Sunteți pe pagina 1din 5

Model de ordin de plată

ORDIN DE PLATĂ Nr. 1 DATA EMITERII 2 ianuarie 2020 TIP. DOC. 1

PLĂTIȚI 112.478,80 LEI una suta doisprezece mii patru sute saptezeci si opt lei si
optzeci de bani

PLĂTITOR (R) SC ALFA SRL CODUL IBAN RO13 RNCB XXXX XXXX XXXX XXXX
De la BCR Sucursala Sector 5
CODUL FISCAL RO 4337495

PRESTATORUL PLĂTITOR

BENEFICIAR (R) CODUL IBAN R023 INGB XXXX 0000 0000 000
SC DEDEMAN SRL La ING Bank NV
CODUL FISCAL RO 2816464

PRESTATORUL BENEFICIAR

REPREZENTATND TIPUL TRANSFERULUI

CV FACTURA NR.2598 NORMAL / URGENT

CODUL TRANZACTIEI DATA PRIMIRII DATA EXECUTARII

SEMNATURILE EMITENTULUI

SEMNATURA PRESTATORULUI L. S.

MOTIVUL REFUZULUI
SC DEDEMAN
Furnizor: SC DEDEMAN SRL SRL Seria DDM Cumpărător: SC ALFA SRL
Nr.Reg.Com.: JO4/2621/1992 și numărul: 2598
C.U.I/C.I.F: RO 2816464 Nr.Reg.Com.: J03/1834/1993
Sediul:Srt.Alexei Tolstoi 8, Bacau
Județ: Bacu
Factura fiscala C.U.I. RO 4337495
Contul: R023 INGB XXXX 0000 0000 000 Sediu: Str.Crizantemelor nr.2.Bucuresti
Banca: ING BANK NV Nr.Facturii: 2598
Data(zz.ll.aaaa) 02-ian.-20 Județ:
Tel./Fax 248223999 Nr. aviz însoțire a mărfii: Contul: RO13 RNCB XXXX XXXX XXXX XXXX
Email dedeman@yahoo.com (dacă este cazul) Banca: BCR SUCURSALA SECTOR 5
COTA TVA : 19%
Prețul unitar Valoarea
Denumirea produselor sau a Valoarea
Nr.crt. U.M. Cantitatea (fără TVA) TVA
serviciilor (lucrărilor) - lei -
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5 (3x4) 6
1 Ciment buc. 100,00 15,00 1.500,00 285,00
2 Caramizi m³ 30,00 20,00 600,00 114,00
3 Fier beton kg 4.500,00 4,80 21.600,00 4.104,00
4 Cherestea m³ 20,00 120,00 2.400,00 456,00
Tigla 2
5 m 450,00 150,00 67.500,00 12.825,00
Pietris m³ 20,00 46,00 920,00 174,80
Semnătura și Date privind expediția , 94.520,00 17.958,80
ștampila Numele delegatului: Popescu Ion din care:
furnizorului Identificat cu C.I. Seria/Număr: AZ 2345 accize
Eliberată de: SPPCL Semnătura
Total de plată (col.5 + col.6)
Mijlocul de transport nr.: B.02.ADD de primire
Expedierea s-a făcut în prezența noastră
la data 112.478,80
ora.12.00 Semnături:
Bilant Initial
Active Sune Pasive Sume
Cladiri 50.000 Capital subscris varsat 50.000
Marfuri 20.000 Rezerve 4.000
Clienti 5.000 Rezultatul reportat 2.000
Disponibil in contul bancar 7.000 Credite bancare pe termen lung 18.000
Casa in lei 4.000 Furnizori 12.000
Total Active 86.000 Total Pasive 86.000

Bilant Final SC Alfa SA


Active Sune Pasive Sume
Cladiri 49.000 Capital subscris varsat 56.000
Marfuri 35.000 Rezerve -
Clienti 40.700 Rezultatul reportat 14.700
Disponibil in contul bancar 100.500 Credite bancare pe termen lung 118.000
Casa in lei 5.430 Furnizori 38.180
Datorii mai mici de un an( TVA de plata si impozit pe profit) 3.750
Total Active 230.630 Total Pasive 230.630

Intocmit Popescu Ioan -


Societatea Comerciala ALFA SA
Localitatea Curtea De Arges
BALANTA DE VERIFICARE la data de 31.01.2020
Nr. Simbol Sold initial Rulaje curente Total sume Sold final
Denumire cont
Crt. cont Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
0 1 2 3 4 5 6 7=3+5 8=4+6 9=7-8 10= 8-7
1 1011 Capital subscris nevarsat 6.000 6.000 6.000 6.000 -
2 1012 Capital subscris varsat 50.000 6.000 0 56.000 56.000
2 106 Rezerve 4.000 4.000 4.000 4.000 - -
3 117 Rezultatul reportat 2.000 2.000 2.000 2.000 - -
4 121 Profit si pierdere 15.300 30.000 15.300 30.000 14.700
5 1621 Credite bancare pe termen lung 18.000 100.000 0 118.000 118.000
6 212 Constructii 50.000 50.000 0 50.000
7 2812 Amortizarea constructiilor 1.000 0 1.000 1.000
8 371 Marfuri 20000 15.000 35.000 0 35.000
9 401 Furnizori 12.000 3.570 29.750 3.570 41.750 38.180
10 4111 Clienti 5000 35.700 40.700 0 40.700
11 4411 Impozitul pe profit 2.800 0 2.800 - 2.800,00
12 4426 TVA deductibila 4.750 4.750 4.750 4.750 - -
13 4427 TVA colectata 5.700 5.700 5.700 5.700 - -
14 4423 TVA de plata 950 0 950 950,00
15 5121 Conturi la banci in lei 7000 100.000 6.500 107.000 6.500 100.500
16 5311 Casa in lei 4000 5.000 3.570 9.000 3.570 5.430
17 581 Viramente interne 5.000 5.000 5.000 5.000 - -
18 605 Cheltuieli privind energia si apa 2.000 2.000 2.000 2.000 - -
19 628 Alte cheltuieli cu servicii executate de terti 8.000 8.000 8.000 8.000 - -
20 666 Cheltuieli privind dobanzile 1.500 1.500 1.500 1.500 - -
21 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor 1.000 1.000 1.000 1.000 - -
22 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 2.800 2.800 2.800 2.800 - -
23 707 Venituri din vanzarea marfurilor 30.000 30.000 30.000 30.000 - -
TOTAL 86000 86.000 247.320 247.320 333.320 333.320 231.630 231.630

- - -

Intocmit .Popescu Ioana


BILANŢ
la data de 31 ianuarie 2020
Nr. Sold la:
rd. 01.01.2020 31.01.2020
A B 1 2
A ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
(ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) 1
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
(ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931) 2 50.000 49.000
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE - TOTAL
(ct.261+263+265+267-296) 3
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) 4 50.000 49.000
B ACTIVE CIRCULANTE
I.STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341
+345+346+/-348+351+354+356++357+358+361
+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394
-395-396-397-398+4091-4428**) 5 20.000 35.000
II. CREANŢE (ct.267-296+ 4092 + 411+ 413+ 418 + 425 + 4282
+ 431 +437 +4382 +441 +4424 +4428 +444+445+446+447+
4482 + 451+ 456+ 4582+ 461+ 473-491-495-496+5187)sub un
an 6 5.000 40.700
III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
(ct.501+505+506+508+5113+5114-591- 7
-595-596-598)
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI
(ct.5112+512+531+532+541+542) 8 11.000 105.930
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.5 la 8) 9 36.000 181.630
C CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471) 10
D DATORII CE TREBUIE PLĂTITE
ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
(ct.161+162+166+167+168-169+269+401
+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427
11
+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446
+447+4481+451+453+455+456+457+4581
+462+473+509+5186+519) 12.000 41.930
E ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV
DATORII CURENTE NETE 12
(rd. 9 + 10 - 11 - 18) 24.000 139.700
F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
13
(rd. 4 +12 - 17) 74.000 188.700

Nr. Sold la:


rd. 01.01.2020 31.01.2020
A B 1 2
G DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O
PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
(ct.161+162+166+167+168-169+269+401
+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427
+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446
+447+4481+451+453+455+456+457+4581
+462+473+509+5186+519) 14 18.000 118.000

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI


H ŞI CHELTUIELI (ct.151) 15
I VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18)
din care: 16 0 0
subvenţii pentru investiţii (ct.131+132+133+134+138) 17
venituri înregistrate în avans (ct.472) 18
J CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 20 la 22) 50.000 56.000
din care: 19
capital subscris şi nevărsat (ct.1011) 20
capital subscris vărsat (ct.1012) 21 50.000 56.000
patrimoniul regiei (1015) 22
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104) 23
III. REZERVE DIN (ct.105) SOLD C 24
REEVALUARE (ct.105) SOLD D 24
IV. REZERVE (ct.106) 25 4.000
Acţiuni proprii (ct.109) 26
V. REZULTATUL (ct.117) SOLD C 27 2.000
REPORTAT (ct.117) SOLD D 28
VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI (ct.121) SOLD C 29 14.700
FINANCIAR (ct.121) SOLD D 30
Repartizarea profitului (ct.129) 31
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
(rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31) 32 56.000 70.700
Patrimoniul public (ct.1016) 33
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32 +33) 34 56.000 70.700
Activ = Pasiv
Administrator, corelatii „ 0
Numele şi prenumele 0 0
Popescu Ion VERIFICAT Întocmit,
Semnătura şi ştampila Popescu Ioana