Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect didactic

Şcoala Gimnazială Budila Braşov


Profesor: Leonte Anamaria
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Lecţia: Amintiri din copilărie de Ion Creangă (fragment Pupăza din tei)
Tipul lectiei: de receptare a unei opere epice
Clasa: a VI-a A
Data: 13.05.2013

Competenţe generale
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse

Competenţe specifice
3.1. diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit
3.2. identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric
4.1. redactarea textelor cu destinaţii diverse

Competenţe derivate
a) Cognitive:
Fiecare elev va fi capabil:
 să încadreze textul în gen şi specie;
 să identifice ideile principale ale subiectului;
 să povestească acţiunea urmărind momentele subiectului;
 să identifice personajele participante la acţiune
 să precizeze modurile de expunere folosite;
 să imagineze alte situaţii originale care să-l aibă ca protagonist pe Nică;

b) Psihomotorii:
Fiecare elev va fi capabil:
 să utilizeze corect mijloacele auxiliare folosite şi spaţiul tablei, respectiv al caietului, al fişelor de lucru;
c) Afective:
Fiecare elev va fi capabil:
 să manifeste receptivitate faţă de opera studiată;
 să recepteze noile informaţii ca relevante şi folositoare;
 să manifeste grijă pentru felul în care îşi construiesc răspunsurile orale precum şi pentru felul în care scriu;
 să participe cu interes la lecţie;
 să fie dispuşi să rezolve sarcinile de lucru prezentate;
 să stăpânească informaţiile spre a le putea folosi.
 să manifeste spirit de colegialitate şi cooperare în cadrul echipei;

Strategia didactică:
a. Metode şi procedee: conversaţia, explozia stelară, exerciţiul, explicaţia, lucrul cu textul, ciorchinele, lucrul pe grupe;
b. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitatea frontală, activitatea pe grupe, activitatea independentă.
c. Mijloace de învăţământ: Manual pentru clasa a VI-a, al ed. All, fişă cu informaţii teoretice, fişe de lucru cu exerciţii, tabla, caietul.
d. Resurse umane: clasa cu 30 de elevi cu capacităţi normale de lucru;
e. Resurse temporale: 45’
f. Material bibliografic:
Alina Pamfil, Limba si literatura română în gimnaziu, Ed Paralela 45, Piteşti, 2008
Nicolae Eftenie, Introducere în metodica studierii limbii şi literaturii române, Ed Paralela 45, Piteşti, 2008
Geoff Petty, Profesorul azi: metode moderne de predare, Ed. Atelier Didactic, Bucureşti, 2007

Desfăşurarea activităţii

Momentele Scenariu didactic Timp Mijloace Metode Forme de Evaluare


lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor organizare

1. Moment Profesorul asigură cadrul necesar pentru Elevii se pregătesc pentru 1' Conversaţia Frontală
organizatoric începerea lecţiei. lecţie.
2. Reactualizarea Se verifică tema pentru acasă a elevilor şi Elevii verifică tema efectuată 3’ Caietul Conversaţia Frontală Aprecierea
cunoştinţelor se fac aprecieri asupra modului de acasă şi corectează exemplelor
anterioare rezolvare a temei; eventualele greşeli. corecte
Elevii răspund întrebărilor
adresate de profesor.
3. Captarea Profesorul adresează câteva întrebări Elevii răspund întrebărilor 5’ Fişă cu Conversaţia Frontal Aprecierea
atenţiei elevilor despre opera şi autor. puse, citesc poezia. poezia răspunsului
Profesorul roagă elevii să citească o Citesc fişa cu informaţiile Fişă
poezie despre personajul principal al despre autor. informaţii
operei, cu scopul de a reaminti şi alte autor
întâmplări trăite de personaj.
Profesorul oferă elevilor o fişă cu
informaţiile esenţiale despre autor şi
operă.(Anexa 1)
4. Anunţarea Profesorul anunţă tema lecţiei şi Elevii îşi notează titlul lecţiei 1’ Caietul Conversaţia Frontal
temei şi a obiectivele principale. pe caiete.
obiectivelor
5. Dirijarea Pentru a înţelege cât mai bine textul Elevii încearcă să formuleze 25’ Explicaţia Observarea
învăţării lecţiei, voi aplica metoda Explozia stelară. cât mai multe întrebări. Fisa de Explozia Lucrul sistematică
Explic elevilor această medodă. (Anexa lucru stelară individual
2). Fiecare elev va scrie minim două
întrebări legate de textul studiat, pornind
de la întrebările scurte aflate în colţurile
stelei. Aleg, aleator, câţiva elevi şi le cer
să citească întrebarile. Răspunsul acestor
întrebări va fi dat fie de cel care le-a
compus, fie de cei din clasă.

Profesorul scrie pe tablă primele elemente Lucru pe


de structură: Timpul şi spaţiul acţiunii. Tabla Conversaţia grupe
Cere elevilor să identifice în manual Manualul
structurile corespunzătoare acestora şi să
îşi noteze în caiete citatele.
Profesorul distribuie elevilor o fişă ce
contine ideile principale ale textului.
(Anexa 3) Anunţă elevii că trebuie să Fişe de Exerciţiul Lucrul
aranjeze ideile în funcţie de ordinea Elevii aranjează ideile lucru individual
întâmplărilor la care ia parte Nică. principale, apoi unul dintre ei
le citeşte.
Este notat pe tablă al doilea element:
etapele acţiunii şi se discută despre Fişă de Lucrul cu
ordinea desfăşurării evenimentelor şi lucru textul Lucrul pe
despre momentele subiectului. grupe
Întâmplările se desfăşoară în ordine Elevii răspund întrebărilor
cronologică, putând fi identificate în text profesorului şi completează
toate momentele subiectului: expoziţiunea fişa de lucru.
(situaţia iniţială), intriga, desfăşurarea
acţiunii, punctul culminant şi
deznodământul (situaţia finală). Profesorul
pune întrebări elevilor despre fiecare
moment în parte.
Profesorul cere elevilor să se grupeze câte
4-5 şi să completeze tabelul cu ideile
specifice fiecărui moment al subiectului,
fişa de lucru (Anexa 3)
Profesorul monitorizează activitatea
elevilor şi oferă indicaţii şi îndrumări.

6. Obţinerea Prezentarea rezultatelor de către fiecare Elevii citesc ideile ce 5’ Fişă de Conversaţia Frontală Aprecierea
performanţelor grupă şi completarea acestora dacă este alcătuiesc momentele lucru rezultatelor
nevoie. Se fac aprecieri asupra modului în subiectului. corecte
care au lucrat grupele. Profesorul aduce completări
acolo unde este cazul.
7. Feed-back-ul Feedback-ul a avut loc permanent pe Elevii răspund întrebărilor 3’ Tabla Conversaţia Frontală Aprecierea
parcursul conversaţiei şi se concretizează profesorului şi completează răspunsuri-
prin aprecieri verbale. fişa de lucru. Fişă de lor oferite
Li se oferă elevilor ultima fişă de lucru. lucru de elevi
Aceştia trebuie să reconstituie drumul
pupezei. (Anexa 4)
8. Evaluarea Se fac aprecieri asupra gradului de Elevii îşi notează pe caiete 2’ Conversaţia Frontală Evaluarea
performanţelor participare şi a comportamentului elevilor. tema pentru acasă. formativă
ANEXA 3
Fişă de lucru - ,,Amintiri din copilărie” de Ion Creangă
Ideile principale

Puneţi ideile principale de mai jos în ordinea desfăşurării evenimentelor în text, numerotându-le în partea stângă.
.............Băiatul se întoarce acasă şi aude pupăza cântând.
.............Mama îl trimite dis-de-dimineaţă pe Nică să se ducă cu mâncare la prăşitori.
.............În târg, un negustor îi dă drumul pupezei care zboară.
.............Nică pleacă la târg cu gând să vândă pupăza.
.............Băiatul se întoarce de la ţarină, se urcă în tei, ia pupăza şi o duce acasă.
.............Mătuşa Măriuca îi spune Smarandei despre pupăză.
.............Smaranda pregăteşte un praznic în semn de împăcare.
.............Nică se abate pe la tei cu gând să prindă pupăza care îl trezea în fiecare dimineaţă.
Momentele subiectului
1. Expoziţiunea În expoziţiune se prezintă coordonatele spaţio-temporale”într-o dimineaţă”,”înainte de răsăritul soarelui”.
Situaţia iniţială
Nica este sculat în zori.............................................................................................................................................
2. Intriga
Cauza care produce Ca să nu mai fie sculat cu noaptea-n cap din pricina unei pupeze, Nică se gândeşte ..............
evenimentele

3. Desfăşurarea acţiunii
Şirul evenimentelor

4. Punctul culminant
Momentul de maximă
intensitate

5. Deznodământul
ANEXA 2
Explozia stelară

Scrie minim două întrebări legate de textul studiat, pornind de la întrebările scurte aflate în colţurile stelei.

Cine?

Ce? De ce?

Când? Unde?
ANEXA 1

Date despre autor și operă

Ion Creangă s-a născut la 10 iunie 1839 în satul Humuleşti. Între 1846-1855 urmează şcoala elementară din Humuleşti, după care învaţă
la Broşteni, apoi la Târgu-Neamţ şi la şcoala de catiheţi din Fălticeni. Între 1855-1858 urmează seminarul de la Socola-cursul inferior, după care se
înscrie la Facultatea de Teologie a Universităţii din Iaşi, dar nu o frecventează. În 1875 îl cunoaşte pe Mihai Eminescu. Devin buni prieteni. Eminescu
îl introduce la societatea literară Junimea şi-l ajută să debuteze în Convorbiri literare cu Soacra cu trei nurori, 1 octombrie 1875, unde va publica până
în 1878 şi celelalte poveşti. În 1881-1882 publică primele trei părţi din Amintiri din copilărie, a patra parte apărând postum.
Se stinge din viaţă la 31 decembrie 1889.

A scris - poveşti: - Punguţa cu doi bani - Harap- Alb


- Soacra cu trei nurori - Dănilă Prepeleac
- Povestea porcului - Ivan Turbincă
 Ursul păcălit de vulpe - Povestea unui om leneş

- povestiri: - Inul şi cămeşa - Cinci pâini


- Moş Ion Roată şi Unirea - Ion Roată şi Cuza- Vodă
- Acul şi barosul - Prostia omenească
- nuvela: - Moş Nichifor Coţcariul
- romanul: - Amintiri din copilărie

NICĂ – din ,,Amintiri din copilărie”

Eu sunt Nică cel hazliu


Şi de pozne mă cam ţiu.
De la Creangă aţi aflat
Câte mi s-au întâmplat:

Pupăza din tei am luat,


Cireşul l-am scuturat,
Am fugit şi la scăldat,
Mama hainele mi-a luat.

Chiar şi râie am avut!


Nici să dorm nu am putut:
Mă mânca pe mâini, pe corp,
Şi m-am răzbunat pe porc,
Vrând să-l călăresc un pic
M-a trântit ca pe-un nimic!

Să ştiţi că tot ce-aţi aflat


S-a-ntâmplat cu-adevărat!
Căci Bădiţa pe hârtie
Scrie-a lui copilărie!
ANEXA 4

Tei

Drumul pupezei

S-ar putea să vă placă și