Sunteți pe pagina 1din 37

SLUJBELE

POSTULUI MARE

JOI ÎN
SĂPTĂMÎNA PATIMILOR

CONSILIUL EDITORIAL
AL BISERICII ORTODOXE DIN MOLDOVA

1
Tipărită
cu binecuvîntarea Prea Sfințitului
NICODIM
Episcop de Edineț și Briceni

© Seminarul Teologic Liceal de fete „Sf. Cuv. Mc. Elisabeta”


Edineț

2
ÎN SFÎNTA
ŞI MAREA ZI JOI
cerut de la Tine şi i-ai dat lui lungime de
zile în veacul veacului. 5 Mare este slava
LA UTRENIE
lui întru mîntuirea Ta, slavă şi mare
cuviinţă vei pune peste el. 6 Că îi vei da lui
Preotul: Binecuvîntat este
binecuvîntare în veacul veacului, veseli-l-
Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi
vei pe dînsul întru bucurie cu faţa Ta. 7 Că
pururea, şi în vecii vecilor.
împăratul nădăjduieşte în Domnul şi întru
Citeţul 1: Amin. Sfinte Dumnezeule...,
mila Celui Preaînalt nu se va clăti. 8 Află-
Preasfîntă Treime..., Tatăl nostru...
se mîna Ta peste toţi vrăjmaşii Tăi,
Preotul: Că a Ta este împărăţia...
dreapta Ta să afle pe toţi cei ce Te urăsc
Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte (de
pe Tine. 9 Pune-i-vei pe ei ca un cuptor de
12 ori). Slavă..., Şi acum..., Veniţi să ne
foc în vremea arătării Tale; 10 Domnul
închinăm... (de 3 ori)
Şi apoi citeţul începe psalmii obişnuiţi de
întru mînia Sa îi va tulbura pe ei şi-i va
dimineaţă, în timpul cărora Preotul săvîrşeşte cădirea mare. mînca pe ei focul. 11 Rodul lor de pe pămînt
îl vei pierde şi sămînţa lor dintre fiii
Psalmul 19:
Auză-te Domnul în ziua necazului, oamenilor. 12 Că au gîndit rele împotriva
scutească-te numele Dumnezeului lui Ta, au cugetat sfaturi, care nu vor putea
Iacob. 2 Trimită ţie ajutor din locaşul Său să stea. 13 Că îi vei pune pe ei pe fugă şi cu
cel sfînt şi din Sion sprijinească-te pe tine. arcul Tău vei ţinti capul lor. 14 Înalţă-Te,
3
Pomenească toată jertfa ta, arderea de Doamne, întru tăria Ta; cînta-vom şi vom
tot a ta bine plăcută să-I fie. 4 Dea ţie lăuda puterile Tale.
Domnul după inima ta şi tot sfatul tău să-l Slavă..., Şi acum..., Sfinte
plinească. 5 Bucura-ne-vom de mîntuirea Dumnezeule..., Preasfîntă Treime..., Tatăl
Ta şi întru numele Dumnezeului nostru ne nostru...
vom mări. Plinească Domnul toate cererile Preotul: Că a Ta este împărăţia...
tale. 6 Acum am cunoscut că a mîntuit Citeţul 1: Amin. Mîntuieşte, Doamne,
Domnul pe Unsul Său, cu puterea dreptei poporul Tău şi binecuvintează moştenirea
Sale. 7 Auzi-L-va pe Dînsul din cerul cel Ta. Biruinţă binecredincioşilor creştini
sfînt al Lui. 8 Unii se laudă cu căruţele lor, asupra celui potrivnic dăruieşte şi cu
alţii cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu crucea Ta păzeşte pe poporul Tău.
numele Domnului Dumnezeului nostru. 9 Slavă...,
Aceştia s-au împiedicat şi au căzut, iar noi Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce de
ne-am sculat şi ne-am îndreptat. 10 bunăvoie, poporului Tău celui nou, numit
Doamne, mîntuieşte pe împăratul şi ne cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte,
auzi pe noi, în orice zi Te vom chema. Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu
puterea Ta pe drept credinciosul nostru
Psalmul 20:
popor, dăruindu-i lui biruinţă asupra
Doamne, întru puterea Ta se va
potrivnicilor, avînd ajutorul Tău armă de
veseli împăratul şi întru mîntuirea Ta se va
pace, nebiruită biruinţă.
bucura foarte. 2 După pofta inimii lui i-ai
Şi acum...,
dat lui, şi de voia buzelor lui nu l-ai lipsit
Folositoare, neînfricată şi
pe el. 3 Că l-ai întîmpinat pe el cu
neînfruntată, nu trece cu vederea, ceea ce
binecuvîntările bunătăţii, pus-ai pe capul
eşti bună, rugăciunile noastre, întru tot
lui cunună de piatră scumpă. 4 Viaţă a
3
lăudată Născătoare de Dumnezeu. vindecare în trupul meu de la faţa mîniei
Întăreşte viaţa cea de obşte a Tale; nu este pace în oasele mele de la
dreptmăritorilor creştini. Mîntuieşte pe cei faţa păcatelor mele. Că fărădelegile mele
ce i-ai rînduit să conducă şi le dă lor au covîrşit capul meu, ca o sarcină grea
birunţă din cer, pentru că ai născut pe apăsat-au peste mine. Împuţitu-s-au şi au
Dumnezeu, ceea ce eşti una binecuvîntată. putrezit rănile mele de la faţa nebuniei
Preotul: Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, mele. Chinuitu-m-am şi m-am gîrbovit pînă
după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne în sfîrşit, toată ziua, mîhnindu-mă, umblam.
miluieşte. Că şalele mele s-au umplut de ocări şi nu
Corul: Doamne miluieşte (de 3 ori). este vindecare în trupul meu. Necăjitu-m-
Preotul: Că milostiv şi iubitor de oameni am şi m-am smerit foarte; răcnit-am din
Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului, suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea
şi S fîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
Ta este toată dorirea mea şi suspinul meu
Corul: Amin. Întru numele Domnului...,
binecuvintează. de la tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a
Preotul: S lavă S fintei şi celei de o fiinţă şi de tulburat, părăsitu-m-a tăria mea şi lumina
viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi, totdeauna, ochilor mei, şi aceasta nu este cu mine.
acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Prietenii mei şi vecinii mei în preajma mea
Corul: Amin. s-au apropiat şi au şezut; şi cei de aproape
Citeţul 1: Slavă întru cei de sus lui ai mei departe au stat. Şi se sileau cei ce
Dumnezeu şi pe pămînt pace, între oameni căutau sufletul meu, şi cei ce căutau cele
bunăvoire (de 3 ori). rele mie grăiau deşertăciuni, şi vicleşuguri
Doamne, buzele mele vei deschide şi toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu
gura mea va vesti lauda Ta (de 2 ori). auzeam şi ca un mut ce nu-şi deschide gura
Psalmul 3: sa. Şi m-am făcut ca un om ce nu aude şi
Doamne, cît s-au înmulţit cei ce mă nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine,
necăjesc! Mulţi se scoală asupra mea; Doamne, am nădăjduit; Tu mă vei auzi,
mulţi zic sufletului meu: „Nu este mîntuire Doamne, Dumnezeul meu. Că am zis, ca
lui, întru Dumnezeul lui!” Iar Tu, Doamne, nu cumva să se bucure de mine vrăjmaşii
sprijinitorul meu eşti, slava mea şi Cel ce mei; şi cînd s-au clătinat picioarele mele,
înalţi capul meu. Cu glasul meu către împotriva mea s-au semeţit. Că eu spre
Domnul am strigat, şi m-a auzit din bătăi gata sînt şi durerea mea înaintea
muntele cel sfînt al Lui. Eu m-am culcat şi mea este pururea. Că fărădelegea mea eu
am adormit; sculatu-m-am, că Domnul mă o voi vesti şi mă voi îngriji pentru păcatul
va sprijini. Nu mă voi teme de mii de meu, iar vrăjmaşii mei trăiesc s-au întărit
popoare, care împrejur mă împresoară. mai mult decît mine şi s-au înmulţit cei ce
Scoală, Doamne, mîntuieşte-mă, mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi resplătesc
Dumnezeul meu, că tu ai bătut pe toţi cei rele pentru bune, mă defăimau, că urmam
ce mă vrăjmăşesc în deşert; dinţii bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne,
păcătoşilor ai zdrobit. A Domnului este Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine,
mîntuirea şi peste poporul Tău, Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al
binecuvîntarea Ta. mîntuirii mele.
Eu m-am culcat şi am adormit; Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul
sculatu-m-am, că Domnul mă va sprijini. meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte
Psalmul 37: spre ajutorul meu, Doamne al mîntuirii
Doamne, nu cu mînia Ta să mă mele.
mustri pe mine, nici cu iuţimea Ta să mă Psalmul 62:
cerţi. Că săgeţile Tale s-au înfipt în mine, Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe
şi ai întărit peste mine mîna Ta. Nu este Tine Te caut dis-de-dimineaţă. Însetat-a

4
de Tine sufletul meu. Suspinat-a după Tine ieşi. Ochii mei au slăbit de suferinţă.
trupul meu. În pămînt pustiu şi neumblat şi Strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua,
fără de apă. Aşa în locul cel sfînt m-am întins-am către Tine mîinile mele. Oare
arătat Ţie, ca să văd puterea Ta şi slava morţilor vei face minuni? Sau cei morţi se
Ta. Că mai bună este mila Ta decît viaţa; vor scula şi Te vor lăuda pe Tine? Oare va
buzele mele Te vor lăuda. Aşa Te voi spune cineva în mormînt mila Ta şi
binecuvînta în viaţa mea şi în numele Tău adevărul Tău în locul pierzării? Oare se
voi ridica mîinile mele. Ca de seu şi de vor cunoaşte întru întuneric minunile Tale
grăsime să se sature sufletul meu şi cu şi dreptatea Ta în pămînt uitat? Iar eu
buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De către Tine, Doamne, am strigat şi
mi-am adus aminte de Tine în aşternutul dimineaţa rugăciunea mea Te va
meu, în dimineţi am cugetat la Tine, că ai întîmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi
fost ajutorul meu. Şi întru acoperămîntul sufletul meu şi întorci faţa Ta de la mine?
aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a Sărac sînt eu şi în ostenili din tinereţile
sufletul meu de Tine şi pe mine m-a mele; înălţat am fost, dar m-am smerit şi
sprijitit dreapta Ta. Iar ei în deşert au m-am mîhnit. Peste mine au trecut mîniile
căutat sufletul meu, intra-voi în cele mai Tale şi înfricoşările Tale m-au tulburat.
de jos ale pămîntului; da-se-vor în mîinile Înconjuratu-m-au ca apa toată ziua şi m-au
sabiei; părţi vulpilor vor fi. Iar împăratul cuprins deodată. Depărtat-ai de la mine pe
se va veseli de Dumnezeu; lăuda-se-va tot prieten şi pe vecin, iar pe cunoscuţii mei
cel ce se jură întru El, că s-a astupat gura de ticăloşia mea.
celor ce grăiesc nedreptăţi. Doamne, Dumnezeul mîntuirii mele,
În dimineţi am cugetat la Tine, că ai ziua am strigat şi noaptea înaintea Ta. Să
fost ajutorul meu. Şi întru acoperămîntul ajungă înaintea Ta rugăciunea mea; pleacă
apilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a urechea Ta spre ruga mea.
sufletul meu de Tine şi pe mine m-a Psalmul 102:
sprijinit dreapta Ta. Binecuvintează, suflete al meu, pe
Slavă..., Şi acum..., Aliluia. (de 3 ori) Domnul şi toate cele dinăuntrul meu,
Doamne miluieşte. (de 3 ori) Slavă..., Şi numele cel sfînt al Lui. Binecuvintează,
acum..., suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate
Psalmul 87:
răsplătirile Lui. Pe Cel ce curăţeşte toate
Doamne, Dumnezeul mîntuirii mele, fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate
ziua am strigat şi noaptea înaintea Ta. Să
bolile tale; pe Cel ce izbăveşte din
ajungă înaintea Ta rugăciunea mea; pleacă stricăciune viaţa ta, pe Cel ce te
urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-
încununează cu milă şi cu îndurări; pe Cel
a umplut de rele sufletul meu şi viaţa mea ce umple de bunătăţi pofta ta; înnoise-vor
de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ca ale vulturului tinereţile tale. Cel ce face
ce se pogoară în groapă; ajuns-am ca un milostenie, Domnul, şi judecată tuturor
om neajutorat, între cei morţi slobod. Ca celor ce li se face strîmbătate. Cunoscute
nişte răniţi omeneşti ce dorm în mormînt, a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel
de care nu Ţi-ai mai adus aminte şi care au voile Sale. Îndurat şi milostiv este
fost lepădaţi de la mîna Ta. Pusu-m-au în Domnul, îndelung-răbdător şi mult
groapa cea mai de jos, întru cele milostiv. Nu pînă în sfîrşit se va iuţi; nici în
întunecate şi în umbra morţii. Asupra mea
veac se va mînia. Nu după păcatele
s-a întărit mînia Ta şi toate valurile Tale noastre a făcut nouă, nici după
le-ai adus peste mine. Depărtat-ai pe
fărădelegile noastre a răsplătit nouă. Că
cunoscuţii mei de la mine, ajuns-am după înălţimea cerului de la pămînt, a
urîciune lor. Închis am fost şi n-am putut
întărit Domnul mila lui, spre cei ce se tem

5
de El. Pe cît sînt de departe răsăriturile de sufletul meu, scapă-mă de vrăjmaşii mei,
la apusuri, depărtat-a de la noi că la Tine alerg, Doamne, Învaţă-mă să
fărădelegile noastre. În ce chip miluieşte fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.
tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul pe cei ce Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la
se tem de Dînsul. Că El a cunoscut zidirea pămîntul dreptăţii. Pentru numele Tău,
noastră; adusu-şi-a aminte că ţărînă Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru
sîntem. Omul ca iarba; zilele lui ca floarea dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul
cîmpului; aşa va înflori. Că vînt a trecut meu. Fă bunătate de stîrpeşte pe vrăjmaşii
peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc
cunoaşte încă locul său. Iar mila Domnului sufletul meu, că eu sînt robul Tău.
din veac în veac spre cei ce se tem de Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea
Dînsul; şi dreptatea Lui spre fiii fiilor; spre Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău!
cei ce păzesc legămîntul Lui şi îşi aduc Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea
aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău!
ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său şi Duhul Tău cel bun să mă
împărăţia Lui peste toţi stăpîneşte. povăţuiască la pămîntul dreptăţii.
Binecuvîntaţi pe Domnul toţi îngerii lui, cei Slavă..., Şi acum..., Aliluia (de 3 ori).
puternici la virtute, care faceţi cuvîntul Lui Preotul: Cu pace, Domnului să ne rugăm.
şi auziţi glasul cuvintelor Lui. Corul: Doamne miluieşte.
Binecuvîntaţi pe Domnul toate puterile Pentru pacea de sus şi pentru mîntuirea
Lui, slugile Lui, care faceţi voia Lui. sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
Binecuvîntaţi pe Domnul toate lucruirle Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea
sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi pentru unirea
Lui, în tot locul stăpînirii Lui. tuturor, Domnului să ne rugăm.
Binecuvintează, suflete al meu, pe Pentru sfîntă biserica aceasta şi pentru cei ce
Domnul. cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu intră
În tot locul stăpînirii Lui, într-însa, Domnului să ne rugăm.
Pentru Marele Domn şi Părintele nostru,
binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul. Preafericitul Patriarh Kiril şi pentru Domnul nostru,
Psalmul 142: Înalt Preasfinţitul Mitropolit Vladimir şi pentru
Doamne, auzi rugăciunea mea, Domnul nostru, Preasfinţitul Episcop Nicodim, pentru
cinstita preoţime şi întru Hristos diaconime şi pentru
ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta; tot clerul, şi poporul, Domnului să ne rugăm.
auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la Pentru de Dumnezeu păzită Ţara noastră,
judecată cu robul Tău, că nimeni din cei S tăpînirea şi oastea ei, Domnului să ne rugăm.
vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul Pentru sfînt locaşul acesta, ţara aceasta şi
pentru toate oraşele şi satele şi pentru cei ce cu
prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o credinţă locuiesc într-însele, Domnului să ne rugăm.
calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru
întuneric ca morţii cei din veacuri. Mîhnit îmbelşugarea roadelor pămîntului şi pentru vremuri
e duhul în mine şi inima mea, încremenită paşnice, Domnului să ne rugăm.
Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi prin
înăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc,
zilele cele de demult; cugetat-am la toate pentru cei robiţi şi pentru mîntuirea lor, Domnului să
lucrurile Tale, la faptele mîinilor Tale m- ne rugăm.
am gîndit. Tins-am către Tine mîinile mele, Pentru ca să fim izbăviţi noi de tot necazul,
mînia, primejdia şi nevoia, Domnului să ne rugăm.
sufletul meu ca un pămînt însetoşat. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe
Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata,
să nu mă asemăn celor ce se pogoară în mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi
pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
mormînt. Fă să aud dimnineaţa mila Ta, că Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm
care voi merge, că la Tine am ridicat Corul: Ţie, Doamne.

6
Preotul: Că Ţie se cuvine toată slava, cinstea fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul
şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului, şi S fîntului Duh, meu înaintea mea este pururea. 5 Ţie unuia
acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa
Corul: Amin.
încît drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi
Preotul: Aliluia. Aliluia. Aliluia. gl. 8-ea: De
noapte mînecă duhul meu către Tine, Dumnezeule, biruitor cînd vei judeca Tu. 6 Că iată întru
pentru că lumină sînt poruncile Tale pe pămînt. fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a
Corul: Aliluia (de 3 ori). născut maica mea. 7 Că iată adevărul ai
Preotul: Dreptate vă învăţaţi toţi cei ce locuiţi iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale
pe pămînt. înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. 8
Corul: Aliluia (de 3 ori) Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi;
Preotul: Pizmuire va cuprinde pe poporul cel spăla-mă-vei şi mai vîrtos decît zăpada mă
neînvăţat şi acum focul pe cei potrivnici va mînca.
voi albi. 9 Auzului meu vei da bucurie şi
Corul: Aliluia (de 3 ori)
veselie; bucura-se-vor oasele mele cele
Preotul: Adaugă lor rele, Doamne, adaugă
rele celor măriţi ai pămîntului.
smerite. 10 Întoarce faţa Ta de către
Corul: Aliluia (de 3 ori). păcatele mele, şi toate fărădelegile mele
Troparul glasul al 8-lea: şterge-le. 11 Inimă curată zideşte întru
Cînd slăviţii ucenici la spălarea cinei mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte
s-au luminat, atunci Iuda cel rău întru cele dinlăuntru ale mele. 12 Nu mă
credincios, cu iubirea de argint bolnăvindu- lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfînt
se, s-a întunecat, şi judecătorilor celor fără nu-L lua de la mine. 13 Dă-mi mie bucuria
de lege, pe Tine, Judecătorul cel drept, mîntuirii Tale şi cu duh stăpînitor mă
Te-a dat. Vezi, iubitorule de avuţii, cel ce întăreşte. 14 Învăţa-voi pe cei fărădelege
pentru acestea spînzurare şi-a agonisit. căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se
Fugi de sufletul nesăţios, care a îndrăznit vor întoarce. 15 Izbăveşte-mă de vărsarea
unele ca acestea asupra Învăţătorului. Cel de sînge, Dumnezeule, Dumnezeul
ce eşti spre toţi bun, Doamne, slavă Ţie. mîntuirii mele; bucura-se-va limba mea de
Slavă..., Cînd slăviţii ucenici... dreptatea Ta. 16 Doamne, buzele mele vei
Şi acum..., Cînd slăviţii ucenici... deschide, şi gura mea va vesti lauda Ta. 17
Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile
Preotul: Ş i pentru ca să ne învrednicim noi, de tot nu le vei binevoi. 18 Jertfa lui
să ascultăm S fînta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrîntă şi
Dumnezeul nostru să-L rugăm. smerită Dumnezeu nu o va urgisi. 19 Fă
Corul: Doamne miluieşte (de 3 ori)
bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta,
Preotul: Înţelepciune, drepţi să ascultăm
Sionului, şi să se zidească zidurile
S fînta Evanghelie.
Preotul: Pace tuturor. Ierusalimului. 20 Atunci vei binevoi jertfa
Corul: Ş i duhului tău. dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci
Preotul: Din sfînta Evanghelie cea de la Luca vor pune pe altarul Tău viţei.
citire.
Corul: S lavă Ţie, Doamne, S lavă Ţie. CANONUL
Preotul: S ă luăm aminte.
Alcătuirea lui Cosma
Preotul: Evanghelia de la Luca (XXII, 1-39)
Corul: S lavă Ţie, Doamne, S lavă Ţie. Cu irmosul de 2 ori și troparele pe 6.

Psalmul 50 Cîntarea 1-a, gl.6


Irmosul:
Citeţul 1: Miluieşte-mă, Dumnezeule,
Cu tăiere s-a tăiat Marea Roşie, şi
după mare mila Ta. 2 Şi, după mulţimea
adîncul cel hrănit cu valuri s-a uscat,
îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. 3
aceeaşi împreună făcîndu-se celor fără de
Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea şi
arme trecere şi celor prea întrarmaţi
de păcatul meu mă curăţeşte. 4 Că
mormînt. Şi cîntare lui Dumnezeu
7
cuvioasă s-a cîntat; căci cu slavă S-a Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe
noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
preaslăvit, Hristos Dumnezeul nostru.
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata,
Cea pricinuitoare a toate şi mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi
dătătoare de viaţă, Înţelepciunea lui pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
Dumnezeu cea nemăsurată şi-a zidit Ei şi Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
casă din Maică curată, care nu ştie de
Ţie, Doamne.
bărbat; că îmbrăcîndu-Se cu locaş trupesc, Preotul: Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție
cu slavă S-a preaslăvit Hristos, slavă înălțăm Tatălui și Fiului și S fîntului Duh, acum
Dumnezeul nostru. și pururea și în vecii vecilor.
Taine învăţînd pe prietenii Săi, Amin.

găteşte masă hrănitoare de suflete, S E D E A L N A, glasul 1.


băutură dumnezeiască fiind cu adevărat Cel cea făcut lacurile, izvoarele şi
Înţelepciunea lui Dumnezeu şi drege pahar mările, învăţîndu-ne pe noi smerenie cea
celor credincioşi. Să ne apropiem cu mai bună, s-a încins cu ştergar şi a spălat
dreaptă credinţă şi să grăim: „Cu slavă S- picioarele ucencilor, smerindu-Se din
a preaslăvit Hristos, Dumnezeul nostru.” prisoseala milostiviri, şi înălţîndu-ne pe noi
Să auzim toţi credincioşii din adîncurile răutăţii, Unul, Iubitorul de
Înţelepciunea lui Dumnezeu cea nezidită şi oameni
firească, chemată cu înaltă propovăduire.
Că zice: „Gustaţi şi, cunoscînd că Eu sînt Slavă...,
bun, ziceţi: Cu slavă S-a preaslăvit Hristos Smerindu-Te pentru milostivirea Ta,
Dumnezeul nostru.” picioarele ucenicilor Tăi ai spălat şi spre
Cu tăiere s-a tăiat Marea ... calea cea dumnezeiască i-ai îndreptat; iar
Petru, neîngăduind a fi spălat, îndată s-a
Cîntarea a 3-a:
Irmosul: plecat dumnezeieştii porunci şi, fiind spălat
Domn fiind a toate şi Ziditor, cu osîrdie, se roagă Ţie să ne dăruieşti
Dumnezeu, zidirea Luişi a unit-o Cel fără nouă mare milă.
de patimă sărăcind; şi Însuşi El fiind Şi acum...,
Paştile, S-a jertfit pe Sine pentru cei Mîncînd, Stăpîne, cu ucenicii Tăi, le-
pentru care avea să moară, grăind: ai arătat în taină preasfîntă junghierea Ta,
„Mîncaţi trupul Meu şi întru credinţă vă prin care ne-am izbăvit din stricăciune, cei
veţi întări”. ce cinstim sfintele Tale Patimi.
Cu paharul Tău cel de veselie, Cîntarea a 4-a:
Bunule, care este spre mîntuirea a tot Irmosul:
neamul omenesc ai adăpat pe ucenicii Tăi; Mai înainte văzînd profetul taina Ta
că singur Te-ai jertfit pe Tine, grăind: cea negrăită, Hristoase, a grăit: „Pus-ai
„Beţi sîngele Meu şi întru credinţă vă veţi tare dragoste de întărire, Părinte îndurate;
întări.” că pe Fiul Unul-Născut, Bunule, curăţire
Zis-ai mai înainte ucenicilor Tăi, în lume L-ai trimis.”
îndelung-Răbdătorule: „Bărbatul cel Spre patima ce izvorăşte nepătimire
nebun, care va fi între voi vînzător, nu va tuturor celor din Adam venind, Hristoase,
cunoaşte acestea şi acelaşi, neînţelegător ai zis prietenilor Tăi: „Dorit-am să mănînc
fiind, nu va pricepe; însă voi rămîneţi în cu voi Paştile acestea; pentru că pe Mine,
Mine şi în credinţă veţi fi întăriţi.” Cel Unul-Născut, curăţire în lume Tatăl
Domn fiind a toate... M-a trimis”.
Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne Bînd din pahar, zis-ai ucenicilor Tăi,
rugăm. Cel ce eşti fără de moarte: „Nu voi mai
Doamne miluieşte bea din rodul viţei, cît voi vieţui cu voi;

8
pentru că pe Mine, Cel Unul-Născul, Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata,
mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi
curăţire în lume Tatăl M-a trimis.”
pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
Băutură nouă, mai presus de cuvînt, Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
voi bea întru împărăţia Mea, zis-ai, noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Hristoase, prietenilor Tăi, căci ca un Ţie, Doamne.
Dumnezeu cu voi, ca şi cu nişte dumnezei Preotul: Că Tu ești Împăratul păcii și
Mîntuitorul sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm
voi fi. Pentru că pe Mine Cel Unul-Născut, Tatălui și Fiului și S fîntului Duh, acum și pururea și
curăţire în lume Tatăl M-a trimis. în vecii vecilor.
Mai înainte văzînd profetul ... Amin.

Cîntarea a 5-a: C O N D A C, glasul al 2-lea:


Irmosul:
Pîinea luînd-o în mîini vînzătorul, pe
Cu legătura dragostei fiind legaţi
ascuns aceleaşi le-a întins şi a luat preţul
Apostolii şi dîndu-se pe sine lui Hristos,
Celui ce a zidit cu mîinile Sale pe om; şi
Celui ce stăpîneşte toate, li s-au spălat
neîndreptat a rămas Iuda, sluga şi
picioarele cele frumoase, binevestind pace
înşelătorul.
tuturor.
Ceea ce ţine apa cea neţinută, şi cea ICOS
mai presus în văzduh, care înfrînează Apropiindu-ne toţi cu frică la masa
adîncurile şi opreşte mările, Înţelepciuniea cea de taină, să primim pîinea cu suflele
lui Dumnezeu, a turnat apă în spălătoare şi curate, rămînînd împreună cu Stăpînul, ca
a spălat picioarele slugilor, Stăpînul. să vedem cum spală picioarele ucenicilor
Aratat-a ucenicilor Stăpînul chip de şi le şterge cu ştergarul, şi să facem
smerenie; că Cel ce îmbracă cerul cu nori, precum am văzut, plecîndu-ne unul altuia şi
S-a încins cu ştergarul şi a plecat spălînd picioarele unul altuia. Că Hristos
genunchile pentru a spăla picioarele aşa a poruncit Apostolilor Săi şi mai
slugilor; în a Cărui mînă este suflarea înainte le-a zis: „Aşa să faceţi. Dar
tuturor celor ce sînt. aceasta n-a ascultat Iuda, sluga şi
Cu legătura dragostei fiind... înşelătorul.”
Cîntarea a 6-a: Cîntarea a 7-a:
Irmosul: Irmosul:
Adîncul cel mai de jos al păcatelor Tinerii din Babilon de văpaia
m-a înconjurat şi viforul nemairăbdîndu-l, cuptorului nu s-au spăimîntat, ci în
ca Iona strig către Tine, Stăpîne: „Din mijlocul văpăii aruncaţi, fiind rouraţi au
stricăciune scoate-mă!” cîntat: „Bine eşti cuvîntat, Doamne,
„Domn şi învăţător Mă chemaţi, o, Dumnezeul părinţilor noştri.”
ucenicilor, cum şi sînt”, zis-ai, Clătinînd cu capul Iuda, cele rele
Mîntuitorule. Pentru aceasta, urmaţi mai înainte gîndind, s-a întărîtat, vreme cu
chipului cum aţi văzut în Mine. prilej cercînd, să dea pe Judecătorul la
Neavînd cineva întinăciune, nu osîndă, Care este Domnul tuturor şi
trebuie a i se spăla picioarele; şi voi, Dumnezeul părinţilor noştri.
ucenicilor, curaţi sînteţi, dar nu toţi; că Prietenilor! Hristos a zis: „Unul din
pornirea unuia din voi nebuneşte se voi Mă va vinde”; iar ei uitînd veselia, au
întărîtă. fost cuprinşi de întristare şi de frică,
Adîncul cel mai de jos ... zicînd: „Spune, cine este acela?
Dumnezeule al părinţilor noştri.”
Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne
Cel ce pune mîna împreună cu Mine
rugăm.
Doamne miluieşte. în blid cu cutezanţă, acestuia i-ar fi fost
Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe mai bine de n-ar fi trecut prin uşile vieţii
noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

9
nici odinioară. Pe acesta, cine era, l-a cuvîntul adevărului cel fără de aluat şi
arătat Dumnezeul părinţilor noştri. întărirea harului să o măriţi.”
Tinerii din Babilon... Tatăl M-a născut mai înainte de veci
Cîntarea a 8-a: pe Mine, Înţelepciunea cea împreună-
Irmosul: lucrătoare; şi M-a zidit începătură căilor
Pentru legile părinteşti, fericiţii Lui, spre lucrurile ce se săvîrşesc acum cu
tineri din Babilon mai înainte fiind în taină. Căci Cuvînt fiind din fire nezidit,
primejdie, au nesocotit porunca cea primesc numirile trupului celui ce am luat
nebunească a celui ce împărăţea; şi, acum.
împreunîndu-se cu focul de care nu s-au Precum sînt om din fire, iar nu după
ars, Celui ce stăpîneşte vrednică cîntare I- nălucire, aşa şi firea ce s-a unit cu Mine
au cîntat: „Pe Domnul lăudaţi-L lucrurile Dumnezeu este, prin chipul schimbului de
şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.” firi între sine. Pentru aceasta să Mă
Fericiţi Apostoli, cei ce au mîncat cunoaşteţi pe Mine un Hristos, Care
împreună cu Cuvîntul în Sion şi, împreună păstrez cele din care, în care şi care sînt.
petrecînd, au urmat Păstorului ca nişte Din ospăţul Stăpînului...
miei, şi, împreună fiind cu Hristos, de Care Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne
nu S-au despărţit, cu dumnezeiescul cuvînt rugăm.
hrănindu-se, cu mulţumire au cîntat: „Pe Doamne miluieşte.
Domnul lăudaţi-L lucrurile şi-L Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe
noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
preaînălţaţi întru toţi vecii”. Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata,
Legea prieteniei uitînd-o mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi
Iscarioteanul cel cu nume rău, şi-a gătit pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
spre vindere picioarele ce i s-au spălat şi, Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
mîncînd pîinea Ta, adică trupul cel Ţie, Doamne.
dumnezeiesc, a ridicat vicleşug asupra Ta, Preotul: Că pe tine te laudă toate Puterile
Hristoase, şi n-a înţeles că zică: „Pe cerești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și
Domnul lăudaţi-L, lucrurile şi-L S fîntului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
preaînălţaţi întru toţi vecii.” Amin.

Cel fără de cuget a luat trupul Tău L U M I N Î N D A, glasul al 3-lea:


cel dezlegător de păcat şi dumnezeiescul Cămara Ta, Mîntuitorul meu, o văd
sînge care s-a vărsat pentru lume; dar nu împodobită şi îmbrăcăminte nu am, ca sa
s-a ruşinat bînd din acela ce-L vînduse cu intru într-însa. Luminează-mi haina
preţ, nici de răutate nu s-a scîrbit, şi n-a sufletului meu, Dătătorule de lumină, şi mă
înţeles să strige: „Pe Domnul lăudaţi-L mîntuieşte. (de 3 ori)
lucrurile şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.”
LA UDELE
Pentru legile părinteşti...
Psalmul 148
Cîntarea a 9-a
Irmosul:
Citeţul 2: Lăudaţi pe Domnul din
Din ospăţul Stăpînului şi din masa ceruri, lăudaţi-L pe El întru cele înalte. 2
cea nemuritoare, veniţi, credincioşilor, la Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, lăudaţi-L
loc înalt, cu gînduri înalte să ne îndulcim, pe El toate puterile Lui. 3 Lăudaţi-L pe El,
pe Cuvîntul cel Preaînalt din cuvîntul Lui soarele şi luna, lăudaţi-L pe El, toate
cunoscîndu-L, pe Cruce Îl slăvim. stelele şi lumina. 4 Lăudaţi-L pe El,
Zis-a ucenicilor Cuvîntul, în taină cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de
învăţîndu-i: „Mergeţi în loc înalt, unde ceruri 5 Să laude numele Domnului, că El a
gîndul se întăreşte, de gătiţi Paştile prin zis şi s-au făcut, El a poruncit şi s-au zidit. 6
Pusu-le-ai pe ele în veac şi în veacul

10
veacului; lege le-a pus şi nu o vor trece. 7 Lăudaţi-L pe El în glas de trîmbiţă; lăudaţi-L
pe El în psaltire şi în alăută.
Lăudaţi pe Domnul toţi cei de pe pămînt,
balaurii şi toate adîncurile. 8 Focul, Iuda cel fără de lege, Doamne, care
grindina, zăpada, gheaţa, viforul, toate şi-a întins mîna în blid, la cină împreună cu
îndepliniţi cuvîntul Lui; 9 Munţii şi toate Tine şi-a întins mîinile fără de lege ca să ia
dealurile, pomii cei roditori şi toţi cedrii; 10 arginţii; şi cel ce socotea preţul mirului, nu
Fiarele şi toate animalele, tîrîtoarele şi s-a temut a Te vinde pe Tine, Cel fără de
păsările cele zburătoare; 11 Împăraţii preţ; cel ce şi-a întins picioarele să i le
pămîntului şi toate popoarele, căpeteniile speli Tu, Stăpînul, Te-a sărutat cu
şi toţi judecătorii pămîntului; 12 Tinerii şi vicleşug, ca să Te dea celor fără de lege.
fecioarele, bătrînii cu tinerii, 13 Să laude Şi lepădîntu-se din ceata Apostolilor, şi
numele Domnului, că numai numele Lui s- aruncînd cei treizeci de arginţi, n-a văzut
a înălţat. Lauda Lui pe pămînt şi în cer. 14 Învierea Ta cea de a treia zi, prin care
Şi va înălţa puterea poporului Lui. Cîntare miluieşte-ne pe noi.
tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă; lăudaţi-
poporului ce se apropie de El. L pe El în strune şi organe.
Psalmul 149 Iuda vînzătorul, viclean fiind, cu
Cîntaţi Domnului cîntare nouă; lauda sărutare vicleană a dat pe Mîntuitorul
Lui în adunarea celor cuvioşi. 2 Să se Domnul; pe Stăpînul tuturor ca pe un rob
veselească Israel de Cel ce l-a făcut pe el L-a vîndut iudeilor. Ca un miel spre
şi fiii Sionului să se bucure de împăratul junghiere, aşa a urmat Mielul lui
lor. 3 Să laude numele Lui în horă; în Dumnezeu, Fiul Tatălui, Unul cel
timpane şi în psaltire să-I cînte Lui. 4 Că multmilostiv.
iubeşte Domnul poporul Său şi va învăţa
Lăudaţi-L pe El în chimvale bine răsunătoare;
pe cei blînzi şi-i va izbăvi. 5 Se vor lăuda lăudaţi-L pe El în chimvale de strigare. Toată
cuvioşii întru slavă şi se vor bucura în suflarea să laude pe Domnul.
aşternuturile lor. 6 Laudele Domnului în
Iuda sluga şi vicleanul, ucenicul şi
gura lor şi săbii cu două tăişuri în mîinile pizmăreţul, prieten şi diavol, din fapte s-a
lor, 7 Ca să se răzbune pe neamuri şi să arătat că urma Învăţătorului, dar întru sine
pedepsească pe popoare, 8 Ca să lege pe
cugeta vînzarea. Că zice în sine: „Să-L dau
împăraţii lor în obezi şi pe cei slăviţi ai lor pe acesta şi voi dobîndi banii ce se adună.”
în cătuşe de fier, 9 Ca să facă între dînşii Încerca să vîndă şi mirul, şi pe Iisus să-L
judecată scrisă. Slava aceasta este a prindă cu vicleşug. Dat-a sărutare şi a
tuturor cuvioşilor Săi. vîndut pe Hristos. Ca un miel spre
Psalmul 150 junghiere, aşa a urmat Cel ce este singur
Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii Lui; lăudaţi-
mult-Milostiv şi iubitor de oameni.
L pe El întru tăria puterii Lui.
Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui; lăudaţi-L Slavă..., Şi acum..., gl. 2
pe El după mulţimea slavei Lui.
Cel pe Care Isaia mai înainte miel L-
Glasul al 2-lea:
a numit, vestindu-L, Acela vine spre
Adună-se acum soborul iudeilor, ca junghiere de bunăvoie şi Şi-a dat spatele
să dea lui Pilat pe Ziditorul şi Făcătorul spre bătăi şi obrazul spre lovire cu palmele
tuturor. O, nelegiuiţii, o, necredincioşii! Că şi faţa nu Şi-a întors de la ruşinea
rînduiesc spre judecată, pe Cel ce vine să scuipărilor, şi a fost osîndit cu moarte de
judece viii şi morţii; pe Cel ce vindecă ocară. Toate de bunăvoie le-a primit, Cel
patimile, Îl gătesc spre patimă. Doamne fără de păcat, ca să dăruiască tuturor
îndelung Răbdătorule, mare este mila Ta, Învierea cea din morţi.
slavă Ţie.

11
Citeţul 1: Ţie slavă se cuvine, Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii
Doamne Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă vecilor. Amin.
înălţăm, Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duh, Preotul: S ă plinim rugăciunea noastră cea de
acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. diMineaţă, Domnului.
Preotul: Slavă Ţie, Celui ce ne-ai Doamne miluieşte
arătat nouă lumina. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe
Citeţul 2: Slavă întru cei de sus lui noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
Ziua toată desăvîrşită, sfîntă, în pace şi fără de
Dumnezeu şi pe pămînt pace, între oameni păcat, la Domnul să cerem.
bunăvoire. Lăudămu-Te, bine Te Dă Doamne.
cuvîntăm, închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te, Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor
mulţumim Ţie, pentru slava Ta cea mare. sufletelor şi trupurilor noastre, la Domnul să cerem.
Milă şi iertare de păcatele şi de greşelile
Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule,
noastre, la Domnul să cerem.
Părinte atotţiitorule, Doamne Fiule, Unule- Cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace
Născut, Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte. lumii, la Domnul să cerem.
Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Cealaltă vreme a vieţii noastre în pace şi întru
pocăinţă a o săvîrşi, la Domnul să cerem.
Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici
S fîrşit creştinesc vieţii noastre, fără durere,
păcatul lumii, miluieşte-ne pe noi, Cel ce neînfruntat, în pace şi răspuns bun la înfricoşătoare
ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea judecată a lui Hristos, să cerem.
noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui şi Pe Preasfînta, curata, prea binecuvîntata,
mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi
ne miluieşte pe noi. Că Tu eşti unul Sfînt, pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
Tu eşti unul Domn Iisus Hristos, întru Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
zilele bine Te voi cuvînta şi voi lăuda Ţie, Doamne.

numele Tău în veac şi în veacul Preotul: Că Dumnezeul milei şi al


îndurărilor, şi al iubirii de oameni eşti şi Ţie slavă
veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut înălţăm, Tatălui şi Fiului, şi S fîntului Duh, acum şi
nouă în neam şi în neam. Eu am zis: pururea, şi în vecii vecilor.
„Doamne, miluieşte-mă, vindecă sufletul Amin.
meu, că am greşit Ţie. Doamne, către Tine Preotul: Pace tuturor.
am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu Corul: Ş i duhului tău.
eşti Dumnezeul meu. Că la Tine este Preotul: Capetele noastre Domnului să le
plecăm.
izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea
Corul: Ţie, Doamne.
lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc
Preotul: Că al Tău este a ne milui şi a ne
pe Tine.” mîntui pe noi, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă
Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua înălţăm, Tatălui şi Fiului, şi S fîntului Duh, acum şi
aceasta, fără de păcat să ne păzim noi, pururea, şi în vecii vecilor.
bine eşti cuvîntat, Doamne Dumnezeul Corul: Amin.
părinţilor noştri, şi lăudat şi preaslăvit este LA S TIHO A V N Ă
numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, Stihira, galsul al 8-lea.
mila Ta spre noi, precum am nădăjduit
Astăzi s-a adunat soborul cel viclean
întru Tine. Bine eşti cuvîntat, Doamne,
împotriva lui Hristos şi s-au sfătuit asupra
învaţă-mă îndreptările Tale. Bine eşti
Lui cele deşarte, ca să dea lui Pilat spre
cuvîntat, Stăpîne, înţelepţeşte-mă cu
moarte pe Cel nevinovat. Astăzi a pus
îndreptările Tale. Bine eşti cuvîntat,
asupră-şi Iuda sugrumare pentru bani şi
Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale.
s-a lipsit de amîndouă vieţile: de aceasta
Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile
trecătoare şi de cea dumnezeiască. Astăzi
mîinilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie se
Caiafa a profeţit fără de voie, zicînd: „Mai
cuvine laudă, Ţie se cuvine cîntare, Ţie
bine este să piară unul pentru popor. Că a
slavă se cuvine, Tatălui şi Fiului şi

12
venit să pătimească pentru păcatele petrecînd. Urînd, săruta şi, sărutînd,
noastre, ca să ne libereze pe noi din robia vindea pe Cel ce ne-a răscumpărat pe noi
vrăjmaşului, ca un bun şi iubitor de din blestem, pe Dumnezeul şi Mîntuitorul
oameni.” sufeltelor noastre.
Cel ce a mîncat pîinea Mea, a ridicat
Slavă..., glasul al 8-lea:
împotriva Mea călcîiul.

Astăzi îşi ascunde Iuda faţa cea Năravul tău este plin de vicleşug,
iubitoare de săraci şi îşi descoperă chipul Iuda fără de lege; că, bolnăvindu-te de
lăcomiei; nu se mai îngrijeşte de săraci, nu iubirea de argint, ai cîştigat urîciune de
mai vinde încă mirul celei păcătoase, ci oameni. Că, de vreme ce iubeai bogăţie,
Mirul cel ceresc şi din El dobîndeşte bani. pentru ce ai mers la Cel ce învaţă despre
Aleargă la iudei, zicînd celor fără de lege: sărăcie; iar de-L şi iubeai pe Dînsul,
„Ce-mi veţi da mie, şi eu voi da pe El pentru ce ai vîndut pe Cel fără de preţ,
vouă”. O, iubire de bani a vînzătorului! dîndu-L spre ucidere? Spăimîntează-te,
Face vînzare lesne de cumpărat. După soare, suspină pămîntule şi, clătinîndu-te,
gîndul cumpărătorilor face neguţătoria strigă: „Cel ce nu ţii minte răul, Doamne,
Celui ce este vîndut; nu se scumpeşte la slavă Ţie.”
preţ, ci-L vinde ca pe un rob fugar. Că
Şi acum..., glasul al 5-lea:
obiceiul furilor este să lepede cele de
cinste. Acum ucenicul a aruncat cîinilor Făcînd cunoscători în cele de taină,
cele sfinte; că turbarea iubirii de argint l-a Doamne, pe ucenicii Tăi i-ai învăţat,
făcut a se întărîta asupra Stăpînului său; zicînd: „O, prietenilor! Vedeţi să nu vă
de a cărei ispită să fugim, grăind: despartă de Mine vreo frică; că, deşi
„Îndelung-Răbdătorule, Doamne, slavă pătimesc, dar pentru lume pătimesc. Să nu
Ţie.” vă smin.iţi deci în Mine, că n-am venit să-
Ieşea afară şi grăia împreună, împotriva Mea Mi slujească cineva Mie, ci să slujesc Eu
şopteau toţi vrăjmaşii Mei.
şi să-Mi pun sufletul răscumpărare pentru
Năravul tău este plin de vicleşug, lume. De-Mi sînteţi deci prieteni, faceţi ca
Iuda fără de lege; că, îmbolnăvindu-te de Mine; cel ce voieşte să fie întîi, să fie cel
iubirea de argint, ai cîştigat urîciune de din urmă; stăpînul ca slujitorul. Rămîneţi
oameni. Că de vreme ce iubeai bogăţie, în Mine, ca să aduceţi struguri, că Eu sînt
pentru ce ai mers la Cel ce învaţă despre viţa vieţii.
sărăcie; iar de-L şi iubeai pe Dinsul, Citeţul 2: Bine este a ne mărturisi
pentru ce ai vîndut pe Cel fără de preţ, Domnului şi a cînta numele Tău,
dîndu-L spre ucidere? Spăimîntează-te, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi
soare, suspină pămîntule şi, clătinîndu-te,
adevărul Tău în toată noaptea.
strigă: „Cel ce nu ţii minte răul, Doamne,
Sfinte Dumnezeule..., Preasfîntă
slavă Ţie.”
Treime..., Tatăl nostru...
Cuvînt nelegiuit spuneau împotriva Mea.
Preotul: Că a Ta este împărăţia ... .
Nimeni să nu fie necunoscător de Corul: Cînd slăviţii ucenici la
cina Stăpînului, o credincioşilor! Nimeni să spălarea cinei s-au luminat, atunci Iuda cel
nu vină acum la masă cu vicleşug ca Iuda. rău credincios, cu iubirea de argint
Că acela, primind pîinea, s-a lipsit de bolnăvindu-se, s-a întunecat, şi
Pîinea vieţii, fiind numai chip de ucenic, iar judecătorilor celor fără de lege, pe Tine,
cu fapta ucigător de faţă, cu iudeii Judecătorul cel drept, Te-a dat. Vezi,
veselindu-se şi cu Apostolii împreună iubitorule de avuţii, cel ce pentru acestea

13
spînzurare şi-a agonisit. Fugi de sufletul CEASUL ÎNTÎI.
nesăţios, care a îndrăznit unele ca acestea
Citeţul 2: Veniţi să ne închinăm... (de 3
asupra Învăţătorului. Cel ce eşti spre toţi ori)
bun, Doamne, slavă Ţie.
Psalmul 5:
Preotul: Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, Graiurile mele ascultă-le, Doamne!
după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne Înţelege strigarea mea! Ia aminte la glasul
miluieşte. rugăciunii mele, Împăratul meu şi
Corul: Doamne miluieşte. (de 3 ori) Dumnezeul meu. Căci către Tine mă voi
Preotul: Încă ne rugăm pentru Marele ruga, Doamne. Dimineaţa vei auzi glasul
Domn şi Părintele nostru, Preafericitul Patriarh
meu; dimineaţa voi sta înaintea Ta şi mă
Kiril al Moscovei şi a toată Rusia şi pentru Domnul
nostru, Înaltpreasfinţitul Mitropolitul Vladimir al vei vedea. Că Tu eşti Dumnezeu care nu
Chişinăului şi a toată Moldova, şi pentru Domnul voieşti fărădelegea, nici nu va locui lîngă
nostru, Preasfinţitul Nicodim de Edineţ şi Briceni, Tine cel ce vicleneşte. Nu vor sta
pentru cinstita preoţime şi întru Hristos diaconime călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi.
şi pentru tot clerul şi poporul, Domnului să ne Urît-ai pe toţi cei ce lucrează fărădelege.
rugăm.
Pierde-vei pe toţi cei ce grăiesc minciuna;
Încă ne rugăm pentru de Dumnezeu păzită
ţara noastră, stăînirea, oastea şi poporul ei ca şi noi pe ucigaş şi pe viclean îl urăşte Domnul.
întru liniştea lor viaţă lină şi fără gîlceavă să Iar eu, întru mulţimea milei Tale, voi intra
vieţuim întru toată bună credinţa şi curăţenia. în casa Ta, închina-mă-voi spre sfînt
Încă ne rugăm pentru fraţii noştri, Altarul Tău, întru frica Ta. Doamne,
ieromonahi, preoţi, ierodiaconi, diaconi, monahi şi
povăţuieşte-mă întru dreptatea Ta, din
monahii şi pentru toţi cei întru Hristos fraţi ai
noştri.
pricina duşmanilor mei! Îndreptează
Încă ne rugăm pentru fericiţii şi pururea înaintea mea, calea Ta. Că nu este în gura
pomeniţii ctitori ai sfîntului locaşului acestuia şi lor adevăr, inima lor este deşartă; groapă
pentu cei mai dinainte adormiţi părinţi şi fraţi ai deschisă grumazul lor, cu limbile lor
noştri dreptmăritorii creştini, care odihnesc aici şi viclenesc. Judecă-i pe ei, Dumnezeule, să
pretutindeni.
cadă din sfaturile lor; după mulţimea
Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea,
sănătatea, mîntuirea, cercetarea, lăsarea şi nelegiuirilor lor, alungă-i pe ei; că Te-au
ieratarea păcatelor robilor lui Dumnezeu enoriaşi, amărît, Doamne. Şi să se veselească toţi
ctitori şi binefăcători ai sfîntului locaşului acestuia. cei ce nădăjduiesc întru Tine, în veac se
Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri şi vor bucura şi le vei fi lor sălaş, şi se vor
fac bine în sfîntă şi întru tot cinstită biserica lăuda cu Tine, toţi cei ce iubesc numele
aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce
Tău. Că Tu vei binecuvînta pe cel drept,
cîntă şi pentru poporul ce stă înainte şi aşteaptă de
la Tine mare şi bogată milă. Doamne, căci cu arma bunăvoirii ne-ai
Încă ne rugăm pentru toţi fraţii şi pentru toţi încununat pe noi.
dreptmăritorii creştini, pentru sănătatea şi Psalmul 89:
mîntuirea lor.
Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în
Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeule
eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului, şi neam şi în neam: Mai înainte de ce s-au
Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. făcut munţii şi s-a zidit pămîntul şi
Corul: Amin. lumea; din veac şi pănă în veac eşti Tu.
Preotul: Înţelepciune. Nu întoarce pe om întru smerenie, Tu,
Corul: ...binecuvintează. Care ai zis: „Întoarceţi-vă, fii ai
Preotul: Cel ce este binecuvîntat, Hristos, oamenilor”. Că o mie de ani înaintea
Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea, şi în ochilor Tăi sînt ca ziua de ieri, care a
vecii vecilor. trecut, şi straja nopţii. Nimicnicie vor fi
Corul: Amin. Întăreşte, Dumnezeule, sfînta anii lor; dimineaţa ca iarba va trece.
şi dreapta credinţă a dreptmăritorilor creştini şi Dimineaţa va înflori şi va trece, seara va
Sfîntă Biserica Ta o păzeşte în veacul veacului.

14
cădea, se va întări şi se va usca. Că ne-am Slavă..., Şi acum..., Aliluia. (de 3 ori)
sfîrşit de urgia Ta şi de mînia Ta ne-am Doamne miluieşte, (de 3 ori)
tulburat. Pus-ai fărădelegile noastre Slavă...,
înaintea Ta, greşelile noastre ascunse, la Cînd slăviţii ucenici la spălarea cinei
lumina feţii Tale. Că toate zilele noastre s- s-au luminat, atunci Iuda, cel rău
au împuţinat şi în mînia Ta ne-am stins. credincios, cu iubirea de argint
Anii noştri s-au socotit ca pînza unui îmbolnăvindu-se, s-a întunecat, şi
păianjen, zilele anilor noştri sînt şaptezeci judecătorilor celor fără de lege, pe Tine,
de ani; iar de vor fi în putere optzeci de ani Judecătorul ce drept, Te-a dat. Vezi,
şi ce este mai mult decît aceştia, osteneală iubitorule de avuţii, cel ce pentru acestea
şi durere; că trece viaţa noastră şi ne vom spînzurarea şi-a agonisit. Fugi de sufletul
duce. Cine cunoaşte puterea urgiei Tale şi nesăţios, care a îndrăznit unele ca acestea
cine măsoară mînia Ta, după temerea de asupra Învăţătorului. Cel ce eşti spre toţi
Tine? Învăţă-ne să socotim bine zilele bun, Doamne, slavă Ţie.
noastre, ca să ne îndreptăm inimile spre Şi acum...,
înţelepciune. Întoarce-Te, Doamne! Pînă
Cum te vom numi ceea ce eşti plină
cînd? Şi mîngîie pe robii Tăi, umplutu-ne- de har? Cer, că ai răsătit pe Soarele
am dimineaţa de mila Ta şi ne-am bucurat
dreptăţii; rai, că ai odrăslit floarea
şi ne-am veselit în toate zilele noastre. nestricăciunii; Fecioară, că ai rămas
Veselitu-ne-am pentru zilele în care am nestricată; Maică curată, că ai avut în
văzut rele. Şi caută spre robii Tăi şi spre sfintele tale braţe Fiu, pe Dumnezeul
lucrurile Tale şi îndreptează pe fiii lor. Şi tuturor. Pe Acela roagă-L să mîntuiască
să fie lumina Domnului Dumnezeului sufletele noastre.
nostru peste noi şi lucrurile mîinilor
noastre le îndreptează. Troparul proorociei, gl.3
Cel ce ai fost lovit cu palma pentru
Psalmul 100
neamul omenesc şi nu Te-ai mîniat,
Mila şi judecata Ta voi cînta Ţie,
slobozeşte din stricăciune viaţa noastră,
Doamne. Cînta-voi şi voi merge, cu
Doamne, şi ne mîntuieşte pe noi.
pricepere, în cale fără prihană. Cînd vei
veni la Mine? Umblat-am întru nerăutatea Slavă..., Şi acum..., tot acesta.
inimii mele în casa mea. N-am pus înaintea Preotul: Înţelepciune. Să luăm
ochilor mei lucru nelegiuit; pe călcătorii de aminte
lege, i-am urît. Nu s-a lipit de Mine inimă Citeţul 2: Prochimen, gl.1: Să
îndrăcită; pe cel rău care se depărta de cunoască neamurile că numele Îţi este
Mine, nu l-am cunoscut. Pe cel ce clevetea Domnul.
în ascuns pe vecinul său, pe acela l-am Corul: Să cunoască neamurile...
izgonit. Cu cel mîndru cu ochiul şi nesăţios Citeţul 2: Dumnezeule, cine se va
cu inima, cu acela n-am mîncat. Ochii mei
asemăna Ţie?
sînt peste credincioşii pămîntului, ca să Corul: Să cunoască neamurile...
şadă ei împreună cu Mine. Cel ce umbla
Citeţul 2: Să cunoască neamurile
pe cale fără prihană, acela îmi slujea. Nu Corul: Că numele Îţi este Domnul.
va locui în casa mea cel mîndru; cel ce
Preotul: Înţelepciune:
grăieşte nedreptăţi nu va sta înaintea Citeţul 2: Din proorocia lui Ieremia,
ochilor mei. În dimineţi voi judeca pe toţi citire:
păcătoşii pămîntului; ca să nimicesc din Preotul: Să luăm aminte.
cetatea Domnului pe toţi cei ce lucrează
fărădelegea. Citeţul 2: Domnul mi-a descoperit
ca să ştiu şi mi-a arătat faptele lor. Eu

15
însă, ca un miel blînd, dus la junghiere, nici moştenirea Mea pentru Mine ca un leu din
nu ştiam că ei urzesc gînduri rele împotriva pădure, ridicîndu-şi glasul împotriva Mea
mea, zicînd: „Să-i punem lemn otrăvit în şi de aceea am urît-o. Moştenirea Mea s-a
mîncarea lui şi să-l smulgem de la pămîntul făcut pentru Mine ca o pasăre de pradă
celor vii, pentru ca nici numele să nu i se pestriţă, asupra căreia au năvălit din toate
mai pomenească”. Dar Tu, Doamne al părţile celelalte păsări de pradă. Strîngeţi-
puterilor, Judecătorul cel drept, Cel ce vă şi vă duceţi toate fiarele cîmpului,
încerci inimile şi rărunchii, dă-mi să văd duceţi-vă şi o mîncaţi. Mulţime de păstori
răzbunarea Ta asupra lor, pentru că Ţi-am au călcat via Mea, călcat-au cu picioarele
încredinţat pricina mea. De aceea, aşa zice lor partea Mea; cea iubită au făcut-o
Domnul despre oamenii din Anatot, care deşert neroditor. Pustietate au făcut-o şi
caută sufletul meu şi zic: „Nu mai prooroci ea, în pustiirea sa, plînge înaintea Mea.
în numele Domnului, ca să nu mori de Toată ţara e pustiită, pentru că pe nici un
mîinile noastre”. De aceea, aşa zice om nu-l doare inima de aceasta. Pe toate
Domnul Savaot: „Iată, îi voi pedepsi şi dealurile din pustie au venit prădători, căci
tinerii lor vor muri de sabie, iar fiii lor şi sabia Domnului mistuie totul de la o
fiicele lor vor muri de foame; nu va scăpa margine la alta a ţării şi nici un muritor n-
nici unul din ei, căci voi aduce necaz are pace. Semănat-au grîu şi au secerat
asupra oamenilor din Anatot, în anul cînd îi spini! Muncit-au şi n-au avut nici un folos!
voi pedepsi”. Ruşinaţi-vă dar de asemenea venituri ale
De voi intra la judecată cu Tine, voastre, pe care le aveţi din pricina
Doamne, dreptatea va fi de partea Ta şi mîniei celei aprinse a Domnului! Aşa zice
totuşi despre dreptate vreau să grăiesc cu Domnul despre toţi vecinii mei cei răi,
Tine: „Pentru ce calea necredincioşilor care năpădesc asupra părţii pe care El a
este cu izbîndă şi pentru ce toţi călcătorii dat-o de moştenire poporului său Israel:
de lege sînt în fericire? Tu i-ai sădit şi ei „Iată, îi voi smulge din ţara lor şi casa lui
şi-au prins rădăcini, au crescut şi au făcut Iuda o voi înlătura din mijlocul lor. Dar
roade; Tu eşti aproape numai de buzele după ce îi voi smulge, iarăşi îi voi întoarce
lor, iar de inima lor eşti departe. Pe Mine şi-i voi milui, şi voi aduce pe fiecare la
însă mă cunoşti, Doamne, mă vezi şi ţarina sa şi la ogorul său.”
cercetezi dacă inima mea este cu tine.
Preotul: Înţelepciune. Să luăm
Osebeşte-i dar ca pe nişte oi de junghiat şi aminte.
pregăteşte-i pentru ziua junghierii. Pînă Citeţul 2: Prochimen gl. 8: Faceţi
cînd va jeli ţara şi iarba de prin toate făgăduinţe şi le împliniţi Domnului,
ţarinele se va usca? Dobitoacele şi Dumnezeului Vostru.
păsările pier pentru necredinţa locuitorilor Corul: Faceţi făgăduinţe...
ei, căci aceştia zic: „Domnul nu vede căile Citeţul 2: Cunoscut este în Iudeea
noastre!”. „Dacă alergînd cu cei ce merg Dumnezeu, în Israel mare este numele
pe jos ai ostenit, cum te vei lua la întrecere Lui.
cu caii? Şi dacă nu eşti în siguranţă într-o Corul: Faceţi făgăduinţe...
ţară paşnică, ce vei face în hăţişurile Citeţul 2: Faceţi făgăduinţe şi le
Ioardanului? Că şi fraţii tăi şi casa tatălui
împliniţi.
tău se poartă necredincios cu tine şi strigă Corul: Domnului, Dumnezeului
tare în urma ta. Şi chiar cînd îţi grăiesc
Vostru.
bine, nu te încrede în ei”, zice Domnul. Citeţul 2: Paşii mei îndreptează-i
„Părăsit-am casa Mea şi moştenirea Mea
după cuvîntul Tău şi să nu mă stăpînească
am lăsat-o; dar am pe iubita sufletului toată fărădelegea.
Meu în mîinile vrăjmaşului ei. Făcutu-s-a

16
Izbăveşte-mă de clevetirea Îndreptează paşii noştri spre lucrarea
oamenilor şi voi păzi poruncile Tale. poruncilor Tale, pentru rugăciunile
Faţa Ta arat-o peste robul Tu şi mă Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor
învaţă îndreptările Tale. sfinţilor Tăi. Amin.
Să se umple gura mea de lauda Ta, Corul: Apărătoare Doamne, pentru
Doamne, ca să laud slava Ta, toată ziua biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi,
mare cuviinţa Ta. aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi,
Sfinte Dumnezeule..., Preasfîntă robii Tăi. Ci ca ceea ce ai stăpînire
Treime..., Tatăl nostru... nebiruită, izbăveşte-ne pe noi din toate
Preotul: Că a Ta este împărăţia ... . nevoile, ca să strigăm ţie: „Bucură-te,
Citeţul 2: Pîinea luînd-o în mîini Mireasă pururea Fecioară”.
vînzătorul, pe ascuns aceleaşi le-a întins şi Preotul: Slavă Ţie, Hristoase
a luat preţul Celui ce a zidit cu mîinile Sale Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ţie.
pe om; şi neîndreptat a rămas Iuda, sluga Corul: Slavă..., Şi acum..., Doamne,
şi înşelătorul. miluieşte. (de 3 ori) ...binecuvintează.
Doamne miluieşte. (de 40 ori) Preotul: Cel ce din nemăsurata Lui
Cel ce în toată vremea şi în tot bunătate, calea cea mai bună, smerenia,
ceasul, în cer şi pe pămînt eşti închinat şi ne-a arătat nouă, de cînd a spălat
slăvit, Hristoase Dumnezeule, Îndelung- picioarele ucenicilor şi pînă şi la Cruce,
răbdătorule, Mult-milostive şi Mult- şi la îngorpare, smerindu-Se pentru
milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe noi, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru,
cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi pentru rugăciunile Preacuratei Maici
la mîntuire pentru făgăduinţa bunătăţilor Sale, ...
ce vor să fie; Însuţi, Doamne, primeşte şi Corul: Pe Marele Domn...
rugăciunile noastre în ceasul acesta şi CEASUL AL TREILEA
îndreptează viaţa noastră spre poruncile
Tale; sufletele noastre le sfinţeşte, Preotul: Binecuvîntat este
trupurile curăţeşte, cugetele îndreptează, Dumnezeul nostru totdeauna acum şi
gîndurile curăţeşte şi ne izbăveşte pe noi pururea, şi în vecii vecilor.
de tot necazul celor rele şi al durerii. Citeţul 1: Amin. Slavă Ţie,
Înconjoară-ne pe noi cu sfinţii Tăi îngeri, Dumnezeul nostru, slavă Ţie. Împărate
ca, prin mijlocirea lor, fiind păziţi şi ceresc, Mîngîietorule..., Sfinte
povăţuiţi, să ajungem la unirea credinţei şi Dumnezeule..., Preasfîntă Treime..., Tatăl
la cunoştinţa slavei Tale celei neapropiate, nostru...
că binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. Preotul: Că a Ta este împărăţia...
Doamne miluieşte, (de 3 ori) Slavă..., Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte
Şi acum..., Ceea ce eşti mai cinstită..., (de 12 ori). Slavă..., Şi acum..., Veniţi să ne

Întru numele Domnului…, binecuvintează. închinăm... (de 3 ori)


Preotul: Dumnezeule, milostiveşte- Psalmul 16
Te spre noi şi ne binecuvintează, Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia
luminează faţa Ta peste noi şi ne aminte cererea mea, ascultă rugăciunea
miluieşte. mea, din buze fără de viclenie. 2 De la faţa
Citeţul 2: Amin. Ta judecata mea să iasă, ochii mei să vadă
Preotul: Hristoase, Lumina cea cele drepte. 3 Cercetat-ai inima mea,
adevărată, Care luminezi şi sfinţeşti pe tot noaptea ai cercetat-o; cu foc m-ai lămurit,
omul ce vine în lume, să se însemneze dar nu s-a aflat întru Mine nedreptate. 4
peste noi lumina feţei Tale, ca într-însa să Ca să nu grăiască gura mea lucruri
vedem lumina cea neapropiată. omeneşti, pentru cuvintele buzelor Tale eu

17
am păzit căi aspre. 5 Îndreaptă picioarele cei blînzi căile Sale. 11 Toate căile
mele în cărările Tale, ca să nu şovăie paşii Domnului sînt milă şi adevăr pentru cei ce
mei. 6 Eu am strigat, că m-ai auzit, caută aşezămîntul Lui şi mărturiile Lui. 12
Dumnezeule; pleacă urechea Ta către Pentru numele Tău, Doamne, curăţeşte
Mine şi auzi cuvintele mele. 7 Minunate fă păcatul meu,că mult este. 13 Cine este
milele Tale, Cel ce mîntuieşti pe cei ce omul cel ce se teme de Domnul? Lege va
nădăjduiesc în Tine de cei ce stau pune lui în calea pe care a ales-o. 14
împotriva dreptei Tale. 8 Păzeşte-mă, Sufletul lui întru bunătăţi se va sălăşlui şi
Doamne, ca pe lumina ochilor; cu seminţia lui va moşteni pămîntul. 15
acoperămîntul aripilor Tale acoperă-mă 9 Domnul este întărirea celor ce se tem de
De faţa necredincioşilor care mă necăjesc Dînsul, aşezămîntul Lui îl va arăta lor. 16
pe Mine. Vrăjmaşii mei sufletul meu l-au Ochii mei pururea spre Domnul, că El va
cuprins; 10 Cu grăsime inima lor şi-au scoate din laţ picioarele mele. 17 Caută
încuiat, gura lor a grăit mîndrie. 11 spre Mine şi mă miluieşte, că părăsit şi
Izgonindu-mă, acum m-au înconjurat; ochii sărac sînt eu. 18 Necazurile inimii mele s-
lor şi-au aţintit ca să mă plece la pămînt. 12 au înmulţit; din nevoile mele scoate-mă. 19
Apucatu-m-au ca un leu gata de pradă, ca Vezi smerenia mea şi osteneala mea, şi-mi
un pui de leu ce locuieşte în ascunzişuri. 13 iartă toate păcatele mele. 20 Vezi pe
Scoală-Te, Doamne, întîmpină-i pe ei şi vrăjmaşii mei, că s-au înmulţit şi cu ură
împiedică-i. Izbăveşte sufletul meu de cel nedreaptă m-au urît. 21 Păzeşte sufletul
necredincios, cu sabia Ta. 14 Doamne, meu şi mă izbăveşte, ca să nu mă ruşinez
desparte-mă de oamenii acestei lumi, ce-şi că am nădăjduit în Tine. 22 Cei fără răutate
iau partea în viaţă, căci s-a umplut şi cei drepţi s-au lipit de Mine, că Te-am
pîntecele lor de bunătăţile Tale; săturatu- aşteptat, Doamne. 23
Izbăveşte,
s-au fiii lor şi au lăsat rămăşiţele pruncilor. Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile
15
Iar eu întru dreptate mă voi arăta feţei lui.
Tale, sătura-mă-voi cînd se va arăta slava Psalmul 50
Ta. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după
Psalmul 24 mare mila Ta 2 Şi după mulţimea
Către Tine, Doamne, am ridicat îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. 3
sufletul meu, Dumnezeul meu. 2 Spre Tine Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea şi
am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în veac, nici de păcatul meu mă curăţeşte. 4 Că
să rîdă de Mine vrăjmaşii mei, 3 Pentru că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul
toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine nu se vor meu înaintea mea este pururea. 5 Ţie unuia
ruşina; să se ruşineze toţi cei ce fac am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa
fărădelegi în deşert. 4 Căile Tale, Doamne, încît drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi
arată-mi, şi cărările Tale mă învaţă. 5 biruitor cînd vei judeca Tu. 6 Că iată întru
Îndreptează-mă spre adevărul Tău şi mă fărădelegi m-am zămislit, şi în păcate m-a
învaţă, că Tu eşti Dumnezeu, Mîntuitorul născut maica mea. 7 Că iată adevărul ai
meu, şi pe Tine Te-am aşteptat toată ziua. iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale
6
Adu-Ţi aminte de îndurările şi milele înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. 8
Tale, Doamne, că din veac sînt. 7 Păcatele Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi;
tinereţilor mele şi ale neştiinţei mele nu le spăla-mă-vei şi mai vîrtos decît zăpada mă
pomeni. 8 După mila Ta, pomeneşte-mă voi albi. 9 Auzului meu vei da bucurie şi
Tu, pentru bunătatea Ta, Doamne. 9 Bun şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele
drept este Domnul, pentru aceasta lege va smerite. 10 Întoarce faţa Ta de către
pune celor ce greşesc în cale. 10 Îndrepta- păcatele mele, şi toate fărădelegile mele
va pe cei blînzi la judecată, învăţa-va pe şterge-le. 11 Inimă curată zideşte întru

18
Mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte nouă Dumnezeul mîntuirii noastre,
întru cele dinlăuntru ale mele. 12 Nu mă Dumnezeul nostru, Dumnezeul mîntuirii.
lepăda de la faţa Ta, şi Duhul Tău cel Sfînt Sfinte Dumnezeule..., Preasfîntă
nu-L lua de la Mine. 13 Dă-mi mie bucuria Treime..., Tatăl nostru...
mîntuirii Tale şi cu duh stăpînitor mă Preotul: Că a Ta este împărăţia...
întăreşte. 14 Învăţa-voi pe cei fărădelege Citeţul 1: Amin. Pîinea luînd-o în
căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se mîini vînzătorul, pe ascuns aceleaşi le-a
vor întoarce. 15 Izbăveşte-mă de vărsarea întins şi a luat preţul Celui ce a zidit cu
de sînge, Dumnezeule, Dumnezeul mîinile Sale pe om; şi neîndreptat a rămas
mîntuirii mele; bucura-se-va limba mea de
Iuda, sluga şi înşelătorul.
dreptatea Ta. 16 Doamne, buzele mele vei
Doamne miluieşte. (de 40 ori)
deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. 17
Cel ce în toată vremea şi în tot
Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile
ceasul, în cer şi pe pămînt eşti închinat şi
de tot nu le vei binevoi. 18 Jertfa lui
Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrîntă şi slăvit, Hristoase Dumnezeule, Îndelung-
smerită Dumnezeu nu o va urgisi. 19 Fă răbdătorule, Mult-milostive şi Mult-
bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe
Sionului, şi să se zidească zidurile cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi
Ierusalimului. 20 Atunci vei binevoi jertfa la mîntuire pentru făgăduinţa bunătăţilor
dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci ce vor să fie; Însuţi, Doamne, primeşte şi
vor pune pe altarul Tău viţei. rugăciunile noastre în ceasul acesta şi
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului îndreptează viaţa noastră spre poruncile
Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii Tale; sufletele noastre le sfinţeşte,
vecilor. Amin. trupurile curăţeşte, cugetele îndreptează,
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie gîndurile curăţeşte şi ne izbăveşte pe noi
Dumnezeule (de 3 ori). de tot necazul celor rele şi al durerii.
Doamne miluieşte (de 3 ori). Ocoleşte-ne pe noi cu sfinţii Tăi îngeri, ca,
Slavă..., prin mijlocirea lor, fiind păziţi şi povăţuiţi,
Cînd slăviţii ucenici la spălarea cinei să ajungem la unirea credinţei şi la
s-au luminat, atunci Iuda cel rău cunoştinţa slavei Tale celei neapropiate,
credincios, cu iubirea de argint
că binecuvîntat eşti în vecii veci-lor. Amin.
îmbolnăvindu-se s-a întunecat şi
Doamne miluieşte, (de 3 ori) Slavă...,
judecătorilor celor fără de lege, pe Tine,
Şi acum..., Ceea ce eşti mai cinstită...,
Judecătorul cel drept, Te-a dat. Vezi,
Întru numele Domnului…, binecuvintează.
iubitorule de avuţii, cel ce pentru acestea
spînzurare şi-a agonist. Fugi de sufletul Preotul: Dumnezeule, milostiveşte-
nesăţios, care a îndrăznit unele ca acestea Te spre noi şi ne binecuvintează,
asupra Învăţătorului. Cel ce eşti spre toţi luminează faţa Ta peste noi şi ne
bun, Doamne, slavă Ţie. miluieşte.
Citeţul 2: Amin. Stăpîne
Şi acum...,
Dumnezeule, Părinte atotputernice,
Născătoare de Dumnezeu, tu eşti
Doamne, Fiule Unule-Născut, Iisuse
viţa cea adevărată, care ai odrăslit rodul
Hristoase şi Duhule Sfinte, o Dumnezeire,
vieţii; ţie ne rugăm: „Roagă-te, Stăpînă,
cu sfinţii Apostoli, să miluiască sufletele o Putere, miluieşte-mă pe Mine păcătosul
noastre.” şi cu judecăţile care ştii, mîntuieşte-mă pe
Domnul Dumnezeu bine este Mine nevrednicul robul Tău, că bine eşti
cuvîntat, Domnul din zi în zi, să sporească cuvîntat în vecii vecilor. Amin.

19
CEASUL AL ȘASELEA în acelaşi gînd. Să vină moartea peste ei şi
să se pogoare în iad de vii, că vicleşug
Citeţul 2: Veniţi să ne închinăm... (de 3 este în locaşurile lor, în mijlocul lor. Iar eu,
ori) către Dumnezeu am strigat şi Domnul m-a
Psalmul 53:
auzit pe Mine. Seara şi dimineaţa şi la
Dumnezeule, întru numele Tău amiezi spune-voi, voi vesti şi va auzi glasul
mîntuieşte-mă şi întru puterea Ta mă meu. Izbăvi-va cu pace sufletul meu de cei
judecă. Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ce se apropie de Mine, că mulţi erau
ia aminte cuvintele gurii mele. Că străinii împotriva mea. Auzi-va Dumnezeu şi-i va
s-au ridicat împotriva mea şi cei tari au smeri pe ei, Cel ce este mai înainte de
căutat sufletul meu; şi n-au pus pe veci. Că nu este în el schimbare şi nu s-a
Dumnezeu înaintea lor. Că iată, temut de Dumnezeu. Întins-a mîna Lui
Dumnezeu ajută mie şi Domnul este spre răsplătire; întinat-au legămîntul Lui.
sprijinitorul sufletului meu. Întoarce-va Risipiţi au fost de mînia feţei Lui şi s-au
cele rele vrăjmaşilor mei; cu adevărul Tău apropiat inimile lor; muiatu-s-au cuvintele
îi vei pierde pe ei. De bunăvoie voi jertfi lor mai mult decît untdelemnul, dar ele sînt
Ţie, lăuda-voi numele Tău, Doamne, că săgeţi. Aruncă spre Domnul grija ta şi El
este bun; că din tot necazul m-ai izbăvit; şi te va hrăni; nu va da în veac clătinare
spre vrăjmaşii mei a privit ochiul meu. dreptului. Iar Tu, Dumnezule, îi vei pogorî
pe ei în groapa stricăciunii. Bărbaţii
Psalmul 54:
vărsători de sînge şi vicleni nu vor ajunge
Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea
la jumătatea zilelor lor; iar eu voi nădăjui
şi nu trece cu vederea ruga mea. Ia aminte
spre Tine, Doamne.
spre Mine şi mă ascultă, mîhnitu-m-am
întru neliniştea mea şi m-am tulburat. De Psalmul 90:
glasul vrăjmaşului şi de necazul Cel ce locuieşte în ajutorul Celui
păcătosului, că a abătut asupra mea preaînalt, întru acoperămîntul
fărădelege şi întru mînie m-a vrăjmăşit. Dumnezeului cerului se va sălăşlui. Va zice
Inima mea s-a tulburat întru Mine şi frica Domnului: „Sprijinitorul meu eşti şi
morţii a căzut peste Mine; teamă şi scăparea mea; Dumnezeul meu, voi
cutremur au venit asupra mea şi m-a nădăjdui spre Dînsul”. Că El te va izbăvi
acoperit întunericul. Şi am zis: „Cine-mi va din cursa vînătorilor şi de cuvîntul
da mie aripi ca de porumbel, ca să zbor şi tulburător. Cu spatele te va umbri pe tine
să mă odihnesc?” Iată, m-aş îndepărta şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o armă
fugind şi m-aş sălăşlui în pustie. Aşteptat- te va înconjura adevărul Lui. Nu te vei
am pe Dumnezeu, Cel ce mă mîntuieşte de teme de frica de noapte, de săgeata ce
puţinătatea sufletului şi de vifor. zboară ziua, de lucrul ce umplă în întuneric,
Nimiceşte-i, Doamne, şi împarte limbile de molima ce bîntuie întru amiază. Cădea-
lor, că am văzut fărădelege şi dezbinare în vor dinspre latura ta o mie şi zece mi de-a
cetate. Ziua şi noaptea o va înconjura pe dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia.
ea, pe zidurile ei fărădelege şi osteneală în Însă cu ochii tăi vei privi şi răsplătirea
mijlocul ei şi nedreptate; şi n-a lipsit din păcătoşilor vei vedea. Pentru că pe
uliţele ei camătă şi vicleşug. Că de m-ar fi Domnul, nădejdea mea, pe Cel preaînalt
ocărît vrăjmaşul, aş fi răbdat; şi dacă cel L-ai pus scăpare ţie. Nu vor veni către tine
ce mă urăşte s-ar fi fălit împotriva mea, m- rele şi bătaie nu se va apropia de locaşul
aş fi ascuns de el. Iar tu, omule, asemenea tău. Că îngerilor Săi va porunci pentru
mie, căpetenia mea şi cunoscutul meu, tine ca să te păzească în toate căile tale.
care împreună cu Mine te-ai îndulcit de Pe mîini te vor înălţa ca nu cumva să
mîncări, în casa lui Dumnezeu am umblat împiedici de piatră piciorul tău. Peste

20
aspidă şi vasilisc vei păşi şi vei călca peste Cel ce în toată vremea şi în tot
leu şi peste balaur. Că spre Mine a ceasul, în cer şi pe pămînt eşti închinat şi
nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el; îl voi acoperi slăvit, Hristoase Dumnezeule, Îndelung-
pe el că a cunoscut numele Meu. Striga-va răbdătorule, Mult-milostive şi Mult-
către Mine şi-l voi auzi pe el; cu dînsul sînt milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe
în necaz şi-l voi scoate pe el, şi-i voi arăta cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi
lui mîntuirea Mea. la mîntuire pentru făgăduinţa bunătăţilor
Slavă..., Şi acum..., Aliluia. (de 3 ori) ce vor să fie; Însuţi, Doamne, primeşte şi
Doamne miluieşte. (de 3 ori) rugăciunile noastre în ceasul acesta şi
îndreptează viaţa noastră spre poruncile
Slavă...,
Tale; sufletele noastre le sfinţeşte,
Cînd slăviţii ucenici la spălarea cinei
trupurile curăţeşte, cugetele îndreptează,
s-au luminat, atunci Iuda, cel rău
gîndurile curăţeşte şi ne izbăveşte pe noi
credincios, cu iubirea de argint,
de tot necazul celor rele şi al durerii.
bolnăvindu-se, s-a întunecat, şi
Înconjoară-ne pe noi cu sfinţii Tăi îngeri,
judecătorilor celor fără de lege, pe Tine,
ca, prin mijlocirea lor, fiind păziţi şi
Judecătorul cel drept, Te-a dat. Vezi,
povăţuiţi, să ajungem la unirea credinţei şi
iubitorule de avuţii, cel ce pentru acestea
la cunoştinţa slavei Tale celei neapropiate,
spînzurare şi-a agonisit. Fugi de sufletul
că binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin.
nesăţios, care a îndrăznit unele ca acestea
Doamne miluieşte, (de 3 ori) Slavă...,
asupra Învăţătorului. Cel ce eşti spre toţi
Şi acum..., Ceea ce eşti mai cinstită...,
bun, Doamne, slavă Ţie.
Întru numele Domnului…, binecuvintează.
Şi acum..., Preotul: Dumnezeule, milostiveşte-
Neavînd îndrăzneală pentru păcatele Te spre noi şi ne binecuvintează,
noastre cele multe, tu pe Cel ce s-a născut luminează faţa Ta peste noi şi ne
din tine, roagă-L, Născătoare de miluieşte.
Dumnezeu Fecioară, că mult poate Citeţul 2: Amin. Dumnezeule şi
rugăciunea Maicii spre îmblînzirea Doamne al puterilor şi Ziditor a toată
Stăpînului. Nu trece cu vederea făptura, Care pentru milostivirea milei
rugăciunile păcătoşilor, Preacurată, că Tale celei neasemănate, pe Unul-Născut
milostiv este şi poate să mîntuiească, Cel Fiul Tău, pe Domnul nostru Iisus Hristos,
ce a voit a pătimi pentru noi. L-ai trimis spre mîntuirea neamului nostru
Degrab să ne întîmpine pe noi şi, prin cinstită crucea Lui, zapisul
îndurările Tale, Doamne, că am sărăcit păcatelor noastre l-ai rupt şi ai biruit întru
foarte. Ajută nouă, Dumnezeule, Dînsul stăpîniile şi puterile întenericului;
Mîntuitorul nostru, pentru slava numelui Însuţi Stăpîne, Iubitorule de oameni,
Tău. Doamne, izbăveşte-ne şi curăţeşte primeşte aceste rugăciuni de mulţumire şi
păcatele noastre, pentru numele Tău. de cerere ale noastre, ale păcătoşilor şi ne
Sfinte Dumnezeule..., Preasfîntă izbăveşte pe noi de toată căderea în păcat
Treime..., Tatăl nostru... cea de tot pierzătoare şi întunecată, şi de
Preotul: Că a Ta este împărăţia... toţi cei ce caută să ne facă rău, văzuţi şi
Citeţul 1: Amin. Pîinea luînd-o în nevăzuţi vrăjmaşi. Pătrunde cu frica Ta
mîini vînzătorul, pe ascuns aceleaşi le-a trupurile noastre şi nu pleca inimile
întins şi a luat preţul Celui ce a zidit cu noastre spre cuvinte sau gînduri rele, ci cu
mîinile Sale pe om; şi neîndreptat a rămas dorirea Ta hrăneşte sufletele noastre. Ca
Iuda, sluga şi înşelătorul. spre Tine totdeauna căutînd şi cu lumina
Doamne miluieşte. (de 40 ori) cea de la Tine povăţuiţi fiind, la Tine,
Lumina cea neapropiată şi pururea fiitoare

21
privind, neîncetată mărutrisire şi mîntuirii noastre, şi-Ţi întoarce mînia Ta
mulţumire Ţie să înălţăm, Tatălui celui de la noi, oare, în veci Te vei mînia pe noi?
fără de început, împreună Unuia-Născut Sau vei întinde mînia Ta din neam în
Fiului Tău şi Preasfîntului şi bunului şi de neam? Dumnezeule, Tu întorcîndu-Te, ne
viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea vei via pe noi, şi poporul Tău se va veseli
şi în vecii vecilor. Amin. de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta
şi mîntuirea Ta, dă-ne-o nouă. Auzi-voi ce
va grăi întru Mine Domnul Dumnezeu; că
CEASUL AL NOUĂLEA
va grăi pace peste poporul Său. Şi peste
Citeţul 1: Veniţi să ne închinăm... (de 3 cuvioşii Săi şi peste cei ce îşi întorc inima
ori) spre Dînsul. Dar mîntuirea Lui este
aproape de cei ce se tem de Dînsul, ca să
Psalmul 83:
Cît de iubite sînt locaşurile Tale, se sălăşluiască slava în pămîntul nostru.
Doamne al puterilor! doreşte şi se Mila şi adevărul s-au întîmpinat, dreptatea
sfîrşeşte Sufletul meu după curţile şi pacea s-au sărutat. Adevărul din pămînt
Domnului; inima mea şi trupul meu s-au a răsărit şi dreptatea din cer a privit. Că
bucurat de Dumnezeul cel viu. Că pasărea Domnul va da bunătate şi pămîntul nostru
şi-a aflat casă şi turtureaua cuib, unde-şi îşi va da rodul său; Dreptatea înaintea Lui
va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne al va merge şi va pune pe cale paşii Săi.
Puterilor, Împăratul meu şi Dumnezeul Psalmul 85:
meu. Fericiţi sînt cei ce locuiesc în casa Pleacă, Doamne, urechea Ta şi mă
Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit auzi, că sărac şi necăjit sînt eu. Păzeşte
este bărbatul al cărui ajutor este de la sufletul meu, căci cuvios sînt; mîntuieşte,
Tine, Doamne; suişuri în inima sa a pus. În Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce
valea plîngerii, în locul care i-a fost pus, că nădăjduieşte în Tine. Miluieşte-mă,
binecuvîntare va da Cel ce pune lege. Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua.
Merge-vor din putere în putere, arăta-Se- Veseleşte sufletul robului Tău, că spre
va Dumnezeul dumnezeilor în Sion. Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că
Doamne, Dumnezeul Puterilor, auzi Tu, Doamne, bun şi blînd eşti şi mult
rugăciunea mea; ascultă, Dumnezeul lui milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe
Iacob. Apărătorul nostru, vezi Dumnezeule Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea şi
şi caută spre faţa unsului Tău. Că mai ia aminte la glasul cereri mele. În ziua
bună este o zi în curţile Tale decît mii;
necazului meu am strigat către Tine, că m-
ales-am a fi lepădat în Casa lui Dumnezeu,
ai auzit. Nu este asemenea Ţie între
mai vîrtos decît a locui în locaşurile
dumnezei, Doamne, şi nici fapte nu sînt ca
păcătoşilor. Că mila şi adevărul iubeşte
faptele Tale. Veni-vor toate neamurile pe
Domnul; Dumnezeu har şi slavă va da.
Dumnezeu nu va lipsi de bunătăţi pe cei ce care le-ai făcut şi se vor închina înaintea
umblă întru nerăutate. Doamne al Ta, Doamne, şi vor slăvi numele Tău. Că
Puterilor, fericit este omul cel ce mare eşti Tu, Cel ce faci minuni, Tu eşti
nădăjduieşte în Tine. singurul Dumnezeu. Povăţuieşte-mă,
Doamne, pe calea Ta şi voi merge întru
Psalmul 84:
Bine ai voit, Doamne, pămîntului adevărul Tău; veselească-se inima mea,
Tău, întors-ai robimea lui Iacob. Iertat-ai ca să se teamă de numele Tău. Lăuda-Te-
fărădelegile poporului tău, acoperit-ai voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată
toate păcatele lor. Potolit-ai toată mînia inima mea şi voi slăvi numele Tău în veac.
Ta; întorsu-Te-ai de către iuţimea mîniei Că mare este mila Ta spre Mine şi ai
Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de
22
jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au pentru Isaac, robul Tău, şi Israil, sfîntul
sculat asupra mea şi adunarea celor tari Tău.
au căutat sufletul meu şi nu Te-au pus pe Sfinte Dumnezeule..., Preasfîntă
Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Treime..., Tatăl nostru...
Dumnezeu îndurat şi milostiv eşti; Preotul: Că a Ta este împărăţia...
îndelung-răbdător şi mult milostiv şi Citeţul 1: Amin. Pîinea luînd-o în
adevărat. Caută spre Mine şi mă mîini vînzătorul, pe ascuns aceleaşi le-a
miluieşte, dă tăria Ta slugii Tale şi întins şi a luat preţul Celui ce a zidit cu
mîntuieşte pe fiul slujnicii Tale. Fă cu mîinile Sale pe om; şi neîndreptat a rămas
Mine semn spre bine, ca să vadă cei ce mă Iuda, sluga şi înşelătorul.
Doamne miluieşte. (de 40 ori)
urăsc şi să se ruşineze, că Tu, Doamne, m-
Cel ce în toată vremea şi în tot
ai ajutat şi m-ai mîngîiat.
ceasul, în cer şi pe pămînt eşti închinat şi
Fă cu Mine semn spre bine, ca să
slăvit, Hristoase Dumnezeule, Îndelung-
vadă cei ce mă urăsc şi să se ruşineze, că
răbdătorule, Mult-milostive şi Mult-
Tu, Doamne, m-ai ajutat şi m-ai mîngîiat.
milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe
Slavă..., Şi acum..., Aliluia. (de 3 ori) cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi
Doamne miluieşte. (de 3 ori) la mîntuire pentru făgăduinţa bunătăţilor
Slavă..., ce vor să fie; Însuţi, Doamne, primeşte şi
Cînd slăviţii ucenici la spălarea cinei rugăciunile noastre în ceasul acesta şi
s-au luminat, atunci Iuda, cel rău îndreptează viaţa noastră spre poruncile
credincios, cu iubirea de argint, Tale; sufletele noastre le sfinţeşte,
bolnăvindu-se, s-a întunecat, şi trupurile curăţeşte, cugetele îndreptează,
gîndurile curăţeşte şi ne izbăveşte pe noi
judecătorilor celor fără de lege, pe Tine,
de tot necazul celor rele şi al durerii.
Judecătorul cel drept, Te-a dat. Vezi,
Înconjoară-ne pe noi cu sfinţii Tăi îngeri,
iubitorule de avuţii, cel ce pentru acestea
ca, prin mijlocirea lor, fiind păziţi şi
spînzurare şi-a agonisit. Fugi de sufletul
povăţuiţi, să ajungem la unirea credinţei şi
nesăţios, care a îndrăznit unele ca acestea la cunoştinţa slavei Tale celei neapropiate,
asupra Învăţătorului. Cel ce eşti spre toţi că binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin.
bun, Doamne, slavă Ţie. Doamne miluieşte, (de 3 ori) Slavă...,
Şi acum..., Şi acum..., Ceea ce eşti mai cinstită...,
Întru numele Domnului…, binecuvintează.
Cela ce pentru noi Te-ai născut din Preotul: Dumnezeule, milostiveşte-
Fecioară şi răstignire ai răbdat, Bunule, Te spre noi şi ne binecuvintează,
Care cu moartea pe moarte ai prădat şi luminează faţa Ta peste noi şi ne
învierea ai arătat, ca un Dumnezeu, nu miluieşte.
trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu Citeţul 1: Amin. Stăpîne Doamne,
mîna Ta. Arată iubirea Ta de oameni, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel
Milostive, primeşte pe Născătoarea de ce îndelung ai răbdat pentru greşelile
Dumnezeu, ceea ce Te-a născut pe Tine, noastre şi pînă la acest ceas de acum ne-ai
care se roagă pentru noi şi mîntuieşte, adus pe noi, întru care pe lemnul cel de
Mîntuitorul nostru, pe poporul cel viaţă făcător fiind răstignit, tîlharului celui
deznădăjduit. bine cunoscător intrarea în rai i-ai făcut şi
Nu ne lăsa pe noi pînă în sfîrşit, cu moartea pe moarte ai sfărîmat;
pentru numele Tău cel sfînt şi nu strica curăţeşte-ne pe noi, păcătoşii şi
legătura Ta şi nu depărta mila Ta de la nevrednicii robii Tăi, că am greşit şi
noi, pentru Avraam cel iubit de Tine şi

23
fărădelegi am făcut şi nu sîntem vrednici Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia
să ridicăm ochii noştri şi să privim la vor vedea pe Dumnezeu. Pomeneşte-ne pe
înălţimea cerului, pentru că am lăsat calea noi, Doamne, cînd vei veni întru împărăţia
dreptăţii Tale şi am umblat în voile inimii Ta.
noastre; ci ne rugăm neasemănatei Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii
bunătăţii Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, lui Dumnezeu se vor chema. Pomeneşte-ne
după mulţimea milei Tale şi ne mîntuieşte pe noi, Doamne, cînd vei veni întru
pentru sfînt numele Tău, că s-au stins întru împărăţia Ta.
deşertăciuni zilele noastre. Scoate-ne din Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate,
mîna protivnicului, iartă nouă păcatele că a acelora este împărăţia cerurilor.
noastre şi omoară gîndul nostru cel Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd vei
trupesc. Că lepădînd pe omul cel vechi, veni întru împărăţia Ta.
Fericiţi veţi fi, cînd vă vor ocărî şi vă
întru cel nou să ne îmbrăcăm şi Ţie să
vor prigoni, şi vor zice tot cuvîntul rău
vieţuim, Stăpînului nostru şi Făcătorului de
împotriva voastră, min.ţind pentru Mine.
bine. Şi aşa urmînd poruncile Tale, la
Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd vei
odihna cea veşnică să ajungem, unde este
veni întru împărăţia Ta.
locaşul tuturor celor ce se veselesc. Că tu
Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata
eşti cu adevărat veselia cea adevărată şi voastră multă este în ceruri. Pomeneşte-ne
bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase pe noi, Doamne, cînd vei veni întru
Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, împărăţia Ta.
împreună cu Părintele Tău cel fără de Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului
început şi cu Preasfîntul şi bunul şi de Duh. Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd
viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea vei veni întru împărăţia Ta.
şi în vecii vecilor. Amin. Şi acum, şi pururea, şi în vecii
vecilor. Amin. Pomeneşte-ne pe noi,
Citeţul 2: Întru împărăţia Ta,
Doamne, cînd vei veni întru împărăţia Ta.
pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd vei
Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd
veni întru împărăţia Ta.
vei veni întru împărăţia Ta.
Fericiţi cei săraci cu duhul, că a
Pomeneşte-ne pe noi, Stăpîne, cînd
acelora este împărăţia cerurilor.
vei veni întru împărăţia Ta.
Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd vei Pomeneşte-ne pe noi, Sfinte, cînd vei
veni întru împărăţia Ta. veni întru împărăţia Ta.
Fericiţi cei ce plîng, că aceia se vor Ceata cerească Te laudă pe Tine şi
mîngîia. Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, zice: „Sfînt, Sfînt, Sfînt Domnul Savaot,
cînd vei veni întru împărăţia Ta. plin este cerul şi pămîntul de slava Ta.”
Fericiţi cei blînzi, că aceia vor Citeţul 1: Apropiaţi-vă către Dînsul şi
moşteni pămîntul. Pomeneşte-ne pe noi, vă veţi lumina, şi feţele voastre nu se vor
Doamne, cînd vei veni întru împărăţia Ta. ruşina.
Fericiţi cei ce flămînzesc şi Citeţul 2: Ceata cerească Te laudă
însetoşează de dreptate, că aceia se vor pe Tine şi zice: „Sfînt, Sfînt, Sfînt Domnul
sătura. Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, Savaot, plin este cerul şi pămîntul de slava
cînd vei veni întru împărăţia Ta. Ta.”
Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor Citeţul 1: Slavă…,
milui. Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd Citeţul 2: Ceata sfinţilor îngeri şi a
arhanghelilor, cu toate cereştile puteri, Te
vei veni întru împărăţia Ta.
laudă pe Tine şi zice: „Sfînt, Sfînt, Sfînt

24
Domnul Savaot, plin este cerul şi pămîntul Doamne miluieşte. (de 12 ori)
de Slava Ta.” Preasfîntă Treime, Stăpînire de o
Citeţul 1: Şi acum…, fiinţă, Împărăţie nedespărţită, Ceea ce eşti
Citeţul 2: Cred întru unul Dumnezeu, pricina tuturor bunătăţilor, fii binevoitoare
Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al şi mie păcătosului; întăreşte şi înţelepţeşte
pămîntului, văzutelor tuturor şi inima mea şi şterge toată întinăciunea
nevăzutelor. Şi întru unul Domn Iisus mea. Luminează gîndul meu, ca
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, totodeauna să Te slăvesc şi să Te laud şi
Care din Tatăl S-a născut mai înainte de să mă închin Ţie şi să zic: Unul Sfînt, unul
toţi vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu Domn Iisus Hristos, întru slava lui
adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, Dumnezeu Tatăl. Amin.
iar nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Preotul: Înţelepciune.
Care toate s-au făcut.Care pentru noi Corul: Cuvine-se cu adevărat să te
oamenii şi pentru a noastră mîntuire, S-a fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea
pogorît din ceruri şi S-a întrupat de la pururea fericită şi prea nevinovată şi
Duhul Sfînt şi din Maria Fecioara şi S-a Maica Dumnezeului nostru.
făcut om.Şi S-a răstignit pentru noi în zilele Preotul: Preasfîntă Născătoare de
lui Ponţiu Pilat, şi a pătimit, şi S-a Dumnezeu, mîntuieşte-ne pe noi.
îngropat. Şi a înviat a treia zi după Corul: Ceea ce eşti mai cinstită
Scripturi. Şi S-a suit la ceruri, şi şade de-a decîăt heruvimii şi mai mărită fără de
dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu asemănare decăt serafimii, care fără
Slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui stricăciune pe Dumnezeu Cuvîntul ai
împărăţie nu va avea sfîrşit. Şi întru Duhul născut, pe tine cea cu adevărat,
Sfînt, Domnul de viaţă făcătorul, Care din Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi Preotul: Slavă Ţie, Hristoase
cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ţie.
prin prooroci. Întru una, sfîntă, Corul: Slavă…, Şi acum…, Doamne,
sobornicească şi apostolească Biserică. miluieşte. (de 3 ori) ... binecuvintează.
Mărturisesc un botez întru iertarea Preotul: Cel ce din nemăsurata Lui
păcatelor. Aştept învierea morţilor. Şi bunătate, calea cea mai bună, smerenia,
viaţa veacului ce va să fie. Amin. ne-a arătat nouă, de cînd a spălat
Slăbeşte, lasă, iartă, Dumnezeule, picioarele ucenicilor şi pînă şi la Cruce, şi
greşelile noastre, cele de voie şi cele fără la îngropare, smerindu-Se pentru noi,
de voie, cele cu lucrul şi cu cuvîntul, cele Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru,
cu ştiinţă şi cu neştiinţă, cele din noapte şi pentru rugăciunile Preacuratei Maicii
din zi, cele cu mintea şi cu gîndul, toate le Sale...
iartă nouă, ca un bun şi de oameni Iubitor. Corul: Doamne miluieşte. (de 3 ori)
Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, (rar)
sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia
Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi ÎN SFÎNTA ŞI MAREA ZI JOI
pe pămînt. Pîinea noastră cea de toate LITURGHIA
zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă SFÎNTULUI VASILE CEL MARE
greşelile noastre, precum şi noi iertăm
SE SĂVÎRȘEȘTE ÎMPREUNĂ CU
greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în
VECERNIA
ispită, ci ne izbăveşte de cel vicleant
Preotul: Că a Ta este împărăţia…
Citeţul 1: Amin. Pîinea, luînd-o în Peotul: Binecuvîntată este împărăţia
mîini vînzătorul, pe ascuns aceleiaşi le-a Tatălui şi a Fiului, şi a Sfîntului Duh, acum
întins, şi a luat preţul Celui ce a zidit cu şi pururea, şi în vecii vecilor.
mîinile Sale pe om; şi neîndreptat a rămas Citeţul 1: Amin. Slavă Ţie,
Iuda, sluga şi înşelătorul. Dumnezeul nostru, slavă Ţie. Împărate

25
ceresc, Mîngîietorule..., Sfinte apuce şi să ceară de la Dumnezeu
Dumnezeule..., Preasfîntă Treime..., Tatăl mîncarea lor. Răsărit-a soarele şi s-au
nostru... adunat şi în culcuşurile lor se vor culca.
Preotul: Că a Ta este împărăţia... Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea sa
Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte pînă seara. Cît s-au slăvit lucrurile Tale,
(de 12 ori). Slavă..., Şi acum..., Veniţi să ne Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut!
închinăm... (de 3 ori) Umplutu-s-a pămîntul de zidirea Ta.
Psalmul 103: Marea aceasta este mare şi largă; acolo
Binecuvintează, suflete al meu, pe se găsesc tîrîtoare, cărora nu este număr,
Domnul. Doamne, Dumnezeul meu, vietăţi mici şi mari. Acolo corăbiile umblă;
slăvitu-Te-ai foarte. Întru strălucire şi în balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se
mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te joace în ea. Toate către Tine aşteaptă ca
îmbraci cu lumina ca şi cu o haină. Cel ce să le dai lor hrană la bună vreme. Dîndu-le
întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu Tu lor, vor aduna; deschizînd Tu mîna Ta,
ape cele mai de deasupra ale lui; Cel ce toate se vor umple de bunătăţi. Dar
pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste întorcîndu-Ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura;
aripile vînturilor; Cel ce faci pe îngerii Tăi lua-vei duhul lor şi se vor sfîrşi şi în ţărînă
duhuri şi pe slugile Tale pară de foc. Cel se vor întoarce. Trimite-vei duhul Tău şi
ce ai întemeiat pămîntul pe întărirea lui şi se vor zidi, şi vei înnoi faţa pămîntului. Fie
nu se va clătina în veacul veacului. Adîncul slava Domnului în veac! Veseli-Se-va
ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută
munţi vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, spre pămînt şi-l face pe el de se
de glasul tunetului Tău se vor înfricoşa. Se cutremură; Cel ce se atinge de munţi şi
suie munţi şi se coboară văi, în locul în fumegă. Cînta-voi Domnului în viaţa mea,
care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus, cînta-voi Dumnezeului meu cît voi fi.
pe care nu-l vor trece şi nici nu se vor Plăcute să-I fie Lui cuvintele mele, iar eu
întoarce să acopere pămîntul. Cel ce mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoşii
trimiţi izvoare în văi, prin mijlocul munţilor de pe pămînt şi cei fărădelege, ca să nu
vor trece ape. Adăpa-se-vor toate fiarele mai fie. Binecuvintează, suflete al meu, pe
cîmpului, asinii sălbatici setea îşi vor Domnul.
potoli. Peste acelea păsările cerului vor Soarele şi-a cunoscut apusul său.
locui; din mijlocul stîncilor vor da glas. Cel Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte. Cît s-
ce adăpi munţii din cele mai de deasupra au slăvit lucrurile Tale, Doamne, toate cu
ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va înţelepciune le-ai făcut.
sătura pămîntul. Cel ce răsari iarbă Slavă..., Şi acum..., Aliluia. (de 3 ori)
dobitoacelor şi verdeaţă spre slujba Preotul: Cu pace, Domnului să ne rugăm.
oamenilor; ca să scoată pîine din pămînt; Corul: Doamne miluieşte.
şi vinul veseleşte inima omului. Ca să Pentru pacea de sus şi pentru mîntuirea
veselească faţa cu untdelemn şi pîinea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
Pentru pacea a toată lumea, pentru
inima omului o întăreşte. Sătura-se-vor bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi
copacii cîmpului, cedrii Libanului pe care i- pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
ai sădit; acolo păsările îşi vor face cuib. Pentru sfîntă biserica aceasta şi pentru cei
Locaşul cocostîrcului în chiparoşi. Munţii ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu
intră într-însa, Domnului să ne rugăm.
cei înalţi adăpost cerbilor, stîncile scăpare Pentru Marele Domn şi Părintele nostru,
iepurilor. Făcut-ai luna spre vremi, soarele Preafericitul Patriarh Kiril şi pentru Domnul
şi-a cunoscut apusul său. Pus-ai întuneric nostru, Înalt Preasfinţitul Mitropolitul Vladimir şi
şi s-a făcut noapte, cănd vor ieşi toate pentru Domnul nostru, Preasfinţitul Episcop
Nicodim, pentru cinstita preoţime şi întru Hristos
fiarele pădurii; puii leilor mugesc ca să

26
diaconime şi pentru tot clerul, şi poporul, Domnului nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzeşte-
să ne rugăm.
mă de cursa care mi-au pus mie şi de
Pentru de Dumnezeu păzită Ţara noastră,
stăpînirea şi oastea ei, Domnului să ne rugăm. smintelile celor ce fac fărădelege. Cădea-
Pentru sfînt locaşul acesta, ţara aceasta şi vor în mreaja lor păcătoşii, ferit sînt eu
pentru toate oraşele şi satele şi pentru cei ce cu pînă se vor trece.
credinţă locuiesc într-însele, Domnului să ne
rugăm. Psalmul 141:
Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru Cu glasul meu către Domnul am
îmbelşugarea roadelor pămîntului şi pentru vremuri strigat, cu glasul meu către Domnul m-am
paşnice, Domnului să ne rugăm.
rugat. Vărsa-voi înaintea Lui rugăciunea
Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi
prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se mea, necazul meu înaintea Lui voi spune.
ostenesc, pentru cei robiţi şi pentru mîntuirea lor, Cînd lipsea dintru Mine duhul meu, Tu ai
Domnului să ne rugăm. cunoscut cărările mele. În calea aceasta în
Pentru ca să fim izbăviţi noi de tot necazul,
care am umblat, ascuns-au cursă mie.
mînia, primejdia şi nevoia, Domnului să ne rugăm.
Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe Luat-am seama de-a dreapta şi am privit şi
noi, Dumnezeule, cu harul Tău. nu era cine să mă cunoască. Pierit-a fuga
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, de la Mine şi nu este cel ce caută sufletul
mărita Stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea
meu. Strigat-am către Tine, Doamne, zis-
şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o
pomenim. am: „Tu eşti nădejdea mea, partea mea
Pe noi înşine şi unii pe alţii, şi toată viaţa eşti Tu în pămîntul celor vii”. Ia aminte la
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. rugăciunea mea, că m-am smerit foarte.
Corul: Ţie, Doamne. Izbăveşte-mă de cei ce mă prigonesc, că s-
Preotul: Că Ţie se cuvine toată slava, au întărit mai mult decît Mine.
cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului, şi
Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Scoate din temniţă sufletul meu, ca să laude
Corul: Amin. numele Tău, Doamne.
Glasul 2: Adună-se acum soborul iudeilor, ca
Doamne, strigat-am către Tine, auzi- să dea lui Pilat pe Ziditorul şi Făcătorului
mă; auzi-mă, Doamne; Doamne, strigat- tuturor. O, nelegiuiţii, o, necredincioşii! Că
am către Tine, auzi-mă; ia aminte la glasul rînduiesc spre judecată pe Cel ce vine să
rugăciunii mele, cînd strig către Tine, auzi- judece viii şi morţii; pe Cel ce vindecă
mă, Doamne. Să se îndrepteze rugăciunea patimile Îl gătesc spre patimă. Doamne,
mea ca tămîia înaintea Ta, ridicarea îndelung-Răbdătorule, mare este
mîinilor mele, jertfă de seară, auzi-mă, milostivirea Ta, slavă Ţie.
Doamne.
Pe Mine mă aşteaptă drepţii, pînă ce-mi vei
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi răsplăti mie.
uşă de îngrădire, împrejurul buzelor mele.
Să nu abaţi inima mea spre cuvinte de Adună-se acum soborul iudeilor, ca
vicleşug ca să-mi dezvinovăţesc păcatele să dea lui Pilat pe Ziditorul şi Făcătorului
mele; cu oamenii cei ce fac fărădelege şi tuturor. O, nelegiuiţii, o, necredincioşii! Că
nu mă voi însoţi cu aleşii lor. Certa-mă-va rînduiesc spre judecată pe Cel ce vine să
dreptul cu milă şi mă va mustra, iar judece viii şi morţii; pe Cel ce vindecă
untdelemnul păcătoşilor să nu ungă capul patimile Îl gătesc spre patimă. Doamne,
meu; că încă şi rugăciunea mea este îndelung-Răbdătorule, mare este
împotriva vrerilor lor. Prăbuşească-se de milostivirea Ta, slavă Ţie.
pe stîncă judecătorii lor. Auzi-se-vor Dintru adîncuri am strigat către Tine,
graiurile mele că s-au îndulcit. Ca o brazdă Doamne! Doamne, auzi glasul meu!
de pămînt s-au rupt pe pămînt, risipitu-s-au Iuda cel fără de lege, Doamne, care
oasele lor lîngă iad. Căci către Tine, şi-a întins mîna în blid, la cină împreună cu
Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am Tine, şi-a întins mîinile fără de lege că să

27
ia arginţii; şi cel ce socotea preţul mirului, a arătat că urma Învăţătorului, dar întru
nu s-a temut a Te vinde pe Tine, Cel fără sine cugeta vînzarea. Că zicea întru sine:
de preţ; cel ce şi-a întins picioarele să i le „Să-L dau pe acesta şi voi dobîndi banii ce
speli Tu, Stăpînul, Te-a sărutat cu se adună.” Încerca să vîndă şi mirul, şi pe
vicleşug, ca să Te dea celor fără de lege. Iisus să-L prindă cu vicleşug. Dat-a
Şi lepădîndu-se din ceata Apostolilor, şi sărutare şi a vîndut pe Hristos. Ca un miel
aruncînd cei treizeci de arginţi, n-a văzut spre junghiere, aşa a urmat Cel ce este
Învierea Ta cea de a treia zi, prin care singur multmilostiv şi iubitor de oameni.
miluieşte-ne pe noi. Că la Domnul este mila şi multă mîntuire la
Fie urechile Tale cu luare aminte la glasul El. Şi El va izbăvi pe Israil din toate fărădelegile lui.
rugăciunii mele.
Iuda, sluga şi vicleanul, ucenicul şi
Iuda cel fără de lege, Doamne, care pizmătăreţul, prieten şi diavol, din fapte s-
şi-a întins mîna în blid, la cină împreună cu a arătat că urma Învăţătorului, dar întru
Tine, şi-a întins mîinile fără de lege că să sine cugeta vînzarea. Că zicea întru sine:
ia arginţii; şi cel ce socotea preţul mirului, „Să-L dau pe acesta şi voi dobîndi banii ce
nu s-a temut a Te vinde pe Tine, Cel fără se adună.” Încerca să vîndă şi mirul, şi pe
de preţ; cel ce şi-a întins picioarele să i le Iisus să-L prindă cu vicleşug. Dat-a
speli Tu, Stăpînul, Te-a sărutat cu sărutare şi a vîndut pe Hristos. Ca un miel
vicleşug, ca să Te dea celor fără de lege. spre junghiere, aşa a urmat Cel ce este
Şi lepădîndu-se din ceata Apostolilor, şi singur multmilostiv şi iubitor de oameni.
aruncînd cei treizeci de arginţi, n-a văzut Lăudaţi pe Domnul toate neamurile; lăudaţi-L
Învierea Ta cea de a treia zi, prin care pe El toate popoarele.
miluieşte-ne pe noi.
Cel pe Care Isaia mai înainte miel L-
De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, a numit, vestindu-L, Acela vine spre
Doamne, cine va suferi? Că la Tine este
junghiere de bunăvoie şi Şi-a dat spatele
milostivirea.
spre bătăi, şi obraz spre lovire cu palmele,
Iuda vînzătorul, viclean fiind, cu şi faţa nu Şi-a întors de la ruşinea
sărutare vicleană a dat pe Mîntuitorul, scuipărilor, şi a fost osîndit cu moarte de
Domnul; pe Stăpînul tuturor ca pe un rob ocară. Toate de bunăvoie le-a primit Cel
L-a vîndut iudeilor. Ca un miel spre fără de păcat, ca să dăruiască tuturor
junghiere, aşa a urmat Mielul lui Învierea cea din morţi.
Dumnezeu, Fiul Tatălui, Unul, Cel mult-
Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul
Îndurat. Domnului rămîne în veac.
Pentru numele Tău, Te-am aşteptat, Doamne;
Cel pe Care Isaia mai înainte miel L-
aşteptat-a sufletul meu spre cuvîntul Tău. Nădăjduit-
a sufletul meu în Domnul. a numit, vestindu-L, Acela vine spre
junghiere de bunăvoie şi Şi-a dat spatele
Iuda vînzătorul, viclean fiind, cu spre bătăi, şi obraz spre lovire cu palmele,
sărutare vicleană a dat pe Mîntuitorul, şi faţa nu Şi-a întors de la ruşinea
Domnul; pe Stăpînul tuturor ca pe un rob scuipărilor, şi a fost osîndit cu moarte de
L-a vîndut iudeilor. Ca un miel spre ocară. Toate de bunăvoie le-a primit Cel
junghiere, aşa a urmat Mielul lui fără de păcat, ca să dăruiască tuturor
Dumnezeu, Fiul Tatălui, Unul, Cel mult- Învierea cea din morţi.
Îndurat.
Slavă..., Şi acum..., glasul al 6-lea:
Din straja dimineţii pînă în noapte, din straja
dimineţii să nădăjduiască Israil spre Domnul. Iuda cu adevărat este fiul viperelor,
Iuda, sluga şi vicleanul, ucenicul şi celor ce au mîncat mană în pustie şi au
pizmătăreţul, prieten şi diavol, din fapte s- cîrtit împotriva hrănitorului; că încă fiind

28
mîncarea în gurile lor, clevetau asupra lui căci poimîine Se va pogorî Domnul
Dumnezeu, nemulţumitorii. Şi acest înaintea ochilor a tot poporul pe Muntele
necredincios, ţinînd în gură pîinea Sinai. Să-i tragi poporului hotar împrejurul
cerească, a făcut vindere împotriva muntelui şi să-i spui: „Păziţi-vă de a vă sui
Mîntuitorului. O, gînd nesăţios şi în munte şi de a vă atinge de ceva din el,
îndrăznire fără de omenie! Pe Cel ce căci tot cel ce se va atinge de munte va
hrăneşte L-a vîndut şi pe Stăpînul pe Care muri. Nici cu mîna să nu se atingă de el, că
Îl iubea L-a dat spre moarte! Cu adevărat va fi ucis cu pietre sau se va săgeta cu
fiu al acelora este nelegiuitul acesta şi cu săgeata; nu va rămîne în viaţă, fie om, fie
dînşii împreună a moştenit pierderea.
dobitoc. Iar dacă se vor îndepărta tunetele
Fereşte, Doamne, sufletele noastre de o
şi trîmbiţele şi norul de pe munte, se vor
neomenie ca aceasta, Cel ce Însuţi eşti
putea sui în munte”. Coborîndu-se deci
neasemănat în îndelunga răbdare.
Moise din munte la popor, a sfinţit
V O H O D, cu Evanghelia
poporul şi, spălîndu-şi ei hainele, le-a zis
Preotul: Înţelepciune, drepţi! Moise: „Să fiţi gata pentru poimîine şi de
Corul: Lumină lină a sfintei slave a femei să nu vă atingeţi!”. Iar a treia zi,
Tatălui ceresc, Celui fără de moarte, Celui cînd s-a făcut ziuă, erau tunete şi fulgere şi
Sfînt şi Fericit, Iisuse Hristoase, venind la nor des pe Muntele Sinai, şi sunet de
apusul soarelui, văzînd lumina cea de trîmbiţe foarte puternic. Şi s-a cutremurat
seară, lăudăm pe Tatăl şi pe Fiul, şi pe tot poporul în tabără . Atunci a scos Moise
Sfîntul Duh, Dumnezeu; vrednic eşti în
poporul din tabără întru întîmpinarea lui
toată vremea a fi lăudat de glasuri
Dumnezeu şi au stat la poalele muntelui.
cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce dai
Iar muntele Sinai fumega tot, că Se
viaţă, pentru aceasta lumea Te slăveşte.
pogorîse Dumnezeu pe el în foc; şi se
Preotul: Să luăm aminte. Pace ridica de pe el fum ca fumul dintr-un
tuturor. cuptor, şi tot muntele se cutremura
Corul: Şi duhului tău. puternic. De asemenea şi sunetul trîmbiţei
Preotul: Înţelepciune. Să luăm se auzea din ce în ce mai tare; şi Moise
aminte! grăia, iar Dumnezeu îi răspundea cu glas.
Citeţul 1: Prochimen glasul 1: Scoate-
mă, Doamne, de la omul viclean; de omul Preotul: Înţelepciune. Să luăm
nedrept mă izbăveşte. aminte.
Corul: Scoate-mă, Doamne... Citeţul 2: Prochimen, glasul al 6-lea:
Citeţul 1: Care gîndeau nedreptate în Scoate-mă de la vrăjmaşii mei,
inimă, toată ziua îmi duceau război. Dumnezeule, şi de cei ce se scoală asupra
Corul: Scoate-mă, Doamne... mea, izbăveşte-mă.
Citeţul 1: Scoate-mă, Doamne, de la Corul: Scoate-mă de la vrăjmaşii...
omul viclean; Citeţul 2: Izvăveşte-mă de cei ce
Corul: De omul nedrept mă lucrează fărădelegea.
izbăveşte. Corul: Scoate-mă de la vrăjmaşii...
Preotul: Înţelepciune.
Citeţul 2: Scoate-mă de la vrăjmaşii
Citeţul 1: De la Ieşire, citire:
mei, Dumnezeule.
Preotul: Să luăm aminte:
Corul: Și de cei ce se scoală asupra
Citeţul 1: Zis-a Domnul către Moise: mea, izbăveşte-mă.
„Coboară-te de grăieşte poporului, să se Preotul: Înţelepciune.
ţină curat astăzi şi mîine, şi să-şi spele Citeţul 2: De la Iov, citire:
hainele, ca să fie gata pentru poimîine,
29
Preotul: Să luăm aminte: zicînd: „Ştiu că poţi să faci orice şi că nu
este nici un gînd care să nu ajungă pentru
Citeţul 2: Atunci Dumnezeu i-a
Tine faptă. „Cine cutează, ai zis tu, să
răspuns lui Iov, din sînul vijeliei şi i-a zis:
bîrfească planurile Mele, din lipsă de
„Cine este cel ce pune pronia sub obroc,
înţelepciune?” Cu adevărat, am vorbit fără
prin cuvinte fără de înţelepciune? Încinge-
să înţeleg despre lucruri prea minunate
ţi deci coapsele ca un viteaz şi Eu te voi
pentru Mine şi nu ştiam. „Ascultă - ai spus
întreba şi tu Îmi vei da lămuriri! Unde erai
Tu iar - şi Eu voi vorbi, te voi întreba şi tu
tu cînd am întemeiat pămîntul? Spune-Mi,
Îmi vei da lămuriri.” Din spusele unora şi
dacă ştii să spui, Ştii tu cine a hotărît
altora auzisem despre Tine, dar acum
măsurile pămîntului sau cine a întins
ochiul meu Te-a văzut.”
deasupra lui lanţul de măsurat? În ce au
fost întărite temeliile lui sau cine a pus Preotul: Înţelepciune.
piatra lui cea din capul unghiului, atunci Citeţul 2: Din Proorocia lui Isaia,
cînd stelele dimineţii cîntau laolaltă şi toţi citire:
îngerii lui Dumnezeu Mă sărbătoreau? Preotul: Să luăm aminte:
Cine a închis marea cu porţi, cînd ea Citeţul 2: Domnul Dumnezeu Mi-a
ieşea năvalnică, din sînul firii, şi cînd i-am
dat Mie limbă de ucenic, ca să ştiu să
dat ca veşmînt negura şi norii drept grăiesc celor deznădăjduiţi. În fiecare
scutece, apoi i-am hotărnicit hotarul Meu diMineaţă El deşteaptă, trezeşte urechea
şi i-am pus porţi şi zăvoare şi am zis: Pînă
Mea, ca să ascult ca un ucenic. Domnul,
aici vei veni şi mai departe nu te vei Dumnezeu Mi-a deschis urechea, dar Eu
întinde, aici se va sfărîma trufia valurilor
nu M-am împotrivit şi nici nu M-am dat
tale? Ai poruncit tu dimineţii vreodată în înapoi. Spatele l-am dat spre bătăi şi
viaţa ta şi i-ai arătat aurorei care este obrajii Mei spre pălmuiri şi faţa Mea nu
locul ei, ca să apuce pămîntul de colţuri şi am ferit-o de ruşinea scuipărilor. Şi
să scuture pe nelegiuiţi de pe pămînt? În Domnul Dumnezeu Mi-a ajutat şi nu am
revărsatul zorilor, pămîntul se face roşu ca fost făcut de ocară. Pentru aceasta am şi
roşiile peceţi şi ia culori ca de veşmînt. Cei întărit faţa Mea ca o cremene, căci ştiam
răi rămîn fără noaptea (prielnică lor) şi
că nu voi fi făcut de ocară. Apărătorul
braţul ridicat este frînt. Ai fost tu pîna la Meu este aproape. Cine se judecă cu
izvoarele mării sau te-ai plimbat pe fundul
Mine? Să ne măsurăm împreună. Cine
prăpastiei? Ţi s-au arătat oare porţile este protivnicul Meu? Să se apropie! Iată,
morţii şi porţile umbrei le-ai văzut? Ai Domnul Dumnezeu Îmi este în ajutor; cine
cugetat oare cît e pămîntul de lung şi cît de Mă va osîndi? Iată, ca un veşmînt vechi
lat? Spune, ştii toate acestea? Care drum toţi se vor prăpădi şi molia îi va mînca!
duce la palatul luminii şi care este sălaşul Cine din voi se teme de Domnul să asculte
întunericului, ca să ştii să-l călăuzeşti în glasul Slugii Sale! Cel care umblă în
cuprinsul lui şi să poţi să nimereşti potecile
întuneric şi fără lumină să nădăjduiască în
care duc la el acasă? De bună seamă ştii, numele Domnului şi să se bizuie pe
căci atunci erai născut şi numărul zilelor Dumnezeul lui! Voi, toţi, care aprindeţi
tale e foarte mare. Ai ajuns tu la cămările focul şi pregătiţi săgeţi arzătoare,
zăpezii? Ai văzut tu cămările grindinei, pe aruncaţi-vă în focul săgeţilor voastre, pe
care le ţin deoparte pentru vremuri de care l-aţi aprins! Din mîna Mea vi se
strîmtorare, pentru zilele de bătălie şi de întîmplă una ca aceasta; pe patul durerii
război?”. Atunci Iov a răspuns Domnului,
veţi fi culcaţi!

30
Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să Aceasta să faceţi ori de cîte ori veţi bea
ne rugăm. spre pomenirea Mea.” Căci, de cîte ori
Doamne miluiește. veţi mînca pîinea aceasta şi veţi bea acest
Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe
noi, Dumnezeule, cu harul Tău. pahar, vestiţi moartea Domnului, pînă va
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntată, veni. De aceea cel ce va mînca pîinea
mărita Stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea aceasta sau va bea paharul Domnului cu
şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o nevrednicie, va fi vinovat faţă de Trupul şi
pomenim.
Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa de Sîngele Domnului. Să se cerceteze dar
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. omul pe sine şi aşa să mănînce din pîine şi
Corul: Ţie, Doamne. să bea din pahar. Căci cel ce mănîncă şi
Preotul: Că sfînt eşti, Dumnezeul nostru, bea din ele cu nevrednicie, acela mănîncă
şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului şi bea sieşi osîndă, nesocotind Trupul
Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
Domnului. De aceea mulţi dintre voi sînt
Corul: Amin. Sfinte Dumnezeule..., bolnavi şi betegi şi mulţi au murit. Căci
(de 3 ori) Slavă..., Şi acum..., Sfinte fără de dacă ne-am judeca pe noi înşine, atunci n-
moarte, miluieşte-ne pe noi. Sfinte am mai fi judecaţi. Fiind însă judecaţi, ne
Dumnezeule... ( o dată) pedepsim de Domnul, ca să nu fim osîndiţi
Preotul: Să luăm aminte. Pace împreună cu lumea.
tuturor. Preotul: Pace ţie, cititorule.
Citeţul 2: Şi duhului tău. Citeţul 2: Şi duhului tău. Aliluia,
Preotul: Înţelepciune. Aliluia, Aliluia, glasul al 6-lea.
Citeţul 2: Prochimen glasul al 7-lea: Corul: Aliluia. (de 3 ori)
Ridicatu-s-au împăraţii pămîntului şi Citeţul 2: Fericit este cel ce caută la
căpeteniile s-au adunat împreună, sărac şi la sărmant
împotriva Domnului şi a Unsului Său. Corul: Aliluia. (de 3 ori)
Corul: Ridicatu-s-au împăraţii.... Citeţul 2: Chiar omul cu care eram în
Citeţul 2: Pentru ce s-au întărîtat pace, în care am nădăjduit, care a mîncat
neamurile şi popoarele au cugetat cele pîinea mea, a ridicat împotriva mea
deşarte. călcîiul.
Corul: Ridicatu-s-au împăraţii... Corul: Aliluia. (de 3 ori)
Citeţul 2: Ridicatu-s-au împăraţii Preotul: Înţelepciune, drepţi, să
pămîntului şi căpeteniile s-au adunat ascultăm Sfînta Evanghelie. Pace tuturor.
împreună. Corul: Şi duhului tău.
Corul: Împotriva Domnului şi a Preotul: Din Sfînta Evanghelie de la
Unsului Său. Matei, citire.
Preotul: Înţelepciune. Corul: Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie.
Citeţul: Din Cartea întîi către Preotul: Să luăm aminte.
Corinteni a Sfîntului Apostol Pavel citire: (Mt. XXVI, 2-20; Int XIII, 3-17; Mt. XXVI, 21-
Preotul: Să luăm aminte. 39; Lc. XXII, 43-44; Mt. XXVI, 40-75; XXVII, 1-2)
Corul: Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie.
Citeţul 2: Fraţilor, eu de la Domnul Şi la rînd dumnezeiasca Liturghie a Marelui
am primit ceea ce v-am dat şi vouă: că Vasile. În loc de Heruvic se cîntă:
Domnul Iisus, în noaptea în care a fost Cinei Tale celei de taină, astăzi, Fiul
vîndut, a luat pîine şi, mulţumind, a frînt şi lui Dumnezeu, părtaş mă primeşte; că nu
a zis: „Luaţi, mîncaţi; acesta este Trupul voi spune vrăjmaşilor Tăi taina Ta, nici
Meu, care se frînge pentru voi. Aceasta să sărutare Îţi voi da ca Iuda. Ci ca tîlharul
faceţi spre pomenirea Mea.” Asemenea şi mă mărturisesc Ţie: „Pomeneşte-mă,
paharul după cină, zicînd: „Acest pahar Doamne, întru împărăţia Ta.” Aliluia,
este legea cea nouă întru sîngele Meu. Aliluia, Aliluia.

31
În locul Axionului, se cîntă irmosul Cîntării a judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am
9-a:
zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.
Din ospăţul Stăpînului şi din masa
Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi
cea nemuritoare veniţi, credincioşilor, la cele ascunse ale înţelepciuni Tale mi-ai
loc înalt, cu gînduri înalte să ne îndulcim,
arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi
pe Cuvîntul cel Preaînalt din cuvîntul Lui curăţi; spăla-mă-vei şi mai vîrtos decît
cunoscîndu-L, pe Cruce Îl slăvim.
zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da
În timpul împărtăşaniei se cîntă: Cinei Tale
bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele
celei de taină... cele smerite. Întoarce faţa Ta de către
În loc de „Să se umple gura noastră de
păcatele mele şi toate fărădelegile mele
lauda Ta, Doamne...” se cîntă Cinei Tale şterge-le. Inimă curată zideşte întru Mine,
celei de taină... Aliluia, Aliluia, Aliluia. Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru
După liturghie preotul zice otpustul: Cel
cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de
ce scuipări şi bătăi, şi loviri, şi Cruce, şi la faţa Ta şi Duhul tău cel Sfînt nu-L lua
moarte a răbdat pentru mîntuirea lumii, de la Mine. Dă-mi mie bucuria mîntuirii
Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, Tale şi cu duh stăpînitor mă întăreşte.
pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Învăţa-voi pe cei fărădelege căile Tale şi
Sale, ale sfinţilor, drepţilor şi
cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.
dumnezeieştilor Părinţi, Ioachim şi Ana, şi Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge,
pentru ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască
Dumnezeu-le, Dumnezeul mîntuiri mele;
şi să ne mîntuiască pe noi ca un bun şi de bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
oameni Iubitor.
Doamne, buzele mele vei deschide şi gura
Corul: Pe marele domn... mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit
jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le voi
PAVECERNIŢA CEA MICĂ binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit,
inima înfrîntă şi smerită Dumnezeu nu o va
Preotul: Bine cuvîntat este urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea
Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi Ta, Sionului şi să se zidească zidurile
pururea, şi în vecii vecilor. Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa
Citeţul 1: Amin. Slavă Ţie, dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci
Dumnezeul nostru, slavă Ţie. Împărate vor pune pe altarul Tău viţei.
ceresc, Mîngîietorule..., Sfinte Psalmul 69
Dumnezeule..., Preasfîntă Treime..., Tatăl Dumnezeule, spre ajutorul meu ia
nostru... aminte; Doamne, să-mi ajuţi mie,
Preotul: Că a Ta este împărăţia... grăbeşte-Te. Să se ruşineze cei ce-mi
Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte (de voiesc mie rele. Întoarcă-se îndată ruşinaţi
12 ori). Slavă..., Şi acum..., Veniţi să ne cei ce-mi grăiesc mie: „Bine, bine!” Să se
închinăm... (de 3 ori) bucure şi să se veselească de Tine toţi cei
Psalmul 50 ce Te caută pe Tine, Dumnezeule, şi să
Miluieşte-mă Dumnezeule, după zică pururea cei ce iubesc mîntuirea Ta:
mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor „Slăvit să fie Domnul!” Iar eu sînt sărac şi
Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vîrtos sărman, Dumnezeule, ajută-mă. Ajutorul
mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu şi Izbăvitorul meu eşti Tu; Doamne
meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu nu zăbovi.
o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este Psalmul 142
pururea. Ţie unuia am greşit şi rău Doamne, auzi rugăciunea mea,
înaintea Ta am făcut, ca să fii îndreptăţit ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta;
întru cuvintele Tale şi să biruieşti cînd vei auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la

32
judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii miluieşte-mă, vindecă sufletul meu, că am
nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat
prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti
calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul
întuneric ca morţii cei din veacuri. Mîhnit vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.
e duhul în Mine şi inima mea încremenită Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe
înăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de Tine.”
zilele cele de demult; cugetat-am la toate Învredniceşte-ne, Doamne, în
lucrurile Tale, la faptele mîinilor Tale m- noaptea aceasta fără de păcat să ne păzim
am gîndit. Tins-am către Tine mîinile mele, noi. Bine eşti cuvîntat, Doamne,
sufletul meu ca un pămînt însetoşat. Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi
Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul preaslăvit este numele Tău în veci, Amin.
meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la Mine, ca Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am
să nu mă asemăn celor ce se pogoară în nădăjduit întru Tine. Bine eşti cuvîntat,
mormînt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că Doamne, învaţă-ne îndreptările Tale. Bine
la Tine mi-i nădejdea. Arată-mi calea pe eşti cuvîntat, Stăpîne, înţelepţeşte-ne cu
care voi merge, că la Tine am ridicat îndreptările Tale. Bine eşti cuvîntat,
sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale.
că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să Doamne, mila Ta este în veac. Lucrurile
fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. mîinilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie se
Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la cuvine laudă, Ţie se cuvine cîntare, Ţie
pămîntul dreptăţii. Pentru numele Tău, slavă se cuvine: Tatălui şi Fiului, şi
Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii
dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul vecilor. Amin.
fmeu. Fă bunătate de stîrpeşte pe Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl
vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al
necăjesc sufletul meu, că eu sînt robul pămîntului, văzutelor tuturor şi
Tău. nevăzutelor. Şi întru unul Domn Iisus
Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut,
şi pe pămînt pace, între oameni bunăvoire. Care din Tatăl S-a născut mai înainte de
Lăudamu-Te, bine Te cuvîntăm, toţi vecii; Lumină din lumină, Dumnezeu
Închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te, mulţumim adevărat din Dumnezeu adevărat, născut,
Ţie, pentru slava Ta cea mare. Doamne, iar nu făcut; cel de o fiinţă cu Tatăl prin
Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte Care toate s-au făcut. Care pentru noi
atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule- oamenii şi pentru a noastră mîntuire, S-a
Născut, Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte. pogorît din ceruri şi S-a întrupat de la
Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Duhul Sfînt şi din Maria Fecioara şi S-a
Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici făcut om. Şi s-a răstignit pentru noi în
păcatul lumii, miluieşte-ne pe noi, Cel ce zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi s-a
ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea îngropat. Şi a înviat a treia zi după
noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui şi Scripturi. Şi S-a suit la ceruri şi şade de-a
ne miluieşte pe noi. Că Tu eşti unul Sfînt, dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu
Tu eşti unul Domn Iisus Hristos, întru slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui
slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate împărăţie nu va avea sfîrşit. Şi întru Duhul
zilele bine Te voi cuvînta şi voi lăuda Sfînt, Domnul de viaţă făcătorul, Care din
numele Tău în veac şi în veacul veacului. Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi
Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit
neam şi în neam. Eu am zis: „Doamne, prin prooroci. Întru una, sfîntă,

33
sobornicească şi apostolească Biserică. primeşte răni şi cu îndelungă-răbdare
Mărturisesc un botez întru iertarea rabdă ocări; poartă porfiră de ocară şi
păcatelor. Aştept învierea morţilor. Şi toate le rabdă şi pătimeşte cu trupul,
viaţa veacului ce va să fie. Amin. Dumnezeu fiind.

C A N O N UL Şi acum..., a Născătoarei:
Cîntarea a 5-a, glasul al 8-lea; Să strige Ioan spunînd prin
Irmosul: învăţătura sa dumnezeiasca Ta întrupare;
Întunericul sufletului meu risipeşte- că adică, Cuvîntul trup S-a făcut din
l, Dătătorule de lumină, Hristoase Fecioară cu neschimbare, şi a rămas cu
Dumnezeule, Cel ce ai gonit întunericul firea Dumnezeu precum era,
cel mai dinainte al adîncului şi-mi nedespărţindu-Se de sînurile Părintelui.
dăruieşte lumina poruncilor Tale, Întunericul sufletului meu ...
Cuvinte; ca dis-de-dimineaţă să Te slăvesc
pe Tine. Cîntarea a 8-a
S-a înfrumuseţat cina şi Ţi s-a gătit Irmosul:
Pasca, precum ai zis Hristoase; dar Iuda Cel ce acoperi cu ape cele mai pe
se învăţa spre vînzarea Ta şi, fiind cu Tine, deasupra ale Tale, Cel ce pui mării hotar
afară se unea cu iubirea de argint pentru nisipul şi toate le ţii, pe Tine Te laudă
preţul Tău. popoarele, pe Tine Te slăveşte lumea, Ţie-
Se scoală de la cină şi cu fota îți Ţi aduce toată făptura cîntare, ca
încinge mijlocul de voie Hristos şi îşi Făcătorului tuturor în veci.
pleacă grumajii, dar Petru grăia: Cel ce îmbraci cerul cu nori, Iisuse,
„Niciodată nu vei spăla picioarele mele, şi împărăţeşti pe scaunul slavei cu
Făcătorul meu; spală-le însă!” Părintele cel veşnic, Tu, luînd fota, Te-ai
A primit pîine în mîini spre vînzarea încins, ca să speli picioarele cele de ţărînă,
Ta Iuda, vicleanul ucenic, care Te-a şi tot foc fiind, Cuvinte, măcar de Te-ai şi
vîndut cu vicleşug; după ce şi el şi-a întins întrupat.
picioarele pe care Însuţi le-ai spălat şi le- După ce a spălat picioarele tuturor, a
ai şters cu fota. şezut Iisus, zicînd ucenicilor Săi: „Văzut-
Cu sărutare vicleană îşi deschidea aţi ce am făcut Eu acum? Pildă de
atunci gura către Tine Iuda, sărutînd smerenie dîndu-vă tuturor, ca cel ce va voi
Trupul Tău şi grăind: „Bucură-te, a fi întîi, să fie mai pe urmă decît toţi cu
Învăţătorule!” - el, vînzătorul, sluga şi voirea.”
vicleanul. „Iată curaţi sînteţi, dar nu toţi”, a
Petru, văzînd cele ce se petreceau zis Hristos prietenilor care şedeau la cină;
atunci, de spaimă fiind cuprins, fiind iar ei se întrebau întru sine, neînţelegînd
întrebat de o slujnică, s-a lepădat de Tine, cuvîntul. Mai apoi Domnul a spus numele
Domnul, nu numai precum ai zis, ci precum vînzătorului.
ai ştiut, Cel ce toate le ştii. După ce a grăit acestea, Hristos a
Este pălmuit Ziditorul şi bătută venit la muntele Măslinilor, împreună cu
zidirea prin batjocorirea Lui; este lovit de ucenicii şi le zicea: „Să mergem de aici!
voie cu trestie şi cele din înălţime se Că iată a sosit vînzătorul şi nimeni să nu
pleacă; este scuipat Judecătorul şi toate se lepede de Mine, căci de voie pătimesc.”
temeliile pămîntului se clatină. O, sărutare înşelătoare! „Bucură-Te,
Învăţătorule” zicea Iuda lui Hristos şi,
Slavă..., împreună cu cuvîntul, L-a vîndut spre
Cu spini se încununează Dumnezeu, junghiere; şi sărutarea era semnul ce
Care înfrumuseţează tot pămîntul cu flori;
dăduse celor fără de lege: „Pe Care eu Îl

34
voi săruta, Acela este pe Care am făgăduit Mei; că iată, ucenicul vînzător, avînd toată
a-L da vouă.” oastea, vine să Mă dea ucigaşilor de
Prins ai fost, Dumnezeule al nostru, oameni.”
de poporul cel fără de lege, nicidecum Sărutarea ta este vicleană şi
împotrivindu-Te, nici strigînd, Mielule al închinăciunea-amară; cui grăieşti, tu,
lui Dumnezeu; ci toate răbdîndu-le: a fi înşelătorule, cînd zici: „Bucură-te Ravvi?”
întrebat, a fi judecat, a fi bătut, a fi legat şi „Prietene, zice Hristos, pentru ce ai venit?
a fi dus cu arme şi cu lănci la Caiafa. Dacă pentru a Mă săruta, pentru ce-Mi
„Să se răstignească Iisus Hristos”, pui înainte cuţit uns cu miere?”
striga poporul iudaic cu preoţii şi cu Judecătorule nevinovat, de voie ai
cărturarii. O, popor necredincios! Ce a venit să stai, Hristoase, înaintea judecăţii
făcut Cel ce S-a arătat în lume? Că pe lui Pilat, ca să ne scapi de datoriile
Lazăr l-a sculat din mormînt şi a făcut cale noastre. Drept aceea ai răbdat, Bunule, a
oamenilor către mîntuire. fi rănit cu trupul, ca toţi să luăm mîntuire.
Înaintea judecăţii lui Pilat, poporul, „Ia-L, ia-L, răstigneşte-L pe Cel ce
cel fără de lege răcnind, striga: se zice Hristos”, strigau oarecînd iudeii
„Răstigneşte-L pe Acesta şi ne slobozeşte către Pilat. Iar acesta mîinile îşi spăla şi cu
pe Varava, cel legat şi ucigaş; şi pe condei le scria vina Lui; vina Aceluia care
Hristos, mai întîi bătîndu-L, ia-L, ia-L şi cu dăruieşte tuturor nemurire.
tîlharii răstigneşte-L.” Cu prisos strigau cei fără de lege:
Binecuvîntăm pe Tatăl şi pe Fiul, şi pe „Ia-L, ia-L, răstigneşte pe Hristos”, şi ca
Sfîndul Duh, Dumnezeu.
pe un osîndit cereau a-L ucide. Au, doară
O, nespusă pogorîre. O, negrăit sfat! nu Acesta a înviat morţii, a curăţit leproşii,
Că foc fiind, ai spălat picioarele pe ceea ce-i curgea sînge a tămăduit şi pe
vînzătorului, Mîntuitorule, şi, spălîndu-le, paralitici i-a îndreptat?
nu le-ai ars, şi ai împărţit pîine la cină şi Ce rău a făcut de strigaţi foarte să
tainica servire o ai învăţat. fie răstignit Hristos? Însuşi Pilat zicea
Şi acum..., a Născătoarei: către poporul cel nebun că vină nu află în
O, auzire nouă! Dumnezeu este fiu al El. Iar ei mai cu amar strigau: „Ia-L, ia-L,
femeii! Nașterea fără sămînţă, Maica fără răstigneşte pe Mîntuitorul tuturor.”
de bărbat, şi Cel născut Dumnezeu! O, O, iudei fără de lege! O, popor
minunată auzire! O, înfricoşătoare neînţelegător! Au nu vă aduceţi aminte de
zămislire! O, nestricăcioasă naştere a minunile lui Hristos, de mulţimea
Fecioarei! Cu adevărat toate sînt mai tămăduirilor? Au n-aţi simţit puterea Lui
presus de minte şi mai presus de ştiinţă. cea dumnezeiască? Dar, precum mai
Cel ce acoperi cu ape ... înainte părinţii voştri, aşa şi voi aţi rămas
împietriţi.
Cîntarea a 9-a: Slavă...,
Irmosul:
Bătut fiind, Făcătorule al meu,
Bine este cuvîntat Domnul
pentru Mine Te-ai dat a fi răstignit; ca
Dumnezeul lui Israel, Cel ce a ridicat
mîntuirea mea în mijlocul pămîntului
nouă corn de mîntuire în casa lui David
lucrînd-o, să izvorăşti lumii viaţa şi să faci
slugii Sale, întru care ne-a cercetat pe noi
nemuritori prin sîngele Tău cel cinstit, pe
Răsăritul cel dintru înălţime, şi ne-a
cei ce se închină Ţie.
îndreptat pe calea păcii.
„Iarăşi dormiţi? a zis Hristos Şi acum..., a Născătoarei:
ucenicilor; privegheaţi, că s-a apropiat Mieluşeaua Ta, Stăpîne, stînd
ceasul; sculaţi-vă să ne ducem, prietenii
înaintea Crucii, Te tînguia pe Tine,

35
Făcătorul tuturor, vîzînd a Ta îndelungă- folositoare celor ce aleargă la tine şi
răbdare. Pentru că de voie Te-ai născut cu tuturor creştinilor scăpare. Nu te scîrbi de
trup şi cu El toate patimle ai răbdat, ca să Mine, cel păcătos şi întinat, care cu urîte
mîntuieşti lumea. gînduri şi cu cuvinte şi cu fapte, pe Mine
Bine este cuvîntat Domnul ... de tot netrebnic m-am făcut şi prin lenea
Citeţul 2 : Sfinte Dumnezeule..., dulceţilor vieţii cu voia rob m-am făcut; ci,
Preasfîntă Treime... Tatăl nostru... ca ceea ce eşti Maica iubitorului de
Preotul: Că a Ta este împărăţia... oameni Dumnezeu, cu iubirea de oameni,
Citeţul 2: Amin. Pîinea, luînd-o în milostiveşte-te spre Mine, păcătosul şi
mîini vînzătorul, pe ascuns aceleaşi le-a întinatul, şi primeşte rugăciunea mea, ce
întins şi a luat preţul Celui ce a zidit cu se aduce ţie din buze necurate; iar pe Fiul
mîinile Sale pe om; şi neîndreptat a rămas tău şi Stăpînul nostru şi Domnul, cu
Iuda, sluga şi înşelătorul. îndrăznirea ta, ca o Maică, cuprinzînd,
Doamne miluieşte. (de 40 ori) roagă-L să-mi deschidă şi mie milostivirile
Cel ce în toată vremea şi în tot cele iubitoare de oameni ale bunătăţii
ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi Sale. Şi, trecînd greşelile mele cele
slovit, Hristoase Dumnezeule, Îndelung- nenumărate, să mă întoarcă la pocăinţă şi
răbdătorule, Mult-milostive şi Mult- lucrător poruncilor Sale iscusit să mă
milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe arate. Şi fii lîngă Mine pururea ca o
cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi milostivă, milosîrdă şi iubitoare de bine.
la mîntuire pentru făgăduinţa bunătăţilor Întru această viaţă de acum, caldă
ce vor să fie; Însuţi, Doamne, primeşte şi folositoare şi ajutătoare; năvălirile
rugăciunele noastre în ceasul acesta şi protivnicilor oprindu-le şi la pocăinţă
îndreptează viaţa noastră spre poruncile îndreptîndu-mă. Şi în vremea ieşirii mele,
Tale; sufletele noastre le sfinţeşte, ticălosul meu suflet păzindu-l şi
trupurile curăţeşte, cugetele îndreptează, întunecatele chipuri ale viclenilor diavoli
gîndurile curăţeşte şi ne izbăveşte pe noi departe de acesta izgonindu-le. Şi în ziua
de tot necazul celor rele şi al durerii. înfricoşătoarei judecăţi de munca cea
Înconjoară-ne pe noi cu sfinţii Tăi îngeri, veşnică izbăvindu-mă şi slavei celei
ca prin mijlocirea lor fiind păziţi şi negrăite a Fiului tău şi Dumnezeului nostru
povăţuiţi, să ajungem la unirea credinţei şi moştean pe Mine arătîndu-mă. Pe care să
la cunoştinţa slavei Tale celei neapropiate, o şi dobîndesc, Stăpîna mea, Preasfîntă de
că binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu Născătoare, prin mijlocirea şi
Doamne miluieşte. (de 3 ori) Slavă..., sprijinul tău. Cu harul şi cu iubirea de
Şi acum..., Ceea ce eşti mai..., Întru oameni a Unuia-Născut Fiului tău, a
numele Domnului…, binecuvintează. Domnului şi Dumnezeului şi Mîntitorului
Preotul: Dumnezeule, milostivește-te nostru Iisus Hristos, Căruia se cuvine
spre noi și ne binecuvintează, luminează toată slava, cinstea şi închinăciunea,
fața Ta spre noi și ne mîntuiește. împreună cu Cel fără de început al Lui
Citeţul 2: Amin. Nepătată, Părinte şi cu Preasfîntul şi bunul şi de
neîntinată, nestricată, fără prihană, curată viaţă făcătorul Duhul Lui, acum şi pururea
Fecioară, a lui Dumnezeu Mireasă; şi în vecii vecilor. Amin.
Stăpînă, care pe Dumnezeu-Cuvîntul cu Şi ne dă nouă, Stăpîne, celor ce
oamenii, prin preaslăvită naşterea ta, L-ai mergem spre somn, odihnă trupului şi
unit şi firea cea lepădată a neamului sufletului; şi ne păzeşte pe noi de
nostru cu cele cereşti ai împreunat-o; ceea întunecatul somn al păcatului şi de toată
ce eşti singură nădejdea celor fără de întunecata şi cea de noapte patimă a
nădejde şi celor biruiţi ajutătoare; gata dulceţii. Conteneşte întărîtările patimilor,

36
stinge săgeţile vicleanului cele aprinse, Binecuvîntaţi, Părinţi sfinţiţi, şi mă
cele pornite asupra noastră cu vicleşug. iertaţi pe Mine, păcătosul!
Zburdările trupului nostru le potoleşte şi Poporul: Dumnezeu să te ierte şi să
tot gîndul nostru cel pămîntesc şi trupesc te miluiască, Părinte sfinţite.
adoarme-l. Şi ne dăruieşte nouă, Preotul zice ectenia:
Dumnezeule, minte deşteaptă, cuget curat, S ă ne rugăm pentru pacea lumii.
inimă trează, somn uşor şi de toată Doamne miluieşte.
nălucirea sataneri nestrămutat. Soală-ne Pentru buna sporire şi întărirea
dreptmăritorilor creştini.
pe noi în vremea rugăciunii, întăriţi întru
Pentru Marele Domn şi Părintele nostru,
poruncile Tale şi pomenirea judecăţilor Preafericitul Patriarh Kiril, şi pentru Domnul nostru,
Tale întru noi nestricată avînd-o. Înalt Preasfinţitul Mitropolit Vladimir, şi pentru
Cuvîntare de slava Ta în toată noaptea ne Domnul nostru, Preasfinţitul Episcop Nicodim şi
dăruieşte, ca să cîntăm şi să binecuvîntăm pentru toţi cei întru Hristos fraţi ai noştri.
Pentru de Dumnezeu păzită țara noastră,
şi să slăvim, preacinstitul şi
stăpînirea, oastea și poporul ei. (la mănăstiri se
preaîncuviinţatul Tău nume, al Tatălui şi al pomenesc starețul și frații)
Fiului, şi al Sfîntului Duh, acum şi pururea, Pentru cei ce ne urăsc şi pentru cei ce ne
şi în vecii vecilor. Amin. iubesc pe noi.
Preaslăvită pururea Fecioară Pentru cei ce ne miluiesc şi ne slujesc nouă.
binecuvîntată, de Dumnezeu Născătoare, Pentru cei ce ne-au poruncit nouă
nevrednicilor să ne rugăm pentru dînşii.
du rugăciunea noastră la Fiul tău şi
Pentru izbăvirea celor robiţi.
Dumnezeul nostru şi cere să mîntuiască Pentru părinţii şi fraţii noştri care sînt
prin tine sufletele noastre. departe.
Nădejdea mea este Tatăl, scăparea Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi prin
mea este Fiul, acoperămîntul meu este aer.
Duhul Sfînt, Treime Sfîntă, Slavă Ţie. Pentru cei ce zac în neputinţe.
S ă ne rugăm şi pentru îmbelşugarea roadelor
Toată nădejdea mea spre tine o pun,
pămîntului.
Maica lui Dumnezeu, păzeşte-mă sub Ş i pentru toţi ortodocşii creştini.
acoperămîntul tău. S ă fericim pe conducătorii ţării.
Preotul: Slavă Ţie, Hristoase Pe arhiereii ortodocşi.
Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ţie. Pe ctitorii sfîntului locaşului acestuia.
Pe părinţii şi învăţătorii noştri
Corul: Slavă..., Şi acum..., Doamne,
Ș i pe toţi cei mai înainte adormiţi părinţi şi
miluieşte, (de 3 ori) …binecuvintează. fraţi ai noştri ortodocşi, care odihnesc aici şi
Preotul: Hristos, adevăratul pretutindeni. S ă zicem şi pentru aceştia.
Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Doamne miluieşte (de 3 ori)
Preacuratei Maicii Sale, ale preacuvioşilor Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri,
şi de Dumnezeu purtătorilor părinţilor Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
miluieşte-ne pe noi.
noştri şi ale tuturor sfinţilor, să ne
Amin.
miluiască şi să ne mîntuiască pe noi, ca un
bun şi de oameni Iubitor.

37