Sunteți pe pagina 1din 4

Controlul calitatii agregatilor

Depozitarea:
Agregatele trebuie depozitate (intermediar şi final) pe
platforme betonate, având pante şi rigole de evacuare a
apelor. Pentru depozitarea separată a diferitelor sorturise
vor creea compartimente cu înălţimea corespunzătoare
evitării amestecării cu altesorturi Compartimentele se vor
poziţiona asfel încât să nu se creeze acumulări de bălţi sau
ape pluviale.
(a) Exploatarea de către constructor a sursei de agregate
(balastieră, carieră) trebuie să se facă organizat, pe baza
unui proiect tehnologic. Schimbarea sursei de
aprovizionare cu agregate se poate face numai cu acordul
scris al proiectantului şi beneficiarului în urma prezentării
rezultatelor studiilor de teren şi laborator şi a memoriului
justificativ privind necesitatea respectivei schimbări.
(b) Constructorul va anunţa imediat beneficiarul şi
proiectantul cu privire la cazurile de neîncadrare în
condiţiile tehnice impuse agregatelor.
(c) Controlul agregatelor se va realiza în funcţie de
organizarea gospodăriei de agregate şi se face la staţia de
sortare şi la staţia de beton.
(d) Prin controlul la staţia de sortare se determină:

-conţinutul de impurităţi (corpuri străine, argilă, părţi


fine, humus, cărbune,mică, ş.a.)
-granulozitatea pe sorturi
-aspectul şi forma granulelor.
Materialul asupra căruia se efectuează determinările
se prelevează de pe benzile de transport în depozite.
(e) La depozitarea agregatului se va avea grijă, prin
reglarea distanţelor de cădere,să nu se producă segregări
ale materialului.
(f) Frecvenţa determinărilor pentru controlul la staţia de
sortare se precizează pentru fiecare lucrare în parte, prin
caietul de sarcini, ţinându-se seama de standardul
SREN 12620+A1:2008şi cu următoarele recomandări:
- corpurile străine şi argila în bucăţi să se determine o
dată pe schimb;
- conţinutul de levigabil al sorturilor cu lungimea maximă
mai mică de 40 mm să se determine o dată pe schimb şi al
sorturilor cu lungimea maximă mai mare de 40 mm zilnic.
(g) Controlul la staţia de beton constă în determinarea:
-corpurilor străine şi argilei în bucăţi;
-conţinutului de părţi levigabile;
-granulozităţii sorturilor umidităţii;
-masa volumică reală şi coeficientul de absorbţie al apei;
-masa volumică în vrac.
Materialul asupra căruia se efectuează determinarea se
prelevează de pe banda de
alimentare a silozurilor, buncărelor sau respectiv a
dozatoarelor.
(h) Frecvenţa determinărilor ce se efectuează la staţia de
beton se va preciza, pentru fiecare lucrare în parte, prin
caietul de sarcini. Se recomandă următoarele:
-corpurile străine şi argila în bucăţi se vor determina o
dată pe zi
-granulozitatea sorturilor şi a părţilor levigabile se va
determina o dată pe
schimb
-umiditatea se va determina o dată pe schimb şi ori de
câte ori se schimbă
condiţiile atmosferice;
-masa volumică reală şi coeficientul de absorbţie al apei
la prima livrare a
agregatelor provenind dintr-o nouă sursă;
-masa volumică în vrac se determină suplimentar la
prima livrare dintr-o nouă
sursă de agregate, când informaţiile de la furnizor nu sunt
disponibile.
(i) Metodele de încercare sunt reglementate în STAS
4606–80 şi nominalizate prin
standard SREN 12620+A1:2008.
(j) Agregatele pot fi utilizate la staţia de beton numai
după efectuarea determinărilor
prevăzute la punctele d, f, g, h, cu avizul laboratorului de
şantier.