Sunteți pe pagina 1din 9

Colegiul Pedagogic ”Vasile Lupu”, Iaşi

Proiect Didactic
Coordonator practică: Prof. Cătălina Rotariu
Profesor metodist: Prof. Mariana-Georgeta Purțuc
Profesor învățământ primar: Câtea Viorel
Propunător: Rusu Mihai-Cosmin

Școala Gimnazială ”Otilia Cazimir”, Iași


Data: 3.05.2017

Clasa: I

Disciplina: Comunicare în limba română

Tipul lecției: mixtă

Titlul lecției: Litera și sunetul g`

Obiectivul fundamental: Familiarizarea elevilor cu fonemul g`


Obiective operaționale

O1: să răspundă ghicitorii date;

O2: să identifice sunetul g` în cadrul unor propoziții ;

O3: să citească coerent, fluent și expresiv textul suport: Stejarul;

O4: să alcătuiască propoziții utilizând cuvintele noi întâlnite: ghionoaie, mărăcine;

O5: să răspundă întrebărilor referitoare la textul citit: Stejarul

06: să rezolve exercițiile de pe fisa dată;


Strategii didactice:

a) Metode si procedee: metoda fonetică analitico-sintetică, lectura explicativă, conversația, explicația, expunerea,
exercițiul.
b) Materiale si mijloace didactice: manual, caiete, ghicitoare, fișe, tablă, marker
c) Forma de organizare: frontal, individual.

Bibliografie:

- Peneș, Marcela, Limba şi literatura română Editura Marcela Peneş, Bucureşti.


- Programa şcolară, Limba şi literatura română, Bucureşti, 2005.
SCENARIUL ACTIVITĂȚII DIDACTICE
NR. SECVENTELE OBI CONTINUTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV Metode și Mijloace Moduri de
CRT. ACTIVITATII ECT procedee didactice organizare a EVALUARE
DIDACTICE IVE învățării
1. MOMENT Se asigură climatul optim pentru buna manual, Capacitatea
ORGANIZATORIC desfășurare a lecției: caiete, copiilor de a
-aerisirea sălii de clasă ; ghicitoare, se organiza
-așezarea mobilierului; fișe, pentru lecție
-pregătirea materialului didactic necesar. tablă, prin
marker observare
sistematică;
2. VERIFICAREA capacitatea
CONTINUTURILOR elevilor de a
ANTERIOARE: rezolva
a)Verificarea temei a) Se va verifica tema pentru acasă din caiete sarcinile din
scrise punct de vedere cantitativ și calitativ temă;
b)Verificarea prin sondaj. frontal
conținuturilor anterior b) Se adresează următoarele întrebări conversația capacitatea
învățate copiilor: de a răspunde
Care este ultimul sunet învățat? întrebărilor
Un elev este chemat la tablă pentru a adresare;
scrie sunetul respectiv, precizându-se
când este scris cu literă inițială mică și capacitatea
când este scris cu literă inițială mare. de a scrie
corect
ultimul sunet
învățat
3. PREZENTAREA,EXP
LICAREA SI
VALORIZAREA Capacitatea
CapacitateaCONTINUTULUI O1 Ghicitoare de a răspunde
de a realiza NOU : a) Se prezintă o ghicitoare: Conversația Frontal corect
a)Introducere
propoziții in tema Clopoțel mititel, ghicitorii
noua
cu sunetul Scoate capul din zăpadă, adresate
Primăvara sa o vadă.
g`
Capacitatea ( ghiocelul )
de a
identifica
Capacitatea
cuvintele
de a
unei
identifica
propoziții
cuvintele Capacitatea
unei b)Anunțarea temei si a
Capacitatea b) Astăzi la disciplina Comunicare în Expunerea de a înțelege
obiectivelor
propoziții de a limba română vom învață despre mesajul
desparți fonemul (g'), vom vedea poziția acestuia transmis
cuvinte in in diferite cuvinte, vom rezolva o fisă de
silabe lucru și vom citi un text.

Capacitatea c) Se rostește în cor noul fonem ce trebuie


de învățat. Copiii vor da exemple de cuvinte care
identifica să conțină sunetul g`, Elevii vor realiza
c)Dirijarea învățării
fonemul propoziții cu unul dintre cuvintele menționate.
Capacitatea
propriu-zise
dintr-un Se realizează analiza fonetică analitico-sintetică
de a citi cuvânt(Ghi a propoziției Ghiță culege cireșe. Propoziția Metoda
fluent, tă) este reprezentata grafic printr-un segment. fonetică
coerent și analitico-
expresiv sintetică
Câte cuvinte are propoziția? (trei cuvinte)
Care este primul cuvânt al propoziției? (Ghiță)
Capacitatea
de a
răspunde
întrebărilor
pe baza
Care este al doilea cuvânt al propoziției?
(culege)
Care este al treilea cuvânt? (cireșe)
Se reprezintă grafic fiecare cuvânt. frontal

Fiecare cuvânt al propoziției propoziției este


despărțit in silabe, reprezentându-se grafic.
Fiecare sunet este notat printr-o bulină.
Metoda frontal
O2 fonetică
analitico-
Este analizat cuvântul ce conține fonemul
predat, sesintetică
identifica poziția acestuia in cadrul
cuvântului (Ghiță) și se hașurează bulinele
corespunzătoare.

Se realizează sinteza fonetică:

Metoda
fonetică
analitico-
Săsintetică
deschidem manualul!
Se poarta o scurtă discuție asupra
imaginii pe care o văd copiii deasupra
d)Fixarea temei textului.
Care este titlul textului?
Lectura
Are loc lectura model realizată de
explicativă
practicant, copiii citesc textul în lanț,
apoi selectiv.
Elevii subliniază cu creionul cuvintele
O3 necunoscute, apoi sunt explicate
oferindu-se sinonime contextuale.
O4
Ghionoaie= ciocănitoare
Mărăcine= plantă
Pentru a vedea daca cuvintele au fost
înțelese, elevii vor realiza propoziții cu
acestea.

SeConversația
poartă o discuție pe baza textului
O5 citit:
De cine este protejat stejarul?
De ce vine Arghiruță la stejar?
Ce vrea să facă băiatul cu ghiveciul
bunicului său?

O6 Exercițiul împarte niște fise copiilor


c) Practicantul individual
Explicația
ce urmează sa fie rezolvate. Cerințele
sunt explicate, iar elevii sunt îndrumați
de practicant.
(anexa 1)
Exercițiul

Capacitatea
de a citi
textul suport
coerent,
fluent si Manual
4. EVALUARE expresiv Se vor face aprecieri asupra desfășurării lecției Conversația frontal Se evaluează
și asupra comportamentului elevilor. Vor fi întregul
Capacitatea numiți elevii care au fost activi și au răspuns cel comportamen
de a formula mai bine. t al elevilor
propoziții cu pe parcursul
cuvintele activității
5. INCHEIEREA necunoscute: Elevii vor avea ca temă de terminat exercițiile Conversația frontal
ghionoaie, de pe fisă.
ACTIVITATII (TEMA
PENTRU ACASA) mărăcine
Capacitatea
de a
răspunde
întrebărilor
adresate
referitoare la
textul suport
Stejarul
Fișă de
lucru Capacitatea
de a rezolva
exercițiile
din fișă