Sunteți pe pagina 1din 259

N:U'MEROLOGIA M'AGI:cA

I.. Cum se real lzeazaT.ablo11~. numerologic, ,_ ~~.........h].

2. Infonna{iie ,co.mple'fa.

asupra Vibratiilcr baza si maestre, 2.2 3. Caracteristicipe c are le

con fe,ra. zfua de N'a~terel "'~.'''_''M'''''''''' I ,2.7

4.. Sinteza de Interier, ~"" "." .. , n.",,,,,,,,,,,, 1.37

,5,., Sinteza de exterior, ~."''''.~ , 144

6,. Posibile cnmbin.a1iYJ

de interior ~i exterior--, .. m.~ , 1 SO

1,. Scopuri in 'viata~ ~~ ~.~ _ ~.'.M' .. ~ 1.85 -

8., IndivJdu.aUratea

excesul sau lipsa anumitor Vibra,tii, 206

9. Temperament - a,ptirudini t, 214

to. Posi bi nti~,i ale de sl~nulu i 'i"~~"'H"_"'~""_'" :218

ll. Semnatura .. destinul real, u •••••••• :225

:1.2.. Nemere de afaceri, ~ •.....•. ~ , ~~- . .., ..••... - 237

l3. Ciclurl ale vie'[ii" """~, ,'.,."' , 239

lJ 4".. Praetica, _.1m!i!i!! !ii~iiii"'~,i-iill_ifi_,.;~ Li~_ifi_il-...!i!·H;!;~"' .. ~II'.iHiEf'.iIi_ !'I!!.!!!ii_ .. iI'l!'I!.,.!I!!;!!!I' 254,

Opri.v.ire· sumara asupra rnatemaUe~,i ,$io.uruooarei configmatH a uni.versnlw sau 0 ,analizl 3vietn omu.lui. de~a. lungu~ tlm,pull!l] De vor Qe(Dlonstra. ,ca,.p ,pmctie"totul. este ,co,ndus ,Oe·[tllmere. Fol!osite Ide om 'bdl. de laiocepu,tW 'l:x .. iiste,Dte:i. e:le ,ofel,1 datel,e~ :pe bazl cArom s-au crea,l studiite$i 'c(lIlceptele: care conduc omenlrea ..

De 'mpt, aumerele stbtmanifes.tarea, eX.terioari a principiilor care au ,co:ntribult I'a. .fo.rmare.a :Iumii. Sint forte vo. Ii, trebu1e :sA. eunoastem DU. DUmai ,energia pc care 0 'II3nSmit., c.ii :,i, siiBVa;lOO1 sa ,dez.voltlm. caUtJ:tle: ceJof care

... ,~,,,,,,,_ .. ~I ·"'I'i_'~.

a:Pllf U] ~~ .I"~W"""".

R.ecmnosctnd cl exisd 0 ordlne in upjvetst care cuprinde de la tea, mai micl parucwl\pit1a la fo:rmarea. 'llmvetsului~, Ii poraiml. de: la. p.rmcipb:l1 ell. nimiCDiU este static" ,ei. to'UJ~ vlbreazl :in juml nostnl~lputem. sa m\elegem. eumou:me:rele 'transmit 10 energie care ,afectea;zl, 101, ceca. ee ex.ilsta" ,si ,clfoIl3, lor iI. aunge ,$ilpe; om, .mooelrndu-i. cara.crend fjde~mnut

Top. ne-am naseut 'intr~ zi predesdnata 'in ,cadrW 'pJanulw LlAiY,ClSal. ,i am. fost :intluent:ati de VibragUe emise' i. ~ .. I m-· ment. "L, .im ·.1 d.··. I. ' enerele t .... _~....x. "'~·l ·fin.;'lofl

_0 aoe (1_._ _'L ~D C ~pu_ e, '._. ·_I__ ~~p·q'l! ~Ue _ pM!.o'I~

cmar din momentul. ill, ,care ne~amnascut ne· sl:Nim :stib 1Ilfluen~. ,numereJor dO.nUn3toare. .Aceste Vibratii n.e'of' diri,j'amg·onmnentul, moti.'vi:lldu-:nereactiile :5·i atitnwnile:in tuta 'yleln,

Prl '11 - al I .... 1

une~e ,coDmcte:~ __ e omu_ 'Uw eu ~tliO:ta, U1!l.mtreor se

p.lerd 'in trecutul ·indepa.nat:~ :~poa!te ,cl.folosirea :nuD\e'reior s-a ivit cillO aeesta ,~:i~ dat. seama cl e_xis;d 0 ordine: i.n

un1vers ~i :(::ftJ num.ai 0 [nllnte' cO@;nUca: a pu,tut slreahz.ez,e' 10 scb~mA planew:a incredihil de lex,actQ $,il complic3td.

'Tot ceea 03' cuno~tem, ~i! percepem tn I,e::;:a.twt eu ~umea, tn care' tl'mm ~~ iufi:njtld (din care face parte ,$l aCieasta tU,m.e ca 0 pmicuU1 'lDic:ooscop,1ca: d,~n.tr-un hnens neeu no~:alt) a. :I:n.lltll,tfi creltDu,mali (Ie 0 ,intel i,g,enla care

nriin' ,(!!jf'''iIo'''~''''''''i_(i1 ""I' 'l!' ...... n'"" 1~nf"6p- t~~::: '0' ·'_'HP'ii::,·'l' "'..... relese

t" ,.., ,b'~ ,UI,ilUViI,U, ""~I ' - ,'U.,Ut'iI;I, ,t'';;;!& '"'~ " ,p '" ....~.!j _'- '~'"" u. , , ,I' .,,", ',

~jmpede ca un, 351fe) de univers a, fost conceput numal clu'1Qscindu-:5e: pinn in cele rna,~ ,micl amarUID'£e cere maii :subtile probleme ale marlen1atlcu.., ToM a fest pllmuit tntr .. o manJem :p(:ec:~sa~1 mJ,Dutloas1l ~,i magJsuall, ,pentru a se purea, crea 0 ,opera 3,nl de gigantica~ perfectl ~i colosaUi care insa se sitlJeazi deasupra capru:::iltAp~ ooasbe dein1;elegen.~.

Omul: posedl, ~i a tr,ansmiS de-a, lungtll seeolelor cuno~Un~e care au depA~i,t stadiul sau de e,volulie; si':nlt cUnO$tjD~'e I~DU De stau wci ,asUlzj, ~a UKJemSDa~ in e iuda tuturer $U~Il~elo,r pe care le cunoa.$t:em :i,i care probabi~ :i.~aufOcst o,~e~rite la inceputpenmu u,~~ ,sp,r,ijim 'in ev@lot:ia sa, Cum ~i, de: c:IUie cine?' Aeestea :slIt' mtre'bQri ~pe ICM'e' m::i '~e"\am ,pus dimto~de'auna, si Ja cue ntl, se ponte gasi. ineil ,rls,PuRS. Poate rCii intr-od vem aHa. tiild, '10m' ,fJ. destul: de dezv,olta1ti pe plan spir,imal pe~n:bU ,a. ciD~1:ege' i_lltentiile Fiinlei Supreme care oonduce tot. eeea ce ca, crear.

Pt:n1i, ce va sosr ueea ,c'~ ~pn", ne-am dez'Yoltat: 'behnol0itit; :;:ii lU},inve nta't termeni ,care ex.puca ,cucerirHe noa,!;,t:re' in [role domen:iUe ~tHole:j omene$d",. dar e:x:ist1 '@I dime~nsiune in care n-am putut pAttu,nde", $1 pe care am clasificat-o drept "lume le80te'riCl~". ,CO:Rforml denn]tiei del diclionar,~e:sorerjc tnse:aJllDj: t.cascuDS,rezer'l31,. secrel!tll~ ~i, ~ot ce se :prac'ljdii.R zipa, de' azl, sab semnul acester ,atJibu.te. sefncadr-eaz.laic'i, ne pl!l'nem de' aeeea 0 mar-e'

ii'n-( II •. 'iiA'b· 'lr""" 0- ...... l!!:, ~,!lio,t.,Q 'O"o:-t~1iI.,,: "'u-' nn'~!I;::t,...:JI r~il !iJ! .. ]" a(h· ;,,.. i,tu1--) 11';; t""lIWj'd! ,&.'0.11

!I, - .IW . .;: ·IU,~ ,. _ L~ldJ WgJ,"~ AJ ~lL~ "-",,_ ,.,~~-. ,.IIl,~ 1~lt- !b" .!l1i;,i!;I, ", - ~ "_ 'J 1'-"!Ii.Ji.II~ I~

pra,c:tic.lv in dm fJeCl.U;ul oo'J mai indepamn mm ali se' cUl1oOi$£eincepuo:d ~i CI1eaoo,rii~, au ~e'~ampute:a eonsldera

lun patri010nlu oleritnoul.pentru 8:":I.folosl in henefici'Ul evolurieii noastre?

Este evident faptu~ ,cti. pdntt~o maolerA5,ubtilaJ S.i, ,comp],exl.t .m.sl~ape.rmi:s s~. afllinl. o·rar:ona din :fH,nl·a uma.na :lSi problematlsa sa, eeva ee emul, .i,n elude !ertJIDostjJl,e~lor aeademlee ~ nua obUnrul inca ..

Sig,ur II! omenirea a a.vansat spectaeulos in~mUe domeniUe~ dar cuno~1.in'~,e:le sale. metaf'izicie continul sI.fle ta 'fe~ derudlmenlaf.e CD aeum -cUeva secole: ~iaztdzj en ,i ieri, neeunoseuta I.ui "'de ce" Si i1ncotro"~ ,ale e\polutieJ omului oonUnui :sa 'lie' un misterpasiommt

- V'" ,', -[A me , .. ill. ~n-c,....:lIlmC"- :1:'0- ~"'e,>r":t ft'iI:::;:<.e-rrcMut'''·m. r~"'pu- -·r!lCffur"."'

,. I~I I I ~ L. U .• '_'_ ~ __ I~ .~i' ~I~', __ ~." __ .Qu,UI: .. ,'~J_," Ij~i~;I'L ,"

pe~Drru en 3z1, din Ice an ee mal mull~ omat are .Devoie sa se tlIooascl pe: sine ins1l$i~, 51, (unoosclleg:lwra .. sa. CU

nil "Ii""'in 'I U·. n'~\U~r~ ""1.. ;io<lir 'n.Q;·I"'t;I,nc: :j'hn']'o'" 0')" <:I ''"'I' '!iln"on le d Ie' ... ,dl"".0,1.~",'"

t'lIU1iIU~ . ,'1..011.1 TI~j '~'tl ~iU.I ~:.I ~,r'!!d!L~ ru J.:_ ',b. U ~,II •. 1""11; ,_'_ .. I~I,I _ ' __ ---:. l(lUlW, ·,,'all ~I

Este '~lilll ell i"n cfiutare:a. ,ac,est.e,~ cuno.~~efi $i ,I ,aces:wj ,adev.ir, P.'ta.gnla~marel~e filomf ;rec~,arntteprlnsi 0 serie de ealitorU i'D, 'OdeDtin urma ciro.m a 'iwulIJl'atmai multe ~COU in care ai·ncep1.u sil predea. pd:ntflealle'~,e folosirea numelielor! .fortele m~ne(iCie pe ,care aeestea ~,e emlit Si 'feh.llin care ele ,afiecleazi o:.mul.

La. inceputt, aceste cuoo$t]nl,f!: se invlta:1lI inf3JUe orienmh~' DIJ;m~d de cl:tre ,gJ'upud (bad!' reduse de ]Jeni.oane:. ii datorlm, lu~ .. P'jJm\gora, r-up£ol dea Ie f inuodus tn Iumea oceldentala, Y':n prezent descoperlrtte unor cercetarorl mooerni. caDr. Jordan de ~:a, I'nsit~tutld de 1n.'iJesUg:a~H N'um@:ric1e dln California. sau pres'{igio$i, :numeroJogi 'ent;,lezl ~i amerlcanl ul!limbo,gitU aeeste cun.o$tiDte :primare$:~ fbaneo:nli'ce. ~n 3res'~ - 'fe1 ~tiiD,a. aCtlil~l]la Dum,ereTroli' ,a, ,~jIllBS nunumal 151 aUl1Icti. vi:rsm unej eareeare ma.tu:riU\~i1 ,ei ~i, :prm cane.ll. ,ceta:~e:ruei U niversale sa fi'e r,etWlOS;ClIJti in nt1:m.e~oase .~ ca opractic,a e'xmaOrd[nM de' mimcdttiJ CIne permlte cu~terea. pernonaiU~i :$i cbi:ara. destin~]uiom1:Wlui ...

Dumnezle·u. Inte":~.g:ent:a .suprleml d.im care emooa

toate, tot eeea iCe compu.De: ~UDleI, care De: iDOODjoara'ii,OO-a i'rdes:ni~, nuj.loaoo1:@ 'pr,m cue sa ,p1ltm ,plnnde :in lmisterul fir~,i omene$ti IPrin i.:nter:m,e,d:iuI. di,vers,elof proeedee ~tjiDUfice ~i aI, $t~in,W'lor IOCD,he. ,Astmlogi,l,pafo:~o,i;a"

n- u"me' ' , 'lO-locg~ " § ·~u ,~_gi_' IU'D ~)·cl\o!Io'm nI'Op~ lI'il;U si o'n '1'1' Mb- §J'.

, ' _' ,', ,_,.,.;11 'A I J.,I.~,.., ,.",' i;) .,u;;- .. t"""', ' I,ll! _ 'II' I "_ . i, JIIIII.I, .~_,

propdu't dar ,ap~ ie.Me de profes:loni~ti Icompeten1i ,~jung 'tolte :~:a acet~j cmlC,~uz:ii.

"roql lIumerologia, Dlergemai de pane.. Ori. de' tile on tllt,i]niJm, '0 p!rsoanl, be'i:i,coosl. care treead sa,u lsi creeazJ,probJeme 'in viata deli cuzi saIl 10 alta care, eeuniad toate c~d.itl.li~e pentru a ,Di:t~II,e' suecesul, nUl reu$este,~ putem, fisiguri ,el exlsd, probleme: s. Ta;td(nl~ ,N'umerologic ~i 8,cesta, est!! ,susce~plibn de. 'UP, schimb radical urmind lBdicatiiJe: ,URtd ,expetl' Dumeto',log.i AjCi ,RU existi ,Ili.ci :m.iracol~ nic,i magie :sau ilqeUiciune. E vorba ,Ilumai de a i:nviUI! sl 'folos,hn pUler'ea Dume'n~:bJir in lmvoarea 'ROlStr,i.

'Cu:n.osci.nd PfjQC~p.iile nu.mero):ogieipute'm Colosi \fibfa:~ile: Numedoe: pe:n1nJ! a.sehinma, upecude eete ma~. c,onftictuale a'le person:aHtAtH noastre'. pu,eOl pla.nific.a destlnul ,conform dltelor car,e a.parin, 'Tab~oul N'umero)og!ic~ SI 'invltlm: 51 ,ac~:OnamiB ,momem.te1ie Icele: mai potJ:iv.i:1e ,pemtru ,I, p.rofi.t8 de 'Vib:r,11:i,i pozi,Uve :,~sl mooedim uctlvitlpJ'e' care nu De sin,t .favombile.

lad. mmntia :aceste.~ tarti~ PUn lntermedliul e:ivom, mce;oc31 sa, d.oUml pe citimm,1 intemsat de aceasd lema ell puterea Ide a'Cc'!osl 'Vibt8title Nu:rne-rice in. InC creel ee n priv,~te~, $,i, mal ales sa''''$i pod. ajuta!~i indnnnasemeni:i,l, sugenndu .. le fonna de ,I, aet100a pe-nlnl ,I avea maximum, de ,profit din, pote:.ntlW!uJ cu carle au rOst !inres,trap,pe'Rtru ace-asta, etrpl. ,a, ,e¥olu.1iei lo[ ,iDterioare;,.

Majorita'lea, perOOaRe1JOrse IBaSe ICU muUe cal iUip

' .. ~, .. !'I. '1- - ... -it n -, - .- - 'Il~, J. ..' ..:I ..... - .' .'. .'. .' t" "'I

care h. __ isa e :SUl~~~ecunoscu~. ,n De 'Yltiscopen capaclwp_IC

inseamna, a face U.R mare :pas :spre perfecti.une-3 inre:r,ioar,a,

$Ii r'nde'pUmrea, .up.irnliUor noastte. sau ,1~U'e~ spus." spre '[ericiR: 8 &:ireaJ:izatea personalA.

'Cuno.scindu.-:$i 'i"O ega,Ui, .mlsllra. :(Xl'SibiUtlUle$i calitl.lUe 'indscute;;, eil $i .punc"'el.e slabet omul poate: &I, Ie: :fO.lt..seasca pe' ,Primeh, spre ,a. Ie ,domina pe eele djn.unnAt :pentru ,I 601 ,a]Jm., :Ilic.i impjed~ca menu) snu ucendent spire' ferj,c,ire :$i secces, Va, i,D'vlta astfel sa-Ii asculte 'Vihrap:I.le co: f~t:mul cosmic $,j ea urmare :&1 v.i!brezem, anno:llie Cli infiDiwl.

I. Cum se realizeaza 'Tablou), Namerologic,

1(;'Oil1"';O' 'ml; .' . 't:&~['I1" "I ('Ior'ca~ re- ~ .. U. i i "'IiI '1..,'iIi'1"" nn-':'iFo'lo' ,rr~ ".:.

'..". ,~., '" ~v,,· ...... ' '" _ .... ;)"" .. , I~ 1I,J,.;u..u, "II~~,."".I, .,' blll "~

numele :s,i data ml$1~er.i i ,ct,eeaza 0 ,formul:a numericai ce .. 1 Insol:e$[e~ pe 'Om, :pi.'na la moane, ,iar Vibmliile pe care

aeeasta '~e 'emjte De permit "",

'~. sa faeem o~na~ i,z,l,a caracterul td :$:i ]JeBonal.i.dtUI, uhpil~r de le'xacUi.,

2.., sa po''''"~.m iDdemin~ :$,i eallt1tilenaturdl!e ,ale pelSClWleL, ~i~'~n, eaz - neeesar s1 ajl1tim hi Imbliniirea, caracte:nilu.i (:(,:fI i9_!al ~, ne'fVOS: :S1,U depreslv, pJi'ectlm~'1 dam forti :$1 si,l, ,3'1"" i~n ea 'iRSl$iu(l£i:" persoan~ s:labe de

~---- ~

utger.

...

3", Si ·c,un.oa~t.eliD dlp3,intetc~ndinu) fiecan.d :3.'0

:penrnJ a, QClioma ,conform, 'V'ibr:'d:li~lor, :$,j sa antieipGm nromentul pob:ivlJlpentRl :0, loa decizii ~i,l, intreprimd,e ~ucr:ar-l impo.rtante.

4~SI dam! uDuicop,.iJ ~nllmel,e' care-l va 'fa.cilita ttecerea prim vial'A.

,5. sa dWn lucriri10r noastre: nwne care :s.i ,a.magl. :S'UCClesU'~ '.

6. 51 scbimblm de.stitnu~ 'Y'letii :no!astre daca nu es te sa:d:stlcl.loare din ,cauzaVibrati.ilo,f ne:;ltlve.

'Toote ac estea , de$,~pot, pl1rea .incredibil!e la. prima v,edere:~ se olbUn ,euno,scindprioc.w,plile :numerol0,lCiei $il UUU6i ,aceastl nu are nimic mal;k: ,'ii n:ici profeUc:;. este yorba numal de 0 rece prattic~. :mat:em,at:i:c:l. c,~cil numero']oIILlJ lucl1eaz-i CUI 'ba21e :~,~pr,inc:ipU f1xe~ fara !lia

12.

,n" - -,.~' "" .. -

u'IADli'5: ,~OS

peruapl. infl'UXfUl pe care 111 ttamnute: asupra ,ilnterpr~;tului.

:Numero~ogia, ,SU:Sltlne ca [iecare .lu.mIr de la ~Ia. '9' ($i in eazuri speelale numere~e C:l!lble; sau ,Mae~uiii) emi,'te 0 'VibraUe: deosebili $,i lonitA ee 'i,1 deflne$le' ,:i! in acelruJj limp I diferentiazl, de ce'lelaUe,~ 3:i pe care () Ib'ansmite :persoa'n,e~or care~11 ,poana~,1l6turi de caracter,isuci1e ~jl ,(oIta vitali 'care~,i ,si,n,tproprH"

Tab,I,old Numero,l:o'glc .111 un.ei. persoone se re.alize~d, eu Vibm,pUe pe ,care aceasw, ~e pr,~te:

I,,, VJbnJp. ,Napem:, ,51: ,oblineadun.indi ZiU8, luna, $i ami:! ,Dlirerii pinal ee se ajuuge ~a, 'u,nloumlr g.implu.. Acesl:

IOWTUk the awl, 0 parte: imponanm. a, :per;solXll:ita~ii~ ,tltitil:'i., ,defecte. ,ocalje~sco.puri.

2,.,Nnmeie' ,p JDB,rmatJe~ In. acest caz ~,~terele se redue hll.Dum.e,re, ('uajiU'tio:rul alfabetu.lui numerte, $i Vlbmllilecare apar b .sfiqit. nearatl:

A.. ,MoUvafiile UUflioare ale pe:rsoanel.

B ~ 'Im_presiape care 0: produce cel'orla1ti~ din punct: de vederei social sau profesi.ooaJ.

c. Seopurlle cOD~Uente' sau i,:ncon.~.t.ientle' eare-l conducprm. viata.

Prln studiul ,nunle.re~or bazl. fi,i a tuturor comtiJinatii1or' ,(Ie care le :pretintA un Tlblou NwneroIQg;ic" se:o'bUne 0 analiza. :iln'ec:,h~v(lcl a io,dividului. TaU DumerologU~u d fiecare Vibratie Numericl are anomite ,ltribu1ij ,C3reIl£ ob1iga. sareactlollAm sau 51. ,ac:tionlm conform rCaraderisti.cilor" influe:nf,a 10fVU. tmnscede 'to 'coate, IrlitUe. Cu all,e c:u.v~nle ,p'Utlern, spune c,a Vibra,UUe Nu,merice: n:aodeleazl ~iref1ecteaz.a, 'Ilu,Dumai ,mentaiitaltea ~i 'persom.r1Dimlea indjvidtdU~'1 c::i Gi inti'mp~.ile din. viata.

3.. sem'oJnn~ se dovede$te a .fj singura. Vibratle pe care omul ~i-o ale,ge deliber,Bt, .pe:DUU ,cl. atU Vibr,ana, 'N~tefiil dl 1$1 cele tre.i, pe care Ie: implicl namele n Sin I inlpl1se 18 lW:$te,fe,_ Se:mrdilufl, ml, numaicl adu.oe 'ilalolioa~e

V.ibral:Upers,oa.ne.ij c~ ,i ,aJuta 1,8. .fo.rm.area ,oombinlUe i tdJr.ilor e .. e ... Ites 'i.mta.

InaInte de~ a. 'lMepe :pregatirea, urmi' 'T,lbl(}u NU'Rleli:c

,!t'g;,I.'il .r.!~~m. .Oi\o·~.,,~.g .... It, "",,,~p-m' ':0-' ""· ... ..,""f,O)'(';· ,x n·h"l'!l.dom·

~-U! 1",1'~'~,~, U,~iu!W.JI~' I~ IA"~l·- I J .IIL· J rr~~ ~ .,!ilI ,I.,UJI.;I,~ 1

:nu este unnumlr pur. ci 0 combinati,ea ma,I,BI.ult:Of :llJlIm.ere~ leu ,ailte wvinte, dacI. an:alizlm, '0 pe[soana. numai dupA Vibmtia N~rU~ 'treo~m eu vedefea pestei eelelalte V'.ibra1tii relU~mle din. NUDle ,~i Semniturl. eare slot .~a. lel de ,impo.rtante.

Teate acesre V.ibra,U~ fOfmeazl muanU'Iril,e ,caracterologice: is] psJhol:ogice care defioesc 1<0 Indiv.id inu-o' manierl ,d'eoseb.~tA $,iD difere:nfjad ,de :semenii di~ Trebuie ,semna~al ,cl. s,tudiindfi.ec·are: ·din. :partile Icare'fo,r.meazD Y'ablou'] ,nu, trebule s.1 uitlm cD eie:ft,e d,ezvlhli,e pt"'18.tbili.til'ti ~i.n,u ,cemtudim, aboo~u'e. Toml eI'te a. analiza ~ic()ntraSia 'mate aceste; posihil.itlU ('unele a.semlnltOlre. Ii altele diametrail opuse), ceea. ee va duce Ila s:F£qit~1 ponretul .fi.det ,~ subiectutui.

I'n Dumerogra.:m.l. vor a.plrea5i V.ibratii bazl:

NlltelJ'l ItJ,tu:ior:. &,tedor, SCO'PUD., ,Sellllljturl .• , O(er,1 imormatii impomm.m pr.ivindpmpriul OODtdJut,. ~i ,5'inl~ :111 :a.oela,itifnp~ baD. 'de' .ina-are ~li 'cuDOl§1m aaltDr :ralete ale' personaJld~H .sau desUnuluil; I:D,i,ndu~se sau for.mtnd variate "ombina~u ..

Une,od VibraUile: Nastedl :~i N'umelui se anmooizl:.az,ain.lnl ele; Iciool Dumerel,e sint: ega.le.sau, asemADatoafe,. 'De dim 'In fapauoei persoane; impasibile 'SilU edDlibtate; ,aI.too'li nUlIlerete realimte 'sint 'total opuse T eeea ee :inseamna cl este vorba de' operson,o'litat!@' impreviiziblli $i OODlladicrorre .

. Dacl e~dstl af~nitateJ' 'f"Dtfl@;'¥,j:bmtllJe Ide .• ·nteriOr $.i de Exterior ~ sifitem, ·infata· unei persoane s,tabne: care in inleriuf eSfe'~a .fe:~ G'um 10 vidl cejJa~p i'ar dacaJ d:iln~d iDlJr~' ele ~ in.seamnli ca, aeeasta :perm,rud, arum ,cel!odalti, Duma) 0'

parte din personaUtatetl, sa, multUatemU1" Ifnterioru.l, :fl;indUi~'~ d~fe[U ~il percep1J~, nbmai de dtbie perso_~e ,apropia,te'.

Vibral:iib!' Nu.m,eluii, S,i, Semn,AlurUr:;n,iflca,. aa;enftleazi i$i s~lbesc c~ittunel ,defecte'~e ~i posibiUtlt:i1e VibraJj:e.i N~erjj., Daca, ,exlsUi discrepant.ll intre ele", ,5,e Yorba.! ,COl sigumn-"!I' de pra'bleme depe,fsonalitate sau compoltamenl. Persoanll,in, :far:1 ,acelofa$~ stjmuf~" (H'QlblefDle sau ,s:ituatii" va ac~lona uaeori conu:adictodu1! 'rdspunzi.md d,iver,se)oll'V,iibrl,U,~ eare-e do:miDa:~va ',j biD,et'nt'e1e'S:

"' ........ AM::_ -:"""',1' -c: - - ~t ~~ 1'"':01i"lJ ~rnO!'"n!bin"1"4 ,e· ,01"0'-=.... -- .. '. I+"i".

~u~ .. enu',,_ peRtly ""~~ ... 'Q;!!' .... '!ol!' -'~-'r(tH~,! ~I ...,IUgI, pen!.iIJ'II.I,

e,aimsl,~"

Trebure ,st 'evatuAm piml ullde aeeste discrepaJl,t·e~ sInt' impomm[e: saUflU., Siot ,cazuri in cam smt, de mare magmi,mdine :$<i, C1Mam profunde pmbleme. :traul1lI!: san comptexe: ,CIreI se pot rezolva. :mumaipriou.;un. :schimb .Ie.gal de nnme~ dar :mtm~ stltu:i.p de un expennu"merol,o'!t, eare, stlU:diind Tabloul 'oorrt:pl!1M"V8, indica :sc:himbarea cea Imru pltdvitA,.. AJteod oceste diterente au efect po2ith~'., Aceasta se intimpUi cmd 10< VUJmtiepulemiti. i01Me$l8 una. da:N~ !UIU (;'ro.d.u·ol, echj~ :~brata :$i I in:iltiUirmblt.ozl@$te un temperament violeBI. saua_gresiy ..

Inain,t,e de a ilntra. m ma!terie tliebuh=: reami.ndt mpbd dl, datifiiuJ utiUurea in nUlHlerologie 8n.'U:meteh:u' Ide: .~a l ~a 9 ,ii tpeamn, speeiale 1 L 221, ,3,3'11 44t,Yom reduce intotdeaURa. "a]or:ile obllnute: pibl, 'VQim, ajuoge, la un DllmAr :simp]u~ cbiu ,daci ,estevorba, de data. nl$'tefit, Inume :S3JU ,semnilum.,

O'...:L..'!· •. · - •• /1 !~ .. -.-"'-,. t!M~ .. !~ A. '.,,1 , a ,1 I.e.~.~ - :-.;-'111 .n •. !· '" ..

~\liU: ~il .~.~ _: liIIU,iIIlIJIUIUIW.1

.J 2 3 _4 S; (j, 7 8 rg' A,BCDEF'GH'I ,J K :LMN 101 P QR S 'T' UV WX, Y :Z

V,""~a 'N •.... Q~ ..• ,--":i"': _Iu ',,-- .' ·Mf-~

Este' cea, pe ('are ()I ,pr,i~te 0 persoaml;

1. Re<klcind ·'13 un numk simplu data, «'lm,ple£1 a

ml~terij.

V:ibratia se uti.lheazi, la: 1\",Cercewa desdJlulut B. Destlnul rea] ~j

C,. ,Cidur,Ue ~ieJij:

In capUiolu!' 2: stnt prezentate in detaUu camctedsticile tutu~or nu,merelor; 'vom glsiaQo~o 'totceea, ce se n:ferl la ee De in,tereseazl.,

:2. Amlizim1 da;ta, .1~ef.U

In ca:p,j'tolll ,3 VOIDI gas~ detaUi ~e'gate: de toate 'zilele ~unii,."'

(Aceme VibraUi DJU, se :schimha :nlciodata).

,PrjmuJ' ,est;'mp,~ui

A1' R.s, al uUellt' III 6, ,doocmbrre ~9'S:3. Adunam~ ,6+1953+ '1,2~t1,

R.educe~m pe21~a un tDumAr snnpl.ut; 2+,1=9~ APR.. .s~a,dsc'Ul sub 'Vi:bmtia, '9'f [II' ,dupA, ziua. Icorespunde: Vib.rati:at 6.

AI doil:e'8 exemplu.

J .C.G., 8-,1 ,dst;ul ,Ia Jmai 196, I. AdumAm:: l+5+'196 t ~23,

Reducempe 23,la un Dumlr simply; ,2.'l~ .. 'VibmtiaN_rU lui. J.e.G,. eS1e ,,5, ,,_d ,I, zUei de nastere .~.

Este ,cea, ,pe care 0' pmoaDI 0 prime$te ,~uIl1jziild rDume'le~sau compleC,. ,nu:me!e ,CtI eare a fcst iftr-eg,istrat la, 1Da$1ere:. :nu,celfO],osirm IDOd oblsnail ,penlIU a semna :ade(;atesta se va :analizasepar:all., 'DacA ,rm orice,act j, s-a clat un :I1OODUlIlI;!~ din ace) ,I)O,meoc e) val ,avearelatn reu. Vibml;i,Ue sale'~ deli Ru:~lva 'utlliza, tn vial3 de Ii cu,zi. .

$lfo ocat CU, ca ill toile to CIIe ,smtiftdu:se:

Utere~levom ;anaJjza sepati~: voca1e:J,e· deCOmsrOaM' ,arind, iovum semruf:1C8Jla dif@rit! '[ore,gistratl inapticarea, lor (voc,81,eJe ,deasupra, mUllld'o.i,: ,coosoaneIe dedesubt). Aceasta ,De v,a da 'OY,izjune de ansambl~1 lam,pra,persoll1J.iti.~ii ~ 1m ,ceZe cinci 'faJem~,imcipMe:

t 'I~-

'1111 1IaG&-1Ul

Este, ,d:at ,00 :suma.voca1elm n:umelui ,oomplet. Ea ne ~Iorbe$t@ de forta. iin,tema~, _'oc:lio3il,iile ~i motiv;Dl,iUe . ascunse ..

(Cap]totu'~ 2~ ,SOCllDnea, ,~ ,I, numiulul care ,I a,parol:.

CapilohJl ,4~ Sinled, de Interior $,1 'Capiwmul (11,t Comb~malU: de Interior '$i E"terior)'.

2~ Exterior

Est:e d!at de suma conso~mel'or numelui complet, Vibratiava dez\',i!iJlui :plo.iecUa eX.le-rna a personaH t:l1 Iii : ~mlp.r'esjape. ,care 10: produce a:s.uprll oelOFl,a] til din puncl: de 'Yederle see .. lal saUl 'pr'ofesionaL (C~1pilo]ljd ·2,. ~ectilillle'a .~. OJ numarulUl~ pe care )-3li:n des.cope.rit. Capitolul 5. S~ntezD, de Exterior .$.jl C.ap,jtolull 6~ C()mbina~i'i de Inlerior $i ExterJ:or).

3., Soo:pmi ilviatl

Slnt date de suma eelor dou.a \I.~bra·fij, an~eriaare.

Aici se desc10pera fiO~U] pe care itldiV'idu~ 'oote~te sa-l joace in :ooC.i!e:taleaillill eare S6 des'fisoaru. Sint. ~o:purne pe care per.soana le are in subc()nst~ent ca ~elfinal al v.ief,ii .. (Capitolu~, 1 ~ Scopur~]nYiaf:~d.

4 .. lDdi.v,kluantate~

Rezu]'tti di n sepa.rar'e,a ~il suma tutl1ror :mJme.fie)or care ,au aparu:1 loanaU:r..Q pumelul eompler. Se ~e'teri ta ,canut:a,tea de' ~murml3:'U care e.xiisti i.ofiecare din ,cifi"eJe' ,c1IJprjnse: :inb'e l ~i '9. As,tfe! 'Yom ana punetele tan $1 slabe ,a:I,e per:soone.iJ anaUza,te:. (Cap'I'~()l1lJ~1 8~ ;lndhdduaUrure).

5,~ Temperament, aptitudini'.

Ib!'.zuhi din separarea :~i gruparea unUfOr numerelor pe care Te-am 'i,n~nnil ta indi.v~duaHtate. Ne alia.nl aptitucJlnUe sau inclmapUe nUl:ocante'.

(:C3p.iito]ul. ~9. 'T:emperumeot, apdtm:Uni).

Se olb~jme reductnd Ja en munaf s~mp[u semn!'itur-a obi$Duita. Apar astlel lcaracterist:icjh~ adirioma]e doblndJite

'-P'f:= n li nr ermed i -u- '1- s em . .,....,. ~U' ·r".; .(-··Ccc- "IIIP i't,~I'I) 11 I II. (,J,o:li'-m Ii'i ·:t:'i,·"'O r"""

_. II, '_' .. ~L J LIl,I~~U_.. ~l. ,IJI!l4Ul; _. J L.I 'I' '_ .G, ._. _~.y !Ii; Jl _' lI! '~ ~~L I_~,t.i{t~ _, ,tI!Ii

De.stin real),

G:lAD1·S' ,LoBus

Tabtow, Num.erologw tip

Cu SCOPU'I de a darifica le:xplical~a, iprecedeOltl, vom pn:glU Tabloul Nume[1ologjlc ,II uDuisubiecl: imaglnali :Dl\scul~1 2: ilpritie 1,'941. Nume'le~: Maria del 'Cann~,n Q(H:lm[es:Fj;gueoo,i. Semnlwra: MaC:., Gonzales,

2+4t-1941=21=3,V,. Na§terU ;=3 ,('cap~2)'

V ~ :Zilei de 'oo,tere;;2 ICCa:p',. 3) :2. 'Vibrali3! Nu:meb.d

ll:;;;;.2, 5, ,6 1~2A~ :~21=4

I, '9'1 II _ ~~ 1 I, " ,Sc~'_~' 1~5 7' I , JI ;_~'I 5~,6 ~ .

MARIA D,EL CARMEN OONZAL_EZ FIGUEROA +,

14.'9. I 4_3 13~. 9,4 S 7 5 8,3 - '8167 9' ...

13~ I 7 2~~ I ,ll~ I 22~ ~22~

. I. I· ..

4+4=8,

V., de tnmriar =: 4 (Cap. 2~ secpunea I, ~i c.ap.4) V. de Exterior :;;;;,. " '(.'Ca.:n,. 2:.. I:'~:unea 1 c:j, lcap· 5) .•. '

. - . - - '----. '-- - -,~, '_- I~'" ,II" ~""'It.',. ,-_. ¥ - II!! - _

3,. Vibraps, 8enllllwrii.

(In, aceSl ,CQZ nu ,este IDeCesmt separarea, 'vocale~or de consoane),.

'Ma C. 0 01 n Z ,ii, I e z, -4,~3 16,5SI3S,S

5' '3; 43~7 :=15 ~, 6

V Se- _ .... :lI: '. !O'.. &.. (.'f"'ii'.... ill 'I .

.... ~J.~u~dDJ)Jo,yp.,I~.)

4. Individual itale

Se separ,D: toate nUD1eflel:e de lsi ~a. 9 care au a;~t. ill 'Umpul anaJizei num.elui,comp1Iet.

kr'l n..ifr.'ir!,....., ._:.~".... ..' .. I"!" .... 1 lI'''''U~,~~\U!I. I.I'";lnu.'I;t.._.J:1j

Numlru:~ I :: S Numln.d2 .~ 0

N· -, ., ., ,,I!., .... '~ !!]I ~A ,. ~V·· ~·'N·:··g,H,~rC'.,. umCU UII .J ,.....~' '_. ~ ,". ""1il ..... , ,n

Nmn4nd! 4 :;' 3,· V. de InteF,iot' ,Si Ex~er,ior 'N!u:mkUl ,5, .~ ,

Nun:mml 6 ; 3 -V. SemnrtmrH Nwnlnd " :; 2:

. Numlnall 8 ~2 - V., Scopu1uil

Nu~nd 9 = ,S,

,~capito~:uJ ,8)

,(Numerele cursl'Ve ,sibt accentuatepemtru, ci Sf: :afla. in, p&li~e Ichele ,a1e 'TabJoldui 'Nu,merologic).

!i. TemlnPramez}t;. ,A"tiWdiDI.

It"""" ",' :!I;t'

A- ·',-,~tt'· d', , gen."lrnlrpOi ",- care am

. .Jum!~l ". e .t" .......... ~ pe _ar-e .1 _

l~ndiYiduwitate~ ,",o,m grupa numemle in 7. Numere :meatale ,(1 ... 7 .. ,8 ... 9) --14

HUDleu emoPol1l1e 1(;2 ;00 ,].. ,6, ,.., g,) :'12

Numere inruiitive (,2·" .., ." 9 );..'7 Numere ,ardstice (3, .. , 6, ,.. 9) ...... 12

'1'4' ,'~ ,:i1 .' '1 4' ,e "7 0) I' '8

, umere. illu0tulCe '!l. _ ~ " ... ' ,J .' .. ' 01' = ._'

Numere ,de. aface.ri (2 .. 4- 8) ~5

u . . ~.' '(,11 5'" 0," ''I, 'I 1"U1nt1t; 'imce '.'''f.' ~. ... '0',1 ...... 1 J

~CapitohJl 9)

'6. Posjblli.tllp ale desdnului:

DI,acl M,I. deil Carme.n vrea :81 eunoasea p,Qsi:tdUtltUe destinu.lull• va consulta c,apil.ohl~ ~O :I,i ,caraaer.istki1e Dlunblni 3, ee corespuDdeVibmtiel sale de Nqtem~

j'.. iDesdnreaJ

:Destinuli de'6nitiv' all :Ma. ,dem C'anneu, desemnat :prin cjjfra '9' compnode ,combm.a~ei dintre Vibmlia 'Na$e.rH 3, $i

2D

'Vibmpa, Senml:tnrii 'I). (D.aca aeeasta combhmt:ie au ,I ,rust pozirtiIY,a, t:nrrecut., exl:stal pos~biUtatea de a 6, tmbu,IWt!,l ell. ajutonJ.1l Qnei perseane experte), ,(Ca.pitolu:l (1)

it Cicluri de v!at,a,

I'n caJ)ito1u.~ 12 apar e:late I(amllnunt,e) ,llega~r de ciclmru'e; vletii~ Ma. de'~ CatR'le-1l Ie poo,te' 'fiJlosi dIept gbid pentru a acUona in orice mome:nt confOirml Vibr.alHlof dOlD_Uumte,.

Rezund'nd .~.i reamill(ind

I. Am incepul Tabloul N·u.me:rologic: !c'iuU'od ·Vib'fat:ia'N3'~t,erJj. (lnformaUe ,comple,tl de:spre IO.al:e numerele in C'apiroluI2)

2. inro,l,malie ad.i.~.onaUjpe,D'1JU ,allrg,i T'abloul! nostrug'ls,im i:D, C;J,pito) ul .3 care ne dezvllu ie panlcularitlple zilei de .nqleFe.,

3" :Polos.ind tab1.aalfabetic::o~n:iJmeric'a, trecem '~aJ ca.utarea, Vibrarie'i Numel'ui pen.tm ,a. $,labiU lnre:rioml, c.xreriond ~~i Scoputile,. .Mal mul't.e infw-.matii despre. [lecare' Ilum!r' in Cap.itolu~ 2 ~ .secpunea I a wtumr nu.merelar $i sintezaidi n ICa.p.itollele 4, .5" 6 $~ 7 ..

4~ Am 5e'.parat 'numere~e de ta :~~a 9, numere prezente in Dumero.lraml peDUU a s,ta.bDi .mdiridua1i,'atea" Imfo.nmlie comp,led ln 'Cap:holu~ 8.,

.5. Se'pmarea n·u:merel:o.F'·I' obtjDuta, la, Indi,vidnafitate va.fl 'U:nnata, de gmparea. h", in i pWti~ care WI preZlemta .Ap.rttBdiniJe ,~i TemperllmfIJt'u.1 la Capitolal! '9",

6 .. Folos~n.d tablaal.fabe:Uoo~n umericl,llI'e'cle:m Ia

"rt~"'f""D"'iIoI' "'iIw!"!!fJJII',,,r"iI"', li',..: . .It~~~~ WI#'luJ.,"~ -r I

2i,

!Ii!

smbil irea Vibrapei' 'semnat,urii. 'Capitolul 11.,

7. Vibnllia N'a~lerjj He ,sefv,e~te Ia cu:noa~tere'a posi.biitat.ior ,destiDuluL (;'apho,hdl,O'.

8. ,AdunindVi,bra#a Na~te,r:ji $i Semnfnurii se obline~ oombiRat,i,a care ne va.prt!z€nta, De:Sliuulreal al persoanel, CapUoluJ II.

g!. Nl1mafU,~Vi,bfati,e',; Na,~t~rii IUlJi[ en. anlld ca;'endaristic De' va permlte euneasterea ,CJ~clurilor ?Vie',fii. Capno~1JJ1 13.

2- (--NF·····.-:O.· ••• ···RM'-,-·-A- ·TJI~·E·--' C·. ··.·.·.Oc-;.M<I.P·····L.·· ·EI--T- ·-A·or·

'II :. J _ - I, ",_.'____:_" - . I, I;: ' , _ ~ ,_' .. ' . .-, ''':_ , I, I , __ _I "

.AS,UPRA. 'VIBRATIIIJOR 'BAZA SIMAES,TRE

to aeest 'ca,pitol 'YOm, trece inl rev.istlt caracteristicil,e fie 'C-are aumerele le i:m.pdDll persoanelof'~ carm:;l:eristici care Sf! rel.ationead ell aspectete eele mal importaote: ale:Yiefji.

Numcro'logic vorbimd.; idea~ at fij sa. exisre: un perfect leCbiUb.ru IOB'le toate numerele time reprezindJ 0' pe'Fsoanl,. In masura mn. care VlbraUlle Numelui YlOr eoneorda c:ru cele ale NaSf.,er.ii; .a:sa omu~ ,~i~a:r :i:~nllrl c'witat:ile 'ilpos,ibilit4til,e ofer~le p.rin nasrere, sa.u 6.j~ar Icorecta, stlbic:l.u.nile •.

T'OfU~,i, ap.[,o,a,pe :ni:c.h)da'ta nu .setntim:pJ~ a.$3J,: ~nimeni nu este un 'numlr pur'.. e,i 0 oombjnatie. ,de mai multe .. Un,eori aceste oombinaUi SiD[: afmon,ice'raJteorl~. Ic;mar' Ilri ,a .. 6"neoo·p,cor.da:n,\'8 poate sa nu. He. pa.v;a :pe:ntrn It I se: 'i1I!W1tl :i:r1ltI,e e:h~) $i se ec;hnibn~azI;, inane cazllri illSl aceste ,diferen.l;e pot crea serloase con:Hic~te interoet, ceea ee :i~ ca, me '\1,om: ,afla.mereu to fata 'rult.i persona'~ltl~lj '~nsta~bile :~,~ loontrad1ctorii.

'NUMARUL,l

l este numlru:!, Cleat_jei~, inceputur.i1e ~li oliglnea energieiL Es:te'Qumirul impuls ul uJpdmar ~R:eprezlnUi dori:01f1, de, :1, Ii (:o,nduJditor ~i lndhddusUsmut Este: eel care De inmoouce 'in seara .numerologlcA s,l, ,da, cumjul. 3i, putere'8] de earaeter care ii caracterizeazlpe !oonduclitorH de o~i

PersoanC'leacestei 'VibratH au .ide~ a.vWlS8.ite care deschid. ,drumu~ c,eiodalli,. 'I'noearc!al mereu ,sa, iatroduca :imbLumt!till i:n me:wdele de ~ucru 'sao fo jW1ll~o[~peatru cl siDt plio ,eminenrtl ioovabori. ,$i .foai ales Iiden !cimlm. le p.lace sI~:sjlase amprenta, to tot eeea ce[ac: ,$i sa se eVKrenpeze odunde S'ill'gAst Un 1 po.nDv esle eel care pUlnu.ie,1e kltU~. (fI, s.fablri, ,cumj $1 ii, eonduee pe ceilalli", dar se r,ascoalA in ,fara orjcarejati'mdin.~ auroritare sau dombmtoare,., ,clei ,misiuDe-o" sa, es,e de a pcednde '$i n.ude I, tl!nDa sau a ,SIe supurne.,

Peaonal[ta~ea sa, est! de tip mel,taI~ .indepe,ndent. ,radiant, treati:'v'~ dina.mic, ,slr31IJlcito:,r', g:e.oiaJ uaeorl ,~i ;aproape mereu p:l,lemic.

Di:,nam.ismll:~ $,i g;indirea co mstrucUvll, il condue mereu la (eV,1 :iesit diu, ,com:U:R" '1!3 co:nUnul miscale, caJltorii~phmu,rL Chiar daea, ciolp;ul fj e.sm ill repsus, mintea, nu-i obose:$te n:i,ciodat,A, as,tf'e.l intil: mereu proiectem.s3,u creeazi cevaJ 00'0; :in,aI.a, de aceasta poseda!calitilile neeesare pe:ntnl. a le;pune 1m practici" in,tr.:..g 'for,mlproouc:tivl ~ii ori,gin.ali ..

'Nuumml unu este!immtrleaunainm.b.net" Of~liD.~ .•

24

,efiU,uzias,t ,$i exuOivenjt. rnindina derealizl:rile sale :s:i de: sine inSU$1. In rnodl ntJrrnal se s~m~ altfel decit ceilal",i' til se bucura, de ,aceasU'i atitudlne. li place sa pretillda :5,ild :iasa :'11) '13videmti1 ceea ee ~,l Ifeu~~tet transf'ormindu-:se: ,aproape~ ~ereu intr~o peirsoanaimportalltl :§i infbJ@'llIta,. P,e:J:SQn,aJiwt,t!a, energj(:a $:ipozd,I\l,a se i,mpune eu u$ur~nla pentru dl i.nu:lia.li sigur,an13 in sine im.su,s.i, putere de' convj:nge~re;.

U~ ~ pur nu ,cunO~le eomplexele deinferiorittlte; d~mpo'tr,ivl. dael PU se 'cons,ide:r:a perfect, ceea ee se 'iDdmpl,a~eod, aproape inlo:tdeauna, superior ,celor~alU.,.~. D',atoritA 31JlOOomimrH de' care face 'CU, tn Of ice: mome'[JI,. in genem:a]I,mpres,io.neaza $i sa ,evidentialJ Zn jund Silu .. ~(ltu$l .. U1)oori atrage ,amtipatia muhor'persoane care nu .. j s:lllporta ,aerele de :SUpefjOf~ta.' :~J II ,considerrl ~ncmzut $1 pedant.

MIII,i triHesc dtnd dovada de curoJ., inm-ilz.nealD.. me~eula marg:inea 'pt,a;,pastieil ~I $,iguti ,eA ceva ii va. salva in til U nud mo,mentMereu t:irleri ,fn' :sutl'e:r.. deseori dll.e 0 Yla~a:inrel1id $i p,lina. de avenruri, '0 v iata pe carew {]I '!f.or cunoa~~e nlclodat~ cei ICh:tbzuiti :$i: dmora~L Toe ma I. de aeeea ref~za sa: urmeze drumurile cunoscute~l blta.torit.ei ~i dor'esrinainte. de oriced desemneze ~id urmeze propriuJ drum. P,ica. s-at vedea obli,gul~s,a, ducd !Q ,existe·nUi medioc;r,Di $imonoton,Q" s-ar Si,rl11i fruatrarl, amfiriti~ nefeiicrti,

~~di.viduat i$Ii" f.flcapa.ttrna:ti .. ~ egocentric.I." ,~u'l p:roprij Ie Ide,i ~,i simlgreu de' ioflueorar 'i:n oriee sens. Nu accepril int:erfenm~e ~np[['oiecte :pmpr.il~lic,i opoz:itie denlci ltD fel $1 au in afMa de' ,ace,ast;a fOlla de 'yointi pentrUi ,a~$.i Ipttm 'collvingerae. Cu:raJ,ul, hod,ritea.. a:mbjl~a ii. aj:ulli. siFSf atinga stopul~ ,iaJ (jjnamic3 ;5i personaIitarea lextro,v!e'rtitl t.i ,anim~ ipie cei.al~ 'sal dea ce au Imail bl!11n in el ,.

,Aproape 'i'intDiWeaonal n01n.a:ru;lli dispune de v,ild'euile'

l.5

:S~' 'resurse menta Ie care sa,~,i penniUi, sa depiseasc& 'OltOe tip ,de p.ied:ic,i" este,:genul de persoana care nJclodaJta nu "se imea,cl :intr~unl pah,ar cu apa.~II~, pe':ntru ,ei reactioneaza, instantaneu., eu hnaginotJe fn fata ,or:icirn~ stimul, Toemai ace:asli ascu~l~me' ami,ft'Ui este eea caretilrallS~()r,ma in ()i,r:aJtori convm,~ato:£i cind i:oclealCcl sa -$i 3"tinga, 5co;1101.

Creea,zQ $I! p,.ract:iic,Q, ~olin,ca, "'tr,aie~te si lasl, 51,1 trajasca'~ ~i 'incearca - sl no, se amesteaiDvi,ala, altora, In eeea ce-r pri:ve'~ite,. slnt: ,extrovertiU 'in pwb:I,emele: gene'ralet dar' intro vert iti inv,iata :inliml ~~~problemele personate. Parerea celui1alt nu~i inlluenleaza deloc'~ i'$i traiesc: viat3, dupa bunu~ lor p~ac,mcrnd ,a,b,Stf3C1i!e de ceUa1U; de$i uneori obj~nuje-'Sc sa fie ,cr.iticill rar:eor"j :stlll, birfitod sau m:e.schinj"

De olUcej~ s:inl c~ns;I.~~il~ spenrani ~j c~u slmtul umoruhli~ 3.vind me.feu Ja indemtnS. unrlspuns rapid $i! Jll:genios.. De aceeai~ifac co 'u~urin~,~ prleteni, tn ,c:iuda. fa:ptului ca sinl bru:$u$inu, 'foane diplomaUci, .. 'Ca, prieteni, MOlt. 'Io.iall.i~ ,genefOS~ ~i capabUi de orlce sattifkiu. sinn cu adevnm~ prje'lenla~ dar ~il in aeest domeni,uUrnI :sa, tie dom~na~ort Ca dU$ma:nijl si'ot lerib~H!I DacA ,nu ,e,X"I,sta V~bratil, atenuante nu uitA'1' nle 1 nu .~an:a" ,dar pol, n Iftibuni:t.ori, misi cruzi. Ond s:int. atacati. liR.ba. Ii se tJ:"dDsformA inf:r'",oarn1l~ ledbiltl. Sar,castici,~ ,caustici~ cunosc j,nsUnctiv pun,ctul. slab ~d opone'utuluis!usi UD :singur ,cuvint de""alilor :poate:fi diSl'Fugritorpentru ca :w::mere::)te ,.i nca Cal ua stilet,

Desl de Imulte o.ril simt~eaten1ila sentienemele a!toIDO! obisDiu,iesc sa fieseD.sibili f:a~ de propr:ia.per:soana. Desl seprefac ca, nu-il intereseaza,,~ doresc aprobarea $,i. nu aeee ptj 1Ii0f' eritica, Aeeasta 'ir~poate !rtnl profun,(J,~ dar, cu.m cODsis,dera ca. tOI:u11 este '0 siHlb.iciune de carecter. jnce.areii, S~O ,astllInda, de: ,cenaUi :$,~chiar de: ei t[lSi~,i,.

1'0 [a1,a 111 nu il copil SIll a, unui ,3.001 esc,enlt'ltrehu le

26

I': -'--,~ '-1' ~~ ';. .lnezj Imt;·;.,.., .. I-:" ,....It-~-=II c_,o 1'- i'- tt!(1 ~,- -hi

pe11lliilnem_, o".ai ac~o____ 1 \,IOudI ,6,1, ~ ,3jpele21_a, Jlu;;, Jgien~

N- . . - t'f;' '- ) - . - - t -b-t·· )- -. 'b -. rezul - -

x., . '-1 -, ': '. I, '! '>_.' , '-,_:: _ 11_' j:, 1-" ",:, 1':,,-, ' -, I: -: ' ,,': ,I"~

sa.,_,· llmll ,as _e se pot 0 _ .,-.oe ce_e RIal ._ .. unerezu_wel

aUilel' ,se· ''1'01' rAscula,io.l:ent i"n fata ,odclrei autorUIU

, ... ,_f'nt\.= .... .a. '-"""U' 4,~ .... :t"'f..,.r~ ... le ·S· ." ti-m·. ,nll~, ,A"'r-·m. ~ 1l~1 Ida, 'a· -i dem ina 111'>"0-

~~,r¥!IJI~ g~ , W~ la~ ,I_M ~I _.I!. ! F,11.Il UU: JI JI'"' u~ '_ .I \AI .. , .. I.JI!U. ~ __

fO,!1a '"a, da nastere numai 121 ,rebeliunj~, agreshdtate $i irnel,p\tinare,,,

D'':1"",,",,- - -- .-: .• "" C·· '!lil"'l!ll"·t'''lI't·,o''30 CF~!lit·A~r.CIodIAl· e·nnm- "-- .:1,-"", ..» "",d, energJ!AI!' .~1';« I'IF"', I .•• I~. '~-""" u,..:. , .. ". m~ II

o.riginalitarea. pe caee le:poseda s,lo!: (o),osUe poziti~", pot iltUlge: ,orlee ti[J!ta~ ,WU' toc:maJ aceste ,calitatj pol devell; :sirustre dacl sim fo~los.ite in mod negan.v"

Am 'Ylo.tb.ilt de ~teWe p<J,zitiv,e ,aI:emumlru~uil1!1 iaracum vomspune ,cla 3!C1iona contraI' caUta:lilor tnerente nu:mim1ui aduee CUJ sine esecul, IContraru'~artl!1' in aoos,t Cal"D. aC1iona cu nehotir]re,~ene'Viel' HpsI de :inae-der-e: in 's;ine-r sau, weI. ,seIad. influe,(ltatj de ceila11ltl. La fel daca. I~rmit Isj .. i domina defectele, aeestel Vibr~tU:

~ ~~

i:Dlo)ernnta"egoismu~,~ cUtismnl ~ agreslv'ita.tea~ dorinta de a".i oominape ceUalp. eu eriee prel, :.~ de a se erede axu'l unlversuhn, ,klca,pacitat'e3! 00 ,I .. ~i. cunoas,@gre~eUI.e~ dodDta oomls'1ll!mtl, Ide libe;rtalte,,,, care aduce cu. sine gelltllea '00 8 se Opta. lao normele vje~]l eare conduc: SOC.letatlea. in care se de;s,f'a~I.aIi,ii :pcate traasforma ill aute:ntjc.~ ,anadlict

A..., '-fi~;-' .0.11 ...• ., ...• '., ... iII. . ,.·~X, :"'., * ..... ,u. 1 ·~I~·.:ft'!Ii I' '1 ....~ .·r:·tr -"

l"Uo_gan",. ,~lliUOSJ.. ver 3d alua In. IUaI;C wUln.U. ,CUVln~, ~.J

nu .. i,in~e[ie:s,eazl mjjloacel!efolosi~e pentru .aJ-li a~jnge SOOPUt.. Am~US !~ja ,eI ambltia. es£e 1,mportantl. 'in ',iataJ lor, daftre'buie ,sl aiblgdjlpeotnJ. ,ei nu ,ezJta sa .. 1 3mh l'I:eZle: pe eel care le ,s,d, in, drum ..

P'erno.anele' acestei. Vibr,a1ii poseda, 0 m~nre :agertl, p1inl. de. id.ei or.iginrue Cife3,$teapta doar sI se e1tprime; dar', in. c;iuda ace-stu) talent creatl'y'~ 'lor a.VlC,81 eele mai :mar:i

21

succese ,ca, $t!:fi sau ,gbi,zia:~ ct~or],a1,i~ D~.namismu.I.~ ·inde.rmnm-ea cu eare t$ip~anificl ,~j r~j ,lUng ,scopu.ril'e" 'iil ~ju,ta. sa obtln11 .posmri. de oonduce're:;. ese de netlgad:uit fb:PlUl ,eI 5evor ,d'estb$Um. cu ma1 .nUllt :s:ucce,fj lucrind pe' cont propriu sautn posmri IcuD1aJ'leHbe:rta.te ,de actiune.

A~()a~mereumer01: 'prin 'viatl iD1,~ilIltndn~riile

r"J L~ b L J • J l~ry. r'·'v;t'

.ide:i $~ ,oondipj, fUnd ex!traQrdinar de mul\U:nnp de. s lne, le

placed. Iu:plepemtru eeea ce doresc 51 obl;inl ~li sa. nu datoreze nlmic nim&ru.~.

A;vinwl" energia ~J. ge.n1ul ,Pot sa .. j cata,plilteze CUi sueces in. lumea afacerllor, unde ·v.bdu.nea~~ntuitj8J. $.i init;iatlva Ii mzestIea7i eu 'capaci:ta~ea de alu:a botarid ·m.p1d.e~ de a. ti 'in. fruntea o[id1m~ proleet sauimrep[im1eri~. mintea. ~e e mereu pUnA de Jdei indriznetet iar e.otuzias:mul hl£' contagios 'ii c()nv~nge pe ce:i1a.lti cl. ,e.i nu CUHOSC :piedirCj Ide :nette(llt~i&in( in stare &I. "'~devOlie:z;e lumea",

D'8,cl dorese a,a. se; dedtce meCUc:jne:i se pot specializa $i If'lnna 'C:B specialisti ,c-h:imrgi.prin caracteml :Ior ferm qi. c·a.pa.ci:tatel de a ,cUagnostica jUst· ,cal neurol.ogi ~i psihjau,~ pe.mtnl cl :sin.! ,exce:leD~i judec;tuoFi ai :firn om,ene$tj, plio i:ntu.irhl. ,~ :agerimea mJnti~ ..

I'n lumea.artisUcA li se potri\i',e~te scenal, muz.ic3. racHoul. :;1 'fotCl'g[.afi.a. St' pot ,af.inna ,~i ca. :s,crlUoril, ,raesenatod 3:i paficieru, 'ca. desigD,er,i demodll! de- ageJ1.lene-a ·i.n domeniulpublici.ti·tH sau \tlnz4rii., gratjem!ai~~ :~:or' ,creatjvita:ti ~i ideil!lu cue: pot. Ide~eruge,ojal,e. De :fa;pt, lDatel.majori,Gl:tea i.mve-otatorilo:r Si"8U nAscut sub a:ceastl. Vibmtie sau ,au Numlnd '1 'ta Dum. dominant. in Tabloul Num,e;ro)o,gic.

P[in sl-liritul a;ve;ntur,ier' :~i tndrlzne~ pot iesi. in. ,Iyjden:til caaviaror.i., p.lf3$uHSU" ghi.zi.. g~eo.grafi sau meceorologi.

S,e ,eYide,ntiaza .. ~. de as.e:m.e~ne,a",i:n, domenlul constru,c'l;iilaf ca ~nginef,i!, ,arhitec~i~ antreprelll.o.ri Ice' due :~a

bun, sfi~r.Jlt mar~ ~,i ,amb,ili,oo.se proiec~e.

Cu rio:zJtatea: 'I' ho'tlfiIe 31 ~j m,l,ntes ,i scad i teare $ j anchetatoare" ii ,indleap1i,. in specj.al" ca"tre' olice :raml!ll8 a stiiDlej ~~ c:efCeJUlri~,.,

'in ,mud ,llolmal,soc~ieta:Ulenu, Ie S~.D,t fa,ofabi]e,~cu ,excePtia, ,cazu;rilor in car:efnl Tabl~ouJ Nume,ml.o,gic apar nume:re' de coopemre, 'i-nfomm deosebiti"

U- - !;:tl,,,,int,g; i:n~ e~'lI!'p~! .. ;-,"!I'''D _ ,s,·m:tn~.'~'a. Iil,~ A'I';,n~a'a [';a.p~AI"', ~tl _ l!I"y"," ,ul,tylll , '_ .,.." ~.UUQ.l "" . ~,.IIJi II!t"""Ui._ ~ II nu __ '!. .... _ _. . . ~U~ II! ,

or,i,ginrua ,iifac a,P1j penttu reJ,ati·ipublic,e;"

S,eremarcl ~i ca f,abr~c,anti,~ j,Qs,pe:cu)f'i, ,admillistra;tod de fabrica., undepol 0 bline :rnar~ succese prin entuziasmul :~;~ apUcarea ~dej~or klsoUte~11 :illdrime~.

Ca fllncti:onar~ sln~ :responsabiU ~~ mlJllCitod~ desi pot. av'ea poobleme cu col:egii $i supedo.rii, pr,in bruscbetea sau :lipsa de met ~ prio lleiraJbdarea ,~j i,ncapapnm-ea tare 'ii iRlpi edi eli. sarecWlOaS(.;.;l c:j. :no '[otde:auna au dreptate sau stn.l: .imperfec-U.

Ca. patroal i~i inspirl fUD.C1:iolna.rUpr.in personaHtatea ,cr-esltiva, ~,i stdUuc.itolre. 'inge:neral orbese pe eei care; .. l urmeaza, dar surprlnd $i deconeeneaza cu 8chim:blrUe de umer " careme.rg de Ia cea :mal mare tolerantl 11 exlg.enta ,eea mal abu.zivl.. Aproape i'otO'tdeauna este ~u sa luerezi pe.n.tJ'u un Numlr I... A .. j, urma, a .. ,i iflle:legetl a :I:e;, face pe placva fi mereu 0; amenlntare 13 ,adresa, capaci'dtii ruocliolml'ilof 10[,.

Uacl trebuie lsi: desfttjOare 10, mWlClrnonotonri sau Ide rut1oo~ va H spre bmel:e lor ,sa practice: in timpul ~ ~ber o acU.vitate' tn. care sl paata da 'friD libel' marii lor imaglnatilt creauv'tatU ~i cal1tAtjlof artistiee, Pot. fnom, '{)I trupl de teltru ,de amator~ de Imtret:inere. de: oriee dp,.Pot: de asemeni incelicasi ,oolaboreZf la 0 revista, saUl ziar etc,

Ceea ce este eu :ade:vbilI, imponant este ca. ac,easti ,acdvjml.t.~' sa. f1e: ,a,til, de :stimulBloare ·Incndl,e~ ,com,peDSe2e Hpsa, de vari,lti.e, 'i'D, ·'Iiata de zi Ictl ZJI :pe'ntnJ a-sl 'purea

.CO .. nserva ecwli:bnd"pe care-t p,ier-d CUI u~ur,inta ,cj,nd se yad cuprm.,j de IQ,vlali1 pUctisitDare $,1 IDa, stim~l.

Perseanele aeestel V"~brulH D,U cal iUi:~:ihl ~i i'nde.mirumea ,[leCeSM'6 penou a cu:no~n~ succesul ,~~ bog:illia •. d;acan~:u~es.e sa- $j domine, 'cut@za.'n~u '$i dau dovadi\ de' prud'enti.

U:$udo:ta, de care dau dovada tn acum:u'I:are,Q, ,d.e Doi finante 0 aratil. $i, i'n ope'ratio i:nv1e,t·sftLipsa fondurilor i.i de:termidm 'impru.muliepentrn a putea ull dinco'~o de pos:i,bilitllne '~O:f ~pent:ru a. Intra In afacerl rlseante hlsuficie'ntgindltei, da.cl, po'seda aeeste f'bndud.,rb'a. a se

gimn prea m,u'Ut me; pot ,pierde., .

[ndriznea1a~ till,hi ,de em-Beter ~J fe;lD1itat:ea rivor I:mpuls:iona spre ooi Ici$tigutit dadi, T:a:blou,1. Nume'fo,logic' :nu dlspune de V~bmtU mooeratoare.

,A.ul,end~n'ta sane: .rasluo~,~ :5:1 splendizl Tn a:bunoontA:, de aeeea, nUimai oomlrunduA$l i:mpub:iUljh~i :Si practici"odmooeratia.. vor reusi sa. eeonomlseasca ceea ce a.u. Ci~i.gatt e:vit.lnd pierderUeirecupembUe .•

Sectiun~a 4.. .Dr::u!oste' - Afinitat. i

.. - - i!ii.;l

.AfectuO$l" perseve:ren1i~i, pasloOEl'tiin cuc-e,ri,rUe lor, se expr ima t,D. ll~urintfj ~j, c,onvingitor ~ dar trebule sa, tnc~rce ·~coinseRar Ia UosiiQn'" eu sa prej'il;un, a:lNIJ.nunl pe care, uneiorit Numarul I iJ~gnora. SrDt dom.hul!m~i $1 posesi'Yi in relatiUe de, dmgosre, en de altiel in orlee 'Iatunl a exis~eDlej umane;, ell, ,e" iubescmali mul~ e persoianl~!cu ath se vor siD}~U mw am$8ti de eat iar' sim~1 po~siunii '\;13 fi, mai putemie,

ael:o~~ ~J sdlImba.'tori I' pot: Itrece' CUmj,ur.ioif;a ,de la mome~te im IClre i~,i expriml cUlandl!ele ~I deUcate:le dragostea. lamo'me'o'e in care' 'Sinl. brutaU :S,ji itmprudenti., V',ohd"iU ~i supef·f.ic.ia~L, d.ev in ,&.f,ecUJ,g:$i Illuma:i In imprejurairil favorabile;, rela1~Ue, :5!e:vor :ratd 'ins:'. foarte repede, dacl apar pro'b'leme.~ sau cOlldi.t"me famlUale. shU ne;gsJuve.

Se vor it'rfe'~'eg~e eu N'IlmereJe :2 ~ i t),~ de asemenea e'g, '3 :$i 4, dacA, reu~c ;s1~G,i ftfneze pomiril~e, autoriwe: $i tendinra Ide 3, crltic3.,

V'or' :pute'8, fi fericid ,a~I,turi. de Numer:ele 5 ~,~ 7,

d • .. . . ....41_.. . . . . .... n~ft'!!I,l"· '1'" n,l!:i,1I'\ '. ~ 'hi" 'b-

eSI, n'u,m!~una 'vor' un.~~~ ace e8:$1~-efJ; :~h sc ~m.·.

'ii st"JUuim ,sa evite, :nuJnere]e, :8 !I. 9 §i, m I' deoareee vO.r ino1nJ UD: c'araaer .bl .fell de ,ptJ'lel'Dio ,ta,) alhJl"CeealCe' a.r

_. d'" -- . - -·'DfI-· d' 'I '~ -.

(-". - ': '-_' -, :" -',' .~' - -I' - I 1- :., _' . ~'" - :', i'- ' __ , .,. - .' :. _ I· " 1 "·0·.'1, _ (I' 'I I - ,: : 0" ' " "--'

provoca . lSC,repute ~I co . .Jete care '. ._ uee . a 0 fe-ar.le

'funu.nooA $i ,ne{eridtA 'pentru anindoi.,

Co:pU p,ls!c:Ulj· 'sob semnu'l ,a,cestei Vibr,a,~i se r:mpotdvesc orielIiui 'tip de ,3)ulorimlepa,teml...iDdeosebl $lei aeeasta se :m.anJfestl ,amittaf ,i abuzi.v; CD par:jn~ tnsa, inoo~Uent tind :d de:vinl e,imlq1fli autoritar.i" i~i dorese 0 pdete~de adcvlr.a.tl"U,.s.j,tl, de pr,ejudec,liti, reciproci IC:U copiil 10.[.

.

Secp,WJca 5~ Al're' a.rr.uln,ullte intelerante:

D~lnpe.rspecdva V'ibra(ie,i N'~lerii" Nu:miml • va cunoa,$le: '01 cfilbll. directio,:nare at, menin.i sale': pe de 0 pane punerea 'in valoare a proprtilor ,ca11tft~1! :sufic,iente peniru a ·:fn.telege cl 'lfebuie: :sl. mamUes,teincredere numa) in ,c~pacitatea :~I ,efortm'ile sale, pe de alta parte. a .. 1 sflml pe c:eila.lti sal. deak)t ee ... ~ :mai bum dln lei. deYfle:me ee existi o motiv8t:ie, a ceea ee fac~ ,lSde~t loon:tagiap. de entuzliS!mul unujj Numa.r 'I." prin t:ocrederea insull.atl" ,Pot: f:ndttznJ odee ,.

.31

Soarele

Rubhl.Qlt di.aman~uJ A'lWl

Leu'1

Dlu:n:lnka.

'G:i:dbeQ~, :llIriu., :pormcaiiu m 3- '0.

_.~., 7.

Semnull lodJ~lcal:

Ziua. farVOimbUa~ 'Culori1e:

Numere 11I0roCOase~

PersofJ'alitfj#.~ Pri.nlJU1~ FiUp de: Sorb<ln: §i, Gr.ecia

:BmUe lOla ... Ja.v~er Perez de ICuellar- Gerardo Diegp .. Mannuellefeboo",P:aco Rabanne ,", Mihail Oorbaciov - AdolfO, MmUlach .. · Lev 'TOlstoi ., cannen LafORt. ... 'Kld~ M,arx " Ernest Hemingw.ay .. CllaIles Cb~plin .. RicheUeu .. Somerset MaugnamJ .. Napoleon 'Bonaparte; ... At fred NobeJ' - Paraeelso .. MamnLu~ero ._ Dlsraeli .. Santo.s :Dumo·nt .. M'iguel de Cwvan.tes ... .Dela.c.rob ... 'Narciso :Ibanez .Semdor .. Ad SlOlel OIlllSS.lS '" .An,tonio' Oades~

NUMARUL 2

Sectlunea , .. , Camcter ... .Persoll,tllitale

- - .II' - - - -

Numlrul :2 :reprezintll IdedvtrsJrea unititii YIzUiti ea in1!reg :sao atrag,ere a CO'.nttmiilor..Este :si:moob:d d,unl.ului, $1 al asociefUof~ ol 'pen~chjj.:, a] :recepti:vitiIU S'i:inlielegedi care pemdte comple.m.entaritarea ..

TrasltwUe dominante ale persoanefor niscutel sub semnul acestel VibratU sint dorinta de col:ab().mre~~tactu·~ ~i ' m-Spettul, pentru ,ceUa]ti;flltruchipead ,adevmat.a lbuDatate~,i ·inlelege·re. '1:0. gle:ne[al. stnt oam.eo:ii. cei.mai prudentl, ·(Uplamati.~ 'ser'Y'.iabiU$.1 amabiU din ·iDtr,ea.g:a 'sc~ul. nu:me:rologicl::, estesimplI. Vibrape care in.uep,ne b\lrne

32

relatii CUI ,c~~e~a~'te (Vibra'~U) pentru ca nlcioaat3, on wcearcl S3-~ijimptli:nai punctu.~ €Ie vedere,

E:s~e un nu.m1lr tip1,e femlmn: eel earora te este propriu ver ,aprecla nnetea~, splntuahtatea $ihu'ele:cmJ (i,lltei'jgeHta)., chiaI' ,d'aca mediu~ .in care 'ttiiiesc li~. va pune in contact, leu diverse' canegpdj d,e eameni Ca persoane cuUe.'!, :~ntle'resa.te de mate manifest,rirne'artislice sau ifttel,ettuale, 'resping tot ceea ce este sordid S,i mescbln, Se bueurl, de r:fomos,~ dar trlil,f""UD mod rezervat ,~i ,contemplativ.

L:iru~ti,ri:it ca]:ml :~il nehotlri1;:i in.lua[iea declzjUor" cautl sprijinul ~:i acorduJ c-eJorlaltj;n~Dd deosebh de sensibiU,la plrerUe altora, nu indraznesc sa. ac\ioneze pint nil 510.1 sigur) de drumul, pe care ver ~j. ,Polite anaUtic i, ,i p.oo'vaza.torli, aduna tome jnfof.OlarjUe ,posibile' inainte; de I, '~ua. 0' ho~arin~~ ,abia. apoi'fo.f' face; pd:mulpsrs. CYmpatarea.~ intele,pc:i.unea ~l judeca:ta (O[letta. de cm dau dov.ad4 to :mo:meDtre'~e: critioetJ J!e voras:igura respectul ~i ,adminltia, Icelodalp.

B,'Uoltate3. ca.ldura.,; s,impatia $i in1e~egerea de care Icti~ptln, ii :rae sa, devirm :placu:I~~ $i ,accePtalt

De aceea, .fld: a f consUen,i de aeest lUCfU,ii pot. mi8ui co :U~UriDtI. pe ceUaJti~facID:Ddu-i sa weLl lucrwi1e asa cum \t'Ol ej:~ a:stfe'~ lleUSlesc' ,sa. desc:hida.P<>11i. care pentlU: alt'iJ .r:amin,incbiiSie ..

Tjmizi~ mode$tl~ l,iniSlj,:i, deschisj, $i ,nepmtentio~i, ~!tju. si ;~,lefu.ilScaa.sper~tiili1.e ~ sa. atenueze discre,pan~ele.; saridice imarwull,sl' aduci. lini,re: $,i annome in.junJI lor .. Tacml $1 :g,ija. 'penltru 'cei de urqta lei, n ,aju,ta. sa cisti.ge repede pr:ietecnji 'ooi: (und, ga,ta or,icindl s€i"S i, aj1:lJte semenij, d'eseoriia,u asupra ~or ~~ prob.lemeleace.s~ora.

IPdettnul :g~nero$~" oo.1:eg~ interesantii sl p1:acutt,prin spiritu.~ de 'obserl4lie :$j arwlim" priD.fn~elegerea ,deosebiUl a loa:tu.rii uma:ne:,~ Sintpsih61:ogi ~nm.\5C'l.iI:U.

33

U.n 'Dumlr :2 '~;a aC'~it()na, mtdeauna 1i,Dind :seama, de glasul uumii ,~j nUl al,raUunlj;

Prezeo1:a in intedo.rul Tabh:ndui Numerolog::ic a, Vibraliilor' iri:ljba~fJa$e determinll e schimbare de or.le:nmre a 'liem,peram,e.n:llJlui: din, 'Vis:a,lori rOmanUcil~, :ideaU:s.t.i :~i ~~a~:nzit~,v1, devln toarte afectuosl, tandri ~il emotlvl, :manlfesd'nd 0 dorin,t,1 patol:ogica,de ,I pU\oea.

CalmuJ $,i echiUb,rul lor este,ilparen!t~peD!tru ca, 'in re'rd itale, :slntfoaneneno:llji ~ su steptib.i U :jl.in~tabn.il. Daca, stnt atac31i san: se simit mni,i~ aproape :Rici.odata nu ver

're- n,.!tiO~I!'II~1 croU' 'II';;o"]'e·n'ol!.· mal """"g,"" rab ,1'1, " ~.1CIi! .calme a'''"'''''' "'''Io'U, ,['t!J

I_q.wt-',,~~,- ~I ~'.I_',j' __ 'Iiajl .1,1,.- '~,_,_.,~<.CI'!!!i ~\# "'1"1 .. _1,. ,~_I'.dI,! riJiU,. I ~,~

tncbid in, ei in~,i$i:. "

'Desi 'ii afectJea,za gro.solin.ia si de,scoQsideralia ,celorlal1li., odaUi u,ecLltprimu.l,m.{mlenl:, tncear,cll sa. dea. 0 jnstjfleare aU[!tld~m~or~ astfel Inclt, stapinindu-sle.~ Sln.l dispu~i O",S;li'nnnda $j eel Mal t 'ObfaZ" 01 sa inchede pace ~i. sa iefite ..

in g.ell,era'~ sfnt persoane ·prl:a;cute .• ,·inte'),egnIDue :$i pasnlce; Clod sinl. o.bH,ga.te sl, tr~iasca.intt .. o a.tmosfe:cA irn,coma'ii. f,i rece, roue oan:Jem .agresi:vi. rnereu afla!~ !'n COftU'adklie". :i~:i, pi,t!r:d.st!pitlirea, de: sine; devin ,capa,bili de orice sac.ri6c.iu dacl ~tiu ca astfe~vor . readuc@'·UniS1e3:si armenia.

'i'ott-luII m.ediu ,ambia.ot favorabU firil ~or",si'n't . persoane pikUl@: $I~ :sensib,i le, (Jar davin peste mnsu~A de abiture ~i udc:loase 'fntr:-o ,at:roos:ferl nepde~ruca..

n. s'fl.tu:im, ,sl. a.c,c!er:n:ei·(J,eea ,ca, via~ia nu este [n.totdeallina. arm.ooloa:sa. ~i plAcula.t altfel vor tt:li inv .. o contlnul 'kms iune~. depdltDte ~i tulburate" eeea c:ei~e va pedcHta. sis:te.mul aervos.

Un :N·u.ml.:r 2 'v I, d i spf,et.1d extremlsmul $:1 (t:dtib.~~i.onl,smu~: ya ,prefer~a sl sIeainum:bril" trec'indpeste pmprii'ie, dOFm~e ~il in~e,rese"pemru, blnele clelorlalpt. cniaJ' ". sa se dea :~a 'Q pane dacl. de asta deplnde reaJizare;o :$.);

34

,SUOCesull :fiio:telor dra,gt Nu simt a.J:IlirIciUlleil nici ,d.uren~,~, daclb'ec ,neobservatil :sau ociupi '0 poziUe, i:nferi,oara~ m.3i de:paN s-ar crede leI.pre'ferl, i(l ISttel de s:i:tua1ie:.

Cr,eduU.rl!!:fuza :81, aceepte :s,a.u slrecunoa.sCI intenJiile re]e :sau faptele mw 'Pur in n,obU'e, ale oamel1iJor CUi ca.If' iBid, in, ,oo.otact; ldin ,pkare naiv,i,ta~ea,l!oFmei~g,e ~l mal ,depane" deoarece, in ,ge~neral cred tot eeea re~jj se spune,~, .fundi utfe~ de,S«lCi TnselaU, 00 persoane jljip.sj~B de serupule" Icare abuzeazi de buna lor ,eredin(A. . .

ne,.l sfnl ,c,on,UJncio3se ,I'i fe.spolI's.ab'J!b!'~ devin' ldeseori timidle! numifesfiad .tellcfiDta de a :8e subestjma~ de

'·-·I·J - . bl ' - ., ,"C

: - _. ,: . ',-._" I ',' - (' L, ~ , - ,- "" I ", - ~ • I, " -, - I ,-,' I -, : -. - , " ! -. - - --;- '----:- - -, . ,- , " ,-=- - - ,-

U~'I erea tor fe"g, ,deproc eme, '00 a se depnDL1 roane

Om . 'd - '11 "fl' '1 ':I Cr'

'-_-- .. :,' J-:-:-_, L,\,',_ - ._'-, : ,:-"-:_.,--:-:_ ", '-'IJ !.,,:- '-',i~- ,-,.iIi _J~~ -- "

U$(lf. za: line tot . e ,caractem_ i$1 _Jfea ' or. S_D,t . oane

meticuloase" leer peea mull, de: Is ete rnsele m, dodn:{;a de 8, at.ing:epe"rfect,iunea!! iocr .. uo, Hmp record. Inhibat~ $;~ cOIqp]'exati~ :58 VOf indoitotdeaunl de capac:itltnelor; mal mull. Ichilat, VOl fi 'cuprili$~ de teainl~a ,gtndu~ cA\'or ,tte~.i sa se confmntc W e situatie ciod s1l1it t, :lId\ njc~ 0 indo.iali, eei mal aspri )ldec4oori ai, propde:i lor persoane. Pentm a'''$i,redpllai~a t'n ei imsilsiii sfltuim sa i:nte~eagI Icl, :nimeni, DU atlnge;~rfectiUnel, pel eare ei 0 eer, aJtfel se vorl iodoi,totdea,ullI. ,de puerile 'lor,;, vor $O,v,11 inainre de ,I lua 0 declz.ie, tar aceastl, :swe de cQ,nfu.zie U va face m se simtlnefelicip ,$i, tot mai neputincio~i ..

\Tor pu.tea, aju:nge 110. un ecmlibm. inle:r.iorinre:legind cil, 'ttebu.ie d.i.D.'Y,ele sa dep~a:sci starea de COn.tiD.ul inco.rdUe CWWIIi, de faptul el tln,d S1 .. ~j :supc.ime emolli[e

sau~ dmipo1ri~. sa, 'se 'lase .stipiniti de: ele, .

Dominlti de Iatura .oegativi'l. a,Vibraliei,. de

,j!"''''S'p'I'c-l"unii s···aiu" ''''''DeP-II''I"I'O,,"i; per- ,oo-t'O'Ung,ti: num a, id·, I.,., luc 'r.~J-·I·

~IU, ,_"'L l. .." 'I' ,IjJ -, ',_ ,,_ "':, ,,".,1;., '" I.. .' __ !!IIi!'., _ ~ '_',t""i!iiI;t,1 I .U: ' _!N,.JJ ".~ ;1" -, . .:;~., l~

mIru,D.te" .. via·ta:lor. valli DB e~ ..

Desem:i! au' '0 teDdin~ pa'tolo,Ki,cl, de ,I se fac,e p,l:acuti:: ijjWlg, ~biar 51 rnmificeadevantl €tin 'dorin,~ de a

I'iIU' ''&:ru'Oe::.' ure~ un-' ~IU ",~.nF9I "l"'-11bil'.;e ~,jiC, ~"'~rc-I"'" ,~l\'I 'n~i1 ,d~n'~ nA['!!; I!UI".. 'IJ~" 't1, -,_ "_~' '!l.G .. _ mlLU\I!,i~'il 1I1~,IC;._, IU!!!._ I~ I,III\,;~-!... '_ ."W !!JIG 1,!I,g U"'""r;lIJ!~Ji!!ll

.

prea muU de ,o@;ihll~1j'~stl IlIU 3.co.rde 0 imponanl,:Q deose'bi'lfi parer:ii ,ailta.m,; daci nu ,sWnl s,timali tind sa devinil apatici~ :s,chimbllo:ri, Iii iPOC,f,i,l,i~ Iasi, nest8tornicit, ,sa, du,cil, 0 re:"Js~entl fmsttatl ,~jneJer,icid, stra'pu~i, Idein,vj(Ue ura~;i rancbluna,

Numkull 2 va ie~iin evide,nta ,lntmue' actiV',itAtil,@' eere eel ~a.CI ~i: dj:pl:oJnal,pe~ Suooesul va Ii, obt1oo1 datoritll ,capac',ita)H de analim,~ adaptabilitalii ~i u~udnl'ei Ide a ~ucfa ,armom()s eu oohJiborat.orU.,

:Da~odtaacestor calit~til"! ,clrora Ii se",adaugill, $i s'imrul Jisp1lJ:nd'erii~ varli 'panene'r~ ideaU in,afacef~ pentru' 'eA acceptA, ordlne1.e ~Ise supun lor,

Sint :persoane tipi,cam ,$ifiome exigente in. tot eeea ccillU"epl'ind: looDsiderindl insi ca, rezultatele ob1inute nu lting'penec,h:mea, pe C3ife~ el ~i: .. e doreau" Sinl c:upriID$i' de oinsuporta:biUl stare de tensluse,

Pentnrl. ell un .Num&' 2 ,SiiJ se c:onsiidere :reaJizat sub aspect profes,toool~trebuie permanelltrncumja:t,. pentru lea se dovedeste a fi 0 fiill.tflrn,e:s;ig,um. pe popriile~i puteri,

Daclu:n 'I IilImlifestA 0 ,extmordina:ra" uneori chinr i~r[~anta. 1i:ncredere tn elin_5u$i.~, Num!rul 2se va simli inferj,or ~:i va. avea

nevote demlgulir.i., n.upentru a-si s"i,mli vanltatea :satis.flcuta t' c.ilpentrua pdnde Icuf.aji :s~ a 'c'Ute7..1 :sp.re noi

cr.fl.~i 1:UIt~ .. .

Slot .muUe profesii' re~omilndate ,aCfstoZ"persoane; dar, thai ole de ~~$i allege dmmul pe calieH vor urma in 'Y'ia1~.tretnJ·ie :d 1in~ seama defaptul clreal izare:a lor profes ioooUl se va datom. ~dei.lorcelorlal ti ~,j DUlpropriilof ~·nt,en·til ~ u'I1l,ear:i [isenate; pentru c,~,for1.a.lof st:ti; in col'abof;aJle: .$i nu in ,oompeten,tll.

Sel,ecl~vi ~:j al'ilaHtici~ obi~:Ruje:s" sa. c'lntare·a!s·cA .rnotj-,ele pro ~i OODtrai.nainle de UJ intfeprinde (I, actJune: . . Oeacee:8. declzjil!e lor slot apreape totdeauna ,oele nml coreete, adu_c'indu~1e: respectul $i COEl!Sldemtia. ce~o[.I.aJ.p ..

','ngenemJ, .preal m.uldpoocautie preceda. momennd hotb'ifj~ de a.pa~i pe un drum. Ii1ClU.; p.f1eferA eeva s igtllf .' astfeJ ,el 'lor aveS! mai muU saeees Ulmind :Brule dioainte trasae, dec·lt:locerci·oo d.~$i con_fi.gur,e~e dlrectii DoL

Pot deveni .remafcabil ~ medici ~,psit:tologilps ih~a.trj;. sepat remarcaib dOOleniu) ,oe~reellr.normedicale ,sau aJ ~tiiDttdor eculte . ., C'a politic.leni.~. oam.eni leie strul .~i dipl.omap pot: lcunol§.te sueeese d.eose'bim.:tn :poHtica imer[1J,alt~()mda.~, ea m.edialorm :ai ,orlclmiup de, oonflict ..

Sa i8:vidtlOpazi ~i tn ptofe-s~u,~Ue artisucei.~ care eer un ,ascutU SiOIJ a'l~ ,esredcu:h.lii.armoniei ~i fcull1Qsulni: creal.ori de:mOO,1 S8.U decorarerl, sculptorl, ar1l1teic~ii:, i:n h:unea teatrulU,i$i ,8 HUeralluiii deNim ,actori" mllzk:ienjl~ poetl sau scrUton recuoosc:uti.,

Dlspun de c,aUUi~Ue necesare desflisur:arii unor :P[O fes i,i die naturA come.rci:a.hl: functlonarl eemereiall. (iontabiti~ adJninjstnU()r.i sau a,~enti de aSCurlride 6unurj: de: imobil .

. , ,Datorita faii lor pUic:u.te~ CaJOleI ,i ~D,eleglloure sin' excelenp pro:fesorj deane pbubee sau .1'0 problem.e legale· de Ca~n.,Un domeni.ufavora,biJaoestorpersoane este eel Ill. .Dlheologie.i.,ai] ,sc:himbul u,i de anUc:httali (sub fo,rmA de vinzare\~cumpkare:)"a~ 'in,gdj ttii ~l i'ntreti,nerH .muzeelor. Cbhu da,ciJ AU se yo:r d'edi,c,i acestor' .I,cUviUlIl ca. prn:fesjoni$ti ." 1,~.j'lor piutea. petrece Umpu~ '~ibeffoarte plQcut gUdUl\d ~\i c:olec~l(mi"nd 6bieo~e' vechij de .arm. 0"10:1' taee CD ,p·a:siune~ de aeeea jsoate c.ap5J.ta s:tatul.ul unor reombilJe ,O(upatii suplrm.enw,e.

Un Numa.f' 2: este un~oone bun runctiomtll' ~,j cnhlbOfIIO.r.. Oaest ,~i responsabH..~ i.~,i :jl:J,de,pH[le~ite cu

COll$tHnc:iozi,tate obUga~Hlei' flra :stt seimpotd veasea sau sil..:.$l reve:ndic,e evemuale dreptnri.

In genera) nu le plac posturlle de conducere, pentru ,e,l ou obi~,nui,esc sa ... :~,i .im,pu,nl punctliJ~ hu de vedere; astfel ine'i., ca . patroru ar 'U',ebui, sn"$i Rume,asd1 reprezellt;a:r.lltj carle ,sa vorbeasea in nu mele lor;, ea detinatori ai unor p()isturii subalterne, U',ebuie: d, 'in,ve~e sl,-i inhnte pe c-e~ eare tncearca, sa, ahuzeze de bunitarea lor.

Ingeneral Numirul 2re~cliJooaste valoare,a, baoulut dar nu devine sdavuJ lut, Es,te: prea spirituall ,s,ivlsltor pen:b'u ca t]lnante]e sa devJiM .scopuJ le:X,js:te,otej ,) ui..

Pire~te,~problemele fmanciarE: o:biSDuiesc sa, ;s,i ~,e rezolve d.i,~e'f.il: pentru ca .sin!. destu I de :pre'v:a.mto.difil, ,Idmlnls,traf,ea, bugie!ul'lJ~,[n.cearca sa, ,obti;ol maxlmul de pfofit~ dar, uneori, se [asa:, prada ,ch.eU:ule~~]or • iDdeosebi ctnd aeestea auto, vedere 'fiinlel.e dJ'agi. :Le face marie ,p,l!a.ce'[e sa, ,cu:mp,e,re:tot felul de lucrurj, fie ele le,xrravagamte; &aU frva, Dici oytd'O:aR:" ctacl 5liu ciastfel pot face 0 bucurie 8.10f sll;! rareeri un Numar 1 va pas:tta banjipernru, ,e'~insu~,i, Sub aeest aspect, ea ,de' ,~IUfe']in, !Dale lamrilev]el:i i lor, mu sint displ1$i sa ri~le:, :oici ,81 se ,a,ventureze~incje;rcind ,sa, mve:s~ eeea ce aureu.sit sa aeumnleze In aJac:eri SO:ljd\e; .

.Ap,roape [llic]odatl on :fi,tio sa-~iap,recjie'Z!e exact ,servic:H'le, de aceea suferA dnd este vorba de acest aspect" Prnfedil d p:lardabani:i. de eft, :5i-$.~ c'eara panea care:cu ,adevkat U se cu'v,lne;~sa!U sa,~,i :rmp.run,ltJte priete:n~lof ~ eeea tie i1 va determ,lnn pe "mu1t,j :sa, p,rofim de' ama.biIita:t,ea lor.

Da,cS V(l'r ['Ieu~j sm, de'piieascl, aceasUlhuuril. ne'gati.v8. a r.n,t s-ar 'putea. bueura de 10 Hnpoi,Raotl pozili,e'

e(onO:nUC!t~ ptmtnl ca Stilt capab'~li sa iC':t$ti]ge man sume de bami.

Sensibile. tandre, afectuoase :si TinleJe,gatoar,e t 'imceuc,i sa se :facl pUicute Uuten11a ii:are f'n veder'e roo,eose:bl pe eel drag,i 'Iod~ devenlnd pmenerii idea/Ii ai '1U.·tu'-mi~f- numereler

. .... _.::.' ,.,11,,- Lllltn;.ljl'-' ~ •

Caml'nul~ ,famUi.i11 ~i rnahlrd armnnioa.~ a relitliih:u silltfoori:e importaote pen.trul el. De - asemeneat,I,(')v,lril$j,Q, celorlalp, :$1 i,deea dea se ~1i :acceptaU" Tntu$.I.,o.bUgat;i1 stj, trlliiascill s;in,guri" se \lor desr.urea.ma~ bine det'it Ice~11]1i ~ pentru, d i'n,fofLd S:iRt fiil1~e. singumtieet, care deseori 'sim,t neyoiol sl, se izoleze, Ipentrull, .. ~i re'c'apat3: Iinistea sufleteasdL

Persmmele a:flat:e sub sem.n,ul NUI1'Ui:mlu:i '2 (femel Si batbati) ~s.int rOlNlllltice, p.Uicu.le Si amabile. N iciooatli, nu: 'VOl' cere ninDe ,pentru, eleinSel!e~ .SiDI dispuse iltsi sa." dea rwl penb'll a fate' feflc,it :pe ceUUall. Din plCale .• tree u'neor'j peste ,aceaita bunavo.i.nt,aJ :$i 'to~!ernnta de eare dau d()vada~:

PO! 11 loo,m.inali: cu u$Uflntl.·

Trebule 5i, constlentizeze ~de,ea ca, pentru ,PI cunoaste ferlcirea ~j armenia ca:minu:lu:i1, trebule s~l-$i: centreleze tendlnta de I, deveni pre.avuln.erabj;llil $i susoeplibili (deoarece ~:.i celorlaltl le este ,c,relll d fie permanenl :a:t€'lti sl. n'IJ ~e rAneasca .seotimentele).

Se VOl s,imti inlelesi $~ fe:rici'lil ,a,I:;tturi dea1t Numar 21, de un 4., i3'lJ de 'Un 6.

Df.~,1 N~mere]e! J :$j 8 :sin1 prea brul3,le "~,~aifesJve ,fatal de seusibllitatea unui: 2:, aeesta fa n fascinat d:e personalitatea celor dintii. Ii atmg $I:-j stimuleazJ Numerele , ~i 5~ ~ ~ ICOrn.mi:ai'\l'e, [p!IJI1i~JI ci PI Sl ~ 'I:ullle'd:e via{1.,

·~9! .. ·

'!Ii. ,

Re'ze:rvate :$,i! singuratice", nu 'Vorgasi. inte~egelie I,{I g,n 1 ~,~a rindul:~uitaciturn, :$i intnlvertit. 'Totu$i se aseamaaa din mulle: puncle Ide vedere: a.mbe~e, rC4JnferD sensib:iHtat:e"pr'OfUDZi m,e " dar niCiUDUI au va reu~isa-"i! insufle c·e~ujllaU, dorin',,1 de'I, se bucura de, aspeicte')e plkule ~j: o,pti.rnis"e ale \"jet;ii. 0 ,Iegawrl, CUWl 9' poate dev,enilavorab:ili, ,daci (~ej, ool pane:ne'fi 'VOl' :~u,sI cedeze~ pentru crt un 9 este prea .independenc$i: boom, penU'U un

,2,. ~ini5,Ut ~I~ ca.1 in I' tar' fl'anche'lea, sa", deseorj! plate' rIni $:i olensa extrema, se:l1S~bUitate'.,

Copiu sine in. ,gene'raJ p)kulj~ 'bmizj ~,i lesne de educal; ,au nevole ,de o at,mosfed de: nnl'ite' ~ ann,onJe1! de' , permanente impulSlld pentru a~~,i,putea ·depi~i: tendiop3i de: a-sl crea compl:exe. de ,inferioritate,.

Ca ,arinli~ tncea:n:"11 t,ot .tlmpu11 sa~;~l manifes,le: ma,gosEea $'~ inle]'egerea, fala de cop.il., dar :rind sa fie prea indulgeot i,

Co V~br;arje~ aN.as:tedi. NUmlrui :2 aduce exisrenle'i d'atorla ~e a cfleain juru1 slu 0 ~umos,fera de pace, al1llOme~il ,ecblnbm~ de a media oriee :simal1e cOllfUctuaU\~ d,e ,a ,dnru:il inle~egere ~j, sp.rUin semen.il0,r sai~, !C'iUl a~le ('uvinte~ de a fl uDrefu,g.iu $:1 01 ,aUnare penn eej care tree pr; n momente d:lflcne ..

~ll~nela:

IPiatta:

Meml1u,11:

Semnal :zodii.acal;

Luna Opal,. sau, ,Arlln~ Balanta

ZiDa favorabi:ti:

Cu,I!(u:i;

Nu'mere; mOfOCOaSe~

IL •

ODI

A,tb~ ma

""J!n k",,~' ,7

Pfrs€)nalit~fi:' (j,'abri,e'1 Garc '~a M,arqu ez

Ricarao de 'bl Ciera,- Helmut Kohl .. 'E ;T'ien) Galvan Carll Sa,gan .. He~my Kis;sing.er .. ' :Fl.O Lerea . M:ard nLuther .. Sfinml Fm:bcisco de Sales ,.. Gab:de'laM~stra)1 "' Dalai tamaaJ X:V .. tea ,. Debussy .. Mozar1, ., M31CJU j;a,v,eU,· Pirandelle _, CiUugfirul Junlpero Serra, ..~1jguel de Unamuno ' .. Juaquin, SoroUa ,~ Stintul Vicentf:ni .. Manuel Fraga lribame - Jesep TmadeU,as - Fernand.a Rey '"" 'Byron, .. Alberto Mora:via.

NUMA,RUL 3

Sectiuoea I. CaraCler ~, Person,a1ilatf3

- !!!l

Simboll ;a,1! trinila,tii l:n dlferite [,el:lgil 'Si culterl, Numnnd, 3, 'viQ:,roeSle de ,;nra,gerea, §i, arnl0nia ,co,ntt"at~i]:or., I~i~ extinde, v,~zliJ.Ilea., separi'ndu-se de elementele :p.rima:re,~ fo,rrmnd 0 !lrl.ogi~ eare-l llrge$t,e.: raza de' ,QCt.i,u ne,

Persoanele miscute 'sub semnuJo.CIe5te.i V~bra,tjj situ Y~vacel", lngenioase' ,I, [Jest,atomice~, eu jn~erese multipl'e $] real tal ent, posada 0' im.ens! sere de Icunoa$tere.~ 'dodo:ta, ,d:e a inVa~fa .• , ,aj:u.tati fH"e$te$i de ~uri:nt'a ,eu cue' ,QsimUeazl

., -M'

once II· ··Om1a~le.

Tandrj., afecWo.5i!1 tn~'lelalorJ ~j dTr,zl" genelio$i ~jl idean$ti~~ sim,t 'to SElre s& SI.crifice totui]1 rpentru un ide'~d l' sa re:ou8JtI' ta 'i)"lpe.ntn:JJ ~ .. ~~ ,aju,ta ptie~enii.

'[mpn:s!onabili~ imu:hiyi, ~l attA,gitoJj:j.~ se ~asa uS/or'

41

irdluen:IaU" ma~ ales daca se apeleaz.ala g:enerozjtatea~i v,a'o.~tatel lor.

Sufi etlstl, opU mj~t i ~i ioC'r,ezlt:ori; refuza. s,4 :prj\feasca~llI;cru:rUe dintl -o pef'spectivA nega1tiva. In gemen:d Sf bocura de vlata !)i .. i mveselescpe~ ce~ din.j1uml ~or., pennu c~i, r~i lilcclcptl destinul ·flml urma de rmpotriYire. NUl pentm c.1, ,aJ!' fi incon~enp :saunu ar in,e~egeprofunlimea, ,ex:~sten,ei" ci. penn rea siot. con.vinsi eft a.mO.rAcluneanu once ~a nlel un rezuJmt A trlH in apropierea ]or 'inseamua a, te bueura de''ij,ia(.I., a, te desUnde $.i a ~ual ]ucruril'e asa

cu:m 5.int ..

. ..

Nici 01 aua Vjbr,a.tieoll confer,1 atita, gfa:,ie~ strllllcke td farmee, Fire'l pll(uh1~ ca ~j expre:sivltatea ce-~ cara~)te[izeazA,Uface adolirati ~l ~pulari "pemru, 16a in, , acelasi dmp,~ :sinlpers()a.neacti,ve~ ~j ab~J'e" entnziaste, vesele I$i o:plimi,ste;,faJ'leor.il Insa. ver Incer-C'a s3-$,iim:pu.na, PLi nct.u,1 de vedel!e •.

Spontani ,simpatiej 31. prletenosi, tium.unic,atlvi$i sociabiU" .inclln'tl prio persoOlaHtatica. lorstr:a;~uc~toare~

~~I"~' ill g~i"n oiliIJl_;; 'nE!J c e .i, IA~ n iilll'lru,~1 '11A1rC

r!3!LlIWJ!J'~'~_ '~.IL.U I ,11 ~ .,_,._" U,IL, J I~I~" III ~v: !Ii'

Un Nu.mar3 seva expdma leu u~urlnla, da,f,. deseori ~poa,ne de'Venipreavorbtlfel.,faJa sa,aibl· eevs lmportaDt. de spus.

Dacl in Tabl:ou~ Num,e.ro~o,gjc apar nnmere mai slabe, sao d!imp'0t.r.jva,~. un Numar 3, prea paternic, optimms,m.ul $,i!vioiciu.ne'a se tra.ns~o,r:ma in 'frivoUtate~, j'mumumre ~,~ superfidaHtate ... Vo.r faee once nu:ma~ ea ,sA attagrJ,ate n~a ~i sa dev,inl Ic:enm.d de in,tele.s, ,a I! ce~icrr]altj,. Nu se pot ,abp:ne sa nu fael pe groza vii, sa :nu promi:tl IUCIUd pe cate lUI le pot.rea~~za1,dm1lJ .dsipeasctl bani, mu.Elc~tj ea sa iqlll"egio.nezet sa, nu n1i ntl'l c.hiar pentru a-si ,lunge: sooplJJ.rUe. S'l!Jb se'mQu]! aeestui Numk ii 'irUD:n.im pe ,adevlraitU :miIOrrJ.ani" c'ar@:ilI!jung in cele d1n urrnaJ sa clfada ,el'in~i~$i in pmprHle lor Ie'xageririril ~i mblciul1:t

42

Stn~ :lEmoonet,-nt1,io6Se" socittoi],e $irafinate~, ,plin .f.m:mece·le 'lor {I.e:v'in pl!oo~ecle'i or din preajll'l3 .'Ol~ eeea ce le ,aduc:-e' popula:ritate in eereurile pe care' I!e frOCV(1,Dllem . .Au, in genera] ~multi prieteni :~.i admka,tori. ,S,inn oovoia eentactelcr unllne $i :0. pulSU]Il~ viep~ seciale, reu$bld sa insufleleasc,a Of lee' :(euniune ~ 'm,ra sa~~i propucli.nmod deosebll, acest hICIU, .. Aproapeoo,u:1eaun3", usa easel ~or este descbisaJ tuWro.'1 pri.e'lsmilor 11 bueurlnde-se ,00 a,teori!3 pe care ~e .. o plate aeorda.

MilIl ,gas,ttonomi $i si'bariO. nu urmiresc: :suocesul

,

cam!ijiloc de a":si domina semeail, sau de a, dobi.ndi,

putere, cl ea modalhate de a.uU)'mu~tumj[re,. penttucll nimenloJU$tie mai bine ea e,~ sa ,a,p:rec:ieze :~i s:.iJ. se bucure de lConfortul ~:i pl~cerne vieUi.

Au 0 energje :~i, 0 vimUtate loontngi.oase. s:E'nt. active ~;i spontane .• daaeeea esteplacut sa trilie$ti 'in ,apropie:rea ~or~. ,deseodinsti. siO,1 p,reftcuret. caprieioase :$.1 indl:J.I.=eu£e eu ,e~e.insele .. Cre.'(J C:altotn~ Ie este permls, d,evreme tie: s-an obiSDUil s~. obtinn enee, apeJindla, farmecul lor .. Dirullni'i~~ c:omunicaUv.i,~ prletef~()~.I,,· sfnt If:l'lil:n.i1:i deseori in )oc:u,r,i :a,glo:memm" vesele, pline de dmamism.

Un .NU'Dlb:3 'poseda 0 millIe trei.la~ abila.~ fec.u,nda, :$~ ,cre'a.tlvi1.. cMeij permile sa domln.e rapid oriee tlp, de aCliune;; ~"lAe()ri. lnsaJii lipse¥te s,igur..mta necesam :reaJ~lAr:~:~ o,bjecti~elof propose.. Nu numa_i~ ,ea eSI,e ne~iqi~itit S,i volubil. 'dar~,~ .mereu 'in ,cOJutare de l,ucmri Hoi I'Si 'Pcele risipi !fol1ele creat~·ye~imag:ina·tia ~i, aptjtudinile dj"erse.

Oenero~i.~calzi~ emot~v:i: san e'moliom.di" dispun de marl resurse de IdlnJl i re, de aeeea ~or ac~ion31 cu nob] e~e' $il u.maniwism ~iRfata, ne:voilor semelli\(,}I' sat

'lSi VOl' :pistm ~~ ~a \lirste linaintale, .inima Ciniuat. credinta' Si buna dis,pozit~e; DIU vorirJlcet;a 8.3. caure AI-~Io-M.e·.~.~ v,arj.ata- "'Q~I~ muim~C.iiI·II!il,;ii~-f:'~"'IJul ·n~'lJ· ,(':",.- I!'!<t, "il:~filt~'

W~e .~,. U,I . ~.~:g'" __ · ._v~~,_ '~~ ~·~I~,,~I~~'t_, .t. ~,Q'!I !!il!, J,I!Ii~ 111l~1"._\'J

l~tI,minoase. Cafe detesUi fflrlteriatismul. monoton111. rngt&l,~rl~'e

43

~i, M:ediocr,i,UUea,. Un ,3 ec:bi~:ibml $ifa,\I'o,rabU :inf]ue':t113t de c,e.~elaUe V~bra,~H nu, 'v,a, c'U.n.oa,~le'· .i,ndi;spozj.,ji~e '! niclii ,(I,ep esiunne., Est.e hlfe~1 de: g,enero'ls cu sine' ~'nsu:s;m, ieni dU~$~gre~lUe" ea :S,i cu oeila11i.

~ At,rlga.lori.t, coche;U Si deseorl v'ani!ulsi,. sint

., d' ., ' ~ 4":: '. lit' • m

preOC\1patJ ee 'Imum ~or.11Z~~CA '$~ '¥estlmen'ta_,~_ ..

B.az.i·ndu: .. se pemliv.itatel '~i buntr.ta.te,a tor, persoane 'Hila sc:mpu1e pOI pn)l1Jt3], de m)ble~e:a. suflemlni I~or.

'Pentnl ,a. se simt,i ell ,adevllfal l"emizate'l:u nevole de 0 muUimede Ctlotacl'e$i pr.ietenU ~ de' 0 r.iatl sociaUi activi ~i 01 :shl~ba, iDileresantl,$i creatoarel sau de 0 serle de act,iritifi co:mplemen,we ,c,are sa le absoarbl lot limpul, liber.,

o.aca nu. v.or inva~'3sa~J$,i, cannH/..ezo;e efoAurjle: inD'~un an:umil domeni:u pentru care, au fost dc:uaU CUI c,alill1r]]'e necesare, "Of' e~ul. Laa,ced:a~i rezuUat VOIi' ajumg'le ,cont~puind :d f-.e YOI,ubiU ,~i nennl:~t1tjt' dl1u aiba nicil 0 'lin.t4,. sa, actioneze in !contra(ficlm cu caracteristfci esentfall, a NumlnlJui3~ :i'llir-un (;uvintsli se manifeste ea persoane pesi.mjste~~ depresi ve'.

A.impi og,e c,aracl,eristi clle ari carel VU,ratUla extreme, plate ,~ur,age dulXl, .sine e~uJ;pentru Numarul! J, pedool'ul: este de a deven~ ostentadv ~,pret1cul ~i .superficial. :p,rin refuzul de a infirunta necazurlle, prin fuga de resp:msabt,U13tlc. Ii. 'vor.bi 'siatpromire mai mult dec'. po,t~ ~e atrage confllcte $i dU$man.ii; Ia fel, folosl'ndu .. ,~~ 'pl'1emed1tu f3:~mecu~ 'pe.ntn1! :a":$i s,tinge :seopurile; de m.ul~e or:i, un 3 po~,te, fi. tnctntitor co, dnevrea.. clod '$,1 cum vn!a~ a:lunllodu~i pe ceil Calle mr Si ,slnt de nici un foles .. C~nismull" [mjooria,,~ orgol~u1. ~l pedaoterla., de asemenea, trebule :sa l'e evlte :~i~ sa: 1e domllne ..

'!!Iii,

,de ini"taJDVI$i !eDbJZl~" ,lode-OlSe:'i dacQ, .i~i, vor putea Ima,nife'SI,aI c:reativit:a,'le:a~i a,pt1tud~nile ,Irtistice" In Icaz eentrar, ipierzindu,-$i. odte Iluz,ie" de,'~n Reglij,e,n'l,~. in ,gelle,ra~ se ,adapte,lzl U$()r' RoHor condilH d:emnnca~ :reuQ.m.d st. 'I~ l[aei ,~ubi.ti, I] aprec,iaU Ide co1elii de serv,iCiu.

IC·."3,' ;~tr, !,O' In: ni ... ·I~d!"" .. .!I:n-ul 'i~j vor "4ro·-ri'7~ '~IU;"""]'·;dm' It"l"

'.' t"--' - l.g~, , __ ,",,1iJ'!!.UIIW ". , _~" "_ ,_ ~. u_~ g """" ,u..., ",,,~

:Ie ''lor accepla, ideiJe, sdmuUndu-l:e, j.njlia:tiva~ astl"el :i'ncit ,sa, l~ucrezi. alibKi de, u:n NumB 3, va fi 'tot.deauna, plieDl",

r,D ,cazul lOne i Vibratiii pu ternlce, 100 nsolidat:ii, (I:e 'Dum,ere pl,zi,tivetJ un 3 Oil valtlldm,pma, njciodatl probleme 'in acumularea resurseler finaneiare;, g:reuv,a, fiinsa sa Ie p!strem.

In.generm ,stnt eame n~ non'lCO~ i, dar prea p1!ltin Jllteresa~! de eoo:nontiit ipentru: Icl e'i co.l'iIsidlefa. lea boon se !ci$tigA pennu a-I ,c:leltui: de aeeea dac! ar pu;ea,~ II rlsipi Id1, propdul buget iCh. :~il pe all ,a,bo"ra ...

Nici.odaUlnu r$i~OI' ~ ..... , "I rei chel:'wie:1 Ue Ja stric,tul

,,,,,", f I: ~ - '''tr'. . .. ,X - - -" t - 'Ito" , .. ,lI'!. .". ",", b ...

necesar~, s~n'lenc.~~J H, poa~u :'::"e .. ' ·~I~, sa ns~peasc~ ~,a~~I.pe

tucm.rf denimjc '51. fae' darur~'1 si~'1 impmmute 58:. sa.-l 'aju~e pe: eel, care al\ene,\!o,ie •.

V,io,:i", lexuber~nH si iml)revizibji~i ,~i, in lalu,ra ',6nanc::iadt M fi. .- ite sa inv,e,e sa se lempe!reze~ ~~au~,$i rmra,j bine, .~-;~ iincredinleze ,admi.rUs:tfueaJ bugetul,ui ,alw1i persoane"pe~Btru c'i"tn dudal a'bi!UU~,ii eu care ct~t:iI,g}l baon ,VOf' trli delz], 'pe, m.i~ne., t, 4pernl1lDefn sulmtorati" .

. . Pe.rsmmele .oIscute ::mb SeDlf.l:I!:JJ1 Vib,mtleiNunlirulu,,1 ~\.t reaclionind ~nlt~ns, Ia orlce ,sUmU'~tk'ltiad din plio.

41

,exper1iemte!e pe care 'vi,8.13., le of ern , VOf 'fls,pu,ooe pasionali in fara dragos,tel.

,rind d"S,i tnti[neasca ~ iOjurrStateat l'po,t6 eticiletap ,ca '\folub~n $~ne,Sla,lorn~c,i,tl pentru ,ea ,popublritatel, ~~ farmecU], lor 'i'i face, tibarte atmgimri:~, iooari, dln. i1:oaI'e in fl,Qiare ase me nea, tluturUofl, cfeli:ndu .. se, defi'e'care datl~ eu ade,v,iml inmtgosd,tt 'N'u doresc sl,rlneasc;a,pe n~meojt,iar dr,agosrea ~Q' este llil.ge,n,ul~ pi-;_nlc'iodv3, 3pdrea () ooua: ()efsoaoi care 84 .. 1 fmmece din '[I,QU.

SInl afe ctuo:$i "tandr,~,~ paslonatl ~ i pedall'ti" dar.,..

Imagi.oltia, ~,:ifanle,zia ~or 11 jn~depaJrteazl. deseori ce rea~itate: de aeeea pM1:ene:rulul(ei)iiv,afi, greu sa se ridicel:a, 'imu,:imea ideailu]ui pe cares.jl .. au crealt. De fapt sint '[ndra:osUI~ d'e dragos:te.;, t()tu~,j:t ,ci.nd iubesc (U ,noovmt., 0' fae: sincer, din, '~oata inima.

Le plaee :SA. auagj atenpa';. ~u :51 ca,pteze pdvirlle c~e~otlall~ ~Iin.imdu-,i :s'Ubjll.lga~i fannec;e~or lor.,

Ca soti·si'mt.fide~.i, delica1i ~i 'ta:ndrij~ Se bucum de· c,lmlnul. ~or" i$i iubesc familia, de$i .~. deseori~ 0 negn~eaza d,in ca~za .inte~ID.r de altai natura.

Nu :sim aca,paJ'atofii! ,poses!~v:i san do minaRIi t c'hiar dacB" uneort, 'ii tu~bu,rl pie: ad ~OIF cu clderlle tem,pera:menta~e., pentru ca, pot trece CU u'$urimpi, de la :starile eolerlee 1a cele de ~jnj~te"

Iarta cu,u$urinta $,i n.upls,treazfl. ranchiuna, lem.per,amenrul lor vesel t1U ~e io1gadui:e sa,lie ,c·uprjn~.i ,de supntare~

Plot ,attage:il~, pr-eajma lor aproa:pe teate numeIfde" dar reb11iimai statornice vor ~ega, cu Numerele B, 11 5$i '9 eu care se:aseamlnl prin felul lor o:ptl.mist de a vedea viata.. 'I'

Chiar daca un 2~ sau 4." un 16~, 7 S1Uu.m :8 siirll .:maj! seriease ~!i pro~uDde'l iar ,deoseb,U'Uepot ,aplreain

.!!l 'muUe privinte. 3 DU-~,j, f2l1cle 'IlJci,odatl pob1.i'Mlle.~ pe:ntru c~"

48

se 1;>Oate adapta or~caruj .[UlmAr. Irmdapwea, va veni iosa dinpartel celod,a]te numere, ,CMe nu :sint. eueerae de per:sonaUta.tea apu,ent ffi.voUii a luu:d, .3,:~ nereusind sa:··:i cunoasca ,cu, ,adev,ir,atJ pot rata 01 :1,egalU[,1 fericita, ~j traimrA~

Micu,t~j nbcu~i sub semnul,ac:estei Vib,fa;ti~ &ird veseli, optmu~ti. 'fl ,deschi~,i. Sint :Forute bineprimi,i ~i, au un cere targ, de pdeteni.

D'eseori Ii cueeresc pe- ce,~ m:ad cu verva ~:i, ,farmecul~oF,. ta.cind din, ,ei ce vor, E bine irns:t sintl ICOOdm prea, mull in 'lata ,capric:H]or lor, :sa reusim sa, ne impuDe'm v'oi:n:lQ, CQ 0 IUIO,ritate ,edbU ib~a;1.3 inKe disc:ipli,na. $:1. i:ng:ttduim,i" peatru a.-i invat:a,~, inci demicil t sa~~U stipinea.scl p€lmirile i·i, sa, se eoncentreze,

Mai tl.rziuYor avea nevoie de aceste c;dUi1j, ,pe:n.tru I, :pu,tea, re:aHza eeea ce ,~i~~),u propus. Pentru ell :Slfll visSJtoare ~i emotlve, mleutele persoane all, nevoie permanent ,00 dOiYezi de. ,afectiu.lle; ..

Ca plrinte" NumaruJ ,3 tinde sa neglijem discipl,iDa~

pe" . ·n' ..... ~1 ,01"',[10;" n- U' ~i: n13- #i'e- ""'-'I!il::~ .... fim. p-I ~of"e- l.'~'lt:m; iIi:·~.4'dI'il'·-,of-J'

. ,-_. ' __ ,,,", U ~g I.', ~ ,r ',_ ,,,,,,. _. 1!tKI ~'''J ","'\I _' __ "'; .IJ.~'~' _ 11' l~"t:g!t' .,~ ~' U,Ilp~II!.".,v - - 'I

obl 19~tJne soc.iaJ:eil acapamazA compler, Uismd fn umli viafa, de fmniUe ... Bs.te, ~n SChi.R1b, destal d.e i,~g~du.itor ,i tandru leu topHi lul,

M,enirea unu), Nu'mir ,3, este ,sA druul.i'B;Sdi Idragoste, veseUe ~l 'fnfele'iere, semenilor sa:l; sa""i,fac'li. sl. i'nte~ea,g;1 ca. pr()blemel,e~. necazurlle Ii obstacolele ell care se conftun.ta ,zilnJc ,ooElstituie latum. ioevitabiUi 8. eXlsreolei noastre pe care, tre'bui.e 51 .. 0, des~ura.m CUi optimism :$.1, calm!"

g.-au niscurl ea sa huoineu: ~1 sa indmm.e \I:iata eelor leu care Lolli 'WII oontact ...

Planeta:

P'i.a,tra,:

Metalu 1 :

Semnul loojia,ca1.:

ZJtla ra:vorabjl~t:

Culorlle :,

Jupiler

Smarald .. ,granat Si ametist Zinc Si Star:tliul

Peste ~,jl S ag,e£auu'

J"oil

Alba')tru~ purpurin $~ \1,jO'hl':t

,~et:sf},tJ,:dit;t't,'i;: Andr',e~ s,ejarov - Gonzalo

TOlrefueBaille,s:ter - :Bll.3- ,Fi,ug"e;rrud - Julio Romero de Torre ~ St:efan Zwe"j,e .. IFe~j~pe~ Cam1lulzano- Severo Ochola·G,audj,R Luis Eduardo Aute ~ M,ai,a-:PUselskala.X.avieJC\u~al, .~ Descartes ,_ Salvador Dan .. Charl'es Dickens -Victor HlIg() .~ Lamartine - Rimbaud ~. Musso~gski - Saran, 8ernhardt·Pedro Sarasate . 'I':aUeyrnnd-,Paul Vale',ry - George' Sand ~, Soon F'jtl.g,e'.ra~d . Henry MiUeF-Marj,a Ca'ilas- Casanova.

Numanrl 4 da '0' noul dimensjune elementelor p'ri,mare: cunnscute de:Ja~ C'.ircumscriind.,trailliC: :$imar,8't., a,mp,lo!rea. aoeslorl. NeY3 'Vorbi de ermetismul ~,ilputerea (.'a.l, care sTnt dOla:te.. p€ntru 3. fmpiedlcn oriee eVlenlllJ!ahl pos.ibUital.e de dlspersare,

Perseaeefe n~u~e, sub semnu11 a.oestelVibrulH .sin~

II _ _ ~ _ , ,_,-

prCl'fU,lI1:d~. :responsaO:~:~,e _~j dernne de ·~Il'CF,e~:ere .. Vor ,aborda

ozlce 'lct.ivimte' ell puu:.iJma de cencemraee ~i: preeizre, eu dirzenle ~i mjlnuti:o~i[ate~ inci~, succesul p!.)ute n d,iina,il,nte garantat, Nu au H mp ~", segindea~ca liaJ ,hJ:mere: in permanenta aclivi,tale. or;gani7:eazu t'orut~ apoi 11'lc,ep ~ :i-~j pun[~ phvu~i in ~!iwe: st~~l '~~Ilil~ (;I)n5IUCm w urei soc',~etr~t W.

50

I' ~,~ ~,,~ ~'Il.. ,t . _ '~~"I'" 'V&-. 'IJiI!' f I~ I. ~JI '~'~'\.r.'I~""

Numarui 4 va sim'm)~,il~ consecima. etic~u~hateal S~ ,e6C:ienla,! ambUw~ d.r,ept:alea,~ logica ~j discipUna.

S,{I r iOl itate3, S ~mtu I practic, h,,3r nic ia ce ~ i ,car,a'c'terjl.eazJlj, le IprrD''VoactJ 0 ade'Vaf'id,p,a.ll~ca :pa,~ol]o,g,ilc,B in fat,3 rriscuhd ... lve.nturH sau schimbarilor ne~te,pt3te'. NUlin i:rwcre:dert tn lucrurne resigure. chlbluiesc inde]ll1ng mnaili1l~e de a ~ua 0 botartre. Pmden~1 ~ :11l,elep~i~ conser"IJaEorj~j fI'lOCle,f:aU~ Ylerlfi,cCll loull fnainte de a aetioaa, Siot asemenea Il:J1i Toma necredlnclosuf: krebmJie s~, vada ~J :sarneerCf' ~oru I !labia dupa 'C'@ s'lnl si guri !c1e: iibinda t sint Id,is'l!I~l 51l riste, AnaHtki. :$1 m~:torwjii. bunul si m" II ajuta sa in decizii juste; fiind Iearte tnc~.pati'Aa,it, [iI'I!I. YO'J abilllmdona rddoduta

"d' k"·

:0 ,I'· ee sau un thJ]€CUV'.

Fin':$te~ est€: un :hlcn.!l. demn de; admiral duell, ou ,esteimpl!I,s,ia extreme •. Pentru un Num~ 4 a da dovad£i

de P··r.;t ~ m ·'iJllfix p-ru(A""'"t,'!, ,.l\: ..... ·t -nn'~ prea l~D·· ·~'""C~'a'[n- _.x. a

"~ ~:.J\.,u ,'_J.!!,_ ttl ,.~ __ '_' ~Ul._id" ~ 't.I~,ll'l~llIjJi.Ul _- ,1~UI_'~_~~'i!! Llll!ll!i3~· .. JI~,14 ;'

pie-ide \lizjuliu~a, de :amsamblu~ a seinfulba: tn momeanil der.iz:Jei .

Num'e:rele4~i'nt perseane seuine. ~inL~tUe; si temper3Jtf', perseverente, stator-nice. eare Sf exteriorizeaza pUI~n. Deseori rm! !c'Uooscb'ucuria" l,iw$lea. sufleteasca, ~n. general au 01 fire iochis~. dar de~j shu: Icoft$tjemtl de acest hlcru, $i,~1 fieg:reta.nu reu~;eS(" sa se ' ind.fepte~ f.ih:NJ,u-Je fomte greu .sa Sf' I.asc; COndU$l ,ole ~en[ifnenle' ~d ,emo~iL Nu s,tn:l,eloc'Veori. ~a;r disc-ursuluJlo:r i'jl lips,e~t:e. flu~dita~eu, Opiniile, expuse conels, ,dil'eC:i. ~l concret, deyin uneon brutaJe '~i d.ioase. Ii supru'a, 'oome'IllU care IOU abor1ieaza d:escbis ItlD subiect, pentru! ca ej' nu umb~a nJciooatil ell

'I ~I I

OCO'II$Un.

Corecti ,5i,lgeri ~ cu un hun :rd,mI1 'fo.lfte b'il:l,e dezvolta,t~ Sint posesorii uncu id~"i deseorl eenservaroare, dar totde,8;una Fationa]'e :s;i {lOf,renle. Atli inc:redere numail .i'n adevarfllrile evidente, nu stn~c::a.p't~v,ati de' im'agima:ti ile 'pi,ritu.ale sau meta.fi7.ic,e. Sinll atU der8J~'~cmalli. 'il1~irl: lOU

51

gfE:\u setasti !l~ondu$'i de himere sau de UuzU desarte; nu-l ,enuJli,asmr'a.zl u a Jucru I'ipsjt de 0 haza, :solidI. Putine persoane sfnt atit de' renace, incDJpa1l'nate' ~i hotadte' ca. Numarul 4. Chiar dacl mu au ofjtn.~ dCUJ)].DiU1Ut pol devem foane tncZtpaitina.te" dinmofl1entul in, care s-au hota:d:t sa, ,fac,a cev,a,PrivesC' i'o fala, obstaeolele, le depu~e,sc~ pe:ntnl ,eli dorinta 'lor de ,3 unna drumul pe ICUf'lea:u plnlilnu ,cunoa.ste oprelist]: de aeeea i~i ,atjngtehnile prepuse. fleusind aeoto unde a~lB au 'e$uat..

NumanJh,d 4 il V~~, corespunde Vibratia ti1riej, de c ar acter ~ i' a vo i n~ed;, j'n censee ,i nTrJJ.v3 fi di se j pH nat. objsnuitsa~simen~ill!a sub permanent control manifestarile.

Pe.ntru ca, 'Sint j:ntr~o tonti,ntH') ,acUv itat,e;. se smmt, vin,ov:a,TI cind :p,i erd ttmpul.pe'('l,[fU' ,ea ,ei fae :pru1:.e diolJie' aceia care \101 avea I{) existenta djnam.ica,. atltfizk cit ,~,i ,I mel ecwal:,

PoS!edilMl a gindir,e IOlgici,.pOlnutiAt,oare~i tln5 .. de ,multe Of~ dum $,i ,~l1ne,x"ibihl., de,seor,i JIOt,igre',si In fa.ta. lor, Dusmanl c,Q,tegori,c,it.d lenei ~i ,indolein~el. e.xIgen~jcu el in~i$i. eer daculr,eto:uiUl ~I !(.:iobl;bon:uorUor .. (Hnd., de multe ad" et.ic:tletati ea despo~i saa into:lerantL Daca vom lua ~n considerare ~il [uptul c'i .spun (otdeauna tot ce I:fndesc',. ~ar,ri ,s4~~i alea,t;,a 'CU\l,inte]:e,~intelegem de ee i~j attag' tOlm!3j m:u~U dU$,manL 'Trebuj,e sa-~I ,i:mpun:a sal accepte oam,enU asa CIJ,m siot .. pe,ntruca,., din neferlcire; (!Ju~o,;il au avut ,5ansa de a fi darui'~il cuinsu$,ir,i alese,

Nllmirul " este reeunoscut pentru mjmu~iozjt~lit.e(]. :punctua~,itatea $,1 jO!legri,mte,a de care CIa dov,adl. Deseori dev:in!e un fanatic ,al O:,[id~nei, p:Ulci:ndb-i. sa §,tu!< (:afiecnre lueru are un Jec a:1 sau si, jmpUc,U. Hecare lueru este 13. IOCld~u ..

Un Numar 4 pur (ne'alterat de IloHue:nt3, altor Vibnl'~in este~~otdeauna. un bun observater. ! linj~,'~:h $ i re,zc'fvat.li ,pl'a.c lucrurile clare~:i :tuJUlrite. Nu are :sjmIU~11

52

1!IImo['u:lui ~]i desconsidera persoanele temperamentale, imprev~zjbUe~ 'Vorbare~e ,~,ij superflciale,

UneOfl! i,-am putea acuza ca sin~' prea {eaJi:$li. prea ~ell~i. t~piCMi $~ imloJenlJnli fn eeea ce far "poate prea mate:rja~i~ti\dar. nki,ooat!b, 0" Ie putem reprosa IC:t nu glint onesti. ,dnstj,~i si profunzl, slutonllici in, caracter Cfnd pro,mit' un :h,lcru poU hi sigur ca se vor 'Une de cu,vint., peDtru ,ca.. ooata ce ti,~au pI!QmJsSprijinul,. si'nt djspu$~ sa ~~nl, acorde, indjf:er,ent ce s-as iJl'lJ'mpla.

Un Numar 4 este jn~royerm ~j rezervat, de aceea "Ia ,ootesta vocifeflri,1e; S~D'I. pr,ie'leni ade;va:r'31ii in eare poU avea i'fu:(,edef,epenuu lei slol: fideli s:i loialJ.i:., seflo$.i ,~j cu lun caracter put;ermic. Sta:lornkjl Ijeaglpf,ieten~i dUfabUe~ desi si:nt pu~jni 'cei carora n se damiesc far,a, reserve, Cu ,aUe cuvinte. au pu,~jni ,prieteDi. dar' buni.Deseor:i ,simplu 'lor pn;unt:li aduee senza~,~a, de :staba.ita£es~ sigurauta .. Sint '[!ecunosc1!l!ti pentru cara!c~erul ilO,r ~nleg,rn. energ.i:c' ~.i tenaee.

'Inlle'nera~ au re:ac~U ~elne~ :nUl pr1nd IUCfurHe eJjn zbor, dar ,cind dJsplll I'll de Umpu I neeesar ptmtru a pduunde iatmue ,deta)liih~' unei problems .• memoria lor este ,capaD'I,lia 51 Ie erdeneze, administrtndu~l'e pentru,t(nde'atllrm ..

ShIt totJu§.~ ~i (mp'rejur~:r:i, in care reaci~l1nea1:D, pr()mpttnt~t~l nedr,~pU.t:~lor i:i- ,3 subiecbvis,mulul sooiaJI,. ,in trunsea tuturor ,revohiel or ,~!:i ref'Om;ie'l!or~ a impotr,i,Y~rUo,r fa~a de '1egile Incorecte, de d.ictawr,i, sau de discrhnin~l. va fi $i un Numir 4. Va, tmhmU$ll eauza IdIeipr.a~iI:~ en daruilrea,~ termlrarea ~,j perseverenta-i FeCUnOS'(;Ule~ devenlnd f,e'volutioI1lIDU) saul tdend celor oprirnati. Nlmeni nu 51!' va ridica Ja. '~nal,~lmea extremlsmolui sau: radical. tau3s~i absehn;

.fiir,e:$.t,€" ne putem lin {reba I(IlJI m at putea e~ua ~rsOOne8!b1 ,dfl~1f rIJ ice, t,e1!1!tJ.ee' '. ii, mtde·ullI na dli s puse ~a: lupte ~ fo1{}s:i:ndu··~i rnega'tiv 'yojn~a., revoltindu-se fmpotfi\1U '(uturo:r. atwngind~lH~~ 'l,e~urH.f tarn s~ tm3J ~eumDI de' mUI:nnt"",·,

Iususlrlle to ,car,e'aufbs,1 darnit~~ excelente de' altfel, fmp'in:se .Ia. C"xtre:m.,vor1imbr3.ca, aspecte nefaste; ~, aceea nebuie sa. ev,ite excesele de r.igJdHate in gindire~., severharea ~ ,I dur ltatea. in,ca pi 1 tnarea exagerata "fanntism,g ]1., agres.lvllatea. ernzlmea ,$i ,a\1aritia, a~tt'el pot ,11 a:tra~~i de lamra :neg,ati'vaaoc'est:e:E V ~hI,al ii: snperflc iaHtate. ne,g]: Ije nla.", Hp,sa de concentrare. laslrate, lene, meschioarie. ne'incredere .

. lndlspensabil oricarelpersoane ce t:$.i propune :sa Sf' :faca, remar,cata in p:ll,anul profesionaJ sau al afac€',rnO.F., esta .sa ~tie stt profilte de' cat itap],e' pe care ~ lie-a or-elit Vibrd.ilia Na;sterii sale.PentnJ c,~, tlec.are V:ibra~]e este punatoarea unoI' hJjsu~ln" este im:portanld le cunoa~l.e.m. sli h~ avem i:n vede,relNnci ci:nd oegindJm sa ne dedi:cam une_1 profesit

Vom ajungcmai U$or la.Flelu11:a~ele derite datil desf~u~lm 0 activl.tate care DC'! plaoee sau pentru care am fost dowU •

. Punctulforl!e a] Nu,mllrul'l!1,. 4!.~ 'nva. const~t'l!Jj abordarea unei profesi:i Icare te'reput,er:e de'concenUiue .. , mjnuti,ozita:te $1 calm, Muncese ordonat si sistematic .. fl1t.;i.od :fata... cu. ajutorul perseyeren~ei~:itenaciti~ij, wturor ftClivitac'jlor m.onoton.epe care ceHalU ~e resping, Nu l:e insp4hntnUl 0 s)[J;jbti,g:rea sau care ur.nerC'esita 0 i:nde:nUooJ'emaruJola deosebit!t dimpotriva.. rulinra. ate nUa aco.rl1ala deta.1iHof :sau ,etapelorcare presupun urmir~rea unu] plan si'nt [bane importsnte pentru ei.De aceea, U afecteaza schimbarile care lntrerup bunul men; al I ucrurilor, ell i,a[ dacrJJ 311 hml 1(':11 oOi$t'um'hl de (de d~nai me.

Deseericun Numtir " este 0 persoann neinspifat~1. ~i 'fiir,1 s,:iim.1 ereativ. Se sprijilna ,cuiru;:a.pflpnnre pe lume,j]

.54

,certitudim]or ~,iJ 81 realitanlos maler.ale; IO~, ce obfi[J' se datoreaz,ii, ,erO:nufj~or 5'~ 'Yo~nffd pruprli, .$,],01 persoane eneste, nluncitOQre,. care se daru.i,e currup $.i suflet ,ad.tv~tl1H pe ,care () de'sra~oarti Niciodata nu aoondoDe'azi),. pentru, ('i, dispun. de resurse aproa~ incredibilc,.

1'$1 IPDt pune in valoare maretia 'inde;ose'bi, ,10 ~ngjnerje,~ construC~jji1 meCBfJ1:Ca S·j el,ettrotehm,ca;in: ge.l1l,era'l i'n dome ni ile tehnIce.M u:11 i ajung, lmu [1,( j t.Ofj~fiI 'Clonsttuct j 1:1, 'lim,pta:ri sa:u m,ecanici,~ pentru cQJ posedl, 0 mare u$uriin~a ill1l manevrarea unehe~Of'.,

In ,cimpl!!ll I j;tere]~Of se IPO~ ,e\~.iden~'ja en dl"amatu.rgi:., ,c:r:itici 'Iiterar.i sau eroaieari '~ea:tra~i,~ USUirin:~,a CUI care ,opereazl, eu eifre ~e fa'yorizeaza 0 bUn,B; ,3;cti,'vlul'tle ,cal ma,tem.aticieni~, econe Rti S[~, cont;ab i:1 ,i sau bane bed.

Se 1'dmll ~i"n ~ar.gul lor bl, un blrou, ca seeretari, ~cinati eu scrison de aaeditare" ,ar-nivari sau funetioaari pub~ iei, Calmul :$1 minu,:~ozitat'e'a ii ve erienta spre .aalv~tll,i mjgj1oose; li:mptj merle, g iuvaerge r te. ce'lIsorll.icdfie.

!n cazul j,n care vor 'intta, inl lumea afueerilor, pOI deyeRi fabric3nti ~;i oODleI",clan,i de vuioare.,te;hnici,eld in do,meniu'l transpormlui de materiafe din ole)" !fier.mate'rJale pI-111m co nstill'1iJ ct ,ii "mobn ~$ i materl alie:pe:ntru dotarea .fabricnor; in industria loon$truclHtor:cro~torj. tehnielenl, :sen de prodll:u::t:,ie S,Q,U c,onUO],[ll'i t:ehnici de caUtale. suprave,ghetod de 'tur,a.

G'inc;Urea ~jlm:pede. oraonat3. a:naliUc3 ~i sis[emalt~c~ i'iajotn :sa, seevidenUeze,ta ade varate creiere ill desfl$:ul'm'tU! ,c,ampaniilor ,electoi,rni~e $i 'polidcet :53 g aseasc ill 'mijloooe~e~ de multe o.rll ,dr-astic:e ~;I r,ad~cate, cu aj'utond carom. sa 'repun1i. pe picioare 0 afacere prosr tnceputi.

I'D domen iul medici nei p o,t, deve:njspe;cj,aJi:~'li :r,em,nrcabiU co traumato,logi., chirurgj" Orlopedisti~ Un Numlr 4 r~.:i VI, putea pune inval,ooce' l,ptirud,i:lilne~ InK U misurl.mai mare decil alte numere, in dmpul lLnvestisalie'i

:~din~if;ce,. pemru eli inte~]gen(,ej, sale sC'rut~UOar,e', cue se bizule li:J.ulmai pe fapte concrete, :i se adau,ga ddru][1ea. ca]lrnu]1 :::i i agerimea ..

P:erDili(,atiea $i inne~:dbn.ita'Ie3J., respeetul pentru ordine S:i disc ipHnil .p.roprii acestei Vibralii-t~ar aji ntr -un N umar '" un ade\lirat mjUtDl~ pe de aUa parte tnsfl~ o~,.:i:eclti\1~tatea. calmel :$~ respectul ~'l1triUI I:eg,i, $jinstitu~iil n :pot conduce eu sueces spre eanera judediloreasca (avoca'l. judec:ltor" ..

01 buna oeazie pentm ,a~si\l~dori.ri('a.inderrinarea manuabl, ar f~i {~ri,enlar,ea. spre sculpwra ... graV!i .. llra. in. Iemn .. sp.re :labricaJlea UntH· apmte de tip ICUSruC~ sau me.nUnerrea celor existente intr-ogospodiiJrie in perfecta stClf'ede functiooare,.

Ca. func1io,nari s,i'.nl. demni de toat.Q. lncrederea, datoritil serio,liWfii . .hnrnicie~ ~i resp:ulsabl]ita~ii de care dau dovadit'L STllit imr-o ,continua ,acl~vitate~ aecepta eriee fel de mllnc~ pe 'CDJe, nu oabaiKlOneaz;l pioo nil, ,0 due ~a bun .s.firsjt .. Nu au ~oe'Volie de ,snpnlve,there pentru ,ea shu ei in~i~d propdi Jor judeci!torj~ de aceea se s,imt, D'l'indlri, '~li, :mulfUm..i't,i de 0 luerare pe dep:lil:m:l ,e]aibora:tar.

C.a patronl, u.:n.eori dau do",adi de prea :multa

Ie. 'iii' ~,(pe' "lIt.'!t, -D' e· .:t: m, .~ r..1ti. of' In fI 'Ill ~ ,II.' ,e "':'U-I -),. '11· ,!:ll"" .,..D 'g~ I ~J. A nil t '" .s·· 'o;u II

",A.lIJt::!I .. ,!I'~'l'd,'I!I! ",_,.IIJ; 'r'.QIIIp,ll I U, __ , I~, _. ~,_-__ __~,_,_,\io.a,,!!! ,IJII,~, __ I.I_,~ I ,",g. _ g,l!l;iI

dezordinea De:ji, :5int pers08Lne lDai cW'j~ndparce,. i'ncea:r.d, sa, ne' corecte $i sn-S:i stimuleze su'bah.ernU. !i'nd., s$ot ,intoh~ra:nti, illOexibili cu. cei care nu i:;;1 jail. munea in serios,

Ca Tntnate celeJalte aspecte votidiene" ~,i i:n laU]f.il f.inanc:iarA. Numarul 4r'ace' dovada cal iUltilor sal~e: nn:t:ilne. leo nserv ator i $,1111" mod eratie. Fire$~e ~U'\e:bu :il@' sa. OluLnceasctl mull. de aceea rlU este de acord cu eei IC'Mf; rislpesc banii

56

sau ,a;seaz3 ,wStractlj1f~' ,mai presus de mUllen. 101 ~ Pinamtele vor det,ine un lac important ii'nviata sa, daJ fI:U priv[~e din punt~tull de; ·"ede_re 31:1 recreatH!, ei lea modtdi:ta~e de a""~1 asigu:m ecbilibrul: sj stabili.tateal letooomicu.

Vor tneerea sa, djspunoperma:nent defeSI.USe fioaI1ciare 10 Cafe ~' poa.b1 apela in eaz de urg:en'fj, PIe'I'iI'tnJ Icl 'b'iliesc g,tndind.u~.se permanent la v.i~tor., e.Kistent;a, unei rezerve finaoc11are le da maiouitta. siguraDlta, ln lei in~.i~i. Si in ziua ,de mnoo..Un Niumar 4 va .sim(,i 'lotdeauna li,psa banUor.:, de aceea 'VI ~t:~ sa-.i f"Oloseascli. eu cit mai multa ,chibzu~n~a. l'nainte de 31 ,cumpdr.a ce:w" se docu.mentea7_l1j tn l:eg.atlllrac'U p'fodusul cautat;, s'i'nt interesati de' lucruri PI1lctice:;, f~jvl()r' .i nvesl.i ban ii: tn 3'face~r.i n!Dlab i le, pentru ca, stlu, CI nlme:mi ahcineva~ sl-si val.orUlce incaslr~le.

Rareori un NUI'I'W:r 4 va risca, ,Dmprasindu-$'~ bann in jocuri de nome saua.:aceri riscante ..

[)e:l;li, DU sint ni~te favori1i. ai soanel, eu tirqpul reusesc sa. posede o si.tu.atl,e eeonomiea stabUa pentnl cl sint ordonati., harniel ~iiadministfatori, COfie:Cti· a.~ bu~etUl~ui de care dls,p1lJ n. Si'ntadevQra.te '~furnl,culetl'l carre n ic I:odata nu se lasA infrinte~. ~,i rn;u abandO.neaza. munea,

Leialitatea NlHJlarului 4 esse incontesta.bia In toate ratete~I,erela'IHlo(' umane. Desl iii este greu sa se exteriorizeze, se poate avea Incredere in sineerharea senti :m:ne:m1Ju~1or lui, stabile '5,j trainiee.

ln g,eneraJ nu se simt in Ila.rgul lor In cadnd rreuniunjilor·socia1e. .pr,efetind: !compnnia. um.or prieteni care ~a;1!1 acelea~ i ~:nterese .

Ul1eor:i relalia eu 0 persoanil. de sex. opus poate fi I ipsUa de lm.an.ii-estilrll ItlUll1aIildoe~ sau, mai degraba.~ par sa, flU dea jm,po,·ltatr~1 dnvez.ilnr de dragos·te. lDoari[1 :!Jpnrent.n

.57

tDsa,~ pemliu C~ill' ,reaHW:lt" au nevoie de dragoste, dar sint prea t~mili. ~ntroY'I!'It~lj, ~,~ r:ellerv,llt S-arpu~e~J spune cali se tmpJeUcest'e Il,imlba ingillfti Itunci crnd :It,e;bui,esa, voroea:sc,a despe ei, p,refe~,; de aceea, S11,V0r100'3:'<;ca prin fa'Pte•

FUnd Elit:U de, nelncrez !ator~~',I, p r u(h.:l:n,~, l, i~:i ,exteriorizea7liJ trairUe nnmai ci:nd sitU siguri til nu yor f1 respinsi, dar." (;Jd,ar$i asa, manlfesta ,mJ'lI.Ihlprec3uli,e. Acorda foaft,emuh: tlmp cunoa~tefii persoanei ~ub,lt)e'$i. il1l,ca $:il mal R111iJ1t~Clert'ri,~ in ,casatorie.

Ca sotl, \lor fi harn:ic.t ~ini~liU ~,il demn~ de: in.cr,edere" de;si putimg;e'lo$i~iposeshd. Sevor bueura din plin de vhIJ13 de: famnie" dori,ndu-~I, ,()< imlHlnnU):'ilfe: a cond~lHI,o'[' dev'~a"n tn, ,cl,mlnut 10[;, serioziul'tea .~i expanshdta~ea. redusl i1 determ~nn sa se slmtu Blai 'feric:i~1 a~aturi! depersoane ecbiHbrate $i d nstite,

VOfl:u:s:i in~ele~ere :$ i dragoste hi Numerele '2. 6, ~i 1.; pentm ca ~,i acesteasiint calme Si profunde •. asemesea h:u.O rehi1~'e (;U ericare dlntre aceste numere va f Ili,ni$titil~, dar' cu a:1"lmai pUicuUi. st.a,bHI Sillr'dinicui da<;a Nurnerele 2 5i: () 'Vorreu$i sa.~$i shlpineasca excesiva sugcepli.b:~ little ..

N II merele I, 8, :~ ~ 9 ali' putea rea] 11Jl 0 Ie g;a.tu ra. f·e:rilcitA eu Nu millfu'l 4 numai dla,c'" vo:r' re u.~,j .s"OJ~'Si lemperezetifiea domjnmua.~.i; bel icoru;a,.

Vioicjunea, djnam.islnu~ :~i exu'beranl3 Numere)'of 3, $i 5 pol ilmnina existeata unui. .Numll' 4.

Copii i niscuti sub semnul ,Qjces,tei V.ibraUl sint J ji ni st i1i., serlosl, ~li se jp'Una~;i s il;)sc U I.UUort I's iindepl' i nese leu ,con,stiinciozit:lue ob].ig;a:IHh:~'.,. dar deseorl de'vin '0 ,e'l'l.igolu pentfu p,QrintH lo.r ..prj:n tlrea. lor inl:n;)veniti. Si este greu sa, pfltrunz.i $0 sufletul lor .• s~,I,e CUA.o$U ,~indurih:' .. Des1 par ~ilpsi·tj: de sentimente, trebu~e eduicatil co bnrHle~',e Si inlel egere..pentm ci. ,al ttell ,.pot dt'\1e:nil d~b il; i s i i'ru~;,apn,t;iI Dill i ,.

Ca, pariD1e~ NUdnJi~, 4, estJe' fOanef,eSponsabU.,y'U, tl1ce'cca, permanem sii"si, ff!r,e.1_~C,a, mtclJUi de orlee fe,~ de gri ja, c,ltiaf dacii u neori se do Vfd~~te' {II t1! prea exm~enl'" ~e,l1.tru ,el oe,~ mj,ci' pot 1.03, uceasra sf;veritlte ca pe :0 abse 0:\3, a drngosle i,~ n 8'tltuJm 'Sa fi;e n~, ~ a tiect\Jo~, 5,1 'mai expansj't"

Ca V,ilJ:[~~:ie a Na:~terit III Num,3r 4 va confer~ ,e,x:istenf!ei rneliL:iir.'ea dea aduce 's'tabiht:t(te :~i sj;,guram~a ce,1lor ,Un jtJ:rul sau, Trebuie sa, I·ncerce'. :prin tad,}. de CDrucle:r, prlnfol13 morallrl ,$i 'caljta:~ih:' sal:e. si-,i d:e'Eer,mjne pe c'eHalU 'sa, !pfjvea,,__~,a Yiaw series st: re's~'xlnsti'b,~I,

P'laneta, :

P,~a!lfa; M'ftal:ul:

SemDld lo(ti,aca1:

Zlua mvornbil~~ Cul'ori:

Numere noroccase.

MeflCUf., SaltI!Jm Granat. Safir U'ramhl. PJumb P:ecioara Mieficud

Ven.te 'I'n L h j s, maron 4" 6,. 8:

Per1!;on.'lii'til"l." Cr,h',lji,na. P.ril'flfes,a S,p3ni,e',~ -

J(Jrge Luis Borges ~ [)esRlondTmw " AntDnio de' Senilossa - Henry fiord . ,Anton,io A_rOOnz31 ~ R:ichard Waigner . Jose .Zo.rviUa - AdoUUI Suarez D,anr!~ AUghher.i . Sig,mlJJnd 'Freud J\Jbe'rto Durero . H,enf~r 01 'Vn'~· ~ea - David

Hume '" lmanael 11{:I.ot SamueJMol,se·, MIUfiUo

Maudre R.il'Vle'l ,Robes,mercr',e' ": Benito Perez Oa'idos .

~rhoperthauer '" Sul1jn ~LeVTrolkj .. lado[o Ven:laguer Mal ~1"w,aIn

'9

NU,,'-'M--A:'R~".·. 'U', ,:1' 5'-',',

" . ,., '. '_ ._ .. iI

Conf,orm u:~o:r'U!'I, piitZl.gore,lce, Numarul .5

:simboH.lea.zap,e[~ect·~lllne,a umana. ca semn al uni,f:H :J)e,rec:hi"i umane eu Sfinita lreime.I:[) dorinf:3 dea-sl de:p'l~i c,ondjli.a,cere.sua,. omul va aspira sal CUpr,IIU.Ja, .infi.nlu.lI,.

Persoarl,ele nasc:ute sub semaul aces'lei V,ibra:tH posedu, (J .sUaJLl,c~Ui jnlel,.igen,a,~ remarcabtte aptitud,~ni ereatoare, 0 !tindirle: abil~a. :piuunzatoare. d.inamicl, ~.~ :scnni:miue' .

~Este~ fart n ic jl '0 :fndo,iahl. N umarul eel rna i 'viC! 1 '. ne:lin,l~ti~ ,$i ,schimba:tor,. din intR'ag:a, seara nu,meroIogtc.,a.

Ori:inan~i mpulsivi 'in ~lnwfe Si ,actiune'~ pUn~ de ,idei pregresiste, S~lutotdeaun:a dlspu~i s;},accepl!e: $:i SUI expe,liimentem necenoscutul, InsoJ:jtul si mederaal ~ totceea

~ Ice poole 'imemna :(.lrogres .. Ubenate$ischimbare., Nu Sf! :retrag, nic loda,ta in treeut; Iubesc fleeare d ipa~a,Yind pr'ivitrile orientate spre vlitor.. mereu .in calnan' de ncd a:ventulri ~.~ le:c.perie'n~e,.. Si'.ntgam o:ricind saluple pentru ioh'lturareavechH.of obioeiurL" cred,in,ie :$i,pn:u::dc,i .• poe care le considera 10 p,iecHc,A in levoh.l~ia Ciivdizatmor.

Dispun de 10 ,perceplie iiesUa din cemun; prjnd di.n zbor t.Date nuan~eb~une] probleme .. dar .. fiin(j foa.ne versal·i :§,~ c IJrjlo~.i.. is ~ . distri bule a~en~jui rJl m;di mu he d m.fleclH ~astfe]1 lndt .mul tie .i.m;pLds'Uf.1 .r3mj.n fn stad I u I lor i nI~JaJ. ill stllu i m sa lnvete sa. se coneentreze ~i ,sa .. ~i :fo]:oseasca la maxlmum ipSlt~i:rHe,. Astfel'"vClf putea aUng"e' loa£e ob.i,ecdv!€:le propuse; ,a1l:feJ, i$i vor irosi existenta ~i bo,gamJpot:en~jaJ de em' dispun. Nervoase ,~1 neli:ni~i~e,~ reacUo11le'aza p.rompt 'la odele fel de impuls sao stj mul. N'umarulj este eel rna.!: a,gilat Num3.r din sears :rmmerol:og;j,cj,.V,afi 'in~ol.demum

60

loorubditor 'si pleee sau saajunga I~fi{..;un lee, su, ia pane 131 lortc!e' fel de Il:hani:fe~lar!e penttul dl flUYfea sa piardlll niimic; prefe-.ra sfillravlersezf' el [usus} 0 e'x,(>erieota ~,i sa, m.IJ·',~ ,tle p<)Ylestita,.

S,int desclus] S'~ spenaani. \i:~(U ~ romanuci sl in~e.primlitor~. De~j par in orlce Tmprej~ull101! fume sigllJri de eil im$,isi~ )''0 reaUtate dau dovlda. de' muha dmid~ta'te"

'lfldttl1;ne~i $i em[iUlia~tL iubesc\i'ja~a,. :a,ventu,ra ~i ,libe:rtate'3 in ,ade'\I',irn'trid lor rn,e~,es. PC'OOu ei~"'a exista pur ~i sllmp:luJ'1 'In.se~mna '~'~a 'vege;ta"~ un Numar S flill va lua viata lell!] asalt, pentru ,ea fiecare :zj [1eprezln~j, 0 nOla proveeare, '0 noull, 3've'otur:J, pas,ionant,i care trebuie cO:l!lsiderata ca atare: tara, pre m,ed itare .. , t.r:'t,iU'tpIn:a. Ia ultlmele consecinte. A vle:nuJrie.ri rnlili,s!c'uli~ accepts .sch.Embaril!e siriscurHe :maj U$O(' deci. ,ane NUIDe'ft. !ma~ statomice si ,co:nservat;C)8:re.

Au un ~:Ilstimc~ foane; biDe dezvoltal; ,it"dsci'bHj,tatea. pe care o'manifestl in oricernomen·tl,e delef,mi ni reaC1ii impr-e:vi~ibi~e$i. :s,p'n~tane" Tree de la, ,() stare 'eufodcl '~'a 'Una depresiv,i 'ffirU vreun molil¥ real pereeput de ceilal U . Dac:a aIle: persQane '~gfJOfa nmmlel,e. Nu.min,d ~5 ,seh1'!ne~te ell ele.

Sufl,erul ,ra.tac,itor stlvenwli:ie'[Ij' n ,con'teru un fnall.

g- rad Ala ".: n .. lenen d ·e'n··t.1l.S-d!-r~·UA'-II'~ im ,c'p'At'r~'"I: ""'l, orl ... are ~

I~,_.:_, U'~I t 'jlllJl!~ y~L I.' ,I, .. I ~:'~ r 1_ ·w "!i" 'V, "Q ~ _ _- 'V. L"·!IiI " I " ~Ja J _._.11

leg:a.tur.i~ ,fiindel ei ,au nevo.ie Ide' Ubena(e: penn 31 se puh~'a mi$C3 im voj,e. .D,aca cei care tribeS( a1aturil de: el iii vor 3(lCepra :3$3 cum S111t., t1r,fi sa. inceJ1ce sini demine •. dac~1 VOl' da d.()vadl d.e sut1cienta .~ntel,ig.emta, ~i 'ir:t~eh1!',ger-e pentrn a Je recunoaste $il accepta d:ra,gos:t.e',a de it i!ln~~rtate$l, i!ntlepend,emli" ;ii 'VOl avea 'tat 'limpulin preajma lDr~ aht'e11 se vor im~potriiv.i~. rupi.od eu turie 'l:amturUe·. pentnlll eil nimie nu se po ate' opune, Nu m;:]ndu iii 5.

Le plac foarre D!I.uU caHitulriiUe. ,sc:h.imbarlJ,e de a mD j.an:,a ~,jl p:~ i!m'~{iri I e pr~:fl! 10<: EJ ri exotiee ., tiolarte veeh il:,

oric1hd ideile, p;roli:e(~tele SUIiJ 'pJ1a.t1urU,e' 1:01 'po,~ 'CtlIlOa~(e '" noU.U difa;~:ie',. irnpusa, de firea SiChjmbf~M~Lre~,i agi.uua. de ,imag:ina,tif11 bogata . au de orj'ceall stimul din clfar3.

POSled:i og;indt1'1e. :.ns;pirata. ingefll~oa..;;a ~d activa, .0 :rete ,pe'l"minern:a de eunoastere, car,e iii, \lor fuee .reFmU1c.a~jl in, e,erclIJ.fi!~e deprie,tent

De'senri u,n N"Ulmll,r' .5, va avea grupul, s,£j,1ij de :adn1iratn:ri. pemm ti stie ~1, ftun:Je,ce primpefsonal,iune:a sa 'puter'nh:'i},; tOI:u:~iL eelui carev,a .aju nge sa-l CUfl:03~Ca brustele treeen de :la 0< stare suneteasea Ia ,a~ta, aCre's jivitateas.il repJ ici lie spornane • ul lease $1 mIiJSC~Uoare. 11 j, va n dest.u·~ de greu 'sa kaiasc:a ~lUltu'ri (Ie let. Nusint insa ronchiuoo$,i, (avfnd an fond sutletesc no'bU); deseori, aeesre ies-ir. ii \lr'Or afecta m,(:d mull pe ei, deicit pe (e~i eare au fo.st cauza ~Of; d,.rl,e' treee repede pentru c,;l ujiUi, (deseori prea ~OfC), '~U numai supanune :sau ji,gni;riie'pe car'1 ~e .. ,au adus, d ~i pe cele pdmhe.

ManiJes,tn. 0 put:ernJ:cfll senslbilitate pemm latud~e intelectuala, estetlca ~i, 3.rti,stica.a!,e e'xi:sten,eL Sint preoc:upa~i de' cunoasteee '$i ,e'vo~uHe' s!pirhual:a., d,~urn.u ajung sa aprofundeze ni:ci Ul1uJ din aeeste proeese, in~eleg. pa:ttlc.ipl., d:ar nu. se imp:I.~ca emotlonal, Sint ma,~ curind reel $:1 indiferenti. neirllgiduind ,e:motiHor sa. le umbreasca gtndirea.. .A$oa, cu.m, am spus, DU s'int '[:az.buflJator:i., ~li,ci maI.ilioSI,: uneori sei'asaims,ehl~i$j dlniti. dind dovada de' najvillue Si' htgenuitate, I$i pa,stf'.l!ay,l., ,p'ina Ia 0 '\tirsUl inaintatil mlmea pura $1 ifadi;.JJ.~ul a unu I Icopn ~ de,~,i 'experi.eol0. '$i trec,erea antlor n 'i'n\f31a 'sil dev~nl reaUstL p,r,evilz3,tor:t ~ n!ei'ncrezrUor.i ~J ma~ale's: sA",si ascunda l:imidhatea.,0pus3 oarecum, persorilaliUi,~.i lor-polemiee s;i co ntrad ic tot. i . Slot pe rsoa n e lP'fO gre si SI,e'. 'i Ild f:il1; n ete $11 active.

Sint ,pr.ie'{e.l1oase.~ pJticu~e ~j slmparice; se ad:a;plt!t:llii u:or ilnprejur.bil'ollT sau oamenllor '(:11 'C.ijf:e 'v.~r11 in ,(~On~,Ltl'L

,&""1."

Q,'

AlatU,1 i d~ ele '. Lord,,,; IU:llili Vi} 'Ii ml.)1 ~,c:afe t ag it a, re $ ~ ,acd\l j:tlte. V( f avea ,1'0'" lucruri jf'nen~sante,., ell, alre 'CIlll,v~Ate .oJn', '~sarea~l piperul"; olspun de llnr,e:ld Iarmec. 0 ,t:iUd,\u,(J' uman.i1 $,1' II n magnefisnl care Ie face [oar£f! atr:rlgatoare:. ind,eos~bi pe:otru, se~.td opus.,

S,im~ii'ndu·s;e ,f-ealiza,{J $:i ,rericl~:i'. emana un e nmziasm C'onta:~los, %ii ;rndi,ant~, caru,ia n" .. ~ poU rezlsta. Sirll:\OIe~el j: cu un de.l\'ol{;:u sim~ ,al umoRidui. pert"'e!put in raSplHtsl!J:rHe spon'tane ~j i.ng\e, nioase ~ tb:rtrte tl~O:[POI de ve'rd ce ntrn]1 ,alf'u{Iej ,lU1Uigrup saUl ,all ~:I'll£j reuniuni.

F'Hnd ~Eltei[l~s:at.i de tot. eeea ce se WI,'Li'mpla, fn jU~N1 'or~ dispu~.i :sa experimenteze totuL, due 0 via~a mai paJpUanta imal bogata, lin experi!ell~!e' dec.ft alte numere, Dispun, in. acel a~ i I,i,mp., de o mare ener:gie pe C'Ufe :si'-o ma~e'fializeazli, In ci~ti,guri fa,'VOf"ilbne',. pentrul c,l pasi vi:ta:tea Ii face udci@~i $1 agresivi, Firea lor d.il1amlc~, va ceda in .faral lmo.nofonie,lsi rutinei, ajlJngind ~a ,izbuclliri vi'orenle, Un Nunlil.r Sol' dacl, nu 'va s:ti ee este emoUa~v,a, fi 0 fiprora nefe,r,iclta. ,AfiirmaUa. este vala;biUi ~j i,D ca.ZltJl in care 'sevede~ I~egl.l. de '0, ,obUgati:e sau 0, fe~spollsabHita~e~, dev,ine neprie[enos~ mcjfUm $i reU'aB" Nu V"J acc:e:pta piiea U$O( '0 e;,x.istentl IHneari; c,on,vios 'ea Dr medta e v i,a~a inso' :tlo; se revo1UiJ. pentJru case simte 'tradal"

'll "'D' ·N····.· 1I"i"',1,,1;: "'~NIi n~~ \1""" ~Avilt!'1 ,.il!I:~~i '"',~,.Qf'I. ;r.,n_·"".C-''lI.~co:£i_:.,' .

. ' ,I j " ~g,ljIMl_, ..j ""UiA~ ~I_~ '_ g I~!!!I·, ",~ ~, ii:ri- W!"'--t'" ",=,Q'[~

pornirile, ou. va putea profit3 niciodata, de minunalele cal iUlti, co care a fos~ dim it; seva simti {rostral 'si neleritil.

In cazul in care DU:·~j va g:3s~ drum.t:d pe care st~] urmeze iH ',~,a'it. nU,Y3 cunoas;te bueuria i.mplinif~jsru,e eLI pet's-oana,; IfXJare deveRinecofttto'l.at" 'v~{dern;, 'Un, dlsarupmr eare 'crilijlc~u 1Q.$urintl :§i .nu ac,c,eptarepro$\n.~~le. un ,impU'15~v care [uJ-~i' ''1,11] n~cluloa~te gre~elHe,~ nk'ji nu va profit:a de experi:eD,le1'e care ~~ar :p~,tea fil d,e :~olos iJJI rnDlturjQ1n~a sa spj;riruaUt

) n:n ue:nlat neg~IH '\I de at ~If' V Ii brat ji'j \',oupe'I'a. deseor [ hI cal'ita{i!e sale pentru 3· i e~ploi1t2J '$,i~in~la pe ce~la]IU. 'De asemenea, 'in frenetica sa ,CDuhu,e de blCn1ri ,n,()~~,pc},u,e cad:~a,v+ctii,rnft, drogurilor. i,.k\lOhlhl~ i san jocurUol' denofm:~. Oric:h de ~r,eu i~artt, tn~b'id~ '~.i) i'ifl'l,~~:e' :sfJ, Sf destindi. odenondu'·:~~ :preociup41d,feSE 'eforturi"te spr'e: alte sfere de actlvltate ma~ ,~nh!resanu!; sri persevereze ne:i'ncelat ,p'ina f~j va ating.e {eh.d dodt

Din nete,l1"wdre ~n~. Si£l,I, [li1uJ~j eel eare, d,ispll~i .~;j sacri fjce tOlul pentru ~ j:bert~,Ue ,$,i a w~ntura. de yin r,isipdor.I, $i lIU se VIQIf' 'Ducu~a de 'eel dl~n Juru'l ~Of~, nici maear de ei j)1l~i~i .

Numaru]lj: tUspune de Jeat€' aptirudin:i 'crea~il'Vei"n multe domenii de acU\1h~ue 'Dota~e cu jn[l']l~ge'ot:'.ral,ent~ energie ~ii :suahJI(·j'repersollat~l. i'si Pilln rn "a'itoar,'e cele nmJ aJ',esefnisu:s:ili"i pentm a dobi'rtIdi: '0 'trurna politie id. ierarhj,~, sodal'i ..

Tot:u~t saceesul llU va iinsernmapentrUl el purere !s:~ ban]~ I(;omcre'tlr..area propuMlUOI hdv,iJ, echivala (':0 10 \JiatQ trllta: Ij atens, do m,in'i ndo"$,i 'PIO \!ocd[ He ~ dar mai ales . evlrtnd cu orlce pre I pllctiseala Putbli .sint eel care manifes.ta alfulvitaZitfue ~J \rebe~mentt\ tnfrunt'ind vlata~ ,ctiurlnd sat] s:fac'ii ne ~,i pHlc,c',ri) e prezem ulul,

De aceea t~i; este greu Sil-SJ facti. pilanufi, de vllh{)r~ pli'eferl sa 1ntim,plne necunoscutul pe eare \!i;ff~a 1: .. )1 o~erJ in neeale zi n.in ,~cate insn., e dificil'sl reallzeze ceva dudnd 0 astfel de e,xis~enta~ f!eruljmdl sa accepts nonnele lmpuse desoc.ietare; :situaUa s-ar modifica. dac,a ar avea '$unsa dpo,aUi atege, ·sa.fie ,dota1 pen.tru, rQ prof:esie, care sa :jji permhl satisface,r,eaambelor dorin~e. M.ai muh. del;i1 ~I ~,t~ flU mere t webuie s~-~:ji ,ordoneze lnsu$b:'~'I'e co care a

iroS~ ,daUit. $ainvt~je sa persevereze; ftin~·mjo·~i.nen]li~tea ~:j nesi,gut'an,a.~ Sf \I'Y~ putea .ft}·ntuiaJll~e ~a pr,eocupArile veehi.

VOJ 6 specitice a£ie:stui Numar ,aotiv~t!:illil@ care leer dUta,mJsrn. scb i, mbare, m lme Sf; rutatoare .~ni ~ hn i~'a • imagin31ie. '111\11) judecatl'JaJ. naturH uman.e. aMinal ales, abd ita'win, a-Imanevra pe ,c,eU,ajli.

Numi'uul :5 confers ertcareipersoane impulsuri 'C,[e~u,OWie~ orig,iludfl:ate,~ 1[,al'eliJ~ s,j bPonlaneita~e mentala ~} 'Dlita;, ad~jug~m~lnsa.. ca se CElie 8~ fief6Insit,e: intel igent. De aeeea, aceste persoane tre:tJuie' sa dea dovadi de mu I.ra, ,p:rudell~:I in alegerea profeslel; YOI da ce- i:ma,i bun dIn. e ~e llil:;'lel'e,.pentru cd nnina, le anuleazn orice e.ron .a , Blne t,analil'.:ata.~ neUn.1~$tea care-i c,aracleru;eaza poate deveni un ~:act{)if pt'lzili'Y in altin,ge:r1e'3 .scopurHor~ dorinta de u. explora noul s,i de a refuza eeea ee este vee hi I'e va p:ri~ejui 'cnntactn]1 cu 0 serie de pr-ofes,i,j CHe: necesiw. o~ilndjre des(;hJf'ia~ mOOe,rna ~;~ prlt\.cresistlt.

Incliferent de d.orneniuJ in C,arC'YDf activa, tf~bllie sa.,·,~i cO[J,c;entrC'Le e'f()rtUIile~ sl des do,v,ada de pe[se,\lfen~n~~ pennu t-::a principahsl I,or detect este irosirea rol1elo( In ac:t.i\li:tiU pe care mai Ur.z~u ~e vor abandoWl, dtnd wtora prdej 111.1: de 3, Je tfohJs.i .ideUe:.,

Acea.sUi, dJspersare in g.i'ndi're ;~~ actiune, IIilechjb:tl!Jl[J~a ~i l,mpu1s,ivitatea care deseori "i.i! determina sa, 'I:cti,oru:ze far'~ S.a, ma:i,:ina seama de eensee inte, pe:r,ma:ne:nla i:n{;"Ordare. nervoasa, JlU1 deven~ 0 uinlin ealea evohJUe.~ tor 1,adeseo.11'~ '00 ldatti, 'CD '!ill. ade'varate~~c,.

Admi,p;nd ea este destuJ de gr-eu sa ,reu:s.e~ti sit.-'U ,stapI:ne~ti ueJini,~te:a i$i sIma. de tDOO'ld~. 'uetn!l,I,e. t\1tu~i~ ,sa recumoa~teml eA, aceasta, d'orbl~.a de ",ventura" care uneerl Ii fa\~'e:sa··!~,I, sacri:fice faria, ~,ovaiat3averil'e. 'co, fJ.i lendin~a dea evjUlI, r-es,poDsabjl.~'Eat.~h:, 'il expun ,l)eri:cc:duJui de :0 'pi!?fdet()Ud .

Pe:rnfu c,a 'pose'd.Q uncuLJ care pOM'f IU:mg,e'

ereismul, dezap:r,e(" ia:di. S,j ,ignorA perlcohd: s,pirillnd :101" Ie merur" [ndrazn e1.,l!1e li n i $,11 'I $,i ave nt, 11.1 r ie,r se j"nc,3dre'iMil! perfect in, atmosfera propice profes.iil'nr 'lle.: n.avigatofli,• g~e\ogr,an.~ e'x,plor,a,~or:i, sportiv ~ deper~:ur·,mall1ll~a,. aviator I. pr'ofesori de educa,:ie f,lzi~a, 'ytnatori" 'p~IO~I, de inc'ercu)f,e $,1 repo,nerll.,

- Wn. plan nt,e'rar~arti.stie<; se potr,eali7.a ea ,prodluca:f!!Jrj

teatratl, ,a~nor,i;; dmil'Salof:l~ mUljcienil~, cnmpn~dit,or,~ suu "[iJr',ijori,, :scf.IUo:ri S"F.~ z:jar"i~U,., Jot:ografi.. fill nc~'io:nnr j in domeniu~ ~elatiUo[' publice san hl, pubHcitate~ pemru c3 s'[n{ :im, stare sa eapteze cu us.ur~n:ta publi(;ut sQ :manevre/t' mase]e: de aceea nu este de m irnre dac,~, iii 110m 'vedeu [,emarc'indl[1,~se' c.ulvinljlt:ori,. CO,mls-,voia.,nril 53,1.). ag,el1~,1 df' bursa. C'u:r~oz.itatea. [Jjici~oda.u11 pe deplin :salilsfai(~'uta. ,j nnex i bi I itate,a, man i~estatl i OJ neac(.'eptare'U r:J11t!d .io\~ ri taf ~ tor .~ j a .ju'I:n:tta.~nor dem!sUf,a" le fa'Vo,,'lzeul.;il 0, eolaborare rodnica In eadrul echipelor de cereetnre ~tlin~ifk'a. in vreder,e,a deseoperirli unor noi m ij1.oQoe~ de, mUOC~t. .. m;~ti. bune, contrlbeind ell ldeile '10.1' noi, '~il originu1e' de \'leriMbiH In\/lenta~od .

0' aed" itute:OlOnotonit., c.l.est~ur;am iIlI spute1'e; unUI blrou auvn n nlciodata punctul Jor torte .. , exceprtnd situn~1ain CHe te .. ar prUe:jul varietate, m,i~care~i nnu:tue ~ ea jn (azul a.ge[Ji~:iJUor de vo.iiJji. de ptlbUcHate S~lU d,t~, asi,guril.i.

Pdn fiscu~ pe caI"''e$,i-1 asuma. Nu~n~1nII' S pmtlt: slIaluciin cariera de avocat, ~n (;rindnalistica .. cereetater. director, agent secret, polhician SIll om ,de st;u cu rUfI:nii cheie,

Obi$nl!liesc sa se munUesne ,ca. eXl"ellcfltighill"il ~mJ !conduca~ori irnlinduslri:a auuJmobUe~or~avialie. ~11r1r[~~u'll ',il ~ umea reatrul u.i shu pOI~YII ate de ace Me pe lIil'o.oa,ne •. aventuriere ,$i sci ipj!toar,~ .

N umai s hu"er j, ell e li,[l~ ii ~ j .' recu n{~st"i nd (:1, PI!" If' "

exces temperamental poate fi diiulI:ntU,o:tl" :fD aungereu suecesuhu, ~~. in o(1l&o;,ectn~i, trebll1h~' dontinat, dnuIlld iku in 'Yiat:a nu va cunoa.$[,f'l i:n i'$te. Se yor S,l DltJm,ereu nelnld"uHd~,i ,~,i neferi,c:i~:i; daca via,a de fa,l1nUie sau a.ctivitate,a pliofes,iomaJaJ Dill, le vor ofer.j dinumJsmul de care au nevoie, i~J pot g:ls,~ ll\1n .... HQbb.Y'~'. o pasiune care sa ~e men~:~na,trea1 spirj(u~ a.cti~.

CI 1~ll.U:ilcUollafl~, voravea, If't:~zu]jt.ale favo:r{lhi~'e~ , profesind 0 acth!jmteinte[iesa:nUt, tare sl h? perooJttii 10 tom];O I! i:be.Rilte' de ,act iune

Ca paUOI!~, Insi~. .Si[),1: putLn conuadic~orH: uevln repede :nemuI1umj~ dac~ problemele tneep sa, .. ,] copl,t"~e'asC'a~ 're~aclione,azaYi'olent. cre~'ind, mome ntt:! neplacute :~j IlilremuJrumjr,f. lntre subal'lernJ.

Nium,ii.nd 51 YI, ol.anifesta. .in g!e'n.eraJI. 'I] s.lab~ dependenUl de la[um rurumciarri .. FireSfie., stie sl a.precielJf' $i 'sa se bucure de confe", .. d, la car-e at pu~ea!ajuf1l.,gecu ,D1jutoru~ banil'o,r. dar nufinanteJe \lor rConstj::tu,; ~t(lIPt.d lexist:ente'i:lui "

'In DUma]1 0 secu:ooa poa:le pierde 'lon.l. sa,u poate juea 'tD'tu t trnr -1J acti une riscaota: ~i i:ncIrnzmea.t~ ~ poate avea ,D,,:.daveri ir:Iit~:numa:rate~ ~,a.r m.Une n.ic'i un ban. i'n Ifa', a ambelor shua~U rnmine,la :fel de rnepasilor :~~~]].d.ifere:nt. Mai' mu~l de'ctl (lHerderlea banilor, i1 p'feocup~~ rp'lie'rder-e.fj Ilibe,rta~ii: d.e actiune: de aceea p.refera.r.iscudle' un.ei' vieli ,avenmrier-e. (Xln''!I-nt~~h)~ eare i, ar tuJIiJ(~e bogaUa.,

Ceea ce nu in~fJmn~ c3 nu ar fi capubUI sa d~tlge bani ij t'n :jj:esrul,a u -cur ln~:it dimpotr i \'Q.. f.,,1,idgn:ul est'f sa·· i ,Pt1stf.1~m. ,pr.ntnll t"!a, '~ arau), tn ertce impr-eJlu"ar,ege n~r('lls ~j inf'f'~f:g,rat:c~1i Nu $tir s~ fac3,t:icnnom~~. 'nJici; :nu~1 Iln'~ell'lest".al:il,

67

inU'-alit' de :mui"l stabi~ itatea eeonomica, rncbsa~si 'faea gflJl in :~eg,lwr,;t cu vijto:ndhl~; este moti,ul pentru care at fl mall 'bin sa, inc:recUntele a."ipectu~ finaDC'iaraltor persoane, pentru (';3 numa,j a~a se va, 'S~mli "la ,addposft ~;i va beneficia, de inveslitia fatula.,

hlg,erilerat.pr.~IlYlUlc.mnea ~l simp.alia de care se bucura prlntre ceillal,'tj,. I)I~t :llega muh@prietenH" insa, pUI~ne' adev,rtf'dle': lilv:a, lmpiedic,afile:a tor~ a;plecata, ·,po~lte plea mlu'U ,., asupru a.prufundirii senlimen.t:e1cu,.,asup'I'3, problemelor ceh)rlaJIJ:, '\Ul'r ph'itil eu :singu:r4ta,'t:ea ,l1JC,eSI. defect, dacu nu reusesc sa-l dep1$ea..d.

Persoanele de: sex opus ,slot cap~i!vate de farmeeul ~iplll:eliea,lor' de: a.tra,(;tie ,ire,zis,tib.ii,e: rareori, insA Numand S cORstie-ntiz,eaza,ace:ste caHU1U,~ lu,crul ,ar pu~e'a. plrea surpri.ru:itor. dactIJ. avem in vedere v i:ta1ismu.l, si energ.ia :pe eare 0 emailMl~~otll~j!~sanulu~tamttlin.realitalesj.nl pefscliane (imide,. care uneon :sufera. de compl:exe~il se inhiba dna itu:earc,a, 51 de,D\O'ila(lj 8e'ntjmenlelor pe care Ie nutresc '(Sit~,!UII ie\!alabiUt tndeosebi penbUpt'iRlalinere,·e).

Ro:rnantic~ II'ncuraib'.il,i t' viseaza .s.a fi:e prolagonjst:i:i unor mi.nllna.~e'pove:$ti de dra.goS1e:; de aeeea tn:vjngindu~$.i timidita,tea. .$.i medesua, p.u deve:ni pretende.n·tj ire:zistibili. :ldeaJistj. romantic ~., tundri si pas lorm1.it, senzuaU ~n acel:asi tlmp .• 'por oteri o ,ex.ist!enta. fasd.nantllpersoanei drag:t

D'Uf. t'Hnd verba de un temperament attt de intb~'xibiJ $i ,categoric.. trebuie sa, dea dovada de' .mu~ta alen,ie in alege:rea panene.ruJ:ui, ,fpartenereH de;\lil~Dl. Pol f.i foanefericiti a.hituri d:epe,rs~'lnal poD"i:vitA tIrii. lor. dar tata de' ceihll'U. devin .';'.~f:tU'rnt ~gresivi1' ~ronic'i, si .• ,oerttweti: se

. -

s,~m~' m,~',:er~'l·iU.,~:mn:f~].1~~'~d acea~~a stare $~ celof de Hng:a

V01' ~U'!!1IO~lt, 0 ca.\m(:H.~' fer:i:t'i1ia ~,~ IplaClna Unga un ctl'm,perument £lJs,f!liuantl;,tar' ~~O~ a:st.fe1! 'knril eea rna. bunfi alegere PCfH!fU 'Nulniruil S. ar fli to~ un Numa,:s. ,rventur:ilf'rl" $1 1ifltlTa/ne1 ea $1 et.~fljtr.rr-sa'lma:~ nluh d~' drJg~ste'. b1Jin~~ d.1!sp<l'lipe ~i, d'ivel·s,~tale' deci~ de ordine~ nni~t:e conjll,I,~~d3. I~g~'turul bll" \I,a 11 tl1rt\J'fU,a!o'~l. nebun£ll ~j lie-fi,e ita,

(} r'L':"~ilut" ~JOI1)l:tQQ~a, este aU~tuF~ de Numl~lriUl ~: Sf' b,d/e,aiill pe entu"t ias mu I, ~l dfagoist~a lI;t '\i i:a.;a de [a re amindo,i dau dovaw,.

Nu.n1ere~e 2' $,i b~ CO'DSerV8[OOJ'f si' :~ini$.t:;tt,e. SI~U atrase de: pe'r5orm:1 il.U,~e:a iu.i $. dm 00' :gr'fu vor renunta 1'1 'p'r me l'p,Ule '~,i :obicieiu'ri,~ielol' '., pentru 3"·1, pUh~a urma, ~u'p(ll1iruJu··~ 'ij~;\~t: iune':i $,il nelinj,Sl!ea '

E'rud~.ia~iin~el,~,gent~u, Num.Uluh.u 5 po~te' C~1pt~'\ ii, per;!)onalita'[ea unni 1; ·daI aeesmia d~n unml, ij \,a fi .g:Jr'~u sa, re,l:ist~, ri,l,f'nulu,i frenetic de !yja~a de care ~U"e' nev~)it" un .s. * 'penuu a se s imp t:erki\.

P'eDtlU ca 'intrt: un 50 $~ un * sa existe 'iD~de~tire' ~i anr~)n"e i. Nu.ma'l'Ul. .5: tre'b'u,ie sa. 'lle :eel dii~PU'S sa 'ce~1~. 'penuu ci un 8, nitl,oclata, RU 0' va face

0' r-ela:~~e intre un S :):~ un 91, urI i, ~,u' !In, 1. este d~11c~,t dt' reulizat, (hi:al' 'dat:a 'seiRl,ern,etvi ,pe' dr,ag't'~te' ade ~ariu.:a,~ ii,n~e ~,e,g,ere ree ~pr'oc:a"

Mu;u;ti~, nitsc:uu 5ubsemn1J~, ~~~estei V~tbTat.'ii shu protunl'~~a,·t'~f~ ~I nelimit'~1i ;lnteJ'i.geu~~ S'~ ,creati.\!i. t:~eb!!liie' sil, ne ,edu{~,au lU m1uha, d'rag,o~,l~ , cu fngaduhUi, '~i ~\'efJ;tI,l(e. pentru, (!:f) sttu inane Vehem.f"1i; si i'r1L~ibi,~'il. [l~ ~u,'k'~ vor "i3 $tie '~I :sat"UOOISl:3 I~un.d. Irm timKfit,;ne3, de taft' datldnvad~1 '~i tace IX' adult,~ 'sa, ntl ub;;;erve \i :Ld\!I I'C.l1' iute:noa;l3" profu n<t1,~.iagi ta.ta..Ab ia, ifll, ldo1~e~enliia, \Ior imcepe :S:;i -si ;aratf~ ade v,arata fire; sir!I,gura nne a ~ a;res I,V itatea $1 l.ipsa de wSC.iplli1a, ~i.DI efectele UDOI' ie:'rof~ de educa~:ile ..

Ca piUin~e Numw'Ul, ~ esre ~m,Julyent. fru;~'ert'~nd ~.i\

rlUll -si "'O~)lJ'e'$eaSCa ,odr,ash~"h~' '('!Ill 0 severluue i1luni11t'L h j, dere $te Ire:~ ati i de prie£eni,~ cu el, de§"i uneor i a iu'n,~e' sa fie pliea nellhli~t!t$'~ ,agresiv ..

hleahJill existentei NumaruhJi 5 \liI !:;'l)nSUl hli~1 .~ n \1 f~~a~a ·~i fcdoseasca cOJel~'tl j berta.Dea neeesara Iii :ii Rleil ~u j .. atitpelntro im:bogatirea spiriw.ahl a prup:rieipersoa:Il'te'., cit :~i a eelor din Jur.

V:!~}lal,e va o:t:eripos~biliit,ate,~ de ,fJl ttavers:a,mu~te elperjen~,e~ fiec,a~e d,in ele va educe elementul sau de noutate~ de aceeatrebui:e 'S11 ~tie sa, 'Prtlif1Ee' de pe urma ~or. j'i sfil:uim sJl·:~,i f(l~OSe,JM'n enm kl:~,mu 1 ~,i vito] ;l.atea ,', prnprji: temperume'fil,tul:u~ 10f. tn incen:~iIea de' a i de~erm,i,na pe cen~~"u s,t'I, i:nfr'UllIe ho:tarTI: orlce f~~ d(!' 'pr(~bl,ern,a~ ia.ri.n eeea ee priiv,e$teprnpri.ile IOr~'Nl\a:ne,. ~l-~; '~tl(tineasca teP1peraf"nentu~ ne'l ilfl.~I~t $~ \tjnh~~nta.

PI aneta.:

P~au'-a: J\C\!U'mll!Minu l, matosmrul

~1,etah,d: M,en:ur

liua fa'm["~D,i:l:a: M.~ercud

Culori; Ponocal111i1. ga'llben

Numer'f' nereceuse: 5 ~ 1 ~ 2'.,

Penon';dit~l!r'.~ .Ma.r.ia V,a,rgas Llosa .. , A ..

PI em IliIg .. .M arion Brd nd~) P'... Ja. re .~ I u~ i u (,~e./,af .. :M t'ke

lagge:r ·P,ilul Cezanne ... Charles Darwjn ~ John C'rui,ff - ,A,ngel Casas .. , :B .. iFr:a,nkHn - V.itlQ!'DI. \can, Gogh ~ Abr,a,bam Lincoln ,. Lope de Ve,g;a ,. Ma.rcomi .. NehiO11 ,... A1!frmso IGuem ... .Pe~lib;; Mende~.:ssobn '.. Ruben I),arit]l .. , Franklin De:~alil.o Rn{}se,,~elt ,.. .M,ao Tse Tung ,", Bab:a:t: ,.. Wil Bam Fau~rkrn~r· Cht1:pii,n ,., NewlOn Bern~nd R'IlJsse'II~: ... .AdoU' HiU'~1i

10

NU"MARUL.6

Nuldrul 6, reprezi n:ta eonceetrarea fOl1,eJloil' um'ale cere, ,ctl!UQrndu~$i. for.ma ~i. domertljl'u~ de ma;nljJ:~e~t~'e' vor atla ,ech.iHbrul ee conJer,Q omllJlUli' nob:le(efi;d:ciasi spirirua1Ia .. ,atJQgioou~1 fn univers,

Pe.rsoanele na.scuitesub se8lftJJ.l. acesleiv ibTa;~il. dau ,oovada. ,de o:me,nie, generozitate~~ ingaduinlli,; sl1nl demne de iin,credere prin ,oorecUtudi nea ~IO bl ele3; ca]! mull $i :IS igu mnta pc care fLrea lor 0 emana; si:ntpernmne'Dt in~e',r{eSaJle de bunistarea C;t]oflal.ti. darrnai] ales a 'famiJieL.pentro ttl nUDlai re.r,icire.a $i ~ini$t!ea cami:nululvor da un sens exislenle,i ler, .Dlruirea Ie esteatTt de mare, in.cituneorjl en jat pentru. famine ajunge sa depa.~asci ,atenJ~ia. acordatll proP[u~,o.r prob~@me. D@aceea~ :impotr~va unut facter exterior, cmeal' amenlnta sa puna in pedcol. s:labilit,tue'8i c,Ominulu.~ .~. [,eacli,ome:az,I'V ~ole at, piif.r.zi adu -~, i. cumpatul. 'Pentru a-!ii salva d'lsnicia sIn:\' in star-e. de orice.

'yc-c' ...... ,of:J.... "I' ·-·Il;:..:dt'ii ,eu u AI temnPlr·"ur~n* jt ... ·of"ut.. ~.... .t •.•

. ,!dlUlJ, I. "":I\'-.t"~ ,",~ u.. .. ~.r~.u~.......... .P~!ll"'~, __ ~ac

h!Jbiti de eel run jl[1,ft,pdrnl tacml ~i .fSfme.cu:1 decar,e' dlspiun. A. ci$.tjga, prietenia euiva nu este 0 problema. pentru. el; ,apiloapeto~dea:u.na5e (,oate conla pe increderea ~irk1entnea. .Nunmlui. 6.. Ii incilllta, :[leunjUlni~,e' illl cere inUm. ~j itiu sa ,Ie: organi:mze mai blne decn orf.cine.

Simi, permanent nevoia de I, se ,~Iinconjurati die' armonle l' fru.mus,el:e .~.~ eenfon; de a:i.cj ~l ,e'Jon~d lor comlauu de a im:buni'iJtiU ,condjltii1e de ylata, alor sa~. M'ai presus i(J~e orice iSi doresc sa se ,S!j,~mta .rrUindri de crunill1ltwi ~,II faIniUa. 'i,oJ:.

7]

Probabi!] su'b ),filtluenm aeestul shut,·., familial ~Ul, de

- - I~ --

pronl.lPllt. isi, asuma, ei lin~~$j ohlj~rI,m,e ~J :re'sponsabjli.tltHe' de lilrniHe.

Afectuo~j $i taFldJ',. ,js,i! d~uit')sc desc'tus dra:e:ostea. u~u' :131 ,[indul ~OJi' .sim:nnevoiu sa se :$:tie ,iubi.lj ~i aptlratL 'sluGlivi,se'DsjibUL romanuei ~i idealist], devin foarte \,Uhl:I!IUbili, inproblerne cere privesc latuIQ se'oUme malft. A(;'ea~£a senslbH j'ttue., ca ,$,j t,ltndinta de a ti! obseda,l'j de ~ucr'Ulrj tri,ytaJe., Ie vor lasa un gust amar in viala, pe,l1trlJ en c.leseori VOl ~u~eripreamliJlt din eauza unor probleme fua~m,po:nanlfi deoseb:ilj,.

Oiodi,rea Jogka '~~ i'P,~~i'iltjcl~ bUDut simt de' care dau do'vwda, v3i1idea:!i\. 'inl.·lit~d!.~~I·.' pe care ,ce,ila'1l,i o,manlfesll[n sfiuwell e Jor .. totdeau n il ~ W 'Ib,~ vt!'mte: s'iDtpe'fSo:a.ne'se:rio~se., de,m~ ne de tneredere, roarte serupotoase. Q,rdomlt,e ~j corecte, totdeauna in ,c,autaf,eapertiec1iunH., armon.~ej ~i echJDibruluJ. Din aees I plIlnct €lIe 'v.e'de,re..po,t 3ti)l,gelarulfj, lextreme .. deveeind prea prflocupme de ,dt!taUt risl.pJndu~~i energi:a in I,uc.ruri, rrmrmue.

Ideallsti, ,caritabili. ,~i, j'nte[,ega.tori,. st.nt. totde'rut]oa. dj$PUl~:~ s;1"',$i ,ofe]ill;~: sprijim.d ~eh.d care Dfr1e' nevole de el. I:uptrndpenuu drepuaea $,i dre:pwrlI,e: se.menJ]o.r '~or~ id.e'a]juJ a'~tRt.ist: cun!Oa~te '0 am,pioar-e dfosebiUlin cadrul acestel VibrnUi; s'in~ ,Qutenli(c~ ap:ar:atof'.1 ai drept.ur.iIIOf omuJld: dar ... peneru til in prJ'nt'ipi,u nu se arad. heim::rezi!toril~,pot f.i U$Of lexp~oat:a,"~ de persoaaele lipslte de: :scwpuJe ..

Uneol',i Numirul ,6\18: avea 0 compo:rmre oscUautiL, sau '\'3, inctina. ·sa urrnelierlra lmpotrlvlre Un~a vie1:iL Senini :~i~ iechj,l~bral,~. ()bi:SQuiesc. sa pdve$Ctlluc:mrilecu 'mulrt: calm; nu stnt adep~:U tr:io:dav.i.ei,.t. comodJltUH ~I nesigu:ranl.et Cu nose uneeri 0 a dmJ,3I personalitate cafleii vafa.ce denerecuncseut, devellli1nd ei,in~I'~il eauza eseeulu ~ hlli .. pentru Cat, pe Unga. aceasta. io:e'n,ie Cl!tre,ntiLfac dovada Ilun~ i, n!,d talent, ,aJ lIIo,e] If',lilo,rme ca,~c~Ui~~, de mUlilcil. :PI"IIIII

12

care [pnt ajunge unde ~~ ·~jU do.r~t~ tns~" ~n multe i'm,pr1ejwill.n, ItJebu,if s~J fi~' imJJut~,iona~j. pe"lI1tN ,n-~,~ pute:3 depa$;i lpa."!i E v j;tatea

Atlf'S~ ,rle'~ de a rfL .at]'. de propria ~,~ de ~fnl,tradllcthfm. i.i face Ulm;<ori or. rlil.e]fI~elles!; pol treee cu 1U1$~lrii1l,al de' la, un caraceer pule rn le . hl(jra1.ne1~ lao'ln:taU}, !llf;sigllJr,tl.llltfJJ. i[l d im~il~i. ~3' 0 j'nd(de'r.!Ila gll'e'lll de aeceptat,

Poarte eonservaton ,~:~ tradJ'lianaUst:i in idei '~i opmii, 'indeosebi dacfi ace~te'a, Sf, fe€e.rila ,fUnt,e d!ragi: tor, stnf in acela~i, tirmp rn:ma:ntici, ideal i~:li,. senHmeru,aH. t~lmd:ri ~,i imrp1,['lfsi,onabUL Foafl,e usot se e:mol'ion:e',(udfJJ pinala, lacrimi. Sin... in defin.i'~il\l'_. Hinte vU]:l1erabiJ:,e., Iipsite de' a·lxu·afle,. nUl tntrm:lea:u.na p.reg,fJlJite, sal infrunte' durlrtalea '6i cruzimea vielii mederne

Peutru c.{i s'ii'nt ,ade\i'ir,atil sib~it:i care se bu.cur.a in e;,g,.aJ31 m,aS'IllUi' de confert :si aranjament estetic. achili~ione,ttla otnect:e de ana C'II)JJ care i~~ decoreaza irJlerioml. de care ma~tli~l~U se' va bucura, con.tempIi.':ndu-l; pennu c3 '\\' ,ia~:a de: familie este :afi"l Ide' i mpo:nantlpentru ei, indifere'hl care ill t1situatia Ior rmateriaJa~ au danil de a crea 0 atmosfe'rA ospita~lera~ ca1dl. in Jurull lor,

Permanent arenli3 rtr-ebuJe '&I. le fie! indrept;.:ttA ~I concie ntmta asupra ICU~ va, pent:nJ1 C3 dispun de' crea1einsu ~[rji de indnJ'miiJtoril ~Ii s.fau.lifor~~ leu lcit 'i$i,manifeSI31 m.ai putem,i,c aeeste cabtati ~ cu ardt, se siirnlt mai ferlC:i.'li.Da:r. at.entif: .. acest exees mani,festal ill dmll!~ diJeqU - a ajuta $i 3; proteja ti poate 'cople~,j pe eei afl.at,ii sub dl.wect:a 101 sU,p.td:\!eghere .'

De si :pernoal1le vesele, "yioaje ,~~sociabne'. trebu Ie sa ,i.uba ,grija ~a rflllJ .. ~.i oboseasca interhJCutod~~ .sa~iHe ~, se o,p.n'!'~ca I a mlOmefltld op<lnun~ ,dtnd $i, altor,a. plsibintatea de u intc'rv,erdiin di~f-u~ie. Sub ,inl1ueo(,ar aUot V:~bmUi weg3.h\'e', .. Niutmaru'l 10 poate deveni birfilor.

o i m IX'Hr i\l a . ~.n N ~ 1.'m2l!li 16 PD'l.i t ~v leste' 0 :pe:~['I\a.n~'1

13

Silill:fni $li respectata~ ta:ndra. p:~a:l;Ut\ ~~.~iubitmlJe:. va reda incred~e·r,e.l :in ,ei "~is,j.preCiUm ,~.i Hn:i~t.ea,. celor care ii '\for ,cdUta sp.rU~nul,. peanu ,ea eea mai mnrefedcK'e a lor este sa. aduca ,armonie$.i buoa":tlre eelor drag i ..

Pot esua in unu) din celemaiimporta.nI.e· ideah.u-j, care diad sens existen~e'i I,Qr ·~.3 d:aru~ un camjn dliJl""~bj.ls~ rem-'icit alor sai - aratindiLHseprea :poseshd $1 inh"ansigel1U ICU fa'll11ml ia ~i prieteni:i stli; se ~t~e ca. o;rj~a excesivtl de'\!'in:e ooo!SEtoare :si plate avea un ,erect ne.galtiv .•. duelndu-i pc ce1Jlal~i inl im,posibi'~iuate'a de a-si purta ei fnSiSi de gr,mja..F.~,e.$~e., delnmJ3mF:ntu] este dureros" devj,n ge~o!5:t. suseeptibili, Sf ali11este,ca inlJ1eburH.eaU()ra .. c.reind wfUmf momelue nepl acute.

Latura negativa. a acestei _ Vi:bra.Ci:i adnce Hp'~~~ idealuriler, ne'g:I'ijare'a. I'lesponsabUititHor ~ vol:ubn:ittue ,. IIindav.ie si,[endiol:a de a. umpli.tlc,a. difi.cuUa~ne~ de a medit;! p,rea, rmult .as.upra unor p.mbleme~ dese().r~ ireaie .. ereate de e1~n~i:$,i In ,cazul in care nu reusese :sa. pf~ve,a5C'i ~udds.i obie,C:liv dificu]:taC~lie (.'i'n care 'ttllii ne vedem imp.]lica1Upul cu ooa~lte ade \rMateindispol.~~i II psib.ice sau emotive,

'h sf~lulm,sAi~n'V,ete' sa~~;i depaseasca inef~ia ... p3.5iv.imatea, $,i inl:apatinarea de'a se impotrivi !confrul1tUri~ dire-ele cusituatii~e' problematice eare prest1lpun ~_lngl~jare:a um)f efort.mri doosebire',

Numa.:ru]1 If) dispune de ap,Ht.udinil an is,1 ice 5,i creatoare bine dezvohate'. de un r,emafcabi~ slrnt nl ,ed}!:11 i brn I ul, m i,5Cirii $i,frumosrulu i,.

Fj i rid 8U~n:s ~egal: ,(ie'\i' ,ia,a de 'flmi:1i:ie' 0' d:e a'i..~llfdlUef1 ori,caru.i Upl de 3Ljutor ~ social snu umanitar ~. ponte d~'·\~.f~·h·II,lrn ell sucees ~lct.i'Yil~11'i care au 'in vedere bunaS~ati"~~I:

si inl'tlijlli1a.ta~irea c'I'n.a,itli~or i!.1e • 'i:af~ ale f,am.ill:ie' sate, reil $,' aJ Ie fcneFnhril:IIOlf Icol erti v iUi:liI.

Pientnl~J ,ea pef;o(l~c [!I11~mIJt'!;~t~ fl\eSJlguranta" Ifltil,;oouF se ~-'b!';alat" propri i],e I ~)f pULen. tre hu ie ;]b inve~'e sa-si en ~ :tj'\I,e' irllcr1?d~'(e:;j rn 'e'i il'l r~:jl,$i , ~nl [ttulluld Iti Q1 uj ilatJi!,a si eznarile, ~ •.. ntJJ11fj; pure;;:!1 ac ,iOV3 Pfr!).m.pl. prof1 tl nd Ide ocaz .• :lUepe· car- ~ :\11 ,,~('!u~nWt.. "na~t;]I,t: '\.1,~IO'fe rl, ~ mTU cain ,real j,Ul'~~ _~~ filj, IpcnO:lllle' capabile sa strahJ:iI:easca lllll multe domenii d~,a:r.hv~ta~f. dac3i VIOl 'reli~j g cr'L'!i~dtl in ~onele :p.roprij ~il :5.3 Sf: OO'~lIV i n,ga defapt~d ca ee id i,n jnnd lor :ri stlmew.a pe Ii!Jltm cal it::il~ ~e' de care dau dovada, D~' aeee a, trebuie sa. ~lib~ iJil vedere fa nrofesil:ai~~r estebine sa tie ]I,ega:r:a de

L~ ~

co.nmc tul, d i n~Cl C'U publ i'l)U] •

VOT reusl gil aJlin,g:Il succesel, pe care de' ahft]l il menta, m,um,a i aprecljnd jurn senrlrnemele ~ i re'SpoJ:]tSah~ I ~liii~jl'e: care iiI eag:a de fum d!le'~ pemru Ca! deseeri inc:Unil: .~ acorde eKceslva.ateriitie' t1jn1,elor iuilit,e. ev:iti.nd a 51 fel acn VltJt' t le care i '~lf 'tine preamu]ll de parte de ~~j sai. As!tfe'~lns~ sa se ri~lpea~ca enorma capacitate cn!aliv,Ul de care dispun. In general, 'in s,P.at,e'~€ Numirulu~ 01 'care a ati ns suceesul Ea no('n:ri~~ate:a" stii indemnu.~ ~r50a:ne lor' care

'!I' Ir''''

0i1nt illJl,J;:lo€Jlt:3ntf' p!'nU"IJ :et. ifnbohliu! carel .. a de1enninal 'Sa

lupte peIJ~l:m :3 j:mpuneaten~ie~ 0 famille, deoarece nu ~a"ra1ucirefJ pe:IS(HJla! ~ conteaz~, pentru et ci bucuria '~j fe[,ICirr~3 celer drdgi. ,de've:nill iml orlce moment ad€'\I'lmtu~ scopal exlsrem ei.

(:,auza ,al dezvoharulul smm~. 'I!unanitar s:~tJ, erientarea spre profesi i leg:;ue de redu('al~~ ~I il)jiinoF stJcial'pedla.tri." u~ls~enti

~oc"i'al ,chi rru~l', .1 abora n~i, d~r'erturil del spitde. I nfirm i,e,i!.

Se pot ]tIlI'Hlu.:ain domenlul 'I lterar sau a.11 i n'Va~I:lJmint~] I 1lI'~ '" r:3 ~.I~ri'itoril... n adut:ilitnrl" :~ i brarl, pro fesori . tutmL pdu c~'ICln ~jl"IiIII~t;;tlpnt i. Id ih~ll .. ~nri, de ~ ieee de a~1a ~,.IU Ir,e~ '1'~1 ng ie

U~urirUa CU care cmnulnka IICU iceUal~!i. verba dulce rri ec:hUib,ratfi .. care s,t.~Jnuleaza,., tnsufleteste :.<ian ICiOl1s:oJ:eaza. i i litldr,eapta ~p'.l"e (;ur ~era de p~ih ~llt ru, ps iho~tlg. confere nUar • predicator,

iingenera~ t:oal,e eamurjle ,edLJ(,jJ,~jeL ~'1uIHe~ ,~i n.~'Ugj,et, sTnt p:r,opriil realilarH profesionale pentru Numarnl 6: (, .. are reu$lnd "I-~,~ i"nvlng'a, nes,il,sur.aI~'teJe ~;i indolenta. t1ceeptfl siI, limbrati~e'lie 0 carjer:a universi taJa.

V Of cunoaste Sill ccese re rn~U"cab 1:1 e en scri ,it(l,roiJ;; poe~ i . dese na tori. 'P ictor ~. $IC U 1 ptori, act:ur. die te aug ~ i r:~ I rn. dansutor,i,~ muzicieni, cempozitori, decoratori, tintar!e~'i, C~di,tale~1 de a avea 0 voce bine dozata este mult ,~pn::'iata; de aid ~ji capaci'ldtea. lor de ,j), de' .... ·,e:ni buni cint~r!eU, Sa!!l or,ato:d.

Orice ac:th' i:tl!te ~,egnta de frumos, estetic sau d~s'ign pGtJte Iii dcs,:fi!I'l;i.unJt:l de N um'urn I (]"

Acestai.$ipoate de:pa~~ 5e'menl:i in p,r'of~slilh~~ care au in priru-plan. .nec,es,i~,I.i1~e cdmin.ului .• !comu,nit:~i~j~ farnitiel; Rlllnu:.ia.d mi J:ll i strativ e. deapro v:~z ionare sau ,SC'fV i re '. lrel,arat.ii i, vinlftri"

In cercurile pe eare ,I:e' ,frec\'ente~~:la sJ'nt re:cun()sc,~~.w pen:tru a.pt.itilldlnUe lor cuUnare. lm,ag:in;;_lt:hr:i~j pHnli (\eidt2i tac drn'uda une'ir rle.aJ:eindemimld inp.re,gUtirea, dHeriltie~'Of mjndlrlJJfil,. in of(;aniz.area uner l1euniluni glle'U de' ulrat,

PenmJ seri,ozitfllte'3. cnestitatea .~i ioc:n~derea care .11 i se poate aoorda. sin.!: foane bunii :functionarj~,~~il fndie'plinesc cu placere $j Fmd[, sim'~all ri:sponsabilitl~i.ii obl'!i~~njI~,e' de 'e'", U:::I:U •

Ca :pauo1l1i" si'm:fo~tne ge:ner~~$,i, mafinimo,si" dar, in ,eg-JU1. musuru. ex.igenlil :$1. rigu.foSi. 'Trebuie ,sU, tncerce sa se plaseze pe 0 po,zitjie de mj~!oc:. ,echilibrind tnl.enl[J,~ $i! Sf: veri~a:tea ~ p!:'DtrUi lea pe de 0 ;pane vor Tace exces de puterea 10:1"., iar pie die' uHa parte 'h i vor d,e',mo:F~IJb"']~ ~'Ulbnltem,'ii. 'oeTindu~Je (l pert'ec~iune i,:mposi,bU ae~ninl'i,. ~.!Ui

atiordind pre,'al £rIMe atentl' Oetlfi,Uo,r f~psioo de im,ponanftl,.

h~ cazul to Ic'arif' INlnrl!rul 61 nUareU$il s~, se censaere unei proift$U C:,alt'; sa, rnspun.dti, apt~Nd]nnO[ sale, n Sf1Wbll sa-sr petreaca tirnpu] tihe:r scri:ilnd. ,ac'llvind "IntI-o ,t'c-hipll de' u~~nm, pentruam:.tror. sau hlillldl pMe ,131 :actJuJ!,II~if1! sociale dt. ,interes cemun

iNum,arul 1t}[\JU P.S~f atras ,dpsirmp'~a idee ',de "',;111 avea bani··~m~u ,curind de ,fadHlAtUepe eare Je-ar putea , .. \b~hJe' pernru: e" ~ifamihjJlsa,

Slnt £Ienerosi cu hmpu1 ~Of i'mber ~ cu s'ftuuriJe ~i :ajutond pe ICm"ifl'epo~' aoorda:~ irm-eorii ~'I1I~a~, m5:rinimiaior se manlfe~~,a sub n~,pe;r.~, financiu.

De' muhe ori Numilllli '6 va avea tendinla 5a'$j: e,u~Ii'C'~lie autontatea i'n famiHe intli-un mod absoJutVa cunoa$te 0 mare sat'isfacUe, $tii~nd ca e~ esee cell care hotar;a:~:te in pro:blflmele ,aJor sm,~. nferindu,-fe cele nec:esar~"i' fluya.in~ele,ge de ee ar Itr~tn.ti sa. 't1e maiC,eneros leu bug,et,u) sdu de vreme u' la erma urmelor .... :~ tal ee are

~n...... u ~ este" r~·I;IIUJ!Yl ",'. '.'_,31,;.~ '.,

i,n g~:ner:al' un N'um.li 6 poi3:re intra ,in ,posesia u:noll averi inse:mrul'te inl umna unei m.ost,eniril: a.ltfe'l. saecesul obl:ioo1 ,cupropriiie efortuf.i, e sU~ias leg;a,t de ~in~nuen~a altof V'ibra~ii. caraetertzure prinn'·-ungr.a.d mal mare de ilJl:tfr'd1J1eal,~ Si ,curu.j

Ddb~a 'rnanifestaJ,t a persomdita.tiji (despre care am vod> i:I' ·~n cadrullpr~ rifle;1 sect i.u:ni )'atinge Si aUe aspecte al,e' f;,xbitent,ei, :intr,e ele eel economic, care val cUmJ~te drumu~ u' nu,i •• aseensor". ce SIJj if" ~,f' coboar,fj, :pe,fm,anenl, ( ldaca fJ U lr~-t pr:in'iJlil spr;~jwu,t IfjililiU,i IC~lJjff~U IEm,i :5.Uibltn... Mun,cesc. isi d'li ~ ~'e oh:i:ect i vele ,. dJU (~.:J,tj ::}'iul'i~~lin VinL n ie:rd reoede I,Cot

.~ :J ~ t"" ~

77

ce au acumula!:. din motive independente de VOiDi~ lor; de :jl,ceea trebu~e sl1,n$ii con.solilde,lJe' T'abl'nu) N~nne:ro'~!o,gic eu

'~~J'U'n-'~I~ U~;; V~·-'·lb-"·lil.·I:' <1I"IQ.". .. ··'~r-;tIiI'

y . ~'-uIIW '=I.bn.r.1J " L.', ,,(,g,.,1l ,Q,U",'k "''''_'~'~

Num8.rul () eSI,e'ma~cuf'ind interesat {h~' l) eerntudine ime,d~ati., dedI de' o'pe[~pectfvB 'po;dt'i'Y,i:,. dar indepQrmla,~ d:e' aeeea pt'elUie$lte banld tii' n ad,minlistreal.il ,ctti,b,zui't. Prudent5ipre'~'izDJtnr., stie sa profile de oriee situalie., de!sconsidednd'u~j Ico:mplel pe ri:si:pitor,i,.

tn.gene.raL D'U se poalevorbi,. il'li legatur,b; cu ,N'um,atul! 6. d'e 0 amib11,ie ~i 'urn, i:nteres deo'5e'bitpe care lie,· at manifest.a in :Iupm pentruatinge'rea, sueeesutui, Chil:r~il ,;trunci. cj'nd' dispune desuficiellite PJ·~i'bi:~itIU fioanciare·,. nu ij ptace sa. searate 1'.r:e3J. che~tuil(lr~ I'n. realitate im:ear-ca :sfi:~ ~J admlnistreze bugeu.1II in ,a:~a fel iodl sal duca o f'xis~len~~l

m·.'I.oar·I"Ih\, 11',0), Hm :;;.". 'n""":rm' O','I-U1-UI:. d"':·J·'l·~nd·' np, "':1 rwle'~"'.~

~.,~~~ __ !,_,gJ:g I,g _. ,,_-"'.41, ,.,I~_,, __ I u,'._II_Il,,!! 1~'yl~.)!1:_' __ ' ''111 1t""·'W- "":I. Ilz!ll"~~:lI.lIl.)I~IIII!;

Numarul '6 este sineer, lcial. afectuos S'~ placut, DeS]1 uneolri obh~nuie'$te sa. se lase domtl1l~u de hlcrur.i :mjn.o:re sal) de c,atastro[e care nlc.kxJata.rUJ se pot intimpla. in genef':dl este s()C;i~;:I;bU '$,i optilldst. displloind de '0, en.onnil reSU53, de atecliune ~i diruire- care simt.e' permanent nevoia r,e'vMsir:i ~.

Ian drJ.gostea In serios, pe.ntm ea se ntime,n.tel'e Jor s~nt irnenSie' '$,ii profunde; 'to':'de·auna \~(lf i:m:erc·a s3-'S:ii iU1ue interesul ftlla tie' persoamaiubjta,. apennd ~.al gesturi d,ellc3te ~ i tandlr,e .•

Sine mereu ~'n: cll:l!ltarea ··d.ra,go(ste.i ,adleva~~e"'~ :pina '0 ~mmlnesc pot ti, eUchetal1 drept, ~·~hiRlbatorj·'· .. u$umti,ci ,chJaf. 'iinsa~ din mom,entui, in care' s .. au hu1li'fi,g,oSli.~: cu •. uJev,fij.al,. \lor avea in vedere c,ilsatorja. pentru c.a a~,~.tur~ U(~

h,jnt.' mtH~fl, II~,I gill2'r:~, ~ini~~ei~ :)~ e\l~h~HllJruJ de Il;aJlTl! '~unetu~ art' arita ne oie; Elf: ~j[fl~ ei in~j~i ·'reaJizaU·· cind i~"ii;

daTU llt;"" ~ l'ra~"I~'~ tea $ ~ fet',Ecir~a celor !([ti n jur.

P!(mtflJl mJ,ar-e1\1 lor majorit(_u:~ c:Qn~;[iJul reprel~nlU () Illtun e );di dtU11I[,L'j s ~e~,1: iii sfa.tu i m 10 t U~~ ~a I1lJiJ ~ xagereze ,pI j n .~U·I H~ ')'aten~j~ 1itXlif'dare :familiej' ~i prje]em!j~'ol', Trebuie ~~j AU uite ,ci~ un exees de tUldf,et!t sau, ma:I'cofc'~: $IJUS~ (11 drago;-il.e care ~upr'j:ma I iibe'flluea de' ,ru::'~ju~e 4111 ,,;elorhd~~. esse nu rH~m'ai 'ii!.it"j.c:ie'nla ~,jl pedctdt>a.sa., ci ~I ,re~.ilm~~it~l .~j' resptFlt1lft.,

Paj"t~f,lfr-lJi(a)' If;]e~J01) pentru Nun~and It] va ri tot UP Numfif 16: nutresc aeeleasi dorint,e. au temperamem ,ase.l.rJanilmr 'S'~' fonne; de m:anife;sUlle care Sf (;10,mp~ele~Jzt'i 'fi~~~ jlpro<:"

j h, eg"ala, D1tL~m.ra potc'UliOiSte ,ecbil,iluulSi fericireu al~.·ruri' de un NUlm1U" 2. eare se va identifica eu un ,() prin ILaC'ru~. farmelcul $1. 'Iultlna sa fiezerv,ata .. indeo'sebi. 'in dru'mull ~1Q.r spn~1 dobindire,1 lin:i:iUi ~.~ senimllClHi sp:triE1ua.1e .•

Nu.m,erel,e· .3 'si :;, aduc vesetie si dinamism existentei aUitwri de' 'Ull '6,~ dar nehni:$tea '~:i 1 ips,:;,), de ire~,ponsabili'ta!t,£ ma;hHesta~ein unele aspeete, ,pot deveai 'n~,o'le'rabile penD1J arninoo.i:.lfebuie sa lexl,ste compr'o.m:i~uri

I

de ambe le plUl:~. daca dorese :sa conv h~lui~ca.

Nun:ftfu.~4 se dovedeste a fi prea retras ~.i rezervat, iar 'senoziunea lui ri,gilda face monotona ,CCU\· ~e,uir,ea:

:In s:dlimb" un () OCI'oti[tu~i dn,"li~u~n, sehl~,a :bli('ltl~ de NUlru'~te;,l,e ~' ~:'i I. N:e'~.JlinL1t;e'. ,jjC~slt'! aumere t.~nd sa-si follu~("a~(:~l dut(Jr~tiu:e'U i~~ toate r~'II,a~~~Ih~' ~(~r. ()ee'a C~ \'111 (}v ~ ~H. eepia fHr.a i'mprJtri'Y ire '. pe n11 U c a de \,' ine receptor ul in~·'!\~tl~r.11 d~ care are nevoie,

tt;:~tWi1~ I!Jnut '0 ell !!lin 7 ~au ru

",

ili~~i ~~I~},bh:!.lnJ:~~~::J, dw poate su~~un~~,p~u'i

_ugllb,,~h ~T P0riP

1I1 F!I q ~'S':[' film 'i 1'1

- IIf'"

prlfll IhlLl'rl~I,\ ,(),i:nr~. ~

Numarui !6 este lm~~J prwJem ~i cnnsef'v,mulit:h~a de ~rndr,azne,~.da ,~i vloiciune,a UIl!lii 9'. desj U ,3J)HJPi~e bunatatea ~I d.orllnta de a'''sil ajuta semenii, Nu:rn,arul '7 este prea pr'ofu:nd$.ireze['\·atpemnu "nebunia" unui fic. P,Fe:,jJ ilntrovenit: pentn~ ~II n in~e,~e's., telul hd, de u pri vi ,dat:a este tdUJl~~, con'Vle~u:i,rea h]fV~, fi W"jda ~j neferi)ci,t.a. dacfi, [l1iJ \'(''11'" sti s~lSaseas(',a 0< pnnte detegawF'il.

~1klnii n:i:~ud sub s,emnullal:eS('.ei V'ihrutH sint

- -- I ------ .;t;- - - - -- - - - ~ •

;phlc II ti '0 ta rldfi ~ i i.nclntiltor,L Pe 111 tru ctl sint ,m ngen U ,II , timorn~;, ~I :ma.I,eabiU~ pi'k,tnUi trebui,e s,a fj,efoane uten~i Ia prier[e uH~e pecare le lea,g:a; imaglnutiv i, d()rindu""~i m,uU s~, placa,. sin(in stare sa nnscoceasea ~otfeluli deiSlOri:sirw incredibile .. daca Wi ,sUo capriln aceasta pot. atrage aten~lai asupra lor: deseori, din do!.rilr~a de ,3 S~ simtjl :~mpo()rt!n,U .. aiung: eli 'in~isi sa ere-ada acesee rstorisiri ..

S,iuC!es:t, a.~pect .rd t1rii lflr uebu~e. ~1'\iUt. in vedere: all~e'~. pot deveni ,aduJUmincinoS~t in care nupt)~j a\'e'~:l inc'r,edere.

Am amuUd deja IC'~~ umaful! 6 este Hde\1urli,a~u]

Parinte. (Jindu~rjlle 5,ii le"'tisb~n~a fuiprind '\;'iu','i in sinu~ fallniHe)~ .~ Sf: t:ereasca if.l;'Si} sa de'vin~ prea dom,i,nant ~ll posesiv. Oes:t :ill este g;1i1eu. tu·buI,e ~; Ie illl~iduie ceror drag:i s.a hohlrasca ei ~1l1$i~d: ,i sa acrioneze con,foilim: prlt)}>'riij 101" dec izi i .

Scopurile eN.i~,trr~\ei Num;)rulll1Jii 61 vor f sa, rreeze o ~uml()ste'~a pI W.:tttlt't;; de ,~~ g;ulr.:u:t~:~l. ~l tit. t?iilfn i lie ~ d~. $i, 'cC'~ \. ~r 11:t1 care in.tnl 'in 'conl8ct.sa dmruja.~ca !celor:I'a:111i d.Fagn~~e ~j ~~l1i!)tt!, sune~e&ls'cA: dar, penrru a cia viiiit:a, acestor rnel!1l~.FL mebuie sa ,CUIiI,OasCJ e:~ 'in~i~.j acest edl.~!jbrM iin~',er~Olr.

Plaaeta : V~nus

Piattra:

Me!a1lu!

Se mnul :zod'iaca~ Zi.J a fa YOl'ahiJ,~j, 'Culor~ ~

Cu~prul'

Tall]". 8~dil~na Viner~

Vefde-. turcoaol" ~.d~t[1.ili . amfiUl

6", :8~ ,1,

,Pe:f.'i",Dabfa(i. EI:erulIi.Prlllc,lpe:sa Spaniell ,_,

Ere~lo Sab~to F:e~jpe (ion/ldes. Steve Wonder . Jesse ,Jac,ksom . Cha:rl!es de GauU e .' Chri:st~an BmnardAdCl:lfo Per'e'l' Esq,uirel Josef M", S'~blrdch;s "', AI. ,DUIIU1S A. Van Dyck Rosal,ia, Castra - Gali'loo OalHej ~ Ibsen . Mon'(a:igne: " VJLenin '.' Amamo Ne,rvo ,_ Giuseppe Vreuli ~ Sa 'V,o nalo]] 3, L~n a Mor,gan ~E.d1l1ard Heatn 'Ran ~

A'f(m~,'il!li Thornas. Aha ,Edison, - .A~fmdKrupp.

NlJMARUI~ l'

C.a ClOIl.at rnag.c (.1'1',1 v ~~, dUl pe,[spec:U va epee illo[ istcrir;e :$,ia direrilte~IOll" Jelig,i~) re!pR''ljlltu, ,momermd in care omld 11:1 dep,a$e~'(e 'comdif,ia rerestra $i~:~,i: poame 'ind'rept:u privilfleo: cave necuooscut~, ,cautlnd per~eC1luneal s,plfituaJil. Vorbe ste de proh.llnzimea ,lnterii,ma3 de ,care fiint:a, urnanil are nevole penmra putea !pl:mmde:lnWinel!e S:UfllfIU)U~., de he:,am~',~ sa, eu Ulr:l ~ 'Vf'rsu~

Persollllel',e rmscute s,ulb semD:lilIl) ,ocesteil 'VibrJ~H shu irlspj'rab~1 $~recepUve Le 8,m'lui-1ID sa aib~1 1imrede:r~ in presenlim,en"J;~le, tor. Inuuch d~sp'un d,eh'Jr:I,e' psib,~ce deosebile,~ de 0 ~ntlJJi~if' mai, putef.nica decit a, ,aJtoru" S'int filo,m:fi iMa:scu.~I,. ,preocllJ:pali Inajm~.d'L de' :~atura sp~,ri~ua~~ fl, viepi, Pmllmljrne:a gindu,lui, a intlmi\l:ei $,:i a, Spif~tuliU! 'ii

81

distan1ea7J. de restul lndJ;vizjJOf - neUnJ.$oti ,i,iDteIesati indeo,se!bi de aspecml uti UEar al vietJj.

Sint :st!udio~j $,lanaJUticlt W:s,PUD d:eresu(se ~i ,capaciUlp, mentale deosebitei~, de, aeeea imte:re SB~ pentru acumu]area oo;otinuAde Dol C:U1l0'§ltimte se marufesti. de timpu:riu,j, I'n,ve.s:lighec3Jd :~I Midi.zeazAtotul ,cu mjnupozitate, pe.ntru ,eI Dltlmai Qa pot C:llno~te adevlru~ tn, cete mal .mic,~ ,Dm'JJlnuR'u1l; aeesta este ~imot~vu] pentru clue sint eenslderate veritabilerepn!;zeutaRt@ ale:: N'umkulu.~ 7.

Au, UD :spirit. de observl1:ie fOarre accenwa,t, ~i, 0 curiozitate ceno, cunoaste llmhe, Nu, vor iooeta rucJod3d ,si ca~Jte pe.rf,c'fiune'a"ftum,osul~ adevAru~ $1 "de oe"~ul IUtrllfilor,~ aproape iot'otdeauoa, aeeasta anevoloasa peregdnare 'ioueadevk ~i iD,l~le,gef;E: 'ri dete:rmini s,a Idevtna, lectDdpas,iooatL

C'a persoane individua:liste ~,~ imdepen.dente. atla:te deseori in c'o'ntrad',iclje~ eu ceU,a)f,i. aj:ung: sa",$i, urmeze suUtan d(umu,~ 'inviata.

:Precau,ti" cu.mplta~~ 6i un,ear.l rezervati, detestll! iz,bucoirile 'Iemperameutale, opuse filii lor retrase ~ ,clreia smgurltatea niciodata nu-,i dluneazl; dlmpotri.vi" de-Seori 0 Icauta $~ se bu:c:'Url de ea, pentr:u cA, ,&'imt cOll$tienp de fapful d, im1areale ,adtlce~ bogltta, .spiuriruall. Nelini$lU:e ,mem:fi.zice :iiimlea.mnti, ta meditat1e -_ asup.ra .miJSIeJ!e'lor existente:~" ,asuprn.. m:[ului pre eaee-l joa,ci. omlWl i'n, unjvers, ~'\'! de~ aceeal, prin sinpdlate~, se regisesc pe' e,1 :i~,i~j. :mai puterru.ci. ~l :mai tad.,

Fame :r,ezerv',a~i" ,en.ig;mait.id :$i - intro veftjt~t devia ch1ar ciuda1;i $,i,greu de in~les 5i, CDooscut,pentnJ casint fS'i neoo,municadve. cue nu se eXlerio'riz~aza. Ap.r-oape to:~delulla,sfnt cel~e m,a.i neiml,elese persoane din seara Rll,mero'),ogicl.

Prezfiml8 lor d1emnl,rece;t, dlstm:ua" i:ndep'Ane,aza. once ,mi.scare d.e 11Ipmp.iere:, flind catalogaC:i, drep,t or,goHo~i."

82

i""'., .. ' ....... ,.'~ 1I" .... ft ..... ." .• · ULIiV,I';.::II' ~V_.,

vanUo"i, I,~ :an.UpaUci; lns,l"a,(h~:va.r,atu:~ :moUv 81 ,comportameutWui lor ,sti io mpwl ca,~ :pudDd fifOOrteu$or rlllip ~ datorid rex,tremei. sel1!S~bj,Utl't~~ adoptl ,msti'nctiv 0 mascl deind.ifefeDUi,,~, cane; te permdte sa ... ,i ,a,sCO.ndl lemotille :~'~t ,i1n(pUcit~ 51 ... ;1 apere intimitatea,.

Numlrnlui '1 'Ii este foa:rte U$or slJ eunoasca sufletul ,celo,rlalti,t sa"l :pe,['t:;eapl,ad evAf3te lei motlva:tii" datoritl, iD1lD,pei "i sp.idtuJui :sa~u de ob'Serva,~e;,in :sch~mbt fome putlni sint eel carel CUrflOSC CU :ad.evarat pe el:, '8e',nsibU dar: :necomunicad,vipo'ate f1:[(jJltei!es: numai de 0' Vi'bm,\ie la fel: de fma ea a :I.uil.

O,riginali.~ ereativi, olgo~ioliili.:ndi\l'idua~i5ti '$i intiepe;ndenC,,:' :Itit 'el? ,inlrependenU incit l!e vine gJeu 51 prime.cl _ un,sfat sau un ajuror ,(Un afarl:~ deaceea NU:!} ,' .. ···.1 7 i$i, va wmapmpriilei:dei. ,plnl la ullimele 'C(HmeC .-te. .fId, sI,· tinl seama de pfkierea sao judeclta celortj_fi;, va Iyeaimotdeauna rurajuJI sl DU eedezetn {a,ta altor o,p,inii, I!plriDdu;jj ,credi:npj,.

Nici. Q aid, Vibmlie DU Ico.meta unul .U:di,vid.a;tlla profmWme . imelee'hJ.a1a, p, dem;m]mte. Tama eare pare d~i inv'iUul,e iz,v,o[l~te dinK-un. spirit o'bsel(J,lt die: clutar,ea ,cunOOfl,erii,,_ dintr;..uo. suflet, !cultivat, ~i n.el~,tilt ,cue are~it: sa, i",~leaga eI numai prm. ce'lCewe.~, smdiu ~1 apromn6are, va ,ajuoge 11 adevaruJ ~supreDl .•

, l'nctDtS,tori." intuilivi ~.~ .insp,wa,i ~ ,aUng:indc.hlar

,cil!al"viziunea.,. poseda 0 int!eli:geot·lpitrun:zltoa.f,e ~i per5:plcace, cireia nlmie D11~i poate ,dps., Nu aoorda :nici IOUnpo.rtmJtI lucrurUor 'Qraval!(lare: pentru. ej~prinC'ipala ,condlitje uecesarl 'oriclrui demers cunoa~te doul difectu:a, cunoa.ste 'Ii aiDlelege; de: aeeea, ,cbeia aproplem, de ua 1 esm ape'lul~a inEUg~Dta,IQgica ~ir,alionamenrul sAu.

Poane deDlDi tl iradiazi (1 IdistiDctie ~j 1(1 e1egan1i

.... are Ie imn;:~::""X, or' ..~....~, .. -:.,f;',;". ... .t''?~ IB,.t....r.I'Oi~iI".1!ll. iEimO'.clm"!!l~:"'1

~~j ~ •• , ---""";r\j!~~ .. ' ll,~~ g~__W~i~~ ~III!!1i,r.1j -~{I,,,, -- -~ ~~'~-11

ev.azjvi. ltrl1esc imtr..o lame: a tcr can,ii mdepktea1Ji de'

realiwea cotidiad'; devln tJmJ_Z) $i. loolntemp1.ativl, mistlCi $i .mediuruvi, caJ;mi, ·rDSjngwa1j:~. dezvold.ndu"'~i 0 mar-e :putem ,de ,aut_loire.

Ai£ra~!i de tot ceea Ice 'fns,eamnl ~~misleru ~. ~dn[ i,nreresati· de cu~, c.ivi1izatiilor vec,hl~,llleUgiilor, :,dintel:or ocUlte ~i. ,I parapsiholog,iei; Deref::m,alA .. ~ slUwazl. §i cites:c, flrl. iBtrempere;. datorim cuno~tinle:lol' acumuJ'ate, sfa,turile: ,$i ·inteiepciuo.ea. IOl' stm: foute l,Pretiate . De,] nJ1JJ~i preoeupa ct$dgurUe ma:te:rialel! niel. renamele, deseor~ re:u~escsi ajunga eameni ,disd:n$l, i:nvl~uiti j·D.I:r, .. e popularltate c'.areias,..i'i stjmje:.o,e$te~. penrru ,ei j'j tndepktelzl de si'0lurlt8tea. Ia care ·tin alit: de muU. Pentma~,i regbil,tni!i~@aSllt1e1leascA mbuie slpelmaci ch. :mai mmttim.p in :m1jlocul naturii (aic.ipot 'medita., se pot regls,j pe ,ei in~.i,l).;, deaceea ii rn!cin~1 c,II.a.ti(uU.:le" im:l,eo:se:bi in. locurlle Un.:i:,dte :~i :iz.oJat,c; ecolesc 8g1omera.[i:~e ,~i marne ev',enime;mt!e' sociale, prefe:d'od Io.v,irl$ia celor cue au. klterese oomune ea ale .I~or ~ Dtn aceS!. :punct devedere sInt: soclabill, '$i oomumcativi. dar afll.m.apa. este .,;alab,Uli.n putin.e eazuri, pelltru C·l, in geneml.~ :sint deoseb~~ de selectivi, stabilindJ gtreu reJ.atU de pdeterue ..

$tiu sl a.SiCu~te:1 dar dele·.sti :pall:v,rAge-m,a'I,Du~e; place. 51. ,albA de· a. 'face· cu orune:nj josnici" dar ca. priete,ni. sint :llo'laU .$i corec~.

T~DZim excesiv .spRpelfeet~Dne~. .posedl un spirit ales, ,care :00 .accepta jn.rruUAI.iJe denUis.urA. Numlml '1 va ,dod into1deauoa """ce. ,este mai bun d~n. 'foane bUD~", de ,ru::eea i:$i ,oer]:orillSi,i ace_I. dedvilsi[le .. stabiiUndu-$:i n.or'm\e compo,rtam:eo.tale., ~delluri 3·i. ~H:::opuri 'lilfIJ:eori bnposib.il de :realizat;. .ne'indrepta.te. ·~aUm.p.~ pol~ .g.enemtot fe~ul ,de: Icomplexe :~~ fn.dd ..

Penbll:B 'fisigud Ic:b¥or cono~teS'llccesul~ trebuie sa :fnvetle sl~,i f(doseascA upti.tudinUe eu care au :~bst:

,adpi.

,Pot des_am. cu, S'UCQeS once fel Ide: mlYilatein caee ,lmportal.1e 'VOl' fl. :sigumnta, ,;itl],emtul~ pentru lei ideaIW'iiI,e~or silllperfecpmnea, :$1 maiestria.

85

tnnl,aDft!loifesicmal :siut eaea hili 81. Cic;:tja .•. e leu

,r Lr\A .~ V rb

u,udntai·l:ocreckma oolegUor.~ rind ,admimli :peouu Cldna.

~j cuoo$1:i01f;I.elor' !oobindite prin lectud"" studiu,t! eereetare ,~j amI.Id., ,Rarood Numlnd 1 fl:i. va perrece (Hnpul: I~,iber partic.ip~d ,~a :semld saumWliuni. 'S('ICwe: va JRfera", i:n

sc.biimbt singmitatea j'n 'care $I,"'p ,cu1tive: .s.piri.tUl. .

OdatJ. .botirit ,sI, dea cm.sl,oe,i, 8C1.wum.,a da oo'Vadai A ... : nIP- -v·a,_nt~~,e~"'''··' .. ~i ,A:-o;o.,...:;.,.-ulul ::. 'dri,-

_ _ _" W;; 1r-1Se. '¥I!IIOi __ ~~ ~U!~uuu ~_ '.UUiW.[UuIU____ II . at

"'oJ 1 · . . . 1'· . . T'·· eb .,. .-,

pina _a. anD.g!re8. scopuw propus,,, '-,omil.,. DU ·tre~ we sa.

uim fapml el, rezultatel.e VOf fi :mai. bu. daci va. muncl. in :pr'lmuJ ,dod peotru el :§j. apli ,pemm ,alpJ" .peDbll eI. ale un caracrer' independe;ot. Ind1,vUuallsl $i. IOfgolios ,c.-@va ,aocepta uumai plrerile pel.soanelOf ,carc~Jmspedl pe,nau lcapac.tatea~, cun.o~tlntele si IntelepciW1ea. sa. Din aceste motlve i~ ,siMulm :sA ,e:!lte cerc:urlile, :soc;i,a].e~ excepd~Dd s.itua,ia. tn. care villor.ii pane:ned se rid.ici ta nivell!! perfectillllii :$i exig!en~i .pel. Care$i-o .impw:ne"SIU ,daca. oonditiHe: s:oc:lalei~ar o:feti~ibertatea de. care· are nevoie:

r . . A.::... .. A.......AA.·· 'j · nail

pe:nau, ,a. se 'l'ea"lla WI ponce ~:v~re pro. :esJO_-_~_,:_ .•

.simi.! ,esteticu:lu,i '$i ail:frumos.uhl.i. iiper,m.ite e''1idf:ntier-ea tn. toale:laruriJe aspecruIui decomti.Y (interi.Of sauex,teriol)'., crt Ii :In, each.. .$COUlor' de beUe,.mte, tn. :modi sau coafurl.

Ch:iar daeD, deseorl II tnle.D,tuil in:te:rprec:aUv I.·,ar imdruma :sprelumea. ·Ieatnlhl.i, atmo,sfe:T8 'obositoare: ,j, eopl,c$itoare ,I mmpe'i ajunge :d.-i. dezedJ.ii:brae: :sisteou.d ne,rv,os, penn ,cl" :01a1 mult. dICit oriare a~lepersome!! ,are :ne!vo.i,e de. SiDlgurltlte: liizolaH ..

In mmica, slIfcce,sm.le 'Y,I 1] ,asipmtmai, depabl c=a j,mleqJre:1i deal ca ,to:mpo~itor.~ ..

. De',~i~ N'u.ml~ul '7 posed,. uoexc'eJe.Rt ,sim.t co.me,rcial!l '0 awe actiV'.i:tate tre'Dllciea;IxUldoDlIi, deoarece; 'ii lipse;Ste sim;ul praetle, ,atl'lC deneces.arm. hunea ,aiawil;QI;·.

M jDte~ 'p\l~ruDzl,t!oare Iii an,aUUcl.I, ra~io.nameolele

86

scrlluicite i~aju.tl: .51, descopere, sl ereeze, :88. se perfeq;ioneze ill. diferile doRm] ale: :5tunte~i'li cercetldi ~i DlY,£n\i,e,i.,

·lnmedlc.inI. semr face cunoiSClIti ca psihologi Si :psihiabi;nu mai 'ptI:l;in 'iRVltlmillihl,1 leya aduceimpottante

, ......... " :;; ... )1.""1" htdi 4"p~nt- Ai.... 'p;jj;_n~ "'m-' rgr.~~vo~ r 'pro" ·.·.·~D.eg

,11~,;luu. ~ ._~UUWII!i.J..,_J. IJE; .I.~~U,U,A, ~I..,., '_ ',_', .. ,Jl'~:!!iJ

·PO:t. oe,'1eni ,cele:bri.ca poe:lit. .romancieri.. dramaturgi, esei$tjt sceWlristi tii cdlicilitemi.~ pentnJ. ct, iSi ·tntpspun ideile pe ·hirtie ou mare.~iDtA.De aeeea, oeice acti.vitate :~le,lata de co viDtu'~ 'sc:ris,~e es~e~aindemi'ni,: Hbrari~, bibJiotecari" :arbJ.vari,!co].ec~ionad.

nese,ori ,s,iDe: pasiona~,i, de ce,[ceclr,i atbeolog:ke, geolo,2.ice:w fJZ.ite:t sau,de- BliU.DCa, in.Dline sau metalUrgie,. de minulioiitatea bijutie,rUlui. :Sim I e:x.penului in cuno_terea pieuelar·pmtioose,., DmgQMe.a, pentm ,matud.le va. prUejui cQintaclUl cu. 0 selie de profesii pr;ecu_m ,oea de: agriw.lwri" oaturan~ti" h(nt;i,cuUori,floricultodl,pidulll.i" timpl.ar,i t e:be,~U sau ,mar~nari'l' o.fited ,na.vali, Davigarod soUtad.,

Dac-l DB poc c&litori ei ~,~" v'or fi nM:punip sl. planifice dU4torUle altom, ea functionar,i ib ~inn1file de mrism sau gllizi.

Pot ohline rezultate pOlitivl!! inpo:s.turile de, eendeeere ale. agenPiUor .omttilOOniaJe:,. CI impIesari mtistic.~, :pronlOtmi 1.1 :afacedlor"

POOle mal :mult detTt in. ute Vibmtii" akiri 'YOm :P8i pe eel atra§i de s1m~ni[e. oculte; IliIniC smprimator dacla a:Viem j,m vedere i.~irne ~,i ipUwru:nie- 101= un, .sp.kit lin aJ petCfAiei" cla.rlimmp.e'I' capacimte dea.i!nte1ege ,~j :1. pitru.nde in esen,pt ft:nome'nelor, "are It deseon, ,It_log

,~!:me" enslonea nrniD.tr';ll'm·· ului -

W~_,_ !I,~.J'l!I.IJ.~ , r"lil.I!cU~", ,_-_J!I!

PelltnJ Nurmrul '1 eare i~j ,des~om. activi,Wea mU'~UD medio. agltat, erele llbere, necesere mdo'bindir.il echilibruhd mmrlOf'l sint :bioevemle; in aceste mOOlente p:latereveni: 1:1 '"ecru ·pash..l.m: 'Cloloc{jo.narea de ;antictud:t,i.

ll~acijcarea. unor sportud, ,cluwea, Ullor cDmori. scrisul sau ariee tipl de ,cereewe.

Ca,ruoctionarit sun re.sponsablli $i cOlt$tiiocio~i_, dar :pemumentvorllUUlii~esta, un ,IDUlrut, grad de lindepe,ndent4. Ca ~fI. sau patronj" VOl glsi greg, ,acej :subaltemi care sa, core.s.puodl, Devo~i~or de periectillDe"pe,Dtru c:a,~ nu ~e place si§$l im,pu:oI. p.n)pr,ia,plrere, nici d-i eemande pe ~d~ii.

Ne:lnfluelltali {j,eaUe: V'ibmtii" stnt eel mal pu,pn materiali~t~ dlni'Dtrea,ga Sitarl n,umerolo,gic:l~ Aspecru~ ,hll'.anc:i.areSfe ,;m,pona.b~t ,nu.mw in mls.u'rafn~ ,care va as,igura, 8!uma necesara pentru 'UR ttai ,cQ,nfOJ"tlbil" :peotru ,ei slot penoane 'I',af.jma:be ~i. ICUgustmi, aJese; simpla idee del awabami Du .. i,a, preoeupa, nic,~ nUl VOl face 0 obses ie

din ea. ~,

Ceea ee nu inseamni ,ea DU,$tiu sa, citdge bann c:u ,a.bUimte:; dimpotr.j,v.I~ .Numaml 7va avea succes.avere $,il renume, in IOidce dom:e:nju de ac'ti,vi'tate" de:$l nlciodatl. aeeste lucrur.~ nu .. l, vor atrage in :lW)d. deosebic,.. NIl va. cAu.ta.boglt,ia, ~i nJ,ci glor,ia~.penuu ca. cclltnl.l lui, de ,;li!tentie este orlentat spre~atU'ra.Dl,editati.vl ,a, existenteii spre

PUI-]-t1'U!'ll-~ c~ ...... J4-.-0;:;o·· n!'llT'DOii J:n~~,,;,lhl~l--w-'··'ufto)oor· 'J' 'i'n ... x, va·· 0,' btlne I~I_ .. ·"u.,~-A "I L~IJI~'~J._ I&KM,~.'~ ~rU,.IILU '.- " .,1 I.~,.-.-,., """~'! y,. "." -.-:t'I .. ~

Ic:j~,tigwima:redm:e:" &rt sa .. ,i fi :proPUSf.frlld, aces!: laeru HpsU de simlpractic,;n.u. va ·ft, 'niciod,atl expert 'fD admini:strare.a. lmgettduj; de aceea trebuie, dapelem '~a alle persoane !Cirora, :81. :~e 'mcredlJl!tf;1Je lltumfimanciarl~ '~otl S'~ $,i N'1!lmlrul '7 va. lecunoa,:re ,hnporrtaDP $i v:aloarea. banul ul ~ pe:ntru cl,io, general ~ este arent[a Itheltuieli~poite sa Ie :restd'oga ('it e nevoie, chiar d. ~1 ,ecooo:miseasci.

88

ft,,' JI, .... \il~ Lt'.Dr,.,..' V,~,'~"~IV\.j ~ .' - . .;_4iI.~

Mai, 'mu~t (Seen SUO'f persoaoo" Numlrului '7 t~ este greu ,s;I,gisewH:'1 feddn~:a ~j srabUimte'aprjin clsatorle. De,selorieste admjmt pentru, ,~D1.e~igenl3"Ju.decam~pruden~a de caee ,da, dcn?w:tiL :rntelepdmneaiji este'recullo,S(:u:tI,~im s:faturile", fOane ap,reciate;, 'in gen,era[~,rnsi~ nu sint persoane populare", ojcl inconjurare ,de adeP11 (cazul alto! V,ibratii),.

Am ,amintit deja ca, frrea 'rece~i dlstanta ii:muleazl oriceincercare de apropiefie F,e:llI$,ltI din parma, celor care intra. $0 (':ontact eu ei; dar,penttu, ca siot con~,u,e,oti cl, nu ,exisd, rem,ediu caee :sA illdr,epte simatia,t Ct'eeazl un eere vi,c'ios,., care Ii b;olellA :;;i mai m:u]t., Lejedt.a,te:a :$] s.trllucirea ICU, care abordeazl ches,tig,nl filozofice ;S£lU lmetectuale se esto,mpeaJ'za. ,ciod incearca, sa: v(ubeasc,a, despre eiln~,i~i.

Visal,orl, emoti,vi: ~iseDsibiU~ devin bmizi ~:i inttovati~ inprobleme stm,1 imemltale. din cauza profumzimH sentimentelor lor'. Td,~esc .iDtens, dar' le este aproape j,mposib,i] :sI"'ii extedomeze e:motiUe~, sa '$~ le exprirne prin ,cuvinte;, de aici"inecazurile din via;w., lor, DeseJQli :sint. ,etlchemtipe nedrept CD ~DdJjvizj friglzi ,~j indjfefeJlltj:~in realltate, 'i!\SA" o~go;~i.ull tl imp,iedlcl, sl,-'~j, Irate latura vulnemhill a itlter,iQrulwi lor.

Siot persoane politicioase,~, fine" ate Die ~i edueate, 'tandre :Si, chjbmite", dar nu i$i manired amcpuoo'afar_ de ,cei magi;, ii :sfltWm sl ,rdba , in, momeotul i'n, care, se bot.amsc sA intemeiemofamitie.,

'In princ;ip:i,u. '1:0 alt 7~ un 4:, sauun 9 sint: eele ma,i ,apropia~' N'umem de ei: eel. (findi fundu-,i ,re'plka ,ex3Cm.; 'NlIl.miru~ 4, pd,D, .note:~,e (lomune,: este serios, linl$tit,t

_'l""'''''''>Oit si ""''''~:-b·'h·;it" "'''lI .!i;.1ti U-'O- ',,]'., ~,,,,,, -un '9'nr:m" :·I"I1I-'t1i·~1;i"" "'i!:i,

JL.~.I~g __ ~ ~JJ'J. __ ,LU.IIJ.I.~ ~ l'rIrl~J .,' I, .I:.~, I 1.1 ~_ I~I Fa, ,_I I. I JW,I'_'.U:I, [~\iIJ

pu~terre'l. ,de 31tJ,actie~ :p:rm. ,curio,l.imtea. $i sete:a de:: penectiume spirib!ulla, cam 'i[ arumA. Nnmall ,aUitud de aeeste Numere,

"'I PORte pawDde 'tainele ,suflemlu,i.,

De$i Num,er,ele 3, I,i 5 c:onJe,rl entuaiasm ,Si ylta1itate, eu 'tim,put devi.n e,xlenuante 'penn, un 1 caR: nu, se 'Im,p'lcl cus,git:aUa, D,eslguran,11 Ii aparent.a, Ior ft,ivcHtate.

Teoreti,c,. Numerele 1 ,~i 8, sine :prea apesive I,i indl'bDete t d.',penn cI s'iot :&traluci1OOle, erIC,e_ :Iii de cie~e :mai, :muJte; ad biruiloar:el' .Numaml )' ~ste dispus sa, tole,reze e~¥enmaleJe ,discrepan,e:..Nu, 'trebuJe 'si uitam cD. aceasti persoanA admira "i :respecti taJe'D,tul :,i ,imel~IJnta.

De§i un 2, saUlUl 6 cum,~Ie: PUtiDe, prob,leme ill cOlvietuiRI, CD ,al:lenu:rneR: ,Iegl:rura, CD u:n7' :ftiU este to;tdea1l.l,ma binev,enitl., PU1cUle, seIl8jb,Ue,~, 'taDdre :$,iddgilqe, ,atil 6 ,cit, ~~,2 au nevole de unpe:rmanem: stimul, de 0

- • • •. ~, - ...... ::&: .A1... .. ,~' ~ 1- .'~

COftun~ u~e$tare \JI;; ,wecl~une:,pe: ,care un - ,.' QU, I_e

poate 'Q,Ferl; ceea ee :~:efac,e ,si 5e' simtl nefenoite, I~ oemu)\tUmite .. :Pe de: alII pane,~, Numlru~ 1D1I1 supo,", lacrimile,~, re'pK1~urile seu ticerea, i:ncApatinata.

CopU.i nAsc'uei :sub, s~emnul ,a!ces'tei VibralU se (listmg" i:ncl Ide: mki"pdn ser.iolitatea lor, plio. ,avaomje~e. pc cam; :le ,au t:n r~rt eu ,oci de 'Ymca .~.or~ Sine 1$3, DumitU ""copil blttiM.~, pelltftJ ,cl. CU~CilDl!le: $imod.ul de Ito.mporwneol: sint supeflome ,celodalti,. Visitori", ,deseori

);i, . A. ..iIi .. __ Iiii _ _ Iill 'iii __ _ _!Ii ~iii1.x - -:b _iii i'I'

r.~nun. nenu~all~ cupnv.:tm.a 'pKhuu,"'~ :a"scDlI~ ,n aseme:nea.

momente se .regbesc pe e,i hl,i$it iDtf..o 'Iume a lor j opes. [ea'li.dpi.tngene:ra~ - suu lini$,titi.. au :oe:vole de multi lectur,1 :$~ joculi care, 51 l:e plDI.im 'vaIoarepeBpicaci:tlte8.,

Numml~ui1 ii "8 fi gre,u 's1 .. ~i asume 00101 de p,irinte .lndepUi~~ndu~~,il-'CU ... [~sPO'D~abiiitat~,itJ(mCtorlfil,e

famUlale~ aneorl cere: pre a mull loop,ii~or lul~ tdtimd. insli. ca. niC~Wl oopU ou IK1lte' :6 am de series, de ,ms,ponsabil" Icum.~l-. doli ,e~; de aceea If uebw. d t:ocefC@ .smbiJiJea. uaor relapi :maI :p[ljetenqti~ ,desnme Iii dd,glslOlSe C1Il. eel miei.

90

S- .. 5' AJ' , A' " •• ~' •• , •

8Cf1une'a ','. ,,' ,(Ie ,ul9'ltilBInleresaDt8'.

N'Umlru~ '1. ca Vlbnl,tie !aN'a~terii~, confera exis~entei datoria de I, ,munc;,ipenttn a ating~ perfeqiuDea interioad. 'pentm a,putea servi lea, lndrumitor '~i 'sflroitol' celor ce ,$i .. au propus, elev,are,a ,spiriruaUt

Menirea 1m sO lnr,evelarea ade:vl.rulu~ pe c,are .. ,) v,a

afl:a parcw:-glnd dmm,u1 spre ,i1devirata cunoa~ere,.

Plaoeta: Lu:na,Nepmn

P',j, ...... '!!I.'C. ' ~ "-..at.. ." ls ft.'

oNUQljI1 l""I:lIJ~""J "',

,Metalu1::, Zinc, Staniu

S'dmn" ul ..w~I·'_ ... 'tI~ lila,'.- .. "'.·,'I.,'A. ~,' ~-.' .. elo •... q'~ti" ,.K"

".~',' " .. , LUY)-.~ ,I;'.,~!ii.i'. F'~ ~,(!!

ZiuafavombiWa:, Duminica" Lueea

Cu[od~epre,fe,rate~ A1bastru,,~, 'uglntiu" grl ~,i,

cu]orile' pastelatl Nu.nterele noroooase: i" m" ,S:.

l'ersonalirJt1: Sofia, .. ' ,Regina Sp'aniei, .. '

Menendez ,PaJay,o ..Frantz Llszt ,,,,Francisco' Umbralo" Somya .. ' Luis B~~~ Alfonso de: Burbo.n .. ,areta, Garbo .. Ramon. de b~, cruz _, .lalm ,K,enne,(b, GailbruUb - Santa, catalina de siena, _, Volbl.ire: ~ ,Mamel :Proust .. Edgar AUan Poe, .. ' NletlsChe ~,ga y Gasset ...Feod« Dostoie;'Ys,kj '", Slend,hal, .~ ,MarUy.n.MonIloe _, Paul, !Gaugaln. - Louis P,asleur- J'ohbann.VQn, SChine.f' - ,Pros:pe,( Mc;rimee .'

l,o:J.'li'ft.dc~"',"',,,,!,, ,_, lI"'F'~iI'IIl'I ... ,:ftill!l, M- "o--:m"e'sq.11';4u

II!I~~ .~II L~ '_, ".ag.a~~1 _ .. ~,_,' . _ ,. U:,I,~: "!il

NUMAR,.r'i .. ,'UL', . 8,"-.

::.....:. ",_, •• _- •. _ ','_ ",',' J ',"_

Nu.m,lru]1 8, s:imJboUze:.lzl f:of't,eJ,e materlate 'D()D~c,ell!tra'le io, vederea Iungedii aspilJ;a,l~nof' omului, Ne

'91

'V,o~bes~e, deSp,f,ep1Jlte,r-ea, Qj dliepCatea. :s:up,re:ml, ,c,are se r,evusa. asup,ranmtelorumane ~ ,crod ,eforturUie acestora ttebule rl.sp:litite,p ,coD,~eriD.du .. l.e po,zl'Ue' ma,te,ria,l:a .,~ sp,irltW1a, oorespu:D1AtDare~

,Est! ,eea :mai, putemicl, Vibratie din, hur~ga scma ou.merologi,OO., Am de:pu.t.emicA", lncit co: greu tepoti ,s.ustmge: fOl1ej ei;, imemJw!tea manifesWinor ,sate ,modjfidl~, 'in. general." prooosticurlle: Dumerogmmei., Mal ,mult decil: pe:,[solDe'le, ,s~tuate suib :se:mnul altar Vn.u~aPi, NumereJ.e :8 :&inl, ,enerlice'" oombauve:~ ambipoa.se", ,capabiJ'e,~, echillibmte $1 s,:igu.re de ete insele. A:u 0' personaUtale deaseb,ic de putermcl. '~I~ un, :spirit ,de ,jnitiativ,1 ex.tra.o,nfinar., &ttemi~. impldsivi, ambitiosi, IU,ptitori, :boWiti §,j. fmme mdrimeti" in genemJ PU se rem, de nimie, tn.dlt\%nlndsa facll~ClUI'i ']'3, care alpi :010'1 Du,""isea2i. Curajlli. :101 se ~le din OW@S incredea pe eare '01 au, in ,e,i 'in$isi" in,pu,terea '~Of de ju,c:Jecall, ~i de discernlmJmt.. Un Numlr 8 :nuva :iftb:epriiOOe :nimic dati declziUe ltd :ftU ,SI bazeazA. pe 0 ,analid.~i 0 cunoastere reaUste ti'apr~v.lriin, ,a,fied:rei probleme; rColl$tien[ deputer,ea lui de Iconceo,uare ,I stlpi'nire de sine enorme~ este hotin'l. :51. .muooeascl CD 'leJl3cimre pentru a."$l aUnge .scopu1 ; sa, ri$te; totul,

,Stiw.d ,el totul depinde de propria .. l voi ntl II DU OODOOpe exjsten~ vreuntd ·:fol1e cue sI .. ICinl In ]IOC. De aceeanu este :surpriD2i'lOf fa_ptU~ lei, amlturt de UiD. Numlr 8, pUlem atasa oricind Do~i'Uni']e ide:: eficienra" putere, autorjta~e" clnste :$i SIIOOCS •. EJ sinE ooll1enU care yorreu.sJ IOtdeaum si .aj,ungl to ~Dfu1", ieruhiei satiate" mdiJerent de 'D'eapla, de pe care au. poHli~.~uneori :fUnd ne'Yo,jU :d .. ~1 de'pl~eascl odg:io,ea ~i cond·~rja iniliall. V.~br,a~i:a :Siub semaul carela S",,8JU n,l,scul.. le-a conferit atrlbutele ~"ci~,Dgatorno(".

Au 0 gind.@: practilc,I .• @fi!cienUl ,~ !coDStnn:uvl", realisti $j, concmtiiti, peDtru clvld. lucrurie3.$B, CmIlIJ sInt ~I,

92

ill. ,orice mmen~ apeteazi. la. bUDU.~ I~Of simt~ nu seimse:ali nh::iodata. nlci. n'uinglduie aI'IDra s-e facl~

E:ttte'.mist $I~ radical, UB Numlc :800 este amb~guu. ,Sill ,echhroc,. jar rarea. lui nu accepd jium1ttlp ,de mistu'l. PenU'U. el 'totuluebu:i·e sa fie .Ili··da 'saunu'~',~ 'i,alb saa ne,gJU~\ "~1iU1 saU, nimiciri',ii,ilOlilm. orinkioda'IAu,.. De aeeea 'iiap.r,e.ciaza. pe:c,e:~ C·lr8 ~i .. au atlas seep uril e." dar Idi:spte\tUiesc ~1lJ1. $i :mediocdtatea.

ICuraJul" disc i'piin3. Ii puterea de ,concen!uare.~, pe em le :pu1II in lot ee face. (£18 c:l e~slev,orba de .afaoel'it< d,e slujba lui sau sa.tisfa.cerea.pro,priel pl.a.ceri.h n

d\ezanDe8zape cei ma~ plllin,ehemenp decil: et ·

Deosebh: de e.flcieole §l acl~ve :$1 din' puna de: vedere Ole'n;ta·]. S~illl perseaae iDdelpelldeDIe~pfogr:esisle.~ clnstlte, oneste ~i oorecteii.n, eeea ee fat: .. De:testl, minc~iunat fJlleJ'iciunea ,$1 'luc,ruri1:e t!c'ute pe s,ub mioo. Co, ei fLUi Ia ce :s.a.te I$tepp, tDtd.eauna ,3till sI unapie'Pt gfeut!tior; rAspund de faptele lor Ii i~1 astlmii. ,obHgapile .. :Intr~un. c:uvt,nt; slot. pe,ooane, integ:re ~.i sinc1erc.t de aceea in momente1ein care: trebuie :s8 ia 0 serie ,de .botadri sau sl .. $1 asume respoasabili!mti·t ceilaJ~i ise :jncred in, s·fatul .Ior.,

,Pientru clNwn&1Il 8, este un Uder inAbcut~ carum Upt.ace sl., Cl1eeze", sl orEa:nizeze,~ :sl conducl. '$i sa. pomnceascl ..• , iar eveDtua~U. ~':su:pu:~,i~~ Sintnunu.mai con.vjrn.s,~ de: ·vl.loa:rea. lui" dar' 3i :iRCintali, sl~l. lase (sill_gurin fata. primejdJei)" auto.r~tlte:a, :&1 'in :mome·ftte~,e, decisive: ,este inco"BIe&tab.Jll.

P011a: "i .PlIlerea ~Dr' de a.tracl:ie dot conragioase~ fUndabiU libuoj,psih:ol,ogl" ,au 01 mare pnl:e;re de, !COOvio.gere'l de'venind, persoane lnH.u.eote Gi en renUJDe.

N'ummu], 8: eSle 'v.i.clean,." rapaee :~i c;,o,asla,n;t: i~1J acUvI!mtea ~ui "are '0 vi1Juoe ampUi asuPGI, ]ucl'UtYor:, este dis:pl!Js s.I J.upre:". ilt:llsl, In,uma~ ,ea s4 ,ciltige" penn (:1, ,a,mbil:~a, ~.i, pe:~,erel\ta n 'ins.ot~sc in tOI: eeea ee face~.,

Vrea loml. :SDiU oj mle, .Daci erede 'io.tr,,;u,g idealreligiQs,~ pontic ,sau de: oriee att:lnaturA,posle dey,ell. 'faaal]c, fundell i.i e fcarm peu ,sa seme-nthm pe o'poz.i'lie de: mijl()C~

Am. ,amint.it deja, lei nativi~ aeestei Vlbratii; dispu'D - m)a.~ mult detit :,t:l:lU, •. de ios,u$iri~ e Deces·are ,a,tin.gerii :scopurilor p:opuse:, i:n alke !Glomeruli deacUvitate, C'md :rateazli:nsa. ,di"erse ,ocm,i pe; carleviata~e' ofe'rl~ san :sint: ,asa)taIP ,de le~rit lucrul se daioreazA Dllmai, 'irnp',in,Geril 131 extr,em, ,8 ,caIjtatilor~of'.

Numerele 8 sin1lpersoone care poseda, UI]' 'foute dezvoltat siml: ,aJ dleptitU '~i, ,etiici~. J:ntot<Seaunaincearci :s=i fae impartiale,p oneste ,I~ obiective in juck.lti1e: lor. ,Ideea, de ciDste: ~i delIlrutate ,estefowte, put:emJcI." de aeeea VOf ,cautato,y,lra$ia persolJile;lor i mponanTe.

Mu1ti pot crade cl e wma de oportunism::aspri"

, ... jk:""rb:n'·t'll·~'J·"''''·.~ ,Ai... ..... ;1 ,01"',,),"'" ~u.· ..r.niPne-cCIiT'> "''''v. ~~'D·. 04~.ro·.·!il~ 1IIF!Il1lil_ '_ !I;U .!!lI__ I_t" ~ "'~!I ... c;.u;,~.. ~u.-_JJ~-'-- ~llI!l uc: ,II. bIlW1.MP.." _,'~II1!

spontanl~ amabi~i .~ 'slmpatici ,ell. persooooJe: care dSPUld .Interesl!:'~or • .of~ o.e.$ima:ni:Fesll to3;te ,cal.itAtUe:necewe ,concretizirU ,i.dea~udlor ..eden. ,.inspiratie ~ curnji" reD$ita acestera va fl cOndi,t.iondl. de respet'tsrea anunDtor :mctori~ ,capacital@3 ,demuncl. echiiUbrad,~amhlt1e modemti,simt 81 co"ooctirudinii ate.nuat pd:n. admlterea ,ie.rtir.i ~Ii I uares. .i.o oonsi,derare a taturii ,sp.irjtu~de a ex istente; L

LatUII negat~va a aceseei VibraUi :ru~,1 lIali. pe N'umlrul Sril. egoist~lleIocrezAtor ~ crud .¥i :rbbuoitol' .. ~sm mbud preocupat de aspcctWm.ateria1~.nu se di in. Uitw"I de la nlmic Oegail saa ,ilegal)pealm ,1''':$1 ,a.tlnge sc:opurile.;. DU 'CUDD8i$.te! nici. un fe~ de scmpulem .momeotul in care j'$i pmpune' d,~$\ifol()~lpu~aea. Incl'pltinam: :p·lin.1 la extrem, ,~D~o:~ieraBt ',ij i,D,tt,amsj:leRt~ pare :sl 'Ou. Ic~:ooa:scl ·tandretea :sau. oompasi.unea ...

Ab:sen,18 spirituaUUu.ii~ raceala lui, exJgleota., durltatea . $~ e:g!oceot.rismu·1 n fac 8.1, Idevi~nl m!esch]n~

·dictaiar·" C,ale poate d. faca. Vi8!ta· WlIlII persoanel,or din jUlU]: .iui •.

In cUMl, atesteiVib.rapi:, mal .mu)t: deci. in. oricate

-r I: em-- - I - ....... ~I .~IIf~t A..... '!J:llte _·c_ ,-j " "mt'llll A'...... D i.n:fn"'nt

aJ:a" te __ .perame~. au._ UII; p __ nne ~. 'VO _ __jpo, '-IK'_ ,e _

'trebwe fblosite cu. 8teBpe, peRUlI, Ic-i. :a!tfei, pot. devenj :ID1Jloace de ,rutinJl :~ distmgere., .Necunoscind, jumitlli de mlslJd. mU'lJi .actionem cantral' ,ca1jtitj].o'rpoz~tive ale ,ace-stu.i. nu.mIr" do,yedLoou,~se la$j, frjQO~i.~ sau, timlzi.

'C'ei Idscup. :sub ,senmul acestei V~bralii dispun. de. i:nsus;irile necesare:atingerii 'ol",j,clrui scop" de$i, prin aptirudjnlle ~ abUita.,ea~or,pot sttlluci mal m.uJt, in )un1e8 fmanlelort po6.ticii ~Ii afaceri1o:r.

,sf.DI: ,ca:plbi~ i sl eunoasca un. mare: sue ces tn pro~.amp[e, fUndc:ii, aNnci elm! se gf;ndesc :[1 eeva san q,i, propun. ,ceva" '0 facin, :stU :mate •.

Se eY,idenC:i'ad' in once acti,v.imte. .iinvestesc in ea uli asculit simt ,II valofilof sale, 0 .gtndlre solidi :"j 0 jude.cat:1 dreaptl, rtvna, dls,c:er.n.lmintu]" fermltatea propanerior ~:i ager:imeamiDtii,.

Sint organizltod e~celeDti, Icre&ti,vi ~:i originali.... i~i consacra Jnue.agafiiotl, puterea de concentrate ~i disciplid..in mroelip' Ide activjmt,e. Demptll realiw.ea este :sA atwlCi ciod un Numir 'S :are oecazur:i.,. .probl:eme' de Jezolvat, ,1tl!mCi, ctnduebule sa duci ·oevaJabuD. :s:fiqit :sau; este io. pUn prates ereativ, are puterea sl. fac'a abstmqie d!' tot loe~·liooofljoari.~. uitind de cei, din j,Wlll sln ...

:P~e[d,e D(lliun.ea, Umpulul" uiJta de prepriile .. i probh:Ol@';, i§il :reviBe" oevem-oo, con~uent de e~l.iJlSl1$:i: :Ii de eel ,Ip:ropia.ti~ cind: mo,livum p.reocu.·p,a,rilOf' bll, ,a :105.1, eliminot.

95

N'umereJ,e 8 c:UspI,n Ide ft1l11, flzicl Ii :rezislenta.;, numa~ a~a ,Pot s!u,pona, pemumentatensi:une cauzata de IIDbipa~or', de dodnta de, :pmgre-s $i de Q,ie31i'D, evideo11, j'gttie semenii: sm.

8 eS'le u.n 'Nllmlr' 'm.e-Dtat care comferl :m.aUv'lJ,Of sA~ :iDteljge,nti~ lbilitalf:, lo,nlinm rece ,~i ,calcu]ltI ,care le :pemlite sa ,ca.pte'ze' CD clanta~e aspecteEe: ,oricarei 'pr-o'bleme; IcaJitriJi deosebit, de vaJoroase, 'i'Dlu~aafarerilor ..

Ab.i~itate~l "~ sim~~ ,~or comerciW :sint deose,td,tet 'i'~j dau seama. cum tS,i cind pot risea, )leoma d, au instio::tul ,~:mpe:rtutbabjl~ rece ~i:rOOrl.znel:~ 1.1: juc-itomlu.i, ,ade~iann:[e place riscul" de ,acee'tJ g]nt oarnenu eel mal potriviU, peDtm

'L..:;-:Ii.. 1 ", -~ ~ i . .1", far

:1 :SC,nj,!llul, mersu!l. lURel w.:llcetl. : .aplaJ ge: ' __ ~:lment.

NeobosiU 'inp,ropeoerile: lor" voi'ota $i v,anitalea ,~o,r ,Ii poare' conduce :spte,rrfudle: ierarhielsociaie, dar treb:u.ie 8a,-~ialea,g,a.. ICU, .grijl.p,rofesia~ _peotru e'l 'rDSU~:irUe lor deoseoite' pot. 'Q,anstimi il eg~i misUIi '$:i 0 :amerdn1Me~ ,daclo \'Or 'luI ,peun drum, gfe,n.

'tn eeea ce prive,~.teprof@;~da~ eel nlscuti sub .s,emuul a.c,e:ste:i.VibratU pot fi.~ avoeatl, ju,decl.to:ri ~ e'x!ecu,tori~ :profesori" ndedtnpoUtka,~ flma:D18 saub.fseritl." ,s:~aUst,l.c.ieni1 inglned, lcrururg.i, inventatod" d~r@ctod de intrepl.inoori san oonsiliet,i.

Numerele 8; pot exercita :functU impofl,anle in carlera ntiHUtrl,poUUcl sau dipJomaUcl; pot. c:umo~te gusml. victoriei in. oom,petitiile spartive~ dar 'iBdeosebi in cete expose uDui .. pad :ridjcat Ide rlse §,~ ,per~col.: curseie de motoe.ic'~,eite :si aotom,obile~ }m~tisDl.!!. pilot} 01' 'iDoeocare'~

.... iy olo _.<!:II.n1i"~ ;""'i>d'Rrkiit""""I': 1lO"l1 ~ ',..,.rII .... lI!IIn-..,.n'·~nn.ri;~!U~

',""oi\,t" lUi!l.!'d~,I!.)I:U", IIi;U, Y'!Oi" , _. }UI, oj~1U ~,I""~, u" "'~", "':IJJI~

- '1:1 ava:ntajeazl oriceposc."de condncere din activhap

leg,a.te de Bancl~ indu.suie Ii ,comef1; de asemenea, 5erV'i.ciUe in. ajutorulpopulapei: pollt~d, rdetec:ti.v'int pompieri

fu ' ,', ,', ~ ... .41,_:' 'i' •• 'bl" I

.sau _I.:.1lC'tlonan ID~Jildlisualia pU·,lC' __ .,

Pot tl 1i\bme! tnlDi. c()'Dtabili" econo~tllfin.anclari

:I,i, e,xperl"i ",0 liDfor,maticl. sau c'on.duclt'orj a.i unor im,podaDte loorpora;pj;, ca dimctod sam, 'pre:~.ntjl (emu Ii UDu,i Guvem), 'sint. de KfnlOCllit.

S,e dovedese ex:perli in min,uirea astensilelor ehlrurgteele; ,anneloI" e,x,pIQlzi.vel.o,f~, mate:rialehn de ,construcPi; din :rnecanicA: el.ectriclmte ,sau 1£;lecttonicA.,[)e ,;)ceea'J 'lI!jung: 'Cb,m.f,gi, de :sea,ml~m,e:c:aDlci ai, of,i,lle;rit e'Vide:nl'iindu-s,e iad:eosebi! ,in ,m,a.oe'vrarealj repararea mas.imlO[' ,de: orioetip,.

ReuICsc ,eu sucees tn afacel'.i~e,g,al:e de comel1 ijDterior sau e,xtenor), de admmis,traPa, remuranlelor sao: a :botelU!rilor" de ,dOb'ituiu-e8, de: ,noi bUl1urii ma,ledale ,prin 'indemimrea ICIJ, cuc'le:vaiorificl, ~i e,vamueaiA.

Am vimt deja ,el acesle, :pemoanepQC, looce~a. tnln, sfiqitactivMti impodante i&'JI CIl COndiPI :sA incerce sa, fie mal diplomate, :~,i, conttOteze reacliUe: $i plmlrile" sl evlte ,de:ciziHe: pripite ~i ae:tiunile 'y:i,ohtO'I!e 11 eare ,obi$ouiesc sa. a,pelez.e intr~'Wl Rlo.menc. dec,ish/' $1. care .pot pune jm, perlaJ.~ efbrUile· de, 0 viall. ..

,ea mnc;tionu,i .• ,N'u merele :8, sin,t con$tiir~i:Qase:, rapid!: 'Si 'eflcien:te:., st.tmesc:: inv.idia. colegUQf de servlc.i,u.,

ftiilin .... '1 ,;i'Io.l!l.~ ....... -or:=, 'I". ~ .. y;..t ... ii!I,t&t.... 'a- ",t"I' t"I'''',':1 11 ..... , 1'IInJl~·e. 6,

~1 ••. WIU11 ..... , ~,I u"",a !I,. ,!¥,,_'I~IiI,t.AJ' I~i i _,.', JlillW L~J~LJ, rv.1IrI!!;1lJ~' .lL . .!.t

confUndal CU, 'oportunisrrml,.

Capanni", incear.ca 51 fie· coreqi, dar pot dobioo_i feDumele de tinmi ~ stlpimtori,. ,fiiodcl lUI slot diplomap '5i, eel' suba1.lemilor' Q, IDUDCa 'tinmicl; de ,lCeea!aee§tiapot mstimi aceasd autorita. ~ 'Clea, ee 'ova detel1l1liBa, sa ,caute

JIB, al,t~ 'toe de, 1tftlDt;1.

'Numlru.l :S,manifes:tA 'D,incli:n;.I(le 'speicialA. spre ila'tura :fina:ncilrl.. ,Se ,spuD.e: Ici, bamij", j:. Ixtr,D;ordi o.ara

97

sta_pinjl!c de sine, inel1enti acestor 'oameni'11 ~e: da pure'r:e,a sa, It'r~ti,ge ,~j sa se bucure de 'b,a,rU,~ s.ai.nv,esle,ascEi sau sariste~ dar t,otdea'tmna sa,-,il fdloseascl, ,la, maximu,m" fara :sa carla, 'insa, tn extrenie,

,Au,~ fa general" :spiriwl practic mai aceeB.mal decit, cei domimllj de alte Vlbralii. ,bneligel1ll:a lor este mai atentil la aspectul practic alv,i,e;JH decfl la specwatiHe ~~ eseeurile fUomfioe sau sp,irilUa:te. Este Ill()hw1.pe'Rttu care $~ifac p1anur,~ de mare anve:rguf,a.,. mm-ele: t1ii greu de real lzat,

Baniipe care", dltorlll, inslisirUorspecuhuiv',e"f.'j, c:i$uga cu m,w multI usurlnta deeil altii~ ,Si"nt admjrustra1i C:U c:nibzuioli gratiejudecltH CQre,cte, luciditatii ~j oib,iec:tiv,ifil.ii ,de care d'ispun., ,Deseori Vibratia ac:u.mu,leazi cele .mai mati ,p.nse $i nu e:ruci 0 indo.iall c:t Nnmacu~ 8, lUI $1 "i3rpil!Jtiea .aUnge sco'puJmlo,menlanal ,3,spira.tHlor ecenemiee; Eucrul este va~a.b,n :$ .. i penu'U dobi:ndi.r,ea prestigiul.u.i, re~pe~tului $1 popularit~lij.;, trebu,ie insa sl! alba DT j~~ c ~ ,n .... asta, se;'ia ,4L.... ct.~ticr ~"! DU. ia i~:nn..,ii. een .h"i''I

,&i",!I" LJ~ ~A! ~''I!P- __ ._ -.. -"-~ U'; '_' ,~._" I~ - '_'-_. Lr'"'W~-!IIIl&-''' ~\. u.u

cj,~ a,tunci ciod ajung, sa-si,piarda. ,s,mlUtu:~.~ este o.umai din ,ima ~or.. De aceea am v.orbit: de "seepuri momentao.e:": peatru c~ deseorJ :un Numa.t" '8'(1 dominat de' ambipa de: a. .DiV,eB cftmaJ :multi putere, nUfel1se~;te sa. se bucure de succesele obp Dluein earlera sa, cl le a1Seazl deoparl'e, :prop1Jntndu~:$,i ,de fj,ecare: data te'hui mai ~naIte. Totde41luta. i:$-~ do~te eeva rna] bun, dar" pe )juga faptul ci aceasta noua .aspira~,ie: 11 ".3 nelini.$ti. permanent, ,deseo,rjv,a fl incUna~ :si d$,OOl~pe~riclitindlll ... $j pOlipasociala." mstru,gfnd ,planurUe ~i chi: ar . reali,tk'ile ob1,inutep'ina !awnci~

Cbiar data 'Ii dezaprobi: pe' ,ooi rislpilOd., ,obm~nuiesc sl.ne:g'Dero~i~, Ic:o:mtribuimd dezinte:resa~,i Ia actele de binefacerel, sedoa5e' :f$J fOCUI1I.o:scute.; HI!] I'afell proc',edea:za leu

I .,.

p,arardtii ~~ c.ef'~etodi pe care, ii Id1ese,op!er;ri leu mare

usurin 'I.i!i."''i'''~r',d~ ~.p~ rijlnul n-u'mr,-"IJ; ,A1"iIC-lloI Oii~,I' A""'1i,,~Ala .... ,'!t n

_~'_ I., ,~41! l'\;,~~ _d, 1~,,- r, ,,_,1.11""'JJl :L,_I_ll.g,'1 U(.I_,d, LCJ;'Uj U,\_.}YgU_"_, !lip'" U

98

anuIDitapeotsOani a [upmt CIl adevatatlO :straduindu~se~ sau a fest vi.ctima, unei nesanse sau a uner clrcumstante nefa'v,ombUe:, exterloare propri.ei In,tenii~~. Yointei.

Ca intnateaspectele vietii~ alll~e;ndim~:a, sa. devina acapamtoare :~i posesfve tn :[,e~atjile ler persorale. .F:in!~,~e, nu au :mu~ti p:rieteni intimLPe die 10 part.e sint; prea ex.igenll ca sa remn:asca sa, tnll1,ne~asca persoane ,capabiJ:e' 51 Ie of ere, 10:1 ceea, es ele c,er, pe de alta patte Sint pr-ea ecupate de: at i:ng!ere a, 'reluri~()r' propus,e; in re~alUle' eu ceilaJI:j" incoO:$tient" incea:rc3 sa~i domjloe, supunindu~i

'Vo,inte,i 1:0f'" ;

li,putem numl ""oameru dintr"O bucata.:~~; ca prle,teni sint iQle,gri, loial'i, dispu§~ sa, deatorultnu~o prjelten:te~ dar eer $~ el :D.c:e~a$\I, lucru; ea dm~mam stOlt detemut. Disputa [or este ,cinstitt, ,d31"mciooatl nu vor uitajigllirea;, de aeeea lupta. p.i:Ili,la uldmele ecnseciete. S~ aicl~1 in :aceastA privintai, nu eunose jumatal1 de masW'l. Daruire'a.lor este depl1nJ: se plate eonLa pe eitn. 'looteproblemele;, po~;i ft ~dgur ea, de~i\ ICU 0 earecare :intiniere,~vof :rhbuna of ens a sau ,imuJta ..

Vlb:raUUe mal. slabe 5>8"01 slmtl atrase de 'Veheme:DII $i ,a.vinml Nu.mere:~or· Sii! fUnd dispuse saCa.cl orlce tip de concesll, pentrn.a le c:i~tig;a, prletenla sau dragoisrea.

Dinamismul,~ persenalharea 'putemica, :$,l ma.g.netismtiJ, iii face a'tr:lgl,torl,. Ic:apund inOO.resul pe.rsoonelor de sex IOPUS,~ uezh:1du .. Ie ,oo:seori: mar'~ pasiuni ..

Dar cumvo.r re-actl:ofll ,ei 'in .[a'ta dfagostei?

Flre~re~, ,Si. ale] eer ·lo'tul sau :n.i:mic~~ ~. 0 pasiune anl1ro.,e sau imdlfie'ren~l. De$'~ o!scUleaza co,nstarn.t fotte eete

daua, e'xb'eme, deseori ~ndiferen:ta lor nu inseaDlli ,ab~nfa. Idfagosrei.. Sint daM' absotbiU de problemele' $i :proiectlde, ~or: ammc.i toate gind1J![',ile~or se cone entre azli, i/o aceasta noua dlrectie, ~gnodl1d 'compl,et relal;]j,le ~n,lime;+ 1':0 or,ice moment a]'ie~ij~ no NumAr 8 se eonseera in,i'ntregim,e pro,blemei 'carei] preocupa., nu 5tie S~ niicinu-$i peate

.... '" n -]- """.~' • - '14, ::_.1I f'n; I .ma' I ~ :m''-II ra, d •• - ·iJ""!IO ... t:·'~. ·at.iin+,ia hd nuva

""u.I,,-a,~,1AII In ~resu.~ 1" "~ Uu.~_I,II""")"""tJJ.Jt.. u... ~._ _ __ __ "

cunoasm ,odih.nlp·inA1 ee nu va afla.rls;puns la i.nttelbaIie,.

eel' partenerului (partenerei) d:aru_ire' :s.i supuaere

- c-. - 'I'~' - ·IM. IN' I', '. A".j!j. . '1' .• ·C.· ',- -\1',.-.---<. ,("CI- .,.. ,.,. --p,I-'X

,comp,!!e_,,,. . . I.ClOua .. " PI .se vor mUI"umJ ""U u 5 .•. m.. d,

mingiiere' ,c,~ldu~.a. sau de tircumstanUl. :Ei i'~.j dOf,esc Drago's:~ea sc.risl ca majuscuUI.; Dr.a.go.steaab'sQllutl :l5i depHmi, <leSi ,ei l$i :rezervaJ dre,ptul de a hoinart

'Pbe:>te, 'Vor fi mllUe deca11aj,etn [e~all:a en ;lOeste

!JV!.IT ..... a· '0' e··' AI ... 1i!' no'e'm' .&ii, ~~'l'J'n[~~'c··K ·nu- '!.l'a· R ,~, 'Ie'g" ,.I!il"iU. 1..1:1

r-~lI~V_' 'L' Uu,a p"lll __ ~, ,l.!l !.:J,I'lb'W!'L~ -·A :.lj.-' ','-: ·Id' V ,, .. ~_.,iI~_I&l1

:pl iC1:is;i~oar-e.

Firea pJf1Cu,ti" pasi:vl. .$i cal 001. a .nu rne re lor '2 $i6 .~

- ~

,d":' .' .. " --~ . C 'I'~-' A,'· i -'f"" .n--.- .... i~ ··-bra Num ....... ·II .8.·'

lSpUse is" se· .. ase ~ .. d)mmau;; va. eCJ.w.I., . _. ,WlI,.II.~ .,

,aducl'ndu~i pace a de care are nevole in viataluiJ agjtatd" &lea. vor reu~j 'Sa se 'olbj'§nui.asc~ ,cuvadabile manifestW"i de dra.goste, ale aeestula,

Le.glnmt unu.i 8: co un. 4, un. '7 sao un 9 poate'fi

sati.stl1cEUoarel, de$iollva cunoaste multe a:fectiunt

T '(- lbra .. ·b··~- - •.

-_ I-'~I(:'-':' ----_~,-!(~-- ~ ,,- -:-"-:~-I_'" _ ,_.\':'i-'~il::-_ -:. - __ - ,1,1"',1' '. "Ii'~ -:'

emperamemu Ylcfant, SOC.~.a~.I.~ expans~'~1

d.~namhr:. al Numerel'oJ' 3 $,i S penn1~e () relat:l;e ferlc ita. :~i stabHa eu Numarul ~, de~ii '0 cenfnanare iotre un S $il un :8 poate ating'e p.roportiiampie' ..

losa ,cu J)'U~ine sanse d~ succes este rel:atia tntre doi, repmzent1ul:ti. 311 N'umlrUlu,i 8 sau loue. un 8, $1. un I. BXp)Olivil~. agte·slv.i ,~ dominanli~, potproduoe loyiruri ~i pn)hlem.e i,nu,e eil CUI urmaf.i: grave pentm ,ambele: paJt~.

Copi:.U nL~Uli! sub semnel ,acesteiVibrapi: Dlanifestl d~e miei 0 putemicCi. personalltaie. SinE, 'i'n g~lIera]~, hotir1U" t~ur.ajo~t. sufiicjenU lor fn~.i$.]· ex.:peditiv~ :~ i 'mu]1,lIJm i~'j •

I!I

100

MicUlU :$tiu foane bine cine sint, :~i' 'Unde 'lor sa, ajunga. DeseiOri siDI ,rezen,al:i" serj~i $i linii$tj!~i~profuM.i Si, ICUi un carac:terpllJ,~e:rmjc'li expl"oziV',~ agresivi ,$~ de multe 0['1 Ite,n1reU.

Penbu a-i educa trebu,ie sa se !nea, ape I la slmtul, ,~or de oarectJirndine' si cisste; DB se va o')of,i!oe: nlcj un :rezuU;aI: favlora:bil :(olosind 'V'i())en~ saUl ,abuzu'l de auto:ritate.,

Ca pAJ'.in~~, irei lIascup, sub ,senmu:1 NumAmlui ,8, t~nd sl,f,ie ,s;,capar,a,tori sil poseslvl, uDeo:riasp,ri~ dar, lotdeauna, $i 'jnailne' de oriee, IGi VOf iRVil3 cqpi ii sa tie sinceri, lone~,U $l ~01pasib~U., Singurul slat, de care au Ile;voie este sa inwcesl,fie putinmai OexlbJIJilOmai rancid $,i bi:u!'v'oitori.,

Numirul 8~1 ea Vibra,tie a Naster,~ l, oo:nfef3,viet:ii 0 misiune nobUI: folosirea ,energiei ,$iambitiei, dobfndite pdn.na~te[ie~in :folos:u'~semeni[Of. SuclnaKarm.el sa~e'va, :0 sa inv@t6 c!J primut apeli :sI .. iinvet8 ,~:i ,PS ce,nalti.; sa"$i plmdfice munca pennu I, obline cl~tiguri materialet s~"!$j fo]oseascl, corect$i e,chit3,bn puterea, eu noblete ~i generozltate~, pentru binele celor1a1ti~, DU nnmai ru~ 'sau.

PJaneta ,~ Mane., Saturfl:

Piatt TOpalul"mblnull ~ safu.ul,

Metalul : F'ien;tJ,~, ,plumbu'~

Sem_nul zodlaeal: Scorpion,. Capricom

21m3 fa\'ornf)m~ ~ ,Marti

Cub:uiJe : RQS.u~, negru

Nu.mere nofOCoOase ,8~ I,~ It),

PelSona1i~a: Papa loan Paul ,W Il-lea , ..

,AnatoU ,ICarpov ~ Se¥e,riano Ballestero ,~ Gca'ha:m (J,r:eene .. Rosa Chaa1 .. Jesus H'ermide: ,", En" Ka,7j),ll ,_ Sa.fliti!ago

Carn~:ho- .Ivan Lendl -Pau~ Newman- George PItton - P. von ,Zeppe]in ., Cba:leaubdlnd • Francisco de (Joy.a ~

0- ~1~,1U'.:M' 'C-',I[iI'1I,m" W' ~'II - R-u,d" u....... -K7 ~pl ~n()r ... I ,r>. F"I~,g,1i'1i,Q "" M··· .·_,g,'11 h"""1 ··_ .... ,~_''''''n - .,' ..... ,-;;lI'd:,I,y, __ ". bI14~, ,l.rd 1~"I!I!.J~!it... ,., is!!.,!.,",,,

An,ge1 .. Moliere ~ A1ek_saJ'ck~~kin .. Rafae) .. :PiCMSQI "" Oscar Wilde ~, ,Da:v,id Livingstone .. Marat .. Walter Shell _, B arbr.a, S:tfelssa,nd"

NumAnd 9't, ulUmu) in ,scaramunerohJgic3 de b~~ nev:otooste de sp,re'prOiIl!JlDZ,i,01e3 jj lnateri al itatea s.pir it1Jlu i l' care'" ajuns la, 0 ,etapd dec:isiva, tn levolup,a sa, a tnlA~des ca, eel oW impon:anta, .realizare este ideea (:4 numa] dragostea de,scbjde P<l11:i1e :spre 0' :nou,l dimensiu'ne ;s:piiriruaial.

Persoanele laR3Jte sub ,semnd~ aceslei, Vibra'~i~ si:n:t deosebj~, de senz:itive,.perce,pt~ve ~i (:'larvldtoar,e. In~uiesc ceea ee se va mumpla .. , pi!l.rumdu:sorin 'fonil ~.n,te.r,io[ a1! eelorlaltl, Inm.ipa, $i capeeltatea spir.il.u,a]a. leimen~,in in, contact ,eu esenta natllrii. cosmice, dindu,-le~ .in fiecare

;II, !I!' .iIIl .... A,M

,l1IDm.e,11.t,~ .~nspLratia nece~Q.

Puti nl eamenl ,sint m.a.,i~ ,n.obiJ I~, ma.i pUn"i. de abnegD.1:le, ,cant:ablU :~l altrui~d. dec:it NumlEul 9; rbpu:ndect ca nJmenl altul, ajutondui eerut de cell al:U.. ,Niciodata. nu ,amine' indlfe1leD( la d'ure.rea, 31 mj~e~da. umana"

'I:nle Uge [1.1:i, aetivl, cu 0 Ima,ginat,ie :rodni.c,a, sint 'oamelli pl.iru de jde~"in1!el.e,g repede 5ireU$e5C d.giseasc,a solulia 800.101 unde alUi au esuat, tmms,fo,rm.ioc: e~cld i~ntr~ un succes,

Caraetensuc te este faptu) cii. sillt observ~nuri a.billl:i. poseda 0 gindJJe cl:arilfasc'ttum ,$i ,penetr.anIJ~ eareia nu-l :scapd oici tim :omW'lunt. Sm:t oonsUe;ol'i adt deproprblJe

l02

probJlemet eft ~ji de eeea ee sa ,pebiecc'i:n jurul ~or; dator.it.a Hnei ~or intllitn.~ 'rn1e'[e,g pinl~a Icel!em~d subtil,e rOI'me,~ loompottamel.ml 'Oman ..

Pe,lsoamele, nlsc:ure :5ub semnul numlrtilui '9 stili, desav]r~ite:i energiee, active $i, eflciente. Miuncesc, comta:ru ~,~ cOIlS,'tiincios"meKKJic $1 disc:~plinat~ de aeeea asteOJPUI, de ~a ele insele relu1tnte lmaxlme., Tind sa do mille $i p,retiOO sa, cURoasc4 probZemete care jj privesc pe ad ell care '(otr1etin rlelaltjj:de~~ 0 pot face mai bine decit erieine,

,,.41 ,., ill. '1;_ ,~

aeest ,ameslec este' ueseol'] ,re5UmJ,d $J greu, actepmt.

Pl'omnde ,Si vehemente:,. per:soane;le oceste~ V~braltn au deseo'[,i un :sim,al dramatic~dul foarte dezveltat; obisnuiesc 51 acOlde. t.n1implarnQr~i persoan.e~or dim,ensiuni mare~e:, ,arit in:sens pozitiv t ,cit $1; negativ, deseeri 'mani[esta nil door un scazut 8imt ~d rea]itdtij, ,ei ~,~ 0 putemi;c.a tend~l1ta, de ex:ag:eran:. pe care tnsa nu si-o recunosc.

fijnd. Numiml dr,agos:te.~ umversale1! un 9 ,evoluaiE~ Sit'd3.t. lar:nl~l,i m!e,a. mi:siuoii S,pili'tua~,e care l .. a. fo'st, incredin.tati" plate ,oonduce inslltutUsau, ,actlv,itili dena.mrl, altrui sta~, destinate: ,ce] or mai ne:fe:rlc:.i~e ,fH nfe umane, Cum,j,()~l ~i Oll~ti~ totdeauna WI' fi cei mai bunipaladim ,$i bi:nemcatorit a.parind IdoriDteJe §.~ telurile eelor care, d~n diverse molj:"e~nu 0 POt. facie; ajung sa se :identifice complet ICU probJe;met@ oelotlalt~.

C1ndpreocupatUe Io.r nu a.ll in vedere preieete amanitare sau Ide: ,pfogres social, de·v~n. col abo rator il dezlnteresatl ~i arzItori. .

. Aju:tond Ida!~, de un Numll' '9' seme.nilor Sail DU poate :fi egalac, de nid 0 alta Vi.bmJie. lnspirl.~ inalla ~i,

A b. :11 ." ... .1't .... "'.. .' .. '~ "'.. at d A.X..... • • o'i!I. ,,4.

I uno .. iUle«a.,. Uw,. BIU '~,es,l:ocearc.. :_'-.'. ~IUiIaSCd ceva ~ln

inleiie,pc:iullea ~,i Idmgosrea 1:01" persoaoe'lor C'U eare ,~mtrl in contacttpentru . cl eea ma.f mare, Idodnta, este sa.facl ~umea mal bunSi $1 mai fedc~l;a. 'UIlII Nu,mlr '9 SI;'! va

consldera .. reaJizal .Ilu.mai fiind de a:ju~o.r celodalU .. Inmitbii. in,~leg cra 'astfe'll i$,il '!lor tmbog:nti suflewl~ 1m- evdlul1a lor sp.iri:h:lall 'Ya: parelu'ge nO.i ueple ..

N.auvU: aces tel Vib.ra,tH an mo. ,(:omponament Idenm :5·i plieu1.. Sinl per.soane inci'ntlitoare $1 care pledue ,0 Impresle foarte b'U:na~ ,ci',U,gl slmpatia s·i: in,(:fedcfea celorlaltl; deseor.i j·nsI. s1nt fUnIe elndate ~i extra.vagante.~ ell, un cod devj~lla. s~ un comportamentpropdu :$~ personal.l, care dep~esc n.ormele ~:i ,()\"iceiul:i1.e impuse de soc:ietate;; pell .f·~ pOI,i'nteJegepe eel ma~ pUli.o. emotivi ~i, httelectuaU .

.Exb!e:m dei.ndependenui ~i o.r.loUo~.i" nuvor aeeepta servj]jsmul~ oo.nstnngeril',e SDiU opreJb$lile ,de niei un. .fe~; au nevoie de libel1;ate absol1utl in gindire ~i :actiu'D,e. '0 atmos,ferl iOlchisA ~i limi.lall. ii. faee sa se framinle ajunglnd 'I~a nevf()Zj; du' i'Ilitr~o amblanti deschidt par sli infl:areasdl. .sll se simta. Iiberl, sa ,se :poatamisca d:upl dorinra inimii,;, :sint 'h~lcru:ri 'v,itale pe:ntru el"fUndc,a, in singummte $i li.bertate ,suf),e"wllor se ·reimprosplteaza. De ac'eeaiubesc ,cl1.l.toriil:·e, j'ndeoseb:i fn ~O(;:uri e,);'otice §i. necu:lmscu:le. 'Totu5,~ nu 0 lac eu ,foanem,u~ta u~urilnti.. Un

""t"'!1:"~ t~"'"'n jj' • ....... r- ~;I u-,,~ ..I~"'~·m'" .fI""C' ....... ,;~S· rinl" ,~.a QiU"'(!' ~n"i"'iil " !~~'L~"l ~.'Ult" "lJIIC' '~ll ,'':~ W, U .. _',. ~ ~J..g_ r~ill;~: _J u~ lWJ!'" llLI.:J r~'- _~ ~J

a -i; 'face feriCjjp ~

:De~iin secletate p'a[ve:se~~. ,com:u nicativil :§11 d\e:sclti$i" in eea mal mare pane .nati.vH acestel Vjb:ra~iisin! fjjnle SOJjtare"iMI.egatur~le: lor cu cei~alt1 sint superfic.iale ~i de :scunl dutratl. 'Plkstreaz,n permanent 10 rezerva, 0 distal),tlslU in.depend.enita care DulasA. 10c iut.iJ;ru.ticUOJi. A. u

~

u.n, clmc~.er en~g;ntadCi~' de~i 'sim't protund eeea ee :aiectearJi

'Via~ seme:nUo,rsli,nici.odatii :DU se :V,OI" danli oomp:le1t. B ea .~j eum ,sufJ,etnl S-If rett~gei tOl. ma1muJl iD locuripe' eare nimeni nu '~e :poate atinge,

M;e'mta)jtatea unoj Numb' 9' este ciudatj. .Au 01 sete ,eoIlM-Ua de euaeastere ,~i 'lote'Jepciune; darSi ,aici .• ea ~!~ de

S-ar putea să vă placă și