Sunteți pe pagina 1din 19

SLUJBA

CUVIOSULUI AMFILOHIE
DE LA POCEAEV
(29 aprilie/ 12 mai)
1
Tipărită
cu binecuvîntarea Prea Sfințitului

NICODIM
Episcop de Edineț și Briceni

© Seminarul Teologic Liceal de fete „Sf. Cuv. Mc. Elisabeta”

Edineț

2
LA VECERNIA MICĂ
La Doamne strigat-am... pe 4, glasul 1: rugăm, roagă-te, Stăpînă, către
Podobie: Cereștilor cete...: Domnul ca să ne învrednicească
Doamne ajută mie să laud și pe noi, credincioșii săi robi,
să fericesc după vrednicie pe sluga dăruindu-ne iertare de păcate,
Ta; luminează-mi mintea ca să slobozire de răutățile trupești și să
slăvesc în cîntări preaslăvitele lui ne mîntuiască pe noi.
nevoințe. L A S T I H O A V N Ă, glasul al 2-lea:
Să cîntăm cîntare frumos Podobie: Casa Efratului...
glăsuitoare stelei Poceaevului, care Biserică a Cuvîntului lui
pe bolta Bisericii sfinților ruși, Dumnezeu inima ta ți-ai făcut-o,
luminos strălucește, pe minunatul fericite părinte Amfilohie, și ești
și sfîntul Amfilohie. rugător pentru noi și vindecător al
Astăzi pămîntul Volîniului se neputințelor noastre.
laudă cu nevoințele tale și se
Stih: Cinstită este înaintea Domnului
veselește avîndu-te pe tine moartea cuvioșilor Lui.
apărător și rugător sîrguincios
Astăzi cu psalmi laudă
pentru mîntuirea sufletelor
pămîntul Volîniului pe plăcutul
noastre.
său, pe cuviosul Amfilohie, a
Grabnic ajutător în boli și
credinței ortodoxe întărire.
mîngîietor milostiv în scîrbe te-ai
Stih: Fericit bărbatul care se teme de
arătat, Cuvioase părintele nostru Domnul, întru poruncile Lui va voi foarte.
Amfilohie, care cu cuvîntul și cu
viața sfinților doctori fără de Să ne urcăm în muntele
arginți te-ai asemănat. Domnului și acolo să ne închinăm
cinstitelor moaște ale fericitului
Slavă..., glasul al 6-lea:
Amfilohie, care izvorăsc har.
Slăvește astăzi sfînta Rusie pe Slavă..., glasul al 6-lea:
noul și slăvitul ei făcător de
minuni, pe fericitul Părintele Primește acum rugăciunea
nostru Amfilohie, care multe noastră, Preacuvioase, și pe cei ce
scîrbe în viață a răbdat și multă aleargă la tine, nu-i depărta,
răsplată în ceruri a primit, și Amfilohie, părintele nostru, căci
roagă pe Sfînta Treime pentru tu ești rugător al locașului
sufletele noastre. Poceaevului și a tot pămîntul
Volîniului întărire.
Și acum..., a Născătoarei:
Și acum..., a praznicului sau aceasta:
Născătoare de Dumnezeu, tu
ești vița cea adevărată, care ai Preacurată Fecioară, bucură-
odrăslit nouă rodul vieții; ție ne te, că neîncetat se slăvesc în
3
locașul tău din Poceaev fericiții ortodocși te-a arătat Bisericii Sale,
aleșii tăi, doimea de cuvioși. Hristos Dumnezeul nostru,
Cuvioase părintele nostru
Troparul, glasul al 4-lea: Amfilohie, Aceluia cu osîrdie
Al pămîntului Volîniului roagă-te ca să ne izbăvească de
preaslăvit nevoitor și al mănăstirii năvălirile vrăjmașilor și să
Poceaevului vrednic locuitor, mîntuiască sufletele noastre.
tămăduitor minunat al oamenilor

LA VECERNIA MARE

La Doamne, strigat-am..., stihirile pe 8, Al credinţei ortodoxe neclintit


glasul 8:
mărturisitor te-ai arătat,
Veseliţi-vă soboare drept- înfruntînd pe cei necredincioşi, şi
slăvitoare, veseleşte-te mănăstire a puterea lui Hristos s-a arătat întru
Poceaevului, în această zi de tine, dăruindu-ți răbdare, iar celor
pomenire a Cuviosului părinte neputincioşi vindecare, şi pe care a
Amfilohie, care acum stă înaintea o căuta şi pe noi ne înveţi prin
lui Dumnezeu ca un ostaş nebiruit evlavioase nevoinţe.
al lui Hristos, şi ca un vas nesecat Prin nevoinţa purtării crucii şi
al dragostei (de Dumnezeu), varsă pe calea strîmtă a desăvîrşirii ai
cu milostivire nouă rîurile pline de dobîndit dragostea lui Dumnezeu,
har ale vindecărilor. mărturisitor neclintit al cinstirii
Luminat fiind cu harul de sus, de Dumnezeu şi mustrător
te-ai ferit de înşelăciunile lumii şi neînfricat al necredinţei; doctor
păşind pe calea săvîrşirii faptelor fără de arginţi şi învăţător
bune, de îndoit har te-ai preaînţelept în viaţă te-ai arătat,
învrednicit, care, ca pe un dar Cuvioase părinte, pomeneşte-ne şi
dumnezeiesc, îl dai cu îndurare pe noi, cei care cerem mijlocirea
credincioşilor, pe cei uscaţi ta.
Alte stihiri, glasul 2:
tămăduindu-i, pe orbi luminîndu- Veniţi, soboarelor din pămîntul
i, din cei stăpîniţi de demoni Rusiei, să-l slăvim pe mijlocitorul
duhurile izgonind şi orice grea şi rugătorul pămîntului nostru, pe
neputinţă vindecînd; pentru Cuviosul Amfilohie; şi căzînd la
aceasta ne rugăm ţie: vindecă şi cinstitele lui moaşte, din adîncul
bolile noastre, ca izbăvindu-ne de inimii, toţi să strigăm: izbăveşte-
acestea, să-L preaslăvim pe ne pre noi, Cuviosule al lui
Hristos Dumnezeu. Hristos, căci suntem osîndiţi de
4
multe uneltiri şi necazuri de la căci prin acestea numele Său este
nevăzutul vrăjmaş. slăvit şi cei bolnavi mîngîiere
Podoabă călugărilor şi bucurie primesc; nu ne lipsi nici pe noi,
cuvioşilor te-ai arătat, fericite neputincioşii, de cercetarea
părinte Amfilohie, cel ce ai iubit rugăciunilor tale.
virtutea mai mult decît toate Și acum..., a Născătoarei, sau a
dulceţile lumii şi slăvit te-ai praznicului:
împodobit cu ea ca într-o haină de Împăratul cerurilor, pentru
nuntă, intrînd în cămara cerească iubirea de oameni pe pămînt S-a
unde în veci te veseleşti cu Mirele arătat şi cu oamenii a vieţuit; că,
Hristos. din Fecioară curată trup luând şi
În post şi rugăciune ţi-ai dintr-Însa ieşind cu adăogirea firii
petrecut viaţa, Cuvioase; cu omeneşti: un Fiu este, îndoit în
smerenia şi răbdarea cursele fire, dar nu în feţe. Pentru aceasta,
diavoleşti le-ai biruit; cu suferinţa propovăduindu-L pe Dînsul
şi dragostea pe cei rătăciţi i-ai Dumnezeu desăvârşit şi om
îndrumat; cu chipul vieţii tale pe desăvârşit cu adevărat,
aceştia în dreapta credinţă i-ai mărturisim pe Hristos, Dumnezeul
întărit şi tuturor celor ce au venit nostru, pe Care roagă-L, Maică
la tine cu credinţă, binecuvîntare nenuntită; să se miluiască sufletele
le-ai dăruit. noastre.
Astăzi se bucură întreaga V O H O D: Lumină lină...
Sfîntă Rusie, slăvind în cîntări şi P R O C H I M E N U L zilei
laude pe nou-preaslăvitul ei
PAR EM IIL E
nevoitor, pe Cuviosul părintele
De la Înţelepciunea lui Solomon, citire:
nostru Amfilohie, cel ce prin
(III, 1-9)
nevoinţele sale luminează ca un
luminător întreaga lume şi Sufletele drepţilor sînt în mîna
împreună cu Sfîntul Iov roagă pe lui Dumnezeu şi nu se va atinge de
Stăpîna lumii să se mîntuiască ele munca. Părutu-s-a întru ochii
sufletele noastre. celor nepricepuţi a muri şi s-a
Slavă…, glasul al 8-lea: socotit pedepsire ieşirea lor, şi
mergerea de la noi – sfărîmare, iar
Doctorule fără de arginţi şi
ei sînt în pace. Că înaintea feţei
făcătorule de minuni, Cuvioase
oamenilor, de vor lua şi muncă,
Amfilohie, astăzi aducem cîntare
nădejdea lor este plină de
de mulţumire lui Dumnezeu,
nemurire. Şi puţin fiind pedepsiţi,
Dătătorului tuturor bunătăţilor,
cu mari faceri de bine se vor
pentru mulţimea vindecărilor
dărui, că Dumnezeu i-a ispitit pe
dăruite prin tine credincioşilor,
dînșii şi i-a aflat Sieşi vrednici. Ca
5
aurul în ulcea i-a lămurit pe ei şi Sta-va împotriva lor duhul puterii
ca o jertfă de ardere întreagă i-a şi ca un vifor va vîntura pe ei, şi va
primit. Şi în vremea cercetării sale pustii tot pămîntul fărădelegii, şi
vor străluci şi ca scînteile prin paie răutatea va răsturna scaunele
vor fugi, judeca-vor limbi şi vor puternicilor. Auziţi dar, împăraţi
stăpîni popoare, şi va împărăţi şi înţelegeţi, învăţaţi-vă,
întru dînşii Domnul în veci. Cei ce judecătorilor marginilor
nădăjduiesc spre Dînsul vor pămîntului. Ascultaţi, cei ce
înţelege adevărul şi credincioşii în stăpîniţi mulţimi şi cei ce vă trufiţi
dragoste vor petrece cu Dînsul, că întru popoarele neamurilor. Că de
dar şi milă este întru cuvioşii Lui la Domnul s-a dat vouă stăpînirea
şi cercetare întru aleşii Lui. şi puterea de la cel Preaînalt.
De la Înţelepciunea lui Solomon, citire: De la Înţelepciunea lui Solomon, citire:
(V, 16-24; VI, 1-3)
(IV, 3-15)
Drepţii în veci vor fi vii şi de la Dreptul, de va ajunge să se
Domnul plata lor, şi purtarea de sfîrşească, întru odihnă va fi, că
grijă pentru dînşii de la Cel bătrîneţile sînt cinstite, nu cele de
Preaînalt. Pentru aceasta, vor lua mulţi ani, nici cele ce se numără
împărăţia podoabei şi stema cu numărul anilor. Şi cărunteţile
frumuseţii din mîna Domnului, sînt înţelepciunea oamenilor şi
căci cu dreapta Sa îi va acoperi pe vîrsta bătrîneţilor viaţă
ei şi cu braţul Său îi va apăra. nespurcată. Plăcut lui Dumnezeu
Lua-va toată arma dragostea Lui făcîndu-se, L-a iubit; şi, vieţuind
şi va întrarma făptura spre între păcătoşi, s-a mutat. Răpitu-s-
izbînda vrăjmaşilor, îmbrăca-Se- a ca să nu schimbe răutatea
va în ziua dreptăţii şi-Şi va pune mintea lui sau înţelepciunea să
Lui coif judecata cea nefăţarnică. înşele sufletul lui. Că rîvna
Lua-va pavăza nebiruită sfinţenie răutăţii întunecă cele bune şi
şi va ascuţi cumplită mînie întru neînfrînarea poftei schimbă gîndul
sabie, şi va da război împreună cu cel fără de răutate. Sfîrşindu-se
dînsul lumea asupra celor fără de peste puţin, au plinit ani
minte. Merge-vor drept îndelungaţi. Că plăcut era
nimeritoare săgeţile fulgerilor şi, Domnului sufletul lui, pentru
ca dintr-un arc bine încordat al aceea, S-a grăbit a-l scoate pe
norilor, la ţintă vor lovi, şi, din dînsul din mijlocul răutăţii. Şi
mîna cea aruncătoare de pietre popoarele văzînd şi necunoscînd,
pline, se vor arunca grindine. nici punînd în gînd una ca aceasta,
Întări-se-va asupra lor apa mării că dar şi milă este întru cuv ioşii
şi rîurile îi vor îneca de năprasnă. Lui şi cercetare întru aleşii Lui.
6
L A L I T I E, glasul 1-îi: dumnezeiesc l-ai umplut, iar
Cum te vom numi, o, cursele demonice le-ai surpat, pe
Amfilohie?! Doctor plin de har, Dumnezeu în Treime slăvindu-L,
căci cu harul lui Dumnezeu Căruia roagă-te, fericite, pentru
vindeci neputințele multora; mîntuirea sufletelor noastre.
mărtuisitor neclintit, căci Stih: Cinstită este înaintea Domnului
prigoana și răutatea cu bărbăție moartea cuvioșilor Lui.
le-ai răbdat; înger pămîntesc, căci Gîndind la scurtimea vieții
rugător și păzitor al mănăstirii pămîntești, mintea ți-ai îndreptat-
Poceaevului te avem; pentru o la cele veșnice și toate cele
aceasta strigăm ție, fericite: trecătoare din inimă le-ai
mîntuiește-ne pe noi cu îndepărtat; și iubind pe Unul
rugăciunile tale. Dumnezeu, ai dus viață
Slavă..., glasul al 8-lea: bineplăcută Lui; fericirea veșnică
Pămîntul se veselește și cerul ai dobîndit, de unde lui Hristos
se bucură săvîrșind astăzi roagă-te, preacuvioase, ca să
pomenirea fericitului părintelui dobîndim și noi acestea.
nostru Amfilohie, acesta împreună Stih: Fericit bărbatul care se teme de
Domnul, întru poruncile Lui va voi foarte.
cu cuviosul părintele nostru Iov se
află la tronul Împăratului slavei și Asupra patimilor trupești te-
se roagă pentru noi, cei ce astăzi ai împotrivit, purtătorule de
luminat săvîrșim pomenirea lui. Dumnezeu; pe Hristos în inima ta
Și acum..., a Născătoarei: cu rîvnă L-ai urmat și poruncile
Lui cu osîrdie îndeplinindu-le, te-
Născătoare de Dumnzeu ai învrednicit de harul lui
Fecioară, tu ești credincioșilor
Dumnezeu, tu, care ai slujijt cu
mîntuire, și acoperemînt celor ce vrednicie bisericii, iar acum în
aleargă la tine cu credință;
cereștile locașuri te-ai sălășluit,
preacurată pe tine numindu-te, că unde stînd la tronul Stăpînului,
ai născut pe Dumnezeu în chip de roagă-te pentru mîntuire
negrăit, Care schimbă firea sufletelor noastre.
oamenilor
Slavă..., glasul al 8-lea:
L A S T I H O A V N Ă, glasul 1-îi:
Podobie: Cereștilor cete...
Apărător slăvit al Treimii te-
ai arătat, purtătorule de
Sosind ziua pomenirii tale, Dumnezeu, Părinte, Tatălui și
preacuvioase Amfilohie, Fiului și Duhului Sfînt, cu
credincioșii adunîndu-se, cîntă vrednicie, în viața ta ai slujit;
nevoințele tale, prin care sufletul ți Biserica Ei cea din sfînta
l-ai curățit și de darurile Duhului mănăstire a Poceaevului de
7
batjocură și de spurcare ai apărat- Cum nu ţi s-a stricat pântecele?
o și pe viclenii luptători împotriva Mari minuni întru Tine şi
lui Dumnezeu i-ai rușinat; și înfricoşătoare taine pe pământ
pentru aceasta, de diavol de multe vedem cu uimire săvârşindu-se,
ori ai fost încercat, dar cu puterea Preasfântă, şi ca o vrednică
Sfintei Treimi, toate acestea cu datorie îţi pregătim peştera pe
bărbăție le-ai răbdat. pământ şi ne rugăm cerului să
Și acum..., a Născătoarei sau a arate steaua; iar de la răsăriturile
praznicului: pământului magii vin la apusuri
Ceea ce nu ştii de mire, ca să vadă mântuirea oamenilor;
Fecioară, de unde ai venit? Cine un P runc hrănindu-se cu lapte.
este tatăl tău sau cine este maica
ta? Cum porţi Ziditorul în braţe?

LA U TREN IE

La Dumne zeu este Domnul... se cîntă să Te sălășluiești în ei; și să se


troparul Praznicului, de două ori, Slavă..., laude de Tine cei ce iubesc numele
troparul cuviosului, Şi acum..., a Praznicului. tău, căci Tu binecuvintezi pe cel
După catis ma întîi, Sedealna, drept, Doamne, și cu arma
glasul 1-îi: buneivoiri ne-ai încununat pe noi.
Munți și dealuri, săltați; Și acum..., a Născătoarei sau a
praznicului:
pămîntul Volîniului, veselește-te,
căci astăzi Lavra Poceaevului dis- Preasfîntă Născătoare de
de-dimineață cîntare aduce Dumnezeu, mîntuiește-ne pe noi,
Stăpînei; cîntați Domnului cîntare cei ce pierim în păcate, pe cei
nouă, că minunat a făcut Domnul, scîrbiți și întristați, pe cei în
înălțîndu-l de la noi la raiul cel de deznădejde căzuți, pe cei flămînzi
sus pe rugătorul cel neadormit și goi și istoviți de boli, în năpaste
pentru toată lumea, pe înțelepțitul de multe feluri aflîndu-ne;
de Dumnezeu Amfilohie. așteptînd bucuria apărării tale.
Slavă..., După a doua catis mă, Sedealna
Preacuvioase părinte glasul al 2-lea:
Amfilohie, cu psalmistul strigi Cu bogăția bunățății, a
Domnului așa: Ia aminte la glasul blîndeții și a îndelungii răbdări
rugăciunii acesteia, să se dumnezeiești, pe calea mîntuirii ai
veselească toți cei ce nădăjduiesc fost povățuit, cuvioase Amfilohie.
spre Tine; în veac să se bucure și Cu ochii trupești ai văzut pe
adormitul părinte egumen, iar în
8
suflet ai auzit cuvintele lui Hristos bucură-te, că împreună cu Sfîntul
zicînd: Vino după Mine și adu Iov luminezi în locașul Maic ii lui
roade vrednice de pocăință. Dumnezeu; bucură-te, cuvioase
Slavă..., părinte Amfilohie, rugător pentru
Cu dragoste strigi către noi, sufletele noastre.
Cuvioase: Pînă cînd veți iubi Slavă..., Și acum..., a Născătoarei:
deșertăciunea și căutați minciuna, Mijlocirea ta cea tare,
pînă cînd veți spune: Cine ne va Născătoare de Dumnezeu și
arăta nouă cele bune? Fii și fiice luminata ta slavă pe muntele
ale oamenilor, mîncați jertfa Poceaevului s-a arătat în izvorul
dreptății și nădăjduiți în Domnul, dătător de viață și în chipul tău
însemnînd peste noi lumina Feței făcător de minuni; cu tine acum
lui Dumnezeu; cînd am strigat ne lăudăm și ne veselim toți, căci
către Domnul, El ne-a auzit. către Fiul tău, Hristos, Dumnezeul
Și acum..., a Născătoarei sau a nostru, mijlocești către cei care
praznicului: aleargă la tine.
Născătoare de Dumnezeu, Antifonul întîi, glasul al 4-lea.
ajutătoarea creștinilor, adăpostul Din tinereţile mele...
tuturor celor ce caută mîntuire, P R O C H I M E N, glasul al 4-lea:
apărătoarea celor ce se nevoiesc
Cinstită este înaintea Domnului
cu bună nevoință, cetelor
moartea cuvioșilor Lui.
demonice înfruntare,
Stih: Ce voi răspunde Domnului pentru
binecuvîntarea celor ce trăiesc cu toate care mi-a dat mie.
întreagă înțelepiune, roagă-te
Sfintei Treimi ca să ne ierte Toată suflarea...
greșelile noastre. Evanghelia de la Matei XI, 27-30
După Polieleu, sedealna, Psalmul 50
glasul al 2-lea: Slavă..., glasul al 2-lea:

Veniți adunarea postitorilor și Pentru rugăciunile


toți iubitorii de prăzuire la Preacuviosului Amfilohie,
muntele Poceaevului; veniți să Milostive, curăţeşte mulţimea
alcătuim ceată duhovnicească și greşelilor noastre.
către cuviosul Părintele nostru Şi acum...,
Amfilohie așa să strigăm: Bucură- Pentru rugăciunile Născătoarei
te, părinte sfințite, care cu de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte
lacrimile tale pe Faraonul cel mulţimea greşelilor noastre.
gînditor l-ai înecat; bucură-te, că
Stih: Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare
trupul tău pentru viața veșnică cu mila Ta şi, după mulţimea îndurărilor Tale,
postul și ostenela l-ai istovit; curăţeşte fărădelegile noastre.

9
Și stihira glasul al 6-lea: A Născătoarei:
Astăzi, harul Sfîntului Duh Viața ta în mîinile Maicii lui
ne-a adunat împreună cu cetele Dumnezeu ai predat-o, sfinte, și în
îngerilor și soborul Sfinților din casa ei, pe muntele Poceaevului,
Volîni, să prăznuim pomenirea te-ai sălășluit, unde cu credință,
atotlăudatului Amfilohie, care cu dreptate și vrednicie ai slujit
îndrăzneală se roagă pentru Preacuratei.
pămîntul nostru, ca în pace și Alt Canon
bunăstare să se afle și să se Cu o singură inimă și o
mîntuiască sufletele noastre. singură gură, credincioșilor, să
proslăvim pe cuviosul Amfilohie,
CAN O AN E LE starețul de la Poceaev, care prin
Canonul Născătoarei sau al praznicului cu viața sa cea sfîntă și mult-
irmosul pe 6 și al Sfîntului pe 8.
nevoitoare a proslăvit pe
Canonul întîi al Cuviosului Amfilohie.
Dumnezeu Cel minunat întru
Cîntare 1-îi, glasul al 4-lea:
sfinții Săi și iubitor de oameni.
Irmos: Adîncul mării vieții cu
Noianul Mării Roșii cu urme picioare neudate, preacuviosul
neudate, pedestru trecîndul Israel Amfilohie a călătorit; și, după
cel de demult, cu mîinile lui Moise porunca lui Hristos, sufletul său
în chipul crucii, puterea lui Amalic pentru aproapele punîndu-l, în
în pustie a biruit. Dumnezeu și l-a aflat.
Doamne, trimite nouă ajutor Slavă...,
plin de har, ca să putem lăuda pe De lumea aceasta lepădîndu-
plăcutul tău, părintele nostru te, în sfîntul locaș al Poceaevului
Amfilohie, pe nevoitorul te-ai sălășluit, preacuvioase
blagocestiei și podoaba Lavrei Amfilohie, unde slujitor credincios
Poceaevului. al Treimii Celei dătătoare de viață
Dragostea și evlavia și păstor bun te-ai arătat, sufletul
părintească din copilărie văzîndu- tău punîndu-l pentru turma oilor
le, acestea toată viața cu vrednicie cuvîntătoare ale lui Hristos.
le-ai purtat, urcînd din putere în
Și acum..., a Născătoarei:
putere.
Chiar și încojurat fiind în Mare îndrăznire avînd, Maica
lupte de vrăjmașii văzuți, însă ai lui Dumnezeu, pentru neamul
ocolit a fi robit de patimile omenesc, pe Domnul roagă-L să
vrăjmașilor nevăzuți, ne izbăvească de toate nevoile și
preacuvioase, supunînd trupul scîrbele, dar mai mult să ne
duhului. mîntuiască de pieirea cea veșnică.
10
Cîntarea a 3-a: ești fratele meu în Hristos și
Irmos: împreună purtător de Dumnezeu.
Se veselește de Tine Biserica Slavă...,
Ta, Hristoase, strigînd: Tu ești Se bucură de tine frații Lavrei
puterea mea, Doamne, scăparea și din Poceaev, cîntînd: Tu ești
întărirea. rugătorul nostru către Domnul și
Cînd te aflai lîngă sicriul puternic apărător.
egumenului, ți-a descoperit Și acum..., a Născătoarei:
Domnul toată deșertăciunea vieții
Totdeauna mîntuiește,
acesteia trecătoare, atunci tu ai
Fecioară Preacurată, pe toți cei
mărturisit înaintea tuturor
care cer mila ta, căci nu avem alt
păcatele tale, ca să nu te lipsești de
ajutor nici altă nădeje afară de
viața cea veșnică și fără de sfîrșit.
tine.
Numit ai fost Iosif, fericite,
care înseamnă „înmulțit”, căci din C O N D A C, glasul al 2-lea:
belșug aveai să înmulțești harul lui Cu bunăvoința fecioarei
Dumnezeu. Preacurate, în locașul ei din
Cînd ai fost ridicat la treapta Poceaev te-ai sălășluit, unde viața
preoției, sfinte, atunci rugăciunile, ta în nevoință și multe scîrbe ai
cererile și nevoințele tale le-ai petrecut; cu darul rugăciunii
înmulțit; demonii, nerăbdînd viața minții te-ai îmbogățit și în
ta cea cuvioasă, de multe ori Împărăția Cerurilor, la tronul lui
doreau să te nimicească, dar, cu Dumnezeu, te-ai înălțat; ca aurul
puterea lui Dumnezeu, totdeauna în foc te-ai curățit și fără răutate,
ai fost păzit. ca un prunc te-ai făcut; pentru
care noi strigăm ție: Bucură-te,
A Născătoarei:
Amfilohie, părinte fericite,
Mai slăvită fără de asemănare tămăduitorule și făcătorule de
decît Serafimii și mai cinstită decît minuni.
Heruvimii, Preasfîntă Fecioară,
Sedealna, glasul al 3-lea:
ascultă rugăciunea și cererea
noastră și ajutorul tău nu-l Cuvioase Amfilohie, te-ai
depărta de la noi. umplut de dragostea lui Hristos și,
din plinătatea inimii, cu buzele ai
Alt canon
vorbit; cu Duhul Sfînt ai povățuit
Se bucură de tine lauda pe cei ce au căutat mîntuirea
Poceaevului, zicînd: Tu ești alesul sufletului și, după învățătura
lui Hristos și demonilor rană. sfinților părinți, i-ai îndrumat să
Se veselește de tine cuviosul meargă pe calea cea dreaptă; să se
părintele nostru Iov, strigînd: Tu lepede de faptele deșarte, de
11
gîndurile amăgitoare și să se în scîrbe, i-ai mîngîiat și i-ai
mîntuiască cu smerită cugetare în întărit.
Domnul; i-ai binecuvîntat și Mulțime de lacrimi ai vărsat,
asemenea făcliei i-ai luminat pe cei Cuvioase, pentru fiii cei rătăciți ai
ce șed în întunericul neștiinței; Bisericii, care au uitat pe
pentru care roagă-te Împăratului Dumnezeu și bunătățile cele
ceresc ca să ne lumineze și pe noi trecătoare le-au iubit mai mult
cu Harul Său. decît pe cele veșnice.
Slavă..., Și acum..., A Născătoarei:
Sufletul meu cel încărcat cu Pe cei ce te cinstim pe tine și
mulțime de păcate, Născătoare de cu cîntări te mărim, nu ne
Dumnezeu, cu arătarea luminii îndepărta pe noi, P reasfîntă
tale celei nematerialnice Fecioară, căci altă mijlocitoare și
strălucește-l, ca ceea ce ești ușă apărătoare afară de tine nu avem
cerească și din focul cel veșnic mă Alt canon
izbăvește pe mine, cel ce cu
credință și cu dragoste te slăvesc Genunchii tăi au slăbit de
pe tine, Fecioară Preacurată. post, Cuvioase Amfilohie, iar cu
sufletul bărbătește ai stat, cîntînd
Cîntarea a 4-a:
cu vrednicie: Slavă puterii Tale,
Irmos:
Doamne!
Văzîndu-Te Biserica ridicat pe Cu osîrdie ostenindu-te
Cruce de voie pe Tine, Soarele pentru mîntuirea sufletului tău,
dreptății, a stat în rînduiala sa, cu te-ai înflăcărat cu dragostea lui
cuviință strigînd: slavă puterii Tale, Hristos, Amfilohie cuvioase,
Doamne. umplîndu-te de Dumnezeiescul
Locaș ales al Duhului Sfînt ai har.
fost; multor bolnavi, cu ajutorul
Slavă...,
Harului Dumnezeiesc, vindecare
le-ai dat; cetele demonilor le-ai Proslăvirea ta în ceata
biruit, Părinte fericite; primește și sfinților văzînd-o părinții din
acum rugăciunile noastre și din Poceaev, moaștelor tale făcătoare
rănile păcatelor ne vindecă. de minuni li se închină și strigă cu
Chip neînfricat și îndrăzneală vrednicie: Te fericim pe tine,
plină de înțelepciune către cuvioase Amfilohie.
Dumnezeu vedem la tine noi, Și acum..., a Născătoarei:
credincioșii, căci Biserica Sfintei Pururea fecioară, Preacurată,
Treimi de batjocură și pustiire ai roagă-L pe Cel Născut din Tine,
salvat-o; și pe cei credincioși, aflați Mîntuitorul lumii, pe Învățătorul
12
curăției și Atotputernicul Poceaev și cum miluiește pe toți
Ocrotiror, ca să curățească pe care cu credință vin la ea.
oamenii cei plini de stricăciune și Alt canon
să-i învrednicească pe toți de Preacuvioase părinte
desăvîrșita dragoste. Amfilohie, te-ai învrednicit de a
vedea cu mintea Lumina
Cîntarea a 5-a: Dumnezeiască, care întoarce din
Irmos: întunericul orbirii.
Tu, Doamne al meu, Lumină Preacuvioase părinte
în lume ai venit, Luminăă sfîntă, Amfilohie, cu strălucirea luminii
Care întorci din întunericul cunoașterii lui Dumnezeu chiar și
necunoștinței pe cei ce Te laudă cu pînă astăzi luminezi locașul din
credință. Poceaev și pe toți cei care vin la
Cînd ai fost pus în temniță cu El.
cei îndrăciți și lipsiți de minte, Slavă...,

Cuvioase, de cumpliții prigonitori; Doamne, pentru rugăciunile


legîndu-te și chinuindu-te, Cuviosului Amfilohie, Lumina Ta
împreună cu Apostolul ai strigat: arat-o nouă și din întunericul
Cuvîntul lui Dumnezeu nu se orbirii ne scoate pe noi, cei ce Te
leagă. cîntăm pe Tine.
Nici scîrba, nici strîmtorarea, Și acum..., a Născătoarei:
nici prigoana, nici foamea, nici Pe locul arătării Slavei Tale,
goliciunea, nici sărăcia, nici sabia, în chipul stîlpului de foc, pe
nici altă năpastă de la cel viclean Muntele Poceaevului, ai înălțat,
n-a putut să te despartă de Născătoare de Dumnezeu, celor ce
dragostea lui Dumnezeu, Părinte te iubesc pe tine, măreața Biserică
fericite. în cinstea Sfintei Treimi.
Înger pămîntesc și om ceresc Cîntarea a 6-a:
te-ai arătat, Părinte, care multe Irmos:
scîrbe în viață ai suferit fără Jertfi-voi Ție cu glas de laudă,
cîrtire, și răsplată multă în ceruri strigă Biserica către Tine, de
ai primit. sîngele diavolilor curățindu-se, cu
A Născătoarei: sîngele cel curs din coasta Ta prin
Îndurate, să vestim dar la milostivire.
toate neamurile cîte minuni a Amfilohie ai fost numit în
săvîrșit Preasfînta Născătoare de sfînta shimă, Cuvioase, adăugînd
Dumnezeu în locașul ei din osteneală la osteneală și cu faptele

13
bune, ca pe niște trepte, în Slavă...,
Împărăția cerurilor ai lucrat. Poporul suferind află în
Mulțimea de șchiopi și gîrbovi locașul din Poceaev pe doimea
care venea la tine ai vindecat-o, cuvioșilor care vindecă pe cei
iar duhurile viclene, cu blîndețea bolnavi și îndreptează pe cei
și smerenia, le-ai învins, rătăciți.
izgonindu-le din oameni. Și acum..., a Născătoarei:
Testiviteanului Ilie cu rîvnă ai Nu seacă locașul tău,
urmat; cu dragostea Născătoare de Dumnezeu, de mila
dumnezeiască inima ta ai ta cea cerească, ci mai mult, de
înfierbîntat-o și în răbdare sufletul tine îndrumat, te slăvește și laudă
tău l-ai dobîndit, iar cu proorocul ție, cu evlavie, îți cîntă, Stăpînei
Isaia strigi: Cu noi este sale, pururea Fecioarei.
Dumnezeu, înțelegeți neamuri și C O N D A C, glasul al 3-lea:
vă plecați, căci cu noi este
Dumnezeu. Ca un rîvnitor al dreptei
credințe și învățător al vieții
A Născătoarei:
blagocestive; în boli și scîrbe mare
Numele tău, P reacurată, toate ajutător și apărător stai înaintea
neamurile drept-slăvitoare Domnului, cuvioase Amfilohie,
neîncetat îl măresc și poporul în pentru care strigăm ție: Păzește
Biserică, cu dulce glas, îți cîntă: locașul în care te-ai nevoit și
Născătoare de Dumnezeu, mîntuiește-ne pe noi cu
Stăpînă, mîntuiește-ne pe noi, care rugăciunile tale, Părinte fericite.
sîntem înconjurați de multe
ICOS
încercări.
Alt canon
Mărgăritare bune ai căutat,
Cuvioase, și pe Domnul Iisus, ca
Cu glas de laudă, Doamne, un mărgăritar de mult preț
locașul din Poceaev strigă: din
aflîndu-L, pentru numele Lui
robie și din stricăciune curățește-
toate le-ai lepădat și însutit ai
ne, pentru rugăciunile P reacuratei
primit cele veșnice; acum, cu
Tale Maici și pentru doimea
sufletul tău, asemenea soarelui, în
cuvioșilor Tăi.
ceruri strălucești, iar cu moaștele
Milostenia adusă în locașul
tale mult-vindecătoare te afli pe
tău, Doamne, primește-o spre
pămînt, unde în locașul din
pocăință de la cei ce s-au izbăvit
Poceaev, de la cei ce te cinstesc,
de necurăția păcatelor, pentru
primești închinare, iar mulțimea
rugăciunile Maicii Tale și pentru
monahilor se bucură și într-un
doimea cuvioșilor Tăi.
glas strigă către tine, zicînd:
14
Bucură-te, Amfilohie, părinte Dumnezeul părinților noștri, bine
Fericite, tămăduitorule și ești cuvîntat în veci.
făcătorule de minuni. Izbăvind în timpurile de
Cîntarea a 7-a: necredință moaștele sfinților
Irmos: cuvioși Iov și Amfilohie, la care
credincioșii cu evlavie se închină,
În cuptorul persan tinerii lui
preacîntate Doamne, Dumnezeul
Avraam, arzînd mai mult de
părinților noștri, bine ești
dragostea dreptei credințe decît de
cuvîntat.
văpaia focului, au strigat:
Slavă...,
Binecuvîntat ești în Biserica slavei
Tale, Doamne. Mîntuiește și acum pe
Adăpost s-a arătat ție Lavra adevărații robii Tăi, pentru
din Poceaev și gropnița ei, care rugăciunile Cuvioșilor Iov și
Amfilohie, cu vrednicie cinstiți de
moaștele tale le-a primit, și treizeci
credincioși, Atotcîntatule Doamne,
de ani în pămînt aflîndu-se,
Dumnezeul părinților noștri, bine
puteziciunea nu le-a cuprins.
ești cuvîntat.
Din satul Maloiloveț, trupul
Și acum..., a Născătoarei:
tău în Lavra Poceaevului frații tăi
l-au adus și în gropnița frățească, Bucuria tuturor bucuriilor tu
cu cinste, l-au înmormîntat. ești, Născătoare de Dumnezeu,
Mijlocitor către Dumnezeu care nu lipsești de acoperemîntul
pentru oameni ai fost în viața ta, tău locașul din Poceaev și te rogi
Cuvioase părinte, și după pentru toți care aleargă la
adormire mijlocești pentru toți ajutorul tău.
care, cu credință, vin la racla ta și Cîntarea a 8-a:
ascultător milostiv lor le ești. Irmos:
A Născătoarei: Mîinile întinzîndu-și Daniil,
Îmbrăcată în haină aurită, ca gurile leilor cele deschise, în
Împărăteasă stai acum de-a groapă le-a încuiat; iar tinerii cei
dreapta Împăratului și Dumnezeu, iubitori de dreapta credință, cu
Stăpînă, rugîndu-te pentu toți care virtutea încingîndu-se, puterea
vin la icoana ta de pe muntele focului au stins, strigînd:
Poceaevului. Binecuvîntați toate lucrurile
Alt canon Domnului pe Domnul.
Cînd oamenii cei stăpîniți de
Mîntuind din focul ispitelor pe
demoni veneau la racla ta,
cuviosul Amfilohie și nimicind pe
Cuvioase părinte, demonii nu
ispititorul, Atotcîntatule Doamne,
puteau suferi sfințenia ta, și cu
15
glas puternic strigau, fiind arși de binecuvinteze tot pămîntul și să
focul Harului Dumnezeiesc. strige: Binecuvîntați toate
Preaslăvită minune întru tine lucrurile Domnului pe Domnul.
vedem, Preacuvioase; precum în Slavă...,
timpul vieții tale, așa și după Bucură-te, Poceaeve;
adormirea ta, pe oamenii cei prăznuiți cei ce iubiți pe Domnul,
suferinzi îi ajuți și din încercări că moaștele cuvioșilor Iov și
grele slobozești pe cei ce cu Amfilohie pe muntele cel Sfînt, în
credință vin la tine. locașul Născătoarei de Dumnezeu,
De bucurie nespusă s-au cu slavă se află; să binecuvinteze
umplut toți monahii și mirenii tot pămîntul și să strige:
cînd trupul tău, Cuvioase, treizeci Binecuvîntați pe Domnul toate
de ani ascuns în pămînt s-a aflat, slugile Domnului.
nestricat și plin de bună- Și acum..., a Născătoarei:
mireasmă.
Prăznuiește, se bucură și se
A Născătoarei:
roagă locașul din Poceaev, zicînd:
Una binecuvîntată și de Stăpîna care împărățește în veci
Dumnezeu fericită, care ai născut aici se arată, cu cutremur tot
neamului omenesc bucuria pămîntul să strige: Binecuvîntați
nespusă, umple de bucurie inimile robii Domnului pe Năsătoarea de
noastre, ca să proslăvim pe Dumnezeu.
Hristos Cel născut din tine. Cîntarea a 9-a:
Alt canon Irmos:
Hristos, piatra cea netăiată de
Bucură-te, lauda Poceaevului; mînă, cea din marginea unghiului,
prăznuiți, iubitorilor de cuvioși, s-a tăiat din tine, muntele cel
căci în locașul Născătoarei de netăiat, Fecioară, împreunînd firile
Dumnezeu se odihnesc nestricate cele despărțite. Pentru aceasta,
moaștele tămăduitorului veselindu-ne, te mărim, Născătoare
Amfilohie; să cinstească tot
de Dumnezeu.
pămîntul și să strige: Cuvioase părinte Amfilohie,
Binecuvîntați robii Domnului pe
minuni și vindecări izvorăști
Născătoarea de Dumnezeu.
tuturor celor ce vin și se roagă ție
Veselește-te, Iove
și cu evlavie se închină cinstitelor
preacuvioase; prăznuiți cei ce o
tale moaște.
iubiți pe Născătoarea de
Podoaba Lavrei Poceaevului
Dumnezeu, că în locașul ei din
te-ai arătat, Cuvioase, cu
Poceaev moaștele Sfîntului
nestricăcios trupul tău, care în
Amfilohie sînt așezate cu cinste
Biserica din Peșteră, împreună cu
alături de confratele său; să
16
cuviosul Iov, te odihnești și Dumnezeu Născătoare, prin
tuturor celor ce vin la tine, mijlocirea cuvioșilor Iov și
pururea le ajuți. Amfilohie, lumii a dăruit
Dat-ai semn, Cuvioase, pe cer, binecuvîntare.
cruce de nouri în ziua proslăvirii Slavă...,
tale arătînd; cu aceasta a De multe ori Dreptul
binecuvîntat Dumnezeu pe toți cei Răsplătitor a arătat slava voastră
ce au venit să cinstească
după moarte și bogatele locașuri
pomenirea plăcutului Său
cerești vouă vi le-a dăruit; de
Amfilohie.
unde, cuvioșilor Iov și Amfilohie,
Al Treimii
nu zăboviți cu ajutorul pentru toți
Treime nedespărțită, cinstită cei care vă cheamă pe voi în
în unime, Părinte, Fiule și Duhule Domnul.
Sfinte, mîntuiește și păzește pe toți Și acum..., a Născătoarei:
cei ce cinstesc pomenirea
Te fericesc pe tine, P reasfîntă
plăcutului Tău Amfilohie.
Născătoare de Dumnezeu, toate
A Născătoarei:
neamurile pe care le-ai mîntuit și
Una Curată și pe care continui să le mîntuiești;
Preanevinovată, pe Dumnezeu, nu ne lăsa și pe noi, neputincioșii,
fără sămînță, L-ai născut, care alergăm sub acoperămîntul
Născătoare de Dumnezeu, locașului tău.
Stăpînă, pentru rugăciunile LUM IN ÎN D A
plăcutului tău Amfilohie, acoperă-
ne și păzește-ne pe noi de tot răul. Cu nevoință bună ostenindu-
Alt canon
te, te-ai luminat în pămîntul
Volîniului ca un luminător al
Eva cu boala neascultării Harului dumnezeiesc, aprins în
blestemul a adus, tu, însă, Lavra din Poceaev; unde,
Fecioară de Dumnezeu Cuvioase Amfilohie, cu ajutorul
Născătoare, cu proslăvirea
tău, nu lași mulțimea monahilor și
sfinților tăi ascultători, Iov și
pe toți cei ce te cheamă, în Hristos
Amfilohie, care în locașul
frați și surori.
Poceaevului se odihnesc, prin
Slavă...,
nestricăcioasele lor moaște iarăși
lumii binecuvîntare ai dăruit. Luminător credinței și chip al
Părinții noștri cu virtutea vieții bineplăcute, pe muntele
ascultării din Lavra Poceaevului Poceaevului strălucit te-a arătat
în locașurile cerești, după moarte, Hristos, Mîntuitorul; și în
s-au mutat, unde Fecioara, de pămîntul nostru, cu Lumina

17
neînserată, luminezi și cu faptele cuviosului Iov; după vrednicie
cele bune, calea mîntuirii nouă ne- proslăvit în ceata cuvioșilor, ai
o arăți. mers pe calea cea îngustă și cu
Și acum..., scîrbe; intrînd în viața veșnică
Nici îngerii nu vor putea tîlcui prin porțile cele înguste, prin care
cea mai presus de minte nașterea se intră în Împărăția lui
ta, Fecioară Curată, că ai zămislit Dumnezeu, asemenea și tu ai
în pîntecele tău pe Dumnezeu moștenit-o; pentru care, povățuiți-
Cuvîntul, prin Care toate s-au ne și pe noi, ca să viețuim cu
făcut. înțelepciune și dreptate.
Bucură-te și tresaltă,
LA LA UD E
mănăstirea Poceaevului, căci în
Glasul al 5-lea:
tine a crescut pom bun, cuviosul
Podobie: Bucură-te.... Amfilohie, ce a dat nouă roadele
Bucură-te, pămîntul Duhului, care sînt: bucuria,
Volîniului, căci ție îți este întărire dragostea, pacea, răbdarea,
Lavra din Poceaev; că din ea, la credința, blîndețea, iertarea celor
cele înalte, rugăciuni îmbelșugate greșiți și de a purta greutatea
se înalță; mulțime de popor aproapelui, astfel împlinind
dreptcredincios aici se îndreaptă Evanghelia lui Hristos.
ca la casa Maicii lui Dumnezeu, Bucură-te, Amfilohie, slugă
căci aceasta, cu numele ei se bună a lui Hristos, care cu
numește, împodobindu-se cu vrednicie ai arătat starea de fiu și
icoana ei și se slăvește cu moaștele părinteasca bogăție cu osîrdie ai
cuviosului Iov și ale înmulțit-o, rîvnitor al faptelor
tămăduitorului Amfilohie. bune arătîndu-te; nenumărată
Cuvioase părinte Amfilohie, mulțime de neputincioși ai
bucuria părinților tăi, împreună vindecat și ai răbdat mari scîrbe
nevoitorule cu monahii Lavrei din întru Domnul, de la Care, întru
Poceaev, tămăduitorule al acestea mici învățîndu-te, mare în
oamenilor bolnavi și îndrăciți, Împărăția Lui acum te numești.
mustrătorule aprig al Răsărit-a astăzi pomenirea ta,
necredincioșilor, rîvnitorule al cuvioase părinte Amfilohie,
dreptei credințe și mărturisitorule, chemîndu-ne pe noi, iubitorii de
starețule purtător de duh și praznice, la lauda și slava lui
învățătorule al mîntuirii, roagă-te Hristos, Dumnezeul nostru; întru
tine izvor de minuni nouă
pentru noi către Domnul.
arătîndu-ne, și celor ce vin la
Bucură-te, Amfilohie,
cinstitele tale moaște, vindecări
următorulule al nevoințelor
dăruindu-le.
18
Slavă..., glasul al 8-lea: Eva saltă și proorocii împreună cu
Fericte părinte Amfilohie, patriarhii se bucură, Hristos Se
mijlocind pentru noi la Hristos naște ca să înnoiască pe omul cel
Dumnezeu, fii întărire tuturor căzut.
credincioșilor care la tine cad, Slavoslovia mare și Otpustul.

strigînd: Bucură-te, sălașul


Duhului Sfînt; Bucură-te, LA LI TUR GHIE
slujitorul fecioarei atotcîntate;
Bucură-te, că la Hristos pe mulți La Fe riciri din Cîntarea a 3-a şi a 6-a.
oameni i-ai adus; Bucură-te, că ai Prochime n: Cinstită este înaintea Domnului
dobîndit îndrăzneală către moartea cuvioşilor Lui. Stih: Ce voi răsplăti
Domnul, pentru care, roagă-te să Domnului pentru toate cîte mi-a dat mie?
se mîntuiască sufletele noastre.
Apostolul de la Galateni: V, 22 – VI, 2
Și acum..., a praznicului, sau aceasta:
Astăzi proorocia lui Isaia se Evanghelia de la Luca VI, 17-23.
împlinește, Fecioara vine să nască C H I N O N I C U L:
pe Hristos pentru mîntuirea
noastră și pentru a nimici păcatul. Întru pomenirea veşnică va fi
Blestemul se dezleagă și neamul dreptul, de vorbire de rău nu se va
omenesc se slobozește. Adam și teme. Aliluia.

19