Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ” DIN MUN. CHIŞINĂU


FACULTATEA ARTE PLASTICE ŞI DESIGN

APROBAT COORDONAT
la Şedinţa Senatului UPS „Ion Creangă” Ministerul Educaţiei al RM
din -i'i'â• Q(S'_______ 2016 nr. de înregistrare_____din________2016
Proces-1
Nicolae Chicuş
UN 11^

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÎNT

NIVELUL DE CALIFICARE
CONFORM ISCED 6

DOMENIUL GENERAL DE STUDIU 14 ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

DOMENIUL DE FORMARE 141 EDUCAŢIE ŞI FORMARE A


PROFESIONALĂ PROFESORILOR

PROGRAM DE LICENŢĂ 141.14 EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ

NUMĂRUL TOTAL DE CREDITE


DE STUDIU 240

TITLUL OBŢINUT LA LICENŢIAT ÎN ŞTIINŢE ALE


FINELE STUDIILOR EDUCAŢIEI

BAZA ADMITERII DIPLOMA DE STUDII LICEALE,


STUDII MEDII DE SPECIALITATE,
STUDII SUPERIOARE

LIMBA DE INSTRUIRE ROMÂNĂ

FORMA DE ORGANIZARE ÎNVĂŢĂMÎNT CU FRECVENŢĂ


A ÎNVĂŢĂMÎNTULUI

CHIŞINĂU, 2016

1
Planul de învăţământ pe semestre/ ani de studii
C alen d aru l u n iv ersitar
Activităţi didactice Sesiuni de examene Stagii de practică Vacanţe
A nul Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Ia rn ă Primăvară V ară
de Săpt Data Săpt Data Săpt Data Săpt Data Săpt Data Săpt Data Săpt Data Săpt Data Săpt Data
studii ămâ ămâ ămâ ămâ ămâ ămâ ămâ ămâ ămâ
ni ni ni ni ni ni ni ni ni
I 15 01.09 15 01.02 4 15- 4 24.05 2 25- 1 V. 9 01.07
24.12 31.12
23.05 09- 24.06 01-
Paşti 31.08
14.12
31.01 08.01
II 15 01.09 15 01.02 4 15- 4 24.05 2 25- 1 V. 9 01.07
24.12 31.12
09- 24.06 01-
Paşti
14.12 23.05 31.08
31.01 08.01
III 14 01.09 9 15.03 4 15- 4 24.05 1 21.09 6 01.02 2 25- 1 V. 9 01.07
24.12 31.12
25.09 14.03 01-
Paşti
20.09, 23.05 09- 24.06 31.08
26.09 31.01 08.01

14.12
IV 9 01.09 10 01.02 4 15- 3 08.04 6 15.09 2 03.05 2 25- 1 V. 9 01.07
24.12 31.12
07.04 09- 29.04 30.10 17.05 01-
Paşti 31.08
14.09,
1.11 31.01 08.01

14.12

ANUL I, SE M E ST R U L 1
Cod Denumirea unităţii de curs Total ore Numărul de ore Forma Nr.
Contac Studiu pe tipuri de de credite
Total t direct individ activităţi evaluare

C S L/P
F.01.0.001 Fundamentele ştiinţelor educaţiei 90 45 45 30 15 - E 3
F.01.0.002 Psihologia generală 90 45 45 30 15 - E 3
F.01.0.003 Istoria artei universale 1 60 30 30 15 15 - E 2
F.01.0.004 Desenul 1 120 60 60 - - 60 E 4
F.01.0.005 Pictura/ Cromatologia 1 180 90 90 - - 90 E 6
G .01.0.006 Perspectiva 60 30 30 15 - 15 E 2
G .01.0.007 Curs de limba străină 180 90 90 - 90 - E 6
S.01.0.008 Gramatica limbajului vizual 1 60 30 30 15 15 - E 2
S.01.0.009 Bazele artelor decorative 1 60 30 30 15 - 15 E 2
Total C., S., L /P., sem. I 900 450 450 120 150 180 9 30
G.01.0.010 Educaţia fizică 1 60 30 30 - - 30 C -
G.01.0 . 011 Limba română (aloi.) 60 30 30 - 30 - E 2
ANUL I. Sem estrul II
Cod D enum irea u n ităţii de curs T otal ore N u m ăru l de ore F orm a Nr.
Total C ontac Studiu pe tip u ri de de credite
t direct individ activităţi evaluare

C S L/P
F.02.0.012 Didactica generală 90 45 45 30 15 - E 3
F.02.0.013 Psihologia dezvoltării 90 45 45 30 15 - E 3
F.02.0 . 014 Istoria artei universale 2 60 30 30 15 15 - E 2
F.02.0 . 015 Desenul şi anatomia plastică 2 180 90 90 15 - 75 E 6
F.02.0 . 016 Pictura/ Cromatologia 2 150 75 75 - - 75 E 5
G.02.0 . 017 Geometria descriptivă 90 45 45 30 - 15 E 3
G.02.0 . 018 Cultura informaţiei şi tehnologii 120 60 60 - 60 - E 4
informaţionale în domeniu
S.02.0.019 Gramatica limbajului vizual 2 60 30 30 15 15 - E 2
S.02.0 . 020 Bazele artelor decorative 2 60 30 30 15 - 15 E 2
T o tal C., S., L/P., sem. II 900 450 450 150 120 180 9 30
T otal ore p e n tru anul I 1800 900 900 270 270 360 18 60
G.02.0.021 Educaţia fizică 60 30 30 - 30 - - -

2
ANUL II. Semestrul III

Cod Denumirea unităţii de curs Total ore Numărul de ore Forma Nr.
Total Contac Studiu pe tipuri de de credite
t direct individ activităţi evaluare

C S L/P
F.03.A.022/ Proiectarea educaţională/ 60 30 30 30 E 2
F.03.A.023/ Managementul clasei de elevi/
F.03.A.024 Comunicare educaţională
F.03.0 .025/ Psihologia educaţiei/ Educaţia 120 60 60 30 30 - E 4
F.03.0.026 incluzivă
F.03.0.027 Istoria artei universale 3 60 30 30 15 15 - E 2
F.03.0.028 Desenul şi anatomia plastică 3 180 90 90 15 - 75 E 6
F.03.0.029 Pictura 3 120 60 60 - - 60 E 4
S.03.0.030 Bazele artelor decorative 3 60 30 30 - - 30 E 2
S.03.0.031 Desen tehnic 1 90 45 45 15 - 30 E 3
S.03.0.032 Sculptura 60 30 30 - - 30 E 2
U.03.A.033/ Bazele micro şi macro economiei/ 90 45 45 30 15 - E 3
U .03.A.034 Educaţia economică
5.03.A.035/ Sculptura în relief/ 60 30 30 - - 30 E 2
5.03.A.036 Sculptura ronde-bosse
Total C., S., L/P., sem. III 900 450 450 105 90 255 10 30

Anul II, semestrul IV

Cod D enum irea u n ităţii de curs T otal ore N u m ăru l de ore Form a Nr.
Total C ontac Studiu pe tip u ri de de credite
t direct individ activităţi evaluare

C S L/P
F.04.0 . 037 Istoria artei universale 4 60 30 30 15 15 - E 2
F.04.0.038 Desenul şi anatomia plastică 4 180 90 90 15 - 75 E 6
F.04.0.039 Pictura 4 120 60 60 - - 60 E 4
S.04.0 . 040 Didactica educaţiei tehnologice 1 90 45 45 30 15 - E 3
S.04.0.041 Bazele artelor decorative 4 60 30 30 - - 30 E 2
S.04.0 . 042 Desen tehnic 2 60 30 30 - - 30 E 2
S.04.0 . 043 Arta textilă 180 90 90 - - 90 E 6
U.04.A.044/ Ştiinţe politice/ Elemente de cultură 90 45 45 30 15 “ E 3
U.04 .A.045 universală şi naţională
5.04.A.046/ Imprimeu artistic/ 60 30 30 - “ 30 E 2
5.04.A.047 Tapiserie artistică
T otal C., S., L/P., sem. IV 900 450 450 90 45 315 9 30
T otal ore p e n tru anul II 1800 900 900 195 135 570 19 60
Teză de an la D idactica educaţiei “ “ - “ - - “ “
tehnologice

3
Anul III, semestrul V

Cod Denumirea unităţii de curs Total ore Numărul de ore Forma Nr.
Total Contac Studiu pe tipuri de de credite
t direct individ activităţi evaluare
C S L/P
F.05.0.048 Istoria artei universale/ Etnografia 5 120 60 60 30 30 - E 4
F.05.0.049 Desenul 5 120 60 60 - - 60 E 4
F.05.0.050 Pictura 5 120 60 60 - - 60 E 4
U.05.0.051 Fundamentele creativităţii 1 60 30 30 15 15 - E 2
U.05.A.052/ Ştiinţe filosofice/ 90 45 45 30 15 - E 3
U.05.A.053 Filosofia culturii
S.05.0.054 Didactica educaţiei tehnologice 2 90 45 45 30 15 - E 3
S.05.0.055 Arta culinară şi sănătatea 60 30 30 - 30 - E 2
5.05.A.056/ Tehnici m odem e de predare a 120 60 60 30 30 E 4
5.05.A.057 educaţiei tehnologice/ Explorări
creative în educaţia tehnologică
5.05.A.058/ Broderie artistică/ 60 30 30 - - 30 E 2
5.05.A.059 Croşetare-tricotare
S.05.0.060 Practica de iniţiere 60 - 60 - - - E 2
Total C., S., L/P., sem. V 900 420 480 135 135 150 10 30

Anul III, semestrul VI

Cod Denumirea unităţii de curs Total ore Numărul de ore Forma Nr.
Total Contac Studiu pe tipuri de de credite
t direct individ activităţi evaluare
C S L/P
F.06.0 . 061 Istoria artei universale/ naţionale/ 180 90 90 45 45 - E 6
Etnografia 6
F.06.0.062 Desenul 6 90 45 45 - - 45 E 3
F.06.0 . 063 Pictura 6 90 45 45 - - 45 E 3
U . 06.0 . 064 Fundamentele creativităţii 2 60 30 30 15 15 - E 2
S.06.0.065 Ceramică artistică 60 30 30 - - 30 E 2
5.06.A.066/ Tehnici creative în ceramică/ 60 30 30 - - 30 E 2
5.06.A.067 Olăritul tradiţional
S.06.0.068 Practica pedagogică I 360 - 360 - - - E 12
Total C., S., L/P., sem. VI 900 270 630 60 60 150 7 30
Total ore pentru anul III 1800 690 1110 195 195 300 17 60
Teză de an la Istoria artei “ “ - " “ ” ”
universale/ naţionale/ Etnografie

4
Anul IV, semestrul VII

Cod Denumirea unităţii de curs Total ore Numărul de ore Forma Nr.
Total Contac Studiu pe tipuri de de credite
t direct individ activităţi evaluare

C S L/P
U.07.0.069 Etica pedagogică 60 30 30 15 15 - E 2
F.07.0.070 Istoria artei universale/ naţionale 7 120 60 60 30 30 - E 4
F.07.0.071 Desenul 7 120 60 60 - - 60 E 4
F.07.0.072 Pictura 7 120 60 60 - - 60 E 4
S.07.0.073 M etodologia valorificării 60 30 30 - - 30 E 2
costumului naţional
5.07.A.074/ Design vestimentar/ 60 30 30 - - 30 E 2
5.07.A.075 Proiectarea artistică a vestimentaţiei
S.07.0.076 Practica pedagogică II 360 - 360 - - - E 12

Total C., S., L/P., sem. VII 900 270 630 45 45 180 7 30

Anul IV, semestrul VIII


Cod Denumirea unităţii de curs Total ore Numărul de ore Forma Nr.
Total Contac Studiu pe tipuri de de credite
t direct individ activităţi evaluare

P S L/P
F.08.0 . 077 Istoria artei naţionale 8 60 30 30 15 15 - E 2
U.08.A.078 Practici şi tendinţe în arta 60 30 30 15 15 - E 2
contemporană europeană
F.08.0.079 Desenul 8 60 30 30 - - 30 E 2
F.08.0.080 Pictura 8 60 30 30 - - 30 E 2
S.08.0 . 081 Prelucrarea imaginii la computer 120 60 60 - - 60 E 4
S.08.0 . 082 Prelucrarea artistică a materialelor 120 60 60 - - 60 E 4
(lemn/metal)
5.08.A.083/ M odelare 2D / 60 30 30 - - 30 E 2
5.08.A.084 M odelare 3D
5.08.A.085 Tehnologia prelucrării lemnului/ 60 30 30 - - 30 E 2
5.08.A.086 Tehnologia prelucrării metalului
S.08.0 . 087 Practica de licenţă 120 - 120 - - - E 4
S.08.0.088 Teza de licenţă 180 - 180 - - - E 6
Total C., S., L/P., sem. VIII 900 300 600 30 30 240 10 30
Total ore pentru anul IV 1800 570 1230 75 75 420 17 60
Total ore pe anii de studii 7200 3060 4140 735 675 1650 71 240

5
Stagiile de practică

Stagiile de practică Anul, sem. Nr. săpt./ore Perioada Nr. credite


1. Practica de iniţiere Anul III, sem. V 1/60 2 1 .0 9 -2 5 .0 9 2
Practica pedagogică I Anul III, sem. VI 6/360 0 1 .0 2 -1 4 .0 3 12
Practica pedagogică 11 Anul IV, sem. VII 6/360 1 5 .0 9 -3 0 .1 0 12
2. Practica de licenţă Anul IV, sem. VIII 2/120 0 3 .0 5 - 17.05 4
Total 15/900 30

Unităţi de curs la libera alegere

Nr. Denumirea disciplinei Anul Sem. Numărul de ore pe Evaluări Nr.


d/o tipuri de activităţi credite
P S L/P
1. Protecţia muncii I I 15 15 - E 2
2. Pictura pe sticlă I II - - 30 E 2
3. Fotografie artistică II III - - 30 E 2
4. Limba italiană/ engleză/germană II IV - 30 - E 2
5. Giuvaergie III V - - 30 E 2
6. Prelucrarea artistică a pielii III VI - - 30 E 2
7. Design grafic IV VII - - 30 E 2
8. Seminar metodologic pentru IV VIII 15 15 “ E 2
redactarea lucrării de licenţă

Examenul de licenţă

Nr. Denumirea activităţii Perioada


d/o
1 . Teză de licenţă la Didactica educaţiei tehnologice iunie

6
Planul pentru modulul psihopedagogie

Cod Denumirea activităţii didactice Numărul de ore pe tipuri de activităţi Forma de Nr.
Prelegere Seminar Laborator evaluare credite

F.01.0.001 Fundamentele ştiinţelor 30 15 - E 3


educaţiei
F.02.0.012 Didactica generală 30 15 - E 3
F.03.A.022/ Proiectarea educaţională/ 30 E 2
F.03.A.023/ Managementul clasei de elevi/
F.03.A.024 Comunicare educaţională
F.01.0.002 Psihologia generală 30 15 - E 3
F.02.0.013 Psihologia dezvoltării 30 15 - E 3
F.03.0.025/ Psihologia educaţiei/ Educaţia 30 30 - E 4
F.03.0.026 incluzivă
S.04.0.040 Didactica educaţiei tehnologice 1 30 15 - E 3
S.05.0.054 Didactica educaţiei tehnologice 2 30 15 - E 3
5.05.A.056/ Tehnici moderne de predare a 30 30 E 4
5.05.A.057 educaţiei tehnologice/ Explorări
creative în educaţia tehnologică
U.07.0.069 Etica pedagogică 15 15 - E 2
Practica de iniţiere 2
Practica pedagogică I 12
Practica pedagogică II 12
Practica de licenţă 4
Total 255 195 60

Decanul facultăţii

Şef catedră

Şef catedră

Şef catedră