care Ziditorul nostru, în trup trece. 7 Lăudaţi pe Domnul toţi cei de pe
pătimitor asemenea nouă Te-ai îmbrăcat, pămînt, balaurii şi toate adîncurile. 8
Dezlegătorul greşelilor noastre. Pe ea Focul, grindina, zăpada, gheaţa, viforul,
fericind-o toate neamurile, pe Tine Te toate îndepliniţi cuvîntul Lui; 9 Munţii şi
slăvim. toate dealurile, pomii cei roditori şi toţi
Toată întinăciunea cea din patimi cedrii; 10 Fiarele şi toate animalele,
lepădînd, cunoştinţă înţeleaptă vrednică tîrîtoarele şi păsările cele zburătoare; 11
de dumne zeiasca Împărăţie luaţi, zis-ai Împăraţii pămîntului şi toate popoarele,
mai înainte Apostolilor Tăi, Cel ce eşti căpeteniile şi toţi judecătorii pămîntului;
12
înţelepciunea a toate, întru care veţi fi Tinerii şi fecioarele, bătrînii cu tine rii,
13
slăviţi, strălucind mai luminat decît Să laude numele Domnului, că numai
soarele. numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe

20
pămînt şi în cer. 14 Şi va înălţa puterea Dînsul.” Să venim dar şi noi cu gînduri
poporului Lui. Cîntare tuturor cuvioşilor curate, să mergem împre ună cu Dînsul şi
Lui, fiilor lui Israel, poporului ce se împreună să ne răstignim şi să ne
apropie de El. omorîm pentru Dînsul, despre desfătările
Psalmul 149 lumeşti; ca să şi vieţuim împre ună cu
Cîntaţi Domnului cîntare nouă; Dînsul şi să-L auzim pe El, zicînd: „De
lauda Lui în adunarea celor cuvioşi. 2 Să acum nu Mă voi mai sui în Ierusalimul
se veselească Israel de Cel ce l-a făcut pe cel pămîntesc, ca să pătimesc, ci Mă voi
el şi fiii Sionului să se bucure de sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la
împăratul lor. 3 Să laude numele Lui în Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru şi
horă; în timpane şi în psaltire să-I cînte împreună vă voi înălţa pe voi la
Lui. 4 Că iubeşte Domnul poporul Său şi Ierusalimul cel de sus, în Împărăţia
va învăţa pe cei blînzi şi-i va izbăvi. 5 Se cerurilor.”
vor lăuda cuvioşii întru slavă şi se vor Lăudaţi-L pe El în ti mpane şi în horă;
bucura în aşternuturile lor. 6 Laudele lăudaţi-L pe El în strune şi org ane.
Domnului în gura lor şi săbii cu două Glasul al 5-lea:
tăişuri în mîinile lor, 7 Ca să se răzbune Ajungînd noi, credincioşii, la
pe neamuri şi să pedepsească pe popoare, Patima cea mîntuitoare a lui Hristos
8
Ca să lege pe împăraţii lor în obezi şi pe Dumnezeu, să slăvim îndelungă-
cei slăviţi ai lor în cătuşe de fier, 9 Ca să răbdarea Lui cea nespusă, ca, prin
facă între dînşii judecată scrisă. Slava milostivirea Lui, să ne ridice cu El şi pe
aceasta este a tuturor cuvioşilor Săi. noi, cei omorîţi de păcat, ca un bun şi de
Psalmul 150 oameni Iubitor.
Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii Lui;
lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui . Lăudaţi-L pe El în chimvale bi ne
Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui; răsunătoare; lăudaţi-L pe El în chi mvale de
lăudaţi-L pe El după mulţi mea slavei Lui. strigare. Toată suflarea să l aude pe Domnul!
Glasul 1: Ajungînd noi, credincioşii, la
Mergînd Domnul spre Patima cea Patima cea mîntuitoare a lui Hristos
de bunăvoie, a zis Apostolilor pe cale: Dumnezeu, să slăvim îndelungă-
„Iată, ne suim în Ierusalim şi se va da răbdarea Lui cea nespusă; ca prin
Fiul Omului, precum scrie pentru milostivirea Lui să ne ridice cu El şi pe
Dînsul.” Să venim dar şi noi cu gînduri noi, cei omorîţi de păcat, ca un bun şi de
curate, să mergem împre ună cu Dînsul şi oameni iubitor.
împreună să ne răstignim şi să ne Slavă..., Şi acum..., același glas.
omorîm pentru Dînsul despre desfătările
lumeşti; ca să şi vieţuim împre ună cu Doamne, venind spre Patimă,
Dînsul şi să-L auzim pe El, zicînd: „De întărind pe ucenicii Tăi, ai zis deosebi
acum nu Mă voi mai sui în Ierusalimul luîndu-i pe dînşii: „Cum nu vă aduceţi
cel pămîntesc, ca să pătimesc, ci Mă voi aminte de cuvintele Mele, pe care mai
sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la înainte le-am spus vouă, că este scris:
Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru, şi „Că tot proorocul nu va fi ucis într-altă
împreună vă voi înălţa pe voi la parte, fără numai în Ierusalim?” Acum
Ierusalimul cel de sus, în Împărăţia dar a venit vremea de care am spus
cerurilor.” vouă: „Că iată Mă dau în mîinile
păcătoşilor să Mă batjocorească”, care, şi
Lăudaţi-L pe El în glas de trî mbi ţă;
lăudaţi-L pe El în psaltire şi în al ăută. pe Cruce pironindu-Mă şi dîndu-Mă
îngropării, Mă vor socoti ca pe un mort
Mergînd Domnul spre Patima cea urît. Însă, îndrăzniţi, că a treia zi Mă voi
de bunăvoie, a zis Apostolilor pe cale: scula, spre bucuria credincioşilor şi spre
„Iată, ne suim în Ierusalim şi se va da viaţa veşnică.”
Fiul Omului, precum scrie pentru

21
Preotul: Slavă Ţie, celui ce ne-ai Dă, Doamne.
Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor
arătat nouă lumina. sufletelor şi trupurilor noastre, la Domnul să cerem.
Milă şi iertare de păcatele şi de greşelile
Citeţul 1: Slavă întru cei de sus lui noastre, la Domnul să cerem.
Dumnezeu şi pe pămînt pace, între Cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace
oameni bunăvoire. Lăudămu-Te, bine Te lumii, la Domnul să cerem.
Cealaltă vreme a vieţii noastre în pace şi întru
cuvîntăm, închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te, pocăinţă a o săvîrşi, la Domnul să cerem.
mulţumim Ţie, pentru slava Ta cea S fîrşit creştinesc vieţii noastre, fără durere,
mare. Doamne, Împărate ceresc, neînfruntat, în pace şi răspuns bun la înfricoşătoare
Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, judecată a lui Hristos, să cerem.
Pe Preasfînta, curata, prea binecuvîntata,
Doamne Fiule, Unule-Născut, Iisuse mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi
Hristoase şi Duhule Sfinte. Doamne pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumne zeu, Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, Ţie, Doamne.
miluieşte-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele Preotul: Că Dumnezeul milei şi al îndurărilor,
lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel şi al iubirii de oameni eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui
ce şezi de-a dreapta Tatălui şi ne, şi Fiului, şi S fîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii
vecilor.
miluieşte pe noi. Că Tu eşti Unul Sfînt, Amin.
Tu eşti Unul Domn Iisus Hristos, întru Preotul: Pace tuturor.
slava lui Dumnezeu Tatăl, Amin. În toate Corul: Ş i duhului tău.
zilele bine Te voi cuvînta şi voi lăuda Preotul: Capetele noastre Domnului să le
numele Tău în veac şi în veacul veacului. plecăm.
Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă Corul: Ţie, Doamne.
în neam şi în neam. Eu am zis: „Doamne, Preotul: Că al Tău este a ne, milui şi a ne
mîntui pe noi, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm,
miluieşte-mă, vindecă sufletul meu, că Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi
am greşit Ţie. Doamne, către Tine am în vecii vecilor.
scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu Corul: Amin.
eşti Dumnezeul meu. Că la Tine este LA S T I H OA V NĂ
izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea Stihira, galsul al 5-lea.
lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc
Doamne, nepricepîndu-se mama
pe Tine.”
fiilor lui Zevedei, pentru taina cea
Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua
nespusă a rînduielii Tale, a cerut de la
aceasta, fără de păcat să ne păzim noi.
Bine eşti cuvîntat, Doamne Dumnezeul Tine, ca să dăruieşti fiilor ei cinstea
părinţilor noştri şi lăudat şi preaslăvit împărăţiei celei vremelnice. Dar în locul
este numele Tău în veci, Amin. Fie, aceleia, ai făgăduit prietenilor Tăi să bea
Doamne, mila Ta spre noi, precum am paharul morţii; care pahar mai înainte
nădăjduit întru Tine. Bine eşti cuvîntat, de a-l bea, Îns uţi ai zis că este curăţitor
Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale. de păcate. Pentru aceasta, grăim Ţie:
Bine eşti cuvîntat, Stăpîne, înţelepţeşte- „Mîntuirea sufletelor noastre, slavă Ţie.”
mă cu îndreptările Tale. Bine eşti Umplutu-ne-am di mi neaţa de mila Ta,
cuvîntat, Sfinte, luminează-mă cu Doamne, şi ne-am bucurat, şi ne-am veselit în
îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este toate zilele noastre. Veselitu-ne-am pentru zilele
în veac, lucrurile mîinilor Tale nu le în care ne-ai smerit pe noi, pentru anii în care am
văzut rele. Caută s pre robii Tăi şi spre lucrurile
trece cu vederea. Ţie se cuvine laudă, Ţie Tale şi îndreptează pe fiii lor.
se cuvine cîntare, Ţie slavă se cuvine,
Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duh, acum Doamne, învăţînd pe ucenicii Tăi să
şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. gîndească cele mai desăvîrşite, le-ai zis să
nu se asemene neamurilor, ca să
Preotul: S ă plinim rugăciunea noastră cea de
dimineaţă, Domnului. stăpînească pe cei mai mici. Că nu va fi
Doamne miluieşte aşa între voi, ucenicii Mei, că din voia
Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe Mea sînt sărac, ci cel mai mare dintre voi
noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
Ziua toată desăvîrşită, sfîntă, în pace şi fără de să fie slujitor tuturor şi cel ce stăpîneşte,
păcat, la Domnul să cerem. ca cel stăpînit; şi cel ales a fi mai întîi, ca

22
cel mai de jos. Că şi Eu Însumi am venit Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem
ca să slujesc lui Adam celui ce sărăcise şi Sirul:
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul
să-Mi dau sufletul răscumpărare pentru trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
mulţi, care Îmi cîntă: „Slavă Ţie.” grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie).
Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
Şi să fie lumina Domnului Dumnezeului răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o
nostru peste noi şi lucrurile mîinilor noastre le metanie).
îndreptează. Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
Temîndu-ne, fraţilor, de pedeapsa binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie).
smochinului celui uscat pentru nerodire, Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru
stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni:
să aduce m roade vrednice de pocăinţă lui Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o
Hristos, Celui ce ne dă mare milă. închinăciune).
Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul
Slavă…, Şi acum… (o închinăciune).
Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o
A doua Evă, aflînd şarpele pe închinăciune).
egipteanca, se nevoia să împiedice pe Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o
Iosif prin cuvinte cu momele; dar el, închinăciune).
Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
lăsîndu-şi haina, a fugit de păcat. Şi, fiind toată, şi la sfîrşit o metanie.
gol, nu s-a ruşinat, ca şi cel întîi-zidit mai
înainte de călcarea poruncii. Pentru CEASUL ÎNTÎI
rugăciunile lui, Hristoase, miluieşte-ne pe Citeţul 2: Veniţi să ne închinăm... (de
noi. 3 ori)
Citeţul 1: Bine este a ne mărturisi Psalmul 5
Domnului şi a cînta numele Tău, Graiurile mele ascultă-le, Doamne!
Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi Înţelege strigarea mea! 2 Ia aminte la
adevărul Tău în toată noaptea (de 2 ori). glasul rugăciunii mele, Împăratul meu şi
Sfinte Dumnezeule…, Preasfîntă Dumnezeul meu, căci către Tine mă voi
Treime…, Tatăl nostru… ruga, Doamne! 3 Dimineaţa vei auzi
Preotul: Că a Ta este împărăţia… glasul me u; dimineaţa voi sta înaintea Ta
şi mă vei vedea. 4 Că Tu eşti Dumne zeu,
Citeţul 1: Amin. În Biserica slavei Care nu voieşti fărădelegea, nici nu va
tale stînd, în cer ni se pare că stăm, locui lîngă Tine cel ce vicleneşte. 5 Nu vor
Născătoare de Dumneze u, ceea ce eşti uşă sta călcătorii de lege în preajma ochilor
cerească; deschide-ne nouă uşile milei Tăi. Urît-ai pe toţi cei ce lucrează
tale. fărădelege. 6 Pierde-vei pe toţi cei ce
Doamne miluieşte… (de 40 de ori) grăiesc minciuna; pe ucigaş şi pe viclean
Slavă…, Şi acum…, Ceea ce eşti îl urăşte Domnul. 7 lar eu, întru mulţimea
mai cinstită..., Întru numele Domnului..., milei Tale, voi intra în casa Ta, închina-
binecuvintează. mă-voi spre sfînt locaşul Tău întru frica
Preotul iese din altar, în fața ușilor împărătești şi Ta. 8 Doamne, povăţuieşte-mă întru
rosteşte ecfonisul:
Preotul: Cel ce este binecuvîntat, Hristos, dreptatea Ta, din pricina duş manilor
Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea, mei! Îndreptează înaintea mea calea Ta. 9
şi în vecii vecilor. Că nu este în gura lor adevăr, inima lor
Citeţul 1: Amin. Împărate ceresc, pe este deşartă; groapă deschisă grumazul
binecredincios ul nostru popor ocroteşte- lor, cu limbile lor viclenesc. 10 Judecă-i pe
l, credinţa o întăreşte, pe cei răi îi ei, Dumnezeule; să cadă din sfaturile lor;
îmblînzeşte, lumea o împacă, sfînt locaşul după mulţimea nelegiuirilor lor, alungă-i
acesta bine-l păzeşte, pe cei mai înainte pe ei, că Te-au amarît, Doamne. 11 Şi să
răposaţi, părinţii şi fraţii noştri, în se veselească toţi cei ce nădăjduiesc întru
locaşurile drepţilor îi aşază, iar pe noi Tine; în veac se vor bucura şi le vei fi lor
întru pocăinţă şi mărturisire ne primeşte, sălaş, şi se vor lăuda cu Tine, toţi cei ce
ca un bun şi de oameni Iubitor. iubesc numele Tău. 12 Că Tu vei
binecuvînta pe cel drept, Doamne, căci

23
cu arma buneivoiri ne-ai încununat pe am cunoscut. 6 Pe cel ce clevetea în
noi. ascuns pe vecinul său, pe acela l-am
Psalmul 89 izgonit. 7 Cu cel mîndru cu ochiul şi
Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă nesăţios cu inima, cu acela n-am mîncat.
8
în neam şi în neam. 2 Mai înainte de ce s- Ochii mei sînt peste credincioşii
au făcut munţii şi s-a zidit pămîntul şi pămîntului, ca să şadă ei împreună cu
lumea, din veac şi pînă în veac eşti Tu. 3 mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană,
Nu întoarce pe om întru sme renie, Tu, acela îmi slujea. 9 Nu va locui în casa mea
Care ai zis: „Întoarceţi-vă, fii ai cel mîndru; cel ce grăieşte nedreptăţi nu
oamenilor”, 4 Că o mie de ani înaintea va sta înaintea ochilor mei. 10 În dimineţi
ochilor Tăi sînt ca ziua de ieri, care a voi judeca pe toţi păcătoşii pămîntului,
trecut, şi ca straja nopţii. 5 Nimicnicie ca să nimicesc din cetatea Domnului pe
vor fi anii lor; dimineaţa ca iarba va toţi cei ce lucrează fărădelegea.
trece. 6 Dimineaţa va înflori şi va trece, Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului
seara va cădea, se va întări şi se va usca. 7 Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii
Că ne-am sfîrşit de urgia Ta şi de mînia vecilor. Amin.
Ta ne-am tulburat. 8 Pus-ai fărădelegile
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie
noastre înaintea Ta, greşelile noastre
Dumnezeule (de 3 ori).
ascunse, la lumina feţei Tale. 9 Că toate
Doamne miluieşte (de 3 ori).
zilele noastre s-au împuţinat şi în mînia
Ta ne-am stins. 10 Anii noştri s-au socotit Preotul, în faţa uşilor împărăteşti, zice troparul
ca pînza unui păianjen; zilele anilor acesta pe glasul al 6-lea:
noştri sînt şaptezeci de ani; 11 Iar de vor Dimineaţa auzi glasul me u,
fi în putere, optzeci de ani, şi ce este mai Împăratul meu şi Dumnezeul meu. (o
metanie).
mult decît aceştia, osteneală şi durere; 12
Că trece viaţa noastră şi ne vom duce. 13 Corul: Dimineaţa auzi glasul me u...,
Cine cunoaşte puterea urgiei Tale şi cine Preotul: Graiurile mele ascultă-le,
măsoară mînia Ta, după te merea de Doamne, înţelege strigarea mea. (o metanie).
Tine? 14 Învaţă-ne să socotim bine zilele Corul: Dimineaţa auzi glasul me u...,
noastre, ca să ne îndreptăm inimile spre Preotul: Către Tine mă voi ruga,
înţelepciune. 15 Întoarce-Te, Doamne! Doamne. (o metanie).
Pînă cînd vei sta departe? Mîngîie pe Corul: Dimineaţa auzi glasul me u...,
robii Tăi! 16 Umplutu-ne-am dimineaţa Preotul: Slavă Tatălui şi Fiului, şi
de mila Ta şi ne-am bucurat şi ne-am Sfîntului Duh.
veselit în toate zilele vieţii noastre. 17 Citeţul 2: Şi acum, şi pururea, şi în
Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai vecii vecilor. Amin.
smerit, pentru anii în care am văzut rele. Cum te vom numi, Ceea ce eşti
18
Caută spre robii Tăi şi spre lucrurile plină de har? Cer, că ai răsărit pe
Tale şi îndreptează pe fiii lor. 19 Şi să fie Soarele dreptăţii? Rai, că ai odrăslit
lumina Domnului Dumne zeului nostru floarea nestricăciunii? Fecioară, că ai
peste noi, şi lucrurile mîinilor noastre le rămas nestricată? Maică curată, că ai
îndreptează. avut în sfintele tale braţe Fiu, pe
Psalmul 100 Dumnezeul tuturor? Pe Acela roagă-L să
Mila şi judecata Ta voi cînta Ţie, mîntuiască sufletele noastre.
Doamne. 2 Cînta-voi şi voi me rge, cu Corul: Paşii mei îndreptează-i după
pricepere, în cale fără prihană. Cînd vei cuvîntul Tău şi să nu mă stăpînească
veni la mine? 3 Umblat-am întru toată fărădelegea. (de 2 ori)
nerăutatea inimii mele, în casa mea. 4 N- Izbăveşte-mă de clevetirea
am pus înaintea ochilor mei lucru oamenilor şi voi păzi poruncile Tale. (de 2
nelegiuit; pe călcătorii de lege i-am urît. 5 ori)
Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică; Faţa Ta arat-o peste robul Tău şi
pe cel rău, care se depărta de mine, nu l- mă învaţă îndreptările Tale. (de 2 ori)

24
Să se umple gura mea de lauda Ta, Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru
stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni:
Doamne, ca să laud slava Ta, toată ziua Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o
mare cuviinţa Ta. (de 3 ori) închinăciune).
Citeţul 2: Sfinte Dumnezeule…, Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul
(o închinăciune).
Preasfîntă Treime…, Tatăl nostru… Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o
Preotul: Că a Ta este împărăţia… închinăciune).
Citeţul 2: Amin. Iacov plîngea Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o
închinăciune).
pentru lipsa lui Iosif şi viteazul şedea în Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
căruţă ca un împărat, fiind cinstit, că toată, şi la sfîrşit o metanie.
plăce rilor egiptencei atunci, nefăcîndu-se Citeţul Sfinte Dumnezeule…,
2:
rob, s-a mărit în schimb de la Cel ce vede Preasfîntă Treime…, Tatăl nostru…
inimile oamenilor şi dă cunună Preotul: Că a Ta este împărăţia…
nestricăcioasă. Citeţul 2: Amin. Doamne miluieşte
Doamne miluieşte (de 40 de ori). (de 12 ori).
Cel ce în toată vremea şi în tot Hristoase, Lumina cea adevărată,
ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi Care luminezi şi sfinţeşti pe tot omul ce
slăvit, Hristoase Dumne zeule, Îndelung- vine în lume, să se însemneze peste noi
răbdătorule, Mult-milostive şi Mult- lumina feţei Tale, ca într-însa să vedem
milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe lumina cea neapropiată. Îndreptează
cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi paşii noştri spre lucrarea poruncilor
la mîntuire pentru făgăduinţa Tale, pentru rugăciunile Preacuratei
bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne, Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor Tăi.
primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul Amin.
acesta şi îndreptează viaţa noastră spre Corul: Apărătoare Doamnă, pentru
poruncile Tale; sufletele noastre le biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din
sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele nevoi, aduce m ţie, Născătoare de
îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne Dumnezeu, noi, robii Tăi. Ci ca ceea ce ai
izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele stăpînire nebiruită, izbăveşte-ne pe noi
şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu din toate nevoile, ca să strigăm ţie:
sfinţii Tăi îngeri, ca, prin mijlocirea lor, „Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară.”
fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la Preotul: Slavă Ţie, Hristoase
unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei Dumnezeule, năde jdea noastră, slavă Ţie.
Tale celei neapropiate, că binecuvîntat Corul: Slavă…, Şi acum…, Doamne,
eşti în vecii vecilor. Amin. miluieşte (de 3 ori), ...binecuvintează.
Doamne miluieşte (de 3 ori). Slavă…, Preotul: Venind Domnul spre
Şi acum…, Ceea ce eşti mai cinstită ..., patima cea de bunăvoie, pentru
Întru numele Domnului..., mîntuirea noastră, Hristos, Adevăratul
binecuvintează. Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile
Preacuratei Maicii Sale...
Preotul iese din altar şi rosteşte ecfonisul în fața
ușilor împărătești:
Corul: Pe Marele Domn ...
Dumnezeule, milosti veşte-Te s pre noi şi ne
bi necuvi ntează; luminează faţa Ta peste noi şi ne, CEASUL AL TREILEA
miluieşte.
Citeţul 1: Amin. Preotul: Binecuvîntat este
Preotul, cu glas tare, rosteşte rugăciunea Dumnezeul nostru totdeauna acum şi
cuviosului Părintelui nostru, Efrem Sirul: pururea, şi în vecii vecilor.
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul Citeţul 1: Amin. Slavă Ţie, Dumne-
trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie). zeul nostru, slavă Ţie. Împărate ceresc,
Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al Mîngîietorule..., Sfinte Dumnezeule...,
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o Preasfîntă Treime..., Tatăl nostru...
metanie).
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi Preotul: Că a Ta este împărăţia ...
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie).

25
Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte Tău şi mă învaţă, că Tu eşti Dumne zeu,
Slavă..., Şi acum..., Veniţi să ne
(de 12 ori). Mîntuitorul me u, şi pe Tine Te-am
închinăm (de 3 ori) aşteptat toată ziua. 6 Adu-Ţi aminte de
Psalmul 16 îndurările şi milele Tale, Doamne, că din
Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia veac sînt. 7 Păcatele tinereţilor mele şi ale
aminte cererea mea, ascultă rugăciunea neştiinţei mele nu le pomeni. 8 După mila
mea, din buze fără de viclenie. 2 De la Ta, pomeneşte-mă Tu, pentru bunătatea
faţa Ta judecata mea să iasă, ochii mei să Ta, Doamne. 9 Bun şi drept este Domnul,
vadă cele drepte. 3 Cercetat-ai inima pentru aceasta lege va pune celor ce
mea, noaptea ai cercetat-o; cu foc m-ai greşesc în cale. 10 Îndrepta-va pe cei
lămurit, dar nu s-a aflat întru mine blînzi la judecată, învăţa-va pe cei blînzi
nedreptate. 4 Ca să nu grăiască gura mea căile Sale. 11 Toate căile Domnului sînt
lucruri ome neşti, pentru cuvintele milă şi adevăr pentru cei ce caută
buzelor Tale eu am păzit căi aspre. 5 aşezămîntul Lui şi mărturiile Lui. 12
Îndreaptă picioarele mele în cărările Pentru numele Tău, Doamne, curăţeşte
Tale, ca să nu şovăie paşii mei. 6 Eu am păcatul meu, că mult este. 13 Cine este
strigat, că m-ai auzit, Dumne zeule; omul cel ce se teme de Domnul? Lege va
pleacă urechea Ta către mine şi auzi pune lui în calea pe care a ales-o. 14
cuvintele mele. 7 Minunate fă milele Tale, Sufletul lui întru bunătăţi se va sălăşlui şi
Cel ce mîntuieşti pe cei ce nădăjduiesc în seminţia lui va moşteni pămîntul. 15
Tine de cei ce stau împotriva dreptei Domnul este întărirea celor ce se tem de
Tale. 8 Păzeşte-mă, Doamne, ca pe Dînsul, aşezămîntul Lui îl va arăta lor. 16
lumina ochilor; cu acoperămîntul Ochii mei pururea spre Domnul, că El va
aripilor Tale acope ră-mă 9 De faţa scoate din laţ picioarele mele. 17 Caută
necredincioşilor care mă necăjesc pe spre mine şi mă miluieşte, că părăsit şi
mine. Vrăjmaşii mei sufletul me u l-au sărac sînt eu. 18 Necazurile inimii mele s-
cuprins; 10 Cu grăsime inima lor şi-au au înmulţit; din nevoile mele scoate-mă.
19
încuiat, gura lor a grăit mîndrie. 11 Vezi smerenia mea şi osteneala mea, şi-
Izgonindu-mă, acum m-au înconjurat; mi iartă toate păcatele mele. 20 Vezi pe
ochii lor şi-au aţintit ca să mă plece la vrăjmaşii mei, că s-au înmulţit şi cu ură
pămînt. 12 Apucatu-m-au ca un leu gata nedreaptă m-au urît. 21 Păzeşte sufletul
de pradă, ca un pui de leu ce locuieşte în meu şi mă izbăveşte, ca să nu mă ruşine z
ascunzişuri. 13 Scoală-Te, Doamne, că am nădăjduit în Tine. 22 Cei fără
întîmpină-i pe ei şi împiedică-i. Izbăveşte răutate şi cei drepţi s-au lipit de mine, că
sufletul meu de cel necredincios, cu sabia Te-am aşteptat, Doamne. 23 Izbăveşte,
Ta. 14 Doamne, desparte-mă de oamenii Dumnezeule, pe Israel din toate
acestei lumi, ce-şi iau partea în viaţă, căci necazurile lui.
s-a umplut pîntecele lor de bunătăţile Psalmul 50
Tale; săturatu-s-au fiii lor şi au lăsat Miluieşte-mă, Dumnezeule, după
rămăşiţele pruncilor. 15 Iar eu întru mare mila Ta 2 Şi după mulţimea
dreptate mă voi arăta feţei Tale, sătura- îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.
3
mă-voi cînd se va arăta slava Ta. Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea
Psalmul 24 şi de păcatul meu mă curăţeşte. 4 Că
Către Tine, Doamne, am ridicat fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul
sufletul meu, Dumne zeul me u. 2 Spre meu înaintea mea este pururea. 5 Ţie
Tine am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în unuia am greşit şi rău înaintea Ta am
veac, nici să rîdă de mine vrăjmaşii mei, 3 făcut, aşa încît drept eşti Tu întru
Pentru că toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine cuvintele Tale şi biruitor cînd vei judeca
nu se vor ruşina; să se ruşineze toţi cei ce Tu. 6 Că iată întru fărădelegi m-am
fac fărădelegi în deşert. 4 Căile Tale, zămislit, şi în păcate m-a născut maica
Doamne, arată-mi, şi cărările Tale mă mea. 7 Că iată adevărul ai iubit; cele
învaţă. 5 Îndreptează-mă spre adevărul nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii

26
Tale, mi-ai arătat mie. 8 Stropi-mă-vei cu mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte
isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai întru cele dinăuntru ale mele. (o metanie).
vîrtos decît zăpada mă voi albi. 9 Auzului Corul: Doamne, Cel ce pe
meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se- Preasfîntul Tău Duh...
vor oasele mele cele smerite. 10 Întoarce Preotul: Nu mă lepăda pe mine de la
faţa Ta de către păcatele mele, şi toate faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua
fărădelegile mele şterge-le. 11 Inimă de la mine. (o metanie).
curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Corul: Doamne, Cel ce pe
duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru Preasfîntul Tău Duh...
ale mele. 12 Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Preotul: Slavă Tatălui şi Fiului, şi
Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine. Sfîntului Duh.
13
Dă-mi mie bucuria mîntuirii Tale şi cu Citeţul 1: Şi acum, şi pururea, şi în
duh stăpînitor mă întăreşte. 14 Învăţa-voi vecii vecilor. Amin.
pe cei fărădelege căile Tale şi cei Născătoare de Dumnezeu, tu eşti
necredincioşi la Tine se vor întoarce. 15 viţa cea adevărată, care ai odrăslit rodul
Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge, vieţii; ţie ne rugăm: „Roagă-te, Stăpînă,
Dumnezeule, Dumne zeul mîntuirii mele; cu Sfinţii Apostoli, să miluiască sufletele
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. noastre.”
16
Doamne, buzele mele vei deschide şi Preotul: citeşte Sfînta Evanghelie, după
gura mea va vesti lauda Ta. 17 Că de ai fi care,
voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu Citeţul 2: Domnul Dumne zeu bine
le vei binevoi. 18 Jertfa lui Dumnezeu: este cuvîntat. Bine este cuvîntat Domnul
duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită ziua, în toate zilele; să facă priincioase
Dumnezeu nu o va urgisi. 19 Fă bine, cele ale noastre Dumne zeul mîntuirii
Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, noastre, Dumnezeul nostru, Dumnezeul
şi să se zidească zidurile Ierusalimului. 20 mîntuirii.
Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, Sfinte Dumnezeule…, Preasfîntă
prinosul şi arderile de tot; atunci vor Treime…, Tatăl nostru…
pune pe altarul Tău viţei. Preotul: Că a Ta este împărăţia…
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Citeţul 2: Amin. Iacov plîngea
Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii pentru lipsa lui Iosif şi viteazul şedea în
vecilor. Amin. căruţă, ca un împărat fiind cinstit, că
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie plăce rilor egiptencei atunci, nefăcîndu-se
Dumnezeule (de 3 ori). rob, s-a mărit în schimb de la Cel ce vede
Doamne miluieşte (de 3 ori). inimile oamenilor şi dă cunună
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului nestricăcioasă.
Duh. Doamne miluieşte (de 40 de ori).
Citeţul 2: Şi acum, şi pururea, şi în Cel ce în toată vremea şi în tot
vecii vecilor. Amin. ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi
slăvit, Hristoase Dumne zeule, Îndelung-
ŞI CITEŞTE CATISM A A 7-A. răbdătorule, Mult-Milostive şi Mult-
Iar după citirea catismei: Milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe
cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi
Preotul, din faţa uşilor împărăteşti, zice troparul, la mîntuire pentru făgăduinţa
glasul al 6-lea:
bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne,
Doamne, Cel ce pe Preasfîntul Tău
primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul
Duh, în ceasul al treilea, L-ai trimis
acesta şi îndreptează viaţa noastră spre
Apostolilor Tăi, pe Acela, Bunule, nu-L
poruncile Tale; sufletele noastre le
lua de la noi, ci Îl înnoieşte întru noi, cei
sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele
ce ne rugăm Ţie. (o metanie).
îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne
Corul: Doamne, Cel ce pe Prea-
izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele
sfîntul Tău Duh...
şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu
Preotul: Inimă curată zideşte întru

27
sfinţii Tăi îngeri, ca, prin mijlocirea lor, cele rele vrăjmaşilor mei; cu adevărul
fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la Tău îi vei pierde pe ei. 6 De bunăvoie voi
unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei je rtfi Ţie; lăuda-voi numele Tău,
Tale celei neapropiate, că binecuvîntat Doamne, că este bun, 7 Că din tot necazul
eşti în vecii vecilor. Amin. m-ai izbăvit şi spre vrăjmaşii mei a privit
Doamne miluieşte (de 3 ori). ochiul meu.
Slavă…, Şi acum…, Ceea ce eşti Psalmul 54
mai cinstită..., Întru numele Domnului..., Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea
binecuvintează. şi nu trece cu vederea ruga mea. 2 Ia
Preotul iese din altar şi rosteşte ecfonisul: aminte spre mine şi mă ascultă; mîhnitu-
Dumnezeule, milosti veşte-Te s pre noi şi ne
m-am întru neliniştea mea şi m-am
bi necuvi ntează; luminează faţa Ta peste noi şi ne,
miluieşte. tulburat de glasul vrăjmaş ului şi de
Citeţul 1: Amin. necazul păcătosului. 3 Că a abătut as upra
Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem mea fărădelege şi întru mînie m-a
Sirul: vrăjmăşit. 4 Inima mea s-a tulburat întru
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul
trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al mine şi frica morţii a căzut peste mine; 5
grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie). Teamă şi cutremur au venit asupra mea
Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al şi m-a acoperit întunericul. 6 Şi am zis:
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o
metanie).
„Cine-mi va da mie aripi ca de
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi porumbel, ca să zbor şi să mă odihnesc?”
7
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că Iată, m-aş îndepărta fugind şi m-aş
binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie).
Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru
sălăşlui în pustie. 8 Aşteptat-am pe
stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni: Dumnezeu, Cel ce mă mîntuieşte de
Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o puţinătatea sufletului şi de vifor. 9
închinăciune).
Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul
Nimiceşte-i, Doamne, şi împarte limbile
(o închinăciune). lor, că am văzut fărădelege şi dezbinare
Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o în cetate. 10 Ziua şi noaptea o va
închinăciune).
Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o înconjura pe ea peste zidurile ei;
închinăciune). fărădelege şi osteneală în mijlocul ei şi
Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul, nedreptate; 11 Şi n-a lipsit din uliţele ei
toată, şi la sfîrşit o metanie.
camătă şi vicleşug. 12 Că de m-ar fi ocărît
Citeţul Stăpîne Dumnezeule,
1:
vrăjmaşul, aş fi răbdat; 13 Şi dacă cel ce
Părinte atotputernice, Doamne Fiule mă urăşte s-ar fi fălit împotriva mea, m-
Unule-Născut, Iis use Hristoase şi Duhule aş fi ascuns de el. 14 Iar tu, omule,
Sfinte, o Dumnezeire, o Pute re, miluieşte- asemenea mie, căpetenia mea şi
mă pe mine, păcătosul şi, cu judecăţile cunoscutul meu, 15 Care împreună cu
care ştii, mîntuieşte-mă pe mine, mine te-ai îndulcit de mîncări, în casa lui
nevrednicul robul Tău, că bine eşti Dumnezeu am umblat în acelaşi gînd! 16
cuvîntat în vecii vecilor. Amin. Să vină moartea peste ei şi să se coboare
CEASUL AL ŞASELEA în iad de vii, 17 Că vicleşug este în
locaşurile lor, în mijlocul lor. 18 Iar eu,
Citeţul 2: Veniţi să ne închinăm ... (de către Dumnezeu am strigat şi Domnul m-
3 ori)
Psalmul 53 a auzit pe mine. 19 Seara şi dimineaţa, şi
Dumnezeule, întru numele Tău la amiezi, spune-voi, voi vesti şi va auzi
mîntuieşte-mă şi întru puterea Ta mă glasul me u. 20 Izbăvi-va cu pace sufletul
judecă. 2 Dumnezeule, auzi rugăciunea meu de cei ce se apropie de mine, că
mea, ia aminte cuvintele gurii mele. 3 Că mulţi erau împotriva mea. 21 Auzi-va
străinii s-au ridicat împotriva mea şi cei Dumnezeu şi-i va sme ri pe ei, Cel ce este
tari au căutat sufletul meu şi n-au pus pe mai înainte de veci. 22 Că nu este în ei
Dumnezeu înaintea lor. 4 Că iată, îndreptare şi nu s-au temut de
Dumnezeu ajută mie şi Domnul este Dumnezeu. Întins-au mîinile lor
sprijinitorul sufletului meu. 5 Întoarce-va împotriva aliaţilor lor, 23 Întinat-au

28
legămîntul Lui. Risipiţi au fost de mînia Doamne miluieşte. (de 3 ori)
feţei Lui şi s-au apropiat inimile lor; 24 Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului
Muiatu-s-au cuvintele lor mai mult decît Duh.
untdelemnul, dar ele sînt săgeţi. 25 Citeţul 1: Şi acum, şi pururea, şi în
Aruncă spre Domnul grija ta şi El te va vecii vecilor. Amin.
hrăni; nu va da în veac clătinare ŞI CITEŞTE CATISM A A 8-A.
dreptului. 26 Iar Tu, Dumnezeule, îi vei Iar după citirea catismei:
coborî pe ei în groapa stricăciunii. 27 Preotul, înaintea uşilor împărăteşti, zice
Bărbaţii vărsători de sînge şi vicleni nu troparul, glasul al 2-lea:
vor ajunge la jumătatea zilelor lor; iar eu Cel ce în ziua şi în ceasul al şaselea
voi nădăjdui spre Tine, Doamne. pe Cruce ai pironit păcatul, cel cu
Psalmul 90
îndrăzneală făcut de Adam în rai, şi
Cel ce locuieşte în ajutorul Celui zapis ul greşelilor noastre rupe-l,
Preaînalt, întru acoperămîntul Hristoase Dumnezeule, şi ne mîntuieşte
Dumnezeului cerului se va sălăşlui. 2 Va pe noi. (o metanie).
zice Domnului: „Sprijinitorul meu eşti şi Corul: Cel ce în ziua ...
scăparea mea; Dumnezeul meu, voi Preotul: Auzi, Dumne zeule, glasul
nădăjdui spre Dînsul”. 3 Că El te va meu şi nu trece cu vederea rugăciunea
izbăvi din cursa vînătorilor şi de cuvîntul mea. (o metanie)
tulburător. 4 Cu spatele te va umbri pe Corul: Cel ce în ziua ...
tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o Preotul: Eu către Dumneze u am
armă te va înconjura adevărul Lui. 5 Nu strigat şi Domnul m-a auzit pe mine. (o
metanie)
te vei teme de frica de noapte, de săgeata Corul: Cel ce în ziua ...
ce zboară ziua, 6 De lucrul ce umblă în Preotul: Slavă Tatălui şi Fiului, şi
întune ric, de molima ce bîntuie întru Sfîntului Duh.
amiază. 7 Cădea-vor dinspre latura ta o Citeţul 2: Şi acum, şi pururea, şi în
mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de vecii vecilor. Amin.
tine nu se vor apropia. 8 Însă cu ochii tăi Neavînd îndrăzneală pentru
vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei păcatele noastre cele multe, tu, pe cel ce
vedea. 9 Pentru că pe Domnul, năde jdea S-a născut din tine, roagă-L, Născătoare
mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare de Dumnezeu Fecioară, că mult poate
ţie. 10 Nu vor veni către tine rele şi bătaie rugăciunea Maicii spre îmblînzirea
nu se va apropia de locaşul tău. 11 Că Stăpînului. Nu trece cu vederea
înge rilor Săi va porunci pentru tine ca să rugăciunile păcătoşilor, Preacurată, că
te păzească în toate căile tale. 12 Pe mîini milostiv este şi poate să mîntuiască, Cel
te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de ce a voit a pătimi pentru noi.
piatră piciorul tău. 13 Peste aspidă şi Toparul profeţiei, glasul 6:
vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi Cu suflet umilit cădem înaintea Ta
peste balaur. 14 „Că spre Mine a şi ne rugăm Ţie, Mîntuitorul lumii. Că
nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, zice Tu eşti Dumne zeul celor ce se pocăiesc.
Domnul; îl voi acoperi pe el,că a Slavă…, Şi acum…, tot aceasta.
cunoscut numele Meu. 15 Striga-va către
Mine şi-l voi auzi pe el; cu dînsul sînt în Preotul: Înţelepciune. Să luăm
necaz şi-l voi scoate pe el şi-l voi slăvi. 16 aminte.
Cu lungime de zile îl voi umple pe el şi-i Citeţul 1: Prochimen, glas ul al 4-lea:
voi arăta lui mîntuirea Mea”. Cînd a întors Domnul robia
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Sionului, ne-am umplut de mîngîiere.
Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii Corul: Cînd a întors Domnul ...
vecilor. Amin. Citeţul 1: Atunci s-a umplut de
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie bucurie gura noastră şi limba noastră de
Dumnezeule. (de 3 ori) veselie.
Corul: Cînd a întors Domnul ...

29
Citeţul 1 : Cînd a întors Domnul înapoi iute ca fulge rul. Cînd mă uitam eu
robia Sionului. la fiare, iată am văzut jos, lîngă aceste
Corul: Ne-am umplut de mîngîie re. fiare, cîte o roată la fiecare din cele patru
Preotul: Înţelepciune. feţe ale lor. Aceste roţi, după înfăţişarea
Citeţul 1: Din Proorocia lui lor, parcă e rau de crisolit, iar după
Iezechiel, citire: faptură toate aveau aceeaşi înfăţişare. Şi
Preotul: Să luăm aminte: după alcătuirea, şi după făptura lor ele
parcă erau vîrîte una în alta. Ele înaintau
Citeţul 1: În anul al treizecelea, în
în toate cele patru părţi şi în timpul
ziua a cincea a lunii a patra, cînd mă
me rsului nu se întorceau. Obe zile lor
aflam între robi, la rîul Chebar, mi s-au
formau un cerc larg şi de o înălţime
deschis cerurile şi am văzut nişte vedenii
înfricoşătoare şi aceste obezi la toate
dumnezeieşti. În ziua a cincea a lunii a
patru erau pline de ochi de jur împre jur.
patra, în anul al cincilea al robirii regelui
Cînd me rgeau fiarele, mergeau şi roţile
Ioachim, a fost cuvîntul Domnului către
de lîngă ele, şi, cînd se ridicau fiarele de
mine, preotul Ie zechiel, fiul lui Buzi,
la pămînt, se ridicau şi roţile. Ele
preotul, la rîul Chebar, în ţara caldeilor.
me rgeau încotro le da duhul să meargă şi
Acolo a fost peste mine mîna Domnului.
roţile se ridicau împreună, căci duhul de
Eu priveam şi iată venea dinspre
viaţă era şi în roţi.
miazănoapte un vînt vijelios, un nor
Preotul: Înţelepciune. Să luăm
mare şi un val de foc, care răspîndea în
aminte.
toate părţile raza strălucitoare, iar în
Citeţul 1: Prochimen, glasul al 6-lea.
mijlocul focului strălucea ca un metal în
De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar
văpaie. Şi în mijloc am văzut ceva ca
osteni cei ce o zidesc.
patru fiare, a căror înfăţişare semăna cu
Corul: De n-ar zidi Domnul...
chipul omenesc. Fiecare din ele avea
Citeţul 1: De n-ar păzi Domnul
patru feţe şi fiecare din ele avea patru
cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o
aripi. Picioarele lor erau drepte, iar
păzeşte.
copitele picioarelor lor erau cum sînt
Corul: De n-ar zidi Domnul...
copitele picioarelor de viţei şi scînteiau ca
Citeţul 1: De n-ar zidi Domnul casa.
arama strălucitoare, iar aripile lor erau
Corul: În zadar s-ar osteni cei ce o
sprintene. De cele patru părţi ele aveau
zidesc.
sub aripi mîini de om şi toate patru îşi
Aici Preotul citeşte Sfînta Evanghelie.
aveau feţele lor şi aripile lor. Aripile lor
se atingeau una de alta şi, cînd me rgeau, Citeţul 1: Degrab să ne întîmpine pe
fiarele nu se întorceau, ci fiecare mergea noi îndurările Tale, Doamne, că am
drept înainte. Feţele lor? Toate patru sărăcit foarte. Ajută-ne nouă,
aveau cîte o faţă de om înainte, toate Dumnezeule, Mîntuitorul nostru, pentru
patru aveau cîte o faţă de leu la dreapta, slăvirea numelui Tău. Doamne,
toate patru aveau cîte o faţa de bou la mîntuieşte-ne pe noi şi curăţeşte păcatele
stînga şi toate patru mai aveau şi cîte o noastre pentru numele Tău.
faţă de vultur în spate. Feţele lor şi Sfinte Dumnezeule…, Preasfîntă
aripile lor erau despărţite în partea de Treime…, Tatăl nostru…
sus şi, la fiecare, două din aripi e rau Preotul: Că a Ta este împărăţia…
întinse, iar două le acope reau trupul. Citeţul 1: Amin. Iacov plîngea
Fiecare fiară me rgea drept înainte şi pentru lipsa lui Iosif şi viteazul şedea în
me rgea încotro îi dădea duhul să meargă căruţă, ca un împărat fiind cinstit, că,
şi în mersul său nu se întorcea. plăce rilor egiptencei atunci nefăcîndu-se
Înfăţişarea acestor fiare se asemăna cu rob, s-a mărit în schimb de la Cel ce vede
înfăţişarea cărbunior aprinşi, cu inimile oamenilor şi dă cunună
înfăţişarea unor făclii aprinse; printre nestricăcioasă.
fiare curgea foc, iar din foc ţîşneau raze Doamne miluieşte (de 40 de ori).
şi fulgere. Fiarele alergau înainte şi

30
Cel ce în toată vremea şi în tot pe Domnul nostru, Iisus Hristos, L-ai
ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi trimis spre mîntuirea neamului nostru şi,
slăvit, Hristoase Dumne zeule, Îndelung- prin cinstită Crucea Lui, zapisul
răbdătorule, Mult-milostive şi Mult- păcatelor noastre l-ai rupt şi ai biruit
milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe întru Dînsul stăpîniile şi pute rile
cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi întune ricului; Îns uţi Stăpîne, Iubitorule
la mîntuire pentru făgăduinţa de oameni, primeşte aceste rugăciuni de
bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne, mulţumire şi de cerere ale noastre, ale
primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul păcătoşilor şi ne izbăveşte pe noi de toată
acesta şi îndreptează viaţa noastră spre căderea în păcat cea de tot pierzătoare şi
poruncile Tale; sufletele noastre le întunecată, şi de toţi vrăjmaşii văzuţi şi
sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele nevăzuţi care caută să ne facă rău.
îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne Pătrunde cu frica Ta trupurile noastre şi
izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele nu pleca inimile noastre spre cuvinte sau
şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu gînduri rele, ci, cu dorirea Ta, hrăneşte
sfinţii Tăi îngeri, ca, prin mijlocirea lor, sufletele noastre. Ca spre Tine totdeauna
fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la căutînd şi cu lumina cea de la Tine
unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei povăţuiţi fiind, la Tine, Lumina cea
Tale celei neapropiate, că binecuvîntat neapropiată şi pururea fiitoare privind,
eşti în vecii vecilor. Amin. neîncetată mărturisire şi mulţumire Ţie
Doamne miluieşte. (de 3 ori) Slavă…, să înălţăm, Tatălui celui fără de început,
Şi acum…, Ceea ce eşti mai cinstită..., împreună Unuia-Născut Fiului Tău şi
Întru numele Domnului..., Preasfîntului şi bunului şi de viaţă
binecuvintează. făcătorului Tău Duh, acum şi pururea, şi
Preotul iese din altar şi, stînd înaitea ușilor în vecii vecilor. Amin.
împărătești, rosteşte ecfonisul:
Dumnezeule, milosti veşte-Te s pre noi şi ne CEASUL AL NOUĂLEA
bi necuvi ntează; luminează faţa Ta peste noi şi ne,
miluieşte. Citeţul 1: Veniţi să ne închinăm ... (de
Citeţul 2: Amin. 3 ori)
Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem Psalmul 83
Sirul: Cît de iubite sînt locaş urile Tale,
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul
trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
Doamne al pute rilor! 2 Doreşte şi se
grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie). sfîrşeşte sufletul me u după curţile
Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al Domnului; inima mea şi trupul meu s-au
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o bucurat de Dumne zeul cel viu. 3 Că
metanie).
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi pasărea şi-a aflat casă şi turtureaua cuib,
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că unde-şi va pune puii săi: 4 Altarele Tale,
binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie). Doamne al Pute rilor, Împăratul meu şi
Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru Dumnezeul me u. 5 Fericiţi sînt cei ce
stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni:
Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o locuiesc în casa Ta; în vecii vecilor Te
închinăciune). vor lăuda. 6 Fericit este bărbatul al cărui
Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul ajutor este de la Tine, Doamne; suişuri în
(o închinăciune).
Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o inima sa a pus, 7 În valea plîngerii, în
închinăciune). locul care i-a fost pus. Că binecuvîntare
Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o va da Cel ce pune lege; 8 Merge-vor din
închinăciune). putere în pute re, arăta-Se-va Dumnezeul
Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
toată, şi la sfîrşit o metanie. dumnezeilor în Sion. 9 Doamne,
Citeţul 2: Dumnezeule şi Doamne al Dumnezeul pute rilor, auzi rugăciunea
puterilor, şi Ziditor a toată făptura, Care mea! Ascultă, Dumnezeul lui Iacob! 10
pentru milostivirea milei Tale celei Apărătorul nostru, vezi, Dumnezeule, şi
neasemănate, pe Unul-Născut Fiul Tău, caută spre faţa unsului Tău! 11 Că mai

31
bună este o zi în curţile Tale decît mii. asemenea Ţie între dumne zei, Doamne, şi
Ales-am a fi lepădat în Casa lui nici fapte nu sînt ca faptele Tale. 8 Veni-
Dumnezeu, mai vîrtos decît a locui în vor toate neamurile pe care le-ai făcut şi
locaşurile păcătoşilor. 12 Că mila şi se vor închina înaintea Ta, Doamne, şi
adevărul iubeşte Domnul; Dumnezeu har vor slăvi numele Tău. 9 Că mare eşti Tu,
şi slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de Cel ce faci minuni, Tu eşti singurul
bunătăţi pe cei ce umblă întru nerăutate. Dumnezeu. 10 Povăţuieşte-mă, Doamne,
13
Doamne al puterilor, fericit este omul pe calea Ta şi voi merge întru adevărul
cel ce nădăjduieşte întru Tine. Tău; veselească-se inima mea, ca să se
Psalmul 84 teamă de numele Tău. 11 Lăuda-Te-voi,
Bine ai voit, Doamne, pămîntului Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima
Tău, întors-ai robimea lui Iacob. 2 Iertat- mea şi voi slăvi numele Tău în veac. 12 Că
ai fărădelegile poporului Tău, acoperit-ai mare este mila Ta spre mine şi ai izbăvit
toate păcatele lor. 3 Potolit-ai toată mînia sufletul me u din iadul cel mai de jos. 13
Ta; întorsu-Te-ai de către iuţimea mîniei Dumnezeule, călcătorii de lege s-au
Tale. 4 Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul sculat asupra mea şi adunarea celor tari
mîntuirii noastre, şi-Ţi întoarce mînia Ta a căutat sufletul meu şi nu Te-au pus pe
de la noi. 5 Oare, în veci Te vei mînia pe Tine înaintea lor. 14 Dar Tu, Doamne,
noi? Sau vei întinde mînia Ta din neam Dumnezeu îndurat şi milostiv eşti;
în neam? 6 Dumnezeule, Tu, întorcîndu- îndelung-răbdător şi mult-milostiv şi
Te, ne vei dărui viaţă, şi poporul Tău se adevărat. 15 Caută spre mine şi mă
va veseli de Tine. 7 Arată-ne nouă, miluieşte, dă tăria Ta slugii Tale şi
Doamne, mila Ta şi mîntuirea Ta dă-ne-o mîntuieşte pe fiul slujnicei Tale. 16 Fă cu
nouă. 8 Auzi-voi ce va grăi întru mine mine semn s pre bine, ca să vadă cei ce
Domnul Dumnezeu; că va grăi pace peste mă urăsc şi să se ruşineze, că Tu,
poporul Său. 9 Şi peste cuvioşii Săi şi Doamne, m-ai ajutat şi m-ai mîngîiat.
peste cei ce îşi întorc inima spre Dînsul. 10 Fă cu mine semn spre bine, ca să
Dar mîntuirea Lui este aproape de cei ce vadă cei ce mă urăsc şi să se ruşineze, că
se tem de Dînsul, ca să se sălăşluiască Tu, Doamne, m-ai ajutat şi m-ai mîngîiat.
slava în pămîntul nostru. 11 Mila şi Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului
adevărul s-au întîmpinat, dre ptatea şi
Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii
pacea s-au sărutat. 12 Adevărul din
vecilor. Amin.
pămînt a răsărit şi dreptatea din cer a
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie
privit. 13 Că Domnul va da bunătate şi
Dumnezeule (de 3 ori).
pămîntul nostru îşi va da rodul său; 14
Doamne miluieşte. (de 3 ori)
Dreptatea înaintea Lui va me rge şi va
pune pe cale paşii Săi. Preotul, înaintea uşilor împărăteşti, zice
troparul, glasul al 8-lea:
Psalmul 85
Cel ce în ceasul al nouălea, pentru
Pleacă, Doamne, urechea Ta şi mă
noi, cu trupul moarte ai gustat, omoară
auzi, ca sărac şi necăjit sînt eu. 2 Păzeşte
cugetul trupului nostru, Hristoase
sufletul meu, căci cuvios sînt; mîntuieşte,
Dumnezeule, şi ne mîntuieşte pe noi. (o
Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce metanie).
nădăjduieşte în Tine. 3 Miluieşte-mă, Corul: Cel ce în ceasul al nouălea ...
Doamne, că spre Tine voi striga toată Preotul: Să se apropie rugăciunea
ziua. Veseleşte sufletul robului Tău, că mea înaintea Ta, Doamne, după cuvîntul
spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul Tău mă înţelepţeşte. (o metanie)
meu. 4 Că Tu, Doamne, bun şi blînd eşti Corul: Cel ce în ceasul al nouălea ...
şi mult-milostiv tuturor celor ce Te Preotul: Să intre cererea mea
cheamă pe Tine. 5 Ascultă, Doamne, înaintea Ta, Doamne, după cuvîntul Tău
rugăciunea mea şi ia aminte la glasul mă izbăveşte. (o metanie)
cererii mele. 6 În ziua necazului meu am Corul: Cel ce în ceasul al nouălea ...
strigat către Tine, că m-ai auzit. 7 Nu este
32
Preotul: Slavă Tatălui şi Fiului, şi Doamne, miluieşte. (de 3 ori) Slavă…,
Sfîntului Duh. Şi acum…, Ceea ce eşti mai cinstită...,
Citeţul 1: Şi acum, şi pururea, şi în Întru numele Domnului...,
vecii vecilor. Amin. binecuvintează.
Cel ce pentru noi Te-ai născut din Preotul iese din altar şi, stînd înaitea ușilor
Fecioară şi răstignire ai răbdat, Bunule, împărătești, rosteşte ecfonisul:
Care cu moartea pe moarte ai prădat şi Dumnezeule, milosti veşte-Te s pre noi şi ne
învierea ai arătat, ca un Dumne zeu, nu bi necuvi nte ază; luminează faţa Ta peste noi şi ne,
trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu miluieşte.
mîna Ta. Arată iubirea Ta de oameni, Citeţul 2: Amin.
Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem
Milostive, primeşte pe Născătoarea de Sirul:
Dumnezeu, Ceea ce Te-a născut pe Tine, Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul
care se roagă pentru noi şi mîntuieşte, trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
Mîntuitorul nostru, pe poporul cel grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie).
Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
deznădăjduit. răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o
Aici Preotul citeşte Sf. Evanghelie. metanie).
Nu ne lăsa pe noi pînă în sfîrşit, Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
pentru numele Tău cel sfînt şi nu strica binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie).
legătura Ta, şi nu depărta mila Ta de la
noi, pentru Avraam, cel iubit de Tine, şi Citeţul 1: Stăpîne Doamne, Iisuse
pentru Isaac, robul Tău, şi Israel, sfîntul Hristoase, Dumne zeul nostru, Cel ce
Tău. îndelung ai răbdat pentru greşelile
Sfinte Dumnezeule…, Preasfîntă noastre şi pînă la acest ceas de acum ne-
Treime…, Tatăl nostru… ai adus pe noi, întru care pe lemnul cel
Preotul: Că a Ta este împărăţia… de viaţă făcător fiind răstignit, tîlharului
Citeţul 2: Amin. Iacov plîngea celui bine cunoscător intrarea în rai i-ai
pentru lipsa lui Iosif şi viteazul şedea în făcut şi cu moartea pe moarte ai
căruţă, ca un împărat fiind cinstit, că sfărîmat; curăţeşte-ne pe noi, păcătoşii şi
plăce rilor egiptencei atunci, nefăcîndu-se nevrednicii robii Tăi, că am greşit şi
rob, s-a mărit în schimb de la Cel ce vede fărădelegi am făcut şi nu sînte m vrednici
inimile oamenilor şi dă cunună să ridicăm ochii noştri şi să privim la
nestricăcioasă. înălţimea cerului, pentru că am lăsat
Doamne miluieşte. (de 40 de ori) calea dreptăţii Tale şi am umblat în voile
Cel ce în toată vremea şi în tot inimii noastre; ci ne rugăm neasemănatei
ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi bunătăţii Tale: „Iartă-ne pe noi,
slăvit, Hristoase Dumne zeule, Îndelung- Doamne, după mulţimea milei Tale şi ne
răbdătorule, Mult-milostive şi Mult- mîntuieşte pentru sfînt numele Tău, că s-
milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe au stins întru deşertăciuni zilele noastre.
cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi Scoate-ne din mîna potrivnicului, iartă
la mîntuire pentru făgăduinţa nouă păcatele noastre şi omoară gîndul
bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne, nostru cel trupesc. Ca lepădînd pe omul
primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul cel vechi, întru cel nou să ne îmbrăcăm şi
acesta şi îndreptează viaţa noastră spre Ţie să vieţuim, Stăpînul nostru şi
poruncile Tale; sufletele noastre le Făcătorului de bine. Şi aşa urmînd
sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele poruncile Tale, la odihna cea veşnică să
îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne ajunge m, unde este locaşul tuturor celor
izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele ce se veselesc. Că Tu eşti cu adevărat
şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu veselia cea adevărată şi bucuria celor ce
sfinţii Tăi îngeri, ca, prin mijlocirea lor, Te iubesc, Hristoase Dumne zeul nostru,
fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la şi Ţie slavă înălţăm, împreună cu
unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei Părintele Tău cel fără de început şi cu
Tale celei neapropiate, că binecuvîntat Preasfîntul şi bunul şi de viaţă făcătorul
eşti în vecii vecilor. Amin.

33
Tău Duh, acum şi pururea, şi în vecii Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd
vecilor. Amin.” vei veni întru împărăţia Ta. (o metanie)
Corul începe a cînta pe glasul al 8-lea: Pomeneşte-ne pe noi, Stăpîne, cînd
vei veni întru împărăţia Ta. (o metanie)
Întru împărăţia Ta, pome neşte-ne Pomeneşte-ne pe noi, Sfinte, cînd
pe noi, Doamne, cînd vei veni întru vei veni întru împărăţia Ta. (o metanie)
împărăţia Ta. Citeţul 2: Ceata cerească Te laudă
Fericiţi cei săraci cu duhul, că a pe Tine şi zice: „Sfînt, Sfînt, Sfînt
acelora este împărăţia ce rurilor. Domnul Savaot, plin este cerul şi
Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd vei pămîntul de slava Ta.”
veni întru împărăţia Ta. Citeţul 1: Apropiaţi-vă către Dînsul
Fericiţi cei ce plîng, că aceia se vor şi vă veţi lumina, şi feţele voastre nu se
mîngîia. Pome neşte-ne pe noi, Doamne,
vor ruşina.
cînd vei veni întru împărăţia Ta.
Citeţul 2: Ceata cerească Te laudă
Fericiţi cei blînzi, că aceia vor
pe Tine şi zice: „Sfînt, Sfînt, Sfînt
moşteni pămîntul. Pomeneşte-ne pe noi,
Domnul Savaot, plin este cerul şi
Doamne, cînd vei veni întru împărăţia
pămîntul de slava Ta.”
Ta.
Citeţul 1: Slavă Tatălui…,
Fericiţi cei ce flămînzesc şi
însetoşează de dreptate, că aceia se vor Citeţul 2: Ceata sfinţilor îngeri şi a
arhanghelilor, cu toate cereştile puteri,
sătura. Pome neşte-ne pe noi, Doamne,
cînd vei veni întru împărăţia Ta. Te laudă pe Tine şi zice: „Sfînt, Sfînt,
Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor Sfînt Domnul Savaot, plin este cerul şi
milui. Pome neşte-ne pe noi, Doamne, pămîntul de Slava Ta.”
cînd vei veni întru împărăţia Ta. Citeţul 1: Şi acum…,
Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia Citeţul 2: Cred întru unul
vor vedea pe Dumnezeu. Pomeneşte-ne Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul
pe noi, Doamne, cînd vei veni întru cerului şi al pămîntului, văzutelor
împărăţia Ta. tuturor şi nevăzutelor. Şi întru unul
Fericiţi făcătorii de pace, că aceia Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumne zeu,
fiii lui Dumnezeu se vor che ma. Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut
Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd vei mai înainte de toţi vecii; Lumină din
veni întru împărăţia Ta. Lumină, Dumnezeu adevărat din
Fericiţi cei prigoniţi pentru Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut;
dreptate, că a acelora este Împărăţia Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate
cerurilor. Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, s-au făcut.Care pentru noi oamenii şi
cînd vei veni întru împărăţia Ta. pentru a noastră mîntuire, S-a pogorît
Fericiţi veţi fi, cînd vă vor ocărî şi din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul
vă vor prigoni, şi vor zice tot cuvîntul rău Sfînt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut
împotriva voastră, minţind pentru Mine. om.Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui
Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd vei Ponţiu Pilat, şi a pătimit, şi S-a îngropat.
veni întru împărăţia Ta. Şi a înviat a treia zi după Scripturi. Şi S-
Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata a suit la ceruri, şi şade de-a dreapta
voastră multă este în ceruri. Pomeneşte- Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu Slavă, să
ne pe noi, Doamne, cînd vei veni întru judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie
împărăţia Ta. nu va avea sfîrşit. Şi întru Duhul Sfînt,
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Domnul de viaţă făcătorul, Care din
Duh. Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl
vei veni întru împărăţia Ta. şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a
Şi acum, şi pururea, şi în vecii grăit prin prooroci. Întru una, sfîntă,
vecilor. Amin. Pomeneşte-ne pe noi, sobornicească şi apostolească Biserică.
Doamne, cînd vei veni întru împărăţia Mărturisesc un botez întru iertarea
Ta.
34
păcatelor. Aştept învierea morţilor. Şi Citeţul 1: Sfinte Dumnezeule…,
viaţa veacului ce va să fie. Amin. Preasfîntă Treime…, Tatăl nostru…
Slăbeşte, lasă, iartă, Dumnezeule, Preotul: Că a Ta este împărăţia…
greşelile noastre, cele de voie şi cele fără Citeţul 1: Amin. Doamne, miluieşte.
de voie, cele cu lucrul şi cu cuvîntul, cele (de 12 ori)

cu ştiinţă şi cu neştiinţă, cele din noapte Preasfîntă Treime, Stăpînire de o


fiinţă, Împărăţie nedespărţită, Ceea ce
şi din zi, cele cu mintea şi cu gîndul, toate
eşti pricina tuturor bunătăţilor, fii
le iartă nouă, ca un bun şi de oameni
binevoitoare şi mie păcătosului; întăreşte
Iubitor.
şi înţelepţeşte inima mea şi şterge toată
Tatăl nostru, Care eşti în ceruri,
întinăciunea mea. Luminează gîndul
sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia
meu, ca totodeauna să Te slăvesc şi să Te
Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi laud şi să mă închin Ţie şi să zic: Unul
pe pămînt. Pîinea noastră cea de toate
Sfînt, unul Domn Iis us Hristos, întru
zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
greşelile noastre, precum şi noi iertăm Preotul: Înţelepciune.
greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în Corul: Cuvine-se cu adevărat să te
ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. fericim, Născătoare de Dumne zeu, cea
Preotul: Că a Ta este împărăţia… pururea fericită şi prea nevinovată şi
Citeţul 1: Amin. Iacov plîngea pentru Maica Dumne zeului nostru.
lipsa lui Iosif şi viteazul şedea în căruţă, ca Preotul: Preasfîntă Născătoare de
un împărat fiind cinstit, că, plăcerilor Dumnezeu, mîntuieşte-ne pe noi.
egiptencei atunci nefăcîndu-se rob, s-a Corul: Ceea ce eşti mai cinstită
mărit în schimb de la Cel ce vede inimile decîăt heruvimii şi mai mărită fără de
oamenilor şi dă cunună nestricăcioasă. asemănare decăt serafimii, care fără
Doamne miluieşte. (de 40 de ori) stricăciune pe Dumnezeu Cuvîntul ai
Slavă..., Şi acum..., Ceea ce eşti mai născut, pe tine, cea cu adevărat
cinstită... Întru numele Domnului..., Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
binecuvintează. Slavă…, Şi acum…, Doamne
Preotul iese din altar şi, stînd înaitea ușilor miluieşte (de 3 ori) ...binecuvintează.
împărătești, rosteşte ecfonisul: Preotul: Venind Domnul spre patima
Dumnezeule, milosti veşte-Te s pre noi şi ne cea de bunăvoie, pentru mîntuirea noastră,
bi necuvi ntează; luminează faţa Ta peste noi şi ne, Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru,
miluieşte.
pentru rugăciunile Preacuratei Maicii
Citeţul 2: Amin.
Sale...
Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem
Sirul:
Corul: Doamne miluieşte. (de 3 ori)
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul
trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie). LA VECERNIE, LUNI SEARA
Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o LITURGHIA DARURILOR
metanie).
MAI ÎNAINTE SFINŢITE
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie). Preotul: Binecuvîntată este
Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru Împărăţia, a Tatălui şi a Fiului şi a
stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni:
Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o
Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii
închinăciune). vecilor.
Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul Corul: Amin.
(o închinăciune). Citeţul 2: Veniţi să ne închinăm...
Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o
(de 3 ori)
închinăciune).
Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o Psalmul 103
închinăciune). Binecuvintează, suflete al meu, pe
Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
toată, şi la sfîrşit o metanie. Domnul! Doamne, Dumne zeul me u,

35
măritu-Te-ai foarte! 2 Întru strălucire şi l-ai zidit, ca să se joace în ea. 28 Toate
în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce către Tine aşteaptă ca să le dai lor hrană
Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină; 3 la bună vre me. 29 Dîndu-le Tu lor, vor
Cel ce întinzi ce rul ca un cort; Cel ce aduna; deschizînd Tu mîna Ta, toate se
acoperi cu ape cele mai de deasupra ale vor umple de bunătăţi. 30 Dar întorcîndu-
lui; 4 Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce Ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura; lua-vei
umbli peste aripile vînturilor; 5 Cel ce duhul lor şi se vor sfîrşi şi în ţărînă se vor
faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile întoarce. 31 Trimite-vei duhul Tău şi se
Tale pară de foc; 6 Cel ce ai întemeiat vor zidi şi vei înnoi faţa pămîntului. 32 Fie
pămîntul pe întărirea lui şi nu se va slava Domnului în veac! Veseli-se-va
clătina în veacul veacului. 7 Adîncul ca o Domnul de lucrurile Sale. 33 Cel ce caută
haină este îmbrăcămintea Lui; peste spre pămînt şi-l face pe el de se
munţi vor sta ape. 8 De certarea Ta vor cutre mură; Cel ce se atinge de munţi şi
fugi, de glasul tunetului Tău se vor fumegă. 34 Cînta-voi Domnului în viaţa
înfricoşa. 9 Se suie munţi şi se coboară mea, cînta-voi Dumne zeului me u cît voi
văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele. fi. 35 Plăcute să-I fie Lui cuvintele mele,
10
Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece şi iar eu mă voi veseli de Domnul. 36 Piară
nici nu se vor întoarce să acopere păcătoşii de pe pămînt şi cei fără de lege,
pămîntul. 11 Cel ce trimiţi izvoare în văi, ca să nu mai fie. Binecuvintează, suflete
prin mijlocul munţilor vor trece ape; 12 al meu, pe Domnul.
Adăpa-se-vor toate fiarele cîmpului, Slavă..., Şi acum..., Aliluia. (de 3 ori)
asinii sălbatici setea îşi vor potoli. 13 Peste Preotul zice ectenia mare:
acelea păsările cerului vor locui; din Cu pace, Domnului să ne rugăm.
mijlocul stîncilor vor da glas. 14 Cel ce Corul: Doamne miluieşte.
adăpi munţii din cele mai de deasupra Pentru pacea de sus şi pentru mî ntuirea
ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sufletelor noastre, Domnului să ne rug ăm.
sătura pămîntul. 15 Cel ce răsari iarbă Pentru pacea a toată lumea, pentru
bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi
dobitoacelor şi verdeaţă spre slujba pentru unirea tuturor, Domnul ui să ne rugăm.
oamenilor; 16 Ca să scoată pîine din Pentru sfîntă biserica aceasta şi pentru cei
pămînt şi vinul veseleşte inima omului; 17 ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu
Ca să veselească faţa cu untdelemn şi intră î ntr-î nsa, Domnului să ne rugăm.
Pentru Marele Domn şi Părintele nostru,
pîinea inima omului o întăreşte. 18
Preafericitul Patriarh Kiril şi pentru Domnul
Sătura-se-vor copacii cîmpului, cedrii nostru, Înalt Preasfinţitul Mitropolitul Vl adi mir
Libanului pe care i-ai sădit; acolo şi pentru Domnul nostru, Preasfinţi tul Episcop
păsările îşi vor face cuib. 19 Locaşul Nicodi m, pentru cinstita preoţi me şi întru Hristos
cocostîrcului în chiparoşi. Munţii cei di aconi me şi pentru tot clerul, şi poporul ,
înalţi adăpost cerbilor, stîncile scăpare Domnului să ne rugăm.
iepurilor. 20 Făcut-ai luna spre vre mi; Pentru de Dumnezeu păzită Ţara noastră,
stăpînirea şi oastea ei, Domnului să ne rug ăm.
soarele şi-a cunoscut apusul său. 21 Pus-ai Pentru sfînt l ocaşul acesta, ţara aceasta şi
întune ric şi s-a făcut noapte, cînd vor ieşi pentru toate oraşele şi satele şi pentru cei ce cu
toate fiarele pădurii; 22 Puii leilor mugesc credinţă locuiesc într-însele, Domnului să ne
ca să apuce şi să ceară de la Dumne zeu rugăm.
mîncarea lor. 23 Răsărit-a soarele şi s-au Pentru buna întocmire a văzduhului,
adunat şi în culcuşurile lor se vor culca. pentru îmbelşugarea roadel or pămîntului şi
24 pentru vremuri paşnice, Domnului să ne rug ăm.
Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea
Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi
sa pînă seara. 25 Cît s-au mărit lucrurile prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se
Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai ostenesc, pentru cei robi ţi şi pentru mîntuirea lor,
făcut! Umplutu-s-a pămîntul de zidirea Domnului să ne rugăm.
Ta. 26 Marea aceasta este mare şi largă; Pentru ca să fi m izbăviţi noi de tot necazul,
acolo se găsesc tîrîtoare, cărora nu este mîni a, pri mejdia şi nevoia, Domnului să ne
număr, vietăţi mici şi mari. 27 Acolo rugăm.
Apără, mî ntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte
corăbiile umblă; balaurul acesta pe care pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

36
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, scaunele pentru casa lui David. 6 Rugaţi-
mărita Stăpî na noastră, de Dumnezeu vă pentru pacea Ierusalimului şi pentru
Născătoarea şi pururea Feci oara Maria, cu toţi
îndestularea celor ce te iubesc pe tine. 7
sfinţii să o pomeni m.
Pe noi înşine şi unii pe alţii, şi toată vi aţa Să fie pace în întăriturile tale şi
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. îndestulare în turnurile tale. 8 Pentru
Corul: Ţie, Doamne. fraţii mei şi pentru vecinii mei grăiam
Preotul: Că Ţie se cuvi ne toată slava, despre tine pace. 9 Pentru casa Domnului
cinstea şi închinăciunea, Tatăl ui şi Fiului, şi Dumnezeului nostru am dorit cele bune
Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. ţie.
ŞI SE CITEŞTE CATISM A a 18-a: Psalmul 122
Către Tine, Cel ce locuieşti în cer,
Se închide perdeaua sfintelor uşi, iar cel rînduit am ridicat ochii mei. 2 Iată, precum sînt
citeşte în mijlocul bisericii starea întîia din Catisma a 18-a
din Psaltire.
ochii robilor la mîinile stăpînilor lor,
precum sînt ochii slujnicii la mîinile
Psalmul 119
stăpînei sale, aşa sînt ochii noştri către
Citeţul 1: Сătre Domnul am strigat,
Domnul Dumnezeul nostru, pînă ce Se va
cînd m-am necăjit, şi m-a auzit. 2 milostivi spre noi. 3 Miluieşte-ne pe noi,
Doamne, izbăveşte sufletul me u de buzele Doamne, miluieşte-ne pe noi, că mult ne-
nedrepte şi de limba vicleană. 3 Ce se va am săturat de defăimare, 4 Că prea mult
da ţie şi ce vei cîştiga de la limba s-a săturat sufletul nostru de ocara celor
vicleană? 4 Săgeţi ascuţite cu cărbuni îndestulaţi şi de defăimarea celor mîndri.
aprinşi, trase de Cel puternic. 5 Vai mie, Psalmul 123
că pribegia mea s-a prelungit, că locuiesc De n-ar fi fost Domnul cu noi, să
în corturile lui Chedar! 6 Mult a pribegit spună Israel! 2 De n-ar fi fost Domnul cu
sufletul meu. 7 Cu cei ce urau pacea, noi, cînd s-au ridicat oamenii împotriva
făcător de pace eram; cînd grăiam lor, se noastră, 3 De vii ne-ar fi înghiţit pe noi,
luptau cu mine în zadar. cînd s-a aprins mînia lor împotriva
Psalmul 120 noastră. 4 Apa ne-ar fi înecat pe noi,
Ridicat-am ochii mei la munţi, de şuvoi ar fi trecut peste sufletul nostru. 5
unde va veni ajutorul me u. 2 Ajutorul Atunci ar fi trecut peste sufletul nostru
meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul şi valuri înspăimîntătoare. 6 Binecuvîntat
pămîntul. 3 Nu va lăsa să se clatine este Domnul, Care nu ne-a dat pe noi
piciorul tău, nici nu va dormita Cel ce te spre vînare dinţilor lor. 7 Sufletul nostru
păzeşte. 4 Iată, nu va dormita, nici nu va a scăpat ca o pasăre din cursa
adormi Cel ce păzeşte pe Israel. 5 vînătorilor; cursa s-a sfărîmat şi noi ne-
Domnul te va păzi pe tine; Domnul este am izbăvit. 8 Ajutorul nostru este în
acoperămîntul tău, de-a dreapta ta. 6 numele Domnului, Cel ce a făcut cerul şi
Ziua soarele nu te va arde, nici luna pămîntul.
noaptea. 7 Domnul te va păzi pe tine de Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului
tot răul; păzi-va sufletul tău. 8 Domnul Duh.
va păzi intrarea ta şi ieşirea ta de acum şi Corul: Şi acum şi pururea şi în vecii
pînă în veac. vecilor. Amin.
Psalmul 121 Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie,
Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis Dumnezeule. (de 3 ori)
Făcîndu-se sfîrşitul stării întîia din Catismă,
mie: “În casa Domnului vom me rge”! 2 Preotul deschide perdeaua Sf. Uşi şi din faţa Sf. M ese zice
Stăteau picioarele noastre în curţile tale, ectenia mică.
Ierusalime! 3 Ierusalimul, cel ce este zidit Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne
ca o cetate, ale cărei porţi sînt strîns rugăm.
Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe
unite. 4 Că acolo s-au suit seminţiile, noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
seminţiile Domnului, după legea lui Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata,
Israel, ca să laude numele Domnului. 5 mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi
pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
Că acolo s-au aşezat scaunele la judecată,

37
Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa Psalmul 127
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Fericiţi toţi cei ce se tem de
Ţie Doamne.
Domnul, care umblă în căile Lui. 2 Rodul
Preotul: Că a Ta este stăpînirea şi a Ta este
împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului, şi a muncii mîinilor tale vei mînca. Fericit
S fîntului Duh, acum şi pururea, şi în veci vecilor. eşti; bine-ţi va fi! 3 Femeia ta ca o vie
Amin roditoare în laturile casei tale; fiii tăi ca
Se închide perdeaua sfintelor uşi, iar citeţul începe nişte vlăstare tinere de măslin,
după rînduiala ştiută să citească starea a doua din Catismă. 4
împrejurul mesei tale. Iată, aşa se va
Psalmul 124
binecuvînta omul, cel ce se teme de
Citeţul 1: Cei ce se încred în Domnul. 5 Te va binecuvînta Domnul din
Domnul sînt ca muntele Sionului; nu se Sion şi vei vedea bunătăţile Ierusalimului
va clătina în veac cel ce locuieşte în în toate zilele vieţii tale. 6 Şi vei vedea pe
Ierusalim. 2 Munţi sînt împrejurul lui şi fiii fiilor tăi. Pace peste Israel!
Domnul împre jurul poporului Său, de
Psalmul 128
acum şi pînă în veac. 3 Că nu va lăsa
Domnul toiagul păcătoşilor peste soarta De multe ori s-au luptat cu mine
din tinereţile mele, să spună Israel! 2 De
drepţilor, ca să nu-şi întindă drepţii întru
fărădelege mîinile lor. 4 Fă bine, Doamne, multe ori s-au luptat cu mine, din
celor buni şi celor drepţi cu inima; 5 Iar tinereţile mele şi nu m-au biruit. 3
pe cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul Spatele mi-au lovit păcătoşii, întins-au
îi va duce cu cei ce lucrează fărădelegea. nelegiuirea lor; 4 Dar Domnul cel drept a
tăiat grumajii păcătoşilor. 5 Sa se
Pace peste Israel!
ruşineze şi sa se întoarcă înApoi toţi cei
Psalmul 125
ce urăsc Sionul. 6 Facă-se ca iarba de pe
Cînd a întors Domnul robia acoperişuri, care, mai înainte de a fi
Sionului, ne-am umplut de mîngîiere. 2 smulsă, s-a uscat, 7 Din care nu şi-a
Atunci s-a umplut de bucurie gura umplut mîna lui secerătorul şi sînul său,
noastră şi limba noastră de veselie; cel ce adună s nopii, 8 Şi trecătorii nu vor
atunci se zicea între neamuri: “Mari zice: „Binecuvîntarea Domnului fie peste
lucruri a făcut Domnul cu ei!” 3 Mari voi!” sau: „Vă binecuvîntăm întru
lucruri a făcut Domnul cu noi; ne-a numele Domnului!”
umplut de bucurie. 4 Întoarce, Doamne, Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului
robia noastră, cum întorci pîraiele spre Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii
miazăzi. 5 Cei ce seamănă cu lacrimi, cu vecilor. Amin.
bucurie vor secera. 6 Mergînd, me rgeau Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie
şi plîngeau, aruncînd seminţele lor, dar Dumnezeule. (de 3 ori)
venind vor veni cu bucurie, ridicind
snopii lor. Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne
rugăm.
Psalmul 126 Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe
De n-ar zidi Domnul casa, în zadar noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
s-ar osteni cei ce o zidesc; de n-ar păzi Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata,
mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi
Domnul cetatea, în zadar ar priveghea pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
cel ce o păzeşte. 2 În zadar vă sculaţi dis- Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
de-dimineaţă, în zadar vă culcaţi tîrziu noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Ţie, Doamne.
voi care mîncaţi pîinea durerii, dacă nu
Preotul: Că bun și iubitor de oameni
v-ar da Domnul somn, iubiţi ai Săi. 3 Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui şi Fiului, şi
Iată, fiii sînt moştenirea Domnului, S fîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
răsplata rodului pîntecelui. 4 Precum sînt Amin
Se închide perdeaua Sf. Uşi, iar citeţul începe să
săgeţile în mîna celui viteaz, aşa sînt citească starea a treia din Catismă. Ajungînd la versetul: ...
copiii părinţilor tineri. 5 Fericit este omul închina-ne-vom la locul unde au stat
care-şi va umple casa de copii; nu se va picioarele Lui… pe care îl citeşte mai rar şi cu glas
ruşina cînd va grăi cu vrăjmaşii săi în mai ridicat, se opreşte. În altar se sună atunci clopoţelul,
poartă. iar credincioşii îngenunchează, stînd cu faţa la pămînt;
Cînd Preotul a adus Sfintele la prosocmidiar, se sună iarăşi

38
clopoţelul: credincioşii se ridică, iar citeţul urmează mai Mele, în care îi voi învăţa pe ei, şi fiii lor
departe citirea stării a treia:…Scoală-Te, Doamne… vor şedea pînă în veac pe scaunul tău”. 13
Psalmul 129 Că a ales Domnul Sionul, şi l-a ales ca
Citeţul 1: Dintru adîncuri am strigat locuinţă Lui. 14 „Aceasta este odihna Mea
către Tine, Doamne! Doamne, auzi glasul în veacul veacului. Aici voi locui, că l-am
meu! 2 Fie urechile Tale cu luare-aminte ales pe el. 15 Roadele lui le voi
la glasul rugăciunii mele. 3 De Te vei uita binecuvînta foarte; pe săracii lui îi voi
la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va sătura cu pîine. 16 Pe preoţii lui îi voi
suferi? 4 Că la Tine este milostivirea. 5 îmbrăca cu izbăvire şi cuvioşii lui cu
Pentru numele Tău, Te-am aşteptat, bucurie se vor bucura. 17 Acolo voi face
Doamne; aşteptat-a sufletul meu spre să răsară puterea lui David; gătit-am
cuvîntul Tău, 6 Nădăjduit-a sufletul meu făclie unsului Meu. 18 Pe vrăjmaşii lui îi
în Domnul, din straja dimineţii pînă în
voi îmbrăca cu ruşine, iar pe dînsul va
noapte. Din straja dimineţii să
înflori sfinţenia Mea”.
nădăjduiască Israel spre Domnul. 7 Că la
Domnul este mila si multă mîntuire la El Psalmul 132
8
Şi El va izbăvi pe Israel din toate Iată acum ce este bun şi ce este
fărădelegile lui. frumos, decît numai a locui fraţii
împreună! 2 Aceasta este ca mirul pe cap,
Psalmul 130
Doamne, nu s-a mîndrit inima mea, care se coboară pe barbă, pe barba lui
nici nu s-au înălţat ochii mei, nici n-am Aaron, care se coboară pe marginea
umblat după lucruri mari, nici după veşmintelor lui. 3 Aceasta este ca roua
lucruri mai presus de mine; 2 Ermonului, ce se coboară pe munţii
Dimpotrivă, mi-am s merit şi mi-am Sionului, că unde este unire acolo a
domolit sufletul meu, ca un prunc poruncit Domnul binecuvîntarea şi viaţa,
înţărcat de mama lui, ca răsplată a pînă în veac.
sufletului meu. 3 Să nădăjduiască Israel Psalmul 133
în Domnul, de acum şi pînă în veac! Iată acum binecuvîntaţi pe Domnul
Psalmul 131 toate slugile Domnului, care staţi în casa
Adu-Ţi aminte, Doamne, de David Domnuiui, în curţile casei Dumnezeului
şi de toate blîndeţile lui. 2 Cum s-a jurat nostru. 2 Noaptea ridicaţi mîinile voastre
Domnului şi a făgăduit Dumne zeului lui spre cele sfinte şi binecuvîntaţi pe
Iacob: 3 Nu voi intra în locaşul casei Domnul. 3 Te va binecuvînta Domnul din
mele, nu mă voi sui pe patul me u de Sion, Cel ce a făcut ce rul şi pămîntul.
odihnă, 4 Nu voi da somn ochilor mei şi Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului
genelor mele dormitare şi odihnă Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii
tîmplelor mele, 5 Pînă ce nu voi afla loc vecilor. Amin.
Domnului, locaş Dumne zeului lui Iacob. 6 Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie
Iată, am auzit de chivotul legii; în Efrata Dumnezeule. (de 3 ori)
L-am găsit, în ţarina lui Iaar. 7 Intra-vom
Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne
în locaşurile Lui, închina-ne-vom la locul rugăm.
unde au stat picioarele Lui. 8 Scoală-Te, Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe
Doamne, întru odihna Ta, Tu şi chivotul noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata,
sfinţirii Tale. 9 Preoţii Tăi se vor îmbrăca mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi
cu dreptate şi cuvioşii Tăi se vor bucura. pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
10
Din pricina lui David, robul Tău, să nu Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
întorci faţa unsului Tău. 11 Juratu-S-a Ţie, Doamne.
Domnul lui David adevărul şi nu-l va Preotul: Că Tu ești Dumnezeul nostru,
lepăda: „Din rodul pîntecelui tău voi Dumnezeu care miluiești și mîntuiești și Ție slavă
pune pe scaunul tău, 12 De vor păzi fiii tăi înălțăm Tatălui şi Fiului, şi S fîntului Duh, acum şi
pururea, şi în veci vecilor.
legămîntul Meu şi mărturiile acestea ale Amin

39
După catismă se cîntă, Doamne, strigat- Glasul 1:
am…, pe glasul 1: Mergînd Domnul spre Patima cea
Corul: Doamne, strigat-am către de bunăvoie, a zis Apostolilor pe cale:
Tine, auzi-mă; auzi-mă Doamne, „Iată ne suim în Ierusalim şi Se va da
Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă; Fiul Omului, precum scrie pentru
ia aminte la glas ul rugăciunii mele, cînd Dînsul”. Să venim dar şi noi cu gînduri
strig către Tine, auzi-mă, Doamne. curate, să mergem împre ună cu Dînsul şi
Să se îndrepte ze rugăciunea mea ca împreună să ne răstignim, şi să ne
tămîia înaintea Ta; ridicarea mîinilor omorîm pentru Dîns ul desfătărilor
mele, je rtfă de seară, auzi-mă Doamne. lumeşti; ca să şi vieţuim împre ună cu
Dînsul şi să-L auzim pe El zicînd: „De
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi acum nu Mă voi mai sui în Ierusalimul
uşă de îngrădire, împrejurul buzelor cel pămîntesc, ca să pătimesc, ci Mă voi
mele. Să nu abaţi inima mea spre cuvinte sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, şi la
de vicleşug, ca să-mi dezvinovăţesc Dumnezeul Meu şi Dumne zeul vostru; şi
păcatele mele; iar cu oamenii cei ce fac împreună vă voi înălţa pe voi la
fărădelege nu mă voi însoţi cu aleşii lor. Ierusalimul cel de sus, în Împărăţia
Certa-mă-va dreptul cu milă şi mă va cerurilor”.
mustra, iar untdelemnul păcătoşilor să
Pe mine mă aşteaptă drepţii, pî nă ce-mi vei
nu ungă capul me u; că încă şi rugăciunea răspl ăti mie.
mea este împotriva vre rilor lor.
Prăbuşească-se de pe stîncă judecătorii Mergînd Domnul spre Patima cea
lor. Auzi-se-vor graiurile mele că s-au de bunăvoie, a zis Apostolilor pe cale:
îndulcit, Ca o brazdă de pămînt s-au „Iată, ne suim în Ierusalim, şi Se va da
rupt pe pămînt, risipitu-s-au oasele lor Fiul Omului, precum scrie pentru
lîngă iad. Căci către Tine, Doamne, Dînsul”. Să venim dar şi noi cu gînduri
Doamne, ochii mei, spre Tine am curate, să mergem împre ună cu Dînsul şi
nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzeşte- împreună să ne răstignim, şi să ne
mă de cursa care mi-au pus mie şi de omorîm pentru Dîns ul desfătărilor
smintelile celor ce fac fărădelege. Cădea- lumeşti; ca să şi vieţuim împre ună cu
vor în mreaja lor păcătoşii, ferit sînt eu Dînsul şi să-L auzim pe El, zicînd: „De
pînă ce voi trece. acum nu Mă voi mai sui în Ierusalimul
cel pămîntesc, ca să pătimesc; ci Mă voi
Psalmul 141
sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, şi la
Cu glasul me u către Domnul am
Dumnezeul Meu şi Dumne zeul vostru; şi
strigat, cu glasul meu către Domnul m-
împreună vă voi înălţa pe voi la
am rugat. 2 Vărsa-voi înaintea Lui
Ierusalimul cel de sus, în Împărăţia
rugăciunea mea, necazul meu înaintea
cerurilor”.
Lui voi spune. 3 Cînd lipsea dintru mine
duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. Dintru adîncuri am strigat către Tine,
Doamne! Doamne, auzi glasul meu!
În calea aceasta în care am umblat,
ascuns-au cursă mie. 4 Luat-am seama Glasul al 5-lea:
de-a dreapta şi am privit şi nu era cine să Ajungînd noi, credincioşii, la
mă cunoască. Pierit-a fuga de la mine şi Patima cea mîntuitoare a lui Hristos
nu este cel ce caută sufletul me u. 5 Dumnezeu, să slăvim îndelungă-
Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am: răbdarea Lui cea nespusă; ca, prin
“Tu eşti nădejdea mea, partea mea eşti în milostivirea Lui, să ne ridice împreună şi
pămîntul celor vii. 6 Ia aminte la pe noi, cei omorîţi de păcat, ca un bun şi
rugăciunea mea, că m-am sme rit foarte. de oameni Iubitor.
Izbăveşte-mă de cei ce mă prigonesc, că Fie urechile Tale cu luare-aminte la glasul
s-au întărit mai mult decît mine. rugăciunii mele.
Scoate din temniţă sufletul meu, ca să Ajungînd noi, credincioşii, la
laude numele Tău, Doamne. Patima cea mîntuitoare a lui Hristos

40
Dumnezeu, să slăvim îndelungă- de a-l bea, Îns uţi ai zis că este curăţitor
răbdarea Lui cea nespusă; ca, prin de păcate. Pentru aceasta grăim Ţie:
milostivirea Lui, să ne ridice împreună şi „Mîntuirea sufletelor noastre, slavă Ţie”.
pe noi, cei omorîţi de păcat, ca un bun şi Că l a Domnul este mila si multă mîntuire
de oameni Iubitor. la El Şi El va izbăvi pe Israel din toate
fărădelegile lui.
De Te vei uita la fărădelegi, Doamne,
Doamne, cine va suferi? Că la Tine este Doamne, nepricepîndu-se mama
milosti virea.
fiilor lui Zevedei pentru taina cea
Doamne, venind spre Patimă, nespusă a rînduielii Tale, a cerut de la
întărind pe ucenicii Tăi, ai zis, deosebi, Tine ca să dăruieşti fiilor ei cinstea
luîndu-i pe dînşii: „Cum nu vă aduceţi împărăţiei celei vre melnice. Dar, în locul
aminte de cuvintele Mele, pe care mai aceleia, ai făgăduit prietenilor Tăi să bea
înainte le-am spus vouă, că este scris că paharul morţii; care pahar mai înainte
tot proorocul nu va fi ucis într-altă parte, de a-l bea, Îns uţi ai zis că este curăţitor
fără numai în Ierusalim? Acum dar a de păcate. Pentru aceasta grăim Ţie:
venit vremea de care am spus vouă: că „Mîntuirea sufletelor noastre, slavă Ţie”.
iată Mă dau în mîinile păcătoşilor să Mă Lăudaţi pe Domnul toate neamurile;
bătjocorească; care şi pe Cruce lăudaţi-L pe El toate popoarele.
pironindu-Mă şi dîndu-Mă îngropării,
Doamne, învăţînd pe ucenicii Tăi să
Mă vor socoti ca pe un mort urît. Însă
gîndească cele mai desăvîrşite, le-ai zis:
îndrăzniţi, că a treia zi Mă voi scula, spre
să nu se asemene neamurilor, ca să
bucuria credincioşilor şi spre viaţa
stăpînească pe cei mai mici. Că nu va fi
veşnică”.
aşa între voi, ucenicii Mei, că din voia
Pentru numele Tău, Te-am aşteptat, Mea sînt sărac; ci cel mai mare dintre
Doamne; aşteptat-a sufletul meu spre cuvîntul
voi, să fie slujitor tuturor şi cel ce
Tău, nădăjduit-a sufletul meu în Domnul.
stăpîneşte, ca cel stăpînit; şi cel ales a fi
Doamne, venind spre Patimă, mai întîi, ca cel mai de jos. Că şi Eu
întărind pe ucenicii Tăi, ai zis, deosebi, Însumi am venit, ca să slujesc lui Adam
luîndu-i pe dînşii: „Cum nu vă aduceţi celui ce sărăcise şi să-Mi dau sufletul
aminte de cuvintele Mele, pe care mai răscumpărare pentru mulţi, care Îmi
înainte le-am spus vouă, că este scris că cîntă: Slavă Ţie.
tot proorocul nu va fi ucis într-altă parte,
Că s-a întărit mila Lui peste noi şi
fără numai în Ie rusalim? Acum, dar, a adevărul Domnului rămîne în veac.
venit vre mea de care am spus vouă: că,
Glasul al 8-lea:
iată, Mă dau în mîinile păcătoşilor să Mă
Temîndu-ne, fraţilor, de pedeapsa
bătjocorească; care şi pe Cruce
smochinului celui uscat pentru nerodire,
pironindu-Mă şi dîndu-Mă îngropării,
să aduce m roade vrednice de pocăinţă lui
Mă vor socoti ca pe un mort urît. Însă
Hristos, Celui ce ne dă mare milă.
îndrăzniţi, că a treia zi Mă voi scula, spre
bucuria credincioşilor şi spre viaţa Slavă…, Şi acum…, același glas:
veşnică”. A doua Evă, aflînd şarpele pe
Din straja di mineţii pî nă în noapte. Din egipteanca, se nevoia să împiedice pe
straja di mi neţii să nădăjduiască Israel spre Iosif prin cuvinte cu momele; dar el,
Domnul.
lăsîndu-şi haina, a fugit de păcat. Şi, fiind
Doamne, nepricepîndu-se mama gol, nu s-a ruşinat, ca şi cel întîi-zidit mai
fiilor lui Zevedei pentru taina cea înainte de călcarea poruncii. Pentru
nespusă a rînduielii Tale, a cerut de la rugăciunile lui, Hristoase, miluieşte-ne pe
Tine ca să dăruieşti fiilor ei cinstea noi.
împărăţiei celei vre melnice. Dar, în locul V O H O D cu Evanghelia
aceleia, ai făgăduit prietenilor Tăi să bea Preotul : Înţelepciune drepţi.
paharul morţii; care pahar mai înainte Corul: Lumină lină a sfintei slave a

41
Tatălui ceresc Celui fără de moarte, zidit Israel cetăţi tari lui Faraon: Pitom
Celui Sfînt şi Fe ricit, Iisuse Hristoase, şi Ramses, care serveau lui Faraon ca
venind la apusul soarelui, văzînd lumina hambare, şi cetatea On sau Iliopolis.
cea de seară, lăudăm pe Tatăl şi pe Fiul, Însă, cu cît îi împilau mai mult, cu atît
şi pe Sfîntul Duh, Dumnezeu; vrednic eşti mai mult se înmulţeau şi se întăreau
în toată vre mea a fi lăudat de glasuri foarte, foarte tare, aşa că egiptenii se
cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce dai îngrozeau de fiii lui Is rael. De aceea
viaţă, pentru aceasta lumea Te slăveşte. egiptenii sileau încă şi mai straşnic la
muncă pe fiii lui Israel şi le făceau viaţa
Preotul: Să luăm aminte. Pace
amară prin munci grele, la lut, la
tuturor.
cărămidă şi la tot felul de lucru la cîmp şi
Corul: Şi duhului tău.
prin alte felurite munci, la care-i sileau
Preotul: Înţelepciune.
cu străşnicie. Ba, regele Egiptului a
Citeţul 2: Prochime n, glasul al 6-lea:
poruncit moaşelor evreieşti, care se
Te va binecuvînta Domnul din Sion şi vei
numeau una-Sifra şi alta-Pua şi le-a zis:
vedea bunătăţile Ierusalimului în toate
„Cînd moşiţi la evreice, să luaţi seama
zilele vieţii tale.
cînd nasc: de va fi băiat, să-l omorîţi, iar
Corul: Te va binecuvînta Domnul...
de va fi fată, să o cruţaţi”. Moaşele înse s-
Citeţul 2: Fericiţi toţi cei ce se tem de
au temult de Dumne zeu şi n-au făcut
Domnul, care umblă în căile Lui.
cum le poruncise regele Egiptului, ci au
Corul: Te va binecuvînta Domnul...
lăsat şi pe băieţi să trăiască. Atunci a
Citeţul 2: Te va binecuvînta Domnul
chemat regele Egiptului pe moaşe şi le-a
din Sion şi vei vedea bunătăţile
zis: „Pentru ce aţi făcut aşa şi aţi lăsat să
Ierusalimului.
trăiască şi copiii de parte bărbătească?”.
Corul: În toate zilele vieţii tale...
Iar moaşele au răspuns lui Faraon:
Preotul: Înţelepciune.
„Femeile evreice nu sînt ca egiptencele, ci
Citeţul 2: De la Ieşire, citire:
ele sînt voinice şi nasc pînă nu vin
Preotul: Să luăm aminte:
moaşele la ele”. De aceea Dumnezeu a
Citeţul 2: Numele fiilor lui Israel, făcut bine moaşelor, iar poporul lui
care au intrat în Egipt împre ună cu Israel se înmulţea şi se întărea mereu.
Iacov, tatăl lor, aducînd fiecare toată
Preotul: Înţelepciune.
casa sa, sînt acestea: Ruben, Simeon,
Citeţul 1: Prochime n, glasul al 8-lea:
Levi şi Iuda; Isahar, Zabulon şi
Vă binecuvîntăm pe voi întru numele
Veniamin; Dan, Neftali, Gad şi Aşer.
Domnului.
Sufletele însă ieşite din Iacov erau de
Corul: Vă binecuvîntăm pe voi...
toate şaptezeci şi cinci, iar Iosif era de
Citeţul 1: De multe ori s-au luptat cu
mai înainte în Egipt. Dar au murit şi
mine din tinereţile mele şi nu m-au
Iosif, şi toţi fraţii lui, şi toţi cei de pe
biruit.
vre meea lor. Iar fiii lui Israel s-au născut
Corul: Vă binecuvîntăm pe voi...
în număr mare şi s-au înmulţit, au
Citeţul 1: Vă binecuvîntăm pe voi.
crescut şi s-au întărit foarte, foarte tare,
Corul: Întru numele Domnului.
şi s-a umplut ţara de ei. Dar s-a ridicat
alt rege peste Egipt, care nu cunoscuse pe În timp ce Preotul rosteşte aceste cuvinte,
Iosif. Acesta a zis către poporul său: paraclisierul sună din clopoţel şi tot poporul
îngenunchează, stînd cu faţa la pămînt.
„Iată, neamul fiilor lui Israel e mulţime
Preotul luînd în ambele mîini cădeln iţa şi o
mare şi e mai tare decît noi. Veniţi dar lu mînare aprinsă, stînd în faţa prestolului cu faţa
să-i împilăm, ca să nu se mai înmulţească spre răsărit şi făcînd semnul sfintei Cruci zice:
şi că nu cumva la vreme de război să se Înţelepciune drepţi. Apoi întorcîndu-se cu faţa
unească cu vrăjmaşii noştri şi, bătîndu- spre apus, la popor, zice: Lumina lui Hritos
ne, să iasă din ţara noastră”. De aceea au luminează tuturor.
pus peste ei supraveghetori de lucrări, ca După ce Preotul rosteşte aceste cuvinte,
să-i împileze cu munci grele. Atunci a paraclisierul sună iarăşi din clopoţel şi poporul se
rid ică de la pămînt.

42
Citeţul 1: De la Iov, citire: Trio: Să se îndre pteze rugăciunea
Preotul: Să luăm aminte: mea ca tămîia înaintea Ta; ridicarea
mîinilor mele, je rtfă de seară.
Citeţul 1: Era odată în ţinutul Uz un
Corul: Să se îndrepte ze
om pe care îl che ma Iov şi acest om era
rugăciunea...
fără prihană şi drept; se temea de
Trio: Doamne, strigat-am către
Dumnezeu şi se ferea de ce este rău. Şi i
Tine, auzi-mă; ia aminte la glasul
s-au născut şapte feciori şi trei fete. El rugăciunii mele, cînd strig către Tine.
avea şapte mii de oi, trei mii de cămile, Corul: Să se îndrepte ze
cinci sute de perechi de boi şi cinci sute rugăciunea...
de asine şi mulţime de slugi. Şi omul Trio: Pune, Doamne, strajă gurii
acesta era cel mai de seamă dintre toţi mele şi uşă de îngrădire, împrejurul
răsăritenii. Feciorii lui se duceau unul la buzelor mele.
altul şi se făceau ospeţe în casele lor, Corul: Să se îndrepte ze
fiecare la ziua lui, şi trimiteau să cheme rugăciunea...
pe surorile lor, ca să mănînce şi să bea cu Trio: Să nu abaţi inima mea spre
ei. Şi apoi, cînd isprăveau zilele petrecerii cuvinte de vicleşug, ca să-mi
lor, Iov chema şi sfinţea pe feciorii săi şi dezvinovăţesc păcatele mele
se scula dis-de-dimineaţă şi aducea Corul: Să se îndrepte ze
arderi de tot, după numărul lor al rugăciunea...
tuturor, căci Iov zicea: “Se poate ca Trio: Să se îndre pteze rugăciunea
feciorii mei să fi păcătuit şi să fi cugetat mea ca tămîia înaintea Ta; ridicarea
cu păcat împotriva lui Dumne zeu”. Şi aşa mîinilor mele, je rtfă de seară.
făcea Iov mereu. Dar într-o zi îngerii lui După sfîrșitul cîntării d in fața sfintei mese
Dumnezeu se înfăţişară înaintea Preotul, cu glas tare, rosteşte rugăciunea
Domnului şi Satan veni şi el printre ei. cuviosului Părintelu i nostru Efrem Sirul:
Atunci Domnul zise către Satan: „De Doamne şi Stăpînul vieţii mele, duhul
trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpî nie
unde vii?”. Iar Satan răspunse Domnului şi al grăirii în deşert, nu mi-l da mie. (o metanie)
şi-I zise: „Am dat tîrcoale pe pămînt şi Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
m-am plimbat în sus şi în jos”. Şi răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii
Domnul zise către Satan: „Te-ai uitat la Tale. (o metanie)
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca
robul Meu Iov, că nu este nici unul ca el
să-mi văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe
pe pămînt, fără prihană şi drept, şi fratele meu, că bi necuvî ntat eşti în vecii vecilor.
temător de Dumnezeu, şi care să se Amin. (o metanie)
ferească de ce este rău?”. Dar Satan Preotul: Înţelepci une, drepţi să ascultăm
răspunse Domnului şi zise: „Oare Sfînta Evanghelie. Pace tuturor.
Corul: Şi duhului tău.
degeaba se teme Iov de Dumne zeu? N-ai Preotul: Din Sfînta Evanghelie cea de la
făcut Tu gard în jurul lui şi în jurul casei Matei citire (XXI, 18-44).
lui şi în jurul a tot ce este al lui, în toate Corul: Slavă Ţie, Doamne, Slavă Ţie.
părţile, şi ai binecuvîntat lucrul mîinilor Apoi se continuă cealaltă rînduială a
Liturghiei Darurilor mai înainte sfinţite.
lui şi turmele lui au umplut pămîntul?
Dar ia întinde mîna Ta şi atinge-Te de tot
ce este al lui, să vedem dacă nu Te va
blestema în faţă!”. Atunci Domnul a zis PAVECERNIŢA CEA MARE
către Satan: „Iată, tot ce are el este în LUNI SEARA
puterea ta; numai asupra lui să nu întinzi
mîna ta”. Şi Satan pieri din faţa lui Preotul: Binecuvîntat este
Dumnezeu. Dumnezeul nostru totdeauna acum şi
Preotul: Înțelepciune. pururea, şi în vecii vecilor.
Şi se cîntă „Să se îndrepte ze Citeţul 1: Amin. Slavă Ţie,
rugăciunea mea…” de 5 ori. Dumnezeul nostru, slavă Ţie. Împărate
ceresc, Mîngîietorule..., Sfinte
43
Dumnezeule..., Preasfîntă Treime..., vrăjmaşii mei; să se întoarcă şi să se
Tatăl nostru... ruşineze foarte degrab.
Preotul: Că a Ta este împărăţia ... Psalmul 12
Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte Pînă cînd, Doamne, mă vei uita
(de 12 ori). Slavă..., Şi acum..., Veniţi să ne pînă în sfîrşit? Pînă cînd vei întoarce faţa
închinăm (de 3 ori) Ta de la mine? 2 Pînă cînd voi pune
Psalmul 4 gînduri în sufletul meu, dure re în inima
Citeţul 1 : Cînd Te-am chemat, m-ai mea ziua şi noaptea? 3 Pînă cînd se va
auzit, Dumnezeul dreptăţii mele! Întru înălţa vrăjmaşul meu împotriva mea? 4
necaz m-ai desfătat! Milostiveşte-Te spre Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul
mine şi ascultă rugăciunea mea. 2 Fiii meu, luminează ochii mei, ca nu cumva
oamenilor, pînă cînd grei la inimă? să adorm întru moarte, 5 Ca nu cumva să
Pentru ce iubiţi deşertăciunea şi căutaţi zică vrăjmaşul me u: „Întăritu-m-am
minciuna? 3 Să ştiţi că minunat a făcut asupra lui”. Cei ce mă necăjesc se vor
Domnul pe cel cuvios al Său; Domnul mă bucura de mă voi clătina. 6 Iar eu spre
va auzi cînd voi striga către Dînsul. 4 mila Ta am nădăjduit; bucura-se-va
Mîniaţi-vă, dar nu greşiţi; de cele ce inima mea de mîntuirea Ta; cînta-voi
ziceţi în inimile voastre, întru Domnului, Celui ce mi-a făcut bine şi voi
5
aşternuturile voastre, vă căiţi. Jertfiţi cînta numele Domnului celui Preaînalt.
je rtfa dre ptăţii şi nădăjduiţi în Domnul. 6 Caută, auzi-mă, Doamne,
Mulţi zic: „Cine ne va arăta nouă cele Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca
bune?” Dar însemnatu-s-a peste noi nu cumva să adorm întru moarte, Ca nu
lumina feţei Tale, Doamne! 7 Dat-ai cumva să zică vrăjmaş ul meu: “Întăritu-
m-am asupra lui”.
veselie în inima mea, mai mare decît
Slavă…, Şi acum…, Aliluia (de 3 ori)
veselia pentru rodul lor de grîu, de vin şi
Doamne miluieşte, (de 3 ori) Slavă…, Şi
de untdelemn ce s-a înmulţit. 8 Cu pace,
acum…,
aşa mă voi culca şi voi adormi, că Tu,
Doamne, îndeosebi întru năde jde m-ai Psalmul 24

aşezat. Către Tine, Doamne, am ridicat


sufletul meu, Dumne zeul me u. 2 Spre
Psalmul 6 Tine am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în
Doamne, nu cu mînia Ta să mă veac, nici să rîdă de mine vrăjmaşii mei, 3
mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă Pentru că toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine
cerţi. 2 Miluieşte-mă, Doamne, că nu se vor ruşina; să se ruşineze toţi cei ce
neputincios sînt; vindecă-mă, Doamne, fac fărădelegi în deşert. 4 Căile Tale,
că s-au tulburat oasele mele; 3 Şi sufletul Doamne, arată-mi şi cărările Tale mă
meu s-a tulburat foarte, şi Tu, Doamne, învaţă. 5 Îndreptează-mă spre adevărul
pînă cînd? 4 Întoarce-Te, Doamne; Tău şi mă învaţă, că Tu eşti Dumne zeu,
izbăveşte sufletul meu, mîntuieşte-mă, Mîntuitorul meu şi pe Tine Te-am
pentru mila Ta. 5 Că nu este întru moarte aşteptat toată ziua. 6 Adu-Ţi aminte de
cel ce Te pomeneşte pe Tine. Şi în iad îndurările şi milele Tale, Doamne, că din
cine Te va lăuda pe Tine ? 6 Ostenit-am veac sînt. 7 Păcatele tinereţilor mele şi ale
întru suspinul meu, spăla-voi în fiecare neştiinţei mele nu le pomeni. 8 După mila
noapte patul meu, cu lacrimile mele Ta pomeneşte-mă Tu, pentru bunătatea
aşternutul meu voi uda. 7 Tulburatu-s-a Ta, Doamne. 9 Bun şi drept este Domnul,
de supărare ochiul meu, îmbătrînit-am pentru aceasta lege va pune celor ce
între toţi vrăjmaşii mei. 8 Depărtaţi-vă de greşesc în cale. 10 Îndrepta-va pe cei
la mine toţi cei ce lucraţi fărădelegea, că blînzi la judecată, învăţa-va pe cei blînzi
a auzit Domnul glasul plînge rii mele. 9 căile Sale. 11 Toate căile Domnului sînt
Auzit-a Domnul cererea mea, Domnul milă şi adevăr pentru cei ce caută
rugăciunea mea a primit. 10 Să se aşezămîntul Lui şi mărturiile Lui. 12
ruşineze şi să se tulbure foarte toţi Pentru numele Tău, Doamne, curăţeşte

44
păcatul meu,că mult este. 13 Cine este fugeau de mine. 12 Uitat am fost ca un
omul cel ce se teme de Domnul? Lege va mort din inima lor, ajuns-am ca un vas
pune lui în calea pe care a ales-o. 14 stricat, 13 Că am auzit ocara multora din
Sufletul lui întru bunătăţi se va sălăşlui şi cei ce locuiesc împre jur, cînd se adunau
seminţia lui va moşteni pămîntul. 15 ei împreună împotriva mea; ca să ia
Domnul este întărirea celor ce se tem de sufletul meu s-au sfătuit. 14 Iar eu către
Dînsul, aşezămîntul Lui îl va arăta lor. 16 Tine am nădăjduit, Doamne, zis-am: “Tu
Ochii mei pururea spre Domnul, că El va eşti Dumne zeul meu!” 15 În mîinile Tale,
scoate din laţ picioarele mele. 17 Caută soarta mea, izbăveşte-mă din mîna
spre mine şi mă miluieşte, că părăsit şi vrăjmaşilor mei şi de cei ce mă
sărac sînt eu. 18 Necazurile inimii mele s- prigonesc. 16 Arată faţa Ta peste robul
au înmulţit; din nevoile mele scoate-mă. Tău, mîntuieşte-mă cu mila Ta! 17
19
Vezi smerenia mea şi osteneala mea, şi- Doamne, să nu fiu ruşinat, că Te-am
mi iartă toate păcatele mele. 20 Vezi pe chemat pe Tine; să se ruşineze
vrăjmaşii mei, că s-au înmulţit şi cu ură necredincioşii şi să se coboare în iad. 18
nedreaptă m-au urît. 21 Păzeşte sufletul Mute să fie buzele cele viclene, care
meu şi mă izbăveşte, ca să nu mă ruşine z grăiesc împotriva dreptului fărădelege,
că am nădăjduit în Tine. 22 Cei fără cu mîndrie şi cu defăimare. 19 Cît este de
răutate şi cei drepţi s-au lipit de mine, că mare mulţimea bunătăţii Tale, Doamne,
Te-am aşteptat, Doamne. 23 Izbăveşte, pe care ai gătit-o celor ce se tem de Tine,
Dumnezeule, pe Israel din toate pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în
necazurile lui. Tine, înaintea fiilor oamenilor. 20
Psalmul 30 Ascunde-i-vei pe dînşii cu acoperămîntul
Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, feţei Tale de tulburarea oamenilor. 21
ca să nu fiu ruşinat în veac. Întru Acoperi-i-vei pe ei în cortul Tău de
îndreptarea Ta, izbăveşte-mă şi mă împotrivirea limbilor. 22 Binecuvîntat
scoate. 2 Pleacă spre mine urechea Ta, este Domnul, că minunată a fost mila Sa,
grăbeşte de mă scoate. Fii mie Dumne zeu în cetate întărită. 23 Iar eu am zis întru
apărător şi casă de scăpare ca să mă uimirea mea: „Lepădat sînt de la faţa
mîntuieşti. 3 Că puterea mea şi scăparea ochilor Tăi.” 24 Pentru aceasta ai auzit
mea eşti Tu şi pentru numele Tău mă vei glasul rugăciunii mele cînd am strigat
povăţui şi mă vei hrăni. 4 Scoate-mă-vei către Tine. 25 Iubiţi pe Domnul toţi
din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o cuvioşii Lui, că adevărul caută Domnul şi
mie, că Tu eşti apărătorul meu. 5 În răsplăteşte celor ce se mîndresc, cu
mîinile Tale îmi voi da duhul meu; prisosinţă. 26 Îmbărbătaţi-vă şi să se
izbîvitu-m-ai, Doamne, Dumnezeul întărească inima voastră, toţi cei ce
adevărului. 6 Urît-ai pe cei ce păzesc nădăjduiţi în Domnul.
deşertăciuni în zadar, iar eu spre Psalmul 90
Domnul am nădăjduit. 7 Bucura-mă-voi Cel ce locuieşte în ajutorul Celui
şi mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat Preaînalt, întru acoperămîntul
spre sme renia mea, mîntuit-ai din nevoi Dumnezeului cerului se va sălăşlui. 2 Va
sufletul meu, 8 Şi nu m-ai lăsat în mîinile zice Domnului: “Sprijinitorul meu eşti şi
vrăjmaşului; pus-ai în loc desfătat scăparea mea; Dumnezeul meu, voi
picioarele mele. 9 Miluieşte-mă, Doamne, nădăjdui spre Dînsul”. 3 Că El te va
că mă necăjesc; tulburatu-s-a de mînie izbăvi din cursa vînătorilor şi de cuvîntul
ochiul meu, sufletul meu şi inima mea. 10 tulburător. 4 Cu spatele te va umbri pe
Că s-a stins întru durere viaţa mea şi anii tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o
mei în suspinuri; slăbit-a întru sărăcie armă te va înconjura adevărul Lui. 5 Nu
tăria mea şi oasele mele s-au tulburat. 11
te vei teme de frica de noapte, de săgeata
La toţi vrăjmaşii mei m-am făcut de ce zboară ziua, 6 De lucrul ce umblă în
ocară şi vecinilor mei foarte, şi frică
întune ric, de molima ce bîntuie întru
cunoscuţilor mei. Cei ce mă vedeau afară
amiază. 7 Cădea-vor dinspre latura ta o
45
mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de Poporul cel ce umbla întru
tine nu se vor apropia. 8 Însă cu ochii tăi întune ric a văzut lumină mare, căci cu
vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei noi este Dumnezeu.
vedea. 9 Pentru că pe Domnul, năde jdea Cei ce locuiţi în latura şi umbra
mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare morţii, lumină va srăluci peste voi, căci
ţie. 10 Nu vor veni către tine rele şi bătaie cu noi este Dumnezeu.
nu se va apropia de locaşul tău. 11 Că Că prunc S-a născut nouă Fiul şi S-
înge rilor Săi va porunci pentru tine ca să a dat nouă, căci cu noi este Dumnezeu.
te păzească în toate căile tale. 12 Pe mîini A Cărui stăpînire s-a făcut peste
te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de umărul Lui, căci cu noi este Dumnezeu.
piatră piciorul tău. 13 Peste aspidă şi Şi păcii Lui nu este hotar, căci cu
vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi noi este Dumnezeu.
peste balaur. 14 „Că spre Mine a Şi se cheamă numele Lui Înger de
nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, zice mare sfat, căci cu noi este Dumnezeu.
Domnul; îl voi acoperi pe el, că a Sfetnic minunat, căci cu noi este
cunoscut numele Meu. 15 Striga-va către Dumnezeu.
Mine şi-l voi auzi pe el; cu dînsul sînt în Dumnezeu tare, Stăpînitor, Domn
necaz şi-l voi scoate pe el, şi-l voi slăvi. 16 păcii, căci cu noi este Dumne zeu.
Cu lungime de zile îl voi umple pe el şi-i Părinte al veacului ce va să fie, căci
cu noi este Dumnezeu.
voi arăta lui mîntuirea Mea”.
Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi,
Corul începe Cîntarea proorocului Isaia, cu neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este
cîntare dulce, lin şi rar, pe glasul al 7-lea:
Dumnezeu.
Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi,
Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi,
neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este
neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este
Dumnezeu. Dumnezeu.
Auziţi pînă la marginile
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului
pămîntului, căci cu noi este Dumnezeu. Duh, căci cu noi este Dumnezeu.
Cei puternici, plecaţi-vă, căci cu noi Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi,
este Dumne zeu. neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este
Că iarăşi veţi putea şi iarăşi veţi fi Dumnezeu.
biruiţi, căci cu noi este Dumnezeu. Şi acum, şi pururea, şi în vecii
Şi orice sfat veţi sfătui, risipi-l-va vecilor. Amin. Căci cu noi este
Domnul, căci cu noi este Dumnezeu. Dumnezeu.
Şi cuvîntul pe care îl veţi grăi, nu Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi,
va rămîne întru voi, căci cu noi este neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este
Dumnezeu. Dumnezeu.
De frica voastră nu ne vom te me, Apoi troparele:
nici ne vom tulbura, căci cu noi este Ziua trecînd, mulţumesc Ţie,
Dumnezeu. Doamne, seara, rogu-mă, cu noaptea,
Pe Domnul Dumne zeul nostru, pe fără de păcat, dăruieşte-o mie,
Acela vom sfinţi şi El va fi nouă frică, Mîntuitorule, şi mă mîntuieşte.
căci cu noi este Dumnezeu. Slavă…,
Şi de voi fi nădăjduindu-mă s pre Ziua trecînd, slăvescu-Te pe Tine,
Dînsul, va fi mie spre sfinţire, căci cu noi Stăpîne: seara, rogu-mă, cu noaptea, fără
este Dumne zeu. de sminteală, dăruieşte-o mie,
Şi de voi fi nădăjduindu-mă s pre Mîntuitorule, şi mă mîntuieşte.
Dînsul şi mă voi mîntui printr-Însul, căci Şi acum…,
cu noi este Dumnezeu. Ziua trecînd, cu cîntare, Te slăvesc
pe Tine, Sfinte: seara, rogu-mă, cu
Iată eu şi pruncii care mi i-a dat
noaptea, fără de bîntuială, dăruieşte-o
Dumnezeu, căci cu noi este Dumne zeu.
mie, Mîntuitorule, şi mă mîntuieşte.

46
Corul cîntă pe glasul al 2-lea: sfîntă, sobornicească şi apostolească
Firea cea fără de trup a Biserică. Mărturisesc un bote z întru
heruvimilor, cu cîntări fără încetare pe iertarea păcatelor. Aştept învierea
Tine Te slăveşte. morţilor. Şi viaţa veacului ce va să fie.
Vieţuitorii cei cu cîte şase aripi, Amin.
serafimii, cu neîncetate glasuri pe Tine Preotul: Preasfîntă Stăpînă, de
Te preaînalţă. Dumnezeu Născătoare, roagă-te pentru
Toate oştile îngerilor cu cîntări noi, păcătoșii.
întreit sfinte Te laudă. Corul: Preasfîntă Stăpînă, de
Că mai înainte de toate eşti, Cel ce Dumnezeu Născătoare, roagă-te pentru
eşti Părinte şi împreună fără de început noi păcătoșii. (de 2 ori)
ai pe Fiul Tău. Preotul: Toate puterile cereşti, ale
Şi întocmai cinstit purtînd pe sfinţilor îngeri şi ale arhanghelilor,
Duhul vieţii, nedespărţirea Treimii arăţi. rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii.
Preasfîntă Fecioară, Maica lui Corul: Repetă
Dumnezeu, şi cei ce aţi fost singuri Preotul: Sfinte Ioane, Proorocule şi
văzători cuvîntului şi slujitori.; Înaintemergătorule şi Botezătorul
Ale proorocilor şi ale mucenicilor Domnului nostru Iisus Hristos, roagă-te
toate cetele, ca cei ce aveţi viaţă pentru noi, păcătoşii.
nemuritoare, Corul: Repetă
Pentru toţi rugaţi-vă cu de-adinsul, Preotul: Sfinţilor măriţilor apostoli,
că toţi sînte m întru nevoi. proorocilor şi mucenicilor, şi toţi sfinţii,
Ca, izbăvindu-ne de înşelăciunea rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii.
celui rău, să cîntăm cîntare îngerească: Corul: Repetă
„Sfinte, Sfinte, Sfinte, întreit Sfinte, Preotul: Preacuvioşilor şi de
Doamne, miluieşte-ne şi ne mîntuieşte pe Dumnezeu purtători părinţi ai noştri,
noi. Amin.” păstori şi învăţători ai lumii, rugaţi-vă
Citeţul 1: Cred întru unul pentru noi, păcătoşii.
Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul Corul: Repetă
cerului şi al pămîntului, văzutelor Aici se pomeneşte şi sfîntul al cărui hram este, de
tuturor şi nevăzutelor. Şi întru unul două ori.
Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumne zeu, Preotul: Cea nebiruită şi necuprinsă
Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut şi dumnezeiască putere a cinstitei şi de
mai înainte de toţi vecii; Lumină din viaţă făcătoarei Cruci, nu ne lăsa pe noi,
Lumină, Dumnezeu adevărat din păcătoşii.
Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut; Corul: Repetă
Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate Preotul: Dumne zeule, curăţeşte-ne
s-au făcut. Care pentru noi oame nii şi pe noi, păcătoşii.
pentru a noastră mîntuire, S-a pogorît Corul: Dumne zeule, curăţeşte-ne pe
din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul noi, păcătoşii.
Sfînt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut Preotul: Dumne zeule, curăţeşte-ne
om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele pe noi, păcătoşii, şi ne, miluieşte.
lui Ponţiu Pilat, şi a pătimit, şi S-a Corul Dumnezeule, curăţeşte-ne pe
îngropat. Şi a înviat a treia zi după noi, păcătoşii, şi ne miluieşte.
Scripturi. Şi S-a suit la ceruri, şi şade de- Citeţul 1: Sfinte Dumnezeule…,
a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu Preasfîntă Treime…, Tatăl nostru…
Slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Preotul: Că a Ta este împărăţia…
împărăţie nu va avea sfîrşit. Şi întru Citeţul 1: Amin.
Duhul Sfînt, Domnul de viaţă făcătorul, Şi troparele acestea pe glasul al 2-lea:
Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună Luminează ochii mei, Hristoase
cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Dumnezeule, ca nu cîndva să adorm
Care a grăit prin prooroci. Întru una, întru moarte; ca nu cîndva să zică

47
vrăjmaşul me u: Întăritu-m-am as upra Duhului Tău, acum şi pururea, şi în vecii
lui. vecilor. Amin.
Slavă…
Citeţul 2: Veniţi să ne închinăm... (de
Sprijinitor sufletului meu fii, 3 ori)
Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a
Psalmul 50
multe curse. Izbăveşte-mă de ele şi mă Miluiește-mă, Dumnezeule, după
mîntuieşte, Bunule, ca un iubitor de mare mila Ta 2 Şi, după mulţimea
oameni. îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.
Şi acum… 3
Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea
Că nu avem îndrăzneală pentru şi de păcatul meu mă curăţeşte. 4 Că
multe păcatele noastre, tu pe Cel ce S-a fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul
născut din tine, roagă-L, Născătoare de meu înaintea mea este pururea. 5 Ţie
Dumnezeu Fecioară, că mult poate unuia am greşit şi rău înaintea Ta am
rugăciunea Maicii spre îmblînzirea făcut, aşa încît drept eşti Tu întru
Spăpînului. Nu trece cu vederea cuvintele Tale şi biruitor cînd vei judeca
rugăciunile păcătoşilor, Preacurată, că Tu. 6 Că iată întru fărădelegi m-am
milostiv este şi poate să mîntuiască, Cel zămislit, şi în păcate m-a născut maica
ce a primit a pătimi pentru noi. mea. 7 Că iată adevărul ai iubit; cele
Doamne miluieşte. (de 40 de ori) nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii
Slavă…, Şi acum…, Ceea ce eşti Tale, mi-ai arătat mie. 8 Stropi-mă-vei cu
mai cinstită decît he ruvimii…, isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai
Întru numele Domnului…, vîrtos decît zăpada mă voi albi. 9 Auzului
binecuvintează. meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-
Preotul: Pentru rugăciunile sfinţilor vor oasele mele cele smerite. 10 Întoarce
părinţilor noştri, Doamne Iisuse faţa Ta de către păcatele mele şi toate
Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte- fărădelegile mele şterge-le. 11 Inimă
ne pe noi. curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi
Citeţul 1: Amin. Doamne, Doamne, duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru
Cel ce ne-ai izbăvit de toată săgeata ce ale mele. 12 Nu mă lepăda de la faţa Ta şi
zboară în zi, izbăveşte-ne şi de tot lucrul Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine.
13
ce umblă întru întuneric. Primeşte jertfa Dă-mi mie bucuria mîntuirii Tale şi cu
duh stăpînitor mă întăreşte. 14 Învăţa-voi
cea de seară, ridicările mîinilor noastre şi
pe cei fără de lege căile Tale şi cei
ne învredniceşte şi măsura nopţii fără de
necredincioşi la Tine se vor întoarce. 15
prihană a o trece, neispitiţi de rele, şi ne
Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge,
izbăveşte de toată tulburarea şi
Dumnezeule, Dumne zeul mîntuirii mele;
îngrozirea, care ne vine de la diavol.
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
Dăruieşte sufletelor noastre umilinţă şi 16
Doamne, buzele mele vei deschide şi
gîndurilor noastre grijire de întrebarea gura mea va vesti lauda Ta. 17 Că de ai fi
ce va să fie la înfricoşătoarea şi dreapta voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu
Ta judecată. Pătrunde, cu frica Ta, le vei binevoi. 18 Jertfa lui Dumnezeu:
trupurile noastre şi omoară mădularele duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită
noastre cele pămînteşti, ca şi întru Dumnezeu nu o va urgisi. 19 Fă bine,
liniştea somnului să ne luminăm cu Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului,
privirea la judecăţile Tale. Întoarce de la şi să se zidească zidurile Ierusalimului. 20
noi toată nălucirea necuvioasă şi pofta Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii,
cea vătămătoare, şi ne ridică în vre me de prinosul şi arderile de tot; atunci vor
rugăciune, întăriţi în credinţă şi sporind pune pe altarul Tău viţei.
întru poruncile Tale, cu bună vrerea şi Psalmul 101
bunătatea Unuia-Născut Fiului Tău, cu Doamne, auzi rugăciunea mea şi
Care binecuvîntat eşti, împreună cu strigarea mea la Tine să ajungă! 2 Să nu
Preasfîntul şi bunul, şi de viaţă Făcătorul întorci faţa Ta de la mine; în orice zi mă

48
necăjesc, pleacă spre mine urechea Ta! 3 locui pămîntul lor şi seminţia lor în veac
În orice zi Te voi chema, degrab auzi- va propăşi.
mă! 4 Că s-au stins ca fumul zilele mele şi Rugăciunea regelui M anase.
oasele mele ca uscăciunea s-au făcut. 5 Doamne atotţiitorule, Dumnezeul
Rănită este inima mea şi s-a uscat ca părinţilor noştri, al lui Avraam, al lui
iarba; că am uitat să-mi mănînc pîinea Isaac şi al lui Iacov, şi al seminţiei celei
mea. 6 De glasul suspinului me u, osul drepte a lor, Cel ce ai făcut cerul şi
meu s-a lipit de carnea mea. 7 pămîntul cu toată podoaba lor. Care ai
Asemănatu-m-am cu pelicanul din legat marea cu cuvîntul poruncii tale,
pustie; ajuns-am ca bufniţa din Care ai încuiat adîncul şi l-ai pecetluit cu
dărîmături. 8 Privegheat-am şi am ajuns numele Tău cel înfricoşător şi slăvit,
ca o pasăre singuratică pe acoperiş. 9 înaintea Căruia toate se tem şi tre mură
Toată ziua m-au ocărît vrăjmaşii mei şi din pricina atotputerniciei Tale, pentru
cei ce mă lăudau împotriva mea se jurau. că nimeni nu poate să stea înaintea
10
Că cenuşă am mîncat în loc de pîine şi strălucirii slavei Tale şi nesuferită este
băutura mea cu plînge re am amestecat-o, mînia urgiei Tale asupra celor păcătoşi!
11
Din pricina urgiei Tale şi a mîniei Însă nemăs urată şi neajunsă este şi mila
Tale; că, ridicîndu-mă eu, m-ai surpat. 12 făgăduinţei Tale, căci Tu eşti Domnul Cel
Zilele mele ca umbra s-au plecat şi eu ca preaînalt, bun, îndelung-răbdător şi mult
iarba m-am uscat. 13 Iar Tu, Doamne, în milostiv, Căruia Îi pare rău de răutăţile
veac rămîi şi pomenirea Ta din neam în oamenilor. Tu, Doamne, după mulţimea
neam. 14 Sculîndu-Te, vei milui Sionul, că bunătăţii Tale, ai făgăduit pocăinţă şi
vre mea este să-l miluieşti pe el, că a venit iertare celor ce Ţi-au greşit, şi după
vre mea. 15 Că au iubit robii Tăi pietrele mulţimea îndurărilor Tale, ai hotărît
lui şi de ţărîna lui le va fi milă. 16 Şi se pocăinţă păcătoşilor spre mîntuire.
vor te me neamurile de numele Domnului Aşadar Tu, Doamne, Dumnezeul celor
şi toţi împăraţii pămîntului de slava Ta. drepţi, n-ai pus pocăinţă pentru cei
17
Că va zidi Domnul Sionul şi se va arăta drepţi: pentru Avraaam şi Isaac şi Iacov,
întru slava Sa. 18 Căutat-a spre care nu Ţi-au greşit Ţie, ci ai pus
rugăciunea celor smeriţi şi n-a dispreţuit pocăinţă mie, păcătosului, pentru că am
cererea lor. 19 Să se scrie acestea pentru păcătuit mai mult decît nisipul mării.
neamul ce va să vină şi poporul ce se Multe sînt fărădelegile mele şi nu sînt
zideşte va lăuda pe Domnul; 20 Că a vrednic a căuta şi a privi înălţimea
privit din înălţimea cea sfîntă a Lui, cerului din pricina mulţimii
Domnul din ce r pe pămînt a privit, 21 Ca nedreptăţilor mele. Strîns sînt eu cu
să audă s uspinul celor ferecaţi, să dezlege multe cătuşi de fier, încît nu pot să-mi
pe fiii celor omorîţi, 22 Să vestească în ridic capul meu şi nu am nici loc de
Sion numele Domnului şi lauda Lui în odihnă, pentru că Te-am mîniat şi am
Ierusalim, 23 Cînd se vor aduna făcut rău înaintea Ta; n-am împlinit voia
popoarele împreună şi împărăţiile, ca să Ta, nici am păzit poruncile Tale, ci am
slujească Domnului. 24 Zis-am către pus urîciuni şi am înmulţit smintelile.
Dumnezeu în calea tăriei Lui: „Vesteşte- Dar acum îmi plec genunchii inimii mele,
mi puţinătatea zilelor mele. 25 Nu mă lua rugînd bunătatea Ta: „Am păcătuit,
la jumătatea zilelor mele, că anii Tăi, Doamne, am păcătuit şi fărădelegile mele
Doamne, sînt din neam în neam.” 26 eu le cunosc. Însă cer, rugîndu-Te: iartă-
Dintru început Tu, Doamne, pămîntul l- mă Doamne, iartă-mă, şi nu mă pierde în
ai întemeiat şi lucrul mîinilor Tale sînt fărădelegile mele şi nici nu mă osîndi la
cerurile. 27 Acelea vor pieri, iar Tu vei întune ric s ub pămînt, căci Tu eşti,
rămîne şi toţi ca o haină se vor învechi, şi Dumnezeule, Dumnezeul celor ce se
ca un veşmînt îi vei schimba, şi se vor pocăiesc. Arată-Ţi peste mine bunătatea
schimba. 28 Dar Tu acelaşi eşti şi anii Tăi Ta, mîntuieşte-mă pe mine, nevrednicul,
nu se vor împuţina. 29 Fiii robilor Tăi vor după mare mila Ta, şi Te voi preaslăvi în
toate zilele vieţii mele. Căci pe Tine Te
49
slăvesc toate puterile cereşti şi a Ta este ruşinaţi cei ce-mi grăiesc mie: “Bine,
slava în vecii vecilor. Amin!” bine!” 5 Să se bucure şi să se veselească
Sfinte Dumnezeule…, Preasfîntă de Tine toţi cei ce Te caută pe Tine,
Treime…, Tatăl nostru… Dumnezeule, şi să zică pururea cei ce
Preotul: Că a Ta este împărăţia… iubesc mîntuirea Ta: “Slăvit să fie
Apoi troparele acestea pe glasul al 6-lea:
Domnul!” 6 Iar eu sărac sînt şi sărman,
Dumnezeule, ajuta-mă! 7 Ajutorul meu şi
Corul: Miluieşte-ne pe noi, Doamne, Izbăvitorul meu eşti Tu, Doamne, nu
miluieşte-ne pe noi, că, nepricepîndu-ne zăbovi.
de nici un răspuns, această rugăciune
Psalmul 142
aducem Ţie, ca unui Stăpîn, noi,
Doamne, auzi rugăciunea mea,
păcătoşii robii Tăi; miluieşte-ne pe noi.
ascultă cere rea mea, întru credincioşia
Slavă…,
Doamne, miluieşte-ne pe noi, că Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. 2 Să nu
întru Tine am nădăjduit; nu Te mînia pe intri la judecată cu robul Tău, că nimeni
noi foarte, nici pome ni fărădelegile din cei vii nu-i drept înaintea Ta. 3
noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi Vrăjmaşul prigoneşte sufletul me u şi
ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a
că Tu eşti Dumne zeul nostru şi noi să locuiesc în întuneric ca morţii cei din
sîntem poporul Tău, toţi lucrul mîinilor veacuri. 4 Mîhnit e duhul în mine şi inima
Tale şi numele Tău che măm. mea încremenită în lăuntrul meu. 5
Şi acum…, Adusu-mi-am aminte de zilele cele de
Uşa milostivirii deschide-o nouă, demult; cugetat-am la toate lucrurile
binecuvîntată Născătoare de Dumne zeu, Tale, la faptele mîinilor Tale m-am
ca să nu pie rim cei ce nădăjduim întru gîndit. 6 Întins-am către Tine mîinile
tine, ci să ne mîntuim prin tine din nevoi, mele, sufletul me u, ca un pămînt
că tu eşti mîntuirea neamului creştinesc. însetoşat. 7 Degrab auzi-mă, Doamne, că
a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa
Citeţul 2: Doamne miluieşte. (de 40 de
ori). Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor
Slavă…, Şi acum…, Ceea ce eşti mai ce se coboară în mormînt. 8 Fă să aud
cinstită decît heruvimii… dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e
Întru numele Domnului..., nădejdea. Arată-mi calea pe care voi
binecuvintează. me rge, că la Tine am ridicat sufletul
Preotul: Pentru rugăciunile Sfinţilor meu. 9 Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la
Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Tine alerg, Doamne. 10 Învaţă-mă să fac
Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi. voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.
Citeţul 2: Amin. Stăpîne Dumnezeule, Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la
Părinte atotputernice, Doamne, Fiule pămîntul dreptăţii. 11 Pentru numele
Unule-Născut, Iisuse Hristoase şi Duhule Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru
Sfinte, o Dumnezeire, o Putere, miluieşte- dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul
mă pe mine, păcătosul şi, cu judecăţile care meu. 12 Fă bunătate de stîrpeşte pe
ştii, mîntuieşte-mă pe mine, nevrednicul vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce
robul Tău, că binecuvîntat eşti în vecii necăjesc sufletul meiu, că eu sînt robul
vecilor. Amin. Tău.
Citeţul 1: Veniţi să ne închinăm... (de Slavă întru cei de sus lui Dumne zeu
3 ori) şi pe pămînt pace, între oameni
Psalmul 69 bunăvoire. Lăudămu-Te, bine Te
Dumnezeule, spre ajutorul meu ia cuvîntăm, închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te,
aminte! Doamne, să-mi ajuţi mie mulţumim Ţie, pentru slava Ta cea
grăbeşte-Te! 2 Să se ruşine ze şi să se mare. Doamne, Împărate ceresc,
înfrunte cei ce caută sufletul meu; 3 Să se Dumnezeule, Părinte atotţiitorule,
întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi Doamne Fiule, Unule-Născut, Iisuse
voiesc mie rele; 4 Întoarcă-se îndată Hristoase şi Duhule Sfinte. Doamne

50
Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumne zeu, Socoteşte, smerita mea inimă, ce
Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, este pilda morţii, de care mai înainte a zis
miluieşte-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele Hristos şi te trezeşte măcar acum.
lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă
ce şezi de-a dreapta Tatălui şi ne, Ţie.
miluieşte pe noi. Că Tu eşti unul Sfînt, Găteşte-te însuţi, o suflete al meu,
Tu eşti unul Domn Iisus Hristos, întru spre moarte; că s-a apropiat venirea
slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate Judecătorului celui ne mitarnic.
Stih: Preasfîntă Născătoare de Dumnezeu,
zilele bine Te voi cuvînta şi voi lăuda mîntuieşte-ne pe noi.
numele Tău în veac şi în veacul veacului. Preacurată Născătoare de
Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă Dumnezeu Fecioară, una prealăudată,
în neam şi în neam. Eu am zis: „Doamne, roagă pe Fiul tău pentru robii tăi.
miluieşte-mă, vindecă sufletul meu, că
am greşit Ţie. Doamne, către Tine am Alt irmos, glas acelaşi:
scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu Corul: Vedeţi, vedeţi, că Eu sînt
eşti Dumnezeul meu. Că la Tine este Dumnezeu, Care am trecut oarecînd pe
izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea Israel prin Marea Roşie şi l-am hrănit, şi
lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc l-am mîntuit, şi din robia lui Faraon l-am
pe Tine.” liberat.
Învredniceşte-ne, Doamne, în Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă
noaptea aceasta, fără de păcat să ne Ţie.
păzim noi. Bine eşti cuvîntat, Doamne Vedeţi, vedeţi, că Eu sînt
Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi Dumnezeu, Cel mai înainte de facerea
preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. tuturor şi mai înainte de înte meierea
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum cerului şi a pămîntului; şi ştiu toate, ca
am nădăjduit întru Tine. Bine eşti Cel ce sînt tot în Tatăl şi pe Dînsul tot Îl
cuvîntat, Doamne, învaţă-mă port întru Mine.
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă
îndreptările Tale. Bine eşti cuvîntat, Ţie.
Stăpîne, înţelepţeşte-mă cu îndreptările Cu cuvîntul am făcut cerul şi
Tale. Bine eşti cuvîntat, Sfinte, pămîntul, că eram împreună cu Tatăl; şi
luminează-mă cu îndreptările Tale. cu cuvîntul pe toate, ca un cuvînt şi
Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile Înţelepciune, putere şi chip, împreună-
mîinilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie locuitor şi întocmai lucrător.
se cuvine laudă, Ţie se cuvine cîntare, Ţie Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă
slavă se cuvine, Tatălui şi Fiului şi Ţie.
Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în Cine a pus vre mile? Cine păzeşte
vecii vecilor. Amin. veacurile? Cine hotărîşte şi împreună
mişcă toate? Fără numai Cel ce este fără
TRICÎNTAREA, început, pururea împreună cu Tatăl, ca
A LCĂTUIRE A LUI ANDREI CRITEANUL . raza în lumină.
Cîntare a 2-a, glasul al 8-lea: Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă
Irmosul: Ţie.
Corul: Ia aminte, cerule, şi voi grăi, O, nemăsurată iubirea Ta de
şi voi lăuda pe Hristos, Cel ce a venit din oameni, Iisuse! Că ne-ai arătat nouă mai
Fecioara cu trup. înainte vremea sfîrşitului, ascunzînd
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă ceasul şi adeverind arătat semnele lui.
Ţie. Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă
Să me rgeam împreună cu Hristos Ţie.
la Muntele Măslinilor şi în taină cu Toate le ştii, toate le cunoşti, Iisuse,
Apostolii să petrecem împreună cu ca Cel ce ai întru Tine dumnezeieşte
Dînsul. toată vrednicia părintească şi porţi în
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Tine fireşte pe tot Duhul Sfînt cel
Ţie. pururea vecuitor, împre ună cu Tatăl.

51
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă ca să-l ascunzi în pămînt, ci ca să faci
Ţie. neguţătorie.
Stăpîne Doamne, Făcătorul Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă
veacurilor, învredniceşte-ne pe noi să Ţie.
auzim atunci acest sfînt glas, care va Să-ţi lumineze candela ta, să se toarne
chema pe cei aleşi ai Tatălui, la în ea şi untdelemn, ca şi fecioarelor
Împărăţia ce rurilor. milostivirea; ca să afli atunci, suflete al
Slavă…, meu, deschisă cămara cea de nuntă a lui
Treime fără început, ne zidită, Hristos.
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă
Unime nedespărţită, Ceea ce eşti trei şi
Ţie.
una; Tatăl şi Fiul şi Duhul, un
Fuga cea din ziua sîmbetei şi de iarnă,
Dumnezeu, primeşte cîntare din limbile spunînd-o Învăţătorului, cu pildă grăieşte
cele de lut, ca din guri de văpaie.
de tulburarea veacului de acum celui de al
Şi acum…, şaptelea, întru care va veni ca iarna
Locaş sfînt lui Dumne zeu te-ai sfîrşitul.
arătat Fecioară, că întru tine Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă
sălăşluindu-Se Împăratul cel ceresc Ţie.
trupeşte, a ieşit frumos, înnoind iarăşi pe Ca iuţimea fulgerului ce trece, aşa va
om întru Sine dumne zeieşte. fi atunci venirea cea înfricoşătoare a
Corul: Ia aminte, cerule, ... Stăpînului tău, suflete al meu. Auzit-ai?
Doamne miluieşte. (de 3 ori) Slavă…, Nevoieşte-te dar să fii gata.
Şi acum… Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă
Ţie.
S E D E A L N A, g lasul al 2-lea: Cînd va veni Judecătorul cu mii şi
Podobie: Ceea ce eşti izvorul milei… miriade de cete şi de Puteri îngereşti, ce
frică va fi atunci, suflete al meu! Ce
Îndemnîndu-Te din milostivire,
cutremur! Vai mie, cînd vor sta toţi goi.
Hristoase, ai mers de bunăvoie să
pătimeşti, Făcătorule de bine, vrînd să ne Binecuvîntăm pe Tatăl şi pe Fiul, şi pe
izbăveşti pe noi din patimi şi de osînda Sfîntul Duh, Dumnezeu.
cea din iad. Pentru aceasta lăudăm Un Dumnezeu este Treimea,
cinstitele Tale Patimi şi slăvim nemutîndu-Se Tatăl în a fi Fiu, nici Fiul
Mîntuitorule, milostivirea Ta cea schimbîndu-Se în purcedere; ci, osebite şi
preaînaltă. împreună pe cîteşitrele, o Lumină, un
Cîntarea a 8-a: Dumnezeu slăvesc în veci.
Irmosul : Şi acum…,
Corul: Îngerii şi cerurile pe Cel ce Se Pentru rugăciunile Născătoarei de
poartă pe scaunul măririi şi ca un Dumnezeu, primeşte rugăciunea noastră,
Dumnezeu este lăudat neîncetat, Dumnezeule, şi trimite milele Tale spre
binecuvîntaţi-L, lăudaţi-L şi preaînălţaţi-L toţi din destul, şi dă pacea Ta poporului
în toţi vecii. Tău.
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă
Ţie. Corul: Să lăudăm, bi ne să cuvîntăm şi să
ne închinăm Domnului, cîntî ndu-I şi
Cu adevărat ai auzit, suflete, în ce
preaînălţîndu-L pe Dînsul întru toţi vecii.
chip mai înainte a vestit Hristos
Îngerii şi cerurile ...
dumnezeieştilor Săi ucenici, spunîndu-le
sfîrşitul; tu, cunoscîndu-ţi sfîrşitul, găteşte- Cîntarea a 9-a:
te dar, că vine vremea sfîrşitului. Irmosul:
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Corul: Naşterea pururea Fecioarei
Ţie. ceea ce s-a arătat mai înainte în munte
Cunoşti, suflete cel neroditor, pilda primitorului de Lege, prin foc şi prin rug,
slugii celei viclene; teme-te şi nu fi spre mîntuirea noastră, a credincioşilor,
nepurtător de grijă de darul ce ai luat, nu cu cîntări neîncetate o mărim.

52
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Şi acum…,
Ţie. Primeşte, Hristoase, pe Maica Ta, în
Auzit-ai, suflete, pe Judecătorul rugăciune, ca, prin mijlocirile ei, să împaci
strigînd dinainte şi învăţîndu-te pentru lumea, să întăreşti sceptrurile împărăţiei şi
vre mea sfîrşitului, găteşte-ţi lucrurile să uneşti într-una Bisericile Tale.
cele de ieşire de aici; ca nu cumva să te Corul: Naşterea pururea Fecioarei ...
lepede Dumnezeu ca pe un netrebnic.
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Citeţul 1: Sfinte Dumnezeule…,
Ţie. Preasfîntă Treime…, Tatăl nostru…
De la smochin te învaţă, o, suflete, Preotul: Că a Ta este Împărăţia…
pentru sfîrşit; cînd îi sînt tinere frunzele Citeţul 1: Amin. La ceasul sfîrşitului,
şi-i odrăslesc ramurile, iată după aceea suflete, gîndind şi de tăierea smochinului
vine vremea secerişului; şi tu, cînd vei temîndu-te, talantul cel dat ţie cu iubire de
vedea acestea, să cunoşti că este lîngă uşi. osteneală, lucrează-l, ticăloase, priveghind
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă şi grăind: „Să nu rămînem afară din
Ţie. cămara lui Hristos”.
Cine altul, afară de Tine, ştie pe
Tatăl Tău? Sau cine afară de Tine ştie Apoi încep strănile să cînte lin şi rar pe glasul al
7-lea:
ceasul sau ziua? Că în Tine sînt toate Corul: Doamne al puterilor, fii cu
vistieriile înţelepciunii, Hristoase noi, că pe altul afară de Tine, ajutor
Dumnezeule. întru necazuri, nu avem. Doamne al
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă
Ţie.
puterilor, miluieşte-ne pe noi. (de 2 ori)
Cărţile se vor deschide atunci, cînd Stih: Lăudaţi pe Dumnezeu întru sfinţii
se vor pune scaunele şi se vor vădi faptele Lui, lăudaţi-l pe El întru tăria puterii Lui.
stînd toţi goi; că toate sînt descoperite Doamne al puterilor...
înaintea lui Dumne zeu.
Stih: Lăudaţi-L pe El întru puterile lui,
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă
lăudaţi-L pe El după mulţi mea slavei Lui.
Ţie.
Vine Judecătorul tuturor s pre Doamne al puterilor...
scoatere la judecată; Cel ce şade pe scaun Stih: Lăudaţi-L pe El în glas de trî mbi ţă;
de heruvimi şi a stat înaintea lui Pilat ca lăudaţi-L pe El în psaltire şi alăută.
un vinovat, şi a pătimit toate, ca să
Doamne al puterilor...
mîntuiască pe Adam.
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Stih: Lăudaţi-L pe El în ti mpane şi în horă,
Ţie. lăudaţi-L pe El în strune şi în organe.
Apropiatu-s-au nouă Paştile cele
Doamne al puterilor...
mari şi dumnezeieşti. Că Hristos ne învaţă,
că vor fi după două zile, mai înainte Stih: Lăudaţi-L pe El în chi mvale bi ne
răsunătoare, lăudaţi-L pe El în chi mvale de
însemnînd ziua Patimii, în care Se va strigare. Toată suflarea să l aude pe Domnul.
aduce jertfă Tatălui.
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Doamne al puterilor...
Ţie. Stih: Lăudaţi pe Dumnezeu întru sfinţii
Lîngă Crucea Ta, Mîntuitorule, stînd Lui, lăudaţi-L pe El întru tări a puterii Lui.
Maica Ta şi văzînd junghierea Ta cea fără
Doamne al puterilor...
dreptate, a strigat: „Vai mie, Fiul meu,
lumina cea neapusă! Străluceşte lumină Slavă…,
tuturor, Soare al slavei”. Doamne, de n-am avea pe sfinţii
Slavă…, Tăi rugători şi bunătatea Ta
O, Unime Sfîntă, Treime ce eşti, o, milostivindu-se spre noi, cum am
Dumnezeire şi Treime-Unime, îndrăzni, Mîntuitorule, a Te lăuda pe
Dumnezeule, fire în trei Feţe, slavă de o Tine, pe Care Te binecuvintează
cinste şi nedespărţită, izbăveşte sufletele neîncetat îngerii? Ştiutorul inimilor,
noastre din primejdii. iartă sufletele noastre.

53
Şi acum…, Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale. (o
Multe sînt mulţimile greşelilor metanie)
mele, Născătoare de Dumne zeu. La tine Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
am scăpat, Curată, mîntuire trebuindu- văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie)
mi. Ce rcetează neputinciosul meu suflet Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru
şi te roagă Fiului tău şi Dumne zeului stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni:
nostru să-mi dăruiască mie iertare de Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului. (o
închinăciune)
relele ce am făcut, ceea ce eşti una Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul.
binecuvîntată. (o închinăciune)
Preasfîntă Născătoare de Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă.
(o închinăciune)
Dumnezeu, în vremea vieţii mele, nu mă Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o
lăsa pe mine. Ajutorului omenesc nu mă închinăciune).
încre dinţa, ci singură mă sprijineşte şi Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
toată, şi la sfîrşit o metanie.
mă miluieşte.
Toată năde jdea mea spre tine o Citeţul Sfinte Dumnezeule…,
1:
pun, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-mă Preasfîntă Treime…, Tatăl nostru…
sub acoperămîntul tău. Preotul: Că a Ta este împărăţia…
Citeţul 1: Doamne miluieşte (de 40 de Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte.
ori). (de 12 ori).
Apoi rugăciunea aceasta:
Cel ce în toată vremea şi în tot
ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi Nepătată, neîntinată, nestricată,
slăvit, Hristoase Dumne zeule, Îndelung- fără prihană, curată Fecioară, a lui
răbdătorule, Mult-milostive şi Mult- Dumnezeu Mireasă; Stăpînă, care pe
milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe Dumnezeu-Cuvîntul cu oame nii, prin
cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi preaslăvită naşterea ta, L-ai unit şi firea
la mîntuire pentru făgăduinţa cea lepădată a neamului nostru cu cele
bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne, cereşti ai împreunat-o; ceea ce eşti
primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul singură nădejdea celor fără de nădejde şi
acesta şi îndreptează viaţa noastră spre celor biruiţi ajutătoare; gata folositoare
poruncile Tale; sufletele noastre le celor ce aleargă la tine şi tuturor
sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele creştinilor scăpare, nu te scîrbi de mine,
îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne cel păcătos şi întinat, care cu urîte
izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele gînduri şi cu cuvinte, şi cu fapte, pe mine
şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu de tot netrebnic m-am făcut, şi, prin
sfinţii Tăi îngeri, ca, prin mijlocirea lor, lenea dulceţilor vieţii, cu voia rob m-am
fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la făcut; ci, ca ceea ce eşti Maica iubitorului
unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei de oamenii Dumne zeul, cu iubirea de
Tale celei neapropiate, că binecuvîntat oameni, milostiveşte-te spre mine,
eşti în vecii vecilor. Amin. păcătosul şi întinatul, şi primeşte
Doamne miluieşte. (de 3 ori) Slavă…, rugăciunea mea, ce se aduce ţie din buze
Şi acum…, Ceea ce eşti mai cinstită..., necurate; iar pe Fiul tău şi Stăpînul
Întru numele Domnului..., nostru şi Domnul, cu îndrăznirea ta, ca o
binecuvintează. Maică, cuprinzînd, roagă-L să-mi
deschidă şi mie milostivirile cele
Preotul iese din altar şi stînd în fața sfintelor uși
iubitoare de oameni ale bunătăţii Sale.
rosteşte ecfonisul:
Dumnezeule, milosti veşte-Te s pre noi şi ne Şi, trecînd greşelile mele cele
bi necuvi ntează; luminează faţa Ta peste noi şi ne, nenumărate, să mă întoarcă la pocăinţă
miluieşte. şi lucrător poruncilor Sale iscusit să mă
Citeţul 1: Amin. arate. Şi fii lîngă mine pururea ca o
Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem milostivă, milosîrdă şi iubitoare de bine.
Sirul:
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul Întru această viaţă de acum, caldă
trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al folositoare şi ajutătoare; năvălirile
grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie) potrivnicilor oprindu-le şi la pocăinţă

54
îndreptîndu-mă. Şi, în vremea ieşirii Preotul:Slavă Ţie, Hristoase
mele, ticălosul meu suflet păzindu-l şi Dumnezeule, năde jdea noastră, slavă Ţie.
întunecatele chipuri ale viclenilor diavoli Corul: Slavă…, Şi acum…,
departe de aceasta izgonindu-le. Şi, în binecuvintează.
ziua înfricoşătoarei judecăţi de munca Preotul, în genunchi, cu faţa spre popor zice cu
glas mare această rugăciune; iar toţi stau în genunchi.
cea veşnică izbăvindu-mă şi slavei celei
negrăite ale Fiului tău şi Dumne zelui Stăpîne Mult-milostive, Doamne,
nostru moştean pe mine arătîndu-mă. Pe Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
care să o şi dobîndesc, Stăpîna mea, pentru rugăciunile Preacuratei Stăpînei
Preasfîntă de Dumnezeu Născătoare, noastre de Dumnezeu Născătoare şi
prin mijlocirea şi sprijinul tău. Cu harul pururea Fecioarei Maria; cu puterea
şi cu iubirea de oameni a Unuia-Născut cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu
Fiului tău, a Domnului şi Dumnezeului şi folosinţele cinstitelor cereştilor puteri
Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, celor fără de trupuri; pentru rugăciunile
Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi cinstitului, măritului prooroc
închinăciunea, împreună cu Cel fără de Înaintemergătorului şi Botezătorului
început al Lui Părinte şi cu Preasfîntul, şi Ioan; ale Sfinţilor, măriţilor şi întru tot
bunul, şi de viaţă făcătorul Duhul Lui, lăudaţilor Apostoli; ale sfinţilor măriţilor
acum şi pururea, şi în vecii vecilor. şi buni biruitori mucenici; ale
Amin. preacuvioşilor şi purtătorilor de
Altă rugăciune către Domnul nosru Iisus Hristos. Dumnezeu părinţilor noştri; ale Sfinţilor
Şi ne dă nouă, Stăpîne, celor ce şi drepţilor dumne zeieşti părinţi,
me rgem spre somn, odihnă trupului şi Ioachim şi Ana, şi ale tuturor sfinţilor
sufletului; şi ne păzeşte pe noi de Tăi; bine primită fă rugăciunea noastră;
întunecatul somn al păcatului şi de toată dăruieşte-ne iertare de greşelile noastre;
întunecata şi cea de noapte patimă a acoperă-ne cu acoperămîntul aripilor
dulceţii. Conteneşte întărîtările Tale; izgoneşte de la noi pe tot vrăjmaşul
patimilor, stinge săgeţile vicleanului cele şi pizmaşul; împacă viaţa noastră;
aprinse, cele pornite asupra noastră cu Doamne, miluieşte-ne pe noi şi lumea Ta
vicleşug. Zburdările trupului nostru le şi mîntuieşte sufletele noastre, ca un bun
potoleşte şi tot gîndul nostru cel şi de oameni Iubitor.
pămîntesc şi trupesc adoarme-l. Şi ne Preotul după rugăciune sculîndu-se în picioare
dăruieşte nouă, Dumne zeule, minte zice:
deşteaptă, cuget curat, inimă trează, Binecuvîntaţi, părinţi sfinţiţi, şi mă
somn uşor şi de toată nălucirea satanei iertaţi pe mine, păcătosul, cîte am greşit
nestrămutat. Scoală-ne pe noi în vremea cu cuvîntul, cu gîndul, cu fapta şi cu
rugăciunii, întăriţi întru poruncile Tale şi toate simţirile mele.
pomenirea judecăţilor Tale întru noi Poporul: răspunde
nestricată avînd-o. Cuvîntare de slava Ta Dumnezeu să te ierte, părinte
în toată noaptea ne dăruieşte, ca să sfinţite, roagă-te lui Dumne zeu pentru
cîntăm şi să binecuvîntăm şi să slăvim, noi, păcătoşii.
preacinstitul şi preaîncuviinţatul Tău Preotul zice ectenia:
S ă ne rugăm pentru pacea lumii.
nume, al Tatălui şi al Fiului, şi al Doamne miluieşte.
Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în Pentru buna sporire şi întărirea
vecii vecilor. Amin. dreptmăritorilor creştini.
Pentru Marele Domn şi Părintele nostru,
Preaslăvită pururea Fecioară Preafericitul Patriarh Kiril, şi pentru Domnul nostru,
binecuvîntată, de Dumnezeu Născătoare, Înalt Preasfinţitul Mitropolit Vladimir, şi pentru
du rugăciunea noastră la Fiul tău şi Domnul nostru, Preasfinţitul Episcop Nicodim şi
pentru toţi cei întru Hristos fraţi ai noştri.
Dumnezeul nostru şi cere să mîntuiască Pentru de Dumnezeu păzită țara noastră,
prin tine sufletele noastre. stăpînirea, oastea și poporul ei. (la mănăstiri se
Nădejdea mea este Tatăl, scăparea pomenesc starețul și frații)
Pentru cei ce ne urăsc şi pentru cei ce ne iubesc
mea este Fiul, acoperămîntul meu este pe noi.
Duhul Sfînt, Treime Sfîntă, slavă Ţie.
55
Pentru cei ce ne, miluiesc şi ne slujesc nouă. S ă fericim pe conducătorii ţării.
Pentru cei ce ne-au poruncit nouă nevrednicilor Pe arhiereii ortodocşi.
să ne rugăm pentru dînşii. Pe ctitorii sfîntului locaşului acestuia.
Pentru izbăvirea celor robiţi. Pe părinţii şi învăţătorii noştri
Pentru părinţii şi fraţii noştri care sînt departe. Și pe toţi cei mai înainte adormiţi părinţi şi
Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi prin fraţi ai noştri ortodocşi, care odihnesc aici şi
aer. pretutindeni. S ă zicem şi pentru aceştia.
Pentru cei ce zac în neputinţe. Doamne miluieşte (de 3 ori)
S ă ne rugăm şi pentru îmbelşugarea roadelor Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri,
pămîntului. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-
Şi pentru toţi ortodocşii creştini. ne pe noi.
Amin.

56